Show simple item record

Linguistic and stylistic features of the genre of advertising and propaganda in political discourse

dc.contributor.advisorКовачевић, Милош
dc.contributor.otherЈовановић Симић, Јелена
dc.contributor.otherНиколић, Марина
dc.creatorСлијепчевић, Светлана М.
dc.date.accessioned2016-07-30T15:26:36Z
dc.date.accessioned2017-08-24T12:08:29Z
dc.date.available2016-07-30T15:26:36Z
dc.date.available2017-08-24T12:08:29Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=3457
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:12055/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=48115215
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/123456789/6115
dc.identifier.urihttp://dais.sanu.ac.rs/123456789/988
dc.description.abstractПредмет овог истраживања су језичко-стилске одлике рекламно-пропагандног жанра у оквиру политичког дискурса на материјалу српског језика.Под рекламно-пропагандним жанром у политичком дискурсу подразумевамоговорне, писане и друге симболичке манифестације изражавања мишљења иставова политичких актера у материјалима који се с јасним политичким циљемкористе у предизборним кампањама. Предизборне кампање представљају периоду ком се најинтензивније одвијају пропагандне активности политичких партија, тесе рекламно-пропагандни жанр профилише као репрезентативан жанр у оквируполитичког дискурса.У теоријском делу радa највише пажње посвећено је опису саме природеполитичког дискурса и његовог односа према другим дискурсима, указивању нажанрове који се у оквиру њега развијају, утврђивању места рекламно-пропагандног жанра у односу на друге жанрове, а затим су изнети и релевантнизакључци о рекламно-пропагандном жанру...sr
dc.description.abstractThe subject of this research is linguistic and stylistic features of advertising andpropaganda genre within the political discourse in the Serbian language material. Bygenre of advertising and propaganda within the political discourse we mean vocal,textual and other symbolical manifestations of expressing opinions and attitudes ofpolitical actors in materials used with clear political objective during electioncampaigns. The election campaigns represent a period in which the election propagandaof political parties is most intensely carried out, so genre of advertising and propagandais seen as a representative genre within the political discourse.In the theoretical part of this study most attention is devoted to the description ofthe very nature of the political discourse and its relation to other discourses, to pointingto the genres developed within it, to establishing the position of genre of advertising andpropaganda in comparison to other ones. Finally, relevant conclusions relating to genreof advertising and propaganda are presented...en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Филолошки факултетsr
dc.rightsopenAccess
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectполитички дискурсsr
dc.subjectрекламно-пропагандни жанрsr
dc.subjectсрпски језикsr
dc.subjectpolitical discoursesr
dc.subjectgenre of advertising and propagandasr
dc.subjectSerbian languagesr
dc.titleЈезичко-стилске одлике рекламно-пропагандног жанра у политичком дискурсуsr
dc.titleLinguistic and stylistic features of the genre of advertising and propaganda in political discourseen
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dcterms.abstractKovačević, Miloš; Jovanović Simić, Jelena; Nikolić, Marina; Slijepčević, Svetlana M.; Jezičko-stilske odlike reklamno-propagandnog žanra u političkom diskursu;
dc.type.versionpublishedVersion
dc.identifier.fulltexthttp://dais.sanu.ac.rs/bitstream/id/19943/1014.pdf


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record