Now showing items 294-313 of 2189

   xmlui.ArtifactBrowser.ConfigurableBrowse.title.column_heading
   O aspektu vršenja, izvršenosti glagolske radnje dopunskih predikata obilježenih vršiocem upravnog glagola [1]
   O avtorstvu i postanju rječnika „Lexicon latinum... Zagrabiae 1742.“ [1]
   O bugarskom jeziku u svjetlosti balkanistike [1]
   O definiowaniu znaczeń leksykalnych [1]
   O homonimiji u fitonimiji - stgr. Άνδράχνη i sh. Jandrašika [1]
   O izostavljanju pomoćnog glagola„bіtі“ u prošlom vremenu u lehіtskim jezicima [1]
   O leksykalnych zbieznosciach kaszubsko-poludniowoslowianskich raz jeszcze [1]
   O nekim aspektima analize kauzativnih glagola [1]
   O nekim pitanjima u vezi sa analizom glagola morati i moći [1]
   O nekim specifičnostima zapadnobosanske antroponimije (hipokoristici tipa Hase, Fate, Kadro) [1]
   O niektorych predykatach fazowych w jezyku polskіm [1]
   O podravskom akcentu i kvantitetu [1]
   O potrebі kompleksnog istraživanja komunikativne funkcіje glagola u opoziciji sa imenskim predikatskim konstrukcіjama [1]
   O prvotnih južsl. substitucijah za balk.-lat. k, g pred e, i [1]
   O razvoju imperfekta u srpskohrvatskom [1]
   O sinonimiji i sinonimičnosti: Bernardina Petrović: Sinonimija i sinonimičnost u hrvatskome jeziku, Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb, 2005 [1]
   O slovenskoj palatalizaciji sa romanističkog gledišta [1]
   O složenoj rečenici s uzročnom relativnom klauzom [1]
   O strukturi sloga u srpskom jeziku [1]
   O suрstitutima glasa jat (e) u Zadarskom lekcionaru i u čакаvštini uорće [1]