Show simple item record

Physical geographic factors of the water balance and the possibilities for a sustainable use of water resources in the Timok River basin

dc.contributor.advisorGavrilović, Ljiljana
dc.creatorMilijašević, Dragana
dc.date.accessioned2017-07-27T08:55:45Z
dc.date.available2017-07-27T08:55:45Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=1696
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:9249/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=46217231
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/123456789/2182
dc.identifier.urihttp://dais.sanu.ac.rs/123456789/958
dc.description.abstractОсновни циљ истраживања у оквиру ове дисертације је постављање научнорелевантних, теоријско исправних и апликативно прихватљивих основавредновања физичкогеографских фактора водног биланса у функцији одрживогкоришћења водних ресурса у сливу Тимока.Задаци истраживања се, пре свега, односе на изналажење најрелевантнијихузрочно-последичних веза и односа фактора природне средине и водних ресурса,као и водних ресурса и њиховог одрживог коришћења.Познавање елемената речних режима и биланса представља неопходанпредуслов оптималног коришћења површинских вода.С обзиром на сложеност и обим предмета истраживања, у раду је постојалапотреба за применом одговарајућих метода погодних за постављање полазниххипотеза, доказивање ставова, проверавање и обликовање научних закључака докојих се у раду желело доћи.У раду се тежило својеврсном доприносу методологији и унапређењулогичко-сазнајног поступка при чему су објективност, прецизност и практичнапримењивост добијених резултата били у фокусу. Допринос је дат описивањем,систематизацијом, објашњењима и новим подацима, као и чињеницом да се воднибиланс и одрживо коришћење водних ресурса посматрају у просторном контекстуи у узрочно-последичном односу међузависности.Водни режим је анализиран на основу података измерених на 10хидролошких станица у сливу. Анализа средњемесечних и годишњих водостајарека у сливу је показала да је континуалност кретања водостаја током годинеусловљена заједничким дејством плувијалног и нивалног чиниоца.Тимок припада рекама са плувио-нивалним режимом умерено-континенталне варијанте. Режим протицаја Тимока је у директној зависности одрежима протицаја његових саставница, Белог и Црног Тимока. Амплитудапротицаја показује да је максимални средњемесечни протицај 12,1 пута већи одминималног средњемесечног протицаја, што указује на неуједначен режимпротицаја...sr
dc.description.abstractThe main purpose of the body of research presented in this thesis is to establishscientifically relevant, theoretically correct and applicatively acceptable bases for theevaluation of physical geographic factors of the water balance with the aim of achievinga sustainable use of water resources in the Timok River Basin.The tasks of the study are primarily related to identifying the most relevant causalconnections and relations between environmental factors and water resources, as well asthose between water resources and their sustainable use.The knowledge of the elements of river regimes and balances is a necessaryprecondition for an optimal use of surface waters.Having in mind the complexity and the scope of the subject of research, it wasnecessary to apply appropriate methods in order to define the initial hypotheses, provethe postulates, test and shape scientific conclusions towards which this study has led us.This thesis seeks to contribute to the methodology and improve the logicalcognitive procedure, while laying focus on objectivity, accuracy and practicalapplicability of the results. The contribution consists in descriptions, systematization,explanations and new data, as well as the fact that the water balance and sustainable useof water resources are analyzed in a spatial context, taking into account the causalrelationship between interdependent variables.The water regime is analyzed on the basis of data measured at ten hydrologicalstations in the basin. The analysis of average monthly and annual water levels in theriver basin has shown that continuous water level fluctuations during the year are aresult of a joint effect of pluvial and nival factors.The Timok belongs to rivers with a moderately continental pluvio-nival regime.Its flow regime directly depends on the flow regimes of its constituent tributaries, theBeli Timok and the Crni Timok. The amplitude of the flow shows that the maximumaverage monthly flow is 12.1 times higher than the minimum average monthly flow,indicating an uneven flow regim...en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Географски факултетsr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Integrated and Interdisciplinary Research (IIR or III)/47007/RS//
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectслив Тимокаsr
dc.subjectTimok River basinen
dc.subjectфактори отицања вода
dc.subjectводни режим
dc.subjectводни биланс
dc.subjectодрживо коришћење водних ресурса
dc.subjectrunoff factors
dc.subjectwater regime
dc.subjectwater balance
dc.subjectsustainable use of water resources
dc.titleФизичкогеографски фактори водног биланса и могућности одрживог коришћења водних ресурса у сливу Тимокаsr
dc.titlePhysical geographic factors of the water balance and the possibilities for a sustainable use of water resources in the Timok River basinen
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dcterms.abstractГавриловић, Љиљана; Милијашевић, Драгана; Fizičkogeografski faktori vodnog bilansa i mogućnosti održivog korišćenja vodnih resursa u slivu Timoka;
dc.type.versionpublishedVersion
dc.identifier.fulltexthttp://dais.sanu.ac.rs/bitstream/id/2235/Disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://dais.sanu.ac.rs/bitstream/id/2236/Dragana_Milijasevic_referat_GGF.pdf


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record