Show simple item record

Epirus state society in the first half of the 13th century

dc.contributor.advisorRadić, Radivoj
dc.contributor.otherStanković, Vlada
dc.contributor.otherSubotin-Golubović, Tatjana
dc.contributor.otherŠarkić, Srđan
dc.creatorDželebdžić, Dejan M.
dc.date.accessioned2017-07-26T14:49:29Z
dc.date.available2017-07-26T14:49:29Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=375
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:6032/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=522254743
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/123456789/3231
dc.identifier.urihttp://dais.sanu.ac.rs/123456789/951
dc.description.abstractДо почетка XIII века историја Епира, Крфа и Западне Македоније позната јесамо у основним цртама. Када су учесници Четвртог крсташког похода освојилиЦариград, на поменутим територијама основана је независна држава, о чијем смопостанку и даљем развитку солидно обавештени. За рани период Епирске државенајзначајнији историјски извори јесу судска акта и писма двојице најистакнутијихписаца и црквених лидера тога времена, охридског архиепископа Димитрија Хоматинаи навпактског митрополита Јована Апокавка. У досадашњим истраживањима, која су,као и овај рад, претежно заснована на поменутим изворима, добро су проучени општаисторија Епирске државе, њен идеолошки и политичко-црквени сукоб са супарничкимНикејским царством и Никејском црквом, провинцијска управа, и функционисањецрквених и световних судова.Циљ овог рада јесте да истражи друштвени састав Епирске државе у првимдеценијама XIII века, превасходно на основу поменутих извора. Истраживачкипоступак може се означити као просопографски, будући да се до опште слике одруштву дошло кроз анализу података о свим личностима, односно породицама, окојима горе поменути извори пружају релевантне податке. Сабрани подаци изложенису у Просопографском речнику, у којем је посебно истакнуто све оно што указује надруштвени профил дате личности, као што су титуле, почасни епитети, функције,занимања и родбинске везе. Посебна пажња посвећена је анализи породичних имена,кроз коју су постале видљиве неке значајне друштвено-историјске појаве (нпр. пореклопородица, миграције становништва у оквирима некадашњег Византијског царства), закоје иначе не постоје експлицитна сведочанства или су она пак веома оскудна инејасна.Један од најважнијих закључака ове дисертације јесте да анализирани извори неприказују само друштво у времену када су настали, него и друштво које се навизантијском Балкану постепено развијало током владавине династија Комнина иАнђела. Крајем XII и почетком XIII века на територији Епирске државе живе породицекоје су се на тај простор раније доселиле из Мале Азије, Цариграда и Италије. Тачновреме њиховог досељавања није познато, али је сигурно да се оно догодило знатно пре1204. године, а на основу познавања општих историјских токова основано се можепретпоставити да се то догодило након што су Византинци изгубили Малу Азију иИталију.sr
dc.description.abstractThere are only basic pieces of information regarding the history of Epirus, Corfu andWestern Macedonia prior to the 13th century. When The Fourth Crusade participantsconquered Constantinople, an independent state was founded in the above mentioned territoryand we have been thoroughly informed of its origin and further development. The mostsignificant historical sources concerning the early Epirus state period are the court acts andthe letters of two best distinguished writers and church leaders of that time, Ohrid archbishopDemetrios Chomatenos and Naupaktos metropolitan John Apokaukos. The researches so far,including this one, have been mainly grounded on the mentioned sources and they haveclosely scrutinised the general history of The Epirus State, its ideological, political and churchconflict with the opposing Empire of Nicaea and Nicaean Church, provincial government andthe functioning of church and secular courts.The aim of this paper is to explore the social structure of The Epirus State in the firstdecades of the 13th century, primarily based on the mentioned sources. The applied researchmethod may be designated as prosopographical since the general picture of the society hasbeen acquired by analysing the data on all the characters, i.e. families, of which the abovementioned sources offer relevant data. The collected data have been displayed inProsopographic Dictionary which particularly points out everything indicating the socialprofile of the person in question, such as titles, honorary epithets, functions, professions andfamily ties. A special attention has been paid to the analysis of family names which broughtout the visibility of some important social and historic phenomena (e.g. family origin andpopulous migrations within The Byzantine Empire in that time) of which there are no explicittestimonies or they are rare and unclear.One of the most substantial conclusions of this dissertation is that the analysed sourcesdo not show only the society of the time by their origin, but the society which was slowlydeveloping in the Byzantine Balkans during the rule of Komnenos and Angelos dynasties. Atthe end of the 12th century and early in the 13th century The Epirus State had some familieswhich had previously moved in from Asia Minor, Constantinople and Italy. The exact time oftheir arrival has remained unknown, but it is sure that it happened way before 1204 andbearing in mind the general historic events, we can firmly assume that it took place after theByzantines had lost Asia Minor and Italy.en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherБеоград : Универзитет у Београду, Филозофски факултетsr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Basic Research (BR or ON)/177032/RS//
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectЕпирска државаsr
dc.subjectState of Epirusen
dc.subjectsocietyen
dc.subjectprosopographyen
dc.subjectlocal aristocracyen
dc.subjectclericsen
dc.subjectChurchen
dc.subjectjudicial recordsen
dc.subjectдруштвоsr
dc.subjectпросопографијаsr
dc.subjectлокална аристократијаsr
dc.subjectклирициsr
dc.subjectЦркваsr
dc.subjectсудска актаsr
dc.titleДруштво у Епирској држави прве половине XIII векаsr
dc.titleEpirus state society in the first half of the 13th centuryen
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dcterms.abstractРадић, Радивој; Станковић, Влада; Шаркић, Срђан; Суботин-Голубовић, Татјана; Джелебджић, Дејан М.; Društvo u Epirskoj državi prve polovine XIII veka;
dc.type.versionpublishedVersion
dc.identifier.fulltexthttp://dais.sanu.ac.rs/bitstream/id/2230/Disertacija.pdf


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record