Show simple item record

dc.creatorКукић, Бранко
dc.date.accessioned2020-09-22T23:00:37Z
dc.date.available2020-09-22T23:00:37Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.isbn978-86-7025-747-4
dc.identifier.urihttps://dais.sanu.ac.rs/123456789/9177
dc.description.abstractПроблем културе је увек био велики проблем човечанства. И у великим духовним епохама увек се инсистирало на култури, јер је она поуздан посредник између понашања, сазнања, знања и њихових примена у друштву. Када држава буде имала прецизну стратегију културног развоја засновану на врхунским вредностима, када се мане популизма и задовољења потреба дилетаната, политиканата и тезгароша, када почне да уважава мишљење образованих и креативних људи, када сагледа могућности и вредности наше културе и те вредности угради у своје јасне намере – тада ћемо прећи на озбиљну и утемељену бригу о будућности Србије. Последњих година се доста говорило о култури на тржишту. Мислим да не треба мешати врхунску културу и законе тржишта. Улога врхунске културе јесте да се бави највећим вредностима свога народа и других култура како би се језгро из кога се рађају духовна упоришта увек држало у белом усијању, како би оно имало центрипетално кретање које обасјава. Због тога је улагање у културу задатак број један сваке државе; то је процес који стално траје у највећој могућој силини и тензији. Култура је инвестиција за будућност једног народа и његов опстанак у планетарној култури. Јасно је да се мора мењати читаво наше друштво. Али, како да промените друштво када нема високих културних стандарда који би на друштво утицали и који би јавности показали другачије, савремене моделе културе? Високи културни стандарди се не огледају само у ономе шта читате, гледате или слушате. Они се огледају и у одевању, понашању, начину исхране, односу према раду, у односу према другом, према различитом. Хоћу да кажем да су ствари до те мере повезане да не могу једне без других.sr
dc.description.abstractThe issue of culture has always been a major issue for the mankind. Even in great spiritual epochs, culture was always insisted on, because it is a reliable intermediary between behavior, cognition, knowledge and their application in society. Once our country has precise strategy of cultural development, based on first-class values, once it gives up on populism and on satisfying needs of dilettantes, political opportunists and gigsters, once it starts valuing opinions of educated and creative people, once it realizes abilities and values of our culture and once it builds those values into its clear intentions – that is when we will have serious and well-founded care about Serbia’s future. During the last few years, there has been a lot of talk about culture on the market. I believe that first-class culture and laws of market should not interfere. Role of the first-class culture is to deal with highest values of its people and of other cultures, so that the core which produces spiritual strongholds could always be kept in white-heat, allowing it to have centripetal movement which illuminates. Therefore, investing into culture is the most important task for every country; it is a process which is constantly happening with the highest possible force and tension. Culture is investment into a people’s future and into its survival in the global culture. It is clear that our entire society needs to be changed. But, how to change society when there are no high cultural standards that would influence the society and that would show different, modern cultural models to public? High cultural standards are not reflected only in what you read, watch or listen. They are also reflected in dressing, behavior, nutrition, attitude towards work, attitude towards others, different ones. What I mean is that things are so much interlaced, that one thing can not be taken without other things.en
dc.language.isosrsr
dc.publisherБеоград : Српска академија наука и уметностиsr
dc.rightsembargoedAccesssr
dc.sourceКултура, основа државног и националног идентитета : зборник радова са научног скупа одржаног 24. и 25. новембра 2016. годинеsr
dc.subjectкултураsr
dc.subjectелитна култураsr
dc.subjectдруштвоsr
dc.subjectпопулизамsr
dc.subjectтржиштеsr
dc.subjectкризаsr
dc.subjectполитикаsr
dc.subjectстратегијаsr
dc.subjectбудућностsr
dc.subjectКрлежаsr
dc.subjectХојзингаsr
dc.subjectреалностsr
dc.subjectиздаваштвоsr
dc.subjectМинистарство културеsr
dc.subjectпојединацsr
dc.subjectмасаsr
dc.subjectсупкултураsr
dc.subjectборба за властsr
dc.subjectбунтsr
dc.subjectвредностиsr
dc.subjectкреацијаsr
dc.subjectculturesr
dc.subjectelite culturesr
dc.subjectsocietysr
dc.subjectpopulismsr
dc.subjectmarketsr
dc.subjectcrisissr
dc.subjectpoliticssr
dc.subjectstrategysr
dc.subjectfuturesr
dc.subjectKrležasr
dc.subjectHuizingasr
dc.subjectrealitysr
dc.subjectpublishing industrysr
dc.subjectMinistry of Culturesr
dc.subjectindividualsr
dc.subjectmasssr
dc.subjectsculpturesr
dc.subjectfight for power
dc.subjectrebelling
dc.subjectvalues
dc.subjectcreation
dc.titleМесто културе у дугорочним стратегијама државеsr
dc.typeconferenceObjectsr
dc.rights.licenseBY-NC-NDsr
dcterms.abstractKukić, Branko; Mesto kulture u dugoročnim strategijama države;
dc.citation.spage23
dc.citation.epage30
dc.description.otherНаучни скупови / Српска академија наука и уметности, Београд, ISSN 0354-4850 ; књ. 166. Одељење историјских наука ; књ. 39sr
dc.description.otherПрихваћено за објављивање на IX седници Одељења друштвених наука, одржаноj 7. новембра 2017. године, на основу реферата академика Косте Чавошког и дописног члана Александра Костића
dc.identifier.cobiss323321607
dc.type.versionpublishedVersionsr
dc.identifier.fulltexthttp://dais.sanu.ac.rs/bitstream/id/38799/spoj6.pdf


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record