Now showing items 395-414 of 1506

   xmlui.ArtifactBrowser.ConfigurableBrowse.title.column_heading
   Kameni cvijet Nikole Borote i natpisi na stećcima kao inspiracija: semantička i poetska ravan [1]
   Katarina Tomašević: Na raskršću istoka i zapada o dijalogu tradicionalnog i modernog u srpskoj muzici (1918-1941), Muzikološki institut SANU - Matica srpska, Beograd - Novi Sad, 2009 [1]
   Katunac Dragoljub: Klavirska muzika Miloja Milojevića, CLIO, biblioteka 'Ars Musica', Beograd, 2004 [1]
   Kauderi Džems R., Zdravko Blažeković, Beri S. Bruk (ur): Govor o muzici - muzičke konferencije, 1835-1966, RILM, New York, 2004 [1]
   Kivi i Langerova o ekspresivnosti muzike [1]
   Kivy and Langer on expressiveness in music [1]
   Klavirska muzika Vasilija Mokranjca [1]
   Klisala Harrison, Elizabeth Mackinlay and Svanibor Pettan (eds.) 2010. Applied Ethnomusicology: Historical and Contemporary Approaches. Newcastle: Cambridge Scholars Publishing [1]
   Knez od zete Petra Konjovića - povodom 125. godišnjice kompozitorovog rođenja [1]
   Kolektivni identiteti i muzika [1]
   Komplementarnost poetskog i muzičkog sistema u obrednim ophodima domova [1]
   Koncepcija kao transmisija - grčka antika prema Alberu Ruselu [1]
   Konstruisanje alternativnog života: muzika i pozorište u srpskim zarobljeničkim logorima Austro-Ugarske u Prvom svetskom ratu [1]
   Kontekstualizacija ranog modernizma u srpskoj muzici na primeru dva ostvarenja iz 1912. godine [1]
   Korean opera-film Chunhyang and the trans-cultural politics of the voice [1]
   Korejska opera-film Čunhjang i transkulturna politika glasa [1]
   Korespondencija između Petra Konjovića (1883-1970) i Zdenjeka Halabale (1899-1962) [1]
   Kornelije Stanković and His Time: Proceedings of the scientific assembly held from October 27 to 29, 1981, on the occasion of the 150th anniversary of the composer's birth [1]
   Kornelije Stanković's Monophonic Records of Church Chant [1]
   Kornelije Stanković´s Piano Repertoire – From European Practice to National Ideology [1]