Музиколошки институт САНУ основан је 1948. године као први музиколошки институт у тадашњој држави. Институт спроводи проучавање историје и теорије музике, затим етномузикологије, естетике музике; истраживања су усмерена на српску музику и њене везе са музичким стваралаштвом и културом у суседним и европским земљама. Институт поседује архив, фоноархив, фототеку, богату нототеку и библиотеку. Поред научноистраживачког рада, у Институту је увек постојала и широка просветна и културна активност, посвећена стручњацима, али и најширим круговима слушалаца заинтересованих за српску музичку баштину и њен положај у балканским и европским оквирима.

....................................

Institute of Musicology SASA was founded in 1948 as the first institute of musicology in the former Yugoslavia. The Institute conducts study of history and theory of music and explorations in ethnomusicology and music aesthetics; studies have focused on the Serbian music and its links with music culture in the neighbouring and European countries. The Institute has its archive, phonoarchive, photographic collection, and a rich library. Beside scholarly research, the Institute has always been engaged in a spectrum of educational and cultural activities, targeting not only expert audience, but also a wider circle of public interested in the Serbian musical heritage and its position in the Balkan and European context.

....................................

Collections in this community

Recent Submissions

More