Географски институт „Јован Цвијић“ САНУ (основан 1947. године) је научна установа, јединица Српске академије наука и уметности у Београду, чија је основна делатност организација и систематски рад на унапређивању научних истраживања у области географије и система сродних научних дисциплина. Институт реализује остварује основна, примењена и развојна научна истраживања из области: физичке географије; географије становништва и насеља; друштвене географије; регионалне географије и картографије и просторног планирања. Мисија Института је да обједињује основна, примењена и развојна мултидисциплинарна истраживања у географским, природним и друштвеним наукама, у циљу што веће примене резултата географских истраживања, као и популаризацији науке и ширењу научних знања и вештина усмерених ка јавном и приватном сектору, као и појединцима у земљи и иностранству.

....................................

Geographical Institute Jovan Cvijić SASA (established in 1947) is a research institution under the auspices of the Serbian Academy of Sciences and Arts in Belgrade. Its main activity is organization and systematic work on advancing scientific research in the field of geography and related disciplines. The Institute implements fundamental and applied research and development in the areas of physical geography; geography of population and settlements; social geography; regional geography, cartography, and spatial planning. The mission of the Institute is to integrate fundamental and applied multidisciplinary research and development in geographical, natural and social sciences towards greater application of the results of geographical research, popularization of science, and dissemination of scientific knowledge and skills into the public and private sectors and among individuals, both nationally and internationally.

....................................

Collections in this community

Recent Submissions

More