Претходник данашњег Балканолошког института је Балкански институт, основан 1934. године у Београду. Институт је издавао часопис Revue internationale des Etudes balkaniques, који је окупљао најугледније европске стручњаке за Балкан. Укинут је наредбом окупационих власти 1941. године, а обновљен је тек 1969. године под именом Балканолошки институт, у саставу Српске академије наука и уметности. Окупио је групу угледних научника који су се бавили Балканом од праисторије до модерног доба, кроз археолошка, антрополошка, етнографска, историјска истраживања и студије културе, уметности, књижевности, обичајног права итд. Тај мултидисциплинарни приступ остаје трајна научна оријентација Института. Институт сваке године објављује по неколико монографија и зборника радова, а током последњих десет година, посебно се издвајају бројне монографије и зборници радова на светским језицима, првенствено на енглеском и француском, из области историје, археологије, лингвистике, историје уметности и књижевности. Институт се активно залаже за принципе отворене науке и отвореног приступа.

....................................

Institute for Balkan Studies is the successor of the Balkan Institute, founded in Belgrade in 1934. The Institute published the journal, Revue internationale des Etudes balkaniques, which featured contributions by the most prominent European experts on the Balkans. The Institute was abolished in 1941 by order of the German occupation authorities, to be re-established as late as 1969 under the name of Institute for Balkan Studies, as a division of the Serbian Academy of Sciences and Arts. The Institute comprised a team of eminent scholars specializing in the Balkans from its prehistory to modern times, who conducted archaeological, anthropological, ethnographic and historical research and studied Balkan culture, art, literature, common law, etc. This multidisciplinary approach has remained a lasting scholarly orientation of the Institute. Every year, the Institute publishes several monographs and collections of papers. Particularly significant publications in the past dozen years have included numerous monographs and collections of papers in world languages, primarily English and French, from the fields of history, archaeology, linguistics, art history and literature. The Institute is dedicated to the principles of Open Science and Open Access.

....................................

Collections in this community

Recent Submissions

More