Now showing items 1-20 of 7734

   Titles
   "Безјак" и "безјаци" [1]
   "Два врана гаврана" : Corvus corax у словенској епици - компаративни поглед [1]
   "Женидба са препрекама" и ратничка иницијација [1]
   "Мађар курир" о Првом српском устанку [1]
   "О кукову дне" - Ad calendas graecas [1]
   "Одредни придев у српскохрватском језику" : Осврт на чланак проф. С. Ристића [1]
   "Петлић", "палидрвце" или "оплодитељ"? [1]
   "Пчелињак" Милосава Тешића [1]
   "У интересу што боље књиге" [1]
   "Једна смрт не да другој" [1]
   'Case' and 'voice': Two strategies for grammaticalization of the relationship between a predicate and its arguments [1]
   'Везане' лексеме у фитонимији [1]
   'Кажи реч' – Положительная ценность в языке [1]
   'Падеж' и 'глаголски род' - две стратегије граматикализације односа измећу 'предиката' и његових 'аргумената' [1]
   'Связанная' лексика в фитонимике [1]
   (De)compression as the semantic mechanism in the political cartoon [1]
   (Ne)prevodivost kulture – pogrdne reči i izrazi [1]
   (Pseudo)Classical and Ancient Names of Serbian Lands in Old Serbian Sources [1]
   (Un)translatability of Culture: Pejorative Words and Phrases [1]
   (Де)компресија као семантички механизам у политичкој карикатури [1]