Show simple item record

The impact of small derivative hydropower plants on fish species and other aquatic organisms in the mountain river ecosystems of the Republic of Serbia

dc.creatorСимоновић, Предраг
dc.date.accessioned2020-08-21T09:39:50Z
dc.date.available2020-08-21T09:39:50Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.isbn978-86-7025-854-9
dc.identifier.urihttp://dais.sanu.ac.rs/123456789/9046
dc.description.abstractСрбију одликује мали прилив падавина, са малом количином домицилних вода које чине махом бујични водотоци неуједначеног протицаја, са израженим поводњима и поплавним таласима, веће густине речне мреже са мањим протицајима у водоцима на подлози од серпентинитских и магматских стена у односу на кречњачку подлогу. Њихов водни режим је нивално-плувијални, са максимумом водостаја крајем пролећа и минимумом крајем лета и почетком јесени, као и са честим летњим поводњима због локалних непогода. У заједницама риба горњег и средњег ритрона планинских и брдско-планинских река у Србији доминирају пастрмске врсте (f. Salmonidae), са изразито великим и због њихове посебности изразитим конзервационим значајем у европским и светским размерама. У том погледу, највише је проучена и истиче се поточна пастрмка Salmo cf. trutta L., 1758, као и младица Hucho hucho (L., 1758), која је глобално угрожена врста (EN), за коју је изградња хидроенергетских постројења главни угрожавајући фактор. Закључак донесен на основу тренутно доступних података о структури заједница екосистема планинских река и стању фонда поточне пастрмке након изградње и почетка експлоатације деривационих малих хидроелектрана непобитно говори о њиховом изразито штетном утицају на пастрмски фонд и екосистем планинских река у целини. Овакав очекивани утицај прва је потврда немогућности да се формалним, законом предвиђеним мерама негативни ефекти конструкције и експлоатације деривационих малих хидроелектрана ублаже због самих одлика тих екосистема, како абиотичких (водни режим, пре свега), тако и биотичких, и аутеколошких – еколошких одлика поточне пастрмке као врсте, и синеколошких одлика структуре и динамике акватичних заједница, посебно риба у њима, и нарочито поточних пастрмки као најизразитијих и најбоље проучених елемената екосистема планинских река. Те одлике одређују динамику функционисања екосистема чије су потребе у погледу воде као основног ресурса и других ресурса који су водним режимом условљени дијаметрално супротне задовољењу потреба режима рада малих хидроелектрана водом као извором енергије. Ово недвосмислено упозорава на вишеструке негативне последице изградње и експлоатације малих хидроелектрана по екосистеме планинских река, а посебно на оне популације поточне пастрмке које имају изразит биолошко-конзервациони значај.sr
dc.description.abstractSerbia features а small amount of precipitates, with the scarcity of domicile water coming mainly from torrential water flows of uneven flow rate, with prominent flood waves. It features great river network density and low flow rate in streams situated on the serpentine and magmatic rock beads, compared to those on the limestone rock beads. Their flow regime is nival-pluvial, with the maximal water levels at the end of the spring and the minimal ones at the end of the summer and beginning of the autumn, with frequent summer torrents coming from local storms. Trout fish species (f. Salmonidae) dominate in fish communities of the upper and middle rithron in the streams of the mountain regions of Serbia. Their conservational significance is great in both European and global ranges, due to the uniqueness of their local, specific strains ascertained using the Control Region (i.e., the D loop) of the mitochondrial DNA as a molecular marker. The most prominent in that sense is the brown trout Salmo cf. trutta, as well as the Huchen Hucho hucho (L., 1758), which is a globally endangered species (EN). The construction of hydroenergetic facilities is recently their main threatening factor. The inference drawn on the currently available records about the fish community structure in the ecosystems of mountain streams, as well as on the shape of the brown trout stocks after the construction of small hydropower plants of the derivative type unequivocally points to the prominently adverse impact. Such data implicate to impossibility of reducing harmful effects by fulfilling the formal legal measures issued to compensate adverse effects from exploitation of small derivative hydropower plants. That is determined by characteristics of ecosystem of mountain streams, both abiotic (especially the water flow regime) and biotic, autecological ones featuring brown trout, and synecological characteristics of the structure and dynamics of fish communities. Brown trout is the most prominent fish species of that type of aquatic ecosystem. All characteristics determine the dynamics and functioning of mountain stream ecosystem, whose demands for water and other related resouces are completely opposite to those of derivative small hydropower plants and energy production. That clearly warns to multiple kind of harmful consequences of construction and exploitation of small hydropower plants for mountain streams, especially for those brown trout populations in them that have extraordinary conservational value.en
dc.language.isosrsr
dc.publisherБеоград : Српска академија наука и уметностиsr
dc.rightsembargoedAccesssr
dc.sourceУтицај малих хидроелектрана на животну срединуsr
dc.subjectпоточна пастрмкаsr
dc.subjectпланинске рекеsr
dc.subjectдинамика екосистемаsr
dc.subjectбиолошко-конзервациони значајsr
dc.titleУтицај деривационих малих хидроелектрана на заједнице риба и других акватичних организама екосистема планинских река Републике Србијеsr
dc.titleThe impact of small derivative hydropower plants on fish species and other aquatic organisms in the mountain river ecosystems of the Republic of Serbiaen
dc.typeconferenceObjectsr
dc.rights.licenseARRsr
dcterms.abstractSimonović, Predrag; Uticaj derivacionih malih hidroelektrana na zajednice riba i drugih akvatičnih organizama ekosistema planinskih reka Republike Srbije;
dc.citation.spage169
dc.citation.epage190
dc.description.otherНаучни скупови / Српска академија наука и уметности ; књ. 187. Одељење хемијских и биолошких наука ; књ. 17sr
dc.type.versionpublishedVersionsr
dc.identifier.fulltexthttp://dais.sanu.ac.rs/bitstream/id/38445/NSKUPOVI.pdf


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record