Show simple item record

Impact of particular technical solutions onto energy and ecology issues of small hydropower plants

dc.creatorБожић, Иван
dc.creatorПетковић, Александар
dc.date.accessioned2020-08-20T10:24:57Z
dc.date.available2020-08-20T10:24:57Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.isbn978-86-7025-854-9
dc.identifier.urihttp://dais.sanu.ac.rs/123456789/9042
dc.description.abstractЦиљеви које треба да остваре мале хидроелектране (МХЕ) у данашње време битно се не разликују од циљева и улога које су МХЕ одувек имале. Остваривање тих циљева подразумева изналажење компромисних решења у складу са савременим стањем науке и технике, задовољавајући енергетске и еколошке захтеве који су постављени пред различите типове МХЕ. Са еколошког становишта, примарни циљ је обезбеђивање сталног гарантованог еколошког протока низводно од бране у свим хидрометеоролошким приликама, док енергетска прерада воде у производним линијама МХЕ претендује њеном што већем искоришћењу. Наведени захтеви су често међусобно супротстављени, јер испуњење једних намеће ограничења остваривању других. Стога, једна од кључних пројектантских и извођачких активности треба да буде правилно дефинисање хидротехничких функција свих виталних делова МХЕ, посебно брана и водозахвата. Бројне хидротехничке функције и дефинисани еколошки захтеви условљени су посебним потребама конкретних хидроенергетских објеката, па се и њихово задовољење реализује одговарајућим савременим техничким решењима хидрауличних органа и хидромеханичке опреме. Истовремено се таквим калибрисаним преливима и специфичном хидромашинском опремом омогућује правилно расподељивање захватања воде у енергетске сврхе. У раду је на примеру једне МХЕ приказано истовремено задовољење и енергетских и еколошких захтева.sr
dc.description.abstractAims to be achieved by small hydropower plants (SHPP) nowadays do not significantly differ from the goals and roles of SHPP ever before. Achieving of such goals assumes finding compromise solutions that are to be in line with stateof-the-art science and technology, with fulfillment of energy and ecologic constraints attributable to various types of SHPPs. From the ecological stand-point, the primary objective is to enable undisturbed release of ecologic flow towards the riverbed downstream of the weir under any hydro-meteorological circumstances, whereas from the energy stand-point, the tendency is to utilize available water flow through SHPP power-generating line as much as possible. In most circumstances, these targets are contradictory, because fulfillment of one binds constraints onto implementation of the other. Therefore, proper defining of hydro-technical functions of all the technological parts of SHPPs, especially weirs and water intakes, is of the utmost importance during the campaigns of SHPP designing and implementation. The entire variety of hydro-technical functions and ecological requirements is to be tailor-made for each particular SHPP, whereas their implementation is to be provided by state-of-the-art solutions of hydraulic waterways and hydro-mechanical equipment. Such calibrated spillways and specifically embraced hydro-mechanical equipment allow for proper distribution of water for the energy-generation purposes. The paper presents one case-study of SHPP, for which combined implementation of energy and ecological issues are achieved successfullyen
dc.language.isosrsr
dc.publisherБеоград : Српска академија наука и уметностиsr
dc.rightsembargoedAccesssr
dc.sourceУтицај малих хидроелектрана на животну срединуsr
dc.subjectмала хидроелектранаsr
dc.subjectтехничко решењеsr
dc.subjectхидротехникаsr
dc.subjectхидромашинска опремаsr
dc.subjectsmall hydropower plantsr
dc.subjecttechnical solutionssr
dc.subjecthydro-technicssr
dc.subjecthydro-mechanical equipmentsr
dc.titleУтицај појединих техничких решења на остваривање енергетских и еколошких циљева малих хидроелектранаsr
dc.titleImpact of particular technical solutions onto energy and ecology issues of small hydropower plantsen
dc.typeconferenceObjectsr
dc.rights.licenseBY-NC-NDsr
dcterms.abstractBožić, Ivan; Petković, Aleksandar; Uticaj pojedinih tehničkih rešenja na ostvarivanje energetskih i ekoloških ciljeva malih hidroelektrana;
dc.citation.spage93
dc.citation.epage106
dc.description.otherНаучни скупови / Српска академија наука и уметности ; књ. 187. Одељење хемијских и биолошких наука ; књ. 17sr
dc.type.versionpublishedVersionsr
dc.identifier.fulltexthttp://dais.sanu.ac.rs/bitstream/id/38427/bitstream_38427.pdf


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record