Show simple item record

The impact of small hydropower plants on the sustainable development of the Republic of Serbia

dc.creatorКарамарковић, Владан
dc.creatorКарамарковић, Раде
dc.creatorНиколић, Милош
dc.creatorСтојић, Ненад
dc.date.accessioned2020-08-19T11:48:12Z
dc.date.available2020-08-19T11:48:12Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.isbn978-86-7025-854-9
dc.identifier.urihttp://dais.sanu.ac.rs/123456789/9034
dc.description.abstractПолемика и све јачи глас у јавности против изградње ма- лих хидроелектрана (МХЕ) у Републици Србији био је мотив за писање рада. Циљ је био да се МХЕ што објективније сагледају у односу на друге обновљиве изворе енергије (ОИЕ) и фосилна горива. Осим еколошке, са- гледана је економска страна изградње МХЕ, као и остварени резултати наше земље у светлу међународно прихваћених обавеза у области еко- логије и енергетике. Као средство дат је преглед најзначајнијих светских истраживања која се баве поменутом тематиком и приказане постојеће стратегије и остварени резултати најразвијенијих земаља ЕУ, које интен- зивно улажу у све ОИЕ. Пада у очи да је највећи број новоизграђених, ревитализованих и пројектованих МХЕ у развијеним земљама (Немач- ка, Аустрија, Швајцарска) малих снага, највећи број снага мањих од 100 kW, што показује да је за наведене земље значајан сваки kWh електри- чне енергије који је произведен из ОИЕ. Изградња МХЕ у Републици Србији и земљама ЕУ је неодржива без подстицајних мера државе које су временски ограничене на период који омогућава повраћај трошкова финансирања. У поређењу са фосилним горивима, ОИЕ имају далеко мање штетних ефеката по животну средину. Међу ОИЕ, по најауторита- тивнијим студијама, проточне МХЕ најмање загађују животну средину. У раду се предлаже конкретан пут за превазилажење уочених еколошких проблема при изградњи МХЕ у нашој земљи јер ако их планирају, граде и ревитализују најразвијеније земље ЕУ онда то треба да чини и Република Србија.sr
dc.description.abstractThe ongoing debate and a relatively strong public voice against the building of small hydropower plants (SHPP) in the Republic of Serbia (RS) was the motive for the paper. The goal was to objectively compare SHPP with other renewable energy sources (RES) and fossil fuels. Apart from ecological, an economic side of the construction of SHPPs is considered, as well as the achieved results of the RS with regard to internationally accepted commitments for promotion of RES. To achieve the goal, a review of the most prominent studies in the field is presented as well as the existing energy strategies and related accomplishments of the most developed EU countries that heavily invest in RES. It is worthy of notice that the largest number of newly built, revitalized and designed SHPPs in developed countries (Germany, Austria, Switzerland) are of the mini hydro type. Among these, the biggest number of plants are with capacities below 100 kW, which clearly shows that for the mentioned countries every kW produced from RES is significant. Without time-limited incentive measures, the building of SHPPs is not economically sustainable neither in the RS nor in the EU countries. Compared with fossil fuels, RES have far less adverse environmental effects. Many reliable energy studies highlight run-of-the-river SHPPs as the most environmentally friendly among RES. In the paper, the way for overcoming the identified environmental problems related to the building of SHPPs in the RS is recommended. If the most developed EU countries, build, plan, and revitalize SHPPs that should the RS do too.en
dc.language.isosrsr
dc.publisherБеоград : Српска академија наука и уметностиsr
dc.rightsembargoedAccesssr
dc.sourceУтицај малих хидроелектрана на животну срединуsr
dc.subjectобновљиви извори енергијеsr
dc.subjectмале хидроелектранеsr
dc.subjectзаштита животне срединеsr
dc.subjectподстицајне мереsr
dc.titleУтицај малих хидроелектрана на одрживи развој Републике Србијеsr
dc.titleThe impact of small hydropower plants on the sustainable development of the Republic of Serbiaen
dc.typeconferenceObjectsr
dc.rights.licenseARRsr
dcterms.abstractKaramarković, Vladan; Stojić, Nenad; Nikolić, Miloš; Karamarković, Rade; Uticaj malih hidroelektrana na održivi razvoj Republike Srbije;
dc.citation.spage43
dc.citation.epage66
dc.description.otherНаучни скупови / Српска академија наука и уметности ; књ. 187. Одељење хемијских и биолошких наука ; књ. 17sr
dc.type.versionpublishedVersionsr
dc.identifier.fulltexthttp://dais.sanu.ac.rs/bitstream/id/38410/bitstream_38410.pdf


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record