Show simple item record

Традиционална вокална музика Влаха у Хомољу у заоставштини Оливере Младеновић

dc.contributorVasić, Aleksandar
dc.creatorRadivojević, Maja
dc.date.accessioned2020-06-30T15:46:22Z
dc.date.available2020-06-30T15:46:22Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.issn1450-9814 (print)
dc.identifier.issn2406-0976 (online)
dc.identifier.urihttp://dais.sanu.ac.rs/123456789/8894
dc.description.abstractOlivera Mladenović researched Vlach culture in the 1980s. Recordings preserved in the archive of the Institute of Ethnography SASA also contain examples of vocal practice of the Vlachs from Homolje region (Northeast Serbia). The material was recorded on six audio cassettes, which were later digitized. As ethnomusicological studies of this area are very scarce, the recorded material certainly represents a valuable testimony to the musical culture of the Vlach ethnic community. The aim of this article is to determine the particularities of the recorded examples, based on ethnomusicological analysis and transcription, as well as to isolate the vocal genres found on these audio cassettes. Vocal examples from the recordings of Olivera Mladenović will be paired with existing examples from the literature, as well as examples of current practice recorded by the author of this article. In this way, at least a partial picture of the Vlachs’ musical life in Homolје from the 1980s to the present day will be established, and the comparison will allow us to observe continuity and change.en
dc.description.abstractОливера Младеновић се бавила истраживањем влашке културе осамдесетих година прошлог века. На снимцима који се налазе у архиву Етнографског института САНУ забележена је и вокална пракса Влаха из Хомоља (североисточна Србија), а материјал је снимљен на шест аудио-касета, које су дигитализоване. Будући да су етномузиколошка проучавања поменуте области веома оскудна, забележена грађа свакако представља драгоцено сведочење о музичкој култури влашке етничке заједнице. Циљ рада јесте утврђивање специфичности забележених примера, на основу етномузиколошке анализе и транскрипције, као и издвајање вокалних жанрова који се налазе на тим аудио касетама. Вокалним примерима са снимака Оливере Младеновић биће придружени постојећи примери из литературе, као и примери актуелне праксе које је забележила ауторка овог рада. На овај начин формираће се барем делимична слика музичког живота Влаха у Хомољу од осамдесетих година прошлог века до данас, а њиховом компарацијом сагледаће се континуитет и промене.sr
dc.description.abstractС обзиром на чињеницу да су записи влашке музике Хомоља веома скромни, заоставштина Оливере Младеновић је недвосмислено драгоцен прилог тој материји. Звучни материјал снимљен је на шест аудио касета, које се налазе у архиву Етнографског институтта САНУ у Београду, а заведене су као „кутија 39, касета 12, 13, 14, 17, 18, 23“. Љубазношћу колега из поменутог института, добила сам свих шест касета на коришћење, које сам најпре дигитализовала у Фоноархиву Музиколошког института САНУ, а потом и приступила обради снимака, анализи и транскрипцији. На снимцима О. Младеновић налази се укупно 18 примера вокалне праксе, међу којима су песме везане за годишњи и животни циклус обичаја (посмртни ритуал, Бадње вече и паљење обредне ватре), као и песме опште намене и један пример певања без речи. Велика вредност снимака лежи и у самим разговорима о песмама и певању, будући да је О. Младеновић инсистирала да јој се текстови песама и терминологија везана за певање говоре на влашком језику. Тим примерима биће придружени примери из литературе, као и 27 примера из личне архиве ауторке студије, а захваљујући њиховој компарацији може се пратити (дис)континуитет вокалног наслеђа Влаха из Хомоља. Иако је звучни материјал из заоставштине О. Младеновић од изузетне важности, интерпретација туђег теренског рада није нимало лак ни захвалан посао. Разлог томе јесу на првом месту изостанак личног доживљаја теренског рада и личног контакта с казивачима, као и оскудни подаци о сакупљеном материјалу. Ипак, и поред свих недостатака, захваљујући снимцима О. Младеновић вокална пракса хомољских Влаха из осамдесетих година XX века реконструисана је у великој мери. Увид у материјал употпуњује сазнања не само о вокалној пракси Хомоља у једном историјском тренутку, већ и целокупна сазнања о влашкој музици у Србији. Примери на касетама потврђују одлике влашког певања о којем је до сада писано и одражавају многе карактеристике до сада забележене влашке музике. Међутим, на основу њих се могу издвојити и локалне специфичности вокалне праксе хомољског краја.sr
dc.language.isoensr
dc.publisherBelgrade : Institute of Musicology, Serbian Academy of Sciences and Artssr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/inst-2020/200176/RS//
dc.rightsopenAccesssr
dc.sourceMusicologysr
dc.subjectOlivera Mladenovićsr
dc.subjectSerbiasr
dc.subjectHomolje Regionsr
dc.subjectVlach musicsr
dc.subjectvocal practicesr
dc.subjectОливера Младеновићsr
dc.subjectСрбијаsr
dc.subjectХомољеsr
dc.subjectвлашка музикаsr
dc.subjectвокална праксаsr
dc.titleVlach Vocal Traditional Music in the Region of Homolje from the Legacy of Olivera Mladenovićen
dc.titleТрадиционална вокална музика Влаха у Хомољу у заоставштини Оливере Младеновићsr
dc.typearticlesr
dc.rights.licenseBY-NC-NDsr
dcterms.abstractРадивојевић, Маја; Tradicionalna vokalna muzika Vlaha u Homolju u zaostavštini Olivere Mladenović;
dc.citation.spage235
dc.citation.epage256
dc.citation.issue28
dc.identifier.doi10.2298/MUZ2028235R
dc.description.otherThe study was conducted within the Scientific Research Organization Institute of Musicology SASA, funded by the Ministry of Education, Science and Technological Development. Also, the study was presented in one version at the international symposium Vlado Milošević: Ethnomusicologist, Composer and Educator – Tradition as Inspiration, held in Banja Luka, from 12 to 14 April 2019. Apart from the aforementioned, this study is also part of the author’s research within the scope of doctoral academic studies at the Faculty of Music in Belgrade.en
dc.identifier.cobiss173918727
dc.type.versionpublishedVersionsr
dc.identifier.fulltexthttp://dais.sanu.ac.rs/bitstream/id/33868/12_M_Radivojevic.pdf


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record