Show simple item record

"Classic" Ethnographic Records: Discourse Analysis from an Ethnolinguistic Standpoint

dc.contributorПетровић, Сретен (ур.)
dc.contributorБогдановић, Недељко (ур.)
dc.creatorИлић (Мандић), Марија
dc.date.accessioned2020-04-28T10:15:18Z
dc.date.available2020-04-28T10:15:18Z
dc.date.issued2004
dc.identifier.urihttp://dais.sanu.ac.rs/123456789/8446
dc.description.abstractУ раду се испитује методологија употребе „класичних етнографских записа“ као извора за етнолингвистичка истраживања на примеру теме безбрачности код балканских Словена хришћана. Будући да у реконструкцији модела традицијске културе етнолингвистика полази од дијалекатске варијативности лингвистичких и екстралингвистичких компоненти, то се класични етнографски записи вреднују прво са становишта дијалекатске, затим дијахронијске и напослетку етно-социолошке репрезентативности. Записи који чине садржај класичних етнографских серија и представљају фундаменталан извор за проучавање традицијске културе јужних Словена означени су као „класични етнографски записи“. На примеру теме безбрачности код балканских Словена хришћана показано је како класични етнографски записи функционишу као извори у етнолингвистици. Посебно је разматрана релевантност класичних етнографских записа као етнодијалекатских извора. Указано је на сложеност етнографских записа, посебно с обзиром на променљивост дијахронијске равни и ареала на које реферирају, као и на особености дискурса у који репрезентују.sr
dc.description.abstractThe records that make up the contents of the national classical ethnographic series are a fundamental source for the study of the traditional culture of the south Slavs are referred to as “classical ethnographic records”. This paper examines the methodology of using classic ethnographic records for ethnolinguistic research on the example of celibacy among the Balkan Slavic Christians. Since the reconstruction of the traditional culture model in ethnolinguistics starts from the dialect variability of linguistic and extra-linguistic components, classic ethnographic records are evaluated first from the point of view of their dialect, then diachronic, and finally ethno-sociological representativeness. The example of celibacy among Balkan Slavic Christians shows how classical ethnographic records function as sources in ethnolinguistics. The relevance of classical ethnographic records as ethnodialect sources is particularly discussed. The complexity of ethnographic records is emphasized, especially given the variability of the diachronic varieties and the geographic area to which they refer, as well as distinctiveness of the discourse which they represent.en
dc.language.isosrsr
dc.publisherСврљиг: Етно-културолошка радионицаsr
dc.relationПројекат 2167: Етнолингвистичка и социолингвистичка истраживања и избеглица и мултиетничких заједница на Балкану, Министарство за науку и заштиту животне средине Републике Србијеsr
dc.rightsopenAccesssr
dc.sourceЕтно-културолошки зброникsr
dc.subjectетнографски записиsr
dc.subjectетнолингвистикаsr
dc.subjectдијалекатскiи терминsr
dc.subjectдијахронијаsr
dc.subjectареалsr
dc.subjectдискурсsr
dc.subjectсвадбаsr
dc.subjectбезбрачностsr
dc.subjectethnographic recordssr
dc.subjectethnolinguisticssr
dc.subjectdialect termsr
dc.subjectdiachronysr
dc.subjecttraditional weddingsr
dc.subjectcelibacysr
dc.subjectјужни Словениsr
dc.subjectsouth Slavssr
dc.titleКласични етнографски записи као етнолингвистички изворsr
dc.title"Classic" Ethnographic Records: Discourse Analysis from an Ethnolinguistic Standpointen
dc.typebookPartsr
dc.rights.licenseBY-NCsr
dcterms.abstractIlić (Mandić), Marija; Klasični etnografski zapisi kao etnolingvistički izvor;
dc.citation.spage167
dc.citation.epage176
dc.type.versionpublishedVersionsr
dc.identifier.fulltexthttp://dais.sanu.ac.rs/bitstream/id/32203/Ilic_Marija_Klasicni_etnografski_zapisi.pdf


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record