Show simple item record

The role of religious tourism in creating hierarchy of monasteries for the followers of the Serbian Orthodox Church

dc.creatorАнђелковић, Биљана
dc.date.accessioned2020-02-27T13:07:51Z
dc.date.available2020-02-27T13:07:51Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.issn0350-0861 (Print)
dc.identifier.issn2334-8259 (Online)
dc.identifier.urihttp://dais.sanu.ac.rs/123456789/7269
dc.description.abstractУ овом раду се анализира утицај који верски туризам, односно организована поклоничка путовања у манастире Српске православне цркве имају на конструисање представа о значају и светости неког манастира код поклоника и посвећених верника. Једно од главних полазишта у раду јесте да поклоничка путовања представљају специфичан комуникацијски оквир унутар кога, захваљујући бројним факторима, долази до разлике у „вредновању“ манастира од стране поклоника, као и до различитог степена њихове везаности за одређене манастире, што за последицу има стварање персонализоване „хијерархије“ манастира. Циљ рада је да на основу анализе етнографске грађе прикупљене између 2013. и 2018. године испита на који начин и у којој мери организована поклоничка путовања доприносе издвајању појединих манастира у односу на друге код поклоника СПЦ.sr
dc.description.abstractThis paper is on the analysis of the influence of religious tourism, i.e. organized homage to the monasteries of the Serbian Orthodox Church on constructing impressions of significance of the knowledge and holiness of a monastery to followers and devoted worshippers. One of the main starting points in this paper is that followers’ journeys represent a specific communication frame. Owing to various factors, there is a difference in “assessment” of monasteries by the followers, as well as a different level of their connection to the some monasteries, and this has a consequence of creating personal “hierarchy” of monasteries within this frame. The aim of this paper is studying in which way and in which extent organized followers’ journeys contribute to nominating some monasteries as outstanding in comparison to others by the followers of the Serbian Orthodox Church.en
dc.language.isosrsr
dc.publisherБеоград : Етнографски институт САНУsr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Basic Research (BR or ON)/177028/RS//sr
dc.rightsopenAccesssr
dc.sourceГласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA
dc.subjectманастири Српске православне црквеsr
dc.subjectпоклоничка путовањаsr
dc.subjectпоклонициsr
dc.subjectверски туризамsr
dc.subjectхијерархијаsr
dc.subjectсвета местаsr
dc.subjectСрбијаsr
dc.subjectmonasteries of the Serbian Orthodox Churchsr
dc.subjectfollowers’ journeyssr
dc.subjectpilgrimssr
dc.subjectreligious tourismsr
dc.subjectholy placessr
dc.subjectSerbiasr
dc.titleУлога верског туризма у стварању „хијерархије“ манастира код поклоника Српске православне црквеsr
dc.titleThe role of religious tourism in creating hierarchy of monasteries for the followers of the Serbian Orthodox Churchen
dc.typearticlesr
dc.rights.licenseBY-NC-NDsr
dcterms.abstractAnđelković, Biljana; Uloga verskog turizma u stvaranju „hijerarhije“ manastira kod poklonika Srpske pravoslavne crkve;
dc.citation.spage421
dc.citation.epage443
dc.citation.volume67
dc.citation.issue2
dc.identifier.doi10.2298/GEI1902421A
dc.type.versionpublishedVersionsr
dc.identifier.fulltexthttp://dais.sanu.ac.rs/bitstream/id/28792/0350-08611902421A.pdf


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record