Show simple item record

Austria-Hungary and the shaping of Albania : (1896-1914)

dc.contributor.advisorКовић, Милош
dc.contributor.otherБакић, Јово
dc.contributor.otherПавловић, Војислав
dc.creatorФундић, Душан
dc.date.accessioned2019-11-05T13:16:53Z
dc.date.available2019-11-05T13:16:53Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=6856
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:19972/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=530658199
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/123456789/11295
dc.identifier.urihttp://dais.sanu.ac.rs/123456789/6607
dc.description.abstractЦиљ докторске дисертације „Аустро-Угарска и обликовање Албаније(1896-1914)“ је истраживање места Албанаца и Албаније у спољној политициДвојне Монархије на Балканском полуострву током последњих деценија предПрви светски рат. Пример аустро-албанских односа одабран је јер су посебнопосле 1896/97. године аустроугарски државници обликовали идеју настанкаАлбаније, било као аутономне или независне државе, са вишеструкимзначајем за саму Монархију. Методологија примењена у истраживањузаснована је на анализи друштвеног и интелектуалног контекста архивскеграђе која се потом укршта са анализом владајућих дискурса важних за темудисертације.Циљ истраживања био је да се укаже на најважније обрасце деловањаАустро-Угарске како би остварила своје циљеве у Албанији схваћене каопредуслов превласти на Балканском полуострву. Сузбијање уплитања осталихвеликих сила у првом реду Италије као и албанских суседа, Србије и Црне Горебило је покретачка идеја државника Двојне Монархије како би се онемогућилоприсуство било које непожељне стране на источној обали Јадранског мора.Како би наведена намера била остварена аустроугарски конзулиуспостављали су различите облике сарадње са локалним албанскимполитичким елитама у намери да их придобију за идеју настанка нове државе,финансијски и саветнички подржавани су сви појединци и удружења која суширила идеје албанског национализма, посебно путем штампе, помаган је радна стандардизацији језика и писма и пружана широка подршка образовању уАлбанији. Посебно је истакнут значај аустроугарских албанолога и њиховогутицаја на преобликовање албанског националистичког дискурса.Последице аустроугарског империјалног пројекта истражене су ианализом првих година постојања албанске државе (1912-1914). Оличен уВилхелму од Вида, владару Албаније који је био избор Аустро-Угарске,империјални подухват Беча доживео је пораз пред унутрашњим отпоримамуслиманске побуне коју су подржали њени супарнициsr
dc.description.abstractDoctoral dissertation „Austria-Hungary and the Shaping of Albania (1896-1914)“ aims to explore the place of Albania and Albanians in the foreign policy ofthe Double Monarchy in the Balkan Peninsula during the decades preceding the FirstWorld War. An example of Austro-Albanian relations was chosen because after1896/97 the idea of the creation of Albania as an autonomous or independent statewith various significances for the Monarchy itself was shaped by its statesmen. Theapplied methodology is based on the analysis of the social and intellectual contextof archival sources which is then combined with the analysis of the prevailingdiscourses crucial for the subject of the dissertation.The aim of the research was to point out the crucial Austria-Hungary’spatterns of action for achieving its goals in Albania, which was understood as aprerequisite of the Balkan hegemony. The suppression of the interference of otherGreat Powers, foremost Italy, as well as of the neighbouring countries of Serbia andMontenegro was the urging idea of the Monarchy’s statesmen in order to preventthe presence of any undesirable rival on the eastern Adriatic coast.For this purpose, the Austro-Hungarian consuls established various forms ofcooperation with the local Albanian political elites to win them over for the idea ofthe emergence of a new state. All individuals and associations that spread the ideasof Albanian nationalism, especially through the press, were financially andotherwise supported. Work on the standardization of the Albanian language andalphabet were combined with an extensive support of education in Albania.Emphasis is placed on the importance of Austro-Hungarian albanologists and theirinfluence on the transformation of the Albanian nationalist discourse.The consequences of the Austro-Hungarian imperial project were underlinedby researching its peak during the first years of the Albanian independence (1912-1914). Symbolized in the ruler of Albania, Wilhelm of Wied, who was the choice ofthe Austro-Hungarian decision makers, their imperial undertaking was defeated bythe internal resistance of the Muslim rebellion supported by its rivalsen
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Филозофски факултетsr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Basic Research (BR or ON)/177011/RS//
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Basic Research (BR or ON)/177031/RS//
dc.rightsopenAccess
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectАустро-Угарскаsr
dc.subjectAustria-Hungaryen
dc.subjectАлбанијаsr
dc.subjectимперијални пројекатsr
dc.subjectнационализамsr
dc.subjectAlbaniaen
dc.subjectimperial projecten
dc.subjectNationalismen
dc.titleАустро-Угарска и обликовање Албаније : (1896-1914)sr
dc.title.alternativeAustria-Hungary and the shaping of Albania : (1896-1914)en
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dcterms.abstractKović, Miloš; Bakić, Jovo; Pavlović, Vojislav; Fundić, Dušan; Austro-Ugarska i oblikovanje Albanije : (1896-1914);
dc.type.versionpublishedVersionen
dc.identifier.fulltexthttp://dais.sanu.ac.rs/bitstream/id/26518/IzvestajKomisije20749.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://dais.sanu.ac.rs/bitstream/id/26517/Disertacija.pdf


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record