Now showing items 13-31 of 31

   xmlui.ArtifactBrowser.ConfigurableBrowse.title.column_heading
   Konceptualni okvir za procenu socijalne ranjivosti od prirodnih hazarda u Srbiji [1]
   Kvalitet agroturizma Vojvodine i njegov uticaj na stavove lokalnog stanovništva [1]
   Model of regional compeveness: theorecal-methodological analysis and possibilies of applicaon in Serbia [1]
   Model regionalne konkurentnosti: teorijsko-metodološka analiza i mogućnosti primene u Srbiji [1]
   Physical geographic factors of the water balance and the possibilities for a sustainable use of water resources in the Timok River basin [1]
   Quality of agritourism in Vojvodina and its impact on residents’ attitudes [1]
   Sustainable tourism in national parks in Serbia [1]
   Атмосферска циркулација као фактор просторне расподеле температура ваздуха и падавина у Србији [1]
   Генерални план Београда 1923 компарација планираног и оствареног [1]
   Географски аспекти природних непогода у Шумадији [1]
   Геоеколошке детерминанте заштите и ревитализације текућих вода у функцији одрживог развоја АП Војводине [1]
   Геосистемске основе управљања животном средином [1]
   Квалитет агротуризма Војводине и његов утицај на ставове локалног становништва [1]
   Концептуални оквир за процену социјалне рањивости од природних хазарда у Србији [1]
   Одрживи туризам у националним парковима Србије [1]
   Утицај антропогених фактора на интензитет ерозије у југоисточној Србији [1]
   Фактори настанка бујичних поплава у Србији [1]
   Физичкогеографски фактори водног биланса и могућности одрживог коришћења водних ресурса у сливу Тимока [1]
   Хидролошке суше у сливу Велике Мораве [1]