Show simple item record

Cultural institutions (libraries, archives, museums) and cultural events in Novi Pazar from 1945 to 1991: archival-museological documenting and cultural approach

dc.contributor.advisorĐorđević, Bojan
dc.contributor.otherPetrović, Ema
dc.contributor.otherPavićević, Aleksandra
dc.creatorAksić, Nina V.
dc.date.accessioned2018-07-02T11:36:39Z
dc.date.accessioned2018-11-19T20:25:58Z
dc.date.available2018-07-02T11:36:39Z
dc.date.available2018-11-19T20:25:58Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=5857
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:17767/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=50184719
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/123456789/9561
dc.identifier.urihttp://dais.sanu.ac.rs/123456789/4497
dc.description.abstractПредмет истраживања дисертације је културно-забавни живот НовогПазара у периоду од 1945. до 1991. године, с посебним освртом наинституције културе и на манифестације. Значајан геополитички игеостратешки положај Новог Пазара допринео је да овај град, атрибуиранмултинационалношћу и мултиконфесионалношћу, постане изузетнопримамљива средина за многе ствараоце. Сакупљање и систематизација, апотом анализа релевантне грађе која се тиче културно-забавног живота НовогПазара након Другог светског рата, па све до последње деценије прошлогвека, чини истраживање ове врсте целовито представљеним. Ова докторскадисертација има за циљ да на основу домаћих и страних извора, пре свега –на основу локалних извештаја културне заједнице и чланака из локалнихновина прикаже начине креирања културних политика на државном илокалном нивоу, као и ниво њиховог спровођења у Новом Пазару, а крозпредстављање начина функционисања одговарајућих установа (институција)и одвијања манифестација које су представљале централни део културно-забавног живота Новог Пазара, па самим тим да покаже и начине културногуздизања становништва једне до Другог светског рата културно веомазаостале средине. Дакле, овај рад треба да представи начине на које су секултурне политике спроводиле и како су се оне одражавале на свакодневниживот и друштвене односе, а све то путем манифестација и једне за тајпериод изузетно важне појаве на друштвеном плану – појаве аматеризма.Циљ овога рада у целини јесте давање прегледа културно-друштвеног животаНовог Пазара у периоду од 1945. до 1991. године, уз анализу и закључке којитреба да представљају допринос сагледавању културне политике и на ширемплану у датом временском периоду, али и могући допринос стратегијикултурног развоја новопазарског краја, и то у склопу онога што се данаспромовише као одрживи развој једног града или једне области. Такође, крозанализу архивске грађе, овим се радом постиже још један циљ –представљање значаја историјских архива за истраживање рада културнихинституција у оквирима једне локалне заједнице.sr
dc.description.abstractThe subject of the dissertation research is the cultural andentertainment life of Novi Pazar in the period from 1945 to 1991, with a specialemphasis on cultural institutions and manifestations. Significant geopolitical andgeostrategic position of Novi Pazar contributed to this city, attributed bymultinationality and multiconfessionality, to become an extremely temptingenvironment for many creators. Collecting and systematization, and then theanalysis of relevant material regarding the cultural and entertainment life of NoviPazar after the Second World War, until the last decade of the last century, makesthis type of research fully comprehensible. This doctoral dissertation aims to showthe ways of creating cultural politics at the state and local level, as well as the levelof their implementation in Novi Pazar, based on local reports from the culturalcommunity and articles from local newspapers, primarily on the basis on local andforeign sources. This is done by presenting the way of functioning of theappropriate institutions and performing manifestations that were the central part ofthe cultural and entertainment life of Novi Pazar, and thus show the ways ofcultural upbringing of people who used to live in a very culturally regressiveenvironments up until the Second World War. Therefore, this paper should presentthe ways in which cultural policies were implemented and how they reflected oneveryday life and social relations. All of these happened through bothmanifestations and the emergence of amateurism – which was an extremelyimportant social phenomenon of that time. The aim of this work in general is togive a review of the cultural and social life of Novi Pazar in the period from 1945to 1991, with analysis and conclusions that should represent a contribution to theunderstanding of cultural politics and on a broader plan the understanding in agiven time period, but also a possible contribution to the strategy of the culturaldevelopment of the Novi Pazar region, as part of what is being promoted today as asustainable development of a city or one region. Also, through the analysis ofarchival material, this work achieves another goal - presenting the significance ofhistorical archives for researching the work of cultural institutions within theframes of a local community.en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Филолошки факултетsr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Basic Research (BR or ON)/177028/RS//
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Integrated and Interdisciplinary Research (IIR or III)/47016/RS//
dc.rightsopenAccess
dc.subjectкултураsr
dc.subjectcultureen
dc.subjectкултурна политикаsr
dc.subjectНови Пазарsr
dc.subjectСФР Југославијаsr
dc.subjectинституције културеsr
dc.subjectкултурне манифестацијеsr
dc.subjectдржавни празнициsr
dc.subjectcultural politicsen
dc.subjectNovi Pazaren
dc.subjectSFR Yugoslaviaen
dc.subjectcultural institutionsen
dc.subjectcultural eventsen
dc.subjectpublic holidaysen
dc.titleКултурне институције (библиотеке, архиви, музеји) и културне манифестације у Новом Пазару од 1945. до 1991. године : архивско-музеолошки, документалистички и културолошки приступsr
dc.titleCultural institutions (libraries, archives, museums) and cultural events in Novi Pazar from 1945 to 1991: archival-museological documenting and cultural approachen
dc.titleКультурные институты (библиотеки, архивы, музеи) и культурные события в Нови Пазаре с 1945 по 1991 год: архивно-музеологический, документалистический и култьтурологический подходыru
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC-SA
dcterms.abstractЂорђевић, Бојан; Павићевић, Aлександра; Петровић, Ема; Aксић, Нина В.; Kulturne institucije (biblioteke, arhivi, muzeji) i kulturne manifestacije u Novom Pazaru od 1945. do 1991. godine : rhivsko-muzeološki, dokumentalistički i kulturološki pristup; Цултурал институтионс (либрариес, арцхивес, мусеумс) анд цултурал евентс ин Нови Пазар фром 1945 то 1991: арцхивал-мусеологицал доцументинг анд цултурал аппроацх; Kulьturnыe institutы (biblioteki, arhivы, muzei) i kulьturnыe sobыtiя v Novi Pazare s 1945 po 1991 god: arhivno-muzeologičeskiй, dokumentalističeskiй i kultьturologičeskiй podhodы;
dc.type.versionpublishedVersion
dc.identifier.fulltexthttp://dais.sanu.ac.rs/bitstream/id/25730/Disertacija(7).pdf


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record