Show simple item record

Music in Serbian documentary prose in the second half of the 19th century ; Музыка в сербский документально-художественной прозы второй половины 19. века

dc.contributor.advisorIvanić, Dušan
dc.contributor.otherTomašević, Katarina
dc.contributor.otherVukićević, Dragana
dc.contributor.otherLajić-Mihajlović, Danka
dc.creatorMarjanović, Nataša D.
dc.date.accessioned2017-02-20T13:58:05Z
dc.date.accessioned2018-05-21T17:52:41Z
dc.date.available2017-02-20T13:58:05Z
dc.date.available2018-05-21T17:52:41Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=4578
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:14678/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=48679439
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/123456789/7588
dc.identifier.urihttp://dais.sanu.ac.rs/123456789/3276
dc.description.abstractУ раду су документарно-уметничка остварења друге половине 19. века, изпера истакнутих српских културних посленика, књижевника, уметника, државника,новинара и политичара, сагледана као драгоцена грађа за упознавање токова и везаизмеђу српске културне и музичке историје. Аналитички су обрађене доминантневрсте из наведене области: мемоари, дневници, аутобиографије и путописи, као иодабрани биографски списи о знаменитим појединцима овог периода.Извори потврђују да је музика, у сфери јавног и приватног, била важансегмент живота свих слојева српског друштва 19. века, у сложеним геополитичким икултурноисторијским контекстима. У дијахроној перспективи, истражени материјалодсликава динамику и еволуцију облика и видова присуства музике и музичкогживота у свим срединама насељеним српским живљем у овом периоду: уХабзбуршкој монархији, Кнежевини и Краљевини Србији, као и у српским енклавамау другим националним срединама. Потврђено је да су међу кључним одликамаразличитих културних модела, карактеристичних за период културног плурализмамеђу Србима у 19. веку, музичка кретања заузимала посебно место у изградњидруштвене сфере и рецепције целокупне стварности...sr
dc.description.abstractIn this doctoral thesis the documentary prose written in the second half of the 19thcentury by prominent Serbian cultural workers, artists, statesmen, journalists and politiciansis regarded as a valuable material for exploring the links and flows between Serbiancultural and musical histories. I have analysed the dominant types of writings of that time:memoirs, diaries, autobiographies and travelogues, as well as selected biographical essaysabout the renowned individuals of this period.The sources confirm that, both in the public and private spheres, music was animportant segment of all strata of the 19th-century Serbian society in complex geopoliticaland cultural-historical contexts. In a diachronic perspective the analysed material reflectsthe dynamics and evolution of the types of presence of music and musical life in allcountries populated by the Serbs in this period: the Habsburg Monarchy, the Principalityand Kingdom of Serbia and the Serbian enclaves in other nations. It is confirmed that,among the key features of different cultural models typical for the period of culturalpluralism among the Serbs in the 19th century, the musical currents occupied a special placein the building of the social sphere and the reception of the entire reality...en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherБеоград : Универзитет у Београду, Филолошки факултетsr
dc.rightsopenAccess
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectмемоаристикаsr
dc.subjectmemoirsen
dc.subjectдокументарностsr
dc.subjectмузикаsr
dc.subjectсведочанстваsr
dc.subjectкултурна историјаsr
dc.subjectприватно и јавноsr
dc.subjectdocumentarityen
dc.subjectmusicen
dc.subjecttestimoniesen
dc.subjectcultural historyen
dc.subjectprivate and publicen
dc.titleМузика у српској документарно-уметничкој прози друге половине 19. векаsr
dc.title.alternativeMusic in Serbian documentary prose in the second half of the 19th century ; Музыка в сербский документально-художественной прозы второй половины 19. векаen
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dcterms.abstractИванић, Душан; Томашевић, Катарина; Вукићевић, Драгана; Лајић-Михајловић, Данка; Марјановић, Наташа Д.; Muzika u srpskoj dokumentarno-umetničkoj prozi druge polovine 19. veka;
dc.type.versionpublishedVersion
dc.identifier.fulltexthttp://dais.sanu.ac.rs/bitstream/id/10325/Disertacija.pdf


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record