Show simple item record

Chrysomelidae fauna (Coleoptera) of Obedska bara and Mt. Fruška gora

dc.contributor.advisorĆurčić, Srećko
dc.contributor.otherStanisavljević, Ljubiša
dc.contributor.otherTabaković-Tošić, Mara
dc.contributor.otherNenadović, Vera
dc.creatorGavrilović, Bojan D.
dc.date.accessioned2016-01-05T11:47:47Z
dc.date.accessioned2017-11-24T23:28:14Z
dc.date.available2016-01-05T11:47:47Z
dc.date.available2017-11-24T23:28:14Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=819
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:7162/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=1024421554
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/123456789/2123
dc.identifier.urihttp://dais.sanu.ac.rs/123456789/1609
dc.description.abstractFamilija Chrysomelidae u svetu obuhvata preko 35000 vrsta, a od toga preko 400 vrsta živi u Srbiji. Ovo je jedna od najbrojnijih grupa insekata u našoj zemlji. Gotovo se sve vrste u stadijumu larve i imaga hrane biljkama. Veliki je broj ekonomski značajnih vrsta. Medjutim, i pored velikog značaja u prirodi i za čoveka i velike brojnosti ova grupa je u Srbiji veoma slabo istražena. Zbog toga pravo stanje faune Chrysomelidae u našoj zemlji još uvek nije dovoljno poznato. Analizirana je fauna ove grupe na prostoru Vojvodine, u oblasti Srema na dve različite fizičko-geografske celine – Obedskoj bari i Fruškoj gori. Obedska bara je vlažno stanište, napušteni meandar reke Save koji se nalazi u jugoistočnom delu Srema. Fruška gora je planinski venac koji dominira u reljefu Vojvodine i nalazi se u severnom delu Srema. Ova dva šira lokaliteta su izabrana zbog raznovrsnosti staništa i kompleksnih biocenoloških odlika. Različiti elementi flore koji se javljaju na ova dva lokaliteta omogućavaju formiranje različitih zajednica herbivornih insekata, a izmedju ostalog utiču i na kompoziciju vrsta Chrysomelidae. Istraživanja su sprovedena u periodu od 2001-2010. godine na velikom broju užih lokaliteta – 15 različitih tipova staništa na Obedskoj bari i preko 35 užih lokaliteta na Fruškoj gori. Konstatovano je ukupno 100 vrsta iz 36 rodova i 10 podfamilija Chrysomelidae. Prikupljene su vrste iz 10 podfamilija – Alticinae, Cassidinae, Chrysomelinae, Clytrinae, Criocerinae, Cryptocephalinae, Donaciinae, Eumolpinae, Galerucinae i Orsodacninae. Iz podfamilije Alticinae prikupljeno je 28 vrsta iz 10 rodova. U okviru Cassidinae zabeleženo je 10 vrsta iz 3 roda. Chrysomelinae su zastupljene sa 22 vrste iz 8 rodova. Podfamilija Clytrinae na ispitivanim lokalitetima obuhvata 12 vrsta iz 5 rodova. Criocerinae su zastupljene sa 5 vrsta iz 3 roda. Iz podfamilije Cryptocephalinae je prikupljeno 13 vrsta iz 2 roda. Podfamilije Donaciinae i Eumolpinae su prisutne sa po jednom vrstom iz jednog roda. Galerucinae obuhvataju 7 vrsta iz 3 roda. Orsodacninae su zastupljene sa jednom vrstom iz jednog roda. Na Obedskoj bari je zabeleženo prisustvo 56 vrsta iz 25 rodova i 9 podfamilija, a na Fruškoj gori 73 vrste iz 31 roda i 9 podfamilija. Chrysomelidae su sakupljene sa ukupno 144 vrste biljaka iz 109 rodova i 33 familije (27 familija Magnoliopsida i 6 familija Liliopsida). Za sve vrste u radu su prikazane i njihove biljke hraniteljke. Najveći broj hrizomelida je sakupljen sa biljaka koje pripadaju velikim familijama, kao što su Lamiaceae, Asteraceae, Poaceae i Rosaceae. U ishrani Chrysomelidae Obedske bare i Fruške gore dominiraju zeljaste biljke. Mada se neke vrste hrane listovima, stabljikama i korenjem Poaceae, veliki broj Chrysomelidae koristi polen biljaka ove familije kao dopunski vid ishrane. Salicaceae su omiljena hrana brojnih vrsta podfamilija Clytrinae i nekih Alticinae i Chrysomelinae. Veliki broj Alticinae se hrani biljkama familije Brassicaceae.U okviru faunističke obrade materijala za svaku vrstu je dato njeno geografsko rasprostranjenje u Evropi i u svetu. Na osnovu opšte geografske distribucije, vrste su rasporedjene u odgovarajuće horotipove Holarktika i Evrope. Većina vrsta obradjenih u ovoj studiji ima široko rasprostranjenje. Palearktičkom horotipu pripada 23% prikupljenih vrsta, a evropskom horotipu 66% vrsta. Na nivou vrsta nisu konstatovani endemiti, ali brojne podvrste imaju ograničene areale u oblasti Balkanskog poluostrva, dok su neke vezane isključivo za Srbiju.Neke vrste Chrysomelidae imaju odredjeni ekonomski značaj. Taj značaj se uglavnom ogleda kroz štete koje pričinjavaju biljnim kulturama. Mnoge od njih su utvrdjene na Obedskoj bari i Fruškoj gori. U disertaciji izdvojene su vrste koje se tretiraju kao štetočine u šumarstvu i poljoprivredi. Korišćenje Chrysomelidae u svrhu biološke borbe protiv štetnih vrsta biljaka (korova) je trenutno aktuelna tema u svetu. Ispitan je potencijal domaćih vrsta i mogućnosti realizacije istraživanja u našoj zemlji u budućnosti.sr
dc.description.abstractFamily Chrysomelidae includes over 35 000 species in the world, of which over 400 species live in Serbia. This is one of the most numerous groups of insects in our country. Almost all species in the larval and imago stage eat plants. There is a large number of economically important species. However, despite the great importance to nature and man and the great abundance, this group in Serbia is very poorly examined. Therefore, the true state of Chrysomelidae fauna in our country is still not well known.The fauna of this group was analyzed in Vojvodina, in the area of Srem in the two different physical-geographical units - Obedska bara and Fruška gora. Obedska bara is moist habitat, an abandoned meander of the river Sava, which is located in the southeastern part of Srem. Fruška gora is a mountain range which dominates the landscape of Vojvodina and is located in the northern part of Srem. The two larger sites were chosen because of the diversity of habitats and complex biocenosis features. Different elements of the flora that occur at these two sites allow the formation of different communities of herbivorous insects, and among other things, affect the composition of species of Chrysomelidae.The surveys were conducted in the period 2001-2010 on the large number of narrower sites - 15 different types of habitats in Obedska bara and over 35 more specific sites on Fruška gora. A total of 100 species from 36 genera and 10 subfamilies of Chrysomelidae were ascertained. Species were collected from 10 subfamilies - Alticinae, Cassidinae, Chrysomelinae, Clytrinae, Criocerinae, Cryptocephalinae, Donaciinae, Eumolpinae, Galerucinae and Orsodacninae. From the subfamily Alticinae 28 species from 10 genera were collected. Within Cassidinae 10 species from three genera were recorded. Chrysomelinae are represented with 22 species in eight genera. Subfamily Clytrinae includes 12 species from 5 genera on the tested sites. Criocerinae are represented by five species from three genera. From Cryptocephalinae subfamily 13 species were collected from two genera. Subfamilies Donaciinae and Eumolpinae are present with one species from one genus each. Galerucinae include seven species from three genera. Orsodacninae are represented with one species of a genus. The presence of 56 species from 25 genera and 9 subfamilies was recorded in Obedska bara, and 73 species from 31 genera and 9 subfamilies on Fruška gora.Chrysomelidae are collected from a total of 144 plant species from 109 genera and 33 families (27 families of Magnoliopsida and 6 families of Liliopsida). Feeding plants for all species are presented in the dissertation. The largest number of chrysomelidae was collected from plants that belong to large families such as Lamiaceae, Asteraceae, Poaceae, and Rosaceae. Herbaceous plants dominate the nutrition of Chrysomelidae of Obedska bara and Fruška gora. Although some species feed on leaves, stems and roots of Poaceae, a large number of Chrysomelidae use pollen of the family as a supplemental form of nutrition. Salicaceae are the favourite food of many species of the Clytrinae subfamilies and some Alticinae and Chrysomelinae. A large number of Alticinae feed on the plants of the family Brassicaceae.Within the faunistic material processing for each species is given its geographical distribution in Europe and worldwide. Based on the general geographical distribution, the species are distributed in the appropriate chorotypes of Holarctic and Europe. Most species processed in this study have broad distribution. Palaearctic chorotype belongs to 23% of collected species, and 66% of the species belong to the European chorotype. Endemic species are not ascertained, but a number of subspecies have limited ranges in the area of the Balkan Peninsula, and some are related solely to Serbia.Some species of Chrysomelidae have certain economic importance. This importance is mainly reflected in damages they make to crops. Many of them are ascertained in Obedska bara and Fruška gora. In the dissertation, species that are treated as pests in forestry and agriculture are singled out. The use of Chrysomelidae for biological pest control (weeds) is currently topical in the world. The potential of the local species is examined, as well as the possibilities of the realization of researches in our country in the future.en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Биолошки факултетsr
dc.rightsopenAccess
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectChrysomelidaesr
dc.subjectChrysomelidaeen
dc.subjectSrbiја
dc.subjectdivеrzitеt
dc.subjectbilјkе hrаnitеlјkе
dc.subjectbiоgеоgrаfiја
dc.subjectеkоnоmski znаčај
dc.subjectSerbia
dc.subjectdiversity
dc.subjecthost plants
dc.subjectbiogeography
dc.titleFauna Chrysomelidae (Coleoptera) Obedske bare i Fruške goresr
dc.titleChrysomelidae fauna (Coleoptera) of Obedska bara and Mt. Fruška goraen
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dcterms.abstractЋурчић, Срећко; Ненадовић, Вера; Станисављевић, Љубиша; Табаковић-Тошић, Мара; Гавриловић, Бојан Д.;
dc.type.versionpublishedVersion
dc.identifier.fulltexthttp://dais.sanu.ac.rs/bitstream/id/4971/Disertacija.pdf


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record