Show simple item record

Geoecological determinants of the protection and revitalization of water.

dc.contributor.advisorMilinčić, Miroljub
dc.creatorJakovljević, Dejana M.
dc.date.accessioned2016-07-10T17:19:26Z
dc.date.accessioned2017-11-24T23:10:17Z
dc.date.available2016-07-10T17:19:26Z
dc.date.available2017-11-24T23:10:17Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=3155
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:11478/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=47555855
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/123456789/5757
dc.identifier.urihttp://dais.sanu.ac.rs/123456789/1608
dc.description.abstractОсновни циљ рада је утврђивање међузависности геоеколошких детерминанти, као и могућности примене одговарајућих мера заштите и ревитализације текућих вода у функцији одрживог развоја АП Војводине.Примењена је специфична методологија, на основу које је анализиран квалитет воде са више аспеката и за различиту употребу. Предложен је геоеколошки моделкао резултат анализе геоеколошких детерминанти, који се може даље разрађиватии користити за процену постојећег стања одрживог развоја АП Војводине.Геоеколошке детерминанте су анализиране са аспекта климе, хидрологије, рељефа, земљишта, живог света и социо-економске компоненте. Потврђен јењихов позитиван и негативан утицај на одрживи развој испитиваног подручја, каои њихова комплексност и међузависност. Повезаност геоеколошких детерминанти огледа се у честој смени суша и поплава (поред водећих климатских, на ове појаве утичу геолошке, геоморфолошке и педолошке детерминанте), деградацији земљишта (утицај геолошких и геоморфолошких карактеристика), као и загађењу вода (осим доминантног антропогеног фактора, присутни су и климатски,геоморфолошки и педолошки утицаји). Предложени геоеколошки модел, који је састављен на основу ових детерминанти и њиховoг утицаја на одрживи развој сесастоји из следећих компоненти: степен суше (на основу Индекса аномалија падавина, енг. Rainfall Anomaly Index – RAI), пољопривредно земљиште угрожено поплавама, укупан квалитет воде (на основу Српског индекса квалитета воде –SWQI и Canadian Water Quality Index – CWQI), квалитет воде за потребепољопривреде (на основу Agri-food Water Quality Index – AFWQI), квалитетземљишта (на основу Soil Quality Index – SoQI), индекс биодиверзитета (на основу...sr
dc.description.abstractThe main aim of the study is to define the geoecological determinants interdependence as well as possibility of relevant measures implementation for protection and revitalization of water courses in the terms of sustainable development of AP Vojvodina. Specific methodology, applied in the study was used for water quality analyses from many aspects and for different purposes. Geoecological model was recommended as the result of geoecological determinants analyses, which could be further elaborated and used for assessment of current sustainable development state of AP Vojvodina. Geoecological determinants were analyzed from the aspects of climate,hydrology, relief, soil, living organisms and social–economic components. It was confirmed their positive and negative impact on sustainable development of studied area, as well as their complexity and interdependence. Correlation of geoecological determinants reflects in the frequent exchanges of droughts and floods (besides leading climate, these events are impacted by geological, geomorphological and pedological determinants), soil degradation (impact of geological and geomorphological chacarcteristics), as well as water pollution (besides dominant anthropogenic factor,climate, geomorphology and pedology also have influence). Recommended geoecological model, which is constructed on the basis of these determinants and their influence on the sustainable development consists from the following components:drought grade (based on Rainfall Anomaly Index – RAI), agricultural land threatened by floods, overall water quality (based on Serbian Water Quality Index – SWQI and Canadian Water Quality Index – CWQI), water quality for agricultural use (based on...en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Географски факултетsr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Integrated and Interdisciplinary Research (IIR or III)/47007/RS//
dc.rightsopenAccess
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectгеоеколошке детерминантеsr
dc.subjectgeoecological determinantsen
dc.subjectзагађење
dc.subjectмере заштите и ревитализације водотока
dc.subjectодрживи развој
dc.subjectpollution
dc.subjectmeasures for protection and revitaliazation of water courses
dc.subjectsustainable development
dc.titleГеоеколошке детерминанте заштите и ревитализације текућих вода у функцији одрживог развоја АП Војводинеsr
dc.titleGeoecological determinants of the protection and revitalization of water.en
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dcterms.abstractМилинчић, Мирољуб; Јаковљевић, Дејана М.; Geoekološke determinante zaštite i revitalizacije tekućih voda u funkciji održivog razvoja AP Vojvodine;
dc.type.versionpublishedVersion
dc.identifier.fulltexthttp://dais.sanu.ac.rs/bitstream/id/20001/1659.pdf


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record