Now showing items 1-20 of 29

   xmlui.ArtifactBrowser.ConfigurableBrowse.title.column_heading
   Arten der lexikalischen regulierung der Kausalität im rahmen des komplexen Satzes [1]
   The Concept of Beauty in the Serbian Language – Iconicity of Lexemes ‘lepo’ and ‘krasno’ [1]
   Акузативне синтагме без предлога у срскохрватском језику [1]
   Библиографија у часопису Јужнословенски филолог [1]
   Видови лексичке регулације међуреченичне каузалне корелације [1]
   Детерминативни падежи у говору северозападне Боке [1]
   Етимологија и мале фолклорне форме [1]
   Заменички прилози у српскохрватском, руском и пољском језику (семантичка студија) [1]
   Именице с префиксима у српском језику [1]
   Историјска семантика глагола ударања у српском језику [1]
   Концепт лепоте у српском језику – иконичност лексема лепо и красно [1]
   Локатив у савременом српскохрватском књижевном језику [1]
   Начински прилози у савременом српскохрватском књижевном језику : лексичко-граматички приступ [1]
   О функцији и пророди заменица [1]
   Огледна свеска [1]
   Ономастика Качера [1]
   Основи млађе новоштокавске акцентуације [1]
   Полисемија и организација лексичког система у српскоме језику [1]
   Презент у савременом српском језику [1]
   Придеви са значењем људских особина у савременом српском језику : творбена и семантичка анализа [1]