Now showing items 22-41 of 218

   xmlui.ArtifactBrowser.ConfigurableBrowse.title.column_heading
   Razmještaj južnoslovenskih dijalekata na poluotoku Istri [1]
   The Anthropographic Lexicon in the Speech of the Svrljig Area ‒ a Linguo-Geographic Approach [1]
   The Dialect of Crna Trava and Vlasina [1]
   The Dialect of Zaplanje [1]
   The Livno-Duvno Dialectal Type [1]
   The Speech of Valjevska Podgorina [1]
   Акценат говора Пиве и Дробњака [1]
   Акценатски систем Пљевањског говора [1]
   Акценти именица и придева у поцерском говору [1]
   Антропографический словарь юго-восточной Сербии [1]
   Антропографска лексика у говорима сврљишког краја – лингвогеографски приступ [1]
   Антропографски речник југоисточне Србије [1]
   Банатски говори шумадијско-војвођанског дијалекта. Књ. 1, Увод и фонетизам [1]
   Банатски говори шумадијско-војвођанског дијалекта. Књ. 2, Морфологија, синтакса, закључци, текстови [1]
   Белешке о биограчићком говору [1]
   Гаврило Стефановић Венцловић [1]
   Галички дијалекат [1]
   Генитивне предлошко-падежне синтагме просторне и месне семантике у говору јабланичког краја с предлозима: око, поред / според, поза, више / повише / извише, врз [1]
   Генитивные предложно-падежные словосочетания с пространственной и местной семантикой в говоре ябланичского крал с предлогами око, поред/според, поза, више/повише/извише, врз [1]
   Географическая и ей подобная лексика юго-восточной Сербии [1]