Now showing items 17-36 of 218

   xmlui.ArtifactBrowser.ConfigurableBrowse.title.column_heading
   Parler de la region de gora dans la montagne Šara [1]
   Parlers ijekaviens de la Bosnie Occidentale [1]
   Phonetic and Morphological Characteristics of the Posavina Serbian Speechs Betwen the Vrbas and the Ukrina Rivers [1]
   Phytonymy of the Southwest Bačka (Weeds) [1]
   Preševo Speech [1]
   Razmještaj južnoslovenskih dijalekata na poluotoku Istri [1]
   The Anthropographic Lexicon in the Speech of the Svrljig Area ‒ a Linguo-Geographic Approach [1]
   The Dialect of Crna Trava and Vlasina [1]
   The Dialect of Zaplanje [1]
   The Livno-Duvno Dialectal Type [1]
   The Speech of Valjevska Podgorina [1]
   Акценат говора Пиве и Дробњака [1]
   Акценатски систем Пљевањског говора [1]
   Акценти именица и придева у поцерском говору [1]
   Антропографический словарь юго-восточной Сербии [1]
   Антропографска лексика у говорима сврљишког краја – лингвогеографски приступ [1]
   Антропографски речник југоисточне Србије [1]
   Банатски говори шумадијско-војвођанског дијалекта. Књ. 1, Увод и фонетизам [1]
   Банатски говори шумадијско-војвођанског дијалекта. Књ. 2, Морфологија, синтакса, закључци, текстови [1]
   Белешке о биограчићком говору [1]