Show simple item record

A review of the phenomenon of anti-Serbism and some of its consequences - importance, global spread and danger, controlling the past

dc.contributorТодоровић, Ивица и др.
dc.creatorТодоровић, Ивица
dc.date.accessioned2021-04-14T18:55:02Z
dc.date.available2021-04-14T18:55:02Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.isbn978-86-80836-37-9
dc.identifier.urihttps://dais.sanu.ac.rs/123456789/10782
dc.description.abstractИстраживање феномена антисрбизма од посебне је важности и научног приоритета, јер су његове последице бројне и фаталне, док он и даље представља свеприсутну („практичну“ и „теоријску“) реалност, односно – изузетну, још увек прећуткивану и тешко сагледиву опасност глобалних размера. Независно од његове крајње, очигледне нехуманости и неетичности, али и вишеструких непосредних геноцидних последица, неометано одвијање процеса ширења анти- србизма – осим стварања огромних физичких / материјалних, културних и духовних губитака – одлучујуће и директно утиче на нарушавање опште светске (геополитичке итд.) равнотеже, као што су јасно показали и догађаји током читавог XX века. Међутим, ове чињенице се у јавности најчешће игноришу, а посебно забрињавајући је тренд настављања постојаног спровођења (антисрпски усмереног) етничког инжењеринга, уз различите праксе у циљу сужавања српског етничког простора и умањивања броја припадника тог народа. У складу с поменутим околностима, нагласак у тексту стављен је на указивање на више димензија антисрбизма, почев од повезаности антисрбизма и геноцида, па све до светског (али и „регионалног“) значаја разматраног феномена, уз истицање појединих, посебно упућујућих и незаобилазних чињеница. Осим тога, у другом делу рада, посебна пажња посвећена је и усмераваним процесима систематског „контролисања српске прошлости“, у смислу једног од утицајних и раширених манифестних облика антисрбизма, како некада тако и данас. Овом аспекту антисрбизма до сада је посвећивана изузетно мала, практично незнатна пажња, тако да му је овде свесно придат одговарајући значај и простор.sr
dc.description.abstractResearch into the phenomenon of anti-Serbism is of special importance and scientific priority, because its consequences are numerous and fatal, while it still represents the ubiquitous («practical» and «theoretical») reality, ie - an exceptional, still silent and difficult to perceive danger of global proportions. Regardless of its extreme, obvious inhumanity and unethical but also multiple immediate genocidal consequences, the unhindered process of spreading anti-Serbism - apart from creating huge physical / material, cultural and spiritual losses - decisively and directly affects the general world (geopolitical, etc.) balance, as events throughout the twentieth century clearly showned. However, these facts are usually ignored by the public, and the trend of continuing the constant implementation of (anti-Serbian) ethnic engineering is especially worrying, with various practices aimed at narrowing the Serbian ethnic space and reducing the number of members of that nation. In accordance with the mentioned circumstances, the emphasis in the text is on pointing out several dimensions of anti-Serbism, starting from the connection between anti-Serbism and genocide, all the way to the global (but also «regional») significance of the considered phenomenon, emphasizing certain, particularly instructive and unavoidable facts. In addition, in the second part of the paper, special attention is paid to the directed processes of systematic «control of the Serbian past», in the sense of one of influential and widespread manifestations of anti-Serbism, both then and today. So far, extremely small, practically insignificant attention has been paid to this aspect of anti-Serbism, so that it has been consciously given appropriate importance and space here.sr
dc.language.isosrsr
dc.publisherКрушевац : Историјски архив “Крушевац”sr
dc.publisherСвојново : Удружење за културу и уметност Логосsr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/inst-2020/200173/RS//sr
dc.rightsopenAccesssr
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.sourceЈухорска чтенија : звезде над Јухором : тематски зборник / Juhor readings : stars above Juhor : thematic collection of paperssr
dc.subjectАнтисрбизамsr
dc.subjectразличити појавни облициsr
dc.subjectпоследицеsr
dc.subjectважностsr
dc.subjectраширеностsr
dc.subjectгеноцидsr
dc.subjectконтролисање српске прошлостиsr
dc.subjectетнички инжењерингsr
dc.subjectanti-Serbismsr
dc.subjectvarious manifestationssr
dc.subjectconsequencessr
dc.subjectimportancesr
dc.subjectprevalencesr
dc.subjectgenocidesr
dc.subjectcontrol of the Serbian pastsr
dc.subjectethnic engineeringsr
dc.titleОсврт на феномен антисрбизма и неке његове последице – важност, глобална раширеност и опасност, контролисање прошлостиsr
dc.titleA review of the phenomenon of anti-Serbism and some of its consequences - importance, global spread and danger, controlling the pastsr
dc.typebookPartsr
dc.rights.licenseBY-NC-NDsr
dcterms.abstractTodorović, Ivica; Osvrt na fenomen antisrbizma i neke njegove posledice – važnost, globalna raširenost i opasnost, kontrolisanje prošlosti;
dc.citation.spage141
dc.citation.epage170
dc.description.otherЕдиција Јухорски запис. Уредници зборника: Дмитар Атанасов, Голуб Јашовић, Предраг Драгојевић, Ивица Тодоровић и Иван Бецић.
dc.identifier.cobiss33118473
dc.type.versionpublishedVersionsr
dc.identifier.fulltexthttp://dais.sanu.ac.rs/bitstream/id/43963/bitstream_43963.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10782


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record