Show simple item record

Signposts for the reconstruction of ancient ideological and identity matrices (or - ethnological-multidisciplinary view of various cultural-religious, ethnogenetic and other aspects of Serbian-Slavic civilization in the past)

dc.contributorФилиповић, Војислав
dc.contributorТодоровић, Ивица
dc.creatorТодоровић, Ивица Р.
dc.date.accessioned2021-04-14T18:53:46Z
dc.date.available2021-04-14T18:53:46Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.isbn978-86-84919-42-9
dc.identifier.urihttps://dais.sanu.ac.rs/123456789/10780
dc.description.abstractНа овом месту скрећемо пажњу на поједине, посебно илустративне и важне елементе, тј. појавне облике словенске и српске културе, превасходно у претхришћанско време, почев од древних идејних матрица које су имале изузетну улогу у формирању народне самосвести и погледа на свет. Нагласак је стављен на сагледавање сложености и развијености словенских и српских културно-религијских образаца у прошлости, као и на доказе о значају одговарајуће цивилизације. С тим у вези, осврћемо се на различите, мултидисциплинарно уобличене, истраживачке димензије и примере који упућују на могућности непосредног трагања за важним сведочанствима (пра)словенске прошлости. Пре свега, реч је о путоказима за реконструкцију темељних образаца древних идејних система присутних и у самој основи српске народне традиције, али често и у коренима ширих цивилизацијских размера. У дотичном смислу, вишеструко указујемо и на извесне, са становишта нашег приступа изузетно битне, етногенетске (и њима сродне) чињенице које се тичу српско- словенског и индоевропског контекста.sr
dc.description.abstractAt this point, we draw attention to some especially illustrative and important elements, ie. emerging forms of Slavic and Serbian culture, primarily in the pre-Christian times, starting with ancient ideological matrices that played an exceptional role in the formation of people’s self-awareness and worldview. Emphasis is placed on perceiving the complexity and development of Slavic and Serbian cultural and religious patterns in the past, as well as on evidence on the importance of appropriate civilization. In this regard, we look at different, multidisciplinary, research dimensions and examples that point to the possibility of direct search for important testimonies of the (proto) Slavic past. First of all, these are signposts for the reconstruction of the basic patterns of ancient ideological systems present in the very basis of Serbian folk tradition, but often also in the roots of wider civilizational dimensions. In that sense, we repeatedly point out certain, from the point of view of our approach, extremely important, ethnogenetic (and related) facts concerning the Serbian-Slavic and Indo-European context.sr
dc.language.isosrsr
dc.publisherСврљиг : Центар за туризам, културу и спортsr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/inst-2020/200173/RS//sr
dc.rightsopenAccesssr
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.sourceЕтно-културолошки зборник за проучавање културе источне Србије и суседних области : источна Србија и важна питања из српске прошлости и савремености : етнологија, археологија и сродне науке / Ethno-Cultural Annals for the study of the culture of eastern Serbia and the adjacent areas : еastern Serbia and essential questions from Serbian past and presentsr
dc.subjectСловениsr
dc.subjectСрбиsr
dc.subjectсложеностsr
dc.subjectразвијеностsr
dc.subjectстара религијаsr
dc.subjectкултураsr
dc.subjectдревностsr
dc.subjectзначај и величинаsr
dc.subjectпорекло и етногенезаsr
dc.subjectИндоевропљаниsr
dc.subjectреконструкцијаsr
dc.subjectмултидисциплинарностsr
dc.subjectSlavssr
dc.subjectSerbssr
dc.subjectcomplexitysr
dc.subjectdevelopmentsr
dc.subjectold religionsr
dc.subjectculturesr
dc.subjectantiquitysr
dc.subjectsignificance and sizesr
dc.subjectorigin and ethnogenesissr
dc.subjectIndo-Europeanssr
dc.subjectreconstructionsr
dc.subjectmultidisciplinaritysr
dc.titleПутокази за реконструкцију древних идејних и идентитетских матрица (или – етнолошко-мултидисциплинарни поглед на различите културно-религијске, етногенетске и друге аспекте српско-словенске цивилизације у прошлости)sr
dc.titleSignposts for the reconstruction of ancient ideological and identity matrices (or - ethnological-multidisciplinary view of various cultural-religious, ethnogenetic and other aspects of Serbian-Slavic civilization in the past)sr
dc.typebookPartsr
dc.rights.licenseBY-NC-NDsr
dcterms.abstractTodorović, Ivica R.; Putokazi za rekonstrukciju drevnih idejnih i identitetskih matrica (ili – etnološko-multidisciplinarni pogled na različite kulturno-religijske, etnogenetske i druge aspekte srpsko-slovenske civilizacije u prošlosti);
dc.citation.spage153
dc.citation.epage182
dc.citation.volume23
dc.identifier.cobiss28420361
dc.type.versionpublishedVersionsr
dc.identifier.fulltexthttp://dais.sanu.ac.rs/bitstream/id/43959/bitstream_43959.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10780


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record