Show simple item record

Tourist traffic in Sokobanja from 1897. to 2014. year

dc.contributorФилиповић, Дејан
dc.contributorЂурђић, Снежана
dc.creatorДенда, Стефан
dc.date.accessioned2017-09-19T15:19:58Z
dc.date.available2017-09-19T15:19:58Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.isbn978-86-6283-034-0
dc.identifier.urihttp://dais.sanu.ac.rs/123456789/1076
dc.description.abstractЦиљ рада јесте да се укаже на положај Сокобање у бањском туризму Србије на основу оствареног туристичког промета. Узети су подаци о броју посетилаца и остварених ноћења за период 1897-2014. године са изузетком раздобља 1911-1932. и 1940-1954. године. Коришћена је методологија Републичког завода за статистику праћењем статистичких и општинских годишњака за поменути период. Условно у раду се могу издвојити четири поглавља. Први део указује на појам туристичког промета, значај и историјски контекст туризма у Сокобањи. Други, обухвата податке о промету домаћих и страних посетилаца (доласци, ноћења) и просечну дужину боравка. Трећи део наглашава сезоничност промета у бањи у протеклих једанаест година (2004-2014.) исказану месечним процентуалним учешћем ноћења. Закључна разматрања указују на карактеристике месечне дистрибуције посетилаца и њихових ноћења за 1993., 2000., 2007. и 2014. годину, као преломним тренуцима у сокобањском туризму са краја XX и почетка XXI века, али и стање у првих шест месеци 2015. године са нагласком на трендове у будућем периодуsr
dc.description.abstractThe aim of this paper is to point out the position of Sokobanja in Serbian spa tourism on the basis of the achieved tourist traffic. The data were collected on the number of visitors and overnight stays for the period 1897-2014 with the exception of the period from 1911 to 1932 and from 1940 to 1954. The methodology used was that of the Statistical Office of the Republic of Serbia, by means of statistical monitoring of statistical and municipal yearbooks for the aforementioned period. Conditionally, the work can be divided into four chapters. The first part defines the concept of tourist traffic, the importance and historical context of tourism in Sokobanja. The second part includes the traffic data concerning domestic and foreign visitors (arrivals, overnights) and visitors’average duration of stay. The third part highlights the seasonality of traffic in the spa during the last eleven years (2004-2014) expressed by the monthly percentage share of overnights. The final considerations indicate the characteristics of the monthly distribution of visitors and overnight stays for 1993, 2000, 2007 and 2014 as the crucial moments of the Sokobanja tourism from the late 20th and early 21st century, but also the situation in the first six months of 2015, with the emphasis on future trends.en
dc.language.isosrsr
dc.publisherБеоград: Универзитет у Београду - Географски факултетsr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Integrated and Interdisciplinary Research (IIR or III)/47007/RS//sr
dc.rightsopenAccesssr
dc.sourceДостигнућа, актуелности и изазови географске науке и праксе [Електронски извор]: поводом 150 година рођења Jована Цвијића: зборник радова младих истраживача / 4. српски конгрес географа са међународним учешћемsr
dc.subjectСокобањаsr
dc.subjectтуризамsr
dc.subjectпрометsr
dc.subjectSokobanjasr
dc.subjecttourismsr
dc.subjecttourist trafficsr
dc.subject1897-2014.sr
dc.titleПромет туриста у Сокобањи 1897-2014. годинеsr
dc.titleTourist traffic in Sokobanja from 1897. to 2014. yearen
dc.typeconferenceObjectsr
dc.rights.licenseBY-NC-NDsr
dcterms.abstractDenda, Stefan; Promet turista u Sokobanji 1897-2014. godine;
dc.rights.holderУниверзитет у Београду - Географски факултетsr
dc.citation.spage181
dc.citation.epage186
dc.identifier.cobiss220231948
dc.type.versionpublishedVersionsr
dc.identifier.fulltexthttp://dais.sanu.ac.rs/bitstream/id/3216/Kongres_1_2015.pdf


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record