Now showing items 3350-3369 of 13523

   xmlui.ArtifactBrowser.ConfigurableBrowse.title.column_heading
   O (ne)završenosti Šenbergovog oratorijuma Die Jakobsleiter [1]
   O aspektu vršenja, izvršenosti glagolske radnje dopunskih predikata obilježenih vršiocem upravnog glagola [1]
   O avtorstvu i postanju rječnika „Lexicon latinum... Zagrabiae 1742.“ [1]
   O bugarskom jeziku u svjetlosti balkanistike [1]
   O definiowaniu znaczeń leksykalnych [1]
   O granici srpskih i albanskih govora u XV veku [1]
   O homonimiji u fitonimiji - stgr. Άνδράχνη i sh. Jandrašika [1]
   O izostavljanju pomoćnog glagola„bіtі“ u prošlom vremenu u lehіtskim jezicima [1]
   O jednom nedavno objavljenom latinskom natpisu [1]
   O kompozicionom radu Vićeslava Novaka na primerima njegovih kamernih dela [1]
   O leksykalnych zbieznosciach kaszubsko-poludniowoslowianskich raz jeszcze [1]
   O lubelskim słowniku stereotypów i symboli ludowych [1]
   O melodijskom tipu pesme Čubro maro i njegovoj geografskoj rasprostranjenosti [1]
   O multikulturalnom i interkulturalnom pristupu u tumačenju pojačke tradicije pravoslavnih naroda na Balkanu - slučaj 'Grčke' i 'zapadnoevropske' škole u vizantološkoj muzikologiji [1]
   O muzici i umetnosti u listu Danica (1860-1872) [1]
   O napevu u pravoslavnom crkvenom pojanju - prilog tipologiji crkvenih napeva [1]
   O nekim aspektima analize kauzativnih glagola [1]
   O nekim pitanjima u vezi sa analizom glagola morati i moći [1]
   O nekim specifičnostima zapadnobosanske antroponimije (hipokoristici tipa Hase, Fate, Kadro) [1]
   O niektorych predykatach fazowych w jezyku polskіm [1]