Now showing items 4959-4978 of 19154

   Titles
   O (ne)završenosti Šenbergovog oratorijuma Die Jakobsleiter [1]
   O antropologiji koja nadilazi ljudsko, Eduardo Kohn, 2013 University of California Press [1]
   O aspektu vršenja, izvršenosti glagolske radnje dopunskih predikata obilježenih vršiocem upravnog glagola [1]
   O avtorstvu i postanju rječnika „Lexicon latinum... Zagrabiae 1742.“ [1]
   O bugarskom jeziku u svjetlosti balkanistike [1]
   O definiowaniu znaczeń leksykalnych [1]
   O granici srpskih i albanskih govora u XV veku [1]
   O homonimiji u fitonimiji - stgr. Άνδράχνη i sh. Jandrašika [1]
   O imperativu u savremenom srpskohrvatskom jeziku [1]
   O izostavljanju pomoćnog glagola„bіtі“ u prošlom vremenu u lehіtskim jezicima [1]
   O jednom nedavno objavljenom latinskom natpisu [1]
   O jednom rivalstvu u muzici. Schubertove kompozicijske odluke i koncept “projekta Beethoven” [1]
   O kompozicionom radu Vićeslava Novaka na primerima njegovih kamernih dela [1]
   O konceptualizaciji pojmova istina i laž u srpskom jeziku [1]
   O leksykalnych zbieznosciach kaszubsko-poludniowoslowianskich raz jeszcze [1]
   O lubelskim słowniku stereotypów i symboli ludowych [1]
   O melodijskom tipu pesme Čubro maro i njegovoj geografskoj rasprostranjenosti [1]
   O multikulturalnom i interkulturalnom pristupu u tumačenju pojačke tradicije pravoslavnih naroda na Balkanu - slučaj 'Grčke' i 'zapadnoevropske' škole u vizantološkoj muzikologiji [1]
   O muzici i umetnosti u listu Danica (1860-1872) [1]
   O napevu u pravoslavnom crkvenom pojanju - prilog tipologiji crkvenih napeva [1]