Етнологија српског народа и Србије

Link to this page

Етнологија српског народа и Србије

Authors

Publications

Савремена свадба – прича о идентитету

Златановић, Сања

(Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA, 2002)

TY - CHAP
AU - Златановић, Сања
PY - 2002
UR - https://etno-institut.co.rs/storage/97/5e5ab09e6ea03_48.pdf
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/8703
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/8707
AB - Средишња тема савремене свадбе (Врање, 1990-2001),
оно што се обрађује кроз сâм ритуал, као и кроз исказе казивача, је проблем идентитета. Појам идентитета је неодвојиво повезан с појмом ритуалâ, јер су ритуали уграђени
у идентитет заједнице, а с друге стране, и један и други
појам неодвојиво су повезани с појмом традиције, који конотира прошлост и преношење вредности с генерације на
генерацију. Савремена свадба је тачка пресека ова три појма, јер је она својом формом, садржајем и значајем веома
погодна да се посредством ње проблематизује сопствени
идентитет.
AB - The main theme of the contemporary wedding (Vranje 1990-2001), that is
being worked out both throught the ritual itself and throught the informant′s
tellings is the problem of identity. The notion of identity is inseparably
connected to the notion of ritual, because rituals are built in the identity of the
community, and both notions are inseparably connected to the notion of
tradition, the late conoting the past and the transmission of the values from
one generation to another. The contemporary wedding is considered as the
intersection of these three notions being very suitable by its form, content and
importance to be interconnected to the tradition and as a device of the own
identity questioning.
AB - Средищна тема в съвременната сватба (Враня, 1990-2001) – т.е. това,
 което се долавя от самия ритуал и от разказите на информаторите, е проблемът за идентитета. Понятието за идентитет е тясно свързано с понятието
 за ритуал, защото ритуалите са вградени в идентитета на общността. От
 друга страна и едното, и другото понятие са неразривно свързани с
 понятието традиция, което конотира наследство и пренасяне на ценности
 от генерация на генерация. Съвременната сватба представлява пресечна
 точка на тези три понятия, доколкото със своята форма, съдържание и
 значение е изключително удобно тя да бъде свързана с традицията и
 посредством нея да се проблематизира собственият идентитет.
PB - Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA
T2 - Обичаји животног циклуса у градској средини / Customs of Life-Cycle in Urban Surrounding / Обичаите от жизнения цикъл в градска среда
T1 - Савремена свадба – прича о идентитету
T1 - Contemporary Wedding – Story of Identity
T1 - Савременната сватба – разказ за идентитета
SP - 291
EP - 301
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8707
ER - 
@inbook{
author = "Златановић, Сања",
year = "2002",
abstract = "Средишња тема савремене свадбе (Врање, 1990-2001),
оно што се обрађује кроз сâм ритуал, као и кроз исказе казивача, је проблем идентитета. Појам идентитета је неодвојиво повезан с појмом ритуалâ, јер су ритуали уграђени
у идентитет заједнице, а с друге стране, и један и други
појам неодвојиво су повезани с појмом традиције, који конотира прошлост и преношење вредности с генерације на
генерацију. Савремена свадба је тачка пресека ова три појма, јер је она својом формом, садржајем и значајем веома
погодна да се посредством ње проблематизује сопствени
идентитет., The main theme of the contemporary wedding (Vranje 1990-2001), that is
being worked out both throught the ritual itself and throught the informant′s
tellings is the problem of identity. The notion of identity is inseparably
connected to the notion of ritual, because rituals are built in the identity of the
community, and both notions are inseparably connected to the notion of
tradition, the late conoting the past and the transmission of the values from
one generation to another. The contemporary wedding is considered as the
intersection of these three notions being very suitable by its form, content and
importance to be interconnected to the tradition and as a device of the own
identity questioning., Средищна тема в съвременната сватба (Враня, 1990-2001) – т.е. това,
 което се долавя от самия ритуал и от разказите на информаторите, е проблемът за идентитета. Понятието за идентитет е тясно свързано с понятието
 за ритуал, защото ритуалите са вградени в идентитета на общността. От
 друга страна и едното, и другото понятие са неразривно свързани с
 понятието традиция, което конотира наследство и пренасяне на ценности
 от генерация на генерация. Съвременната сватба представлява пресечна
 точка на тези три понятия, доколкото със своята форма, съдържание и
 значение е изключително удобно тя да бъде свързана с традицията и
 посредством нея да се проблематизира собственият идентитет.",
publisher = "Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA",
journal = "Обичаји животног циклуса у градској средини / Customs of Life-Cycle in Urban Surrounding / Обичаите от жизнения цикъл в градска среда",
booktitle = "Савремена свадба – прича о идентитету, Contemporary Wedding – Story of Identity, Савременната сватба – разказ за идентитета",
pages = "291-301",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8707"
}
Златановић, С.. (2002). Савремена свадба – прича о идентитету. in Обичаји животног циклуса у градској средини / Customs of Life-Cycle in Urban Surrounding / Обичаите от жизнения цикъл в градска среда
Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA., 291-301.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8707
Златановић С. Савремена свадба – прича о идентитету. in Обичаји животног циклуса у градској средини / Customs of Life-Cycle in Urban Surrounding / Обичаите от жизнения цикъл в градска среда. 2002;:291-301.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8707 .
Златановић, Сања, "Савремена свадба – прича о идентитету" in Обичаји животног циклуса у градској средини / Customs of Life-Cycle in Urban Surrounding / Обичаите от жизнения цикъл в градска среда (2002):291-301,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8707 .

Промене у односима сродника услед смрти члана породице

Ђорђевић, Јадранка

(Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA, 2002)

TY - CHAP
AU - Ђорђевић, Јадранка
PY - 2002
UR - https://etno-institut.co.rs/storage/97/5e5ab09e6ea03_48.pdf
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/8703
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/8706
AB - У раду се указује на узрочно-последичну везу између
смрти, наслеђивања и сродничких односа. Деоба наследства након смрти појединца који је за живота био формални
власник једног или већег дела породичне имовине, има за
последицу реорганизацију "снага и моћи" у сродничкој
структури.
Град Врање с непосредном околином представља просторни, а период последње деценије двадесетог века временски оквир у којег је постављен предмет истраживања.
AB - The causal-consenquential link between the death, the inheritance and the
kinship relations is indicated in the paper. The death of the individual who
was the owner of the one part or of the major part of family property during
his/her life is a cause for heritage partitioning, while reorganization of "forces
and powers" within the kinship structure is the consequence of this partitioning.
The city of Vranje with its near area spatialy frames the subject of issue, while
the 20 th century last decade does it temporaly.
AB - В работата е показана причинно-следствената връзка между смъртта,
наследяването и родствените отношения. Делбата на наследството след
смъртта на индивида, който приживе е бил формален собственик на помалък или по-голям дял от семейното имущество, има като последица
реорганизацията на "силата и мощта" в родствената структура. Пространствената рамка на изследването включва град Враня и околностите му, а
времево е ситуирано през последните десетилетия на ХХ век.
PB - Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA
T2 - Обичаји животног циклуса у градској средини / Customs of Life-Cycle in Urban Surrounding / Обичаите от жизнения цикъл в градска среда
T1 - Промене у односима сродника услед смрти члана породице
T1 - Changes in Relatives Relations Due to Death of Family Member
T1 - Промени в отношенията между родствениците след смъртта на член от семейството
SP - 363
EP - 374
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8706
ER - 
@inbook{
author = "Ђорђевић, Јадранка",
year = "2002",
abstract = "У раду се указује на узрочно-последичну везу између
смрти, наслеђивања и сродничких односа. Деоба наследства након смрти појединца који је за живота био формални
власник једног или већег дела породичне имовине, има за
последицу реорганизацију "снага и моћи" у сродничкој
структури.
Град Врање с непосредном околином представља просторни, а период последње деценије двадесетог века временски оквир у којег је постављен предмет истраживања., The causal-consenquential link between the death, the inheritance and the
kinship relations is indicated in the paper. The death of the individual who
was the owner of the one part or of the major part of family property during
his/her life is a cause for heritage partitioning, while reorganization of "forces
and powers" within the kinship structure is the consequence of this partitioning.
The city of Vranje with its near area spatialy frames the subject of issue, while
the 20 th century last decade does it temporaly., В работата е показана причинно-следствената връзка между смъртта,
наследяването и родствените отношения. Делбата на наследството след
смъртта на индивида, който приживе е бил формален собственик на помалък или по-голям дял от семейното имущество, има като последица
реорганизацията на "силата и мощта" в родствената структура. Пространствената рамка на изследването включва град Враня и околностите му, а
времево е ситуирано през последните десетилетия на ХХ век.",
publisher = "Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA",
journal = "Обичаји животног циклуса у градској средини / Customs of Life-Cycle in Urban Surrounding / Обичаите от жизнения цикъл в градска среда",
booktitle = "Промене у односима сродника услед смрти члана породице, Changes in Relatives Relations Due to Death of Family Member, Промени в отношенията между родствениците след смъртта на член от семейството",
pages = "363-374",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8706"
}
Ђорђевић, Ј.. (2002). Промене у односима сродника услед смрти члана породице. in Обичаји животног циклуса у градској средини / Customs of Life-Cycle in Urban Surrounding / Обичаите от жизнения цикъл в градска среда
Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA., 363-374.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8706
Ђорђевић Ј. Промене у односима сродника услед смрти члана породице. in Обичаји животног циклуса у градској средини / Customs of Life-Cycle in Urban Surrounding / Обичаите от жизнения цикъл в градска среда. 2002;:363-374.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8706 .
Ђорђевић, Јадранка, "Промене у односима сродника услед смрти члана породице" in Обичаји животног циклуса у градској средини / Customs of Life-Cycle in Urban Surrounding / Обичаите от жизнения цикъл в градска среда (2002):363-374,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8706 .

Склапање брака у савременом српском друштву – два обреда и њихова анализа

Павићевић, Александра

(Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA, 2002)

TY - CHAP
AU - Павићевић, Александра
PY - 2002
UR - https://etno-institut.co.rs/storage/97/5e5ab09e6ea03_48.pdf
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/8703
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/8705
AB - У периоду кризе евидентна је ревитализација улоге
цркве у народном животу. Млади брачни парови најчешће
приступају и грађанској регистрацији и црквеном венчању.
Сличности и разлике између ова два обреда, начин на који се
приступа једном, односно другом, као и подаци о (не)учествовању у животу цркве оних који се у цркви венчавају,
представља занимљив одраз друштвених дешавања.
AB - The revitalization of the part that Orthodox Church makes in public life is
obvious in the period of crisis. Young couples the most likely take both the
civil ceremony and the ecclestiastical matrimony. The similarities and the
differences between these two rituals, the way of the approachment to both of
them, as well the data of (non)taking part in the life of Church of those taking
ecclestiastical matrimony, all of them present an interesting mirror for the
social occurance.
AB - В периода на криза се наблюдава ревитализация на ролята на
църквата в живота на народа. Младите брачни двойки най-често
предприемат и гражданска регистрация на брака си, и венчаване в
черква. Сходствата и разликите между тези два обреда, начинът, по
който се извършва и единият, и другият, както и данните за
(не)участието в живота на църквата на тези, които са се венчали в
черква, представлява интересно огледало на обществените събития.
PB - Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA
T2 - Обичаји животног циклуса у градској средини / Customs of Life-Cycle in Urban Surrounding / Обичаите от жизнения цикъл в градска среда
T1 - Склапање брака у савременом српском друштву – два обреда и њихова анализа
T1 - Getting Married in Contemporary Serbian Society – Two Rituals and their Analysis
T1 - Сключването на брак в съвременното сръбско общество
SP - 279
EP - 290
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8705
ER - 
@inbook{
author = "Павићевић, Александра",
year = "2002",
abstract = "У периоду кризе евидентна је ревитализација улоге
цркве у народном животу. Млади брачни парови најчешће
приступају и грађанској регистрацији и црквеном венчању.
Сличности и разлике између ова два обреда, начин на који се
приступа једном, односно другом, као и подаци о (не)учествовању у животу цркве оних који се у цркви венчавају,
представља занимљив одраз друштвених дешавања., The revitalization of the part that Orthodox Church makes in public life is
obvious in the period of crisis. Young couples the most likely take both the
civil ceremony and the ecclestiastical matrimony. The similarities and the
differences between these two rituals, the way of the approachment to both of
them, as well the data of (non)taking part in the life of Church of those taking
ecclestiastical matrimony, all of them present an interesting mirror for the
social occurance., В периода на криза се наблюдава ревитализация на ролята на
църквата в живота на народа. Младите брачни двойки най-често
предприемат и гражданска регистрация на брака си, и венчаване в
черква. Сходствата и разликите между тези два обреда, начинът, по
който се извършва и единият, и другият, както и данните за
(не)участието в живота на църквата на тези, които са се венчали в
черква, представлява интересно огледало на обществените събития.",
publisher = "Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA",
journal = "Обичаји животног циклуса у градској средини / Customs of Life-Cycle in Urban Surrounding / Обичаите от жизнения цикъл в градска среда",
booktitle = "Склапање брака у савременом српском друштву – два обреда и њихова анализа, Getting Married in Contemporary Serbian Society – Two Rituals and their Analysis, Сключването на брак в съвременното сръбско общество",
pages = "279-290",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8705"
}
Павићевић, А.. (2002). Склапање брака у савременом српском друштву – два обреда и њихова анализа. in Обичаји животног циклуса у градској средини / Customs of Life-Cycle in Urban Surrounding / Обичаите от жизнения цикъл в градска среда
Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA., 279-290.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8705
Павићевић А. Склапање брака у савременом српском друштву – два обреда и њихова анализа. in Обичаји животног циклуса у градској средини / Customs of Life-Cycle in Urban Surrounding / Обичаите от жизнения цикъл в градска среда. 2002;:279-290.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8705 .
Павићевић, Александра, "Склапање брака у савременом српском друштву – два обреда и њихова анализа" in Обичаји животног циклуса у градској средини / Customs of Life-Cycle in Urban Surrounding / Обичаите от жизнения цикъл в градска среда (2002):279-290,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8705 .

Vox adolescentiae: мој јавни живот и спектакли

Лукић Крстановић, Мирослава

(Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA, 2002)

TY - CHAP
AU - Лукић Крстановић, Мирослава
PY - 2002
UR - https://etno-institut.co.rs/storage/97/5e5ab09e6ea03_48.pdf
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/8703
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/8704
AB - Глас младих је потребно стално ослушкивати, пратити
и тумачити. То је огледало и нас самих. Ова истраживања
су покренула неке од проблема младих и њихово укључивање у сферу јавног живота, разноврсних ритуала и обичаја посебно у урбазони. Циљ ових истраживања је такође
да се културне и друштвене појаве у својој трајности и
пролазности забележе и дају на увид будућим читачима и
тумачима протеклих стварности. Јер, и овај запис је већ један тренутак прошлог.
AB - The individual life cycle and the public life represent the relevant coordinates
of the social reality, especially in crisis. Young people who just have stepped into
the adolescence become the significant agents in the planes of public life,
customs, rituals, ceremonies (from the immatriculations and the celebrations of
the end of the school, going out and having fun with the friends, internet
communication, to their presence and engagement at various mass-happenings,
such like the sport manifestations, the musical spectacles and the political
meetings). My intention in this paper is to point out the significance of the public
gatherings for the process of high-school students getting mature, and respectively to point out the way the entering the public sphere experiencely marks the
creation of the life-style and of the cultural concepts, especially in the time of
social crisis and transition. I did the researches amongst girls and boys living in
Belgrade during 2001 (over 70 high-school students underwent the questonarie,
while part of them took part in the open discussions on this topic). The adolescent
personality was identificaly marked according the affinities, the image, the cognitive thought, and the cultural and the ideological destinations in the complex
network of spatial, temporal and ritual interactions. Such network indicates multifarious strucutre of cultural and social stratification, which either function
parallely or which are mutualy exclusive on the symbolic level. The image, the
behaviour, the language of mass in the system of the symbolic meaning, all could
be obesrved based on the analogies of the cultural styles and of the centres of
power which design the public scene; they also could be observed based on the
homologies as the agreements of fashion, music, behaviour and slang.
AB - Жизненият цикъл на индивида и обществените събития – публичните
ритуали и празненства, представляват релевантните координати на социалната действителност в периодите на криза. В работата са представени резултатите от изследванията, проведени от автора сред средношколци в Белград през 2001 година. Целта е да се акцентира на проблема за въздействието на публичните масови прояви върху процеса на съзряване на младежите и съответно – доколко навлизането в публичната сфера оставя емпирична диря при формирането на жизнения стил и културните концепти.
PB - Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA
T2 - Обичаји животног циклуса у градској средини / Customs of Life-Cycle in Urban Surrounding / Обичаите от жизнения цикъл в градска среда
T1 - Vox adolescentiae: мој јавни живот и спектакли
T1 - Vox adolescentiae: My Public Life and Spectacles
T1 - Vox adolescentiae: моят обществен живот и спектакъл
SP - 145
EP - 161
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8704
ER - 
@inbook{
author = "Лукић Крстановић, Мирослава",
year = "2002",
abstract = "Глас младих је потребно стално ослушкивати, пратити
и тумачити. То је огледало и нас самих. Ова истраживања
су покренула неке од проблема младих и њихово укључивање у сферу јавног живота, разноврсних ритуала и обичаја посебно у урбазони. Циљ ових истраживања је такође
да се културне и друштвене појаве у својој трајности и
пролазности забележе и дају на увид будућим читачима и
тумачима протеклих стварности. Јер, и овај запис је већ један тренутак прошлог., The individual life cycle and the public life represent the relevant coordinates
of the social reality, especially in crisis. Young people who just have stepped into
the adolescence become the significant agents in the planes of public life,
customs, rituals, ceremonies (from the immatriculations and the celebrations of
the end of the school, going out and having fun with the friends, internet
communication, to their presence and engagement at various mass-happenings,
such like the sport manifestations, the musical spectacles and the political
meetings). My intention in this paper is to point out the significance of the public
gatherings for the process of high-school students getting mature, and respectively to point out the way the entering the public sphere experiencely marks the
creation of the life-style and of the cultural concepts, especially in the time of
social crisis and transition. I did the researches amongst girls and boys living in
Belgrade during 2001 (over 70 high-school students underwent the questonarie,
while part of them took part in the open discussions on this topic). The adolescent
personality was identificaly marked according the affinities, the image, the cognitive thought, and the cultural and the ideological destinations in the complex
network of spatial, temporal and ritual interactions. Such network indicates multifarious strucutre of cultural and social stratification, which either function
parallely or which are mutualy exclusive on the symbolic level. The image, the
behaviour, the language of mass in the system of the symbolic meaning, all could
be obesrved based on the analogies of the cultural styles and of the centres of
power which design the public scene; they also could be observed based on the
homologies as the agreements of fashion, music, behaviour and slang., Жизненият цикъл на индивида и обществените събития – публичните
ритуали и празненства, представляват релевантните координати на социалната действителност в периодите на криза. В работата са представени резултатите от изследванията, проведени от автора сред средношколци в Белград през 2001 година. Целта е да се акцентира на проблема за въздействието на публичните масови прояви върху процеса на съзряване на младежите и съответно – доколко навлизането в публичната сфера оставя емпирична диря при формирането на жизнения стил и културните концепти.",
publisher = "Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA",
journal = "Обичаји животног циклуса у градској средини / Customs of Life-Cycle in Urban Surrounding / Обичаите от жизнения цикъл в градска среда",
booktitle = "Vox adolescentiae: мој јавни живот и спектакли, Vox adolescentiae: My Public Life and Spectacles, Vox adolescentiae: моят обществен живот и спектакъл",
pages = "145-161",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8704"
}
Лукић Крстановић, М.. (2002). Vox adolescentiae: мој јавни живот и спектакли. in Обичаји животног циклуса у градској средини / Customs of Life-Cycle in Urban Surrounding / Обичаите от жизнения цикъл в градска среда
Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA., 145-161.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8704
Лукић Крстановић М. Vox adolescentiae: мој јавни живот и спектакли. in Обичаји животног циклуса у градској средини / Customs of Life-Cycle in Urban Surrounding / Обичаите от жизнения цикъл в градска среда. 2002;:145-161.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8704 .
Лукић Крстановић, Мирослава, "Vox adolescentiae: мој јавни живот и спектакли" in Обичаји животног циклуса у градској средини / Customs of Life-Cycle in Urban Surrounding / Обичаите от жизнения цикъл в градска среда (2002):145-161,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8704 .

Обичаји животног циклуса у градској средини / Customs of Life-Cycle in Urban Surrounding / Обичаите от жизнения цикъл в градска среда

(Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA, 2002)

TY - BOOK
PY - 2002
UR - https://etno-institut.co.rs/storage/97/5e5ab09e6ea03_48.pdf
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/8703
AB - У овој свесци Посебних издања Етнографског института САНУ излажу се резултати и расправља о истраживањима обичаја, друштвених односа из животног циклуса човека, углавном, у савременој градској средини. Природно, сви обичаји и обреди из животног циклуса у савременој градској средини делимично се губе, трансформишу или добијају нове облике и садржаје. Истовремено снажно је настојање на очувању древних обичаја и обреда као основних цивилизацијских тековина за све прелазне фазе од детињства до старости
сваке личности. У радовима је изложено више нових налаза и констатација, у којима се са осећањем за анализу налазе инвентивни и интересантни закључци.
PB - Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA
T1 - Обичаји животног циклуса у градској средини / Customs of Life-Cycle in Urban Surrounding / Обичаите от жизнения цикъл в градска среда
SP - 1
EP - 408
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8703
ER - 
@book{
year = "2002",
abstract = "У овој свесци Посебних издања Етнографског института САНУ излажу се резултати и расправља о истраживањима обичаја, друштвених односа из животног циклуса човека, углавном, у савременој градској средини. Природно, сви обичаји и обреди из животног циклуса у савременој градској средини делимично се губе, трансформишу или добијају нове облике и садржаје. Истовремено снажно је настојање на очувању древних обичаја и обреда као основних цивилизацијских тековина за све прелазне фазе од детињства до старости
сваке личности. У радовима је изложено више нових налаза и констатација, у којима се са осећањем за анализу налазе инвентивни и интересантни закључци.",
publisher = "Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA",
title = "Обичаји животног циклуса у градској средини / Customs of Life-Cycle in Urban Surrounding / Обичаите от жизнения цикъл в градска среда",
pages = "1-408",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8703"
}
(2002). Обичаји животног циклуса у градској средини / Customs of Life-Cycle in Urban Surrounding / Обичаите от жизнения цикъл в градска среда. 
Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA., 1-408.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8703
Обичаји животног циклуса у градској средини / Customs of Life-Cycle in Urban Surrounding / Обичаите от жизнения цикъл в градска среда. 2002;:1-408.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8703 .
"Обичаји животног циклуса у градској средини / Customs of Life-Cycle in Urban Surrounding / Обичаите от жизнения цикъл в градска среда" (2002):1-408,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8703 .

Народни и црквени брак у српском сеоском друштву / Folk and Church marriage in Serbian Rural Society

Павићевић, Александра

(Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA, 2000)

TY - BOOK
AU - Павићевић, Александра
PY - 2000
UR - https://etno-institut.co.rs/storage/107/5e5ab6de60a1d_46_compressed.pdf
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/8794
AB - Ова књига је посвећена проучавању брака у српској традицији 19. и прве половине 20. века. У овом периоду, религијски погледи на свет су имали значајан утицај на друштвени живот и моралне норме. Са друге стране, јавни морал је креиран и на основу економских потреба и обичајног закона који, у неким ситуацијама, нису били у складу са препорукама Српске православне цркве. Када су се ова два система – народни и црквени – преклапали, а када су се размимоилазили, које су биле црквене, а које народне санкције за кршење норми, само су нека од питања покренутих у овој студији. Ауторка је проучавала најважније установе везане за традиционалне моделе брака: веридбу, услове за ступање у брак, сродничке односе, родитељски благослов, отмицу и одбегавање невесте, предбрачне односе, контролу рађања, ванбрачно рађање, прељубу, развод, удовиштво и показала како су се оне мењале са модернизацијом друштва.
AB - This book is dedicated to study of marriage in Serbian tradition of 19th and first half of 20th century. In this period, religious world views had significant influence on social life and moral norms. On the other hand, public morality was also created according to economic needs and customary law, which sometimes did not follow prescriptions of Serbian Orthodox Church. When these two systems – folk and church – overlapped and when they opposed to each other, which were church and which popular sanctions for violation of norms are just some of question raised in the text. Author investigated most important issues related to traditional models of marriage: engagement, conditions for getting married, kinship, parent`s blessing, kidnaping the bride, premarital relations, birth control, illegitimate births, adultery, divorce, widowhood, and showed how they changed with modernization.
PB - Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA
T1 - Народни и црквени брак у српском сеоском друштву / Folk and Church marriage in Serbian Rural Society
SP - 1
EP - 147
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8794
ER - 
@book{
author = "Павићевић, Александра",
year = "2000",
abstract = "Ова књига је посвећена проучавању брака у српској традицији 19. и прве половине 20. века. У овом периоду, религијски погледи на свет су имали значајан утицај на друштвени живот и моралне норме. Са друге стране, јавни морал је креиран и на основу економских потреба и обичајног закона који, у неким ситуацијама, нису били у складу са препорукама Српске православне цркве. Када су се ова два система – народни и црквени – преклапали, а када су се размимоилазили, које су биле црквене, а које народне санкције за кршење норми, само су нека од питања покренутих у овој студији. Ауторка је проучавала најважније установе везане за традиционалне моделе брака: веридбу, услове за ступање у брак, сродничке односе, родитељски благослов, отмицу и одбегавање невесте, предбрачне односе, контролу рађања, ванбрачно рађање, прељубу, развод, удовиштво и показала како су се оне мењале са модернизацијом друштва., This book is dedicated to study of marriage in Serbian tradition of 19th and first half of 20th century. In this period, religious world views had significant influence on social life and moral norms. On the other hand, public morality was also created according to economic needs and customary law, which sometimes did not follow prescriptions of Serbian Orthodox Church. When these two systems – folk and church – overlapped and when they opposed to each other, which were church and which popular sanctions for violation of norms are just some of question raised in the text. Author investigated most important issues related to traditional models of marriage: engagement, conditions for getting married, kinship, parent`s blessing, kidnaping the bride, premarital relations, birth control, illegitimate births, adultery, divorce, widowhood, and showed how they changed with modernization.",
publisher = "Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA",
title = "Народни и црквени брак у српском сеоском друштву / Folk and Church marriage in Serbian Rural Society",
pages = "1-147",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8794"
}
Павићевић, А.. (2000). Народни и црквени брак у српском сеоском друштву / Folk and Church marriage in Serbian Rural Society. 
Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA., 1-147.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8794
Павићевић А. Народни и црквени брак у српском сеоском друштву / Folk and Church marriage in Serbian Rural Society. 2000;:1-147.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8794 .
Павићевић, Александра, "Народни и црквени брак у српском сеоском друштву / Folk and Church marriage in Serbian Rural Society" (2000):1-147,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8794 .

Срби у Мађарској: један поглед на савремену ситуацију

Прелић, Младена

(Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA, 1998)

TY - CHAP
AU - Прелић, Младена
PY - 1998
UR - https://etno-institut.co.rs/storage/104/5e5ab5ade52d9_44.pdf
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/8700
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/8701
AB - Поглед на савремено стање националне мањине – Срба у Мађарској. Кратак преглед социо-демографских карактеристика заједнице, њеног положаја, институција, и посебно питања етничког идентитета, и начина и могућности његовог одржавања. Последњих неколико година, у вези са Србима у Мађарској, одигравају се значајни процеси друштвене трансформације – на спољном плану процес транзиције мађарског друштва и промена положаја мањина, а на унутрашњем – промена карактеристика саме српске заједнице. Нови проблеми и налажење нових одговора указују на динамичне процесе етничке идентификације у савременим условима.
AB - This work presents a view to contemporary situation of a national minority in
the neighbouring state - the Serbs in Hungary. It involves a short review of social
- demographic characteristics of a community, its place and institutions. There is
also the question of ethnic identity, ways and possibilities of its maintenance.
There have been important processes of social transformation concerning the
Serbs in Hungary in recent years. The outside plan includes the process of transition of the Hungarian society and status changing of national minorities. The inside plan represents changing of characteristics of the very Serbian community.
These changes demand, among others, changing of the identity strategy of this
community. New problems and finding new answers show to dynamic processes
of ethnic identification in contemporary conditions.
PB - Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA
T2 - Етнички односи Срба са другим народима и етничким заједницама / Ethnic Relations Between the Serbs and Other Peoples and Ethnic Communities
T1 - Срби у Мађарској: један поглед на савремену ситуацију
T1 - Serbs in Hungary: A View to the Contemporary Situation
SP - 219
EP - 229
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8701
ER - 
@inbook{
author = "Прелић, Младена",
year = "1998",
abstract = "Поглед на савремено стање националне мањине – Срба у Мађарској. Кратак преглед социо-демографских карактеристика заједнице, њеног положаја, институција, и посебно питања етничког идентитета, и начина и могућности његовог одржавања. Последњих неколико година, у вези са Србима у Мађарској, одигравају се значајни процеси друштвене трансформације – на спољном плану процес транзиције мађарског друштва и промена положаја мањина, а на унутрашњем – промена карактеристика саме српске заједнице. Нови проблеми и налажење нових одговора указују на динамичне процесе етничке идентификације у савременим условима., This work presents a view to contemporary situation of a national minority in
the neighbouring state - the Serbs in Hungary. It involves a short review of social
- demographic characteristics of a community, its place and institutions. There is
also the question of ethnic identity, ways and possibilities of its maintenance.
There have been important processes of social transformation concerning the
Serbs in Hungary in recent years. The outside plan includes the process of transition of the Hungarian society and status changing of national minorities. The inside plan represents changing of characteristics of the very Serbian community.
These changes demand, among others, changing of the identity strategy of this
community. New problems and finding new answers show to dynamic processes
of ethnic identification in contemporary conditions.",
publisher = "Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA",
journal = "Етнички односи Срба са другим народима и етничким заједницама / Ethnic Relations Between the Serbs and Other Peoples and Ethnic Communities",
booktitle = "Срби у Мађарској: један поглед на савремену ситуацију, Serbs in Hungary: A View to the Contemporary Situation",
pages = "219-229",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8701"
}
Прелић, М.. (1998). Срби у Мађарској: један поглед на савремену ситуацију. in Етнички односи Срба са другим народима и етничким заједницама / Ethnic Relations Between the Serbs and Other Peoples and Ethnic Communities
Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA., 219-229.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8701
Прелић М. Срби у Мађарској: један поглед на савремену ситуацију. in Етнички односи Срба са другим народима и етничким заједницама / Ethnic Relations Between the Serbs and Other Peoples and Ethnic Communities. 1998;:219-229.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8701 .
Прелић, Младена, "Срби у Мађарској: један поглед на савремену ситуацију" in Етнички односи Срба са другим народима и етничким заједницама / Ethnic Relations Between the Serbs and Other Peoples and Ethnic Communities (1998):219-229,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8701 .

Етнички односи Срба са другим народима и етничким заједницама / Ethnic Relations Between the Serbs and Other Peoples and Ethnic Communities

(Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA, 1998)

TY - BOOK
PY - 1998
UR - https://etno-institut.co.rs/storage/104/5e5ab5ade52d9_44.pdf
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/8700
PB - Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA
T1 - Етнички односи Срба са другим народима и етничким заједницама / Ethnic Relations Between the Serbs and Other Peoples and Ethnic Communities
SP - 1
EP - 307
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8700
ER - 
@book{
year = "1998",
publisher = "Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA",
title = "Етнички односи Срба са другим народима и етничким заједницама / Ethnic Relations Between the Serbs and Other Peoples and Ethnic Communities",
pages = "1-307",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8700"
}
(1998). Етнички односи Срба са другим народима и етничким заједницама / Ethnic Relations Between the Serbs and Other Peoples and Ethnic Communities. 
Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA., 1-307.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8700
Етнички односи Срба са другим народима и етничким заједницама / Ethnic Relations Between the Serbs and Other Peoples and Ethnic Communities. 1998;:1-307.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8700 .
"Етнички односи Срба са другим народима и етничким заједницама / Ethnic Relations Between the Serbs and Other Peoples and Ethnic Communities" (1998):1-307,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8700 .

Српско-мађарски бракови у Будимпешти и околини

Прелић, Младена

(Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA, 1997)

TY - CHAP
AU - Прелић, Младена
PY - 1997
UR - https://etno-institut.co.rs/storage/247/5e6b7cfaeaf85_PI42-ETNI%C4%8CKI-I-ETNOKULTURNI-ODNOSI....pdf
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/8702
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/8709
PB - Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA
T2 - Етнички и етнокултурни контакти у панонско-карпатском простору / Ethnic and Ethno-Cultural Contacts in the Pannonian-Carpathian Area
T1 - Српско-мађарски бракови у Будимпешти и околини
T1 - Serbian-HungarianMarriages in Budapest and Surrounding Area
SP - 81
EP - 89
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8709
ER - 
@inbook{
author = "Прелић, Младена",
year = "1997",
publisher = "Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA",
journal = "Етнички и етнокултурни контакти у панонско-карпатском простору / Ethnic and Ethno-Cultural Contacts in the Pannonian-Carpathian Area",
booktitle = "Српско-мађарски бракови у Будимпешти и околини, Serbian-HungarianMarriages in Budapest and Surrounding Area",
pages = "81-89",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8709"
}
Прелић, М.. (1997). Српско-мађарски бракови у Будимпешти и околини. in Етнички и етнокултурни контакти у панонско-карпатском простору / Ethnic and Ethno-Cultural Contacts in the Pannonian-Carpathian Area
Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA., 81-89.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8709
Прелић М. Српско-мађарски бракови у Будимпешти и околини. in Етнички и етнокултурни контакти у панонско-карпатском простору / Ethnic and Ethno-Cultural Contacts in the Pannonian-Carpathian Area. 1997;:81-89.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8709 .
Прелић, Младена, "Српско-мађарски бракови у Будимпешти и околини" in Етнички и етнокултурни контакти у панонско-карпатском простору / Ethnic and Ethno-Cultural Contacts in the Pannonian-Carpathian Area (1997):81-89,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8709 .

Причања о животу: Срби у Батањи

Лукић Крстановић, Мирослава

(Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA, 1997)

TY - CHAP
AU - Лукић Крстановић, Мирослава
PY - 1997
UR - https://etno-institut.co.rs/storage/247/5e6b7cfaeaf85_PI42-ETNI%C4%8CKI-I-ETNOKULTURNI-ODNOSI....pdf
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/8702
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/8710
PB - Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA
T2 - Етнички и етнокултурни контакти у панонско-карпатском простору / Ethnic and Ethno-Cultural Contacts in the Pannonian-Carpathian Area
T1 - Причања о животу: Срби у Батањи
T1 - Tales About the Life of Serbs in Battonya
SP - 91
EP - 101
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8710
ER - 
@inbook{
author = "Лукић Крстановић, Мирослава",
year = "1997",
publisher = "Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA",
journal = "Етнички и етнокултурни контакти у панонско-карпатском простору / Ethnic and Ethno-Cultural Contacts in the Pannonian-Carpathian Area",
booktitle = "Причања о животу: Срби у Батањи, Tales About the Life of Serbs in Battonya",
pages = "91-101",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8710"
}
Лукић Крстановић, М.. (1997). Причања о животу: Срби у Батањи. in Етнички и етнокултурни контакти у панонско-карпатском простору / Ethnic and Ethno-Cultural Contacts in the Pannonian-Carpathian Area
Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA., 91-101.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8710
Лукић Крстановић М. Причања о животу: Срби у Батањи. in Етнички и етнокултурни контакти у панонско-карпатском простору / Ethnic and Ethno-Cultural Contacts in the Pannonian-Carpathian Area. 1997;:91-101.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8710 .
Лукић Крстановић, Мирослава, "Причања о животу: Срби у Батањи" in Етнички и етнокултурни контакти у панонско-карпатском простору / Ethnic and Ethno-Cultural Contacts in the Pannonian-Carpathian Area (1997):91-101,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8710 .

Исто и различито: Срби у Батањи

Павловић, Мирјана

(Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA, 1997)

TY - CHAP
AU - Павловић, Мирјана
PY - 1997
UR - https://etno-institut.co.rs/storage/247/5e6b7cfaeaf85_PI42-ETNI%C4%8CKI-I-ETNOKULTURNI-ODNOSI....pdf
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/8702
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/8711
PB - Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA
T2 - Етнички и етнокултурни контакти у панонско-карпатском простору / Ethnic and Ethno-Cultural Contacts in the Pannonian-Carpathian Area
T1 - Исто и различито: Срби у Батањи
T1 - The Same and Different: The Serbs in Battonya
SP - 103
EP - 110
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8711
ER - 
@inbook{
author = "Павловић, Мирјана",
year = "1997",
publisher = "Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA",
journal = "Етнички и етнокултурни контакти у панонско-карпатском простору / Ethnic and Ethno-Cultural Contacts in the Pannonian-Carpathian Area",
booktitle = "Исто и различито: Срби у Батањи, The Same and Different: The Serbs in Battonya",
pages = "103-110",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8711"
}
Павловић, М.. (1997). Исто и различито: Срби у Батањи. in Етнички и етнокултурни контакти у панонско-карпатском простору / Ethnic and Ethno-Cultural Contacts in the Pannonian-Carpathian Area
Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA., 103-110.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8711
Павловић М. Исто и различито: Срби у Батањи. in Етнички и етнокултурни контакти у панонско-карпатском простору / Ethnic and Ethno-Cultural Contacts in the Pannonian-Carpathian Area. 1997;:103-110.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8711 .
Павловић, Мирјана, "Исто и различито: Срби у Батањи" in Етнички и етнокултурни контакти у панонско-карпатском простору / Ethnic and Ethno-Cultural Contacts in the Pannonian-Carpathian Area (1997):103-110,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8711 .

Етнички и етнокултурни контакти у панонско-карпатском простору

(Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA, 1997)

TY - BOOK
PY - 1997
UR - https://etno-institut.co.rs/storage/247/5e6b7cfaeaf85_PI42-ETNI%C4%8CKI-I-ETNOKULTURNI-ODNOSI....pdf
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/8702
PB - Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA
T1 - Етнички и етнокултурни контакти у панонско-карпатском простору
T1 - Ethnic and Ethno-Cultural Contacts in the Pannonian-Carpathian Area
SP - 1
EP - 142
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8702
ER - 
@book{
year = "1997",
publisher = "Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA",
title = "Етнички и етнокултурни контакти у панонско-карпатском простору, Ethnic and Ethno-Cultural Contacts in the Pannonian-Carpathian Area",
pages = "1-142",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8702"
}
(1997). Етнички и етнокултурни контакти у панонско-карпатском простору. 
Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA., 1-142.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8702
Етнички и етнокултурни контакти у панонско-карпатском простору. 1997;:1-142.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8702 .
"Етнички и етнокултурни контакти у панонско-карпатском простору" (1997):1-142,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8702 .