Challenges of New Social Integration in Serbia: Concepts and Actors

Link to this page

info:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Basic Research (BR or ON)/179035/RS//

Challenges of New Social Integration in Serbia: Concepts and Actors (en)
Изазови нове друштвене интеграције у Србији: концепти и актери (sr)
Izazovi nove društvene integracije u Srbiji: koncepti i akteri (sr_RS)
Authors

Publications

Суперкласа

Антонић, Слободан

(Београд : Српска академија наука и уметности, 2016)

TY - JOUR
AU - Антонић, Слободан
PY - 2016
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/9611
AB - „Суперкласа“ је ознака за највишу, глобалну (транснацио-
налну) класу данашњег светског капиталистичког система. У првом делу рада
објашњавају се теоријски корени разликовања класе и елите у социологији,
као и концепције о транснационалним класама и глобалним елитама. У дру-
гом делу рада даје се преглед неких података и истраживања који оправдавају
концепције суперкласе и супер-елите. Аутор закључује да је потребно разли-
ковати суперкласу, као поседника и корисника светско-системског монопола,
и супер-елиту, која је активно језгро те класе, те обезбеђује легитимацију и
очување система. Социолози не треба да се боје стигме „теорије завере“, када
претпостављају постојање координације у средишту суперкласе, мада и даље
у социологији oдређени методолошки и истраживачки проблеми потврде
постојања те координације нису решени.
AB - “Superclass” is a term used to indicate the existence of the highest global (transnational)
class in current world capitalist system. In first part of this work the author explains
the theoretical roots and distinction between „class“ and „elite“ in sociology, as well as the
concept of transnational classes and global elites. The second part provides an overview
of data and research justifying the concept of superclass and super-elite. The author concludes
that it is necessary to distinguish the superclass as owners and users world-system
monopoly, and super-elite which is the active nucleus of this class, providing legitimacy and
preservation of system. Sociologists should not fear the stigma of the “conspiracy theory”
when presuppose the existence of coordination in center of the superclass, though in the
sociology there are some methodological and research issues in confirmation of the existence
of this coordination which have not been resolved yet.
PB - Београд : Српска академија наука и уметности
T2 - Глас САНУ
T1 - Суперкласа
T1 - Superclass
SP - 167
EP - 188
VL - 426
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_9611
ER - 
@article{
author = "Антонић, Слободан",
year = "2016",
abstract = "„Суперкласа“ је ознака за највишу, глобалну (транснацио-
налну) класу данашњег светског капиталистичког система. У првом делу рада
објашњавају се теоријски корени разликовања класе и елите у социологији,
као и концепције о транснационалним класама и глобалним елитама. У дру-
гом делу рада даје се преглед неких података и истраживања који оправдавају
концепције суперкласе и супер-елите. Аутор закључује да је потребно разли-
ковати суперкласу, као поседника и корисника светско-системског монопола,
и супер-елиту, која је активно језгро те класе, те обезбеђује легитимацију и
очување система. Социолози не треба да се боје стигме „теорије завере“, када
претпостављају постојање координације у средишту суперкласе, мада и даље
у социологији oдређени методолошки и истраживачки проблеми потврде
постојања те координације нису решени., “Superclass” is a term used to indicate the existence of the highest global (transnational)
class in current world capitalist system. In first part of this work the author explains
the theoretical roots and distinction between „class“ and „elite“ in sociology, as well as the
concept of transnational classes and global elites. The second part provides an overview
of data and research justifying the concept of superclass and super-elite. The author concludes
that it is necessary to distinguish the superclass as owners and users world-system
monopoly, and super-elite which is the active nucleus of this class, providing legitimacy and
preservation of system. Sociologists should not fear the stigma of the “conspiracy theory”
when presuppose the existence of coordination in center of the superclass, though in the
sociology there are some methodological and research issues in confirmation of the existence
of this coordination which have not been resolved yet.",
publisher = "Београд : Српска академија наука и уметности",
journal = "Глас САНУ",
title = "Суперкласа, Superclass",
pages = "167-188",
volume = "426",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_9611"
}
Антонић, С.. (2016). Суперкласа. in Глас САНУ
Београд : Српска академија наука и уметности., 426, 167-188.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_9611
Антонић С. Суперкласа. in Глас САНУ. 2016;426:167-188.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_9611 .
Антонић, Слободан, "Суперкласа" in Глас САНУ, 426 (2016):167-188,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_9611 .