Interdisciplinary research of Serbian cultural and linguistic heritage. Creation of multimedial Internet portal “The Lexicon of Serbian Culture”

Link to this page

info:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Integrated and Interdisciplinary Research (IIR or III)/47016/RS//

Interdisciplinary research of Serbian cultural and linguistic heritage. Creation of multimedial Internet portal “The Lexicon of Serbian Culture” (en)
Интердисциплинарно истраживање културног и језичког наслеђа Србије. Израда мултимедијалног интернет портала ""Појмовник српске културе"" (sr)
Interdisciplinarno istraživanje kulturnog i jezičkog nasleđa Srbije. Izrada multimedijalnog internet portala ""Pojmovnik srpske kulture"" (sr_RS)

Publications

Трагом (не)заборављених простора и стаза српског (северо)истока – подсећања и нови етнолошки увиди и закључци

Тодоровић, Ивица Р.

(Темишвар : Западни универзитет : Филолошки, историјски и теолошки факултет – Колектив за српски и хрватски језик и књижевност, 2019)

TY - CHAP
AU - Тодоровић, Ивица Р.
PY - 2019
UR - http://dais.sanu.ac.rs/123456789/7462
AB - На овом месту, у виду сажетог пресека, износе се закључци који проистичу из комплексног, мултидисциплинарног увида у истраживања српско румунских релација (али и „српског истока“ у ширем смислу). На бројне чињенице од изузетног значаја, у наведеном контексту, до сада је недовољно обраћана пажња. С тим у вези, наслањајући се на претходне радове, овде посебно указујемо на неке од запостављених аспеката савремених проучавања дотичне проблематике (који су – услед разлога изван домена науке – у једном периоду чак готово прерасли у извесну врсту табу-тема). Од раније су, наиме, биле познате бројне етнокултурне и историјски потврђене паралеле између становништва српских земаља и становништва Румуније, а исту, велику блискост показују и најновија генетичка истраживања. Узрок наведене „сродне / исте генетике“, осим на нивоу етнологије, могуће је пратити на основу бројних историјских података, као и на основу резултата истраживања која су спровели угледни лингвисти, археолози и други научници.
AB - In this paper, in a form of a summary cross section, the conclusions
are brought forth from a complex, multidisciplinary insight into the
research of the Serbian-Romanian relations (but also from the „Serbian
East” in a wider sense). To a number of facts of exceptional importance,
in stated context, the attention is insufficiently paid so far. In this regard,
relying on the previous articles, we point out here in particular some of
the neglected aspects of contemporary study of the subject matter (that
– for reasons outside of the domain of science – in one period even almost
turned into a certain kind of taboo). Namely, previously there have been
many known ethno-cultural and historically confirmed parallels between
the population of the Serbian countries and the population of Romania,
and in the same time, genetic research has shown the same great
familiarity (closeness). The cause of the „related / same genetics“, other
than the ethnology level, can be traced on the basis of a number of
historical data, as well as on the basis of research results conducted by
respectable linguists, archaeologists and other scientists.
PB - Темишвар : Западни универзитет : Филолошки, историјски и теолошки факултет – Колектив за српски и хрватски језик и књижевност
T2 - Живот посвећен трагању за етничким идентитетом : зборник радова у част универзитетском професору др Михају Миљи Радану поводом 65. рођендана / O viață dedicată cercetării identității etnice : volum omagial dedicate prof. univ. dr. Mihai Milja Radan la a 65-a aniversare
T1 - Трагом (не)заборављених простора и стаза српског (северо)истока – подсећања и нови етнолошки увиди и закључци
T1 - Tracing the (un)forgotten area and paths of Serbian (north)east - reminders as well as new ethnological insights and conclusions
SP - 403
EP - 415
ER - 
@article{
author = "Тодоровић, Ивица Р.",
year = "2019",
url = "http://dais.sanu.ac.rs/123456789/7462",
abstract = "На овом месту, у виду сажетог пресека, износе се закључци који проистичу из комплексног, мултидисциплинарног увида у истраживања српско румунских релација (али и „српског истока“ у ширем смислу). На бројне чињенице од изузетног значаја, у наведеном контексту, до сада је недовољно обраћана пажња. С тим у вези, наслањајући се на претходне радове, овде посебно указујемо на неке од запостављених аспеката савремених проучавања дотичне проблематике (који су – услед разлога изван домена науке – у једном периоду чак готово прерасли у извесну врсту табу-тема). Од раније су, наиме, биле познате бројне етнокултурне и историјски потврђене паралеле између становништва српских земаља и становништва Румуније, а исту, велику блискост показују и најновија генетичка истраживања. Узрок наведене „сродне / исте генетике“, осим на нивоу етнологије, могуће је пратити на основу бројних историјских података, као и на основу резултата истраживања која су спровели угледни лингвисти, археолози и други научници., In this paper, in a form of a summary cross section, the conclusions
are brought forth from a complex, multidisciplinary insight into the
research of the Serbian-Romanian relations (but also from the „Serbian
East” in a wider sense). To a number of facts of exceptional importance,
in stated context, the attention is insufficiently paid so far. In this regard,
relying on the previous articles, we point out here in particular some of
the neglected aspects of contemporary study of the subject matter (that
– for reasons outside of the domain of science – in one period even almost
turned into a certain kind of taboo). Namely, previously there have been
many known ethno-cultural and historically confirmed parallels between
the population of the Serbian countries and the population of Romania,
and in the same time, genetic research has shown the same great
familiarity (closeness). The cause of the „related / same genetics“, other
than the ethnology level, can be traced on the basis of a number of
historical data, as well as on the basis of research results conducted by
respectable linguists, archaeologists and other scientists.",
publisher = "Темишвар : Западни универзитет : Филолошки, историјски и теолошки факултет – Колектив за српски и хрватски језик и књижевност",
journal = "Живот посвећен трагању за етничким идентитетом : зборник радова у част универзитетском професору др Михају Миљи Радану поводом 65. рођендана / O viață dedicată cercetării identității etnice : volum omagial dedicate prof. univ. dr. Mihai Milja Radan la a 65-a aniversare",
title = "Трагом (не)заборављених простора и стаза српског (северо)истока – подсећања и нови етнолошки увиди и закључци, Tracing the (un)forgotten area and paths of Serbian (north)east - reminders as well as new ethnological insights and conclusions",
pages = "403-415"
}
Тодоровић, И. Р. (2019). Tracing the (un)forgotten area and paths of Serbian (north)east - reminders as well as new ethnological insights and conclusions.
Живот посвећен трагању за етничким идентитетом : зборник радова у част универзитетском професору др Михају Миљи Радану поводом 65. рођендана / O viață dedicată cercetării identității etnice : volum omagial dedicate prof. univ. dr. Mihai Milja Radan la a 65-a aniversare
Темишвар : Западни универзитет : Филолошки, историјски и теолошки факултет – Колектив за српски и хрватски језик и књижевност., 403-415.
Тодоровић ИР. Tracing the (un)forgotten area and paths of Serbian (north)east - reminders as well as new ethnological insights and conclusions. Живот посвећен трагању за етничким идентитетом : зборник радова у част универзитетском професору др Михају Миљи Радану поводом 65. рођендана / O viață dedicată cercetării identității etnice : volum omagial dedicate prof. univ. dr. Mihai Milja Radan la a 65-a aniversare. 2019;:403-415
Тодоровић Ивица Р., "Tracing the (un)forgotten area and paths of Serbian (north)east - reminders as well as new ethnological insights and conclusions" Живот посвећен трагању за етничким идентитетом : зборник радова у част универзитетском професору др Михају Миљи Радану поводом 65. рођендана / O viață dedicată cercetării identității etnice : volum omagial dedicate prof. univ. dr. Mihai Milja Radan la a 65-a aniversare (2019):403-415

Транспорт добара у сеоском друштву

Ивановић Баришић, Милина

(Сврљиг : Центар за туризам, културу и спорт, 2019)

TY - CHAP
AU - Ивановић Баришић, Милина
PY - 2019
UR - http://dais.sanu.ac.rs/123456789/7377
AB - Пренос различитих врста товара до места за складиштење у сеоским заједницама обављан је на различите начине. Сопствено тело – леђа, глава, рамена, руке, често је коришћено за пренос различитих врста терета. У исту сврху коришћене су и поједине животиње из човековог ближег окружења – коњи, волови, краве, магарци и др. Кола са животињском вучом знатно су олакшала, али и убрзала пренос терета. У раду ће бити указано на начине преношења различитих сировина неопходних за нормално функционисање породичне и сеоске заједнице у Србији
AB - Transmission of different types of cargo to the place of storage in rural communities is being done in different ways. Own body - the back, head, shoulders, arms, often used to transfer various types of cargo. For the same purpose were used or individual animals from the human immediate surroundings - horses, oxen, cows, donkeys et al. The work will be seen in the ways of transmission of various raw materials necessary for the normal functioning of the family and the village community in Serbia.
PB - Сврљиг : Центар за туризам, културу и спорт
T2 - Етно-културолошки зборник за проучавање културе источне Србије и суседних области : српски исток некад и данас : археологија, етнологија, историја и лингвистика / Ethno-cultural Annals for the Study of the Culture of Eastern Serbia and the Adjacent Areas
T1 - Транспорт добара у сеоском друштву
T1 - Transport of Goods In Rural Society
SP - 173
EP - 187
VL - 22
ER - 
@article{
author = "Ивановић Баришић, Милина",
year = "2019",
url = "http://dais.sanu.ac.rs/123456789/7377",
abstract = "Пренос различитих врста товара до места за складиштење у сеоским заједницама обављан је на различите начине. Сопствено тело – леђа, глава, рамена, руке, често је коришћено за пренос различитих врста терета. У исту сврху коришћене су и поједине животиње из човековог ближег окружења – коњи, волови, краве, магарци и др. Кола са животињском вучом знатно су олакшала, али и убрзала пренос терета. У раду ће бити указано на начине преношења различитих сировина неопходних за нормално функционисање породичне и сеоске заједнице у Србији, Transmission of different types of cargo to the place of storage in rural communities is being done in different ways. Own body - the back, head, shoulders, arms, often used to transfer various types of cargo. For the same purpose were used or individual animals from the human immediate surroundings - horses, oxen, cows, donkeys et al. The work will be seen in the ways of transmission of various raw materials necessary for the normal functioning of the family and the village community in Serbia.",
publisher = "Сврљиг : Центар за туризам, културу и спорт",
journal = "Етно-културолошки зборник за проучавање културе источне Србије и суседних области : српски исток некад и данас : археологија, етнологија, историја и лингвистика / Ethno-cultural Annals for the Study of the Culture of Eastern Serbia and the Adjacent Areas",
title = "Транспорт добара у сеоском друштву, Transport of Goods In Rural Society",
pages = "173-187",
volume = "22"
}
Ивановић Баришић, М. (2019). Transport of Goods In Rural Society.
Етно-културолошки зборник за проучавање културе источне Србије и суседних области : српски исток некад и данас : археологија, етнологија, историја и лингвистика / Ethno-cultural Annals for the Study of the Culture of Eastern Serbia and the Adjacent Areas
Сврљиг : Центар за туризам, културу и спорт., 22, 173-187.
Ивановић Баришић М. Transport of Goods In Rural Society. Етно-културолошки зборник за проучавање културе источне Србије и суседних области : српски исток некад и данас : археологија, етнологија, историја и лингвистика / Ethno-cultural Annals for the Study of the Culture of Eastern Serbia and the Adjacent Areas. 2019;22:173-187
Ивановић Баришић Милина, "Transport of Goods In Rural Society" Етно-културолошки зборник за проучавање културе источне Србије и суседних области : српски исток некад и данас : археологија, етнологија, историја и лингвистика / Ethno-cultural Annals for the Study of the Culture of Eastern Serbia and the Adjacent Areas, 22 (2019):173-187

Sketches for understanding the contemporary: digital culture as a research framework in the anthropological perspective

Radivojević, Sonja

(Belgrade : Faculty of Dramatic Arts, Institute for Theatre, Film, Radio and Television, 2019)

TY - CONF
AU - Radivojević, Sonja
PY - 2019
UR - http://dais.sanu.ac.rs/123456789/7290
AB - Poslednjih decenija, nagli razvoj novih informaciono komunikacionih tehnologija transformisao je fundamentalne segmente modernog života – načine na koje radimo i zabavljamo se, načine na koje komuniciramo i trošimo, načine na koje stvaramo znanja i učimo, te naše razumevanje politike i učestvovanje u javnom životu. Time je digitalno postalo ne samo ključna reč savremene, globalne kulture u čijim okvirima živimo, već i življeno iskustvo, vid bivstvovanja u svetu, kao i vid percepcije sopstva i sveta. Ovaj sveprožimajući karakter digitalnog inicirao je da se u javnom diskursu, ali i u akademskom svetu sve češće govori o postojanju digitalne kulture kojom su implicirane mogućnosti i ograničenja proistekla iz novih digitalnih tehnologija. Oslanjajući se na antropološku i sinhronijsku perspektivu, i ukrštajući procese i događaje u sferi nauke, politike i ekonomije, ovaj rad preispituje nastanak, ulogu i značaj digitalnih tehnologija, posmatrajući ih kao zajednički imenitelj fluidne savremenosti i (sa)učesnike u različitim aspektima svakodnevnog života kakve su u industrijskoj modernosti bile tehnologije poput železnice, štampe, električne struje ili televizije. Dalje, kroz identifikovanje, istraživanje i imenovanje ključnih pojmova i fenomena savremenosti, rad traga za odgovorima na pitanja šta je digitalna kultura, koje su njene odlike, te kako je možemo istraživati, sa idejom da ponudi koncept digitalne kulture kao mogući kontekstualni okvir istraživanja i razumevanja savremenog sveta i fenomena u njemu
AB - communication technologies has transformed the fundamental segments of modern life – the ways we work and have fun, the ways we communicate and spend, the ways in which we create knowledge and learn, our understanding of politics and participation in public life. Thereby, ’digital’ become not only the key word of the contemporary global culture in which we live, but also the living experience, the form of being in the world, as well the form of perception of the self and the world. In public but also in the academic discourse, this all-pervading character of digital initiated more discussions about the subsistence of a digital culture, as well discussions about opportunities and constraints stemming from new digital technologies. Relying on the anthropological and synchronic perspective, but also cross-cutting processes and events in the sphere of science, politics and economics, this paper reviews the emergence, role and significance of digital technologies. Technologies are seen as a common denominator of fluid contemporary and (co)participants in various aspects of everyday life in the same way as the technologies like rail, press, electricity or television in industrial modernity. Through the identification, research and appointment of key concepts and phenomena of contemporary, the paper further seeks answers to what digital culture is, what are its features, and how we can explore it.
PB - Belgrade : Faculty of Dramatic Arts, Institute for Theatre, Film, Radio and Television
C3 - Book of Abstracts / [International Conference] New Horizons: Culture, Arts and Media in the Digital Environment
T1 - Sketches for understanding the contemporary: digital culture as a research framework in the anthropological perspective
SP - 141
EP - 142
ER - 
@conference{
author = "Radivojević, Sonja",
year = "2019",
url = "http://dais.sanu.ac.rs/123456789/7290",
abstract = "Poslednjih decenija, nagli razvoj novih informaciono komunikacionih tehnologija transformisao je fundamentalne segmente modernog života – načine na koje radimo i zabavljamo se, načine na koje komuniciramo i trošimo, načine na koje stvaramo znanja i učimo, te naše razumevanje politike i učestvovanje u javnom životu. Time je digitalno postalo ne samo ključna reč savremene, globalne kulture u čijim okvirima živimo, već i življeno iskustvo, vid bivstvovanja u svetu, kao i vid percepcije sopstva i sveta. Ovaj sveprožimajući karakter digitalnog inicirao je da se u javnom diskursu, ali i u akademskom svetu sve češće govori o postojanju digitalne kulture kojom su implicirane mogućnosti i ograničenja proistekla iz novih digitalnih tehnologija. Oslanjajući se na antropološku i sinhronijsku perspektivu, i ukrštajući procese i događaje u sferi nauke, politike i ekonomije, ovaj rad preispituje nastanak, ulogu i značaj digitalnih tehnologija, posmatrajući ih kao zajednički imenitelj fluidne savremenosti i (sa)učesnike u različitim aspektima svakodnevnog života kakve su u industrijskoj modernosti bile tehnologije poput železnice, štampe, električne struje ili televizije. Dalje, kroz identifikovanje, istraživanje i imenovanje ključnih pojmova i fenomena savremenosti, rad traga za odgovorima na pitanja šta je digitalna kultura, koje su njene odlike, te kako je možemo istraživati, sa idejom da ponudi koncept digitalne kulture kao mogući kontekstualni okvir istraživanja i razumevanja savremenog sveta i fenomena u njemu, communication technologies has transformed the fundamental segments of modern life – the ways we work and have fun, the ways we communicate and spend, the ways in which we create knowledge and learn, our understanding of politics and participation in public life. Thereby, ’digital’ become not only the key word of the contemporary global culture in which we live, but also the living experience, the form of being in the world, as well the form of perception of the self and the world. In public but also in the academic discourse, this all-pervading character of digital initiated more discussions about the subsistence of a digital culture, as well discussions about opportunities and constraints stemming from new digital technologies. Relying on the anthropological and synchronic perspective, but also cross-cutting processes and events in the sphere of science, politics and economics, this paper reviews the emergence, role and significance of digital technologies. Technologies are seen as a common denominator of fluid contemporary and (co)participants in various aspects of everyday life in the same way as the technologies like rail, press, electricity or television in industrial modernity. Through the identification, research and appointment of key concepts and phenomena of contemporary, the paper further seeks answers to what digital culture is, what are its features, and how we can explore it.",
publisher = "Belgrade : Faculty of Dramatic Arts, Institute for Theatre, Film, Radio and Television",
journal = "Book of Abstracts / [International Conference] New Horizons: Culture, Arts and Media in the Digital Environment",
title = "Sketches for understanding the contemporary: digital culture as a research framework in the anthropological perspective",
pages = "141-142"
}
Radivojević, S. (2019). Sketches for understanding the contemporary: digital culture as a research framework in the anthropological perspective.
Book of Abstracts / [International Conference] New Horizons: Culture, Arts and Media in the Digital Environment
Belgrade : Faculty of Dramatic Arts, Institute for Theatre, Film, Radio and Television., 141-142.
Radivojević S. Sketches for understanding the contemporary: digital culture as a research framework in the anthropological perspective. Book of Abstracts / [International Conference] New Horizons: Culture, Arts and Media in the Digital Environment. 2019;:141-142
Radivojević Sonja, "Sketches for understanding the contemporary: digital culture as a research framework in the anthropological perspective" Book of Abstracts / [International Conference] New Horizons: Culture, Arts and Media in the Digital Environment (2019):141-142

Radio „na oblaku“: novi autorski pristupi u kreiranju internet radija

Dajić, Ana; Radivojević, Sonja

(Beograd : Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet - Odeljenje za etnologiju i antropologiju, 2019)

TY - JOUR
AU - Dajić, Ana
AU - Radivojević, Sonja
PY - 2019
UR - http://dais.sanu.ac.rs/123456789/7289
AB - Tehnološki razvoj, a utom i tehnološka revolucija u trajanju, inicirali su promene medijskog okruženja i njegovih karakteristika, te naših navika u konzumiranju i recepciji sadržaja – od prenosa i plasiranja informacija, preko čitanja vesti, gledanja TV programa, do slušanja muzike. Ovaj rad pokušaće da pruži osnovni uvid u promene koje je donela digitalizacija, fokusirajući se posebno na radio i njegovo preseljenje „iz vazduha“ na „mrežu“. Istražujući fenomene povezane s izlaskom radija iz analognih okvira, poput „podkasta“ (podcast), „klauda” (cloud) i „striminga“ (streaming) koji čine digitalnu infrastrukturu internet radija, rad stavlja akcenat na izmenjenu ulogu publike koja od „pasivnih recipijenata“, postaje mreža aktivnih „stvaralaca-potrošača“ (prosumers) odnosno stvaralaca-korisnika (produsers). U spletu društvenih odnosa i potrošačkih praksi izdvajaju se „novi amateri“, amalgami publike i fanova-kreatora koji danas imaju mogućnost da radio program, uz navedene alatke, „urade sami“ (DIY). Oni zamagljuju granice „tradicionalne” podele poslova između „stvaralaca“ i „potrošača“ radija, te odnose između profesionalaca – etabliranih „radijskih zvezda“ i početnika, izmičući okvirima kontrolisane proizvodnje i podstičući aktivan proces stvaranja kulture odozdo. Osim što će ponuditi analizu pomenutih fenomena, ovaj rad razmatraće i da li je konvergencijom radio izmenio svoje karakteristike i znakom „PLAY” na ekranu ukazao da može (ponovo) da počne.
AB - Technological development, and thereby technological revolution in its duration, initiated changes in the media environment and its characteristics, as well as our habits in the consumption and reception of content – from transmission and distribution of information, through reading news, watching TV program, to music listening. This paper will try to provide basic insight into the changes made by digitization, focusing specifically on the radio and its relocation “from the air” to the “network”. Investigating phenomena associated with the radio exiting analogue frames, such as podcast, cloud and streaming, which comprise the digital infrastructure of the Internet radio, the paper emphasizes the changed role of the audience which, from “passive recipients” becomes a network of active “producers-consumers” (prosumers) or producers-users (produsers). In the contexture of social relations and consumer practices, “new amateurs” are distinguished, amalgams of audience and fans/creators who nowadays have the opportunity to “do themselves” a radio program, along with the listed tools (DIY). They blur the boundaries of the “traditional” jobs division between the radio “producers” and “consumers”, and the relations between professionals – established “radio stars” and beginners, evading controlled production frameworks and encouraging an active process of creating a culture from the bottom. In addition to offering an analysis of the mentioned phenomena, this paper will consider whether the radio by the convergence has changed its characteristics and indicated it can (again) start, with the “PLAY” sign on the screen.
AB - Le développement technologique, et par conséquent la révolution technologique dans sa durée, ont initié des changements de l’environnement médiatique et de ses caractéristiques, puis de nos habitudes en matière de consommation et de réception des contenus – depuis la transmission et le placement des informations, en passant par la lecture des informations, le visionnage du programme télévisé, jusqu’à l’écoute de la musique. Ce travail tentera d’offrir un aperçu global des changements apportés par la numérisation, en se concentrant particulièrement sur la radio et son déménagement « de l’air » sur « la toile ». En explorant les phénomènes liés à la sortie de la radio des cadres analogues, à l’instar du « podcast », « cloud » et du « streaming » qui forment une infrastructure numérique de la radio internet, le travail met l’accent sur le rôle changé du public qui de « déstinataire passif », devient un réseau de « créateurs-consommateurs » actifs (prosumers) c’est-à-dire de créateurs-utilisateurs (produsers). Dans le réseau des rapports sociaux et des pratiques consommatrices, se distinguent les « nouveaux amateurs », amalgames du public et des fans/créateurs qui aujourd’hui sont capables de « créer eux-mêmes » (DIY) un programme radio avec les outils évoqués. Ils brouillent les frontières de la répartition « traditionnelle » du travail entre le « créateur » et le « consommateur » de la radio, puis les rapports entre les professionnels – les « stars de la radio » établies d’une part et les débutants de l’autre, échappant aux cadres d’une production contrôlée et encourageant le processus actif de la création de la culture d’en bas. Ce travail offrira non seulement une analyse des phénomènes mentionnés, mais il discutera aussi si, du fait de cette orientation, la radio s’est transformée et si par la touche « PLAY » sur l’écran elle a auguré qu’elle pouvait (re) commencer.
PB - Beograd : Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet - Odeljenje za etnologiju i antropologiju
T2 - Етноантрополошки проблеми / Issues in Ethnology and Anthropology
T1 - Radio „na oblaku“: novi autorski pristupi u kreiranju internet radija
T1 - Radio “On the Cloud”: New Author Approaches in Creating Internet Radio
SP - 97
EP - 117
VL - 14
IS - 1
DO - 10.21301/eap.v14i1.4
ER - 
@article{
author = "Dajić, Ana and Radivojević, Sonja",
year = "2019",
url = "http://dais.sanu.ac.rs/123456789/7289",
abstract = "Tehnološki razvoj, a utom i tehnološka revolucija u trajanju, inicirali su promene medijskog okruženja i njegovih karakteristika, te naših navika u konzumiranju i recepciji sadržaja – od prenosa i plasiranja informacija, preko čitanja vesti, gledanja TV programa, do slušanja muzike. Ovaj rad pokušaće da pruži osnovni uvid u promene koje je donela digitalizacija, fokusirajući se posebno na radio i njegovo preseljenje „iz vazduha“ na „mrežu“. Istražujući fenomene povezane s izlaskom radija iz analognih okvira, poput „podkasta“ (podcast), „klauda” (cloud) i „striminga“ (streaming) koji čine digitalnu infrastrukturu internet radija, rad stavlja akcenat na izmenjenu ulogu publike koja od „pasivnih recipijenata“, postaje mreža aktivnih „stvaralaca-potrošača“ (prosumers) odnosno stvaralaca-korisnika (produsers). U spletu društvenih odnosa i potrošačkih praksi izdvajaju se „novi amateri“, amalgami publike i fanova-kreatora koji danas imaju mogućnost da radio program, uz navedene alatke, „urade sami“ (DIY). Oni zamagljuju granice „tradicionalne” podele poslova između „stvaralaca“ i „potrošača“ radija, te odnose između profesionalaca – etabliranih „radijskih zvezda“ i početnika, izmičući okvirima kontrolisane proizvodnje i podstičući aktivan proces stvaranja kulture odozdo. Osim što će ponuditi analizu pomenutih fenomena, ovaj rad razmatraće i da li je konvergencijom radio izmenio svoje karakteristike i znakom „PLAY” na ekranu ukazao da može (ponovo) da počne., Technological development, and thereby technological revolution in its duration, initiated changes in the media environment and its characteristics, as well as our habits in the consumption and reception of content – from transmission and distribution of information, through reading news, watching TV program, to music listening. This paper will try to provide basic insight into the changes made by digitization, focusing specifically on the radio and its relocation “from the air” to the “network”. Investigating phenomena associated with the radio exiting analogue frames, such as podcast, cloud and streaming, which comprise the digital infrastructure of the Internet radio, the paper emphasizes the changed role of the audience which, from “passive recipients” becomes a network of active “producers-consumers” (prosumers) or producers-users (produsers). In the contexture of social relations and consumer practices, “new amateurs” are distinguished, amalgams of audience and fans/creators who nowadays have the opportunity to “do themselves” a radio program, along with the listed tools (DIY). They blur the boundaries of the “traditional” jobs division between the radio “producers” and “consumers”, and the relations between professionals – established “radio stars” and beginners, evading controlled production frameworks and encouraging an active process of creating a culture from the bottom. In addition to offering an analysis of the mentioned phenomena, this paper will consider whether the radio by the convergence has changed its characteristics and indicated it can (again) start, with the “PLAY” sign on the screen., Le développement technologique, et par conséquent la révolution technologique dans sa durée, ont initié des changements de l’environnement médiatique et de ses caractéristiques, puis de nos habitudes en matière de consommation et de réception des contenus – depuis la transmission et le placement des informations, en passant par la lecture des informations, le visionnage du programme télévisé, jusqu’à l’écoute de la musique. Ce travail tentera d’offrir un aperçu global des changements apportés par la numérisation, en se concentrant particulièrement sur la radio et son déménagement « de l’air » sur « la toile ». En explorant les phénomènes liés à la sortie de la radio des cadres analogues, à l’instar du « podcast », « cloud » et du « streaming » qui forment une infrastructure numérique de la radio internet, le travail met l’accent sur le rôle changé du public qui de « déstinataire passif », devient un réseau de « créateurs-consommateurs » actifs (prosumers) c’est-à-dire de créateurs-utilisateurs (produsers). Dans le réseau des rapports sociaux et des pratiques consommatrices, se distinguent les « nouveaux amateurs », amalgames du public et des fans/créateurs qui aujourd’hui sont capables de « créer eux-mêmes » (DIY) un programme radio avec les outils évoqués. Ils brouillent les frontières de la répartition « traditionnelle » du travail entre le « créateur » et le « consommateur » de la radio, puis les rapports entre les professionnels – les « stars de la radio » établies d’une part et les débutants de l’autre, échappant aux cadres d’une production contrôlée et encourageant le processus actif de la création de la culture d’en bas. Ce travail offrira non seulement une analyse des phénomènes mentionnés, mais il discutera aussi si, du fait de cette orientation, la radio s’est transformée et si par la touche « PLAY » sur l’écran elle a auguré qu’elle pouvait (re) commencer.",
publisher = "Beograd : Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet - Odeljenje za etnologiju i antropologiju",
journal = "Етноантрополошки проблеми / Issues in Ethnology and Anthropology",
title = "Radio „na oblaku“: novi autorski pristupi u kreiranju internet radija, Radio “On the Cloud”: New Author Approaches in Creating Internet Radio",
pages = "97-117",
volume = "14",
number = "1",
doi = "10.21301/eap.v14i1.4"
}
Dajić, A.,& Radivojević, S. (2019). Radio “On the Cloud”: New Author Approaches in Creating Internet Radio.
Етноантрополошки проблеми / Issues in Ethnology and Anthropology
Beograd : Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet - Odeljenje za etnologiju i antropologiju., 14(1), 97-117.
https://doi.org/10.21301/eap.v14i1.4
Dajić A, Radivojević S. Radio “On the Cloud”: New Author Approaches in Creating Internet Radio. Етноантрополошки проблеми / Issues in Ethnology and Anthropology. 2019;14(1):97-117
Dajić Ana, Radivojević Sonja, "Radio “On the Cloud”: New Author Approaches in Creating Internet Radio" Етноантрополошки проблеми / Issues in Ethnology and Anthropology, 14, no. 1 (2019):97-117,
https://doi.org/10.21301/eap.v14i1.4 .
1

From the Classical Serbian Epics to the Hague Thematic Circle and Back: Decasyllabic Singing as a Linguistic Register Seen from the Functional Perspective

Trubarac Matić, Đorđina

(Moscow : N. N. Miklouho-Maklay Institute of Ethnology and Anthropology Russian Academy of Sciences, 2019)

TY - CHAP
AU - Trubarac Matić, Đorđina
PY - 2019
UR - http://dais.sanu.ac.rs/123456789/7345
AB - Contemporary singing to the gusle and the new decasyllabic songs made in the style of the Serbian “classical epics” ‒ which both gained in public visibility with the break-up of Yugoslavia ‒ is a phenomenon which calls for scholars’ attention. Until recently, the interest has been reduced to the attempts of explaining its sudden
expansion by relating it to the rising nationalism and populism during the 1990s. This made some authors reduce the whole contemporary singing to the gusle to the instrument for promoting the warmongering and extreme-nationalist ideas. The disdain for these ideological and political standpoints was transferred not only to the “new” singing to the gusle, but to the gusle itself and their language ‒ which put some scholars in the situation to defend this instrument and the language of the epic genre from accusations of their “historical guilt” for the war during the nineties. This paper aims to show that the contemporary singing to the gusle ‒ at least among the Serbian population ‒ is a complex phenomenon (both from the thematic and functional points of view) and that the songs about the events and historical protagonists of the nineties are only one of its subtypes. Communication in epic decasyllables is discussed as one of the historically recorded registers of the Serbian language, which, as such, should not be the object of ethical evaluation since it does not imply any ethical value in its very form and structure.
PB - Moscow : N. N. Miklouho-Maklay Institute of Ethnology and Anthropology Russian Academy of Sciences
PB - Belgrade : Institute of Ethnography SASA
T2 - Prospects for Anthropological Research in South-East Europe
T1 - From the Classical Serbian Epics to the Hague Thematic Circle and Back: Decasyllabic Singing as a Linguistic Register Seen from the Functional Perspective
SP - 89
EP - 113
DO - 10.33876/978-542-110-238-0/69-113
ER - 
@article{
author = "Trubarac Matić, Đorđina",
year = "2019",
url = "http://dais.sanu.ac.rs/123456789/7345",
abstract = "Contemporary singing to the gusle and the new decasyllabic songs made in the style of the Serbian “classical epics” ‒ which both gained in public visibility with the break-up of Yugoslavia ‒ is a phenomenon which calls for scholars’ attention. Until recently, the interest has been reduced to the attempts of explaining its sudden
expansion by relating it to the rising nationalism and populism during the 1990s. This made some authors reduce the whole contemporary singing to the gusle to the instrument for promoting the warmongering and extreme-nationalist ideas. The disdain for these ideological and political standpoints was transferred not only to the “new” singing to the gusle, but to the gusle itself and their language ‒ which put some scholars in the situation to defend this instrument and the language of the epic genre from accusations of their “historical guilt” for the war during the nineties. This paper aims to show that the contemporary singing to the gusle ‒ at least among the Serbian population ‒ is a complex phenomenon (both from the thematic and functional points of view) and that the songs about the events and historical protagonists of the nineties are only one of its subtypes. Communication in epic decasyllables is discussed as one of the historically recorded registers of the Serbian language, which, as such, should not be the object of ethical evaluation since it does not imply any ethical value in its very form and structure.",
publisher = "Moscow : N. N. Miklouho-Maklay Institute of Ethnology and Anthropology Russian Academy of Sciences, Belgrade : Institute of Ethnography SASA",
journal = "Prospects for Anthropological Research in South-East Europe",
title = "From the Classical Serbian Epics to the Hague Thematic Circle and Back: Decasyllabic Singing as a Linguistic Register Seen from the Functional Perspective",
pages = "89-113",
doi = "10.33876/978-542-110-238-0/69-113"
}
Trubarac Matić, Đ. (2019). From the Classical Serbian Epics to the Hague Thematic Circle and Back: Decasyllabic Singing as a Linguistic Register Seen from the Functional Perspective.
Prospects for Anthropological Research in South-East Europe
Belgrade : Institute of Ethnography SASA., 89-113.
https://doi.org/10.33876/978-542-110-238-0/69-113
Trubarac Matić Đ. From the Classical Serbian Epics to the Hague Thematic Circle and Back: Decasyllabic Singing as a Linguistic Register Seen from the Functional Perspective. Prospects for Anthropological Research in South-East Europe. 2019;:89-113
Trubarac Matić Đorđina, "From the Classical Serbian Epics to the Hague Thematic Circle and Back: Decasyllabic Singing as a Linguistic Register Seen from the Functional Perspective" Prospects for Anthropological Research in South-East Europe (2019):89-113,
https://doi.org/10.33876/978-542-110-238-0/69-113 .

Пурпурно путовање онкрај свести – прамистерије женског у 'Дану шестом' Растка Петровића

Башић, Ивана

(Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA, 2019)

TY - JOUR
AU - Башић, Ивана
PY - 2019
UR - http://dais.sanu.ac.rs/123456789/7530
UR - http://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/821/733
AB - Роман Дан шести Растка Петровића, иако је дуго био неправедно запостављен, према
бројним доцнијим оценама књижевне критике, најбољи je роман српске књижевности
о Првом светском рату. У фокусу овог романа, са елементима аутобиографије, налази
се процес дехуманизације човека, а рат се приказује као пурпурно циклично путовање
до огољене суштине људског бића у сусрету са пресудним историјским, колективним
и дубоко интимним збивањима. Рат, иако традиционално „мушка ствар”, приказује се
као део циклуса материнске природе, која тежи обнови и почелима, а историјска
фактографија је на више равни замењена сугестивним митским сликама. Велико
проливање крви у Петровићевој визији постаје „циклус женствености у природи” која
из себе избацује „полунатрулу клицу” ради стварања нове. „Ратни“ роман Растка
Петровића, интерпретиран у кључу Нојманове идеје о прамистеријама женског,
разоткрива се као антрополошка и психолошка студија матријархалне свести у
уметничкој форми.
AB - Novel The Sixth Day by Rastko Petrovic, even though for a long time neglected by criticism,
has recently been acknowledged as the best Serbian novel about World War I. At the centre
of this novel, which has autobiographical elements, is the process of dehumanization, while
war is represented as a purple cyclical journey to the very essence of human being as it goes
through historical and personal turmoils. War, notwithstanding its traditionally "male"
nature, is experienced as part of the cycle of maternal nature, which strives towards renewal
and recommencement, substituting on several levels historical factography with suggestive
mythical images. Petrovic's vision of the bloodshed becomes "the cycle of the feminine in
nature," which expels from herself "the half rotten seed" in order to generate a new one.
"War" novel by Rastko Petrovic, interpreted in the key of Neumann's theory of the primordial mysteries of the feminine, represents an anthropological and psychological study
of matriarchal consciousness in artistic form. The mysteries of blood (menstruation,
defloration, birth giving, transfiguration of milk into blood, and death) are dominant in
Petrovic’s novel, highlighting the “transfigurative character of the feminine” and are the
effects of the anima, whose function is fundamentally positive since it represents the
awakening of consciousness and thus the overcoming of the anonymous and formless
subconsciousness related to “matriarchal situation.” Despite some negative aspects, the
figure of the Great Woman or the Great Mother in The Sixth Day should not be associated
with the existentialist approach characteristic of the patriarchal view of women given that
negative aspects ensue from the pre-archetype which contains in itself both both positive and
negative aspect. It was through “geological layers of humanity” and human consciousness
that Rastko Petrovic aimed to disclose “the primordial mysteries of the feminine”.
PB - Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA
T2 - Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA
T1 - Пурпурно путовање онкрај свести – прамистерије женског у 'Дану шестом' Растка Петровића
T1 - Purple journey beyond consciousness – primordial mystery of the feminine in ‘The Sixth Day’ by Rastko Petrovic
SP - 361
EP - 376
VL - 67
IS - 2
DO - 10.2298/GEI1902361B
ER - 
@article{
author = "Башић, Ивана",
year = "2019",
url = "http://dais.sanu.ac.rs/123456789/7530, http://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/821/733",
abstract = "Роман Дан шести Растка Петровића, иако је дуго био неправедно запостављен, према
бројним доцнијим оценама књижевне критике, најбољи je роман српске књижевности
о Првом светском рату. У фокусу овог романа, са елементима аутобиографије, налази
се процес дехуманизације човека, а рат се приказује као пурпурно циклично путовање
до огољене суштине људског бића у сусрету са пресудним историјским, колективним
и дубоко интимним збивањима. Рат, иако традиционално „мушка ствар”, приказује се
као део циклуса материнске природе, која тежи обнови и почелима, а историјска
фактографија је на више равни замењена сугестивним митским сликама. Велико
проливање крви у Петровићевој визији постаје „циклус женствености у природи” која
из себе избацује „полунатрулу клицу” ради стварања нове. „Ратни“ роман Растка
Петровића, интерпретиран у кључу Нојманове идеје о прамистеријама женског,
разоткрива се као антрополошка и психолошка студија матријархалне свести у
уметничкој форми., Novel The Sixth Day by Rastko Petrovic, even though for a long time neglected by criticism,
has recently been acknowledged as the best Serbian novel about World War I. At the centre
of this novel, which has autobiographical elements, is the process of dehumanization, while
war is represented as a purple cyclical journey to the very essence of human being as it goes
through historical and personal turmoils. War, notwithstanding its traditionally "male"
nature, is experienced as part of the cycle of maternal nature, which strives towards renewal
and recommencement, substituting on several levels historical factography with suggestive
mythical images. Petrovic's vision of the bloodshed becomes "the cycle of the feminine in
nature," which expels from herself "the half rotten seed" in order to generate a new one.
"War" novel by Rastko Petrovic, interpreted in the key of Neumann's theory of the primordial mysteries of the feminine, represents an anthropological and psychological study
of matriarchal consciousness in artistic form. The mysteries of blood (menstruation,
defloration, birth giving, transfiguration of milk into blood, and death) are dominant in
Petrovic’s novel, highlighting the “transfigurative character of the feminine” and are the
effects of the anima, whose function is fundamentally positive since it represents the
awakening of consciousness and thus the overcoming of the anonymous and formless
subconsciousness related to “matriarchal situation.” Despite some negative aspects, the
figure of the Great Woman or the Great Mother in The Sixth Day should not be associated
with the existentialist approach characteristic of the patriarchal view of women given that
negative aspects ensue from the pre-archetype which contains in itself both both positive and
negative aspect. It was through “geological layers of humanity” and human consciousness
that Rastko Petrovic aimed to disclose “the primordial mysteries of the feminine”.",
publisher = "Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA",
journal = "Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA",
title = "Пурпурно путовање онкрај свести – прамистерије женског у 'Дану шестом' Растка Петровића, Purple journey beyond consciousness – primordial mystery of the feminine in ‘The Sixth Day’ by Rastko Petrovic",
pages = "361-376",
volume = "67",
number = "2",
doi = "10.2298/GEI1902361B"
}
Башић, И. (2019). Purple journey beyond consciousness – primordial mystery of the feminine in ‘The Sixth Day’ by Rastko Petrovic.
Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA
Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA., 67(2), 361-376.
https://doi.org/10.2298/GEI1902361B
Башић И. Purple journey beyond consciousness – primordial mystery of the feminine in ‘The Sixth Day’ by Rastko Petrovic. Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA. 2019;67(2):361-376
Башић Ивана, "Purple journey beyond consciousness – primordial mystery of the feminine in ‘The Sixth Day’ by Rastko Petrovic" Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA, 67, no. 2 (2019):361-376,
https://doi.org/10.2298/GEI1902361B .

Традиционалне друштвене игре у Србији

Аксић, Нина В.

(Косовска Митровица : Универзитет у Приштини, Филозофски факултет, 2019)

TY - JOUR
AU - Аксић, Нина В.
PY - 2019
UR - http://dais.sanu.ac.rs/123456789/7291
AB - У овом раду ће бити представљене оне традиционалне друштвене игре које су се играле и оне које се и данас играју широм Србије (Војводина, јужна и југоисточна Србија, западна и југозападна Србија). У раду ће ове игре бити приказане уз помоћ описа начина играња, а поређане по азбучном реду у оквиру географске области у којој су се играле или у којој се данас играју. Представљање игара из Рјечника Вука Караџића биће основ за сазнавање старине одређених игара, од којих се неке и данас играју, али се другачије називају. Циљ рада јесте представљање богатог фонда традиционалних друштвених игара, као и одређивање њихове географске припадности и карактеристика које се очитују у географском пореклу.
AB - This paper presents a short review of the traditional games that used to be played and that are still played in Serbia. The comparative analysis of the traditional games shows that certain games are played in the entire country, others are played in close or adjacent regions, whereas some originate and are played in one region only. This review of the traditional games of Serbia represents a basis for the future work, since there is enough material indicating that it should be conducted more extensively and more thoroughly, as well as grounded in a comprehensive collection of data and an in-depth field research.
PB - Косовска Митровица : Универзитет у Приштини, Филозофски факултет
T2 - Зборник радова Филозофског факултета Универзитета у Приштини
T1 - Традиционалне друштвене игре у Србији
T1 - The Traditional Games of Serbia
SP - 25
EP - 42
VL - 69
VL - 49
IS - 2
DO - 10.5937/ZRFFP49-21612
ER - 
@article{
author = "Аксић, Нина В.",
year = "2019",
url = "http://dais.sanu.ac.rs/123456789/7291",
abstract = "У овом раду ће бити представљене оне традиционалне друштвене игре које су се играле и оне које се и данас играју широм Србије (Војводина, јужна и југоисточна Србија, западна и југозападна Србија). У раду ће ове игре бити приказане уз помоћ описа начина играња, а поређане по азбучном реду у оквиру географске области у којој су се играле или у којој се данас играју. Представљање игара из Рјечника Вука Караџића биће основ за сазнавање старине одређених игара, од којих се неке и данас играју, али се другачије називају. Циљ рада јесте представљање богатог фонда традиционалних друштвених игара, као и одређивање њихове географске припадности и карактеристика које се очитују у географском пореклу., This paper presents a short review of the traditional games that used to be played and that are still played in Serbia. The comparative analysis of the traditional games shows that certain games are played in the entire country, others are played in close or adjacent regions, whereas some originate and are played in one region only. This review of the traditional games of Serbia represents a basis for the future work, since there is enough material indicating that it should be conducted more extensively and more thoroughly, as well as grounded in a comprehensive collection of data and an in-depth field research.",
publisher = "Косовска Митровица : Универзитет у Приштини, Филозофски факултет",
journal = "Зборник радова Филозофског факултета Универзитета у Приштини",
title = "Традиционалне друштвене игре у Србији, The Traditional Games of Serbia",
pages = "25-42",
volume = "69, 49",
number = "2",
doi = "10.5937/ZRFFP49-21612"
}
Аксић, Н. В. (2019). The Traditional Games of Serbia.
Зборник радова Филозофског факултета Универзитета у Приштини
Косовска Митровица : Универзитет у Приштини, Филозофски факултет., 49(2), 25-42.
https://doi.org/10.5937/ZRFFP49-21612
Аксић НВ. The Traditional Games of Serbia. Зборник радова Филозофског факултета Универзитета у Приштини. 2019;49(2):25-42
Аксић Нина В., "The Traditional Games of Serbia" Зборник радова Филозофског факултета Универзитета у Приштини, 49, no. 2 (2019):25-42,
https://doi.org/10.5937/ZRFFP49-21612 .

Етнолошки и етнолингвистички аспект обуће у српској традиционалној култури

Ивановић Баришић, Милина М.; Радовановић, Драгана И.

(Косовска Митровица : Универзитет у Приштини, Филозофски факултет, 2019)

TY - CHAP
AU - Ивановић Баришић, Милина М.
AU - Радовановић, Драгана И.
PY - 2019
UR - http://dais.sanu.ac.rs/123456789/7389
AB - Аутори за предмет овог рада из области традиционалне културе узимају обућу као сегмент културе одевања. Обућа је неизоставан елеменат одевног комплета, којим се обезбеђује заштита од хладноће, влаге и топлоте, могућих озледа у простору у коме се људи крећу, као и лакше и стабилније кретање и обављање одређених послова у најразличитијим словима. Временом је, посебно скраћивањем женске кошуље и мушких гаћа, наравно и сусретом с другим културама, обућа попримала све важнију естетску, условно речено модну функцију. У овом сегменту традиционалне српске културе опанак је имао и одржавао централно место, што се види и из овог прилога. Простор истраживања своди се углавном на Републику Србију.
AB - Foot wear complements the clothing outfit, while it makes a man “shaped”. As with other arments, foot wear, as a part of the traditional clothing style, has suffered transformation before completely disappearing. The disappearance of foot wear from the traditional clothing style, in addition to the quickened modernisation after the war, has influenced the system of terminology. The aim of the authors is to contextualise certain ethnographic and lexical facts in accordance with the previous cultural studies and research in the field of linguistic geography.
PB - Косовска Митровица : Универзитет у Приштини, Филозофски факултет
T2 - Наука без граница II – међународни тематски зборник / Science Beyond Boundaries II – Thematic Collection of Papers of International Significance / Наука без границ II – Международный тематический сборник
T1 - Етнолошки и етнолингвистички аспект обуће у српској традиционалној култури
T1 - Ethnolinguistic Aspect of Foot Wear in Traditional Serbian Culture
SP - 327
EP - 345
IS - 2
ER - 
@article{
author = "Ивановић Баришић, Милина М. and Радовановић, Драгана И.",
year = "2019",
url = "http://dais.sanu.ac.rs/123456789/7389",
abstract = "Аутори за предмет овог рада из области традиционалне културе узимају обућу као сегмент културе одевања. Обућа је неизоставан елеменат одевног комплета, којим се обезбеђује заштита од хладноће, влаге и топлоте, могућих озледа у простору у коме се људи крећу, као и лакше и стабилније кретање и обављање одређених послова у најразличитијим словима. Временом је, посебно скраћивањем женске кошуље и мушких гаћа, наравно и сусретом с другим културама, обућа попримала све важнију естетску, условно речено модну функцију. У овом сегменту традиционалне српске културе опанак је имао и одржавао централно место, што се види и из овог прилога. Простор истраживања своди се углавном на Републику Србију., Foot wear complements the clothing outfit, while it makes a man “shaped”. As with other arments, foot wear, as a part of the traditional clothing style, has suffered transformation before completely disappearing. The disappearance of foot wear from the traditional clothing style, in addition to the quickened modernisation after the war, has influenced the system of terminology. The aim of the authors is to contextualise certain ethnographic and lexical facts in accordance with the previous cultural studies and research in the field of linguistic geography.",
publisher = "Косовска Митровица : Универзитет у Приштини, Филозофски факултет",
journal = "Наука без граница II – међународни тематски зборник / Science Beyond Boundaries II – Thematic Collection of Papers of International Significance / Наука без границ II – Международный тематический сборник",
title = "Етнолошки и етнолингвистички аспект обуће у српској традиционалној култури, Ethnolinguistic Aspect of Foot Wear in Traditional Serbian Culture",
pages = "327-345",
number = "2"
}
Ивановић Баришић, М. М.,& Радовановић, Д. И. (2019). Ethnolinguistic Aspect of Foot Wear in Traditional Serbian Culture.
Наука без граница II – међународни тематски зборник / Science Beyond Boundaries II – Thematic Collection of Papers of International Significance / Наука без границ II – Международный тематический сборник
Косовска Митровица : Универзитет у Приштини, Филозофски факултет.(2), 327-345.
Ивановић Баришић ММ, Радовановић ДИ. Ethnolinguistic Aspect of Foot Wear in Traditional Serbian Culture. Наука без граница II – међународни тематски зборник / Science Beyond Boundaries II – Thematic Collection of Papers of International Significance / Наука без границ II – Международный тематический сборник. 2019;(2):327-345
Ивановић Баришић Милина М., Радовановић Драгана И., "Ethnolinguistic Aspect of Foot Wear in Traditional Serbian Culture" Наука без граница II – међународни тематски зборник / Science Beyond Boundaries II – Thematic Collection of Papers of International Significance / Наука без границ II – Международный тематический сборник, no. 2 (2019):327-345

Становање у Ваљевској Подгорини: етнолошки и етнолингвистички аспект

Ивановић Баришић, Милина М.; Радовановић, Драгана И.

(Косовска Митровица : Универзитета у Приштини, Филозофски факултет, 2019)

TY - JOUR
AU - Ивановић Баришић, Милина М.
AU - Радовановић, Драгана И.
PY - 2019
UR - http://dais.sanu.ac.rs/123456789/7388
AB - Housing tradition is an important aspect of life in the country. It
reflects the living standard of the household, personal attitudes
towards the living space and the ways to furnish it. The paper analyses
important aspects of the housing tradition and organization of
life within the households in Valjevska Podgorina. The inventory of
lexemes, terms related to house and household, bears testimony to a
traditional culture that combines a variety of historical, ethnocultural,
and linguocultural elements and factors.
AB - Култура становања је једна од битних одредница живота традиционалне сеоске заједнице. Одраз је имовног стања појединачног домаћинства, сопствених схватања како треба да изгледа простор у којем се живи, али и начина опремања истог. У раду ће се указати на неке од најбитнијих карактеристика традиционалне организације становања у Ваљевској Подгорини. Инвентар лексема, односно назива за кућу и окућницу добро сведочи о једном традиционалном типу културе у којем се сучељавају различити историјски, етнокултурни и лингвокултуролошки моменти.
PB - Косовска Митровица : Универзитета у Приштини, Филозофски факултет
T2 - Зборник радова Филозофског факултета / Recueil de travauh de la Faculté de philosophie / Collection of papers of the Faculty of Philosophy
T1 - Становање у Ваљевској Подгорини: етнолошки и етнолингвистички аспект
T1 - Housing Tradition In Valjevska Podgorina:Ethnologic And Ethnolinguistic Aspects
SP - 3
EP - 14
VL - 69
IS - 2
DO - 10.5937/ZRFFP49-22128
ER - 
@article{
author = "Ивановић Баришић, Милина М. and Радовановић, Драгана И.",
year = "2019",
url = "http://dais.sanu.ac.rs/123456789/7388",
abstract = "Housing tradition is an important aspect of life in the country. It
reflects the living standard of the household, personal attitudes
towards the living space and the ways to furnish it. The paper analyses
important aspects of the housing tradition and organization of
life within the households in Valjevska Podgorina. The inventory of
lexemes, terms related to house and household, bears testimony to a
traditional culture that combines a variety of historical, ethnocultural,
and linguocultural elements and factors., Култура становања је једна од битних одредница живота традиционалне сеоске заједнице. Одраз је имовног стања појединачног домаћинства, сопствених схватања како треба да изгледа простор у којем се живи, али и начина опремања истог. У раду ће се указати на неке од најбитнијих карактеристика традиционалне организације становања у Ваљевској Подгорини. Инвентар лексема, односно назива за кућу и окућницу добро сведочи о једном традиционалном типу културе у којем се сучељавају различити историјски, етнокултурни и лингвокултуролошки моменти.",
publisher = "Косовска Митровица : Универзитета у Приштини, Филозофски факултет",
journal = "Зборник радова Филозофског факултета / Recueil de travauh de la Faculté de philosophie / Collection of papers of the Faculty of Philosophy",
title = "Становање у Ваљевској Подгорини: етнолошки и етнолингвистички аспект, Housing Tradition In Valjevska Podgorina:Ethnologic And Ethnolinguistic Aspects",
pages = "3-14",
volume = "69",
number = "2",
doi = "10.5937/ZRFFP49-22128"
}
Ивановић Баришић, М. М.,& Радовановић, Д. И. (2019). Housing Tradition In Valjevska Podgorina:Ethnologic And Ethnolinguistic Aspects.
Зборник радова Филозофског факултета / Recueil de travauh de la Faculté de philosophie / Collection of papers of the Faculty of Philosophy
Косовска Митровица : Универзитета у Приштини, Филозофски факултет., 69(2), 3-14.
https://doi.org/10.5937/ZRFFP49-22128
Ивановић Баришић ММ, Радовановић ДИ. Housing Tradition In Valjevska Podgorina:Ethnologic And Ethnolinguistic Aspects. Зборник радова Филозофског факултета / Recueil de travauh de la Faculté de philosophie / Collection of papers of the Faculty of Philosophy. 2019;69(2):3-14
Ивановић Баришић Милина М., Радовановић Драгана И., "Housing Tradition In Valjevska Podgorina:Ethnologic And Ethnolinguistic Aspects" Зборник радова Филозофског факултета / Recueil de travauh de la Faculté de philosophie / Collection of papers of the Faculty of Philosophy, 69, no. 2 (2019):3-14,
https://doi.org/10.5937/ZRFFP49-22128 .

Значај теренског рада

Ивановић Баришић, Милина

(Темишвар : Западни универзитет : Филолошки, историјски и теолошки факултет – Колектив за српски и хрватски језик и књижевност, 2019)

TY - CHAP
AU - Ивановић Баришић, Милина
PY - 2019
UR - http://dais.sanu.ac.rs/123456789/7368
AB - Циљ рада је да се укаже на значај теренских истраживања у енологији и антропологији. Истраживања на терену су битан сегмент научног рада у друштвеним наукама и хуманистици. Дуго година је представљао основни метод прикупљања података о народном животу. Теренским радом су генерације истраживача стицале искуство и утемељивале своје знање. Рад је резултат и личних искустава стицаних у дугом низу година бављења етнолошким истраживањима и теренским радом.
AB - The aim of this paper was to point out the importance of field research in ethnology andanthropology. Fieldwork is an important part of scientific work in social sciences and humanities. For researchers, fieldwork for many years was the basic method of data collection. Fieldwork, generations of researchers gained experience and based their knowledge. The paper is the result of personal experiences acquired for many years in dealing with ethnological research and fieldwork.
PB - Темишвар : Западни универзитет : Филолошки, историјски и теолошки факултет – Колектив за српски и хрватски језик и књижевност
T2 - Живот посвећен трагању за етничким идентитетом : зборник радова у част универзитетском професору др Михају Миљи Радану поводом 65. рођендана / O viață dedicată cercetării identității etnice : volum omagial dedicate prof. univ. dr. Mihai Milja Radan la a 65-a aniversare
T1 - Значај теренског рада
T1 - The importance of fieldwork
SP - 357
EP - 371
ER - 
@article{
author = "Ивановић Баришић, Милина",
year = "2019",
url = "http://dais.sanu.ac.rs/123456789/7368",
abstract = "Циљ рада је да се укаже на значај теренских истраживања у енологији и антропологији. Истраживања на терену су битан сегмент научног рада у друштвеним наукама и хуманистици. Дуго година је представљао основни метод прикупљања података о народном животу. Теренским радом су генерације истраживача стицале искуство и утемељивале своје знање. Рад је резултат и личних искустава стицаних у дугом низу година бављења етнолошким истраживањима и теренским радом., The aim of this paper was to point out the importance of field research in ethnology andanthropology. Fieldwork is an important part of scientific work in social sciences and humanities. For researchers, fieldwork for many years was the basic method of data collection. Fieldwork, generations of researchers gained experience and based their knowledge. The paper is the result of personal experiences acquired for many years in dealing with ethnological research and fieldwork.",
publisher = "Темишвар : Западни универзитет : Филолошки, историјски и теолошки факултет – Колектив за српски и хрватски језик и књижевност",
journal = "Живот посвећен трагању за етничким идентитетом : зборник радова у част универзитетском професору др Михају Миљи Радану поводом 65. рођендана / O viață dedicată cercetării identității etnice : volum omagial dedicate prof. univ. dr. Mihai Milja Radan la a 65-a aniversare",
title = "Значај теренског рада, The importance of fieldwork",
pages = "357-371"
}
Ивановић Баришић, М. (2019). The importance of fieldwork.
Живот посвећен трагању за етничким идентитетом : зборник радова у част универзитетском професору др Михају Миљи Радану поводом 65. рођендана / O viață dedicată cercetării identității etnice : volum omagial dedicate prof. univ. dr. Mihai Milja Radan la a 65-a aniversare
Темишвар : Западни универзитет : Филолошки, историјски и теолошки факултет – Колектив за српски и хрватски језик и књижевност., 357-371.
Ивановић Баришић М. The importance of fieldwork. Живот посвећен трагању за етничким идентитетом : зборник радова у част универзитетском професору др Михају Миљи Радану поводом 65. рођендана / O viață dedicată cercetării identității etnice : volum omagial dedicate prof. univ. dr. Mihai Milja Radan la a 65-a aniversare. 2019;:357-371
Ивановић Баришић Милина, "The importance of fieldwork" Живот посвећен трагању за етничким идентитетом : зборник радова у част универзитетском професору др Михају Миљи Радану поводом 65. рођендана / O viață dedicată cercetării identității etnice : volum omagial dedicate prof. univ. dr. Mihai Milja Radan la a 65-a aniversare (2019):357-371

Жито и житни производи у обичајима годишњег и животног циклуса код Срба у новопазарском крају

Милорадовић, Софија Р.; Аксић, Нина В.

(Темишвар : Западни универзитет, 2019)

TY - JOUR
AU - Милорадовић, Софија Р.
AU - Аксић, Нина В.
PY - 2019
UR - http://dais.sanu.ac.rs/123456789/7083
AB - Данная работа выполнена на материале, собранном в беседах по
вопросам из области культуры обрядовой еды, проведенных с
сербами из новопазарского края, при этом из материала были
выделены те сегменты, которые касаются роли зерновых культур и
продуктов – прежде всего хлеба и куличей как исключительно
важных элементов обрядовой практики – при отмечании годовых
(т.е. календарных) праздников, а также в обычаях жизненного цикла
и в первый день посева. На основании представленного материала и
сделанных комментариев выявляются традиционные образцы
празднований и обычаев, а также их трансформация в современном
социокультурном контексте, которая, тем не менее, не привела к
разрушению их узнаваемой структуры и ее ключевых элементов.
Данной работой мы также хотели обратить особое внимание на
важные элементы обычаев и обрядов, являющиеся характерными
для сербской общины в новопазарском крае и представляющие
собой основу ее сохранения в течение многовекового проживания в
мультиконфессиональной и мультикультурной среде.
AB - Овај рад је настао на основу грађе сакупљене кроз разговоре
везане за питања из домена културе обредне исхране, вођене са
новопазарским Србима, а из које су излучени сегменти који се
односе на улогу жита и житних производа – пре свега хлеба / колача
као изузетно значајног елемента обредне праксе – при прослављању
годишњих (тј. календарских) празника и у обичајима животног
циклуса, као и при првом дану сетве. На основу представљене грађе
и датих коментара могу се уочити традиционални обрасци
празновања и обичаја, али и њихова трансформација у савременом
социо-културном контексту, која ипак није довела до девастације
њихове препознатљиве структуре и њених кључних елемената. Такође, желели смо да овим прилогом скренемо посебну пажњу на
значајне обичајне и обредне сегменте, оне по којима се српска
заједница у новопазарском крају препознаје и на којима претрајава
у овој вековима мултиконфесионалној и мултикултуралној средини.
PB - Темишвар : Западни универзитет
T2 - Живот посвећен трагању за етничким идентитетом = O viață dedicată cercetării identității etnice
T1 - Жито и житни производи у обичајима годишњег и животног циклуса код Срба у новопазарском крају
T1 - Зерновые культуры и продукты в обычаях годового и жизненного цикла у сербов в новопазарском крае
SP - 373
EP - 402
ER - 
@article{
author = "Милорадовић, Софија Р. and Аксић, Нина В.",
year = "2019",
url = "http://dais.sanu.ac.rs/123456789/7083",
abstract = "Данная работа выполнена на материале, собранном в беседах по
вопросам из области культуры обрядовой еды, проведенных с
сербами из новопазарского края, при этом из материала были
выделены те сегменты, которые касаются роли зерновых культур и
продуктов – прежде всего хлеба и куличей как исключительно
важных элементов обрядовой практики – при отмечании годовых
(т.е. календарных) праздников, а также в обычаях жизненного цикла
и в первый день посева. На основании представленного материала и
сделанных комментариев выявляются традиционные образцы
празднований и обычаев, а также их трансформация в современном
социокультурном контексте, которая, тем не менее, не привела к
разрушению их узнаваемой структуры и ее ключевых элементов.
Данной работой мы также хотели обратить особое внимание на
важные элементы обычаев и обрядов, являющиеся характерными
для сербской общины в новопазарском крае и представляющие
собой основу ее сохранения в течение многовекового проживания в
мультиконфессиональной и мультикультурной среде., Овај рад је настао на основу грађе сакупљене кроз разговоре
везане за питања из домена културе обредне исхране, вођене са
новопазарским Србима, а из које су излучени сегменти који се
односе на улогу жита и житних производа – пре свега хлеба / колача
као изузетно значајног елемента обредне праксе – при прослављању
годишњих (тј. календарских) празника и у обичајима животног
циклуса, као и при првом дану сетве. На основу представљене грађе
и датих коментара могу се уочити традиционални обрасци
празновања и обичаја, али и њихова трансформација у савременом
социо-културном контексту, која ипак није довела до девастације
њихове препознатљиве структуре и њених кључних елемената. Такође, желели смо да овим прилогом скренемо посебну пажњу на
значајне обичајне и обредне сегменте, оне по којима се српска
заједница у новопазарском крају препознаје и на којима претрајава
у овој вековима мултиконфесионалној и мултикултуралној средини.",
publisher = "Темишвар : Западни универзитет",
journal = "Живот посвећен трагању за етничким идентитетом = O viață dedicată cercetării identității etnice",
title = "Жито и житни производи у обичајима годишњег и животног циклуса код Срба у новопазарском крају, Зерновые культуры и продукты в обычаях годового и жизненного цикла у сербов в новопазарском крае",
pages = "373-402"
}
Милорадовић, С. Р.,& Аксић, Н. В. (2019). Зерновые культуры и продукты в обычаях годового и жизненного цикла у сербов в новопазарском крае.
Живот посвећен трагању за етничким идентитетом = O viață dedicată cercetării identității etnice
Темишвар : Западни универзитет., 373-402.
Милорадовић СР, Аксић НВ. Зерновые культуры и продукты в обычаях годового и жизненного цикла у сербов в новопазарском крае. Живот посвећен трагању за етничким идентитетом = O viață dedicată cercetării identității etnice. 2019;:373-402
Милорадовић Софија Р., Аксић Нина В., "Зерновые культуры и продукты в обычаях годового и жизненного цикла у сербов в новопазарском крае" Живот посвећен трагању за етничким идентитетом = O viață dedicată cercetării identității etnice (2019):373-402

Славски обичаји у румунском Поморишју (Чанад, Фенлак) и Банатској Црној Гори (Краљевац): резултати теренског рада обављеног у јулу 2018. године

Трубарац Матић, Ђорђина

(Темишвар : Савез Срба у Румунији, центар за научна истраживања и културу Срба у Румунији, 2019)

TY - JOUR
AU - Трубарац Матић, Ђорђина
PY - 2019
UR - https://izdanja.filfak.ni.ac.rs/casopisi/2019/ishodista-5-2019
UR - http://dais.sanu.ac.rs/123456789/7391
AB - In the paper are partially presented the results of the fieldwork carried out by the research team of the Institute of Ethnography SASA during the July of 2018 in the Romanian part of the Pomorišje region (Felnac and Cenadul Unguresc) and the village of Cralovăţ (in Topolovăţu Mare). A series of guided semi-structured interviews were made with elder members of the Serbian minority communities with the purpose of getting the information about the local customs related to the period from the beginning of the Nativity Fast until Epiphany and the customs related to weddings and slava ( the celebration of the family patron saint). The paper is focused on slava customs in the recent past and in the present. The observations are based on five interviews made in Felnak, Cenadul Unguresc and Cralovăţ . The results show relatively fast disappearing of slava customs and a high level of acculturation of the Serbian population in these areas. Some of the factors which influence that process are mentioned. The elements of the celebration of slava which are still present in practice or in the memory of the informants are commented from the ethnological perspective.
AB - У раду се представља део резултата теренског рада који је у јулу 2018. год. спроведен у насељима Краљевац (Банатска Црна Гора), Фенлак и Чанад (румунско Поморишје). Том приликом је обављена серија полу-структурисаних интервјуа са старијим члановима српске заједнице, с циљем прикупљања података о божићном циклусу обичаја, начину обележавања крсне клаве и свадбеним обичајима. Обрађено је пет казивања на тему породичне славе, из којих се уочава убрзано гашење овог обичаја. Наводе се неки од могућих фактора који су утицали на убрзање тог процеса и указује се на елементе славских обичаја који су још увек присутни у пракси или у сећањима казивача.
PB - Темишвар : Савез Срба у Румунији, центар за научна истраживања и културу Срба у Румунији
PB - Темишвар : Филолошки, историјски и теолошки факултет Западног универзитета у Темишвару
PB - Ниш : Универзитет у Нишу, Филозофски факултет
T2 - Исходишта ‒ Originations
T1 - Славски обичаји у румунском Поморишју (Чанад, Фенлак) и Банатској Црној Гори (Краљевац): резултати теренског рада обављеног у јулу 2018. године
T1 - Slava customs among the Serbian population of the Romanian Pomorišje region (Felnac, Cenadul Unguresc) and Cralovăţ (Topolovăţu Mare): July 2018 fieldwork results
SP - 465
EP - 474
IS - 5
ER - 
@article{
author = "Трубарац Матић, Ђорђина",
year = "2019",
url = "https://izdanja.filfak.ni.ac.rs/casopisi/2019/ishodista-5-2019, http://dais.sanu.ac.rs/123456789/7391",
abstract = "In the paper are partially presented the results of the fieldwork carried out by the research team of the Institute of Ethnography SASA during the July of 2018 in the Romanian part of the Pomorišje region (Felnac and Cenadul Unguresc) and the village of Cralovăţ (in Topolovăţu Mare). A series of guided semi-structured interviews were made with elder members of the Serbian minority communities with the purpose of getting the information about the local customs related to the period from the beginning of the Nativity Fast until Epiphany and the customs related to weddings and slava ( the celebration of the family patron saint). The paper is focused on slava customs in the recent past and in the present. The observations are based on five interviews made in Felnak, Cenadul Unguresc and Cralovăţ . The results show relatively fast disappearing of slava customs and a high level of acculturation of the Serbian population in these areas. Some of the factors which influence that process are mentioned. The elements of the celebration of slava which are still present in practice or in the memory of the informants are commented from the ethnological perspective., У раду се представља део резултата теренског рада који је у јулу 2018. год. спроведен у насељима Краљевац (Банатска Црна Гора), Фенлак и Чанад (румунско Поморишје). Том приликом је обављена серија полу-структурисаних интервјуа са старијим члановима српске заједнице, с циљем прикупљања података о божићном циклусу обичаја, начину обележавања крсне клаве и свадбеним обичајима. Обрађено је пет казивања на тему породичне славе, из којих се уочава убрзано гашење овог обичаја. Наводе се неки од могућих фактора који су утицали на убрзање тог процеса и указује се на елементе славских обичаја који су још увек присутни у пракси или у сећањима казивача.",
publisher = "Темишвар : Савез Срба у Румунији, центар за научна истраживања и културу Срба у Румунији, Темишвар : Филолошки, историјски и теолошки факултет Западног универзитета у Темишвару, Ниш : Универзитет у Нишу, Филозофски факултет",
journal = "Исходишта ‒ Originations",
title = "Славски обичаји у румунском Поморишју (Чанад, Фенлак) и Банатској Црној Гори (Краљевац): резултати теренског рада обављеног у јулу 2018. године, Slava customs among the Serbian population of the Romanian Pomorišje region (Felnac, Cenadul Unguresc) and Cralovăţ (Topolovăţu Mare): July 2018 fieldwork results",
pages = "465-474",
number = "5"
}
Трубарац Матић, Ђ. (2019). Slava customs among the Serbian population of the Romanian Pomorišje region (Felnac, Cenadul Unguresc) and Cralovăţ (Topolovăţu Mare): July 2018 fieldwork results.
Исходишта ‒ Originations
Ниш : Универзитет у Нишу, Филозофски факултет.(5), 465-474.
Трубарац Матић Ђ. Slava customs among the Serbian population of the Romanian Pomorišje region (Felnac, Cenadul Unguresc) and Cralovăţ (Topolovăţu Mare): July 2018 fieldwork results. Исходишта ‒ Originations. 2019;(5):465-474
Трубарац Матић Ђорђина, "Slava customs among the Serbian population of the Romanian Pomorišje region (Felnac, Cenadul Unguresc) and Cralovăţ (Topolovăţu Mare): July 2018 fieldwork results" Исходишта ‒ Originations, no. 5 (2019):465-474

Traces of the Cult of Ancestors in the Slava Customs of the Serbs from Poljadija

Trubarac Matić, Đorđina

(Ниш : Универзитет у Нишу, Филозофски факултет, 2019)

TY - CONF
AU - Trubarac Matić, Đorđina
PY - 2019
UR - http://dais.sanu.ac.rs/123456789/7286
AB - The materials collected during the fieldwork carried out by the research team of the Institute of Ethnography SASA during the June 2019 in the Poljadija region in Rоmania (the villages of Sokolovac, Lugovet and Zlatica) as a part of the activities planned within the project The Research of the Culture and the History of Serbs in Rоmania are discussed. A series of semi-structured interviews has been taken, whose structure was based both on general cumulative descriptions of slava customs among Serbs and on the experience and information gained during the fieldwork carried out in Jun 2017 in Serbian villages of Romanian side of the Danube Gorge. The focus is put on slava customs and, especially, on the elements of the cult of ancestors which can be perceived in the ritual actions that take place the day before and the day after the central celebration of slava: 1) the visit to the village graveyard the day before sveca, where a ritual invitation of ancestors to the slava feast is made; 2) dedication to the ancestors of all the food which is to be eaten during the second day of sveca. The most relevant fragments of the interviews are transcribed and analyzed from the ethnological and anthropological perspectives in order to offer new ethnographic data, reveal a clear link between these customs and those attested in the Serbian villages of Danube Gorge in 2017 and shed more light to the problem of the interpretation of some of their elements.
PB - Ниш : Универзитет у Нишу, Филозофски факултет
C3 - Међународни научни скуп Материјална и духовна култура Срба у мултиетничким срединама и/или периферним областима (2019 ; Niš) Књига сажетака са програмом скупа = Cartea rezumatelor cu programul conferinţei / Simpozionul ştiinţific internaţional Cultura materialǎ şi spiritualǎ a sârbilor din regiunile multietnice şi/sau periferice Niš, 17-19 octombrie 2019
T1 - Traces of the Cult of Ancestors in the Slava Customs of the Serbs from Poljadija
SP - 35
EP - 35
ER - 
@conference{
author = "Trubarac Matić, Đorđina",
year = "2019",
url = "http://dais.sanu.ac.rs/123456789/7286",
abstract = "The materials collected during the fieldwork carried out by the research team of the Institute of Ethnography SASA during the June 2019 in the Poljadija region in Rоmania (the villages of Sokolovac, Lugovet and Zlatica) as a part of the activities planned within the project The Research of the Culture and the History of Serbs in Rоmania are discussed. A series of semi-structured interviews has been taken, whose structure was based both on general cumulative descriptions of slava customs among Serbs and on the experience and information gained during the fieldwork carried out in Jun 2017 in Serbian villages of Romanian side of the Danube Gorge. The focus is put on slava customs and, especially, on the elements of the cult of ancestors which can be perceived in the ritual actions that take place the day before and the day after the central celebration of slava: 1) the visit to the village graveyard the day before sveca, where a ritual invitation of ancestors to the slava feast is made; 2) dedication to the ancestors of all the food which is to be eaten during the second day of sveca. The most relevant fragments of the interviews are transcribed and analyzed from the ethnological and anthropological perspectives in order to offer new ethnographic data, reveal a clear link between these customs and those attested in the Serbian villages of Danube Gorge in 2017 and shed more light to the problem of the interpretation of some of their elements.",
publisher = "Ниш : Универзитет у Нишу, Филозофски факултет",
journal = "Међународни научни скуп Материјална и духовна култура Срба у мултиетничким срединама и/или периферним областима (2019 ; Niš) Књига сажетака са програмом скупа = Cartea rezumatelor cu programul conferinţei / Simpozionul ştiinţific internaţional Cultura materialǎ şi spiritualǎ a sârbilor din regiunile multietnice şi/sau periferice Niš, 17-19 octombrie 2019",
title = "Traces of the Cult of Ancestors in the Slava Customs of the Serbs from Poljadija",
pages = "35-35"
}
Trubarac Matić, Đ. (2019). Traces of the Cult of Ancestors in the Slava Customs of the Serbs from Poljadija.
Међународни научни скуп Материјална и духовна култура Срба у мултиетничким срединама и/или периферним областима (2019 ; Niš) Књига сажетака са програмом скупа = Cartea rezumatelor cu programul conferinţei / Simpozionul ştiinţific internaţional Cultura materialǎ şi spiritualǎ a sârbilor din regiunile multietnice şi/sau periferice Niš, 17-19 octombrie 2019
Ниш : Универзитет у Нишу, Филозофски факултет., 35-35.
Trubarac Matić Đ. Traces of the Cult of Ancestors in the Slava Customs of the Serbs from Poljadija. Међународни научни скуп Материјална и духовна култура Срба у мултиетничким срединама и/или периферним областима (2019 ; Niš) Књига сажетака са програмом скупа = Cartea rezumatelor cu programul conferinţei / Simpozionul ştiinţific internaţional Cultura materialǎ şi spiritualǎ a sârbilor din regiunile multietnice şi/sau periferice Niš, 17-19 octombrie 2019. 2019;:35-35
Trubarac Matić Đorđina, "Traces of the Cult of Ancestors in the Slava Customs of the Serbs from Poljadija" Међународни научни скуп Материјална и духовна култура Срба у мултиетничким срединама и/или периферним областима (2019 ; Niš) Књига сажетака са програмом скупа = Cartea rezumatelor cu programul conferinţei / Simpozionul ştiinţific internaţional Cultura materialǎ şi spiritualǎ a sârbilor din regiunile multietnice şi/sau periferice Niš, 17-19 octombrie 2019 (2019):35-35

Преглед библиографија објављених у часопису Наш језик

Голубовић, Ана В.

(Београд : Институт за српски језик САНУ, 2019)

TY - JOUR
AU - Голубовић, Ана В.
PY - 2019
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/10256
AB - У часопису Наш језик објављено је шест персоналних библиографија
научника: Миливоја Павловића, Митра Пешикана, Бранислава Милановића,
Петра Ђукановића, Мирослава Николића и Ивана Поповића. Објављена је
једна тематска библиографија из области морфологије и творбе речи. Аналитичка библиографија чланака у самом часопису је посебно негован вид
библиографије у Нашем језику, у неколико наставака.
AB - Библиографии в области лингвистики, опубликованные на страницах журнала Наш језик, являются ценным вкладом библиографской
деятельности в публикациях Института сербского языка САНУ. В жур-
нале опубликовано шесть персональных библиографий ученых: Мили-
вой Павлович, Митар Пешикан, Бранислав Милановић, Петар Джука-
нович, Мирослав Николич и Иван Попович. Только одна тематическая
библиография была опубликована, по морфологии и словообразова-
нию. Аналитическая библиография статей в самом журнале, особенно
культивирована форма библиографии, опубликована несколько раз.
PB - Београд : Институт за српски језик САНУ
T2 - Наш језик
T1 - Преглед библиографија објављених у часопису Наш језик
T1 - Библиографии опубликованни в журнале Наш Језик
SP - 803
EP - 811
VL - 50
IS - 2
ER - 
@article{
author = "Голубовић, Ана В.",
year = "2019",
url = "https://dais.sanu.ac.rs/123456789/10256",
abstract = "У часопису Наш језик објављено је шест персоналних библиографија
научника: Миливоја Павловића, Митра Пешикана, Бранислава Милановића,
Петра Ђукановића, Мирослава Николића и Ивана Поповића. Објављена је
једна тематска библиографија из области морфологије и творбе речи. Аналитичка библиографија чланака у самом часопису је посебно негован вид
библиографије у Нашем језику, у неколико наставака., Библиографии в области лингвистики, опубликованные на страницах журнала Наш језик, являются ценным вкладом библиографской
деятельности в публикациях Института сербского языка САНУ. В жур-
нале опубликовано шесть персональных библиографий ученых: Мили-
вой Павлович, Митар Пешикан, Бранислав Милановић, Петар Джука-
нович, Мирослав Николич и Иван Попович. Только одна тематическая
библиография была опубликована, по морфологии и словообразова-
нию. Аналитическая библиография статей в самом журнале, особенно
культивирована форма библиографии, опубликована несколько раз.",
publisher = "Београд : Институт за српски језик САНУ",
journal = "Наш језик",
title = "Преглед библиографија објављених у часопису Наш језик, Библиографии опубликованни в журнале Наш Језик",
pages = "803-811",
volume = "50",
number = "2"
}
Голубовић, А. В. (2019). Библиографии опубликованни в журнале Наш Језик.
Наш језик
Београд : Институт за српски језик САНУ., 50(2), 803-811.
Голубовић АВ. Библиографии опубликованни в журнале Наш Језик. Наш језик. 2019;50(2):803-811
Голубовић Ана В., "Библиографии опубликованни в журнале Наш Језик" Наш језик, 50, no. 2 (2019):803-811

Čí je to jídlo? Migrace a kulinární kultura ve 21. století

Radojičić, Dragana

(Strážnice, ČR : Národní ústav lidové kultury / Strážnice, Czech Republic : National Institute of Folk Culture, 2019)

TY - JOUR
AU - Radojičić, Dragana
PY - 2019
UR - http://dais.sanu.ac.rs/123456789/7370
AB - Our planet has become an unsafe place where many upsetting incidents such as natural and ecological disasters as well as
social, national, ideological and religious tensions and conflicts occur. Migrations, being seen as a link in the chain and through
the relation of cause and effect, symbolize a consequential challenge of the development of society. Majority of migration paths
were driven by the need of finding better food conditions. Food has gained the status of a world traveler. It comes in the variety of
shapes, from seeds to cooked meals, and defines our identity on different levels. Food classifies not only different social identities
such as national, local, class and religious but our own personal identity which includes our personal attitude and taste. In the
same way that eating habits are at the same time a signal of differences and a means of connection they are also a guardian of
the past and the area of creativity and innovation. The issues that the modern era of globalization, technocracy, economic crisis,
internet and easy access to information that do not necessarily imply knowledge, pose to the mankind are also reflected in the
way we treat food. The question `Whose dish is this?` has become quite common. Various recipes and national dishes serve as
a communicative expression of culture and eating out, away from your family and surroundings, has the social function of bringing
people closer. The smells and flavors we carry from the childhood are a part of our cultural identity where cooking and diet can
be a way of expressing personal identity and a form of creative expression. It is well known today that food is one of the most
important external factors influencing our health and the life expectancy. We need healthy environment in order to produce healthy
food and this is something we lack today. Future cannot be predicted but the tendencies and movements that have been noticed
can be a good indicator.
PB - Strážnice, ČR : Národní ústav lidové kultury / Strážnice, Czech Republic : National Institute of Folk Culture
T2 - Národopisná revue / Journal of Ethnology
T1 - Čí je to jídlo? Migrace a kulinární kultura ve 21. století
T1 - Whose Dish Is This? Migrations and Food Culture in the 21st century
SP - 191
EP - 200
VL - 3
ER - 
@article{
author = "Radojičić, Dragana",
year = "2019",
url = "http://dais.sanu.ac.rs/123456789/7370",
abstract = "Our planet has become an unsafe place where many upsetting incidents such as natural and ecological disasters as well as
social, national, ideological and religious tensions and conflicts occur. Migrations, being seen as a link in the chain and through
the relation of cause and effect, symbolize a consequential challenge of the development of society. Majority of migration paths
were driven by the need of finding better food conditions. Food has gained the status of a world traveler. It comes in the variety of
shapes, from seeds to cooked meals, and defines our identity on different levels. Food classifies not only different social identities
such as national, local, class and religious but our own personal identity which includes our personal attitude and taste. In the
same way that eating habits are at the same time a signal of differences and a means of connection they are also a guardian of
the past and the area of creativity and innovation. The issues that the modern era of globalization, technocracy, economic crisis,
internet and easy access to information that do not necessarily imply knowledge, pose to the mankind are also reflected in the
way we treat food. The question `Whose dish is this?` has become quite common. Various recipes and national dishes serve as
a communicative expression of culture and eating out, away from your family and surroundings, has the social function of bringing
people closer. The smells and flavors we carry from the childhood are a part of our cultural identity where cooking and diet can
be a way of expressing personal identity and a form of creative expression. It is well known today that food is one of the most
important external factors influencing our health and the life expectancy. We need healthy environment in order to produce healthy
food and this is something we lack today. Future cannot be predicted but the tendencies and movements that have been noticed
can be a good indicator.",
publisher = "Strážnice, ČR : Národní ústav lidové kultury / Strážnice, Czech Republic : National Institute of Folk Culture",
journal = "Národopisná revue / Journal of Ethnology",
title = "Čí je to jídlo? Migrace a kulinární kultura ve 21. století, Whose Dish Is This? Migrations and Food Culture in the 21st century",
pages = "191-200",
volume = "3"
}
Radojičić, D. (2019). Whose Dish Is This? Migrations and Food Culture in the 21st century.
Národopisná revue / Journal of Ethnology
Strážnice, ČR : Národní ústav lidové kultury / Strážnice, Czech Republic : National Institute of Folk Culture., 3, 191-200.
Radojičić D. Whose Dish Is This? Migrations and Food Culture in the 21st century. Národopisná revue / Journal of Ethnology. 2019;3:191-200
Radojičić Dragana, "Whose Dish Is This? Migrations and Food Culture in the 21st century" Národopisná revue / Journal of Ethnology, 3 (2019):191-200

Etnografija, etnologija u Jugoslaviji od 1918. do 1941. godine

Radojičić, Dragana

(Praha : Česká národopisná společnost, 2019)

TY - JOUR
AU - Radojičić, Dragana
PY - 2019
UR - http://dais.sanu.ac.rs/123456789/7364
AB - This paper discusses scientific history of ethnography and ethnology as disciplines,
and their most significant bearers who established numerous institutions and
new research perspectives in the Kingdom of Serbs, Croatans and Slovenians and later
in the Kingdom of Yugoslavia between the world wars. The discussed events reflect
the then scientific policy in ethnography and ethnology in Yugoslavia between
1918 and 1941.
PB - Praha : Česká národopisná společnost
T2 - Národopisný věstník / Bulletin d’ethnologie
T1 - Etnografija, etnologija u Jugoslaviji od 1918. do 1941. godine
T1 - Ethnography and Ethnology in Yugoslavia between 1918 and 1941
SP - 83
EP - 98
VL - 36
IS - 1
ER - 
@article{
author = "Radojičić, Dragana",
year = "2019",
url = "http://dais.sanu.ac.rs/123456789/7364",
abstract = "This paper discusses scientific history of ethnography and ethnology as disciplines,
and their most significant bearers who established numerous institutions and
new research perspectives in the Kingdom of Serbs, Croatans and Slovenians and later
in the Kingdom of Yugoslavia between the world wars. The discussed events reflect
the then scientific policy in ethnography and ethnology in Yugoslavia between
1918 and 1941.",
publisher = "Praha : Česká národopisná společnost",
journal = "Národopisný věstník / Bulletin d’ethnologie",
title = "Etnografija, etnologija u Jugoslaviji od 1918. do 1941. godine, Ethnography and Ethnology in Yugoslavia between 1918 and 1941",
pages = "83-98",
volume = "36",
number = "1"
}
Radojičić, D. (2019). Ethnography and Ethnology in Yugoslavia between 1918 and 1941.
Národopisný věstník / Bulletin d’ethnologie
Praha : Česká národopisná společnost., 36(1), 83-98.
Radojičić D. Ethnography and Ethnology in Yugoslavia between 1918 and 1941. Národopisný věstník / Bulletin d’ethnologie. 2019;36(1):83-98
Radojičić Dragana, "Ethnography and Ethnology in Yugoslavia between 1918 and 1941" Národopisný věstník / Bulletin d’ethnologie, 36, no. 1 (2019):83-98

„Не да се. Али ће се дати!“ : Вуков Српски рјечник из 1818. као извор првога реда за новију српску културну историју

Милорадовић, Софија Р.

(Косовска Митровица : Филозофски факултет, 2019)

TY - JOUR
AU - Милорадовић, Софија Р.
PY - 2019
UR - http://dais.sanu.ac.rs/123456789/7151
AB - Прилог представља колаж сачињен од тридесетак навода појединих срп-
ских лингвиста, историчара и теоретичара књижевности, фолклориста и
етнолога, али и још неколико значајних научних и културних посленика,
који сведоче о богатству и разноврсности садржаја, о улози и значају Ву-
ковог Српског рјечника (1818), сведочећи на тај начин једновремено о њего-
вом престижном месту у новијој српској културној историји.
AB - This paper is a collage that consists of about thirty quotes by certain Serbian
linguists, historians, literary theorists, folklorists and ethnologists, as well as by
few more distinguished scientists and cultural workers who testify richness, diversity,
role and significance of Vuk’s Serbian dictionary (1818), so they witnessed the
high prestige this dictionary has in the recent Serbian history.
PB - Косовска Митровица : Филозофски факултет
PB - Косовска Митровица : Градска библиотека "Вук Караџић"
T2 - Вуковим трагом на Косову и Метохији
T1 - „Не да се. Али ће се дати!“ : Вуков Српски рјечник из 1818. као извор првога реда за новију српску културну историју
T1 - „Ne da se, ali će se dati!“ : Vuk’s Serbian Dictionary (1818) as a Primary Source for the Recent Serbian Cultural History
SP - 107
EP - 124
ER - 
@article{
author = "Милорадовић, Софија Р.",
year = "2019",
url = "http://dais.sanu.ac.rs/123456789/7151",
abstract = "Прилог представља колаж сачињен од тридесетак навода појединих срп-
ских лингвиста, историчара и теоретичара књижевности, фолклориста и
етнолога, али и још неколико значајних научних и културних посленика,
који сведоче о богатству и разноврсности садржаја, о улози и значају Ву-
ковог Српског рјечника (1818), сведочећи на тај начин једновремено о њего-
вом престижном месту у новијој српској културној историји., This paper is a collage that consists of about thirty quotes by certain Serbian
linguists, historians, literary theorists, folklorists and ethnologists, as well as by
few more distinguished scientists and cultural workers who testify richness, diversity,
role and significance of Vuk’s Serbian dictionary (1818), so they witnessed the
high prestige this dictionary has in the recent Serbian history.",
publisher = "Косовска Митровица : Филозофски факултет, Косовска Митровица : Градска библиотека "Вук Караџић"",
journal = "Вуковим трагом на Косову и Метохији",
title = "„Не да се. Али ће се дати!“ : Вуков Српски рјечник из 1818. као извор првога реда за новију српску културну историју, „Ne da se, ali će se dati!“ : Vuk’s Serbian Dictionary (1818) as a Primary Source for the Recent Serbian Cultural History",
pages = "107-124"
}
Милорадовић, С. Р. (2019). „Ne da se, ali će se dati!“ : Vuk’s Serbian Dictionary (1818) as a Primary Source for the Recent Serbian Cultural History.
Вуковим трагом на Косову и Метохији
Косовска Митровица : Градска библиотека "Вук Караџић"., 107-124.
Милорадовић СР. „Ne da se, ali će se dati!“ : Vuk’s Serbian Dictionary (1818) as a Primary Source for the Recent Serbian Cultural History. Вуковим трагом на Косову и Метохији. 2019;:107-124
Милорадовић Софија Р., "„Ne da se, ali će se dati!“ : Vuk’s Serbian Dictionary (1818) as a Primary Source for the Recent Serbian Cultural History" Вуковим трагом на Косову и Метохији (2019):107-124

Куће опустеле, кровове падли, а на понекоји још расте чуваркућа : биљке у пословицама из пиротскога говора

Милорадовић, Софија Р.

(Београд : Удружење фолклориста Србије, 2019)

TY - JOUR
AU - Милорадовић, Софија Р.
PY - 2019
UR - http://dais.sanu.ac.rs/123456789/7179
AB - Овај прилог представља избор из збирке пословица које је Драгољуб
Златковић забележио у пиротскоме говору (Златковић 1988), а који је мотивисан тиме што име неке биљке у њима, најшире узев, бива централни
лексички елемент или један од двају централних лексичких елемената
ако је у питању компарирање, уз неколике основне напомене које се
ове мини збирке пословица тичу и које дајемо у овоме уводном делу.
AB - В течение последних десятилетий 20 века в Сербском диалектологическом
сборнике стали публиковаться весьма ценные словари, авторами которых
являются не специалисты по диалектологии, а люди других профессий, напр.
юристы, агрономы и т.д, увлекающиесяся диалектологией и являющиеся
уроженцами области призренско-тимочского диалекта. В настоящей работе
анализируются некоторые из пословиц, вошедшие в сборник пословиц, составленнный на материале пиротского говора и автором которого является
Драголюб Златкович (Пословице и порефеьъа у пиротском говору (1988)).
Названия растений (таких названий 150), встречающиеся в пословицах,
выполняют функцию главного лексического компонента или одного из двух
главных (если речь идет о сравнении).

Отметим, что в вышеназванный сборник вошли не только пословицы. Автор
включил в свой сборник (мы не можем точно сказать, сделал ли он это осознанно или нет) и поговорки, поверья, а также разные выражения, отражающие
народный опыт, которые мы тоже сочли оправданным включить в наш рабочий
материал. Очень важно подчеркнуть тот факт, что автор сборника приводит
все варианты пословиц, которые он услышал и записал.

Вот несколько самых частотных слов-гиперонимов из полученного нами
мини-сборника пословиц с названиями растений: древо, лоз/е, жито, шипьк,
Лаболка / забалка, йиселица / йисалица, круша ! крушка, бука / буква, оре] (рус. :
дерево, виноградная лоза, хлебные злаки, шиповник, яблоня, щавель, груша,
бук, грецкий орех).

С нашей точки зрения, было бы весьма целесообразно создать лексикон, в
который бы в качестве леммы вошли все названия растений из двухтомного
Словаря пиротского говора Драголюба Златковича (2014), которых насчитывается больше тысячи, а также пословицы и сравнения с компонентом-фитонимом (сравнений значительно больше). Кроме того, нам кажется, что
словари призренско-тимочских говоров, которых до сих пор опубликовано
где-то пятнадцать, являются отличной основой для создания тематического
словаря названий растений, произрастающих в этой области.
PB - Београд : Удружење фолклориста Србије
PB - Београд : Универзитетска библиотека "Светозар Марковић"
PB - Vilnius : Lietuviu kalbos instituto
T2 - Гора калинова : (биљни свет у традиционалној култури Словена) : зборник рaдова
T1 - Куће опустеле, кровове падли, а на понекоји још расте чуваркућа : биљке у пословицама из пиротскога говора
T1 - Дома пустые, крыши гнилые, но все же кое-где видна заячья роза : растения в пословицах пиротского говора
SP - 399
EP - 408
ER - 
@article{
author = "Милорадовић, Софија Р.",
year = "2019",
url = "http://dais.sanu.ac.rs/123456789/7179",
abstract = "Овај прилог представља избор из збирке пословица које је Драгољуб
Златковић забележио у пиротскоме говору (Златковић 1988), а који је мотивисан тиме што име неке биљке у њима, најшире узев, бива централни
лексички елемент или један од двају централних лексичких елемената
ако је у питању компарирање, уз неколике основне напомене које се
ове мини збирке пословица тичу и које дајемо у овоме уводном делу., В течение последних десятилетий 20 века в Сербском диалектологическом
сборнике стали публиковаться весьма ценные словари, авторами которых
являются не специалисты по диалектологии, а люди других профессий, напр.
юристы, агрономы и т.д, увлекающиесяся диалектологией и являющиеся
уроженцами области призренско-тимочского диалекта. В настоящей работе
анализируются некоторые из пословиц, вошедшие в сборник пословиц, составленнный на материале пиротского говора и автором которого является
Драголюб Златкович (Пословице и порефеьъа у пиротском говору (1988)).
Названия растений (таких названий 150), встречающиеся в пословицах,
выполняют функцию главного лексического компонента или одного из двух
главных (если речь идет о сравнении).

Отметим, что в вышеназванный сборник вошли не только пословицы. Автор
включил в свой сборник (мы не можем точно сказать, сделал ли он это осознанно или нет) и поговорки, поверья, а также разные выражения, отражающие
народный опыт, которые мы тоже сочли оправданным включить в наш рабочий
материал. Очень важно подчеркнуть тот факт, что автор сборника приводит
все варианты пословиц, которые он услышал и записал.

Вот несколько самых частотных слов-гиперонимов из полученного нами
мини-сборника пословиц с названиями растений: древо, лоз/е, жито, шипьк,
Лаболка / забалка, йиселица / йисалица, круша ! крушка, бука / буква, оре] (рус. :
дерево, виноградная лоза, хлебные злаки, шиповник, яблоня, щавель, груша,
бук, грецкий орех).

С нашей точки зрения, было бы весьма целесообразно создать лексикон, в
который бы в качестве леммы вошли все названия растений из двухтомного
Словаря пиротского говора Драголюба Златковича (2014), которых насчитывается больше тысячи, а также пословицы и сравнения с компонентом-фитонимом (сравнений значительно больше). Кроме того, нам кажется, что
словари призренско-тимочских говоров, которых до сих пор опубликовано
где-то пятнадцать, являются отличной основой для создания тематического
словаря названий растений, произрастающих в этой области.",
publisher = "Београд : Удружење фолклориста Србије, Београд : Универзитетска библиотека "Светозар Марковић", Vilnius : Lietuviu kalbos instituto",
journal = "Гора калинова : (биљни свет у традиционалној култури Словена) : зборник рaдова",
title = "Куће опустеле, кровове падли, а на понекоји још расте чуваркућа : биљке у пословицама из пиротскога говора, Дома пустые, крыши гнилые, но все же кое-где видна заячья роза : растения в пословицах пиротского говора",
pages = "399-408"
}
Милорадовић, С. Р. (2019). Дома пустые, крыши гнилые, но все же кое-где видна заячья роза : растения в пословицах пиротского говора.
Гора калинова : (биљни свет у традиционалној култури Словена) : зборник рaдова
Vilnius : Lietuviu kalbos instituto., 399-408.
Милорадовић СР. Дома пустые, крыши гнилые, но все же кое-где видна заячья роза : растения в пословицах пиротского говора. Гора калинова : (биљни свет у традиционалној култури Словена) : зборник рaдова. 2019;:399-408
Милорадовић Софија Р., "Дома пустые, крыши гнилые, но все же кое-где видна заячья роза : растения в пословицах пиротского говора" Гора калинова : (биљни свет у традиционалној култури Словена) : зборник рaдова (2019):399-408

Од електроакустичке музике до византијског појања и vice versa: Владимир Јовановић, композитор

Pavićević, Aleksandra; Blagojević, Gordana

(Београд : Универзитет у Београду, Филозофскифакултет, Оделење за етнологију и антропологију, 2018)

TY - JOUR
AU - Pavićević, Aleksandra
AU - Blagojević, Gordana
PY - 2018
UR - http://dais.sanu.ac.rs/123456789/4768
AB - Однос уметника и времена у којем ствара готово увек је двосмеран – историјски тренутак обликује изборе, стилове и уметнички израз, док уметник и сам својом индивидуалношћу и посебношћу постаје симбол епохе. У музици као најапстрактнијем чину стварања, ова веза можда и није толико очигледна. Она релативно лако излази из временских оквира, а њенe интерпретацијe чeстo губe везу с историјским контекстом у којем су настале.  Циљ овог рада јесте да на примеру животног и професионалног пута композитора Владимира Јовановића (1956–2016) укаже на различите аспекте ове повезаности, али и да прикаже један богат животни пут и развој уметника. Он је, трагајући за том идеалном формом уметничког стваралаштва, а оно је увек трагање за Истином, прешао пут од електроакустичке музике до компоновања у кључу византијског, црквеног, литугријског израза, указујући на различите аспекте музичке и стваралачке постмодерне. Пред крај живота радио је упоредо на компоновању у оба музичка жанра, чије су се поруке у његовим делима непрестано преплитале.
AB - The relationship between the artist and the time in which he creates is almost always two-way – the historical moment forms choices, styles and artistic expression, while the artist himself becomes the symbol of the epoch, with its individuality and particularity. In music as the most abstract act of creation, this connection may not be so obvious. It is relatively easy to get out of time frames, and its interpretations often lose the connection to the historical context in which they originated. The aim of this paper is to illustrate the various aspects of this connection, as well as to show a rich life path and the development of an artist, on the example of the life and professional path of the composer Vladimir Jovanović (1956-2016). He crossed the path from electroacoustic music to composing in the key of the Byzantine, Ecclesiastical, Liturgical expression, pointing to various aspects of the musical and creative postmodern, searching for this ideal form of artistic inspiration, which is always a quest for Truth. At the end of his life, he worked at the same time on composing in both music genres, whose messages in his pieces were constantly intertwined.
PB - Београд : Универзитет у Београду, Филозофскифакултет, Оделење за етнологију и антропологију
T2 - Etnoantropološki problemi / Issues in Ethnology and Anthropology
T1 - Од електроакустичке музике до византијског појања и vice versa: Владимир Јовановић, композитор
T1 - From electroacustic music to Byzantine cantillation and vice versa: Vladimir Jovanović, composer
SP - 327
EP - 344
VL - 13
IS - 2
DO - 10.21301/eap.v13i2.2
ER - 
@article{
author = "Pavićević, Aleksandra and Blagojević, Gordana",
year = "2018",
url = "http://dais.sanu.ac.rs/123456789/4768",
abstract = "Однос уметника и времена у којем ствара готово увек је двосмеран – историјски тренутак обликује изборе, стилове и уметнички израз, док уметник и сам својом индивидуалношћу и посебношћу постаје симбол епохе. У музици као најапстрактнијем чину стварања, ова веза можда и није толико очигледна. Она релативно лако излази из временских оквира, а њенe интерпретацијe чeстo губe везу с историјским контекстом у којем су настале.  Циљ овог рада јесте да на примеру животног и професионалног пута композитора Владимира Јовановића (1956–2016) укаже на различите аспекте ове повезаности, али и да прикаже један богат животни пут и развој уметника. Он је, трагајући за том идеалном формом уметничког стваралаштва, а оно је увек трагање за Истином, прешао пут од електроакустичке музике до компоновања у кључу византијског, црквеног, литугријског израза, указујући на различите аспекте музичке и стваралачке постмодерне. Пред крај живота радио је упоредо на компоновању у оба музичка жанра, чије су се поруке у његовим делима непрестано преплитале., The relationship between the artist and the time in which he creates is almost always two-way – the historical moment forms choices, styles and artistic expression, while the artist himself becomes the symbol of the epoch, with its individuality and particularity. In music as the most abstract act of creation, this connection may not be so obvious. It is relatively easy to get out of time frames, and its interpretations often lose the connection to the historical context in which they originated. The aim of this paper is to illustrate the various aspects of this connection, as well as to show a rich life path and the development of an artist, on the example of the life and professional path of the composer Vladimir Jovanović (1956-2016). He crossed the path from electroacoustic music to composing in the key of the Byzantine, Ecclesiastical, Liturgical expression, pointing to various aspects of the musical and creative postmodern, searching for this ideal form of artistic inspiration, which is always a quest for Truth. At the end of his life, he worked at the same time on composing in both music genres, whose messages in his pieces were constantly intertwined.",
publisher = "Београд : Универзитет у Београду, Филозофскифакултет, Оделење за етнологију и антропологију",
journal = "Etnoantropološki problemi / Issues in Ethnology and Anthropology",
title = "Од електроакустичке музике до византијског појања и vice versa: Владимир Јовановић, композитор, From electroacustic music to Byzantine cantillation and vice versa: Vladimir Jovanović, composer",
pages = "327-344",
volume = "13",
number = "2",
doi = "10.21301/eap.v13i2.2"
}
Pavićević, A.,& Blagojević, G. (2018). From electroacustic music to Byzantine cantillation and vice versa: Vladimir Jovanović, composer.
Etnoantropološki problemi / Issues in Ethnology and Anthropology
Београд : Универзитет у Београду, Филозофскифакултет, Оделење за етнологију и антропологију., 13(2), 327-344.
https://doi.org/10.21301/eap.v13i2.2
Pavićević A, Blagojević G. From electroacustic music to Byzantine cantillation and vice versa: Vladimir Jovanović, composer. Etnoantropološki problemi / Issues in Ethnology and Anthropology. 2018;13(2):327-344
Pavićević Aleksandra, Blagojević Gordana, "From electroacustic music to Byzantine cantillation and vice versa: Vladimir Jovanović, composer" Etnoantropološki problemi / Issues in Ethnology and Anthropology, 13, no. 2 (2018):327-344,
https://doi.org/10.21301/eap.v13i2.2 .

Културне институције (библиотеке, архиви, музеји) и културне манифестације у Новом Пазару од 1945. до 1991. године : архивско-музеолошки, документалистички и културолошки приступ

Aksić, Nina V.

(Универзитет у Београду, Филолошки факултет, 2018)

TY - BOOK
AU - Aksić, Nina V.
PY - 2018
UR - http://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=5857
UR - https://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:17767/bdef:Content/download
UR - http://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=50184719
UR - http://nardus.mpn.gov.rs/123456789/9561
UR - http://dais.sanu.ac.rs/123456789/4497
AB - Предмет истраживања дисертације је културно-забавни живот НовогПазара у периоду од 1945. до 1991. године, с посебним освртом наинституције културе и на манифестације. Значајан геополитички игеостратешки положај Новог Пазара допринео је да овај град, атрибуиранмултинационалношћу и мултиконфесионалношћу, постане изузетнопримамљива средина за многе ствараоце. Сакупљање и систематизација, апотом анализа релевантне грађе која се тиче културно-забавног живота НовогПазара након Другог светског рата, па све до последње деценије прошлогвека, чини истраживање ове врсте целовито представљеним. Ова докторскадисертација има за циљ да на основу домаћих и страних извора, пре свега –на основу локалних извештаја културне заједнице и чланака из локалнихновина прикаже начине креирања културних политика на државном илокалном нивоу, као и ниво њиховог спровођења у Новом Пазару, а крозпредстављање начина функционисања одговарајућих установа (институција)и одвијања манифестација које су представљале централни део културно-забавног живота Новог Пазара, па самим тим да покаже и начине културногуздизања становништва једне до Другог светског рата културно веомазаостале средине. Дакле, овај рад треба да представи начине на које су секултурне политике спроводиле и како су се оне одражавале на свакодневниживот и друштвене односе, а све то путем манифестација и једне за тајпериод изузетно важне појаве на друштвеном плану – појаве аматеризма.Циљ овога рада у целини јесте давање прегледа културно-друштвеног животаНовог Пазара у периоду од 1945. до 1991. године, уз анализу и закључке којитреба да представљају допринос сагледавању културне политике и на ширемплану у датом временском периоду, али и могући допринос стратегијикултурног развоја новопазарског краја, и то у склопу онога што се данаспромовише као одрживи развој једног града или једне области. Такође, крозанализу архивске грађе, овим се радом постиже још један циљ –представљање значаја историјских архива за истраживање рада културнихинституција у оквирима једне локалне заједнице.
AB - The subject of the dissertation research is the cultural andentertainment life of Novi Pazar in the period from 1945 to 1991, with a specialemphasis on cultural institutions and manifestations. Significant geopolitical andgeostrategic position of Novi Pazar contributed to this city, attributed bymultinationality and multiconfessionality, to become an extremely temptingenvironment for many creators. Collecting and systematization, and then theanalysis of relevant material regarding the cultural and entertainment life of NoviPazar after the Second World War, until the last decade of the last century, makesthis type of research fully comprehensible. This doctoral dissertation aims to showthe ways of creating cultural politics at the state and local level, as well as the levelof their implementation in Novi Pazar, based on local reports from the culturalcommunity and articles from local newspapers, primarily on the basis on local andforeign sources. This is done by presenting the way of functioning of theappropriate institutions and performing manifestations that were the central part ofthe cultural and entertainment life of Novi Pazar, and thus show the ways ofcultural upbringing of people who used to live in a very culturally regressiveenvironments up until the Second World War. Therefore, this paper should presentthe ways in which cultural policies were implemented and how they reflected oneveryday life and social relations. All of these happened through bothmanifestations and the emergence of amateurism – which was an extremelyimportant social phenomenon of that time. The aim of this work in general is togive a review of the cultural and social life of Novi Pazar in the period from 1945to 1991, with analysis and conclusions that should represent a contribution to theunderstanding of cultural politics and on a broader plan the understanding in agiven time period, but also a possible contribution to the strategy of the culturaldevelopment of the Novi Pazar region, as part of what is being promoted today as asustainable development of a city or one region. Also, through the analysis ofarchival material, this work achieves another goal - presenting the significance ofhistorical archives for researching the work of cultural institutions within theframes of a local community.
PB - Универзитет у Београду, Филолошки факултет
T1 - Културне институције (библиотеке, архиви, музеји) и културне манифестације у Новом Пазару од 1945. до 1991. године : архивско-музеолошки, документалистички и културолошки приступ
T1 - Cultural institutions (libraries, archives, museums) and cultural events in Novi Pazar from 1945 to 1991: archival-museological documenting and cultural approach
T1 - Культурные институты (библиотеки, архивы, музеи) и культурные события в Нови Пазаре с 1945 по 1991 год: архивно-музеологический, документалистический и култьтурологический подходы
ER - 
@phdthesis{
author = "Aksić, Nina V.",
year = "2018",
url = "http://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=5857, https://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:17767/bdef:Content/download, http://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=50184719, http://nardus.mpn.gov.rs/123456789/9561, http://dais.sanu.ac.rs/123456789/4497",
abstract = "Предмет истраживања дисертације је културно-забавни живот НовогПазара у периоду од 1945. до 1991. године, с посебним освртом наинституције културе и на манифестације. Значајан геополитички игеостратешки положај Новог Пазара допринео је да овај град, атрибуиранмултинационалношћу и мултиконфесионалношћу, постане изузетнопримамљива средина за многе ствараоце. Сакупљање и систематизација, апотом анализа релевантне грађе која се тиче културно-забавног живота НовогПазара након Другог светског рата, па све до последње деценије прошлогвека, чини истраживање ове врсте целовито представљеним. Ова докторскадисертација има за циљ да на основу домаћих и страних извора, пре свега –на основу локалних извештаја културне заједнице и чланака из локалнихновина прикаже начине креирања културних политика на државном илокалном нивоу, као и ниво њиховог спровођења у Новом Пазару, а крозпредстављање начина функционисања одговарајућих установа (институција)и одвијања манифестација које су представљале централни део културно-забавног живота Новог Пазара, па самим тим да покаже и начине културногуздизања становништва једне до Другог светског рата културно веомазаостале средине. Дакле, овај рад треба да представи начине на које су секултурне политике спроводиле и како су се оне одражавале на свакодневниживот и друштвене односе, а све то путем манифестација и једне за тајпериод изузетно важне појаве на друштвеном плану – појаве аматеризма.Циљ овога рада у целини јесте давање прегледа културно-друштвеног животаНовог Пазара у периоду од 1945. до 1991. године, уз анализу и закључке којитреба да представљају допринос сагледавању културне политике и на ширемплану у датом временском периоду, али и могући допринос стратегијикултурног развоја новопазарског краја, и то у склопу онога што се данаспромовише као одрживи развој једног града или једне области. Такође, крозанализу архивске грађе, овим се радом постиже још један циљ –представљање значаја историјских архива за истраживање рада културнихинституција у оквирима једне локалне заједнице., The subject of the dissertation research is the cultural andentertainment life of Novi Pazar in the period from 1945 to 1991, with a specialemphasis on cultural institutions and manifestations. Significant geopolitical andgeostrategic position of Novi Pazar contributed to this city, attributed bymultinationality and multiconfessionality, to become an extremely temptingenvironment for many creators. Collecting and systematization, and then theanalysis of relevant material regarding the cultural and entertainment life of NoviPazar after the Second World War, until the last decade of the last century, makesthis type of research fully comprehensible. This doctoral dissertation aims to showthe ways of creating cultural politics at the state and local level, as well as the levelof their implementation in Novi Pazar, based on local reports from the culturalcommunity and articles from local newspapers, primarily on the basis on local andforeign sources. This is done by presenting the way of functioning of theappropriate institutions and performing manifestations that were the central part ofthe cultural and entertainment life of Novi Pazar, and thus show the ways ofcultural upbringing of people who used to live in a very culturally regressiveenvironments up until the Second World War. Therefore, this paper should presentthe ways in which cultural policies were implemented and how they reflected oneveryday life and social relations. All of these happened through bothmanifestations and the emergence of amateurism – which was an extremelyimportant social phenomenon of that time. The aim of this work in general is togive a review of the cultural and social life of Novi Pazar in the period from 1945to 1991, with analysis and conclusions that should represent a contribution to theunderstanding of cultural politics and on a broader plan the understanding in agiven time period, but also a possible contribution to the strategy of the culturaldevelopment of the Novi Pazar region, as part of what is being promoted today as asustainable development of a city or one region. Also, through the analysis ofarchival material, this work achieves another goal - presenting the significance ofhistorical archives for researching the work of cultural institutions within theframes of a local community.",
publisher = "Универзитет у Београду, Филолошки факултет",
title = "Културне институције (библиотеке, архиви, музеји) и културне манифестације у Новом Пазару од 1945. до 1991. године : архивско-музеолошки, документалистички и културолошки приступ, Cultural institutions (libraries, archives, museums) and cultural events in Novi Pazar from 1945 to 1991: archival-museological documenting and cultural approach, Культурные институты (библиотеки, архивы, музеи) и культурные события в Нови Пазаре с 1945 по 1991 год: архивно-музеологический, документалистический и култьтурологический подходы"
}
Aksić, N. V. (2018). Культурные институты (библиотеки, архивы, музеи) и культурные события в Нови Пазаре с 1945 по 1991 год: архивно-музеологический, документалистический и култьтурологический подходы.

Универзитет у Београду, Филолошки факултет..
Aksić NV. Культурные институты (библиотеки, архивы, музеи) и культурные события в Нови Пазаре с 1945 по 1991 год: архивно-музеологический, документалистический и култьтурологический подходы. 2018;
Aksić Nina V., "Культурные институты (библиотеки, архивы, музеи) и культурные события в Нови Пазаре с 1945 по 1991 год: архивно-музеологический, документалистический и култьтурологический подходы" (2018)

Крсна слава као живи елемент традицијске културе Срба у Дунавској Клисури (Румунија)

Аксић, Нина В.

(Темишвар : Савез Срба у Румунији, 2018)

TY - JOUR
AU - Аксић, Нина В.
PY - 2018
UR - http://dais.sanu.ac.rs/123456789/7317
AB - Истраживањем три теме традиционалног живота код Срба (Крсна слава, Божић и свадба) на терену Дунавске Клисуре, у селима Белобрешка, Дивич и Стара Молдава, сакупљени су подаци о некадашњим и садашњим начинима празновања. У овом раду представљени су начини светковања Крсне славе (свеца) по традиционалним обрасцима, као и њихова трансформација у модерном друштву, али и узроци и последице тих промена. Уочава се велики број промена у прослављању и вршењу славског обреда, али су ипак сачувани његови основни чиниоци, као и његова структура препознатљива у српској традицији. Посебна пажња скренута је на Крсну славу, као на идентитетски елемент Срба у Румунији, уз помоћ кога се и данас препознаје српска заједница и захваљујући коме Срби опстају у мултикултуралној средини.
AB - By researching three themes of traditional life among Serbs (Saint Patron, Christmas and Wedding), on the field of the Danube Gorge, in villages Belobreška, Divič and StaraMoldava, were collected data on past and present ways of celebration. In this paper, the ways of observing the Saint Patron (Saint) with traditional patterns, as well as their transformation in modern society, are presented, as well as the causes and consequences of these changes. There are a number of changes in the celebration and performing of the celebration, but they are nevertheless preserved its basic factors and its structure recognizable to the Serbian tradition. Special attention has been paid to Saint Patron as the identity element of the Serbs in Romania with the help of which the Serbian community is still recognized today and thanks to which it survives in a multicultural environment.
PB - Темишвар : Савез Срба у Румунији
PB - Ниш : Универзитет у Нишу, Филозофски факултет
PB - Темишвар : Филолошки, историјски и теолошки факултет Западног универзитета у Темишвару
T2 - Исходишта
T1 - Крсна слава као живи елемент традицијске културе Срба у Дунавској Клисури (Румунија)
T1 - Patron saint like alive element of traditional culture of Serbs in Danube Gorge (Romania)
SP - 9
EP - 28
VL - 4
ER - 
@article{
author = "Аксић, Нина В.",
year = "2018",
url = "http://dais.sanu.ac.rs/123456789/7317",
abstract = "Истраживањем три теме традиционалног живота код Срба (Крсна слава, Божић и свадба) на терену Дунавске Клисуре, у селима Белобрешка, Дивич и Стара Молдава, сакупљени су подаци о некадашњим и садашњим начинима празновања. У овом раду представљени су начини светковања Крсне славе (свеца) по традиционалним обрасцима, као и њихова трансформација у модерном друштву, али и узроци и последице тих промена. Уочава се велики број промена у прослављању и вршењу славског обреда, али су ипак сачувани његови основни чиниоци, као и његова структура препознатљива у српској традицији. Посебна пажња скренута је на Крсну славу, као на идентитетски елемент Срба у Румунији, уз помоћ кога се и данас препознаје српска заједница и захваљујући коме Срби опстају у мултикултуралној средини., By researching three themes of traditional life among Serbs (Saint Patron, Christmas and Wedding), on the field of the Danube Gorge, in villages Belobreška, Divič and StaraMoldava, were collected data on past and present ways of celebration. In this paper, the ways of observing the Saint Patron (Saint) with traditional patterns, as well as their transformation in modern society, are presented, as well as the causes and consequences of these changes. There are a number of changes in the celebration and performing of the celebration, but they are nevertheless preserved its basic factors and its structure recognizable to the Serbian tradition. Special attention has been paid to Saint Patron as the identity element of the Serbs in Romania with the help of which the Serbian community is still recognized today and thanks to which it survives in a multicultural environment.",
publisher = "Темишвар : Савез Срба у Румунији, Ниш : Универзитет у Нишу, Филозофски факултет, Темишвар : Филолошки, историјски и теолошки факултет Западног универзитета у Темишвару",
journal = "Исходишта",
title = "Крсна слава као живи елемент традицијске културе Срба у Дунавској Клисури (Румунија), Patron saint like alive element of traditional culture of Serbs in Danube Gorge (Romania)",
pages = "9-28",
volume = "4"
}
Аксић, Н. В. (2018). Patron saint like alive element of traditional culture of Serbs in Danube Gorge (Romania).
Исходишта
Темишвар : Филолошки, историјски и теолошки факултет Западног универзитета у Темишвару., 4, 9-28.
Аксић НВ. Patron saint like alive element of traditional culture of Serbs in Danube Gorge (Romania). Исходишта. 2018;4:9-28
Аксић Нина В., "Patron saint like alive element of traditional culture of Serbs in Danube Gorge (Romania)" Исходишта, 4 (2018):9-28

Варијанте предања о воденим биковима у југозападној Србији и граничним областима

Аксић, Нина

(Београд : Удружење фолклориста Србије, 2018)

TY - JOUR
AU - Аксић, Нина
PY - 2018
UR - http://dais.sanu.ac.rs/123456789/7300
AB - У раду се разматрају псеудоетиолошко предање о воденој крави и етиолошко о воденом бику, која смо чули на Пештерској висоравни. Приложена је необјављена приповетка Рамиза Шаћировића инспирисана другим предањем. Циљ нам је да представљањем овог новог материјала с терена дамо допринос истраживању места воденог бика у демонолошком систему југозападне и јужне Србије, као и дела Црне Горе, где је до сада забележен мали број предања о овом демонском бићу. Материјал се пореди са до сада објављеном грађом забележеном на поменутом простору, али и у другим деловима Србије и Балкана. Приложена је мапа ареала у коме су до сада забележена казивања о воденом бику н
AB - The paper is based on presenting and analyzing new folkloric material about water bulls and cows: two legends (one etiological and other pseudoetiological) and a short-story inspired by the first one. By presenting this material, we tried to give our contribution to the research of traditions about water bulls on the territory of southwestern and southern Serbia and a part of Montenegro, where scarce folkloric material of that kind has been found. The presented material is observed in the context of folkloric materials a previously published and collected in the mentioned region and in other parts of Serbia. At the end of the paper, a map of the area in which the discussed traditions have been recorded is offered, which can be useful for future research of the topic.
PB - Београд : Удружење фолклориста Србије
PB - Београд : Филолошки факултет
PB - Београд : Универзитетска библиотека "Светозар Марковић"
T2 - Фолклористика : часопис Удружења фолклориста Србије
T1 - Варијанте предања о воденим биковима у југозападној Србији и граничним областима
T1 - Variants of Traditions on Water Bulls in Southwestern Serbia and Culturally Related Areas
SP - 69
EP - 82
VL - 3
IS - 1
DO - 10.18485/folk.2018.3.1.4
ER - 
@article{
author = "Аксић, Нина",
year = "2018",
url = "http://dais.sanu.ac.rs/123456789/7300",
abstract = "У раду се разматрају псеудоетиолошко предање о воденој крави и етиолошко о воденом бику, која смо чули на Пештерској висоравни. Приложена је необјављена приповетка Рамиза Шаћировића инспирисана другим предањем. Циљ нам је да представљањем овог новог материјала с терена дамо допринос истраживању места воденог бика у демонолошком систему југозападне и јужне Србије, као и дела Црне Горе, где је до сада забележен мали број предања о овом демонском бићу. Материјал се пореди са до сада објављеном грађом забележеном на поменутом простору, али и у другим деловима Србије и Балкана. Приложена је мапа ареала у коме су до сада забележена казивања о воденом бику н, The paper is based on presenting and analyzing new folkloric material about water bulls and cows: two legends (one etiological and other pseudoetiological) and a short-story inspired by the first one. By presenting this material, we tried to give our contribution to the research of traditions about water bulls on the territory of southwestern and southern Serbia and a part of Montenegro, where scarce folkloric material of that kind has been found. The presented material is observed in the context of folkloric materials a previously published and collected in the mentioned region and in other parts of Serbia. At the end of the paper, a map of the area in which the discussed traditions have been recorded is offered, which can be useful for future research of the topic.",
publisher = "Београд : Удружење фолклориста Србије, Београд : Филолошки факултет, Београд : Универзитетска библиотека "Светозар Марковић"",
journal = "Фолклористика : часопис Удружења фолклориста Србије",
title = "Варијанте предања о воденим биковима у југозападној Србији и граничним областима, Variants of Traditions on Water Bulls in Southwestern Serbia and Culturally Related Areas",
pages = "69-82",
volume = "3",
number = "1",
doi = "10.18485/folk.2018.3.1.4"
}
Аксић, Н. (2018). Variants of Traditions on Water Bulls in Southwestern Serbia and Culturally Related Areas.
Фолклористика : часопис Удружења фолклориста Србије
Београд : Универзитетска библиотека "Светозар Марковић"., 3(1), 69-82.
https://doi.org/10.18485/folk.2018.3.1.4
Аксић Н. Variants of Traditions on Water Bulls in Southwestern Serbia and Culturally Related Areas. Фолклористика : часопис Удружења фолклориста Србије. 2018;3(1):69-82
Аксић Нина, "Variants of Traditions on Water Bulls in Southwestern Serbia and Culturally Related Areas" Фолклористика : часопис Удружења фолклориста Србије, 3, no. 1 (2018):69-82,
https://doi.org/10.18485/folk.2018.3.1.4 .

Београдска околина: етнолошко-антрополошка истраживања

Ивановић Баришић, Милина

(Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA, 2018)

TY - JOUR
AU - Ивановић Баришић, Милина
PY - 2018
UR - http://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/276/221
UR - http://dais.sanu.ac.rs/123456789/7604
AB - Околина Београда се све више издваја као засебна обласна целина – у
административном, етничком, привредном и културном погледу. За етнолошко-
антрополошка истраживања она је изузетно битан простор, ако се има у виду порекло,
начин живота, материјално и духовно наслеђе становништва које насељава овај
простор. Залеђе Београда још увек није свеобухватно истражено. Досадашња, по
обиму релативно скромна истраживања показала су оправданост усмеравања пажње
ка сазнавању традиционалних и савремених навика становника београдских села. У
раду ће се указати на досадашња истраживања сеоског живота сеоских насеља
београдске околине, на повезаност града и сеоског окружења и промене које су
последица повећаног утицаја урбане културе на сеоско становништво. У ту сврху
послужиће досадашња истраживања претежно сарадника Етнографског института
САНУ.
AB - The Belgrade vicinity is becoming more and more distinguishable as a separate regional unit
 - in the administrative, ethnic, economic and cultural terms. It is an extremely important area
 for ethnological and anthropological research bearing in mind the origin, way of life,
 material and spiritual heritage of the inhabitants. However, the surroundings of Belgrade
 have not yet been comprehensively explored. Past, relatively modest research, have shown
 that it is justified to focus the attention to the knowledge of traditional and modern habits of
 the inhabitants of the villages around Belgrade. This paper will present the results of the
 research of rural life in the surroundings of Belgrade, the connection of the city with the
 rural environment, and the changes caused by the influence of urban culture on the rural 
population. For that purpose, the results of previous researches of associates of the Institute
of Ethnography SASA will be used.
PB - Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA
T2 - Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA
T1 - Београдска околина: етнолошко-антрополошка истраживања
T1 - The Environs of Belgrade: Ethnological and Anthropological Research
SP - 193
EP - 205
VL - 66
IS - 1
DO - 10.2298/GEI1801193I
ER - 
@article{
author = "Ивановић Баришић, Милина",
year = "2018",
url = "http://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/276/221, http://dais.sanu.ac.rs/123456789/7604",
abstract = "Околина Београда се све више издваја као засебна обласна целина – у
административном, етничком, привредном и културном погледу. За етнолошко-
антрополошка истраживања она је изузетно битан простор, ако се има у виду порекло,
начин живота, материјално и духовно наслеђе становништва које насељава овај
простор. Залеђе Београда још увек није свеобухватно истражено. Досадашња, по
обиму релативно скромна истраживања показала су оправданост усмеравања пажње
ка сазнавању традиционалних и савремених навика становника београдских села. У
раду ће се указати на досадашња истраживања сеоског живота сеоских насеља
београдске околине, на повезаност града и сеоског окружења и промене које су
последица повећаног утицаја урбане културе на сеоско становништво. У ту сврху
послужиће досадашња истраживања претежно сарадника Етнографског института
САНУ., The Belgrade vicinity is becoming more and more distinguishable as a separate regional unit
 - in the administrative, ethnic, economic and cultural terms. It is an extremely important area
 for ethnological and anthropological research bearing in mind the origin, way of life,
 material and spiritual heritage of the inhabitants. However, the surroundings of Belgrade
 have not yet been comprehensively explored. Past, relatively modest research, have shown
 that it is justified to focus the attention to the knowledge of traditional and modern habits of
 the inhabitants of the villages around Belgrade. This paper will present the results of the
 research of rural life in the surroundings of Belgrade, the connection of the city with the
 rural environment, and the changes caused by the influence of urban culture on the rural 
population. For that purpose, the results of previous researches of associates of the Institute
of Ethnography SASA will be used.",
publisher = "Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA",
journal = "Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA",
title = "Београдска околина: етнолошко-антрополошка истраживања, The Environs of Belgrade: Ethnological and Anthropological Research",
pages = "193-205",
volume = "66",
number = "1",
doi = "10.2298/GEI1801193I"
}
Ивановић Баришић, М. (2018). The Environs of Belgrade: Ethnological and Anthropological Research.
Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA
Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA., 66(1), 193-205.
https://doi.org/10.2298/GEI1801193I
Ивановић Баришић М. The Environs of Belgrade: Ethnological and Anthropological Research. Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA. 2018;66(1):193-205
Ивановић Баришић Милина, "The Environs of Belgrade: Ethnological and Anthropological Research" Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA, 66, no. 1 (2018):193-205,
https://doi.org/10.2298/GEI1801193I .

Београдска околина: етнолошко- антрополошка истраживања

Ivanović Barišić, Milina

(Београд : Етнографски институт САНУ, 2018)

TY - JOUR
AU - Ivanović Barišić, Milina
PY - 2018
UR - http://dais.sanu.ac.rs/123456789/7341
AB - Околина Београда се све више издваја као засебна обласна целина – у
административном, етничком, привредном и културном погледу. За етнолошко-
антрополошка истраживања она је изузетно битан простор, ако се има у виду порекло,
начин живота, материјално и духовно наслеђе становништва које насељава овај
простор. Залеђе Београда још увек није свеобухватно истражено. Досадашња, по
обиму релативно скромна истраживања показала су оправданост усмеравања пажње
ка сазнавању традиционалних и савремених навика становника београдских села. У
раду ће се указати на досадашња истраживања сеоског живота сеоских насеља
београдске околине, на повезаност града и сеоског окружења и промене које су
последица повећаног утицаја урбане културе на сеоско становништво. У ту сврху
послужиће досадашња истраживања претежно сарадника Етнографског института
САНУ.
AB - The Belgrade vicinity is becoming more and more distinguishable as a separate regional unit
- in the administrative, ethnic, economic and cultural terms. It is an extremely important area
for ethnological and anthropological research bearing in mind the origin, way of life,
material and spiritual heritage of the inhabitants. However, the surroundings of Belgrade
have not yet been comprehensively explored. Past, relatively modest research, have shown
that it is justified to focus the attention to the knowledge of traditional and modern habits of
the inhabitants of the villages around Belgrade. This paper will present the results of the
research of rural life in the surroundings of Belgrade, the connection of the city with the
rural environment, and the changes caused by the influence of urban culture on the rural population. For that purpose, the results of previous researches of associates of the Institute
of Ethnography SASA will be used.
PB - Београд : Етнографски институт САНУ
T2 - Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA
T1 - Београдска околина: етнолошко- антрополошка истраживања
T1 - The Environs of Belgrade: Ethnological and Anthropological Research
SP - 193
EP - 205
VL - 66
IS - 1
DO - 10.2298/GEI1801193I
ER - 
@article{
author = "Ivanović Barišić, Milina",
year = "2018",
url = "http://dais.sanu.ac.rs/123456789/7341",
abstract = "Околина Београда се све више издваја као засебна обласна целина – у
административном, етничком, привредном и културном погледу. За етнолошко-
антрополошка истраживања она је изузетно битан простор, ако се има у виду порекло,
начин живота, материјално и духовно наслеђе становништва које насељава овај
простор. Залеђе Београда још увек није свеобухватно истражено. Досадашња, по
обиму релативно скромна истраживања показала су оправданост усмеравања пажње
ка сазнавању традиционалних и савремених навика становника београдских села. У
раду ће се указати на досадашња истраживања сеоског живота сеоских насеља
београдске околине, на повезаност града и сеоског окружења и промене које су
последица повећаног утицаја урбане културе на сеоско становништво. У ту сврху
послужиће досадашња истраживања претежно сарадника Етнографског института
САНУ., The Belgrade vicinity is becoming more and more distinguishable as a separate regional unit
- in the administrative, ethnic, economic and cultural terms. It is an extremely important area
for ethnological and anthropological research bearing in mind the origin, way of life,
material and spiritual heritage of the inhabitants. However, the surroundings of Belgrade
have not yet been comprehensively explored. Past, relatively modest research, have shown
that it is justified to focus the attention to the knowledge of traditional and modern habits of
the inhabitants of the villages around Belgrade. This paper will present the results of the
research of rural life in the surroundings of Belgrade, the connection of the city with the
rural environment, and the changes caused by the influence of urban culture on the rural population. For that purpose, the results of previous researches of associates of the Institute
of Ethnography SASA will be used.",
publisher = "Београд : Етнографски институт САНУ",
journal = "Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA",
title = "Београдска околина: етнолошко- антрополошка истраживања, The Environs of Belgrade: Ethnological and Anthropological Research",
pages = "193-205",
volume = "66",
number = "1",
doi = "10.2298/GEI1801193I"
}
Ivanović Barišić, M. (2018). The Environs of Belgrade: Ethnological and Anthropological Research.
Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA
Београд : Етнографски институт САНУ., 66(1), 193-205.
https://doi.org/10.2298/GEI1801193I
Ivanović Barišić M. The Environs of Belgrade: Ethnological and Anthropological Research. Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA. 2018;66(1):193-205
Ivanović Barišić Milina, "The Environs of Belgrade: Ethnological and Anthropological Research" Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA, 66, no. 1 (2018):193-205,
https://doi.org/10.2298/GEI1801193I .

Базилиск (змија-петао) и његова симболика у општем и јужнословенском контексту

Башић, Ивана; Узелац, Александар

(Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA, 2018)

TY - JOUR
AU - Башић, Ивана
AU - Узелац, Александар
PY - 2018
UR - http://dais.sanu.ac.rs/123456789/7605
AB - У раду се разматра генеза представа и симболизам једне од најупечатљивијих фигура
имагинираног средњовековног бестијаријума – базилиск, и њему сродних митских
животиња – змије-петла, змијског цара, абраксаса, у општем и јужнословенском
контексту. Анализа писаних извора, од антике, преко средњовековне до ране модерне
епохе, потом народних предања, као и ликовних представа, показује да су базилиск и
њему сродна бића, настала спајањем елемената змије/змаја и петла/птице, иако у сржи
амбивалентни, првобитно имали суштински позитивну симболику и представљали
покретачку силу и активност, надвладавање супротности и успостављање
целовитости, те сложеност људске природе и космичку синтезу.
AB - The paper deals with the genesis of the image and the symbolism of one of the most striking
figures in the imagined medieval bestiary - basilisk, and its related mythical animals -
cockatrice, serpent's king, abraxas, both in the general and South Slavic context. An analysis
of written sources, from antiquity to medieval and early modern epoch, the folk tradition, as
well as artistic representations, show that basilisk and its related forms, emerged through
joining the elements of the snake / dragon and the cock / bird. Although essentially
ambivalent, they had essentially positive symbolism by representing the driving force and
activity, the overcoming of opposites, the establishment of integrity, and the complexity of
human nature and cosmic synthesis.
PB - Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA
T2 - Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA
T1 - Базилиск (змија-петао) и његова симболика у општем и јужнословенском контексту
T1 - Basilisk (Cockatrice) and its Symbolism in the General and South Slavic Context
SP - 155
EP - 176
VL - 66
IS - 1
DO - 10.2298/GEI1801155B
ER - 
@article{
author = "Башић, Ивана and Узелац, Александар",
year = "2018",
url = "http://dais.sanu.ac.rs/123456789/7605",
abstract = "У раду се разматра генеза представа и симболизам једне од најупечатљивијих фигура
имагинираног средњовековног бестијаријума – базилиск, и њему сродних митских
животиња – змије-петла, змијског цара, абраксаса, у општем и јужнословенском
контексту. Анализа писаних извора, од антике, преко средњовековне до ране модерне
епохе, потом народних предања, као и ликовних представа, показује да су базилиск и
њему сродна бића, настала спајањем елемената змије/змаја и петла/птице, иако у сржи
амбивалентни, првобитно имали суштински позитивну симболику и представљали
покретачку силу и активност, надвладавање супротности и успостављање
целовитости, те сложеност људске природе и космичку синтезу., The paper deals with the genesis of the image and the symbolism of one of the most striking
figures in the imagined medieval bestiary - basilisk, and its related mythical animals -
cockatrice, serpent's king, abraxas, both in the general and South Slavic context. An analysis
of written sources, from antiquity to medieval and early modern epoch, the folk tradition, as
well as artistic representations, show that basilisk and its related forms, emerged through
joining the elements of the snake / dragon and the cock / bird. Although essentially
ambivalent, they had essentially positive symbolism by representing the driving force and
activity, the overcoming of opposites, the establishment of integrity, and the complexity of
human nature and cosmic synthesis.",
publisher = "Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA",
journal = "Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA",
title = "Базилиск (змија-петао) и његова симболика у општем и јужнословенском контексту, Basilisk (Cockatrice) and its Symbolism in the General and South Slavic Context",
pages = "155-176",
volume = "66",
number = "1",
doi = "10.2298/GEI1801155B"
}
Башић, И.,& Узелац, А. (2018). Basilisk (Cockatrice) and its Symbolism in the General and South Slavic Context.
Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA
Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA., 66(1), 155-176.
https://doi.org/10.2298/GEI1801155B
Башић И, Узелац А. Basilisk (Cockatrice) and its Symbolism in the General and South Slavic Context. Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA. 2018;66(1):155-176
Башић Ивана, Узелац Александар, "Basilisk (Cockatrice) and its Symbolism in the General and South Slavic Context" Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA, 66, no. 1 (2018):155-176,
https://doi.org/10.2298/GEI1801155B .