Lingvistička istraživanja savremenog srpskog književnog jezika i izrada Rečnika srpskohrvatskog književnog i narodnog jezika SANU

Link to this page

info:eu-repo/grantAgreement/MESTD/MPN2006-2010/148005/RS//

Lingvistička istraživanja savremenog srpskog književnog jezika i izrada Rečnika srpskohrvatskog književnog i narodnog jezika SANU (en)
Лингвистичка истраживања савременог српског књижевног језика и израда Речника српскохрватског књижевног и народног језика САНУ (sr)
Lingvistička istraživanja savremenog srpskog književnog jezika i izrada Rečnika srpskohrvatskog književnog i narodnog jezika SANU (sr_RS)
Authors

Publications

Д. Милорадов, В. Павковић, С. Пузовић, Ј. Рашајски, Орнитолошки речник

Радовић Тешић, Милица Н.

(Београд : Иститут за српски језик САНУ, 2018)

TY - JOUR
AU - Радовић Тешић, Милица Н.
PY - 2018
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/8394
PB - Београд : Иститут за српски језик САНУ
T2 - Наш језик
T1 - Д. Милорадов, В. Павковић, С. Пузовић, Ј. Рашајски, Орнитолошки речник
SP - 93
EP - 98
VL - 49
IS - 2
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8394
ER - 
@article{
author = "Радовић Тешић, Милица Н.",
year = "2018",
publisher = "Београд : Иститут за српски језик САНУ",
journal = "Наш језик",
title = "Д. Милорадов, В. Павковић, С. Пузовић, Ј. Рашајски, Орнитолошки речник",
pages = "93-98",
volume = "49",
number = "2",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8394"
}
Радовић Тешић, М. Н.. (2018). Д. Милорадов, В. Павковић, С. Пузовић, Ј. Рашајски, Орнитолошки речник. in Наш језик
Београд : Иститут за српски језик САНУ., 49(2), 93-98.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8394
Радовић Тешић МН. Д. Милорадов, В. Павковић, С. Пузовић, Ј. Рашајски, Орнитолошки речник. in Наш језик. 2018;49(2):93-98.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8394 .
Радовић Тешић, Милица Н., "Д. Милорадов, В. Павковић, С. Пузовић, Ј. Рашајски, Орнитолошки речник" in Наш језик, 49, no. 2 (2018):93-98,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8394 .

Речи под лупом, Зборник о лексици српског језика

Ристић, Стана

(Београд : Иститут за српски језик САНУ, 2017)

TY - JOUR
AU - Ристић, Стана
PY - 2017
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/8399
PB - Београд : Иститут за српски језик САНУ
T2 - Наш језик
T1 - Речи под лупом, Зборник о лексици српског језика
SP - 105
EP - 109
VL - 48
IS - 1-2
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8399
ER - 
@article{
author = "Ристић, Стана",
year = "2017",
publisher = "Београд : Иститут за српски језик САНУ",
journal = "Наш језик",
title = "Речи под лупом, Зборник о лексици српског језика",
pages = "105-109",
volume = "48",
number = "1-2",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8399"
}
Ристић, С.. (2017). Речи под лупом, Зборник о лексици српског језика. in Наш језик
Београд : Иститут за српски језик САНУ., 48(1-2), 105-109.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8399
Ристић С. Речи под лупом, Зборник о лексици српског језика. in Наш језик. 2017;48(1-2):105-109.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8399 .
Ристић, Стана, "Речи под лупом, Зборник о лексици српског језика" in Наш језик, 48, no. 1-2 (2017):105-109,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8399 .

Падежи и предлошко-падежне конструкције са квалитативним значењем у савременом српском књижевном језику (семантичко-синтаксичка анализа)

Marković, Aleksandra

(Универзитет у Београду, Филолошки факултет, 2016)

TY - THES
AU - Marković, Aleksandra
PY - 2016
UR - http://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=3480
UR - https://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:12123/bdef:Content/download
UR - https://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:12172/bdef:Izvestaj/download
UR - http://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=48079375
UR - http://nardus.mpn.gov.rs/123456789/6200
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/1497
AB - Предмет овог рада су падежи и предлошко-падежне конструкције с квалитативним значењем у савременом српском књижевном језику. Ове конструкције подвргли смо семантичко-синтаксичкој анализи, вршеној у теоријском оквиру интегралног приступа синтакси Љ. Поповића и когнитивне лингвистике, прецизније когнитивне семантике.У квалитативна значења убрајамо следећа придевска значења: описно, посесивно и градивно. Описно значење, којим се изражавају инхерентне особине предмета и материје, сматрамо квалитативним значењем у ужем смислу. Посесивно и градивно значење убрајамо у квалитативно значење у ширем смислу.Анализирали смо следеће падеже и ППК: два типа генитива без предлога (квалитативни и еквативни генитив), од + Г, без + Г, с(а) + И, у + Л, на + Л. Као прототипичан падеж када је у питању квалификовање именичким јединицама издваја се генитив – у њему се налази више од половине анализираних номинала. У оквиру анализираних падежа и ППК с квалитативним значењем као прототипичан се издваја квалитативни генитив – готово трећина анализираних примера налази се у том падежу. За генитивна значења релевантне су две сликовне схеме: схема ДЕО–ЦЕЛИНА и схема ВЕЗЕ.Квалитативна значења инструментала анализирали смо на основу односа ПРАЋЕЊА, у ком учествују два учесника, ПРАЋЕНИ и ПРАТИЛАЦ. Према типу односа који постоји између појмова учесника у односу ПРАЋЕЊА издвојили смо четири случаја: однос ДЕО–ЦЕЛИНА, однос САДРЖАВАЊА, однос ВЕЗЕ и однос НОШЕЊА. Учесници односа ПРАЋЕЊА најчешће се налазе у односу ДЕО–ЦЕЛИНА.Именичке јединице с квалитативним значењем у локативу посматрамо у две шире групе. У првој се као ЛОКАЛИЗАТОРИ јављају конкретни САДРЖАТЕЉИ и НОСИТЕЉИ, а у другој метафорички. Именичке јединице са овако одређеним квалитативним значењем посматрамо на терену синтагме (у функцијама атрибута и апозитива) и на терену реченице (функције предикатива и актуелног квалификатива). Прототипичност атрибутске функције за придеве као врсту речи важи и за придевска значења изражена номиналима – највећи број анализираних номинала налази се у функцији атрибута.
AB - The subject of this dissertation represents the cases and prepositional case constructions with qualitative meaning in contemporary Serbian literary language. These constructions were subjected to semantico-syntactic analysis, which was carried out within the framework of an integral approach to syntax of Ljubomir Popović, as well as from the perspective of cognitive linguistics or, more specifically, cognitive semantics.The adjectival meanings that are defined as qualitative are the following: descriptive, possessive and material. Descriptive meaning, which expresses the inherent properties of objects and substances, is considered as the qualitative meaning in the strict sense. Possessive and material meanings are identified as the qualitative meanings in the broad sense.The analysis includes the following cases and PCCs: two types of genitive without prepositions (qualitative and equative genitive), od (‘from’) + G (genitive), bez (‘without’) + G (genitive), s(a) (‘with’) + I (instrumental), u (‘in’) + L (locative), na (‘on’) + L (locative). The case that was established as prototypical regarding the qualification of nominal units is the genitive case – it represents more than a half of the analyzed nominals. Within the analyzed cases and PCCs with qualitative meaning, we identified qualitative genitive as prototypical, since nearly a third of the analyzed examples contains that case. When genitive meanings are concerned, there are two image schemas that proved to be relevant: the PART–WHOLE schema and the LINK schema.The qualitative meanings of the instrumental case were analyzed according to the schema of ACCOMPANIMENT, which included two participants, the ACCOMPANEE and the COMPANION. According to the type of relation between the participants within the schema of ACCOMPANIMENT, we identified four different cases: the PART–WHOLE schema, the CONTAINMENT schema, the LINK schema, and the SUPPORT schema. The participants of the ACCOMPANIMENT schema are most frequently related according to the PART–WHOLE schema.Nominal units with qualitative meaning in the locative case were divided into two broadly defined groups. In the first group, the LOCALIZERS represent the concrete CONTAINERS and CARRIERS, and in the second group the LOCALIZERS are metaphorical.Nominal units with thus defined qualitative meaning were analyzed at the level of phrases (in the attributive and appositive functions), as well as at the level of clauses (in the predicative and adjunctive functions). The prototypicality of the attributive function for adjectives as a word class is also valid for the adjectival meanings realized by nominals – the greatest number of analyzed nominals are used in the attributive function.
PB - Универзитет у Београду, Филолошки факултет
T2 - Универзитет у Београду
T1 - Падежи и предлошко-падежне конструкције са квалитативним значењем у савременом српском књижевном језику (семантичко-синтаксичка анализа)
T1 - Cases and prepositional case constructions with qualitative meaning in contemporary Serbia literary language (semantico-syntactic analysis)
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_1497
ER - 
@phdthesis{
author = "Marković, Aleksandra",
year = "2016",
abstract = "Предмет овог рада су падежи и предлошко-падежне конструкције с квалитативним значењем у савременом српском књижевном језику. Ове конструкције подвргли смо семантичко-синтаксичкој анализи, вршеној у теоријском оквиру интегралног приступа синтакси Љ. Поповића и когнитивне лингвистике, прецизније когнитивне семантике.У квалитативна значења убрајамо следећа придевска значења: описно, посесивно и градивно. Описно значење, којим се изражавају инхерентне особине предмета и материје, сматрамо квалитативним значењем у ужем смислу. Посесивно и градивно значење убрајамо у квалитативно значење у ширем смислу.Анализирали смо следеће падеже и ППК: два типа генитива без предлога (квалитативни и еквативни генитив), од + Г, без + Г, с(а) + И, у + Л, на + Л. Као прототипичан падеж када је у питању квалификовање именичким јединицама издваја се генитив – у њему се налази више од половине анализираних номинала. У оквиру анализираних падежа и ППК с квалитативним значењем као прототипичан се издваја квалитативни генитив – готово трећина анализираних примера налази се у том падежу. За генитивна значења релевантне су две сликовне схеме: схема ДЕО–ЦЕЛИНА и схема ВЕЗЕ.Квалитативна значења инструментала анализирали смо на основу односа ПРАЋЕЊА, у ком учествују два учесника, ПРАЋЕНИ и ПРАТИЛАЦ. Према типу односа који постоји између појмова учесника у односу ПРАЋЕЊА издвојили смо четири случаја: однос ДЕО–ЦЕЛИНА, однос САДРЖАВАЊА, однос ВЕЗЕ и однос НОШЕЊА. Учесници односа ПРАЋЕЊА најчешће се налазе у односу ДЕО–ЦЕЛИНА.Именичке јединице с квалитативним значењем у локативу посматрамо у две шире групе. У првој се као ЛОКАЛИЗАТОРИ јављају конкретни САДРЖАТЕЉИ и НОСИТЕЉИ, а у другој метафорички. Именичке јединице са овако одређеним квалитативним значењем посматрамо на терену синтагме (у функцијама атрибута и апозитива) и на терену реченице (функције предикатива и актуелног квалификатива). Прототипичност атрибутске функције за придеве као врсту речи важи и за придевска значења изражена номиналима – највећи број анализираних номинала налази се у функцији атрибута., The subject of this dissertation represents the cases and prepositional case constructions with qualitative meaning in contemporary Serbian literary language. These constructions were subjected to semantico-syntactic analysis, which was carried out within the framework of an integral approach to syntax of Ljubomir Popović, as well as from the perspective of cognitive linguistics or, more specifically, cognitive semantics.The adjectival meanings that are defined as qualitative are the following: descriptive, possessive and material. Descriptive meaning, which expresses the inherent properties of objects and substances, is considered as the qualitative meaning in the strict sense. Possessive and material meanings are identified as the qualitative meanings in the broad sense.The analysis includes the following cases and PCCs: two types of genitive without prepositions (qualitative and equative genitive), od (‘from’) + G (genitive), bez (‘without’) + G (genitive), s(a) (‘with’) + I (instrumental), u (‘in’) + L (locative), na (‘on’) + L (locative). The case that was established as prototypical regarding the qualification of nominal units is the genitive case – it represents more than a half of the analyzed nominals. Within the analyzed cases and PCCs with qualitative meaning, we identified qualitative genitive as prototypical, since nearly a third of the analyzed examples contains that case. When genitive meanings are concerned, there are two image schemas that proved to be relevant: the PART–WHOLE schema and the LINK schema.The qualitative meanings of the instrumental case were analyzed according to the schema of ACCOMPANIMENT, which included two participants, the ACCOMPANEE and the COMPANION. According to the type of relation between the participants within the schema of ACCOMPANIMENT, we identified four different cases: the PART–WHOLE schema, the CONTAINMENT schema, the LINK schema, and the SUPPORT schema. The participants of the ACCOMPANIMENT schema are most frequently related according to the PART–WHOLE schema.Nominal units with qualitative meaning in the locative case were divided into two broadly defined groups. In the first group, the LOCALIZERS represent the concrete CONTAINERS and CARRIERS, and in the second group the LOCALIZERS are metaphorical.Nominal units with thus defined qualitative meaning were analyzed at the level of phrases (in the attributive and appositive functions), as well as at the level of clauses (in the predicative and adjunctive functions). The prototypicality of the attributive function for adjectives as a word class is also valid for the adjectival meanings realized by nominals – the greatest number of analyzed nominals are used in the attributive function.",
publisher = "Универзитет у Београду, Филолошки факултет",
journal = "Универзитет у Београду",
title = "Падежи и предлошко-падежне конструкције са квалитативним значењем у савременом српском књижевном језику (семантичко-синтаксичка анализа), Cases and prepositional case constructions with qualitative meaning in contemporary Serbia literary language (semantico-syntactic analysis)",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_1497"
}
Marković, A.. (2016). Падежи и предлошко-падежне конструкције са квалитативним значењем у савременом српском књижевном језику (семантичко-синтаксичка анализа). in Универзитет у Београду
Универзитет у Београду, Филолошки факултет..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_1497
Marković A. Падежи и предлошко-падежне конструкције са квалитативним значењем у савременом српском књижевном језику (семантичко-синтаксичка анализа). in Универзитет у Београду. 2016;.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_1497 .
Marković, Aleksandra, "Падежи и предлошко-падежне конструкције са квалитативним значењем у савременом српском књижевном језику (семантичко-синтаксичка анализа)" in Универзитет у Београду (2016),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_1497 .

Фразеолошке јединице с хришћанским компонентама у речницима савременог турског језика

Ђинђић, Марија; Вуловић, Наташа

(Београд : Православни богословски факултет, 2013)

TY - JOUR
AU - Ђинђић, Марија
AU - Вуловић, Наташа
PY - 2013
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/6743
AB - У раду ће бити представљене и анализиране фразеолошке јединице с хришћанским компонентама заступљене у речницима савременог турског језика (једнојезичног и двојезичног). Осим различитих фразеологизама (Bocuk domuzuna dönmek бити ухрањен и дебео као Божићно прасе; papaz her gün pılav yemez не једе поп сваки дан пилав) биће размотрена и гнома (Her firavunun bir Musası çıkar Сваки фараон има свог
Мојсија). Приликом анализе, пажња ће бити усмерена и ка могућностима изналажења
одговарајућих пандана у доступном фразеолошком материјалу из српског језика.
PB - Београд : Православни богословски факултет
T2 - Српска теологија данас
T1 - Фразеолошке јединице с хришћанским компонентама у речницима савременог турског језика
SP - 665
EP - 669
VL - 4
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_6743
ER - 
@article{
author = "Ђинђић, Марија and Вуловић, Наташа",
year = "2013",
abstract = "У раду ће бити представљене и анализиране фразеолошке јединице с хришћанским компонентама заступљене у речницима савременог турског језика (једнојезичног и двојезичног). Осим различитих фразеологизама (Bocuk domuzuna dönmek бити ухрањен и дебео као Божићно прасе; papaz her gün pılav yemez не једе поп сваки дан пилав) биће размотрена и гнома (Her firavunun bir Musası çıkar Сваки фараон има свог
Мојсија). Приликом анализе, пажња ће бити усмерена и ка могућностима изналажења
одговарајућих пандана у доступном фразеолошком материјалу из српског језика.",
publisher = "Београд : Православни богословски факултет",
journal = "Српска теологија данас",
title = "Фразеолошке јединице с хришћанским компонентама у речницима савременог турског језика",
pages = "665-669",
volume = "4",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_6743"
}
Ђинђић, М.,& Вуловић, Н.. (2013). Фразеолошке јединице с хришћанским компонентама у речницима савременог турског језика. in Српска теологија данас
Београд : Православни богословски факултет., 4, 665-669.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_6743
Ђинђић М, Вуловић Н. Фразеолошке јединице с хришћанским компонентама у речницима савременог турског језика. in Српска теологија данас. 2013;4:665-669.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_6743 .
Ђинђић, Марија, Вуловић, Наташа, "Фразеолошке јединице с хришћанским компонентама у речницима савременог турског језика" in Српска теологија данас, 4 (2013):665-669,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_6743 .

Семантичко-деривациона анализа турцизама у савременом српском књижевном језику

Ђинђић, Марија

(Рача : Центар за митолошке студије, 2013)

TY - JOUR
AU - Ђинђић, Марија
PY - 2013
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/6742
AB - Један од важних задатака у испитивању турцизама у
савременом српском књижевном језику јесте одређивање адаптираности турских речи, посебно њихове семантичке и деривационосемантичке адаптираности. Досадашња анализа показује да семантички процеси у деривацији прате семантичке процесе у полисемији. Највише деривата имају оне лексеме које имају и највише
значења. Гурцизми који припадају општем лексичком фонду показали су највећу способност индуковања различитих семантичких процеса - и у полисемији и у деривацији: нпр. боја, тестера, таван, султан, креч, шећер, ракија и сл.
AB - This paper presents one of the important tasks in researching words
of Turkish origin in cotemporary Serbian language. This is positioning
adaptability of Turkish words, especially their semantic and derivativesemantic adaptability. So far, analysis shows that semantic processes in
derivation follow semantic processes in polisemy. The greatest number
of derivatives have those lexemes which have the most meanings. Turkish loanwords, that are the part of general lexical fund, have showed the
biggest ability of induction of different semantic processes — both in
polisemy and derivation, for example boja (colour), testera (saw), tavan
(attic), sultan (sultan), kreč (lime), šećer (sugar) , rakija (schnapps) etc.
PB - Рача : Центар за митолошке студије
T2 - Митолошки зборник
T1 - Семантичко-деривациона анализа турцизама у савременом српском књижевном језику
T1 - Semantic-Derivative Analyses of Turkish Loanwords in Contemporary Serbian Literary Language
SP - 233
EP - 244
VL - 29
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_6742
ER - 
@article{
author = "Ђинђић, Марија",
year = "2013",
abstract = "Један од важних задатака у испитивању турцизама у
савременом српском књижевном језику јесте одређивање адаптираности турских речи, посебно њихове семантичке и деривационосемантичке адаптираности. Досадашња анализа показује да семантички процеси у деривацији прате семантичке процесе у полисемији. Највише деривата имају оне лексеме које имају и највише
значења. Гурцизми који припадају општем лексичком фонду показали су највећу способност индуковања различитих семантичких процеса - и у полисемији и у деривацији: нпр. боја, тестера, таван, султан, креч, шећер, ракија и сл., This paper presents one of the important tasks in researching words
of Turkish origin in cotemporary Serbian language. This is positioning
adaptability of Turkish words, especially their semantic and derivativesemantic adaptability. So far, analysis shows that semantic processes in
derivation follow semantic processes in polisemy. The greatest number
of derivatives have those lexemes which have the most meanings. Turkish loanwords, that are the part of general lexical fund, have showed the
biggest ability of induction of different semantic processes — both in
polisemy and derivation, for example boja (colour), testera (saw), tavan
(attic), sultan (sultan), kreč (lime), šećer (sugar) , rakija (schnapps) etc.",
publisher = "Рача : Центар за митолошке студије",
journal = "Митолошки зборник",
title = "Семантичко-деривациона анализа турцизама у савременом српском књижевном језику, Semantic-Derivative Analyses of Turkish Loanwords in Contemporary Serbian Literary Language",
pages = "233-244",
volume = "29",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_6742"
}
Ђинђић, М.. (2013). Семантичко-деривациона анализа турцизама у савременом српском књижевном језику. in Митолошки зборник
Рача : Центар за митолошке студије., 29, 233-244.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_6742
Ђинђић М. Семантичко-деривациона анализа турцизама у савременом српском књижевном језику. in Митолошки зборник. 2013;29:233-244.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_6742 .
Ђинђић, Марија, "Семантичко-деривациона анализа турцизама у савременом српском књижевном језику" in Митолошки зборник, 29 (2013):233-244,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_6742 .

Функција боја у „Српским народним пјесмама I“ Вука Стефановића Караџића

Станић, Данијела С.

(Никшић : Филолошки факултет, 2013)

TY - JOUR
AU - Станић, Данијела С.
PY - 2013
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/12642
AB - У раду је приказан систем назива за боје у лирској народној поезији са
књижевно-поетичког и језичког становишта. Систем боја у лирској фолклорној
поезији сведен је на тетраду боја: бела – црна – зелена – црвена. Високу фреквентност употребе има и златна боја, али је градивни карактер овог придева
доминантнији у волшебном слоју фантастике лирских народних песама. Неке
од боја су заступљене са вишебројном номенклатуром номинација (црвена, плава, црна). Број номинација за одређену боју не зависи од фреквентности њене
употребе. За сваки назив за боју дата је и етимологија ради бољег разумевања
његовог синхронијског симболичког контекста и метафоричких екстензија које
су инкорпориране у фолклорном сижеу. За одређивање семантике назива за боје
разматране су и културолошке и етнографске појединости везане за настанак
песме. Избор назива за боју представљен је и у зависности од поткатегорије
лирских народних песама, али и у зависности од стилске фигуре у оквиру које
се налази дати назив. У односу на лингвистичку анализу разматрали смо систем
боја са етимолошког, морфолошког (придеви, глаголи, именице, колокацијски
спојеви, компарација), творбеног (прости придеви у односу именичке и глаголске
изведенице) и семантичког становишта (значење простих придева у односу на
значење глагола изведених од простих придева, механизми преноса значења).
AB - This paper presents a system of names for colors in the lyrical folk poetry of the
literary-poetic and linguistic point of view. Color system in the lyrical folk poetry has been
reduced to tetrad of colors: white – black – green – red. The high frequency of use has also
a golden color, but building character of the adjective is more dominant in the magical layer
of fictional lyrical folk songs. Some of the colors are represented with multiple optional nomenclature
nominations (red, blue, black). The number of nominations for a particular color
does not depend on the frequency of its use. For each name for the color and the etymology
is given for better understanding of the context of its synchronic symbolic and metaphorical
extensions that are incorporated in the folklore theme. To specify the semantics of color names were considered and the cultural and ethnographic details of the occurrence of song.
The choice of color names was presented and depending on the subcategory of lyrical folk
songs, and depending on the figures of speech in which there is given a name. In relation to
the linguistic analysis we discussed the color system with etymological, morphological (adjectives,
verbs, nouns, collocation compounds, comparison), generical (simple adjectives in
relation to noun derivatives and verbal derivatives) and semantic point of view (meaning of
the simple adjectives in relation to meaning of the verbs derived from simple adjectives).
PB - Никшић : Филолошки факултет
PB - Београд : Филолошки факултет
T2 - Српски језик
T1 - Функција боја у „Српским народним пјесмама I“ Вука Стефановића Караџића
T1 - Names of Colors in Vuk’s “Serbian Folk Poems”
SP - 429
EP - 462
VL - 18
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12642
ER - 
@article{
author = "Станић, Данијела С.",
year = "2013",
abstract = "У раду је приказан систем назива за боје у лирској народној поезији са
књижевно-поетичког и језичког становишта. Систем боја у лирској фолклорној
поезији сведен је на тетраду боја: бела – црна – зелена – црвена. Високу фреквентност употребе има и златна боја, али је градивни карактер овог придева
доминантнији у волшебном слоју фантастике лирских народних песама. Неке
од боја су заступљене са вишебројном номенклатуром номинација (црвена, плава, црна). Број номинација за одређену боју не зависи од фреквентности њене
употребе. За сваки назив за боју дата је и етимологија ради бољег разумевања
његовог синхронијског симболичког контекста и метафоричких екстензија које
су инкорпориране у фолклорном сижеу. За одређивање семантике назива за боје
разматране су и културолошке и етнографске појединости везане за настанак
песме. Избор назива за боју представљен је и у зависности од поткатегорије
лирских народних песама, али и у зависности од стилске фигуре у оквиру које
се налази дати назив. У односу на лингвистичку анализу разматрали смо систем
боја са етимолошког, морфолошког (придеви, глаголи, именице, колокацијски
спојеви, компарација), творбеног (прости придеви у односу именичке и глаголске
изведенице) и семантичког становишта (значење простих придева у односу на
значење глагола изведених од простих придева, механизми преноса значења)., This paper presents a system of names for colors in the lyrical folk poetry of the
literary-poetic and linguistic point of view. Color system in the lyrical folk poetry has been
reduced to tetrad of colors: white – black – green – red. The high frequency of use has also
a golden color, but building character of the adjective is more dominant in the magical layer
of fictional lyrical folk songs. Some of the colors are represented with multiple optional nomenclature
nominations (red, blue, black). The number of nominations for a particular color
does not depend on the frequency of its use. For each name for the color and the etymology
is given for better understanding of the context of its synchronic symbolic and metaphorical
extensions that are incorporated in the folklore theme. To specify the semantics of color names were considered and the cultural and ethnographic details of the occurrence of song.
The choice of color names was presented and depending on the subcategory of lyrical folk
songs, and depending on the figures of speech in which there is given a name. In relation to
the linguistic analysis we discussed the color system with etymological, morphological (adjectives,
verbs, nouns, collocation compounds, comparison), generical (simple adjectives in
relation to noun derivatives and verbal derivatives) and semantic point of view (meaning of
the simple adjectives in relation to meaning of the verbs derived from simple adjectives).",
publisher = "Никшић : Филолошки факултет, Београд : Филолошки факултет",
journal = "Српски језик",
title = "Функција боја у „Српским народним пјесмама I“ Вука Стефановића Караџића, Names of Colors in Vuk’s “Serbian Folk Poems”",
pages = "429-462",
volume = "18",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12642"
}
Станић, Д. С.. (2013). Функција боја у „Српским народним пјесмама I“ Вука Стефановића Караџића. in Српски језик
Никшић : Филолошки факултет., 18, 429-462.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12642
Станић ДС. Функција боја у „Српским народним пјесмама I“ Вука Стефановића Караџића. in Српски језик. 2013;18:429-462.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12642 .
Станић, Данијела С., "Функција боја у „Српским народним пјесмама I“ Вука Стефановића Караџића" in Српски језик, 18 (2013):429-462,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12642 .

О морфолошко-семантичкој вредности турског придева кара у српском лексичком систему

Ђинђић, Марија; Вуловић, Наташа

(Београд : Научно друштво за неговање и проучавање српског језика, 2012)

TY - JOUR
AU - Ђинђић, Марија
AU - Вуловић, Наташа
PY - 2012
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/6724
AB - This paper is on the morphological-semantical adoptation of the Turkish adjective
kara in Serbian lexical system and its productivity in derivation. Adjective kara, which
originates from Turkish language, mostly appears in Serbian language as the first part of
word formations, half-compound words and compound words, for example kara-doba,
karakondZula, karabojiti, karakusljiv etc. The aim of the paper is to register all word forma-
tions in which kara appears, the description of their structure, definition of their meanings,
and at the end definition of the status of adjective kara in Serbian lexical system.
AB - У раду се говори о морфолошко-семантичкој адаптацији турског придева
кара у српском лексичком систему и његовој деривационој продуктивности.
Придев кара, који потиче из турскога језика, у српскоме језику јавља се
углавном као први део твореница, полусложеница и сложеница; нпр. кара-доба,
караконџула, карабојити, каракушљив итд. Циљ рада је анализа група твореница
у којима се јавља кара, опис њихове структуре, утврђивање њихових значења, и
на крају, утврђивање статуса придева кара у српском лексичком систему.
PB - Београд : Научно друштво за неговање и проучавање српског језика
PB - Београд : Филолошки факултет
PB - Никшић : Филолошки факултет
PB - Ниш : Филозофски факултет
PB - Нови Сад : Филозофски факултет
PB - Бања Лука : Филолошки факултет
PB - Источно Сарајево : Филозофски факултет
T2 - Српски језик
T1 - О морфолошко-семантичкој вредности турског придева кара у српском лексичком систему
T1 - On Morphological-Semantical Value of the Turkish Adjective Kara in Serbian Lexical System
SP - 411
EP - 418
VL - 17
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_6724
ER - 
@article{
author = "Ђинђић, Марија and Вуловић, Наташа",
year = "2012",
abstract = "This paper is on the morphological-semantical adoptation of the Turkish adjective
kara in Serbian lexical system and its productivity in derivation. Adjective kara, which
originates from Turkish language, mostly appears in Serbian language as the first part of
word formations, half-compound words and compound words, for example kara-doba,
karakondZula, karabojiti, karakusljiv etc. The aim of the paper is to register all word forma-
tions in which kara appears, the description of their structure, definition of their meanings,
and at the end definition of the status of adjective kara in Serbian lexical system., У раду се говори о морфолошко-семантичкој адаптацији турског придева
кара у српском лексичком систему и његовој деривационој продуктивности.
Придев кара, који потиче из турскога језика, у српскоме језику јавља се
углавном као први део твореница, полусложеница и сложеница; нпр. кара-доба,
караконџула, карабојити, каракушљив итд. Циљ рада је анализа група твореница
у којима се јавља кара, опис њихове структуре, утврђивање њихових значења, и
на крају, утврђивање статуса придева кара у српском лексичком систему.",
publisher = "Београд : Научно друштво за неговање и проучавање српског језика, Београд : Филолошки факултет, Никшић : Филолошки факултет, Ниш : Филозофски факултет, Нови Сад : Филозофски факултет, Бања Лука : Филолошки факултет, Источно Сарајево : Филозофски факултет",
journal = "Српски језик",
title = "О морфолошко-семантичкој вредности турског придева кара у српском лексичком систему, On Morphological-Semantical Value of the Turkish Adjective Kara in Serbian Lexical System",
pages = "411-418",
volume = "17",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_6724"
}
Ђинђић, М.,& Вуловић, Н.. (2012). О морфолошко-семантичкој вредности турског придева кара у српском лексичком систему. in Српски језик
Београд : Научно друштво за неговање и проучавање српског језика., 17, 411-418.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_6724
Ђинђић М, Вуловић Н. О морфолошко-семантичкој вредности турског придева кара у српском лексичком систему. in Српски језик. 2012;17:411-418.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_6724 .
Ђинђић, Марија, Вуловић, Наташа, "О морфолошко-семантичкој вредности турског придева кара у српском лексичком систему" in Српски језик, 17 (2012):411-418,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_6724 .

Боје и човекова телесност и емоционални свет

Станић, Данијела

(Крагујевац : Филолошко-уметнички факултет, 2011)

TY - CONF
AU - Станић, Данијела
PY - 2011
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/12325
AB - With this paper we want to point out how rich is semantic potential of nominations for the colors
in the three domains of use: in the language of folklore, poetic language and conversational language,
where we have established expressions, terms and idioms. We will limit ourselves only to the human and
his psychophysical world.  erefore we will use the method of separation of lexical-semantic variants and
determination of mechanisms of semantic transformations. Prototypicality and symbolism of colors will be
determined in relation to contemporary interpretations of color from the standpoint of psychoanalysis and
with references to Slavic mythology.
AB - Овим радом желимо да укажемо на то колико је богат семантички потенцијал номинација за боје у српском језику у трима доменима употребе: у језику фолклора, поетском
језику и разговорном језику, где су анализирани устаљени изрази, термини и идиоми.
Ограничићемо се само на човека и на његов психофизички свет. Користићемо се методом издвајања лексичко-семантичких варијанти и одређивања механизама семантичких
трансформација. Прототипичност и симболику боја одређиваћемо у односу на савремена тумачења боја и са становишта психоанализе и са освртима на словенску митологију.
PB - Крагујевац : Филолошко-уметнички факултет
C3 - Савремена проучавања језика и књижевности : зборник радова са II научног скупа младих филолога Србије одржаног 6. марта 2010. године на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу : год. 2. Књ. 1
T1 - Боје и човекова телесност и емоционални свет
T1 - Colors and Human And his Psychophysical World
SP - 143
EP - 149
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12325
ER - 
@conference{
author = "Станић, Данијела",
year = "2011",
abstract = "With this paper we want to point out how rich is semantic potential of nominations for the colors
in the three domains of use: in the language of folklore, poetic language and conversational language,
where we have established expressions, terms and idioms. We will limit ourselves only to the human and
his psychophysical world.  erefore we will use the method of separation of lexical-semantic variants and
determination of mechanisms of semantic transformations. Prototypicality and symbolism of colors will be
determined in relation to contemporary interpretations of color from the standpoint of psychoanalysis and
with references to Slavic mythology., Овим радом желимо да укажемо на то колико је богат семантички потенцијал номинација за боје у српском језику у трима доменима употребе: у језику фолклора, поетском
језику и разговорном језику, где су анализирани устаљени изрази, термини и идиоми.
Ограничићемо се само на човека и на његов психофизички свет. Користићемо се методом издвајања лексичко-семантичких варијанти и одређивања механизама семантичких
трансформација. Прототипичност и симболику боја одређиваћемо у односу на савремена тумачења боја и са становишта психоанализе и са освртима на словенску митологију.",
publisher = "Крагујевац : Филолошко-уметнички факултет",
journal = "Савремена проучавања језика и књижевности : зборник радова са II научног скупа младих филолога Србије одржаног 6. марта 2010. године на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу : год. 2. Књ. 1",
title = "Боје и човекова телесност и емоционални свет, Colors and Human And his Psychophysical World",
pages = "143-149",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12325"
}
Станић, Д.. (2011). Боје и човекова телесност и емоционални свет. in Савремена проучавања језика и књижевности : зборник радова са II научног скупа младих филолога Србије одржаног 6. марта 2010. године на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу : год. 2. Књ. 1
Крагујевац : Филолошко-уметнички факултет., 143-149.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12325
Станић Д. Боје и човекова телесност и емоционални свет. in Савремена проучавања језика и књижевности : зборник радова са II научног скупа младих филолога Србије одржаног 6. марта 2010. године на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу : год. 2. Књ. 1. 2011;:143-149.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12325 .
Станић, Данијела, "Боје и човекова телесност и емоционални свет" in Савремена проучавања језика и књижевности : зборник радова са II научног скупа младих филолога Србије одржаног 6. марта 2010. године на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу : год. 2. Књ. 1 (2011):143-149,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12325 .

О називима за обућу у савременом српском језику

Милошевић, Јованка; Радоњић, Данијела

(Крагујевац : Филолошко-уметнички факултет, 2011)

TY - CONF
AU - Милошевић, Јованка
AU - Радоњић, Данијела
PY - 2011
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/12295
AB - The present corpus-based study examines footwear lexis in contemporary Serbian language. These
data consisting of 147 lexemes, were collected through the poll conducted on 63 native speakers. Additional
methodological approach included general structural analyses of the whole lexical group as well as further
devision in groups and subgroups based on different criteria. It is important to notice that substential number
of those lexical items were not confirmed in monolingual descriptive dictionaries of Serbian language.
AB - У раду се анализирају лексеме са значењем врсте обуће у српском језику, које су прикупљене анкетом. Лексика добијена на овај начин образује својеврсну лексичко-семантичку групу обућа. Изложена је могућа подела лексичко-семантичке групе обућа, уз осврт на заступљеност анализиране лексике у дескриптивним речницима српског језика.
PB - Крагујевац : Филолошко-уметнички факултет
C3 - Савремена проучавања језика и књижевности : зборник радова са II научног скупа младих филолога Србије одржаног 6. марта 2010. године на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу : год. 2. Књ. 1
T1 - О називима за обућу у савременом српском језику
T1 - On Different Footwear Names in Contemporary Serbian Language
SP - 51
EP - 60
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12295
ER - 
@conference{
author = "Милошевић, Јованка and Радоњић, Данијела",
year = "2011",
abstract = "The present corpus-based study examines footwear lexis in contemporary Serbian language. These
data consisting of 147 lexemes, were collected through the poll conducted on 63 native speakers. Additional
methodological approach included general structural analyses of the whole lexical group as well as further
devision in groups and subgroups based on different criteria. It is important to notice that substential number
of those lexical items were not confirmed in monolingual descriptive dictionaries of Serbian language., У раду се анализирају лексеме са значењем врсте обуће у српском језику, које су прикупљене анкетом. Лексика добијена на овај начин образује својеврсну лексичко-семантичку групу обућа. Изложена је могућа подела лексичко-семантичке групе обућа, уз осврт на заступљеност анализиране лексике у дескриптивним речницима српског језика.",
publisher = "Крагујевац : Филолошко-уметнички факултет",
journal = "Савремена проучавања језика и књижевности : зборник радова са II научног скупа младих филолога Србије одржаног 6. марта 2010. године на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу : год. 2. Књ. 1",
title = "О називима за обућу у савременом српском језику, On Different Footwear Names in Contemporary Serbian Language",
pages = "51-60",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12295"
}
Милошевић, Ј.,& Радоњић, Д.. (2011). О називима за обућу у савременом српском језику. in Савремена проучавања језика и књижевности : зборник радова са II научног скупа младих филолога Србије одржаног 6. марта 2010. године на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу : год. 2. Књ. 1
Крагујевац : Филолошко-уметнички факултет., 51-60.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12295
Милошевић Ј, Радоњић Д. О називима за обућу у савременом српском језику. in Савремена проучавања језика и књижевности : зборник радова са II научног скупа младих филолога Србије одржаног 6. марта 2010. године на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу : год. 2. Књ. 1. 2011;:51-60.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12295 .
Милошевић, Јованка, Радоњић, Данијела, "О називима за обућу у савременом српском језику" in Савремена проучавања језика и књижевности : зборник радова са II научног скупа младих филолога Србије одржаног 6. марта 2010. године на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу : год. 2. Књ. 1 (2011):51-60,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12295 .

Речца пак у српском језику

Марковић, Александра

(Београд : Филолошки факултет, 2011)

TY - JOUR
AU - Марковић, Александра
PY - 2011
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/7161
AB - У раду се даје семантичко-синтаксичка и прагматичка анализа речце пак
у српском језику. Износи се критички осврт на обраду ове лексеме у речницима српског језика и даје се пример њене лексикографске обраде у РСАНУ, уз
указивање на проблеме с којима се лексикографи срећу приликом обраде
хомоформних функционалних речи. Указује се на потребу да се Упутства за израду РСАНУ ускладе са модерном лексиколошком теоријом у вези са обрадом
лексема добијених конверзијом.
AB - In this paper the author presents a semantico-syntactic and pragmatic analysis
of the particle pak (,,on the contrary“) in the Serbian language. The aim of this analysis
is to make a full and systematic description of the lexeme in question in the process of
compiling The SANU Dictionary of the Serbo-Croatian Literary and Vernacular Language. Furthermore, the author points out the problems that may confront lexicographers
when dealing with functional words. The particle pak is derived from the corresponding
conjunction via conversion. For that reason, the word pak should be represented as a particle and a conjunction in two separate dictionary entries, which is in accordance with
the tenets of modern lexicology.
PB - Београд : Филолошки факултет
PB - Никшић : Филолошки факултет
T2 - Српски језик
T1 - Речца пак у српском језику
T1 - The Particle pak (,,On the Contrary‘) in the Serbian Language
SP - 559
EP - 578
VL - 16
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7161
ER - 
@article{
author = "Марковић, Александра",
year = "2011",
abstract = "У раду се даје семантичко-синтаксичка и прагматичка анализа речце пак
у српском језику. Износи се критички осврт на обраду ове лексеме у речницима српског језика и даје се пример њене лексикографске обраде у РСАНУ, уз
указивање на проблеме с којима се лексикографи срећу приликом обраде
хомоформних функционалних речи. Указује се на потребу да се Упутства за израду РСАНУ ускладе са модерном лексиколошком теоријом у вези са обрадом
лексема добијених конверзијом., In this paper the author presents a semantico-syntactic and pragmatic analysis
of the particle pak (,,on the contrary“) in the Serbian language. The aim of this analysis
is to make a full and systematic description of the lexeme in question in the process of
compiling The SANU Dictionary of the Serbo-Croatian Literary and Vernacular Language. Furthermore, the author points out the problems that may confront lexicographers
when dealing with functional words. The particle pak is derived from the corresponding
conjunction via conversion. For that reason, the word pak should be represented as a particle and a conjunction in two separate dictionary entries, which is in accordance with
the tenets of modern lexicology.",
publisher = "Београд : Филолошки факултет, Никшић : Филолошки факултет",
journal = "Српски језик",
title = "Речца пак у српском језику, The Particle pak (,,On the Contrary‘) in the Serbian Language",
pages = "559-578",
volume = "16",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7161"
}
Марковић, А.. (2011). Речца пак у српском језику. in Српски језик
Београд : Филолошки факултет., 16, 559-578.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7161
Марковић А. Речца пак у српском језику. in Српски језик. 2011;16:559-578.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7161 .
Марковић, Александра, "Речца пак у српском језику" in Српски језик, 16 (2011):559-578,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7161 .

О начинима модификације пословице „Вук длаку мења, али ћуд никада“ у српском језику

Милошевић, Јованка

(Niš : Filozofski fakultet, 2010)

TY - CONF
AU - Милошевић, Јованка
PY - 2010
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/12456
AB - Пословице су својеврсни израз народне филозофије, настале на основу богатог
народног искуства. У њима се износи човеков однос према свему што га окружује,
његови морални и традиционални погледи на свет. Иако се пословица углавном одређује
као језичка јединица стабилне синтаксичке, морфолошке и лексичке структуре, она ипак
подлеже различитим модификацијама. У раду ће се анализирати пословица „вук длаку
мења, а ћуд никада“, те на примерима прикупљњним из текстова на интернету, који припадају публицистичком и разговорном функционалном стилу, размотрити начини њене
модификације. Такође, у раду ће се, на основу примера из грађе, разматрати и на који начин говорници српског језика концептуализују ћуд, тј. да ли се и у којој мери се њихова
представа о ћуди променила.
AB - Proverbs are miniature linguistic units which schematize concrete experiences and convey general
truths. In this paper we analyzed the proverb „the wolf changes his coat, but not his disposition“
and ways of its modification. Examples in our corpus confirmed the lexical, syntactic and textual
modification of the original proverb. Also, we discussed how the Serbian language speakers conceptualize
temper and we've found that they still perceive it as unchanging and permanent value.
PB - Niš : Filozofski fakultet
C3 - Jezik, književnost, promene : jezička istraživanja
T1 - О начинима модификације пословице „Вук длаку мења, али ћуд никада“ у српском језику
T1 - On Ways of Modification of the Proverb „The Wolf Changes His Coat, but not His Disposition“ in the Serbian Language
SP - 403
EP - 415
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12456
ER - 
@conference{
author = "Милошевић, Јованка",
year = "2010",
abstract = "Пословице су својеврсни израз народне филозофије, настале на основу богатог
народног искуства. У њима се износи човеков однос према свему што га окружује,
његови морални и традиционални погледи на свет. Иако се пословица углавном одређује
као језичка јединица стабилне синтаксичке, морфолошке и лексичке структуре, она ипак
подлеже различитим модификацијама. У раду ће се анализирати пословица „вук длаку
мења, а ћуд никада“, те на примерима прикупљњним из текстова на интернету, који припадају публицистичком и разговорном функционалном стилу, размотрити начини њене
модификације. Такође, у раду ће се, на основу примера из грађе, разматрати и на који начин говорници српског језика концептуализују ћуд, тј. да ли се и у којој мери се њихова
представа о ћуди променила., Proverbs are miniature linguistic units which schematize concrete experiences and convey general
truths. In this paper we analyzed the proverb „the wolf changes his coat, but not his disposition“
and ways of its modification. Examples in our corpus confirmed the lexical, syntactic and textual
modification of the original proverb. Also, we discussed how the Serbian language speakers conceptualize
temper and we've found that they still perceive it as unchanging and permanent value.",
publisher = "Niš : Filozofski fakultet",
journal = "Jezik, književnost, promene : jezička istraživanja",
title = "О начинима модификације пословице „Вук длаку мења, али ћуд никада“ у српском језику, On Ways of Modification of the Proverb „The Wolf Changes His Coat, but not His Disposition“ in the Serbian Language",
pages = "403-415",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12456"
}
Милошевић, Ј.. (2010). О начинима модификације пословице „Вук длаку мења, али ћуд никада“ у српском језику. in Jezik, književnost, promene : jezička istraživanja
Niš : Filozofski fakultet., 403-415.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12456
Милошевић Ј. О начинима модификације пословице „Вук длаку мења, али ћуд никада“ у српском језику. in Jezik, književnost, promene : jezička istraživanja. 2010;:403-415.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12456 .
Милошевић, Јованка, "О начинима модификације пословице „Вук длаку мења, али ћуд никада“ у српском језику" in Jezik, književnost, promene : jezička istraživanja (2010):403-415,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12456 .

О језичким иновацијама у публицистичком стилу на примерима наслова из дневне штампе

Марјановић, Милица; Марковић, Наташа

(Niš : Filozofski fakultet, 2010)

TY - CONF
AU - Марјановић, Милица
AU - Марковић, Наташа
PY - 2010
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/12450
AB - У раду ће се поредити језик дневне штампе с почетка прошлог века и језик
данашњих дневних новина. Циљ је да се на основу анализе језика новина сагледају
сличности и разлике у језику публицистичког стила на почетку 20. века и данас. Поредиће се сви језички нивои (фонетски, морфолошки, синтаксички, лексички) на
основу чега ће се утврдити да ли има неких промена, и, уколико их има, каква је њихова природа.
AB - Relying on an analysis of newspaper headlines from the beginning of the last centry and more
current headlines, we have attempted to show that key journalistic features tend to persist
irrespective of when the texts themselves were written. Earlier headlines were visually not as
prominent, while today’s headlines are more eye-catching, an effect which is usually achieved
by means of various graphic devices. When it comes to phonology and punctuation, differences emerge based on the existing rules of writing and speech of the times during which the texts
originated. Differences were also noted in the length of the headlines, and thus in the level of
their information status. Older headlines are shorter and contain less information, while the new
ones are longer and offer a more complete information structure. The greatest difference
between the headlines in our corpus is that today more emphasis is placed on the effective
procedures which are used to achieve expressiveness, significance and which are used to draw
the attention of the reader. For this reason, the means of achieving more attractive headlines –
the use of figures of speech, various phrasaes, paraphrases, oxymorons, quotes, puns, devations
from the customary, acceptable opionions and situations, are more developed today than they
were in the older issues.
PB - Niš : Filozofski fakultet
C3 - Jezik, književnost, promene : jezička istraživanja
T1 - О језичким иновацијама у публицистичком стилу на примерима наслова из дневне штампе
T1 - On Linguistic Publicistic Style Innovations as Found in the Examples of Daily Newspaper Headlines
SP - 29
EP - 39
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12450
ER - 
@conference{
author = "Марјановић, Милица and Марковић, Наташа",
year = "2010",
abstract = "У раду ће се поредити језик дневне штампе с почетка прошлог века и језик
данашњих дневних новина. Циљ је да се на основу анализе језика новина сагледају
сличности и разлике у језику публицистичког стила на почетку 20. века и данас. Поредиће се сви језички нивои (фонетски, морфолошки, синтаксички, лексички) на
основу чега ће се утврдити да ли има неких промена, и, уколико их има, каква је њихова природа., Relying on an analysis of newspaper headlines from the beginning of the last centry and more
current headlines, we have attempted to show that key journalistic features tend to persist
irrespective of when the texts themselves were written. Earlier headlines were visually not as
prominent, while today’s headlines are more eye-catching, an effect which is usually achieved
by means of various graphic devices. When it comes to phonology and punctuation, differences emerge based on the existing rules of writing and speech of the times during which the texts
originated. Differences were also noted in the length of the headlines, and thus in the level of
their information status. Older headlines are shorter and contain less information, while the new
ones are longer and offer a more complete information structure. The greatest difference
between the headlines in our corpus is that today more emphasis is placed on the effective
procedures which are used to achieve expressiveness, significance and which are used to draw
the attention of the reader. For this reason, the means of achieving more attractive headlines –
the use of figures of speech, various phrasaes, paraphrases, oxymorons, quotes, puns, devations
from the customary, acceptable opionions and situations, are more developed today than they
were in the older issues.",
publisher = "Niš : Filozofski fakultet",
journal = "Jezik, književnost, promene : jezička istraživanja",
title = "О језичким иновацијама у публицистичком стилу на примерима наслова из дневне штампе, On Linguistic Publicistic Style Innovations as Found in the Examples of Daily Newspaper Headlines",
pages = "29-39",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12450"
}
Марјановић, М.,& Марковић, Н.. (2010). О језичким иновацијама у публицистичком стилу на примерима наслова из дневне штампе. in Jezik, književnost, promene : jezička istraživanja
Niš : Filozofski fakultet., 29-39.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12450
Марјановић М, Марковић Н. О језичким иновацијама у публицистичком стилу на примерима наслова из дневне штампе. in Jezik, književnost, promene : jezička istraživanja. 2010;:29-39.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12450 .
Марјановић, Милица, Марковић, Наташа, "О језичким иновацијама у публицистичком стилу на примерима наслова из дневне штампе" in Jezik, književnost, promene : jezička istraživanja (2010):29-39,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12450 .

Деминутивне и аугментативне именице у српском језику

Јовановић, Владан

(Београд : Институт за српски језик САНУ, 2010)

TY - BOOK
AU - Јовановић, Владан
PY - 2010
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/1184
AB - Предмет анализе су деминутивне и аугментативне именице у српском језику, које се на плану деривације, значења и употребе у комуникацији издвајају као посебне творбене категорије. С обзиром на то да је суфиксација основно средство грађења именичких деминутива и аугментатива, а да су суфикси који се додају њиховим основама творбене морфеме чија је основна функција семантичка модификација основне именице, деминутиви и аугментативи су анализирани управо према суфиксима помоћу којих се граде. У средишту анализе су граматички и семантички процеси релевантни за значење и употребну вредност ових изведеница.
AB - В данной монографии анализируются диминутивные и аутментативные существительные с точки зрения словообразования, значения и употребления в коммуникации. Цель настоящего исследования состояла в том, чтобы на основании анализированного корпуса исследовались механизмы образования, а также семантическая структура и употребительные возможности данных существительных с точки зрения нормативности и коммуникативных функций. Данный анализ указывает на взаимозависимость грамматических, семантических и прагматических понятий, т.е. на специфику связи между языковой формой и значением..
Предмет, метод и цель работы представлены в первой части монографии (Введение), в которой также приводится обзор предыдущих исследований, оказавших влияние на теоретико-методологические рамки данной работы.
Основные теоретические положения представлены во второй части книги (Теоретические основы). В ней в первую очередь сообщены и объяснены современные термины и понятия, использованные в исследовании сербской дариватологии, а потом представлен обзор современных семантических теорий и показана возможность их применения при исследовании именной диминуции и аугментяции. После этого следует краткий обзор общелингвистического подхода к изучению диминуции и аугментации в отечественной и иностранной литературе. Общие особенности образования и семантики диминутивных и аугментативных существительных замечены благодаря сравнению с другими производными существительными, в частности с существительными субъективной оценки. Анализ в данной части работы оканчивается демонстрированием лексикографических приемов при описании диминутивов и аугментативов, а также при обработке остальных производных существительных субъективной оценки, встречающихся в репрезентативных толковых словарях сербского языка. 
Третья часть книги (Диминутивные и аугментативные существительные) представляет практическую часть исследования – анализ языкового материала. Тут прежде всего обработаны диминутивные существительные, предварительно расклассифицированные по роду и по суффиксам. Аугментативные существительные классифицировались только по суффиксам, так как они в большинстве случаев слова женского рода, несмотря на род исходного существительного. В особой главе речь идет, как в части о диминуции,так и в части об аугментации, о непродуктивных словообразовательных моделях с точки зрения современного литературного языка.После анализа диминутивных, а также аугментативных существительных, сообщаются результаты исследования.
Заключительные выводы, проистекающие из анализированного корпуса, из отобранных теоретических рамок и методологии, приводятся в четвертой части (Заключение).
AB - In this monograph diminu­tive and aug­mentative nouns, its word formation, meaning and use in commu­nication were analyzed. The aim of the monograph is to research word-for­ming mechanisms, semantic structu­re and use of these nouns from the point of view of literary lingu­istic norm and commu­nicative functions. This research shows the cor­relation between grammatical, semantic and prag­matic notions, i.e. specificity of the relation between form and meaning.
The su­bject, method and the aim of the research are given in the first part of the monograph (The Introduction), tog ether with the over­view of the relevant literatu­re that influ­enced the theoretical and methodological frame of the monograph.
The main theoretical hypotheses are presented in the second part (The Theoretical Basis). The first chapter of that part is about the terms and notions describes the contemporary terms and notions used in the process of word derivation in the Serbian language. After that there is the review of contemporary semantic theories. It also considers the possibility of use of these theories in resear­ching diminu­tive and aug­mentative nouns. The second chapter deals with langu­age notion of diminu­tive and aug­mentative in general, i.e. about the ways in which langu­age create for­mal and semantic characteristics of diminu­tive and aug­mentative nouns as well as the relation of these nouns to derived nouns, especially su­bjectively valued ones. The last part of the chapter presents lexicography methods for sor­ting diminu­tive and aug­mentative nouns as well as other su­bjectively valued nouns in Ser­bian dictionaries – RSANU and RMS.
The third part of the monograph (The Diminu­tive and Aug­mentative Nouns) is practical research – analysis of cor­pus. Diminu­tive nouns are firstly classified accor­ding to its gender and suffix es and then analyzed. Augmentative nouns are classified only accor­ding to suffixes, becau­se they are mostly female, regar­dless of gender of motive noun. In the separate chapter,in both its parts, on diminu­tives and aug­mentatives, it is discussed about less productive models from the point of view of contemporary standard Ser­bian langu­age. For the sake of easier referencing, analyses of each class of nouns (diminu­tives and aug­mentatives) are follow ed by the results of cor­pus analyses.
The conclu­ding remark s, which are based on the analysis of cor­pus, selected theoretical approaches and cor­responding methodology , are given in the fourth part (The Conclu­sion).
PB - Београд : Институт за српски језик САНУ
T1 - Деминутивне и аугментативне именице у српском језику
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_1184
ER - 
@book{
author = "Јовановић, Владан",
year = "2010",
abstract = "Предмет анализе су деминутивне и аугментативне именице у српском језику, које се на плану деривације, значења и употребе у комуникацији издвајају као посебне творбене категорије. С обзиром на то да је суфиксација основно средство грађења именичких деминутива и аугментатива, а да су суфикси који се додају њиховим основама творбене морфеме чија је основна функција семантичка модификација основне именице, деминутиви и аугментативи су анализирани управо према суфиксима помоћу којих се граде. У средишту анализе су граматички и семантички процеси релевантни за значење и употребну вредност ових изведеница., В данной монографии анализируются диминутивные и аутментативные существительные с точки зрения словообразования, значения и употребления в коммуникации. Цель настоящего исследования состояла в том, чтобы на основании анализированного корпуса исследовались механизмы образования, а также семантическая структура и употребительные возможности данных существительных с точки зрения нормативности и коммуникативных функций. Данный анализ указывает на взаимозависимость грамматических, семантических и прагматических понятий, т.е. на специфику связи между языковой формой и значением..
Предмет, метод и цель работы представлены в первой части монографии (Введение), в которой также приводится обзор предыдущих исследований, оказавших влияние на теоретико-методологические рамки данной работы.
Основные теоретические положения представлены во второй части книги (Теоретические основы). В ней в первую очередь сообщены и объяснены современные термины и понятия, использованные в исследовании сербской дариватологии, а потом представлен обзор современных семантических теорий и показана возможность их применения при исследовании именной диминуции и аугментяции. После этого следует краткий обзор общелингвистического подхода к изучению диминуции и аугментации в отечественной и иностранной литературе. Общие особенности образования и семантики диминутивных и аугментативных существительных замечены благодаря сравнению с другими производными существительными, в частности с существительными субъективной оценки. Анализ в данной части работы оканчивается демонстрированием лексикографических приемов при описании диминутивов и аугментативов, а также при обработке остальных производных существительных субъективной оценки, встречающихся в репрезентативных толковых словарях сербского языка. 
Третья часть книги (Диминутивные и аугментативные существительные) представляет практическую часть исследования – анализ языкового материала. Тут прежде всего обработаны диминутивные существительные, предварительно расклассифицированные по роду и по суффиксам. Аугментативные существительные классифицировались только по суффиксам, так как они в большинстве случаев слова женского рода, несмотря на род исходного существительного. В особой главе речь идет, как в части о диминуции,так и в части об аугментации, о непродуктивных словообразовательных моделях с точки зрения современного литературного языка.После анализа диминутивных, а также аугментативных существительных, сообщаются результаты исследования.
Заключительные выводы, проистекающие из анализированного корпуса, из отобранных теоретических рамок и методологии, приводятся в четвертой части (Заключение)., In this monograph diminu­tive and aug­mentative nouns, its word formation, meaning and use in commu­nication were analyzed. The aim of the monograph is to research word-for­ming mechanisms, semantic structu­re and use of these nouns from the point of view of literary lingu­istic norm and commu­nicative functions. This research shows the cor­relation between grammatical, semantic and prag­matic notions, i.e. specificity of the relation between form and meaning.
The su­bject, method and the aim of the research are given in the first part of the monograph (The Introduction), tog ether with the over­view of the relevant literatu­re that influ­enced the theoretical and methodological frame of the monograph.
The main theoretical hypotheses are presented in the second part (The Theoretical Basis). The first chapter of that part is about the terms and notions describes the contemporary terms and notions used in the process of word derivation in the Serbian language. After that there is the review of contemporary semantic theories. It also considers the possibility of use of these theories in resear­ching diminu­tive and aug­mentative nouns. The second chapter deals with langu­age notion of diminu­tive and aug­mentative in general, i.e. about the ways in which langu­age create for­mal and semantic characteristics of diminu­tive and aug­mentative nouns as well as the relation of these nouns to derived nouns, especially su­bjectively valued ones. The last part of the chapter presents lexicography methods for sor­ting diminu­tive and aug­mentative nouns as well as other su­bjectively valued nouns in Ser­bian dictionaries – RSANU and RMS.
The third part of the monograph (The Diminu­tive and Aug­mentative Nouns) is practical research – analysis of cor­pus. Diminu­tive nouns are firstly classified accor­ding to its gender and suffix es and then analyzed. Augmentative nouns are classified only accor­ding to suffixes, becau­se they are mostly female, regar­dless of gender of motive noun. In the separate chapter,in both its parts, on diminu­tives and aug­mentatives, it is discussed about less productive models from the point of view of contemporary standard Ser­bian langu­age. For the sake of easier referencing, analyses of each class of nouns (diminu­tives and aug­mentatives) are follow ed by the results of cor­pus analyses.
The conclu­ding remark s, which are based on the analysis of cor­pus, selected theoretical approaches and cor­responding methodology , are given in the fourth part (The Conclu­sion).",
publisher = "Београд : Институт за српски језик САНУ",
title = "Деминутивне и аугментативне именице у српском језику",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_1184"
}
Јовановић, В.. (2010). Деминутивне и аугментативне именице у српском језику. 
Београд : Институт за српски језик САНУ..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_1184
Јовановић В. Деминутивне и аугментативне именице у српском језику. 2010;.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_1184 .
Јовановић, Владан, "Деминутивне и аугментативне именице у српском језику" (2010),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_1184 .

Некоторые проблемы перевода лексики православной духовности (на материале сербского и русского языков)

Баич, Ружица

(Симферополь : Универсум, 2010)

TY - JOUR
AU - Баич, Ружица
PY - 2010
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/2234
AB - В статье рассматриваются некоторые проблемы устного перевода лексики православной духовности
с русского языка на сербский, появившиеся во время паломничества группы сербов по православным
святыням Украины.
AB - W artykule omawiane są kwestie ustnego tłumaczenia terminologii prawosławnej z języka rosyjskiego na
serbski, które zostały odnotowane podczas pielgrzymki grupy Serbów do cerkwi i klasztorów prawosławnych
na Ukrainie.
AB - This paper discusses some issues of translating orally orthodox terms from Russian into Serbian. The issues
were noted down during the pilgrimage of a group of Serbs to orthodox churches and monasteries in
Ukraine.
PB - Симферополь : Универсум
T2 - Крымско-польский сборник научных работ
T1 - Некоторые проблемы перевода лексики православной духовности (на материале сербского и русского языков)
T1 - On Some Problems of Translating Orthodox Vocabulary (Serbian and Russian)
T1 - Niektóre problemy przekładu leksyki prawosławnej (na materiale języka serbskiego i rosyjskiego)
VL - 8
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_2234
ER - 
@article{
author = "Баич, Ружица",
year = "2010",
abstract = "В статье рассматриваются некоторые проблемы устного перевода лексики православной духовности
с русского языка на сербский, появившиеся во время паломничества группы сербов по православным
святыням Украины., W artykule omawiane są kwestie ustnego tłumaczenia terminologii prawosławnej z języka rosyjskiego na
serbski, które zostały odnotowane podczas pielgrzymki grupy Serbów do cerkwi i klasztorów prawosławnych
na Ukrainie., This paper discusses some issues of translating orally orthodox terms from Russian into Serbian. The issues
were noted down during the pilgrimage of a group of Serbs to orthodox churches and monasteries in
Ukraine.",
publisher = "Симферополь : Универсум",
journal = "Крымско-польский сборник научных работ",
title = "Некоторые проблемы перевода лексики православной духовности (на материале сербского и русского языков), On Some Problems of Translating Orthodox Vocabulary (Serbian and Russian), Niektóre problemy przekładu leksyki prawosławnej (na materiale języka serbskiego i rosyjskiego)",
volume = "8",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_2234"
}
Баич, Р.. (2010). Некоторые проблемы перевода лексики православной духовности (на материале сербского и русского языков). in Крымско-польский сборник научных работ
Симферополь : Универсум., 8.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_2234
Баич Р. Некоторые проблемы перевода лексики православной духовности (на материале сербского и русского языков). in Крымско-польский сборник научных работ. 2010;8.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_2234 .
Баич, Ружица, "Некоторые проблемы перевода лексики православной духовности (на материале сербского и русского языков)" in Крымско-польский сборник научных работ, 8 (2010),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_2234 .

Везник „пак“ у српском језику

Марковић, Александра М.

(Београд : Институт за српски језик САНУ, 2010)

TY - JOUR
AU - Марковић, Александра М.
PY - 2010
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/3615
AB - У раду се анализира застарели везник „пак“ са семантичког и синтаксичког становишта и даје се пример лексикографске обраде ове функционалне речи. Ова лексема пореди се с везником „а“, који има сличан семантички садржај. Полазећи од чињенице да је од супротног везника „пак“ настао саставни везник „па“, разматра се однос између саставности и супротности.
AB - In this paper the author presents a semantico-syntactic analysis of the conjunction pak („and/but“) in the Serbian language. There are two aims of this paper: the first one is to make a full and systematic description of the lexeme in question in the process of compiling The SANU Dictionary of the Serbo-Croatian Literary and Vernacular Language. The second is an attempt to determine the nature of the relationship between copulative and adversative meaning and also between some copulative and adversative conjunctions. The motivation for this kind of research the author has found in the fact the copulative Serbian conjunction pa has been derived from the archaic adversative conjunction pak. The conclusion is that seemingly quite disparate meanings, such as copulative and adversative meanings, are often very close and intertwined.
PB - Београд : Институт за српски језик САНУ
T2 - Наш језик
T1 - Везник „пак“ у српском језику
T1 - The аrсhaic соnjunction pak ("and, but" in the Serbіаn languаgе
SP - 85
EP - 97
VL - 41
IS - 3-4
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_3615
ER - 
@article{
author = "Марковић, Александра М.",
year = "2010",
abstract = "У раду се анализира застарели везник „пак“ са семантичког и синтаксичког становишта и даје се пример лексикографске обраде ове функционалне речи. Ова лексема пореди се с везником „а“, који има сличан семантички садржај. Полазећи од чињенице да је од супротног везника „пак“ настао саставни везник „па“, разматра се однос између саставности и супротности., In this paper the author presents a semantico-syntactic analysis of the conjunction pak („and/but“) in the Serbian language. There are two aims of this paper: the first one is to make a full and systematic description of the lexeme in question in the process of compiling The SANU Dictionary of the Serbo-Croatian Literary and Vernacular Language. The second is an attempt to determine the nature of the relationship between copulative and adversative meaning and also between some copulative and adversative conjunctions. The motivation for this kind of research the author has found in the fact the copulative Serbian conjunction pa has been derived from the archaic adversative conjunction pak. The conclusion is that seemingly quite disparate meanings, such as copulative and adversative meanings, are often very close and intertwined.",
publisher = "Београд : Институт за српски језик САНУ",
journal = "Наш језик",
title = "Везник „пак“ у српском језику, The аrсhaic соnjunction pak ("and, but" in the Serbіаn languаgе",
pages = "85-97",
volume = "41",
number = "3-4",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_3615"
}
Марковић, А. М.. (2010). Везник „пак“ у српском језику. in Наш језик
Београд : Институт за српски језик САНУ., 41(3-4), 85-97.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_3615
Марковић АМ. Везник „пак“ у српском језику. in Наш језик. 2010;41(3-4):85-97.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_3615 .
Марковић, Александра М., "Везник „пак“ у српском језику" in Наш језик, 41, no. 3-4 (2010):85-97,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_3615 .

Лексика енглеског порекла у Речнику српскохрватског књижевног и народног језика САНУ

Ивановић, Ненад Б.; Ружин, Татјана

(Ниш : Филозофски факултет, 2010)

TY - CHAP
AU - Ивановић, Ненад Б.
AU - Ружин, Татјана
PY - 2010
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/4897
AB - У раду се анализира лексика енглеског порекла која је забележена у Речнику српскохрватског књижевног и народног језика САНУ (слова: А О). Анализа садржи историјско-филолошки преглед ове лексике, затим преглед њене дистрибуције према тематским пољима, као и опис семантичке адаптације изворних речи у језику примаоцу.
PB - Ниш : Филозофски факултет
T2 - Jezik, književnost, promene : jezička istraživanja
T1 - Лексика енглеског порекла у Речнику српскохрватског књижевног и народног језика САНУ
T1 - Serbian Words of English Origin in SASA Dictionary of the Serbo-Croat Standard and Vernacular Language
SP - 416
EP - 429
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4897
ER - 
@inbook{
author = "Ивановић, Ненад Б. and Ружин, Татјана",
year = "2010",
abstract = "У раду се анализира лексика енглеског порекла која је забележена у Речнику српскохрватског књижевног и народног језика САНУ (слова: А О). Анализа садржи историјско-филолошки преглед ове лексике, затим преглед њене дистрибуције према тематским пољима, као и опис семантичке адаптације изворних речи у језику примаоцу.",
publisher = "Ниш : Филозофски факултет",
journal = "Jezik, književnost, promene : jezička istraživanja",
booktitle = "Лексика енглеског порекла у Речнику српскохрватског књижевног и народног језика САНУ, Serbian Words of English Origin in SASA Dictionary of the Serbo-Croat Standard and Vernacular Language",
pages = "416-429",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4897"
}
Ивановић, Н. Б.,& Ружин, Т.. (2010). Лексика енглеског порекла у Речнику српскохрватског књижевног и народног језика САНУ. in Jezik, književnost, promene : jezička istraživanja
Ниш : Филозофски факултет., 416-429.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4897
Ивановић НБ, Ружин Т. Лексика енглеског порекла у Речнику српскохрватског књижевног и народног језика САНУ. in Jezik, književnost, promene : jezička istraživanja. 2010;:416-429.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4897 .
Ивановић, Ненад Б., Ружин, Татјана, "Лексика енглеског порекла у Речнику српскохрватског књижевног и народног језика САНУ" in Jezik, književnost, promene : jezička istraživanja (2010):416-429,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4897 .

Лексика у приповеткама Лазе К. Лазаревића

Вуловић, Наташа

(Београд : Институт за српски језик САНУ, 2010)

TY - BOOK
AU - Вуловић, Наташа
PY - 2010
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/7219
AB - Монография Лексика в рассказах Лазы К. Лазаревича представляет исследование лексикологического-лексикографического характера,
целью которого является презентация и анализ лексики, характерной
для языка рассказов Лазы К. Лазаревича, при уделении особого внимания классификации маркированных типов данной лексики. После
обстоятельной эксцерпции лексики автор приступил к вычленению
различных ее слоев. Лексические слои дифференцировались согласно
различным критериям: экспрессивности (диминутивы, аугментативы, гипокористические и пейоративные слова), затем согласно общественно-историческому принципу (критерий времени, т.е. устарелости
с точки зрения современного сербского языка — историзмы, архаизмы,
древнекнижные слова) и критерий территориальной принадлежности
(краевые слова, диалектизмы, вариантизмы); учитывается также фактор функциональности, т.е. классификация лексики согласно сферам
употребления (цивилизационная, терминологическая, административно- юридическая, общественно-политическая, военная, церковная и тематические группы лексем из различных областей) и, наконец, согласно
происхождению (тюркизмы -— турцизмы, латинизмы, галлицизмы, грецизмы, германизмы, итальянизмы, мадьяризмы. русизмы, англицизмы).
Классификация и анализ языкового материала проводились с точки зрения современного сербского литературного языка.

Лексика, использованная писателем в его произведениях, представляет, по сути дела, част совокупного лексического инвентаря его
языка и является показателем многих лингвистических, экстралингвистических, даже социолингвистических аспектов определенного пернода в истории литературного языка. Благодаря большому значению и
роли Лазы К. Лазаревича в процессе формирования нашего литературного языка, в основе которого лежит народная речь, мы сочли полезным
указать в нашей работе на некоторые фонетические и морфологические
особенности его языка, а также предложит вниманию общественности
все богатство и разнообразие лексического фонда, состоящего из характерных слов, значений и вы ражений.

Исходя из перспективы актуального стандартного языка, характерные, менее знакомые и маркированные лексемы (и значения), а также
фразеологизмы, расположены во второй, лексикографической части работы в форме толкового словаря, где проведено сравнение с имеющимися общими толковыми словарями сербского языка.

Таким образом, анализом установлен ряд важных замечаний о языке, стиле, нормативности, а в некоторых сегментях также о личности
создателя сербского реалистического и психологического рассказа.
AB - The monograph Lexis in Laza Lazarevic s Short Stories is a study with
lexicological and lexicographical orientation. The objective of this research
was to present and analyse the lexis characteristic of the language of Laza K.
Lazarevic’s short stories, with an emphasis and classification of the marked
types of that lexis. After a total excerption of the lexis, it was stratified. The
lexical strata were differentiated by various criteria: by expressivity (diminutives, augmentatives, hypochoristics, pejoratives), by social-historical principles (the criterion of time, i.e. of obsolescence, from the contemporary
Serbian language viewpoint — historicisms, archaisms, old literary register),
by territorial provenience criterion (provincialisms, dialectisms, variants),
by functionality, 1.e. the lexis was classified by usage spheres (civilisational,
terminological, legal-administrative, sociopolitical, military, ecclesiastic
lexis and thematic clusters of lexemes from diverse fields), and finally by
origin (Turkisms, Latinisms, Gallicisms, Graecisms, Germanisms, Italianisms, Hungarisms, Russianisms, Anglicisms). The excerption and analysis
were done from the contemporary Serbian language viewpoint.

The lexis which the author used in his oeuvre is in fact part of his overall lexical inventory and an indicator of many linguistic, extralinguistic, even
sociolinguistic aspects of a particular stage of the standard language. Given
Laza K. Lazarevic’s major importance and role in the formation of our stand-
ard language based on the vernacular, this study also benefited from pointing
to some phonetic and morphological traits of his language, and presenting
the wealth and diversity of his lexical legacy through characteristic words,
meanings and idioms.

In addition, seen from the present-day standard language perspective,
the characteristic, less familiar and marked lexemes (and meanings), as well as phraseologisms, were presented in the second part of the study (lexicographical), in the form of a descriptive glossary, with reference to the available general descriptive dictionaries of the Serbian language.

In this manner, the analysis has yielded several important observations
of the language, style, normativity, sometimes even of the personality of the
maker of the short story in Serbian psychological realism.
PB - Београд : Институт за српски језик САНУ
T1 - Лексика у приповеткама Лазе К. Лазаревића
T1 - Lexis in Laza Layarevic’s Short Stories
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7219
ER - 
@book{
author = "Вуловић, Наташа",
year = "2010",
abstract = "Монография Лексика в рассказах Лазы К. Лазаревича представляет исследование лексикологического-лексикографического характера,
целью которого является презентация и анализ лексики, характерной
для языка рассказов Лазы К. Лазаревича, при уделении особого внимания классификации маркированных типов данной лексики. После
обстоятельной эксцерпции лексики автор приступил к вычленению
различных ее слоев. Лексические слои дифференцировались согласно
различным критериям: экспрессивности (диминутивы, аугментативы, гипокористические и пейоративные слова), затем согласно общественно-историческому принципу (критерий времени, т.е. устарелости
с точки зрения современного сербского языка — историзмы, архаизмы,
древнекнижные слова) и критерий территориальной принадлежности
(краевые слова, диалектизмы, вариантизмы); учитывается также фактор функциональности, т.е. классификация лексики согласно сферам
употребления (цивилизационная, терминологическая, административно- юридическая, общественно-политическая, военная, церковная и тематические группы лексем из различных областей) и, наконец, согласно
происхождению (тюркизмы -— турцизмы, латинизмы, галлицизмы, грецизмы, германизмы, итальянизмы, мадьяризмы. русизмы, англицизмы).
Классификация и анализ языкового материала проводились с точки зрения современного сербского литературного языка.

Лексика, использованная писателем в его произведениях, представляет, по сути дела, част совокупного лексического инвентаря его
языка и является показателем многих лингвистических, экстралингвистических, даже социолингвистических аспектов определенного пернода в истории литературного языка. Благодаря большому значению и
роли Лазы К. Лазаревича в процессе формирования нашего литературного языка, в основе которого лежит народная речь, мы сочли полезным
указать в нашей работе на некоторые фонетические и морфологические
особенности его языка, а также предложит вниманию общественности
все богатство и разнообразие лексического фонда, состоящего из характерных слов, значений и вы ражений.

Исходя из перспективы актуального стандартного языка, характерные, менее знакомые и маркированные лексемы (и значения), а также
фразеологизмы, расположены во второй, лексикографической части работы в форме толкового словаря, где проведено сравнение с имеющимися общими толковыми словарями сербского языка.

Таким образом, анализом установлен ряд важных замечаний о языке, стиле, нормативности, а в некоторых сегментях также о личности
создателя сербского реалистического и психологического рассказа., The monograph Lexis in Laza Lazarevic s Short Stories is a study with
lexicological and lexicographical orientation. The objective of this research
was to present and analyse the lexis characteristic of the language of Laza K.
Lazarevic’s short stories, with an emphasis and classification of the marked
types of that lexis. After a total excerption of the lexis, it was stratified. The
lexical strata were differentiated by various criteria: by expressivity (diminutives, augmentatives, hypochoristics, pejoratives), by social-historical principles (the criterion of time, i.e. of obsolescence, from the contemporary
Serbian language viewpoint — historicisms, archaisms, old literary register),
by territorial provenience criterion (provincialisms, dialectisms, variants),
by functionality, 1.e. the lexis was classified by usage spheres (civilisational,
terminological, legal-administrative, sociopolitical, military, ecclesiastic
lexis and thematic clusters of lexemes from diverse fields), and finally by
origin (Turkisms, Latinisms, Gallicisms, Graecisms, Germanisms, Italianisms, Hungarisms, Russianisms, Anglicisms). The excerption and analysis
were done from the contemporary Serbian language viewpoint.

The lexis which the author used in his oeuvre is in fact part of his overall lexical inventory and an indicator of many linguistic, extralinguistic, even
sociolinguistic aspects of a particular stage of the standard language. Given
Laza K. Lazarevic’s major importance and role in the formation of our stand-
ard language based on the vernacular, this study also benefited from pointing
to some phonetic and morphological traits of his language, and presenting
the wealth and diversity of his lexical legacy through characteristic words,
meanings and idioms.

In addition, seen from the present-day standard language perspective,
the characteristic, less familiar and marked lexemes (and meanings), as well as phraseologisms, were presented in the second part of the study (lexicographical), in the form of a descriptive glossary, with reference to the available general descriptive dictionaries of the Serbian language.

In this manner, the analysis has yielded several important observations
of the language, style, normativity, sometimes even of the personality of the
maker of the short story in Serbian psychological realism.",
publisher = "Београд : Институт за српски језик САНУ",
title = "Лексика у приповеткама Лазе К. Лазаревића, Lexis in Laza Layarevic’s Short Stories",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7219"
}
Вуловић, Н.. (2010). Лексика у приповеткама Лазе К. Лазаревића. 
Београд : Институт за српски језик САНУ..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7219
Вуловић Н. Лексика у приповеткама Лазе К. Лазаревића. 2010;.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7219 .
Вуловић, Наташа, "Лексика у приповеткама Лазе К. Лазаревића" (2010),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7219 .

Глаголи с интерфиксом -o/e- у савременом српском језику

Ратковић, Драгана

(Београд : Иститут за српски језик САНУ, 2009)

TY - JOUR
AU - Ратковић, Драгана
PY - 2009
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/7641
AB - Рад представља творбено-семантичку анализу глагола у којима је интерфикс -o/e- творбени формант (глаголи настали композицијом и комбинованом
творбом) и глагола у којима се он налази у морфемској структури (префиксалне
и суфиксалне изведенице од сложених/сложено-изведених речи и глаголи настали комбинацијом префиксације и суфиксације, а чија је мотивна реч сложена/сложено-изведена). Анализа показује да глагола са интерфиксом -o/e- нема
много у односу на именице и придеветог типа, али да су творбени модели са
датим интерфиксом (од којих већина углавном није нарочито продуктивна) бројни. То се односи првенствено на глаголе настале комбинацијом префиксације и
суфиксације, а чија је мотивна реч сложена/сложено-изведена. Бројност модела
проистиче из мноштва комбинација префикса и суфикса.
AB - Настоящая работа касается словообразовательно-семантического анализа
глаголов, в которых интерфикс является словообразовательным формантом (т. е.
глаголов, образованных способом словосложения и комбинированным словообразованием) и в которых налицо морфемная структура (префиксальные и суффиксаль‚ ные производные образования и слова, полученные комбинированием префиксации
и суффиксации). Анализ показывает, что глаголы с интерифксом -0/е- немногочисленны по отношению к существительным и прилагательным данного типа, однако
словообразователные модели (большинство которых в основном не очень продуктивно) многочисленны. Это относится в первую очередь к глаголам, полученным
комбинированием префиксации и суффиксации, мотивирующее слово которых
принадлежит к композитам или сложно-производным словам. Многочисленность
моделей проистекает из множества возможных соединений префикса и суффикса.
PB - Београд : Иститут за српски језик САНУ
T2 - Наш језик
T1 - Глаголи с интерфиксом -o/e- у савременом српском језику
T1 - Глаголи са интерфиксом -о/е- в современном сербском языке
SP - 43
EP - 51
VL - 40
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7641
ER - 
@article{
author = "Ратковић, Драгана",
year = "2009",
abstract = "Рад представља творбено-семантичку анализу глагола у којима је интерфикс -o/e- творбени формант (глаголи настали композицијом и комбинованом
творбом) и глагола у којима се он налази у морфемској структури (префиксалне
и суфиксалне изведенице од сложених/сложено-изведених речи и глаголи настали комбинацијом префиксације и суфиксације, а чија је мотивна реч сложена/сложено-изведена). Анализа показује да глагола са интерфиксом -o/e- нема
много у односу на именице и придеветог типа, али да су творбени модели са
датим интерфиксом (од којих већина углавном није нарочито продуктивна) бројни. То се односи првенствено на глаголе настале комбинацијом префиксације и
суфиксације, а чија је мотивна реч сложена/сложено-изведена. Бројност модела
проистиче из мноштва комбинација префикса и суфикса., Настоящая работа касается словообразовательно-семантического анализа
глаголов, в которых интерфикс является словообразовательным формантом (т. е.
глаголов, образованных способом словосложения и комбинированным словообразованием) и в которых налицо морфемная структура (префиксальные и суффиксаль‚ ные производные образования и слова, полученные комбинированием префиксации
и суффиксации). Анализ показывает, что глаголы с интерифксом -0/е- немногочисленны по отношению к существительным и прилагательным данного типа, однако
словообразователные модели (большинство которых в основном не очень продуктивно) многочисленны. Это относится в первую очередь к глаголам, полученным
комбинированием префиксации и суффиксации, мотивирующее слово которых
принадлежит к композитам или сложно-производным словам. Многочисленность
моделей проистекает из множества возможных соединений префикса и суффикса.",
publisher = "Београд : Иститут за српски језик САНУ",
journal = "Наш језик",
title = "Глаголи с интерфиксом -o/e- у савременом српском језику, Глаголи са интерфиксом -о/е- в современном сербском языке",
pages = "43-51",
volume = "40",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7641"
}
Ратковић, Д.. (2009). Глаголи с интерфиксом -o/e- у савременом српском језику. in Наш језик
Београд : Иститут за српски језик САНУ., 40, 43-51.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7641
Ратковић Д. Глаголи с интерфиксом -o/e- у савременом српском језику. in Наш језик. 2009;40:43-51.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7641 .
Ратковић, Драгана, "Глаголи с интерфиксом -o/e- у савременом српском језику" in Наш језик, 40 (2009):43-51,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7641 .

О неким културолошким аспектима лингвистичких истраживања старих сентандрејских надгробних натписа

Јовановић, Владан

(Niš : Filozofski fakultet, 2009)

TY - CONF
AU - Јовановић, Владан
PY - 2009
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/12440
AB - В докладе мы подчеркнули некоторие подробности языкового материала

надгробных надписов в Сентандрее, обособленно языковие черты которые отражают

культуру сербского народа.
AB - У прилогу се износе одређена запажања заснована на анализи језичког
корпуса надгробних натписа у Сентандреји. У средишту пажње су језичке црте у
којима се јасно очитују култура и идентитет српског народа.
PB - Niš : Filozofski fakultet
C3 - Jezik, književnost, identitet : zbornik radova. [1], Jezička istraživanja
T1 - О неким културолошким аспектима лингвистичких истраживања старих сентандрејских надгробних натписа
T1 - О некоторым културологическим аспектам лингвистических исследование старых сентадрейских надгробных надписов
SP - 153
EP - 158
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12440
ER - 
@conference{
author = "Јовановић, Владан",
year = "2009",
abstract = "В докладе мы подчеркнули некоторие подробности языкового материала

надгробных надписов в Сентандрее, обособленно языковие черты которые отражают

культуру сербского народа., У прилогу се износе одређена запажања заснована на анализи језичког
корпуса надгробних натписа у Сентандреји. У средишту пажње су језичке црте у
којима се јасно очитују култура и идентитет српског народа.",
publisher = "Niš : Filozofski fakultet",
journal = "Jezik, književnost, identitet : zbornik radova. [1], Jezička istraživanja",
title = "О неким културолошким аспектима лингвистичких истраживања старих сентандрејских надгробних натписа, О некоторым културологическим аспектам лингвистических исследование старых сентадрейских надгробных надписов",
pages = "153-158",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12440"
}
Јовановић, В.. (2009). О неким културолошким аспектима лингвистичких истраживања старих сентандрејских надгробних натписа. in Jezik, književnost, identitet : zbornik radova. [1], Jezička istraživanja
Niš : Filozofski fakultet., 153-158.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12440
Јовановић В. О неким културолошким аспектима лингвистичких истраживања старих сентандрејских надгробних натписа. in Jezik, književnost, identitet : zbornik radova. [1], Jezička istraživanja. 2009;:153-158.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12440 .
Јовановић, Владан, "О неким културолошким аспектима лингвистичких истраживања старих сентандрејских надгробних натписа" in Jezik, književnost, identitet : zbornik radova. [1], Jezička istraživanja (2009):153-158,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12440 .

Проблем синонимије простих речи у лексикографским дефиницијама речника савременог српског језика

Станић, Данијела

(Крагујевац : Филолошко-уметнички факултет, 2009)

TY - CONF
AU - Станић, Данијела
PY - 2009
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/12315
AB - The methodology used in this research was both lexicological and lexicographical. The aim
of my work was to analize the lexicographical definitions of simple nouns in three dictionaries:
The Dictionary of the Serbian Academy of Sciences and Arts (RSANU), The Dictionary of the
Matica srpska (RMS) and The One Tome Dictionary of the Matica srpska (Jednotomnik MS).
The corpora consisted of one simple noun with a concrete meaning and two simple nouns
with abstract meanings. My aim was to show that basic nouns, but only the ones with abstract
meanings, can have synonyms in their elementary (nominational) senses. I made tables for the
representation of the differences in the use of synonyms in lexicographical definitions.
AB - Изради рада приступила сам са лексиколошког и лексикографског становишта. У раду сам анализирала лексикографске дефиниције РСАНУ, РМС и
Једнотомника МС. Рад представља анализу једне просте именице са конкретним значењем и две просте именице са апстрактним значењем. Покушала сам
да покажем да и просте именице, али само оне са апстрактним значењем, могу
имати синониме у основном, номинационом значењу. Различитост у употреби
синонима у лексикографским дефиницијама ових трију речника показала сам
и табеларно.
PB - Крагујевац : Филолошко-уметнички факултет
C3 - Савремена проучавања језика и књижевности : зборник радова са I научног скупа младих филолога Србије одржаног 14. фебруара 2009. године на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу. Књ. 1
T1 - Проблем синонимије простих речи у лексикографским дефиницијама речника савременог српског језика
T1 - The Problem of Synonimity of Simple Words in Lexicographic Definitions in Contemporary Serian Language
SP - 167
EP - 175
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12315
ER - 
@conference{
author = "Станић, Данијела",
year = "2009",
abstract = "The methodology used in this research was both lexicological and lexicographical. The aim
of my work was to analize the lexicographical definitions of simple nouns in three dictionaries:
The Dictionary of the Serbian Academy of Sciences and Arts (RSANU), The Dictionary of the
Matica srpska (RMS) and The One Tome Dictionary of the Matica srpska (Jednotomnik MS).
The corpora consisted of one simple noun with a concrete meaning and two simple nouns
with abstract meanings. My aim was to show that basic nouns, but only the ones with abstract
meanings, can have synonyms in their elementary (nominational) senses. I made tables for the
representation of the differences in the use of synonyms in lexicographical definitions., Изради рада приступила сам са лексиколошког и лексикографског становишта. У раду сам анализирала лексикографске дефиниције РСАНУ, РМС и
Једнотомника МС. Рад представља анализу једне просте именице са конкретним значењем и две просте именице са апстрактним значењем. Покушала сам
да покажем да и просте именице, али само оне са апстрактним значењем, могу
имати синониме у основном, номинационом значењу. Различитост у употреби
синонима у лексикографским дефиницијама ових трију речника показала сам
и табеларно.",
publisher = "Крагујевац : Филолошко-уметнички факултет",
journal = "Савремена проучавања језика и књижевности : зборник радова са I научног скупа младих филолога Србије одржаног 14. фебруара 2009. године на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу. Књ. 1",
title = "Проблем синонимије простих речи у лексикографским дефиницијама речника савременог српског језика, The Problem of Synonimity of Simple Words in Lexicographic Definitions in Contemporary Serian Language",
pages = "167-175",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12315"
}
Станић, Д.. (2009). Проблем синонимије простих речи у лексикографским дефиницијама речника савременог српског језика. in Савремена проучавања језика и књижевности : зборник радова са I научног скупа младих филолога Србије одржаног 14. фебруара 2009. године на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу. Књ. 1
Крагујевац : Филолошко-уметнички факултет., 167-175.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12315
Станић Д. Проблем синонимије простих речи у лексикографским дефиницијама речника савременог српског језика. in Савремена проучавања језика и књижевности : зборник радова са I научног скупа младих филолога Србије одржаног 14. фебруара 2009. године на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу. Књ. 1. 2009;:167-175.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12315 .
Станић, Данијела, "Проблем синонимије простих речи у лексикографским дефиницијама речника савременог српског језика" in Савремена проучавања језика и књижевности : зборник радова са I научног скупа младих филолога Србије одржаног 14. фебруара 2009. године на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу. Књ. 1 (2009):167-175,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12315 .

Збирка речи из разних крајева, а поглавито из Војводине Ј. Ј. Змаја у грађи за Речник САНУ и њен допринос развоју лексике српског књижевног језика

Ивановић, Ненад Б.

(Лесковац : Лесковачки културни центар, 2009)

TY - JOUR
AU - Ивановић, Ненад Б.
PY - 2009
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/4893
AB - Compilation of words from various parts, predominantly from Vojvodina by Jovan Jovanović Zmaj, which was submitted to the corpus of the SANU Dictionary in instalments, from 1896. till Zmaj’s death in 1904, through its lexical structure bears a testimony to the poet’s exquisite linguistic sense and an affinity for extraordinary coinages. The paper also highlights the previously neglected role of J. J. Zmaj in the development of lexicographic techniques of compiling folk language, which represents the advent of contemporary studies of folk heritage.
AB - У раду се анализирају творбено-семантички и стилистички аспекти лексике збирке од 8.225 народних речи коју је наш познати књижевник и један од најзначајнијих песника српског романтизма, Јован Јовановић Змај, приложио грађи за велики описни Српски речник књижевног и народног језика Српске краљевске академије (савремени назив: Речник САНУ).
PB - Лесковац : Лесковачки културни центар
T2 - Дијалекат – дијалекатска књижевност
T1 - Збирка речи из разних крајева, а поглавито из Војводине Ј. Ј. Змаја у грађи за Речник САНУ и њен допринос развоју лексике српског књижевног језика
T1 - Compilation of words from various parts, predominantly from Vojvodina by Jovan Jovanović Zmaj in the Corpus of Dictionary of Serbian Academy of Sciences and Arts (SANU) as a Contribution to the Development of Serbian Standard Language
SP - 140
EP - 156
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4893
ER - 
@article{
author = "Ивановић, Ненад Б.",
year = "2009",
abstract = "Compilation of words from various parts, predominantly from Vojvodina by Jovan Jovanović Zmaj, which was submitted to the corpus of the SANU Dictionary in instalments, from 1896. till Zmaj’s death in 1904, through its lexical structure bears a testimony to the poet’s exquisite linguistic sense and an affinity for extraordinary coinages. The paper also highlights the previously neglected role of J. J. Zmaj in the development of lexicographic techniques of compiling folk language, which represents the advent of contemporary studies of folk heritage., У раду се анализирају творбено-семантички и стилистички аспекти лексике збирке од 8.225 народних речи коју је наш познати књижевник и један од најзначајнијих песника српског романтизма, Јован Јовановић Змај, приложио грађи за велики описни Српски речник књижевног и народног језика Српске краљевске академије (савремени назив: Речник САНУ).",
publisher = "Лесковац : Лесковачки културни центар",
journal = "Дијалекат – дијалекатска књижевност",
title = "Збирка речи из разних крајева, а поглавито из Војводине Ј. Ј. Змаја у грађи за Речник САНУ и њен допринос развоју лексике српског књижевног језика, Compilation of words from various parts, predominantly from Vojvodina by Jovan Jovanović Zmaj in the Corpus of Dictionary of Serbian Academy of Sciences and Arts (SANU) as a Contribution to the Development of Serbian Standard Language",
pages = "140-156",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4893"
}
Ивановић, Н. Б.. (2009). Збирка речи из разних крајева, а поглавито из Војводине Ј. Ј. Змаја у грађи за Речник САНУ и њен допринос развоју лексике српског књижевног језика. in Дијалекат – дијалекатска књижевност
Лесковац : Лесковачки културни центар., 140-156.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4893
Ивановић НБ. Збирка речи из разних крајева, а поглавито из Војводине Ј. Ј. Змаја у грађи за Речник САНУ и њен допринос развоју лексике српског књижевног језика. in Дијалекат – дијалекатска књижевност. 2009;:140-156.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4893 .
Ивановић, Ненад Б., "Збирка речи из разних крајева, а поглавито из Војводине Ј. Ј. Змаја у грађи за Речник САНУ и њен допринос развоју лексике српског књижевног језика" in Дијалекат – дијалекатска књижевност (2009):140-156,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4893 .

Језик као средство преосмишљавања идентитета књижевног дела (анализа лексике првог српског превода Књиге о џунгли из 1924. године)

Ружин, Татјана; Ивановић, Ненад Б.

(Ниш : Филозофски факултет, 2009)

TY - JOUR
AU - Ружин, Татјана
AU - Ивановић, Ненад Б.
PY - 2009
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/4896
AB - У раду се анализирају семантички, ономастички и стилски аспекти лексике првог српског превода Киплингове Књиге о џунгли, који је под насловом Голишан или Приче из Индије издат у Београду 1924. године. Текст овога превода, чији је аутор Никола Цвијановић, настао је у духу стваралачки ангажованог преводилаштва, којег је у савременој српској транслатологији успоставио Станислав Винавер. У складу са Винаверовом тезом о преводу књижевног дела као мосту између ауторовог наративног света и света сопствене духовне културе, идентитет изворног текста Књиге о џунгли темељно је језички преосмишљен тако да одговара циљној, српској, култури. Стога он врви од дијалектизама, неологизама, мотивисаних антропонима, стилских обрта у духу српске усмене традиције и сл.
Будући да се у процесу стваралачки ангажованог превођења идентитет изворног дела језички преосмишљава тако да одговара обрасцима циљне културе, аутори се у закључку рада окрећу питањима легитимности и оправданости оваквог преводилачког поступка.
AB - This paper deals with the linguistic and stylistic aspects in the analysis of the
first Serbian translation of Kipling’s The Jungle Book, which was published in 1924 in
Belgrade under the title Голишан или приче из Индије.
Pondering the issues pertaining to the origin, development and the reception of the
above-mentioned translation in the Serbian cultural climate, and analyzing the elements of
its idiosyncratic lexicon and stylistic framework, with the aim of improving the practice of
literary translation in general, the authors reached the conclusion that, in the process of
translating a literary text in Serbian, translators deploy various linguistic devices in order to
affect the dynamics of the narrative, its local colour, stylistic markedness, etc. In
accordance with that, the work on literary translation often requires a solid understanding of
the potential of applying the following linguistic devices:
- the levels of dialect lexicon from different regions in which Serbian is spoken,
including local specific personal names (appellatives), names of animals (zoonyms) and
names of places (toponyms); then, idioms (expressions) containing folklore motives, as
well as more complex idiomatic forms (proverbs, sayings, etc);
- the levels of expressive, phono-stylistic and word-formational potential of the
Serbian language, especially concerning their verbal units representing the process of
lexicalization of onomatopoeic forms contained in the source text.
PB - Ниш : Филозофски факултет
T2 - Jezik, književnost, identitet : zbornik radova. [1], Jezička istraživanja
T1 - Језик као средство преосмишљавања идентитета књижевног дела (анализа лексике првог српског превода Књиге о џунгли из 1924. године)
T1 - Language as the Means of Redesigning the Identity of a Literary Work (Analysis of First Serbian Translation of Kipling’s The Jungle Book from 1924)
SP - 109
EP - 122
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4896
ER - 
@article{
author = "Ружин, Татјана and Ивановић, Ненад Б.",
year = "2009",
abstract = "У раду се анализирају семантички, ономастички и стилски аспекти лексике првог српског превода Киплингове Књиге о џунгли, који је под насловом Голишан или Приче из Индије издат у Београду 1924. године. Текст овога превода, чији је аутор Никола Цвијановић, настао је у духу стваралачки ангажованог преводилаштва, којег је у савременој српској транслатологији успоставио Станислав Винавер. У складу са Винаверовом тезом о преводу књижевног дела као мосту између ауторовог наративног света и света сопствене духовне културе, идентитет изворног текста Књиге о џунгли темељно је језички преосмишљен тако да одговара циљној, српској, култури. Стога он врви од дијалектизама, неологизама, мотивисаних антропонима, стилских обрта у духу српске усмене традиције и сл.
Будући да се у процесу стваралачки ангажованог превођења идентитет изворног дела језички преосмишљава тако да одговара обрасцима циљне културе, аутори се у закључку рада окрећу питањима легитимности и оправданости оваквог преводилачког поступка., This paper deals with the linguistic and stylistic aspects in the analysis of the
first Serbian translation of Kipling’s The Jungle Book, which was published in 1924 in
Belgrade under the title Голишан или приче из Индије.
Pondering the issues pertaining to the origin, development and the reception of the
above-mentioned translation in the Serbian cultural climate, and analyzing the elements of
its idiosyncratic lexicon and stylistic framework, with the aim of improving the practice of
literary translation in general, the authors reached the conclusion that, in the process of
translating a literary text in Serbian, translators deploy various linguistic devices in order to
affect the dynamics of the narrative, its local colour, stylistic markedness, etc. In
accordance with that, the work on literary translation often requires a solid understanding of
the potential of applying the following linguistic devices:
- the levels of dialect lexicon from different regions in which Serbian is spoken,
including local specific personal names (appellatives), names of animals (zoonyms) and
names of places (toponyms); then, idioms (expressions) containing folklore motives, as
well as more complex idiomatic forms (proverbs, sayings, etc);
- the levels of expressive, phono-stylistic and word-formational potential of the
Serbian language, especially concerning their verbal units representing the process of
lexicalization of onomatopoeic forms contained in the source text.",
publisher = "Ниш : Филозофски факултет",
journal = "Jezik, književnost, identitet : zbornik radova. [1], Jezička istraživanja",
title = "Језик као средство преосмишљавања идентитета књижевног дела (анализа лексике првог српског превода Књиге о џунгли из 1924. године), Language as the Means of Redesigning the Identity of a Literary Work (Analysis of First Serbian Translation of Kipling’s The Jungle Book from 1924)",
pages = "109-122",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4896"
}
Ружин, Т.,& Ивановић, Н. Б.. (2009). Језик као средство преосмишљавања идентитета књижевног дела (анализа лексике првог српског превода Књиге о џунгли из 1924. године). in Jezik, književnost, identitet : zbornik radova. [1], Jezička istraživanja
Ниш : Филозофски факултет., 109-122.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4896
Ружин Т, Ивановић НБ. Језик као средство преосмишљавања идентитета књижевног дела (анализа лексике првог српског превода Књиге о џунгли из 1924. године). in Jezik, književnost, identitet : zbornik radova. [1], Jezička istraživanja. 2009;:109-122.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4896 .
Ружин, Татјана, Ивановић, Ненад Б., "Језик као средство преосмишљавања идентитета књижевног дела (анализа лексике првог српског превода Књиге о џунгли из 1924. године)" in Jezik, književnost, identitet : zbornik radova. [1], Jezička istraživanja (2009):109-122,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4896 .

О „Нашој пошти“ у Нашем језику

Спасојевић, Марина

(Београд : Иститут за српски језик САНУ, 2009)

TY - JOUR
AU - Спасојевић, Марина
PY - 2009
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/7643
AB - В настоящей работе анализируется содержание прежней рубрики „Наша
почта“ в журнале Наш /език. Эта рубрика была постоянной в прежней, довоенной
серии данного журнала, в то время как в новой серии она встречается спорадически под другими заглавиями. Имеющийся материал, касающийся корреспонденции с читателями, распределялся по тематике, к которой она относится. Исходя из
разнородности заданных вопросов и читателями предложенных решений, касающихся вопросов языковой культуры, автор указывает на значение наличия такого
журнального отдела, цель которого повышение культуры речи.
AB - У раду се анализира садржај пређашње рубрике „Наша пошта“ у часопису
Наш језик. На основу постављаних питања покушава се утврдити значај постојања једног оваквог одељка за неговање језичке културе.
PB - Београд : Иститут за српски језик САНУ
T2 - Наш језик
T1 - О „Нашој пошти“ у Нашем језику
T1 - О „Нашей Почте“ в Нашем языке
SP - 61
EP - 76
VL - 40
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7643
ER - 
@article{
author = "Спасојевић, Марина",
year = "2009",
abstract = "В настоящей работе анализируется содержание прежней рубрики „Наша
почта“ в журнале Наш /език. Эта рубрика была постоянной в прежней, довоенной
серии данного журнала, в то время как в новой серии она встречается спорадически под другими заглавиями. Имеющийся материал, касающийся корреспонденции с читателями, распределялся по тематике, к которой она относится. Исходя из
разнородности заданных вопросов и читателями предложенных решений, касающихся вопросов языковой культуры, автор указывает на значение наличия такого
журнального отдела, цель которого повышение культуры речи., У раду се анализира садржај пређашње рубрике „Наша пошта“ у часопису
Наш језик. На основу постављаних питања покушава се утврдити значај постојања једног оваквог одељка за неговање језичке културе.",
publisher = "Београд : Иститут за српски језик САНУ",
journal = "Наш језик",
title = "О „Нашој пошти“ у Нашем језику, О „Нашей Почте“ в Нашем языке",
pages = "61-76",
volume = "40",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7643"
}
Спасојевић, М.. (2009). О „Нашој пошти“ у Нашем језику. in Наш језик
Београд : Иститут за српски језик САНУ., 40, 61-76.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7643
Спасојевић М. О „Нашој пошти“ у Нашем језику. in Наш језик. 2009;40:61-76.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7643 .
Спасојевић, Марина, "О „Нашој пошти“ у Нашем језику" in Наш језик, 40 (2009):61-76,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7643 .

Принципи формирања и организације корпуса Речника српскохрватског књижевног и народног језика САНУ (у периоду од 1853. до 1953. године)

Ивановић, Ненад Б.

(Београд : Институт за српски језик САНУ, 2007)

TY - CHAP
AU - Ивановић, Ненад Б.
PY - 2007
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/4894
AB - The principles underlying the making and organization of corpus for the Dictionary of Serbo-Croatian language of Serbian Academy of Sciences and Arts were shaped during the late nineteenth and early twentieth century by the work of several generations of Serbian lexicogra-phers. Continuous scientific elaborations of this issue by the most prominent Serbian linguists of the time led to the following conclusions about the dependence of the corpus dictionary from the following factors: 1. Lexicographic concepts concerning the nature of literary language, which resulted in specific methods of compiling the material for the dictionary; 2. Empirical and functional division of language into written and spoken, as well as the use of qualifiers to explicate this division; 3. The distribution of language according to register, socio-cultural groups of speakers, chronological phases of its development, dialects, contexts; 4. Semantic organization of language according to the thematic groups of notions; 5. Cultural ties between the Serbian and other European languages, which is reflected by the issue of loan words in the Serbian language; 6. Functional equilibrium of language system, which prompted equal representation of each grammatical category of words in the corpus; 7. The significance of broad-mindedness and objectiveness on the part of the compiler for the quality of the Dictionary in general.
AB - У раду се, са становишта историје идеја, износи дијахрони приказ теоријских приступа лексичком саставу српског језика на основу којих је, кроз рад српских лексикографа на припремним пословима око израде великог описног Речника САНУ, дошло до научних увида у принципе формирања и организације корпуса овог речника.
PB - Београд : Институт за српски језик САНУ
T2 - Шездесет година Института за српски језик САНУ : зборник радова. 2
T1 - Принципи формирања и организације корпуса Речника српскохрватског књижевног и народног језика САНУ (у периоду од 1853. до 1953. године)
T1 - The Principles Underlying the Making and Organization of Corpus for the Dictionary of Serbo-Croatian Language of Serbian Academy of Sciences and Arts (1853–1953)
SP - 53
EP - 78
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4894
ER - 
@inbook{
author = "Ивановић, Ненад Б.",
year = "2007",
abstract = "The principles underlying the making and organization of corpus for the Dictionary of Serbo-Croatian language of Serbian Academy of Sciences and Arts were shaped during the late nineteenth and early twentieth century by the work of several generations of Serbian lexicogra-phers. Continuous scientific elaborations of this issue by the most prominent Serbian linguists of the time led to the following conclusions about the dependence of the corpus dictionary from the following factors: 1. Lexicographic concepts concerning the nature of literary language, which resulted in specific methods of compiling the material for the dictionary; 2. Empirical and functional division of language into written and spoken, as well as the use of qualifiers to explicate this division; 3. The distribution of language according to register, socio-cultural groups of speakers, chronological phases of its development, dialects, contexts; 4. Semantic organization of language according to the thematic groups of notions; 5. Cultural ties between the Serbian and other European languages, which is reflected by the issue of loan words in the Serbian language; 6. Functional equilibrium of language system, which prompted equal representation of each grammatical category of words in the corpus; 7. The significance of broad-mindedness and objectiveness on the part of the compiler for the quality of the Dictionary in general., У раду се, са становишта историје идеја, износи дијахрони приказ теоријских приступа лексичком саставу српског језика на основу којих је, кроз рад српских лексикографа на припремним пословима око израде великог описног Речника САНУ, дошло до научних увида у принципе формирања и организације корпуса овог речника.",
publisher = "Београд : Институт за српски језик САНУ",
journal = "Шездесет година Института за српски језик САНУ : зборник радова. 2",
booktitle = "Принципи формирања и организације корпуса Речника српскохрватског књижевног и народног језика САНУ (у периоду од 1853. до 1953. године), The Principles Underlying the Making and Organization of Corpus for the Dictionary of Serbo-Croatian Language of Serbian Academy of Sciences and Arts (1853–1953)",
pages = "53-78",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4894"
}
Ивановић, Н. Б.. (2007). Принципи формирања и организације корпуса Речника српскохрватског књижевног и народног језика САНУ (у периоду од 1853. до 1953. године). in Шездесет година Института за српски језик САНУ : зборник радова. 2
Београд : Институт за српски језик САНУ., 53-78.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4894
Ивановић НБ. Принципи формирања и организације корпуса Речника српскохрватског књижевног и народног језика САНУ (у периоду од 1853. до 1953. године). in Шездесет година Института за српски језик САНУ : зборник радова. 2. 2007;:53-78.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4894 .
Ивановић, Ненад Б., "Принципи формирања и организације корпуса Речника српскохрватског књижевног и народног језика САНУ (у периоду од 1853. до 1953. године)" in Шездесет година Института за српски језик САНУ : зборник радова. 2 (2007):53-78,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4894 .