Geography of Serbia

Link to this page

info:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Integrated and Interdisciplinary Research (IIR or III)/47007/RS//

Geography of Serbia (en)
Географија Србије (sr)
Geografija Srbije (sr_RS)
Authors

Publications

Евалуација природних и антропогених потецијала Срема у функцији одрживог развоја екотуризма

Micić, Jasna

(Универзитет у Београду, Географски факултет, 2022-11-17)

TY - THES
AU - Micić, Jasna
PY - 2022-11-17
UR - https://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=8968
UR - https://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:28035/bdef:Content/download
UR - https://plus.cobiss.net/cobiss/sr/sr/bib/83250185
UR - https://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/21213
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/14102
AB - Становиште да је човек одвојен од свеукупног екосистема планете Земље и да су његове потребе примарне у односу на остала жива бића, довело је до угрожавања основних ресурса (вода, ваздух, земљиште), али и неповратног губитка појединих врста флоре и фауне. Због тога одрживи, односно уравнотежени развој треба да буде принцип на коме се заснива развој свих делатности, укључујући и туризам. Очуваних делова природе је све мање, те се повећава потреба за путовањима у пределе у којима је сачуван изворни изглед пејзажа. Екотуризам сеуправо јавља као спона између потребе за заштитом природе и њеног свесног коришћења.У докторској дисертацији анализирано је административно подручје Срема, које је подељено на седам општина. Спроведена је евалуација природних и антропогених потенцијала простора за развој одрживог екотуризма. Поред класичне туристичке валоризације у истраживању је коришћена и анализа погодности, заснована на примени географског информационог система и аналитичког хијерархијског процеса, а са циљем издвајања локација погодних за развој одрживог екотуризма. Вредновање је извршено наоснову пет група критеријума (топографија, остале природне особености, заштита природних ресурса, приступачност, карактеристике заједнице), у оквиру којих је дефинисано 11 поткритеријума. Тежинским преклапањем добијена је синтезна карта на којој су приказане четири категорије погодности: најпогодније, погодно, маргинално погодно и непогодно.Резултати су показали да се погодни простори за развој одрживог екотуризма налазе у оквиру заштићених природних подручја и у њиховим заштитним зонама. Са друге стране, у појединим општинама се погодне локације налазе и изван поменутих зона, у просторима у којима је природа очувана и у којима се налазе атрактивни природни и културни ресурси. На основу добијених резултата предложени су потенцијални туристички производи округа иприпадајућих општина. Такође, указано је на постојеће развојне изазове и могућности зањихово превазилажење.
AB - The attitude that humans are separated from the overall ecosystem of the planet Earth and that their needs are primary compared to other living beings has led to the endangerment of basic resources (water, air, and soil), but also the irreversible loss of certain species of flora and fauna. Therefore, sustainable, i.e. balanced development should be the principle on which the development of all activities, including tourism, is based. There are fewer and fewer preserved parts of nature, and the need for travels to areas where the authentic landscape has been conserved is increasing. Sustainable ecotourism appears as a link between the need to protect nature and its conscious use. The doctoral dissertation analyzed the administrative area of Srem, which is divided into seven municipalities. An evaluation of the natural and anthropogenic potentials of the area for the development of sustainable ecotourism was carried out. In addition to the classic tourist valorization, the research also used land suitability analysis, based on the application of a geographic information system and analytical hierarchical process, intending to identify locations suitable for the development of sustainable ecotourism. The assessment was carried out based on five groups of criteria (topography, other natural features, protection of natural resources, accessibility, and community characteristics), within which 11 sub-criteria were defined. As a result of weighted overlay analysis, a synthesis map was obtained showing four suitability categories: most suitable, suitable, marginally suitable, and unsuitable. The results showed that suitable areas for the development of sustainable ecotourism are located within protected natural areas and in their protective zones. On the other hand, in some municipalities, suitable locations are also found outside the mentioned zones, in areas where nature is still preserved and where there are attractive natural and cultural resources. According to the obtained results, potential tourism products of the district and associated municipalities were proposed. Furthermore, the existing development challenges and opportunities for overcoming them were highlighted.
PB - Универзитет у Београду, Географски факултет
T2 - Универзитет у Београду
T1 - Евалуација природних и антропогених потецијала Срема у функцији одрживог развоја екотуризма
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_21213
ER - 
@phdthesis{
author = "Micić, Jasna",
year = "2022-11-17",
abstract = "Становиште да је човек одвојен од свеукупног екосистема планете Земље и да су његове потребе примарне у односу на остала жива бића, довело је до угрожавања основних ресурса (вода, ваздух, земљиште), али и неповратног губитка појединих врста флоре и фауне. Због тога одрживи, односно уравнотежени развој треба да буде принцип на коме се заснива развој свих делатности, укључујући и туризам. Очуваних делова природе је све мање, те се повећава потреба за путовањима у пределе у којима је сачуван изворни изглед пејзажа. Екотуризам сеуправо јавља као спона између потребе за заштитом природе и њеног свесног коришћења.У докторској дисертацији анализирано је административно подручје Срема, које је подељено на седам општина. Спроведена је евалуација природних и антропогених потенцијала простора за развој одрживог екотуризма. Поред класичне туристичке валоризације у истраживању је коришћена и анализа погодности, заснована на примени географског информационог система и аналитичког хијерархијског процеса, а са циљем издвајања локација погодних за развој одрживог екотуризма. Вредновање је извршено наоснову пет група критеријума (топографија, остале природне особености, заштита природних ресурса, приступачност, карактеристике заједнице), у оквиру којих је дефинисано 11 поткритеријума. Тежинским преклапањем добијена је синтезна карта на којој су приказане четири категорије погодности: најпогодније, погодно, маргинално погодно и непогодно.Резултати су показали да се погодни простори за развој одрживог екотуризма налазе у оквиру заштићених природних подручја и у њиховим заштитним зонама. Са друге стране, у појединим општинама се погодне локације налазе и изван поменутих зона, у просторима у којима је природа очувана и у којима се налазе атрактивни природни и културни ресурси. На основу добијених резултата предложени су потенцијални туристички производи округа иприпадајућих општина. Такође, указано је на постојеће развојне изазове и могућности зањихово превазилажење., The attitude that humans are separated from the overall ecosystem of the planet Earth and that their needs are primary compared to other living beings has led to the endangerment of basic resources (water, air, and soil), but also the irreversible loss of certain species of flora and fauna. Therefore, sustainable, i.e. balanced development should be the principle on which the development of all activities, including tourism, is based. There are fewer and fewer preserved parts of nature, and the need for travels to areas where the authentic landscape has been conserved is increasing. Sustainable ecotourism appears as a link between the need to protect nature and its conscious use. The doctoral dissertation analyzed the administrative area of Srem, which is divided into seven municipalities. An evaluation of the natural and anthropogenic potentials of the area for the development of sustainable ecotourism was carried out. In addition to the classic tourist valorization, the research also used land suitability analysis, based on the application of a geographic information system and analytical hierarchical process, intending to identify locations suitable for the development of sustainable ecotourism. The assessment was carried out based on five groups of criteria (topography, other natural features, protection of natural resources, accessibility, and community characteristics), within which 11 sub-criteria were defined. As a result of weighted overlay analysis, a synthesis map was obtained showing four suitability categories: most suitable, suitable, marginally suitable, and unsuitable. The results showed that suitable areas for the development of sustainable ecotourism are located within protected natural areas and in their protective zones. On the other hand, in some municipalities, suitable locations are also found outside the mentioned zones, in areas where nature is still preserved and where there are attractive natural and cultural resources. According to the obtained results, potential tourism products of the district and associated municipalities were proposed. Furthermore, the existing development challenges and opportunities for overcoming them were highlighted.",
publisher = "Универзитет у Београду, Географски факултет",
journal = "Универзитет у Београду",
title = "Евалуација природних и антропогених потецијала Срема у функцији одрживог развоја екотуризма",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_21213"
}
Micić, J.. (2022-11-17). Евалуација природних и антропогених потецијала Срема у функцији одрживог развоја екотуризма. in Универзитет у Београду
Универзитет у Београду, Географски факултет..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_21213
Micić J. Евалуација природних и антропогених потецијала Срема у функцији одрживог развоја екотуризма. in Универзитет у Београду. 2022;.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_21213 .
Micić, Jasna, "Евалуација природних и антропогених потецијала Срема у функцији одрживог развоја екотуризма" in Универзитет у Београду (2022-11-17),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_21213 .

Утицај туризма на ставове становништва о квалитету живота на Златибору

Denda, Stefan

(Универзитет у Београду, Географски факултет, 2022-09-26)

TY - THES
AU - Denda, Stefan
PY - 2022-09-26
UR - https://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=8967
UR - https://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:28033/bdef:Content/download
UR - https://plus.cobiss.net/cobiss/sr/sr/bib/81124873
UR - https://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/21212
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/14103
AB - Садржај докторске дисертације је просторно везан за златиборску микрорегију. Ради се о комплексној регионално-географској целини у природном и друштвеном погледу.Бројне околности су условиле висок ниво данашњег туристичког развоја простора Златибора. Стога, улога туризма је била један од главних разлога за детаљнију анализу поменутог простора. У складу са предметом истраживања, основни циљ дисертације је заснован на сагледавању утицаја развоја туризма на ставове становника везане заквалитет живота на територији општине Чајетина. Условно, могуће је издвојити неколико тематских целина. Најпре су дефинисани теоријско-методолошки оквири истраживања. Анализиране су границе и различити аспекти географског положаја. Такође, дат је преглед најважнијих истраживања која сутретирала ову просторну целину. У другом делу, акценат је дат физичко-географским и друштвено-географским карактеристика. Извршена је идeнтификација, и оцена природних и друштвених услова и ресурса простора Златибора узимајући у обзир историјски, демографски и економски оквир развоја. Посебно је обухваћен развој туризма и пратећих делатности оценом различитих параметара.У наставку је објашњен појам квалитета живота и његова повезаност са развојем туризма из угла локалне заједнице. Узимајући у обзир еколошке, економске и социо-културне аспекте туристичког развоја, проистиче његов утицај на квалитет живота становништва. На том правцу, у четвртом делу је формулисана методологија истраживања квалитета живота условљеног туризмом (енг. Tourism-related Quality of Life). Кроз анкетно истраживање тестиран је инструмент који је обухватио 36 елемената (показатеља) квалитета живота (36 зависних варијабли). Испитаници су дали одговоре о: 1. важности показатеља за квалитет живота, 2. задовољству показатељем квалитета живота и 3.оценили улогу (допринос) туризма за дати показатељ квалитет живота. Фокус истраживања јесте на трећем испитиваном сегменту – оцени улоге, тј. допринoса туризма елементима (показатељима) квалитета живота. Простор (територија) који је обухваћен анкетом јесте општина Чајетина, као централна административна целина на простору Златибора. Резултати истраживања су показали да је већина испитаника свесна важности показатеља квалитета живота на локалном нивоу. Исказано је умерено задовољство и релативно повољно дејство туристичког развоја на исте. У контексту утицаја туризма, присутне су извесне разлике између испитаника у складу са њиховим социо-економским и демографским обележјима. Такође, ставови испитаника о утицају туризма на показатеље квалитета живота су детерминисани њиховом интеракцијом са туристичким сектором.Додатно, установљена је позитивна веза (корелација) између груписаних и појединачних варијабли из анкетног упитника. Ово истраживање још једном потврђује значај комбиноване примене објективних и субјективних индикатора квалитета живота имајући у виду њихову нераздвојивост.
AB - In terms of the spatial coverage, the doctoral dissertation deals with the Zlatibor microregion.It is a complex regional-geographic unit in natural and social terms. Numerous circumstances have contributed to the highly developed tourism in the Zlatibor area. Therefore, the role of tourism is one of the main reasons for a more detailed analysis of the mentioned area. In line with the subject of research, the main goal of the thesis focuses on the study of the impact of tourism development on the local population’s attitudes to the life quality in the territory of the Municipality of Čajetina. It is possible to tentatively single out several thematic units. As the first step, the theoretical and methodological frameworks of were defined. The boundaries and various aspects of geographical position were analyzed. Also, an overview of the most critical research dealing with this spatial unit has been provided. In the second section, the emphasis is given to physical geographical, and socio-geographical characteristics. In accordance with the historical, demographic, and economic development framework, the identification, and assessment of natural and social conditions and resources of the Zlatibor area was carried out. Special attention is paid to the development of tourism and accompanying activities by assessing various parameters. The concept of the quality of life and its connection with tourism development from the perspective of the local community is explained below. The influence of tourism development on the population's quality of life is derived from the environmental, economic, and socio-cultural aspects of tourism development. In this direction, in the fourth section, the methodology of research on the tourism-related quality of life was defined (eng. Tourism-related Quality of Life). Through a survey, an instrument with 36 elements (indicators) of the quality of life (36 dependent variables) was tested. The respondents provided feedback on (1) the importance of indicators forthe quality of life, (2) satisfaction with the indicator of the quality of life, and (3) assessed the role(contribution) of tourism for the selected indicator of the quality of life. The focus of the research is on the third examined segment: assessing the role, i.e. the contribution of tourism to the elements (indicators) of the quality of life. The area (territory) covered by the survey is the municipality of Čajetina, a central administrative unit in Zlatibor.The results of the research show that most respondents are aware of the importance of the quality of life indicators at the local level. Moderate satisfaction and the relatively favorable effect of tourism development are also observed. In the context of the impacts of tourism, some differences among the respondents in terms of their socio-economic and demographic characteristics are observed. Also, the attitudes of respondents to the impact of tourism on life quality indicators are determined by their interaction with the tourism sector. Additionally, a positive correlation between grouped and individual variables from the survey questionnaire was established. This research confirms the importance of the combined application of objective and subjective indicators of life quality.
PB - Универзитет у Београду, Географски факултет
T2 - Универзитет у Београду
T1 - Утицај туризма на ставове становништва о квалитету живота на Златибору
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_21212
ER - 
@phdthesis{
author = "Denda, Stefan",
year = "2022-09-26",
abstract = "Садржај докторске дисертације је просторно везан за златиборску микрорегију. Ради се о комплексној регионално-географској целини у природном и друштвеном погледу.Бројне околности су условиле висок ниво данашњег туристичког развоја простора Златибора. Стога, улога туризма је била један од главних разлога за детаљнију анализу поменутог простора. У складу са предметом истраживања, основни циљ дисертације је заснован на сагледавању утицаја развоја туризма на ставове становника везане заквалитет живота на територији општине Чајетина. Условно, могуће је издвојити неколико тематских целина. Најпре су дефинисани теоријско-методолошки оквири истраживања. Анализиране су границе и различити аспекти географског положаја. Такође, дат је преглед најважнијих истраживања која сутретирала ову просторну целину. У другом делу, акценат је дат физичко-географским и друштвено-географским карактеристика. Извршена је идeнтификација, и оцена природних и друштвених услова и ресурса простора Златибора узимајући у обзир историјски, демографски и економски оквир развоја. Посебно је обухваћен развој туризма и пратећих делатности оценом различитих параметара.У наставку је објашњен појам квалитета живота и његова повезаност са развојем туризма из угла локалне заједнице. Узимајући у обзир еколошке, економске и социо-културне аспекте туристичког развоја, проистиче његов утицај на квалитет живота становништва. На том правцу, у четвртом делу је формулисана методологија истраживања квалитета живота условљеног туризмом (енг. Tourism-related Quality of Life). Кроз анкетно истраживање тестиран је инструмент који је обухватио 36 елемената (показатеља) квалитета живота (36 зависних варијабли). Испитаници су дали одговоре о: 1. важности показатеља за квалитет живота, 2. задовољству показатељем квалитета живота и 3.оценили улогу (допринос) туризма за дати показатељ квалитет живота. Фокус истраживања јесте на трећем испитиваном сегменту – оцени улоге, тј. допринoса туризма елементима (показатељима) квалитета живота. Простор (територија) који је обухваћен анкетом јесте општина Чајетина, као централна административна целина на простору Златибора. Резултати истраживања су показали да је већина испитаника свесна важности показатеља квалитета живота на локалном нивоу. Исказано је умерено задовољство и релативно повољно дејство туристичког развоја на исте. У контексту утицаја туризма, присутне су извесне разлике између испитаника у складу са њиховим социо-економским и демографским обележјима. Такође, ставови испитаника о утицају туризма на показатеље квалитета живота су детерминисани њиховом интеракцијом са туристичким сектором.Додатно, установљена је позитивна веза (корелација) између груписаних и појединачних варијабли из анкетног упитника. Ово истраживање још једном потврђује значај комбиноване примене објективних и субјективних индикатора квалитета живота имајући у виду њихову нераздвојивост., In terms of the spatial coverage, the doctoral dissertation deals with the Zlatibor microregion.It is a complex regional-geographic unit in natural and social terms. Numerous circumstances have contributed to the highly developed tourism in the Zlatibor area. Therefore, the role of tourism is one of the main reasons for a more detailed analysis of the mentioned area. In line with the subject of research, the main goal of the thesis focuses on the study of the impact of tourism development on the local population’s attitudes to the life quality in the territory of the Municipality of Čajetina. It is possible to tentatively single out several thematic units. As the first step, the theoretical and methodological frameworks of were defined. The boundaries and various aspects of geographical position were analyzed. Also, an overview of the most critical research dealing with this spatial unit has been provided. In the second section, the emphasis is given to physical geographical, and socio-geographical characteristics. In accordance with the historical, demographic, and economic development framework, the identification, and assessment of natural and social conditions and resources of the Zlatibor area was carried out. Special attention is paid to the development of tourism and accompanying activities by assessing various parameters. The concept of the quality of life and its connection with tourism development from the perspective of the local community is explained below. The influence of tourism development on the population's quality of life is derived from the environmental, economic, and socio-cultural aspects of tourism development. In this direction, in the fourth section, the methodology of research on the tourism-related quality of life was defined (eng. Tourism-related Quality of Life). Through a survey, an instrument with 36 elements (indicators) of the quality of life (36 dependent variables) was tested. The respondents provided feedback on (1) the importance of indicators forthe quality of life, (2) satisfaction with the indicator of the quality of life, and (3) assessed the role(contribution) of tourism for the selected indicator of the quality of life. The focus of the research is on the third examined segment: assessing the role, i.e. the contribution of tourism to the elements (indicators) of the quality of life. The area (territory) covered by the survey is the municipality of Čajetina, a central administrative unit in Zlatibor.The results of the research show that most respondents are aware of the importance of the quality of life indicators at the local level. Moderate satisfaction and the relatively favorable effect of tourism development are also observed. In the context of the impacts of tourism, some differences among the respondents in terms of their socio-economic and demographic characteristics are observed. Also, the attitudes of respondents to the impact of tourism on life quality indicators are determined by their interaction with the tourism sector. Additionally, a positive correlation between grouped and individual variables from the survey questionnaire was established. This research confirms the importance of the combined application of objective and subjective indicators of life quality.",
publisher = "Универзитет у Београду, Географски факултет",
journal = "Универзитет у Београду",
title = "Утицај туризма на ставове становништва о квалитету живота на Златибору",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_21212"
}
Denda, S.. (2022-09-26). Утицај туризма на ставове становништва о квалитету живота на Златибору. in Универзитет у Београду
Универзитет у Београду, Географски факултет..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_21212
Denda S. Утицај туризма на ставове становништва о квалитету живота на Златибору. in Универзитет у Београду. 2022;.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_21212 .
Denda, Stefan, "Утицај туризма на ставове становништва о квалитету живота на Златибору" in Универзитет у Београду (2022-09-26),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_21212 .

Демографске одреднице развоја људског капитала у Србији

Kokotović Kanazir, Vlasta

(Универзитет у Београду, Географски факултет, 2021)

TY - THES
AU - Kokotović Kanazir, Vlasta
PY - 2021
UR - https://uvidok.rcub.bg.ac.rs/bitstream/handle/123456789/4377/Referat.pdf
UR - https://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=8737
UR - https://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:26319/bdef:Content/download
UR - https://plus.cobiss.net/cobiss/sr/sr/bib/46322185
UR - https://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/20635
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/13383
AB - Људски капитал представља један од битних фактора за одређивање друштвеног иекономског развоја. Неједнакост у образовању доводи до неједнакости на тржишту рада штоима за последицу дугорочно не искоришћеност људског капитала, а самим тим и смањенупродуктивност. У другој половини двадесетог века дошло је до повећања потреба заквалитетнијом тј. образованијом радном снагом, што је условило повећање броја лица која сешколују. Лица са већим степеном школске спреме, имају бољи приступ тржишту рада и већумогућност запослења. Ипак, и поред многобројних студија на тему нивоа и квалитетаобразовања, ова тема се и даље сматра недовољно истраженом. Као разлог за то, најчешће сенаводи недостатак адекватних података или проблем њихове упоредивости, као и различитостобразовних система од земље до земље.Циљ дисертације је утврђивање стања људског капитала у Србији, његових демографскиходредница и сагледавање детерминанти људског капитала кроз ширу перспективу увођењем идругих димензија од значаја за свеукупни друштвени и економски развој. Истраживање јеспроведено на простору Републике Србије и обухватило је 168 општина. Стање људскогкапитала посматрано је кроз достигнути ниво образовања сагледавањем трендова у нивоушколске спреме на основу пописних резултата у периоду од 1981. до 2011. године.Демографске одреднице људског капитала анализиране су избором најважнијих демографскихкарактеристика попут старости, пола, економске активности, а одређивање просторнихдиспаритета у нивоу људског капитала сагледано је кроз анализу нивоа школске спреме премапопулационој величини општина. Детерминанте развоја људског капитала анализиране суметодом композитних индекса које поред образованости укључују и демографску и социо-економску перспективу. Према добијеним вредностима индекса издвојени су типови општиназа сваку од анализираних области (демографија, образовање, социо-економски услови). Наоснову компонентиних индекса креиран је композитни Индекс развијености људскогкапитала, и на основу његових вредности издвојено је шест типова општина (три типа сарелативно повољним вредностима и три са неповољним вредностима људског капитала).Евалуација стања развијености људског капитала може послужити као смерница у даљемпреузимању акција са циљем адекватне популационе политике на локалном нивоу,усклађивања понуде образовања и потреба тржишта рада и успоравања процеса емиграцијемладог, високообразованог становништва.
AB - Human capital is one of the important factors in determining social and economicdevelopment. Inequality in education leads to inequality in the labor market, which results in longtermunderutilization of human capital, and thus reduced productivity. In the second half of thetwentieth century, there was an increase in the need for more quality and educated labor, which ledto an increase in the number of people attending school. People with a higher level of education havebetter access to the labor market and a greater possibility of employment. However, despite numerousstudies on the level and quality of education, this topic is still considered insufficiently researched.The reason for that is most often the lack of adequate data or the problem of their comparability, aswell as the diversity of education systems between countries. The aim of the dissertation is todetermine the state of human capital in Serbia, its demographic determinants and to consider thedeterminants of human capital through a broader perspective by introducing other dimensions,important for the overall social and economic development. The research was conducted on theterritory of the Republic of Serbia and included 168 municipalities. The state of human capital wasobserved through the achieved level of education by looking at trends in the level of education, basedon the Census results in the period from 1981 to 2011. Demographic determinants of human capitalwere analyzed by selecting the most important demographic characteristics, such as: age, gender andeconomic activity. Determining of spatial disparities in the achieved level of human capital was seenthrough the education analysis, according to the municipality’s population size. The determinants ofhuman capital development were analyzed using the method of composite indices, which, in additionto education, also include a demographic and socio-economic perspective. According to the obtainedvalues of the index, the types of municipalities were separated for each of the analyzed areas(demography, education, socio-economic conditions). Based on the component indices, a compositeHuman Capital Development Index was created, and based on its values, six types of municipalitieswere highlighted (three types with relatively favorable values and three with unfavorable values ofhuman capital). Evaluation of the human capital development can serve as a guideline in further actionwith the aim of adequate population policy at the local level, harmonizing the supply of educationand the needs of the labor market, which will decelerate the emigration of young, highly educatedpopulation in future.
PB - Универзитет у Београду, Географски факултет
T2 - Универзитет у Београду
T1 - Демографске одреднице развоја људског капитала у Србији
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_20635
ER - 
@phdthesis{
author = "Kokotović Kanazir, Vlasta",
year = "2021",
abstract = "Људски капитал представља један од битних фактора за одређивање друштвеног иекономског развоја. Неједнакост у образовању доводи до неједнакости на тржишту рада штоима за последицу дугорочно не искоришћеност људског капитала, а самим тим и смањенупродуктивност. У другој половини двадесетог века дошло је до повећања потреба заквалитетнијом тј. образованијом радном снагом, што је условило повећање броја лица која сешколују. Лица са већим степеном школске спреме, имају бољи приступ тржишту рада и већумогућност запослења. Ипак, и поред многобројних студија на тему нивоа и квалитетаобразовања, ова тема се и даље сматра недовољно истраженом. Као разлог за то, најчешће сенаводи недостатак адекватних података или проблем њихове упоредивости, као и различитостобразовних система од земље до земље.Циљ дисертације је утврђивање стања људског капитала у Србији, његових демографскиходредница и сагледавање детерминанти људског капитала кроз ширу перспективу увођењем идругих димензија од значаја за свеукупни друштвени и економски развој. Истраживање јеспроведено на простору Републике Србије и обухватило је 168 општина. Стање људскогкапитала посматрано је кроз достигнути ниво образовања сагледавањем трендова у нивоушколске спреме на основу пописних резултата у периоду од 1981. до 2011. године.Демографске одреднице људског капитала анализиране су избором најважнијих демографскихкарактеристика попут старости, пола, економске активности, а одређивање просторнихдиспаритета у нивоу људског капитала сагледано је кроз анализу нивоа школске спреме премапопулационој величини општина. Детерминанте развоја људског капитала анализиране суметодом композитних индекса које поред образованости укључују и демографску и социо-економску перспективу. Према добијеним вредностима индекса издвојени су типови општиназа сваку од анализираних области (демографија, образовање, социо-економски услови). Наоснову компонентиних индекса креиран је композитни Индекс развијености људскогкапитала, и на основу његових вредности издвојено је шест типова општина (три типа сарелативно повољним вредностима и три са неповољним вредностима људског капитала).Евалуација стања развијености људског капитала може послужити као смерница у даљемпреузимању акција са циљем адекватне популационе политике на локалном нивоу,усклађивања понуде образовања и потреба тржишта рада и успоравања процеса емиграцијемладог, високообразованог становништва., Human capital is one of the important factors in determining social and economicdevelopment. Inequality in education leads to inequality in the labor market, which results in longtermunderutilization of human capital, and thus reduced productivity. In the second half of thetwentieth century, there was an increase in the need for more quality and educated labor, which ledto an increase in the number of people attending school. People with a higher level of education havebetter access to the labor market and a greater possibility of employment. However, despite numerousstudies on the level and quality of education, this topic is still considered insufficiently researched.The reason for that is most often the lack of adequate data or the problem of their comparability, aswell as the diversity of education systems between countries. The aim of the dissertation is todetermine the state of human capital in Serbia, its demographic determinants and to consider thedeterminants of human capital through a broader perspective by introducing other dimensions,important for the overall social and economic development. The research was conducted on theterritory of the Republic of Serbia and included 168 municipalities. The state of human capital wasobserved through the achieved level of education by looking at trends in the level of education, basedon the Census results in the period from 1981 to 2011. Demographic determinants of human capitalwere analyzed by selecting the most important demographic characteristics, such as: age, gender andeconomic activity. Determining of spatial disparities in the achieved level of human capital was seenthrough the education analysis, according to the municipality’s population size. The determinants ofhuman capital development were analyzed using the method of composite indices, which, in additionto education, also include a demographic and socio-economic perspective. According to the obtainedvalues of the index, the types of municipalities were separated for each of the analyzed areas(demography, education, socio-economic conditions). Based on the component indices, a compositeHuman Capital Development Index was created, and based on its values, six types of municipalitieswere highlighted (three types with relatively favorable values and three with unfavorable values ofhuman capital). Evaluation of the human capital development can serve as a guideline in further actionwith the aim of adequate population policy at the local level, harmonizing the supply of educationand the needs of the labor market, which will decelerate the emigration of young, highly educatedpopulation in future.",
publisher = "Универзитет у Београду, Географски факултет",
journal = "Универзитет у Београду",
title = "Демографске одреднице развоја људског капитала у Србији",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_20635"
}
Kokotović Kanazir, V.. (2021). Демографске одреднице развоја људског капитала у Србији. in Универзитет у Београду
Универзитет у Београду, Географски факултет..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_20635
Kokotović Kanazir V. Демографске одреднице развоја људског капитала у Србији. in Универзитет у Београду. 2021;.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_20635 .
Kokotović Kanazir, Vlasta, "Демографске одреднице развоја људског капитала у Србији" in Универзитет у Београду (2021),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_20635 .

Улога објеката геонаслеђа у туризму Подунавља Србије

Лукић, Добрила; Петровић, Марко Д.

(Београд : Географски институт "Јован Цвијић" САНУ, 2020)

TY - BOOK
AU - Лукић, Добрила
AU - Петровић, Марко Д.
PY - 2020
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/12829
PB - Београд : Географски институт "Јован Цвијић" САНУ
T1 - Улога објеката геонаслеђа у туризму Подунавља Србије
T1 - Тhe Role of Geoheritage Sites in Tourism of Serbian Podunavlje Region
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12829
ER - 
@book{
author = "Лукић, Добрила and Петровић, Марко Д.",
year = "2020",
publisher = "Београд : Географски институт "Јован Цвијић" САНУ",
title = "Улога објеката геонаслеђа у туризму Подунавља Србије, Тhe Role of Geoheritage Sites in Tourism of Serbian Podunavlje Region",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12829"
}
Лукић, Д.,& Петровић, М. Д.. (2020). Улога објеката геонаслеђа у туризму Подунавља Србије. 
Београд : Географски институт "Јован Цвијић" САНУ..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12829
Лукић Д, Петровић МД. Улога објеката геонаслеђа у туризму Подунавља Србије. 2020;.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12829 .
Лукић, Добрила, Петровић, Марко Д., "Улога објеката геонаслеђа у туризму Подунавља Србије" (2020),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12829 .

Вредновање геопростора за потребе планирања фотонапонских електрана у Србији

Doljak, Dejan Lj.

(Универзитет у Београду, Географски факултет, 2020)

TY - THES
AU - Doljak, Dejan Lj.
PY - 2020
UR - http://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=7848
UR - https://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:23138/bdef:Content/download
UR - http://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=27057929
UR - https://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/17769
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/12824
AB - Основни циљ докторске дисертације је да се утврди методологија за процену повољностипростора за изградњу фотонапонских електрана на земљи, на примеру две јединице локалнесамоуправе у Србији: Граду Врању и општини Кладово. Предложен модел заснива се напримени географског информационог система и методе вишекритеријумске анализе. Завредновање простора коришћене су три групе критеријума (климатске карактеристике,животна средина и локација) и њима припадајућих 10 фактора (ирадијација, температураваздуха, нагиб и, експозиција терена, педолошки састав, удаљеност од површинских вода,близина путева, електроенергетске инфраструктуре и места потрошње). Уз помоћкритеријума за елиминацију из поступка вредновања изузети су терени са нагибом преко 32°,заштићена природна и културна добра, изграђене површине, површинске воде, путеви,железница, и електроенергетска инфарструктура са заштитним појасом, као и осталенетравнате површине. За потребе истраживања направљен је модел просторне расподелеирадијације. На основу индекса просторне повољности одабране су експерименталнепарцеле за које је извршена процена техничког потенцијала за фотонапонску конверзију.Резултати спроведеног вредновања представљени су у виду карата на којима су приказанекласе повољности простора за изградњу фотонапонских електрана. Други део дисертацијепредставља анкетно истраживање, које има за циљ да утврди информисаност стручњака ишире јавности у вези коришћења обновљивих извора енергије, са посебним нагласком нафотонапонске системе. Анализом досадашњих активности у Србији на пољу коришћењаових система, као и на основу примера добре праксе у Кини, Немачкој и Словенији,закључено је да би доношење различитих развојних програма и финансијских механизама,који су усмерени на конкретне локације, омогућило боље перформансе фотонапонскихелектрана уз минималне трошкове и утицај на животну средину.
AB - The main goal of the doctoral dissertation is to determine a methodology for the assessment ofspatial suitability for the development of ground-mounted photovoltaic power plants, by theexample of two local self-government units in Serbia: the City of Vranje and the municipality ofKladovo. The proposed model is based on the application of the geographical information systemand the multi-criteria analysis method. Three groups of criteria (climatic characteristics,environment, and location) and 10 related factors (irradiation, air temperature, terrain slope andaspect, pedological composition, distance from surface waters, and proximity to roads, electricityinfrastructure and places of consumption) were used to evaluate the spatial suitability. With the helpof the criteria for elimination, the terrain with a slope exceeding 32°, protected natural and culturalassets, built-up areas, surface water, road, railway and electricity infrastructure with a protectivebelt, as well as other non-grassed areas were excluded from the evaluation procedure. For thepurposes of the conducted research, a model of the spatial distribution of irradiation was developed.On the basis of the spatial suitability index, experimental plots were selected to estimate technicalpotential for photovoltaic conversion. The results of the evaluation are presented in the form ofmaps that shows the spatial suitability classes for the construction of photovoltaic power plants. Thesecond part of the doctoral dissertation is survey research aimed at establishing the awareness ofexperts and the public regarding the use of renewable energy sources, with particular emphasis onphotovoltaic systems. Based on the analysis of recent activities in Serbia in the field of using thesesystems, as well as on good practices in China, Germany and Slovenia concluded that adoptingdifferent development programs and site-specific financial mechanisms would enable betterperformance photovoltaic power plants with minimal cost and environmental impact.
PB - Универзитет у Београду, Географски факултет
T2 - Универзитет у Београду
T1 - Вредновање геопростора за потребе планирања фотонапонских електрана у Србији
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_17769
ER - 
@phdthesis{
author = "Doljak, Dejan Lj.",
year = "2020",
abstract = "Основни циљ докторске дисертације је да се утврди методологија за процену повољностипростора за изградњу фотонапонских електрана на земљи, на примеру две јединице локалнесамоуправе у Србији: Граду Врању и општини Кладово. Предложен модел заснива се напримени географског информационог система и методе вишекритеријумске анализе. Завредновање простора коришћене су три групе критеријума (климатске карактеристике,животна средина и локација) и њима припадајућих 10 фактора (ирадијација, температураваздуха, нагиб и, експозиција терена, педолошки састав, удаљеност од површинских вода,близина путева, електроенергетске инфраструктуре и места потрошње). Уз помоћкритеријума за елиминацију из поступка вредновања изузети су терени са нагибом преко 32°,заштићена природна и културна добра, изграђене површине, површинске воде, путеви,железница, и електроенергетска инфарструктура са заштитним појасом, као и осталенетравнате површине. За потребе истраживања направљен је модел просторне расподелеирадијације. На основу индекса просторне повољности одабране су експерименталнепарцеле за које је извршена процена техничког потенцијала за фотонапонску конверзију.Резултати спроведеног вредновања представљени су у виду карата на којима су приказанекласе повољности простора за изградњу фотонапонских електрана. Други део дисертацијепредставља анкетно истраживање, које има за циљ да утврди информисаност стручњака ишире јавности у вези коришћења обновљивих извора енергије, са посебним нагласком нафотонапонске системе. Анализом досадашњих активности у Србији на пољу коришћењаових система, као и на основу примера добре праксе у Кини, Немачкој и Словенији,закључено је да би доношење различитих развојних програма и финансијских механизама,који су усмерени на конкретне локације, омогућило боље перформансе фотонапонскихелектрана уз минималне трошкове и утицај на животну средину., The main goal of the doctoral dissertation is to determine a methodology for the assessment ofspatial suitability for the development of ground-mounted photovoltaic power plants, by theexample of two local self-government units in Serbia: the City of Vranje and the municipality ofKladovo. The proposed model is based on the application of the geographical information systemand the multi-criteria analysis method. Three groups of criteria (climatic characteristics,environment, and location) and 10 related factors (irradiation, air temperature, terrain slope andaspect, pedological composition, distance from surface waters, and proximity to roads, electricityinfrastructure and places of consumption) were used to evaluate the spatial suitability. With the helpof the criteria for elimination, the terrain with a slope exceeding 32°, protected natural and culturalassets, built-up areas, surface water, road, railway and electricity infrastructure with a protectivebelt, as well as other non-grassed areas were excluded from the evaluation procedure. For thepurposes of the conducted research, a model of the spatial distribution of irradiation was developed.On the basis of the spatial suitability index, experimental plots were selected to estimate technicalpotential for photovoltaic conversion. The results of the evaluation are presented in the form ofmaps that shows the spatial suitability classes for the construction of photovoltaic power plants. Thesecond part of the doctoral dissertation is survey research aimed at establishing the awareness ofexperts and the public regarding the use of renewable energy sources, with particular emphasis onphotovoltaic systems. Based on the analysis of recent activities in Serbia in the field of using thesesystems, as well as on good practices in China, Germany and Slovenia concluded that adoptingdifferent development programs and site-specific financial mechanisms would enable betterperformance photovoltaic power plants with minimal cost and environmental impact.",
publisher = "Универзитет у Београду, Географски факултет",
journal = "Универзитет у Београду",
title = "Вредновање геопростора за потребе планирања фотонапонских електрана у Србији",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_17769"
}
Doljak, D. Lj.. (2020). Вредновање геопростора за потребе планирања фотонапонских електрана у Србији. in Универзитет у Београду
Универзитет у Београду, Географски факултет..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_17769
Doljak DL. Вредновање геопростора за потребе планирања фотонапонских електрана у Србији. in Универзитет у Београду. 2020;.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_17769 .
Doljak, Dejan Lj., "Вредновање геопростора за потребе планирања фотонапонских електрана у Србији" in Универзитет у Београду (2020),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_17769 .

Дневни миграциони систем Београда

Filipović, Marko

(Универзитет у Београду, Географски факултет, 2020)

TY - THES
AU - Filipović, Marko
PY - 2020
UR - http://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=8099
UR - https://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:23593/bdef:Content/download
UR - http://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=28246537
UR - https://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/18274
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/12823
AB - Истраживање за предмет има детерминисање просторног и популационог обухватадневног миграционог система Београда. Дневна миграција радне снаге коришћена јекао релевантни показатељ функцијског испољавања центра рада и усмерености насељастановања. За примарни центар рада узето је урбано језгро - насеље Београд. Пореданализе дневног урбаног система главног града Србије, проучавани су и његовиподсистеми. Делови насеља Београд који припадају различитим градским општинамапосматрани су као засебна језгра. Додатни показатељ представљала су и дневнакретања радне снаге унутар самог насеља, односно између његових делова, са циљемпрецизнијег одређивања центара рада у оквиру урбаног језгра. Контингент дневнихмиграната анализиран је и према основним структурним обележјима. У циљуразумевања просторно популационих процеса у оквиру дневног миграционог системаБеограда, дат је осврт и на улогу мањих центара рада на територији или у непосреднојблизини Београдске области, као и најзначајнијих сателитских насеља. За временскиоквир истраживања трансформација у оквиру дневног миграционог система Београдаакценат је стављен на последњи међупописни период (2002-2011), при чему сукоришћени подаци посебне обраде РЗС. Добијени резултати потврдили су раднехипотезе постављене на почетку истраживања. Просторни обухват дневногмиграционог система Београда је повећан, а истакнут је и утицај прекинуте транзицијеи привредне рецесије. Истраживањем су утврђене промене у хијерархији подсистема,при чему су истакнуте најдинамичније промене које се дешавају у оквиру дневногурбаног система, чије језгро чини Нови Београд. Указано је на потребе и правце даљихистраживања дневног миграционог система Београда, као најдинамичнијеконцентрације функција и становништва на територији Републике Србије
AB - The topic of the research is to determine spatial and population coverage of daily migrationsystem of Belgrade. Daily labor migration was used as a relevant indicator of functionalmanifestation of the work center and focus of the place of residence. The urban center - thesettlement of Belgrade - was taken as a primary center of work. In addition to the analysis ofthe daily urban system of the capital of Serbia, its subsystems were also studied. Parts of thesettlement of Belgrade that belong to different municipalities, were considered as separatenucleus. Daily labor mobility within the populated area itself, or more precisely between itsparts, were taken as additional indicator with the aim of determining the work centers moreprecisely within the urban nucleus. The contingent of commuters was also analyzed accordingto the basic structural features. In order to understand the spatial population processes withinthe daily migration system of Belgrade, the role of smaller work centers on the territory ornear the Belgrade area, tigether with the most important satellite settlements, were alsoreviewed. The emphasis for the time frame for the research of transformations within the dailymigration system of Belgrade, was placed on the last inter-census period (2002-2011), wherethe data for special processing of the SORS were used. Obtained results confirmed theworking hypotheses set at the beginning of the research. Spatial contain of daily migrationsystem of Belgrade has increased, and the impact of the interrupted transition and economicrecession has been highlighted. The research identified changes in the hierarchy ofsubsystems, highlighting the most dynamic changes that occur within the daily urban system,whose focal point is New Belgrade. The needs and directions of further research of the dailymigration system of Belgrade, as the most dynamic concentration of functions and populationon the territory of the Republic of Serbia, were pointed out
PB - Универзитет у Београду, Географски факултет
T2 - Универзитет у Београду
T1 - Дневни миграциони систем Београда
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_18274
ER - 
@phdthesis{
author = "Filipović, Marko",
year = "2020",
abstract = "Истраживање за предмет има детерминисање просторног и популационог обухватадневног миграционог система Београда. Дневна миграција радне снаге коришћена јекао релевантни показатељ функцијског испољавања центра рада и усмерености насељастановања. За примарни центар рада узето је урбано језгро - насеље Београд. Пореданализе дневног урбаног система главног града Србије, проучавани су и његовиподсистеми. Делови насеља Београд који припадају различитим градским општинамапосматрани су као засебна језгра. Додатни показатељ представљала су и дневнакретања радне снаге унутар самог насеља, односно између његових делова, са циљемпрецизнијег одређивања центара рада у оквиру урбаног језгра. Контингент дневнихмиграната анализиран је и према основним структурним обележјима. У циљуразумевања просторно популационих процеса у оквиру дневног миграционог системаБеограда, дат је осврт и на улогу мањих центара рада на територији или у непосреднојблизини Београдске области, као и најзначајнијих сателитских насеља. За временскиоквир истраживања трансформација у оквиру дневног миграционог система Београдаакценат је стављен на последњи међупописни период (2002-2011), при чему сукоришћени подаци посебне обраде РЗС. Добијени резултати потврдили су раднехипотезе постављене на почетку истраживања. Просторни обухват дневногмиграционог система Београда је повећан, а истакнут је и утицај прекинуте транзицијеи привредне рецесије. Истраживањем су утврђене промене у хијерархији подсистема,при чему су истакнуте најдинамичније промене које се дешавају у оквиру дневногурбаног система, чије језгро чини Нови Београд. Указано је на потребе и правце даљихистраживања дневног миграционог система Београда, као најдинамичнијеконцентрације функција и становништва на територији Републике Србије, The topic of the research is to determine spatial and population coverage of daily migrationsystem of Belgrade. Daily labor migration was used as a relevant indicator of functionalmanifestation of the work center and focus of the place of residence. The urban center - thesettlement of Belgrade - was taken as a primary center of work. In addition to the analysis ofthe daily urban system of the capital of Serbia, its subsystems were also studied. Parts of thesettlement of Belgrade that belong to different municipalities, were considered as separatenucleus. Daily labor mobility within the populated area itself, or more precisely between itsparts, were taken as additional indicator with the aim of determining the work centers moreprecisely within the urban nucleus. The contingent of commuters was also analyzed accordingto the basic structural features. In order to understand the spatial population processes withinthe daily migration system of Belgrade, the role of smaller work centers on the territory ornear the Belgrade area, tigether with the most important satellite settlements, were alsoreviewed. The emphasis for the time frame for the research of transformations within the dailymigration system of Belgrade, was placed on the last inter-census period (2002-2011), wherethe data for special processing of the SORS were used. Obtained results confirmed theworking hypotheses set at the beginning of the research. Spatial contain of daily migrationsystem of Belgrade has increased, and the impact of the interrupted transition and economicrecession has been highlighted. The research identified changes in the hierarchy ofsubsystems, highlighting the most dynamic changes that occur within the daily urban system,whose focal point is New Belgrade. The needs and directions of further research of the dailymigration system of Belgrade, as the most dynamic concentration of functions and populationon the territory of the Republic of Serbia, were pointed out",
publisher = "Универзитет у Београду, Географски факултет",
journal = "Универзитет у Београду",
title = "Дневни миграциони систем Београда",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_18274"
}
Filipović, M.. (2020). Дневни миграциони систем Београда. in Универзитет у Београду
Универзитет у Београду, Географски факултет..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_18274
Filipović M. Дневни миграциони систем Београда. in Универзитет у Београду. 2020;.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_18274 .
Filipović, Marko, "Дневни миграциони систем Београда" in Универзитет у Београду (2020),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_18274 .

Геоеколошко вредновање Рамсарских подручја у функцији одрживог развоја локалних заједница у Србији

Jojić Glavonjić, Tamara

(Универзитет у Београду, Географски факултет, 2020)

TY - THES
AU - Jojić Glavonjić, Tamara
PY - 2020
UR - http://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=8104
UR - https://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:23604/bdef:Content/download
UR - http://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=27718921
UR - https://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/18275
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/12822
AB - Два заштићена подручја Србије − специјални резерват природе „Царска бара” и предео изузетних одлика „Власина”, анализирана су с аспекта природно-географског и социо економског потенцијала који би омогућио одрживи развој локалних заједница на тим просторима. Основни циљ је био утврдити да ли проглашење једног простора заштићеним у Србији утиче на свакодневни живот и привређивање локалног становништва и колико је локална заједница укључена у процес управљања? Да ли су кочница развоја природни или социо-економски фактори? Најпре је инвентарисан и анализиран природни потенцијал, затим социо-економски сагледан кроз анализу одрживости становништва, док су директни ставови локалног становништва о животу у заштићеном подручју, управљачу и даљим плановима везаним за живот и рад, добијени методом анкете. Апострофирајући туризам као једину одрживу делатност пригодну за заштићена подручја, извршено је вредновање. Зависно од врсте туризма, одговарајући елементи су оцењивани као позитивни или негативни за жељени тип коришћења. Инвентарисано је и анализирано материјално и нематеријално културно наслеђе. Могућности за развој рекреативног и излетничког туризма су оцењене као осредње, за развој руралног такође, док је за развој туризма специфичних интересовања подручје ПИО „Власина” оцењено као веома добро. Антропогеографски потенцијал оцењен је недовољно атрактивним да буде самосталан туристички мотив. Сиромаштво локалног становништва као последица незапослености која премашује (на Власини значајно) републички просек, јесте главна кочница развоја истраживаних подручја. Ретка и нетакнута природа, декларативно законом заштићена, није сама по себи довољна, а предуслови одрживог развоја – свест локалног становништва о вредностима њиховог завичаја и сарадња са управљачем, не постоје.
AB - Two Serbia’s protected areas, Special Nature Reserve “Carska bara” and Outstanding Nature Landscape “Vlasina”, were analyzed from the aspect of natural-geographical and socio-economic potential that would enable sustainable development of their local communities. The aim was to determine whether the proclamation of a protected area in Serbia affects the daily life and economy of the local population and how much the local community is involved in the management process? Are the limiting factors natural or socio-economic ones? An inventory of the natural potential was drew up and analyzed, socio-economic potential was perceived through the analysis of population sustainability, while the perception of the local residents about life in the protected area, their future plans and the manager, were obtained by survey. Emphasizing tourism as the only sustainable activity suitable for protected areas, an evaluation was performed. Depending on the type of tourism, corresponding elements were rated as positive or negative. Tangible and intangible cultural heritage was inventoried and analyzed. Opportunities for the development of recreational, excursion and rural tourism, were rated passable, while the development of tourism of specific interests, for the area of “Vlasina”, was estimated very good. The anthropogeographical potential was estimated insufficiently attractive for an independent tourist motive. Poverty of the local population as a consequence of unemployment rate that exceeds the national average, was seen as the main obstacle to the development of the researched areas. Untouched nature, protected by law, is not enough in itself. Prerequisites for sustainable development, the ecological awareness of the local population and cooperation with the manager, do not exist.
PB - Универзитет у Београду, Географски факултет
T2 - Универзитет у Београду
T1 - Геоеколошко вредновање Рамсарских подручја у функцији одрживог развоја локалних заједница у Србији
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_18275
ER - 
@phdthesis{
author = "Jojić Glavonjić, Tamara",
year = "2020",
abstract = "Два заштићена подручја Србије − специјални резерват природе „Царска бара” и предео изузетних одлика „Власина”, анализирана су с аспекта природно-географског и социо економског потенцијала који би омогућио одрживи развој локалних заједница на тим просторима. Основни циљ је био утврдити да ли проглашење једног простора заштићеним у Србији утиче на свакодневни живот и привређивање локалног становништва и колико је локална заједница укључена у процес управљања? Да ли су кочница развоја природни или социо-економски фактори? Најпре је инвентарисан и анализиран природни потенцијал, затим социо-економски сагледан кроз анализу одрживости становништва, док су директни ставови локалног становништва о животу у заштићеном подручју, управљачу и даљим плановима везаним за живот и рад, добијени методом анкете. Апострофирајући туризам као једину одрживу делатност пригодну за заштићена подручја, извршено је вредновање. Зависно од врсте туризма, одговарајући елементи су оцењивани као позитивни или негативни за жељени тип коришћења. Инвентарисано је и анализирано материјално и нематеријално културно наслеђе. Могућности за развој рекреативног и излетничког туризма су оцењене као осредње, за развој руралног такође, док је за развој туризма специфичних интересовања подручје ПИО „Власина” оцењено као веома добро. Антропогеографски потенцијал оцењен је недовољно атрактивним да буде самосталан туристички мотив. Сиромаштво локалног становништва као последица незапослености која премашује (на Власини значајно) републички просек, јесте главна кочница развоја истраживаних подручја. Ретка и нетакнута природа, декларативно законом заштићена, није сама по себи довољна, а предуслови одрживог развоја – свест локалног становништва о вредностима њиховог завичаја и сарадња са управљачем, не постоје., Two Serbia’s protected areas, Special Nature Reserve “Carska bara” and Outstanding Nature Landscape “Vlasina”, were analyzed from the aspect of natural-geographical and socio-economic potential that would enable sustainable development of their local communities. The aim was to determine whether the proclamation of a protected area in Serbia affects the daily life and economy of the local population and how much the local community is involved in the management process? Are the limiting factors natural or socio-economic ones? An inventory of the natural potential was drew up and analyzed, socio-economic potential was perceived through the analysis of population sustainability, while the perception of the local residents about life in the protected area, their future plans and the manager, were obtained by survey. Emphasizing tourism as the only sustainable activity suitable for protected areas, an evaluation was performed. Depending on the type of tourism, corresponding elements were rated as positive or negative. Tangible and intangible cultural heritage was inventoried and analyzed. Opportunities for the development of recreational, excursion and rural tourism, were rated passable, while the development of tourism of specific interests, for the area of “Vlasina”, was estimated very good. The anthropogeographical potential was estimated insufficiently attractive for an independent tourist motive. Poverty of the local population as a consequence of unemployment rate that exceeds the national average, was seen as the main obstacle to the development of the researched areas. Untouched nature, protected by law, is not enough in itself. Prerequisites for sustainable development, the ecological awareness of the local population and cooperation with the manager, do not exist.",
publisher = "Универзитет у Београду, Географски факултет",
journal = "Универзитет у Београду",
title = "Геоеколошко вредновање Рамсарских подручја у функцији одрживог развоја локалних заједница у Србији",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_18275"
}
Jojić Glavonjić, T.. (2020). Геоеколошко вредновање Рамсарских подручја у функцији одрживог развоја локалних заједница у Србији. in Универзитет у Београду
Универзитет у Београду, Географски факултет..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_18275
Jojić Glavonjić T. Геоеколошко вредновање Рамсарских подручја у функцији одрживог развоја локалних заједница у Србији. in Универзитет у Београду. 2020;.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_18275 .
Jojić Glavonjić, Tamara, "Геоеколошко вредновање Рамсарских подручја у функцији одрживог развоја локалних заједница у Србији" in Универзитет у Београду (2020),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_18275 .

Analysis of the Universal Thermal Climate Index during heat waves in Serbia

Pecelj, Milica; Lukić, Milica; Filipović, Dejan; Protić, Branko; Bogdanović, Uroš

(Copernicus Gesellschaft Mbh, Gottingen, 2020)

TY - JOUR
AU - Pecelj, Milica
AU - Lukić, Milica
AU - Filipović, Dejan
AU - Protić, Branko
AU - Bogdanović, Uroš
PY - 2020
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/12587
AB - The objective of this paper is to assess the bioclimatic conditions in Serbia during summer in order to identify biothermal heat hazard. Special emphasis is placed on the bioclimatic index UTCI (Universal Thermal Climate Index), whose purpose is to evaluate the degree of thermal stress that the human body is exposed to. For this research, mean daily and hourly (07:00 and 14:00 CET) meteorological data from three weather stations (Zlatibor, Novi Sad and Nig) have been collected for the period from 1998 to 2017. In order to identify patterns of biothermal heat stress conditions, the thresholds of the daily UTCI (UTCI >= 38 degrees C, referred to as very strong heat stress, VSHS) at 14:00 CET are compared with the thresholds of daily maximum air temperature (t(max) >= 35 degrees C, referred to as hot days, HDs), which are further termed as heat wave events (HWEs). The findings show that the UTCI heat stress category "very strong heat stress" at 14:00 CET indicates heat waves. The most extreme heat wave events occurred in 2007, 2012, 2015 and 2017. Moreover, three HWEs at Nis that occurred in July 2007 lasted 3, 10 and 4 d. HWEs and very strong heat stress events (VSHSEs) recorded in July 2007 (lasted 10 d each), 2012 (lasted 9 and 12 d) and 2015 (lasted 7 and 10 d) were of the longest duration and are considered to be the indicators of biothermal heat hazard. The daily UTCI14h heat stress becomes more extreme in terms of severity and heat wave duration up to very strong heat stress.
PB - Copernicus Gesellschaft Mbh, Gottingen
T2 - Natural Hazards and Earth System Sciences
T1 - Analysis of the Universal Thermal Climate Index during heat waves in Serbia
SP - 2021
EP - 2036
VL - 20
IS - 7
DO - 10.5194/nhess-20-2021-2020
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12587
ER - 
@article{
author = "Pecelj, Milica and Lukić, Milica and Filipović, Dejan and Protić, Branko and Bogdanović, Uroš",
year = "2020",
abstract = "The objective of this paper is to assess the bioclimatic conditions in Serbia during summer in order to identify biothermal heat hazard. Special emphasis is placed on the bioclimatic index UTCI (Universal Thermal Climate Index), whose purpose is to evaluate the degree of thermal stress that the human body is exposed to. For this research, mean daily and hourly (07:00 and 14:00 CET) meteorological data from three weather stations (Zlatibor, Novi Sad and Nig) have been collected for the period from 1998 to 2017. In order to identify patterns of biothermal heat stress conditions, the thresholds of the daily UTCI (UTCI >= 38 degrees C, referred to as very strong heat stress, VSHS) at 14:00 CET are compared with the thresholds of daily maximum air temperature (t(max) >= 35 degrees C, referred to as hot days, HDs), which are further termed as heat wave events (HWEs). The findings show that the UTCI heat stress category "very strong heat stress" at 14:00 CET indicates heat waves. The most extreme heat wave events occurred in 2007, 2012, 2015 and 2017. Moreover, three HWEs at Nis that occurred in July 2007 lasted 3, 10 and 4 d. HWEs and very strong heat stress events (VSHSEs) recorded in July 2007 (lasted 10 d each), 2012 (lasted 9 and 12 d) and 2015 (lasted 7 and 10 d) were of the longest duration and are considered to be the indicators of biothermal heat hazard. The daily UTCI14h heat stress becomes more extreme in terms of severity and heat wave duration up to very strong heat stress.",
publisher = "Copernicus Gesellschaft Mbh, Gottingen",
journal = "Natural Hazards and Earth System Sciences",
title = "Analysis of the Universal Thermal Climate Index during heat waves in Serbia",
pages = "2021-2036",
volume = "20",
number = "7",
doi = "10.5194/nhess-20-2021-2020",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12587"
}
Pecelj, M., Lukić, M., Filipović, D., Protić, B.,& Bogdanović, U.. (2020). Analysis of the Universal Thermal Climate Index during heat waves in Serbia. in Natural Hazards and Earth System Sciences
Copernicus Gesellschaft Mbh, Gottingen., 20(7), 2021-2036.
https://doi.org/10.5194/nhess-20-2021-2020
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12587
Pecelj M, Lukić M, Filipović D, Protić B, Bogdanović U. Analysis of the Universal Thermal Climate Index during heat waves in Serbia. in Natural Hazards and Earth System Sciences. 2020;20(7):2021-2036.
doi:10.5194/nhess-20-2021-2020
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12587 .
Pecelj, Milica, Lukić, Milica, Filipović, Dejan, Protić, Branko, Bogdanović, Uroš, "Analysis of the Universal Thermal Climate Index during heat waves in Serbia" in Natural Hazards and Earth System Sciences, 20, no. 7 (2020):2021-2036,
https://doi.org/10.5194/nhess-20-2021-2020 .,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12587 .
23
7
16

Неизграђено земљиште града Београда у функцији потенцијалне изградње

Žaja, Aleksandra

(Универзитет у Београду, Географски факултет, 2020)

TY - THES
AU - Žaja, Aleksandra
PY - 2020
UR - http://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=8222
UR - https://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:23916/bdef:Content/download
UR - http://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=27925257
UR - https://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/18379
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/12820
AB - Феномен урбаног ширења и конверзије површина у изграђене површине сматра се једним од најзначајнијих изазова просторног планирања у XXI веку. Са изазовом просторног ширења изграђеног ткива се суочио и Београд, главни град Републике Србије. У истраживању је опсервиран простор административног подручја Града Београда који чини 10 градских и седам приградских општина. Циљ истраживања је идентификовање адекватних, слободних површина за будућу изградњу на територији Града Београда. Евалуацијом тренутне структуре површина у Београду дефинисане су површине које су погодне за будућу изградњу. Идентификација и анализа потенцијала и ограничења неизграђених површина у функцији потенцијалног ширења изграђеног ткива града је рађена у складу са начелима одрживог града. Посматрањем тренутног стања и односа изграђеног земљишта и осталих површина, а користећи савремене геоинформационе технологије, урађена је категоризација слободних површина према категоријама погодности (од непогодног до најпогоднијег земљишта). Kатегоризација површина за изградњу даје увид у могуће правце даљег ширења изграђених форми у региону Београда. Сценарији будућег развоја изграђеног ткива Града формирани су на темељу анализе погодности земљишта методом тежинског преклапања слојева. Индиректни циљ истраживања je успостављање адекватног система подршке у процесу управљања и одлучивања кроз подршку у раду надлежним институцијама, као и у систему планирања у Србији и Београду. Увођење поступка у планерску праксу унапредило би поступак планирања и уређења урбаних подручја Србије.
AB - The phenomenon of urban sprawl and the transfer of surfaces into built-up areas is considered to be one of the most significant challenges of spatial planning in the 21st century. Belgrade, the capital of the Republic of Serbia, also faced the challenge of expansion of the built tissue. The research observed the area of the administrative area of the City of Belgrade, which consists of 10 inner and seven outer municipalities. The research aims to identify adequate, non-built areas for future construction on the territory of the City of Belgrade. The evaluation of the current spatial structure in Belgrade has defined areas that are suitable for future construction. Identification and analysis of potentials and limitations of undeveloped areas for activity of built-up was done following the principles of a sustainable city. By observing the current condition and relationship between the built land and other areas, and using modern geoinformation technologies, the categorization of free areas according to the categories of convenience (from unsuitable to the most suitable land) was done. The categorization of areas for construction provides insight into possible directions for further expansion of built forms in the region of Belgrade. Scenarios for the future development of the constructed tissue of the City were formed based on the analysis of the suitability of the land by the method of weight overlapping of layers. The indirect goal of the research is to establish an adequate support system in the management and decision-making process through support in the work of competent institutions, as well as in the planning system in Serbia and Belgrade. The introduction of the procedure in planning practice would improve the process of planning and arranging urban areas in Serbia.
PB - Универзитет у Београду, Географски факултет
T2 - Универзитет у Београду
T1 - Неизграђено земљиште града Београда у функцији потенцијалне изградње
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_18379
ER - 
@phdthesis{
author = "Žaja, Aleksandra",
year = "2020",
abstract = "Феномен урбаног ширења и конверзије површина у изграђене површине сматра се једним од најзначајнијих изазова просторног планирања у XXI веку. Са изазовом просторног ширења изграђеног ткива се суочио и Београд, главни град Републике Србије. У истраживању је опсервиран простор административног подручја Града Београда који чини 10 градских и седам приградских општина. Циљ истраживања је идентификовање адекватних, слободних површина за будућу изградњу на територији Града Београда. Евалуацијом тренутне структуре површина у Београду дефинисане су површине које су погодне за будућу изградњу. Идентификација и анализа потенцијала и ограничења неизграђених површина у функцији потенцијалног ширења изграђеног ткива града је рађена у складу са начелима одрживог града. Посматрањем тренутног стања и односа изграђеног земљишта и осталих површина, а користећи савремене геоинформационе технологије, урађена је категоризација слободних површина према категоријама погодности (од непогодног до најпогоднијег земљишта). Kатегоризација површина за изградњу даје увид у могуће правце даљег ширења изграђених форми у региону Београда. Сценарији будућег развоја изграђеног ткива Града формирани су на темељу анализе погодности земљишта методом тежинског преклапања слојева. Индиректни циљ истраживања je успостављање адекватног система подршке у процесу управљања и одлучивања кроз подршку у раду надлежним институцијама, као и у систему планирања у Србији и Београду. Увођење поступка у планерску праксу унапредило би поступак планирања и уређења урбаних подручја Србије., The phenomenon of urban sprawl and the transfer of surfaces into built-up areas is considered to be one of the most significant challenges of spatial planning in the 21st century. Belgrade, the capital of the Republic of Serbia, also faced the challenge of expansion of the built tissue. The research observed the area of the administrative area of the City of Belgrade, which consists of 10 inner and seven outer municipalities. The research aims to identify adequate, non-built areas for future construction on the territory of the City of Belgrade. The evaluation of the current spatial structure in Belgrade has defined areas that are suitable for future construction. Identification and analysis of potentials and limitations of undeveloped areas for activity of built-up was done following the principles of a sustainable city. By observing the current condition and relationship between the built land and other areas, and using modern geoinformation technologies, the categorization of free areas according to the categories of convenience (from unsuitable to the most suitable land) was done. The categorization of areas for construction provides insight into possible directions for further expansion of built forms in the region of Belgrade. Scenarios for the future development of the constructed tissue of the City were formed based on the analysis of the suitability of the land by the method of weight overlapping of layers. The indirect goal of the research is to establish an adequate support system in the management and decision-making process through support in the work of competent institutions, as well as in the planning system in Serbia and Belgrade. The introduction of the procedure in planning practice would improve the process of planning and arranging urban areas in Serbia.",
publisher = "Универзитет у Београду, Географски факултет",
journal = "Универзитет у Београду",
title = "Неизграђено земљиште града Београда у функцији потенцијалне изградње",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_18379"
}
Žaja, A.. (2020). Неизграђено земљиште града Београда у функцији потенцијалне изградње. in Универзитет у Београду
Универзитет у Београду, Географски факултет..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_18379
Žaja A. Неизграђено земљиште града Београда у функцији потенцијалне изградње. in Универзитет у Београду. 2020;.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_18379 .
Žaja, Aleksandra, "Неизграђено земљиште града Београда у функцији потенцијалне изградње" in Универзитет у Београду (2020),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_18379 .

Climate Services for Resilient Climate Planning of the Natural Heritage—Serbian Experiences

Crnčević, Tijana; Vuksanović-Macura, Zlata

(Springer, Cham, 2020)

TY - CHAP
AU - Crnčević, Tijana
AU - Vuksanović-Macura, Zlata
PY - 2020
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/7078
AB - As a signatory of all relevant international documents that support climate change issues, the Republic of Serbia is conducting a continuous process of harmonization of the legal and planning framework. The expected adoption of the National Climate Change Strategy, together with the Action plan will accomplish an important step toward establishing the needed strategic framework to combat climate change and promote adaptation. In the context of climate change, throughout the planning process there is a need for accurate climate services coming from not
only national but also international sources (WMO Climate Services, FAO climate change resources, UNESCO’s climate change actions, etc.), covering data on rainfall, temperature, soil moisture and wind, as well as analyses and assessments within risk and vulnerability, together with projections and scenarios. Due to the increasingly visible effects of climate change, there is a need to enhance the level of protection of the natural and cultural heritage, and for the formation of appropriate databases. Thus, this paper gives an overview of the international and national framework regarding the climate services needed within the planning process and stresses their importance in achieving resilient climate planning of the natural and cultural heritage. Further, by presenting a selected case study, this paper outlines the main gaps as well as the advantages within the current framework in Serbia. The paper concludes by stressing that, within the planning process, climate services are playing a significant role in formulating adequate measures to cover mitigation and adaptation.
PB - Springer, Cham
T2 - Handbook of Climate Services
T1 - Climate Services for Resilient Climate Planning of the Natural Heritage—Serbian Experiences
SP - 295
EP - 310
DO - 10.1007/978-3-030-36875-3_15
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7078
ER - 
@inbook{
author = "Crnčević, Tijana and Vuksanović-Macura, Zlata",
year = "2020",
abstract = "As a signatory of all relevant international documents that support climate change issues, the Republic of Serbia is conducting a continuous process of harmonization of the legal and planning framework. The expected adoption of the National Climate Change Strategy, together with the Action plan will accomplish an important step toward establishing the needed strategic framework to combat climate change and promote adaptation. In the context of climate change, throughout the planning process there is a need for accurate climate services coming from not
only national but also international sources (WMO Climate Services, FAO climate change resources, UNESCO’s climate change actions, etc.), covering data on rainfall, temperature, soil moisture and wind, as well as analyses and assessments within risk and vulnerability, together with projections and scenarios. Due to the increasingly visible effects of climate change, there is a need to enhance the level of protection of the natural and cultural heritage, and for the formation of appropriate databases. Thus, this paper gives an overview of the international and national framework regarding the climate services needed within the planning process and stresses their importance in achieving resilient climate planning of the natural and cultural heritage. Further, by presenting a selected case study, this paper outlines the main gaps as well as the advantages within the current framework in Serbia. The paper concludes by stressing that, within the planning process, climate services are playing a significant role in formulating adequate measures to cover mitigation and adaptation.",
publisher = "Springer, Cham",
journal = "Handbook of Climate Services",
booktitle = "Climate Services for Resilient Climate Planning of the Natural Heritage—Serbian Experiences",
pages = "295-310",
doi = "10.1007/978-3-030-36875-3_15",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7078"
}
Crnčević, T.,& Vuksanović-Macura, Z.. (2020). Climate Services for Resilient Climate Planning of the Natural Heritage—Serbian Experiences. in Handbook of Climate Services
Springer, Cham., 295-310.
https://doi.org/10.1007/978-3-030-36875-3_15
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7078
Crnčević T, Vuksanović-Macura Z. Climate Services for Resilient Climate Planning of the Natural Heritage—Serbian Experiences. in Handbook of Climate Services. 2020;:295-310.
doi:10.1007/978-3-030-36875-3_15
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7078 .
Crnčević, Tijana, Vuksanović-Macura, Zlata, "Climate Services for Resilient Climate Planning of the Natural Heritage—Serbian Experiences" in Handbook of Climate Services (2020):295-310,
https://doi.org/10.1007/978-3-030-36875-3_15 .,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7078 .

Surveying of Belgrade: Technical Background of Emilijan Josimović Plan from 1867

Vuksanović-Macura, Zlata; Novaković-Jevtić, Katarina

(2020)

TY - JOUR
AU - Vuksanović-Macura, Zlata
AU - Novaković-Jevtić, Katarina
PY - 2020
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/9237
AB - Plan for the reconstruction of Belgrade, formulated by Emilijan Josimović in 1867 is one of the most researched urban plans in Serbia. Anyhow, one aspect of the plan, the survey of Belgrade, has remained outside the focus of scholars. This paper analyzes and presents the surveying of Belgrade, made by Josimović, as part of the activities on making the well-known plan of the city. The research question we have set out is: how, when, with which instruments, means, and the material did Josimović produce a geodetic map of the city? Archival materials, various maps, literary sources, as well as two Josimović’s publications from 1862 and 1867, were used in the description and analysis of the production of the first accurate geodetic map of Belgrade urban tissue from the mid-19th century.
T2 - Зборник Матице српске за ликовне уметности / Matica Srpska Journal of Fine Arts
T1 - Surveying of Belgrade: Technical Background of Emilijan Josimović Plan from 1867
SP - 73
EP - 87
IS - 48
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_9237
ER - 
@article{
author = "Vuksanović-Macura, Zlata and Novaković-Jevtić, Katarina",
year = "2020",
abstract = "Plan for the reconstruction of Belgrade, formulated by Emilijan Josimović in 1867 is one of the most researched urban plans in Serbia. Anyhow, one aspect of the plan, the survey of Belgrade, has remained outside the focus of scholars. This paper analyzes and presents the surveying of Belgrade, made by Josimović, as part of the activities on making the well-known plan of the city. The research question we have set out is: how, when, with which instruments, means, and the material did Josimović produce a geodetic map of the city? Archival materials, various maps, literary sources, as well as two Josimović’s publications from 1862 and 1867, were used in the description and analysis of the production of the first accurate geodetic map of Belgrade urban tissue from the mid-19th century.",
journal = "Зборник Матице српске за ликовне уметности / Matica Srpska Journal of Fine Arts",
title = "Surveying of Belgrade: Technical Background of Emilijan Josimović Plan from 1867",
pages = "73-87",
number = "48",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_9237"
}
Vuksanović-Macura, Z.,& Novaković-Jevtić, K.. (2020). Surveying of Belgrade: Technical Background of Emilijan Josimović Plan from 1867. in Зборник Матице српске за ликовне уметности / Matica Srpska Journal of Fine Arts(48), 73-87.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_9237
Vuksanović-Macura Z, Novaković-Jevtić K. Surveying of Belgrade: Technical Background of Emilijan Josimović Plan from 1867. in Зборник Матице српске за ликовне уметности / Matica Srpska Journal of Fine Arts. 2020;(48):73-87.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_9237 .
Vuksanović-Macura, Zlata, Novaković-Jevtić, Katarina, "Surveying of Belgrade: Technical Background of Emilijan Josimović Plan from 1867" in Зборник Матице српске за ликовне уметности / Matica Srpska Journal of Fine Arts, no. 48 (2020):73-87,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_9237 .

Utilization of geothermal springs as a renewable energy source: Vranjska Banja case study

Denda, Stefan Lj.; Micić, Jasna M.; Milanović-Pešić, Ana Z.; Brankov, Jovana J.; Bjeljac, Željko N.

(Belgrade : Vinča Institute of Nuclear Sciences, 2019)

TY - JOUR
AU - Denda, Stefan Lj.
AU - Micić, Jasna M.
AU - Milanović-Pešić, Ana Z.
AU - Brankov, Jovana J.
AU - Bjeljac, Željko N.
PY - 2019
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/7036
AB - Despite the significant natural potential, geothermal energy in Serbia has traditionally been used in balneology and recreation, while its share in the country’s total energy balance is almost negligible (0.05%). The present paper deals with the City Municipality of Vranjska Banja as a pioneer in the territory of Serbia in using geothermal energy for heating. The concept and methodology of the present research are directly related to the utilization of geothermal resources for district heating in the Vranjska Banja area. The presented analysis includes: determining the available amount of energy, identifying the energy needs of selected public
facilities, and the estimation of investment necessary for energy utilization. A survey, combined with field research, is focused on four public facilities connected to the heating system relying on geothermal sources, as well as on two facilities that should be connected to the system in the next phases. The results show economic, ecological, and technological advantages of using geothermal heating systems, as well as the acceptable price of equipment maintenance. An economic assessment of the transition of one facility from the existing heating system to a system relying on geothermal energy has also been made. The analysis confirms the cost-effectiveness
of using geothermal energy and reveals numerous ecological advantages (safe heating, absence of CO2 emission) over other energy sources.
PB - Belgrade : Vinča Institute of Nuclear Sciences
T2 - Thermal Science: an International Journal
T1 - Utilization of geothermal springs as a renewable energy source: Vranjska Banja case study
SP - 4083
EP - 4093
VL - 23
IS - 6 (Part B)
DO - 10.2298/TSCI190816391D
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7036
ER - 
@article{
author = "Denda, Stefan Lj. and Micić, Jasna M. and Milanović-Pešić, Ana Z. and Brankov, Jovana J. and Bjeljac, Željko N.",
year = "2019",
abstract = "Despite the significant natural potential, geothermal energy in Serbia has traditionally been used in balneology and recreation, while its share in the country’s total energy balance is almost negligible (0.05%). The present paper deals with the City Municipality of Vranjska Banja as a pioneer in the territory of Serbia in using geothermal energy for heating. The concept and methodology of the present research are directly related to the utilization of geothermal resources for district heating in the Vranjska Banja area. The presented analysis includes: determining the available amount of energy, identifying the energy needs of selected public
facilities, and the estimation of investment necessary for energy utilization. A survey, combined with field research, is focused on four public facilities connected to the heating system relying on geothermal sources, as well as on two facilities that should be connected to the system in the next phases. The results show economic, ecological, and technological advantages of using geothermal heating systems, as well as the acceptable price of equipment maintenance. An economic assessment of the transition of one facility from the existing heating system to a system relying on geothermal energy has also been made. The analysis confirms the cost-effectiveness
of using geothermal energy and reveals numerous ecological advantages (safe heating, absence of CO2 emission) over other energy sources.",
publisher = "Belgrade : Vinča Institute of Nuclear Sciences",
journal = "Thermal Science: an International Journal",
title = "Utilization of geothermal springs as a renewable energy source: Vranjska Banja case study",
pages = "4083-4093",
volume = "23",
number = "6 (Part B)",
doi = "10.2298/TSCI190816391D",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7036"
}
Denda, S. Lj., Micić, J. M., Milanović-Pešić, A. Z., Brankov, J. J.,& Bjeljac, Ž. N.. (2019). Utilization of geothermal springs as a renewable energy source: Vranjska Banja case study. in Thermal Science: an International Journal
Belgrade : Vinča Institute of Nuclear Sciences., 23(6 (Part B)), 4083-4093.
https://doi.org/10.2298/TSCI190816391D
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7036
Denda SL, Micić JM, Milanović-Pešić AZ, Brankov JJ, Bjeljac ŽN. Utilization of geothermal springs as a renewable energy source: Vranjska Banja case study. in Thermal Science: an International Journal. 2019;23(6 (Part B)):4083-4093.
doi:10.2298/TSCI190816391D
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7036 .
Denda, Stefan Lj., Micić, Jasna M., Milanović-Pešić, Ana Z., Brankov, Jovana J., Bjeljac, Željko N., "Utilization of geothermal springs as a renewable energy source: Vranjska Banja case study" in Thermal Science: an International Journal, 23, no. 6 (Part B) (2019):4083-4093,
https://doi.org/10.2298/TSCI190816391D .,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7036 .
1
4
1
3

Residents’ Perceptions of Tourism Impact on Community in National Parks in Serbia

Brankov, Jovana; Jojić Glavonjić, Tamara; Milanović Pešić, Ana; Petrović, Marko D.; Tretiakova, Tatiana N.

(Brno : Mendelova univerzita v Brně, 2019)

TY - JOUR
AU - Brankov, Jovana
AU - Jojić Glavonjić, Tamara
AU - Milanović Pešić, Ana
AU - Petrović, Marko D.
AU - Tretiakova, Tatiana N.
PY - 2019
UR - http://content.sciendo.com/view/journals/euco/11/1/article-p124.xml
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/6010
AB - The research involved a comparison of two case studies dealing with the perceptions of the local population to tourism. The effects and the control of tourism development were analyzed, as well as the availability of information on sustainable tourism and impact on the community in two national parks (NPs) in Serbia. The survey method was applied on a sample of 227 (NP Đerdap) and 210 (NP Tara) respondents. The survey results identified the strong positive perception of the presence of tourists among the two categories of respondents and also certain differences regarding economic benefits of tourism. Research also recognized a poor impact of tourism on the local community in terms of their knowledge and personal involvement. Education and employment in tourism industry were found to be strong factors affecting the residents’ perceptions. Some independent variables significantly predicted the level of local population’s support for tourism in both national parks (tourism impact on job creation, tourism impact on fostering a local culture, etc.). This comparative analysis provides inputs for directing future tourism programmes and devising a development policies adjusted to the needs of the local community.
PB - Brno : Mendelova univerzita v Brně
T2 - European Countryside
T1 - Residents’ Perceptions of Tourism Impact on Community in National Parks in Serbia
SP - 124
EP - 142
VL - 11
IS - 1
DO - 10.2478/euco-2019-0008
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_6010
ER - 
@article{
author = "Brankov, Jovana and Jojić Glavonjić, Tamara and Milanović Pešić, Ana and Petrović, Marko D. and Tretiakova, Tatiana N.",
year = "2019",
abstract = "The research involved a comparison of two case studies dealing with the perceptions of the local population to tourism. The effects and the control of tourism development were analyzed, as well as the availability of information on sustainable tourism and impact on the community in two national parks (NPs) in Serbia. The survey method was applied on a sample of 227 (NP Đerdap) and 210 (NP Tara) respondents. The survey results identified the strong positive perception of the presence of tourists among the two categories of respondents and also certain differences regarding economic benefits of tourism. Research also recognized a poor impact of tourism on the local community in terms of their knowledge and personal involvement. Education and employment in tourism industry were found to be strong factors affecting the residents’ perceptions. Some independent variables significantly predicted the level of local population’s support for tourism in both national parks (tourism impact on job creation, tourism impact on fostering a local culture, etc.). This comparative analysis provides inputs for directing future tourism programmes and devising a development policies adjusted to the needs of the local community.",
publisher = "Brno : Mendelova univerzita v Brně",
journal = "European Countryside",
title = "Residents’ Perceptions of Tourism Impact on Community in National Parks in Serbia",
pages = "124-142",
volume = "11",
number = "1",
doi = "10.2478/euco-2019-0008",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_6010"
}
Brankov, J., Jojić Glavonjić, T., Milanović Pešić, A., Petrović, M. D.,& Tretiakova, T. N.. (2019). Residents’ Perceptions of Tourism Impact on Community in National Parks in Serbia. in European Countryside
Brno : Mendelova univerzita v Brně., 11(1), 124-142.
https://doi.org/10.2478/euco-2019-0008
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_6010
Brankov J, Jojić Glavonjić T, Milanović Pešić A, Petrović MD, Tretiakova TN. Residents’ Perceptions of Tourism Impact on Community in National Parks in Serbia. in European Countryside. 2019;11(1):124-142.
doi:10.2478/euco-2019-0008
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_6010 .
Brankov, Jovana, Jojić Glavonjić, Tamara, Milanović Pešić, Ana, Petrović, Marko D., Tretiakova, Tatiana N., "Residents’ Perceptions of Tourism Impact on Community in National Parks in Serbia" in European Countryside, 11, no. 1 (2019):124-142,
https://doi.org/10.2478/euco-2019-0008 .,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_6010 .
28
14
30

Ефекти прекограничне сарадње на простору српског Баната на туристички развој региона

Терзић, Александра; Денда, Стефан

(Нови Сад : Култура Полис, 2019)

TY - JOUR
AU - Терзић, Александра
AU - Денда, Стефан
PY - 2019
UR - http://kpolisa.com/KP38/KP38_4-7TerzicDenda.pdf
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/5968
AB - Бројне иницијативe за заједничку сарадњу на унапређењу како природне срединe, на заштити културног наслеђа и промоцији туристичког развоја Баната у међународном контексту су евидентне. Обзиром да је Банат географски и историјски регион који припада трима државама, Румунији, Србији и Мађарској, вековима је представљао простор судара и сарадње различитих народа и култура. Овакав вид сарадње у новије време омогућен је првенствено појавом програма финансијске помоћи Европске уније, кроз развој прекограничних региона, а конкретно кроз такозвани ИПА програм прекограничне сарадње. Овај програм допринео је појави великог броја пројеката који су за циљ имали унапређење превасходно друштвеног и привредног развоја, а посебно ћемо се фокусирати на пројекте унапређења природних и културних ресурса на подручју Баната, и са њима у директној вези туристичког развоја овог подручја. Притом ћемо анализирати активности и ефекте спроведених пројеката и извршити процену њиховог значаја за туристички развој региона.
AB - Numerous local initiatives for joint cooperation in the area of improvement of natural environment and resources, heritage protection and the promotion tourism development of Banat are evident. Since Banat is a geographic and historical region that belongs to the three countries, Romania, Serbia and Hungary, for centuries it represented a space for collisions and cooperation between different peoples and cultures. This type of cooperation is nowadays enabled primarily through the emergence of EU financial aid programs, through the development of cross-border regions, and specifically through the so called IPA Cross-Border Cooperation Program. This program contributed to the emergence of a large number of projects aimed at improving primarily social and economic development. In particular, we will focus on presenting projects of promoting natural and cultural resources in the Banat area and along with them in direct connection the tourism development potentials of this area.
PB - Нови Сад : Култура Полис
PB - Београд : Институт за европске студије
T2 - Култура полиса: часопис за неговање демократске политичке културе
T1 - Ефекти прекограничне сарадње на простору српског Баната на туристички развој региона
SP - 519
EP - 532
IS - 38
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_5968
ER - 
@article{
author = "Терзић, Александра and Денда, Стефан",
year = "2019",
abstract = "Бројне иницијативe за заједничку сарадњу на унапређењу како природне срединe, на заштити културног наслеђа и промоцији туристичког развоја Баната у међународном контексту су евидентне. Обзиром да је Банат географски и историјски регион који припада трима државама, Румунији, Србији и Мађарској, вековима је представљао простор судара и сарадње различитих народа и култура. Овакав вид сарадње у новије време омогућен је првенствено појавом програма финансијске помоћи Европске уније, кроз развој прекограничних региона, а конкретно кроз такозвани ИПА програм прекограничне сарадње. Овај програм допринео је појави великог броја пројеката који су за циљ имали унапређење превасходно друштвеног и привредног развоја, а посебно ћемо се фокусирати на пројекте унапређења природних и културних ресурса на подручју Баната, и са њима у директној вези туристичког развоја овог подручја. Притом ћемо анализирати активности и ефекте спроведених пројеката и извршити процену њиховог значаја за туристички развој региона., Numerous local initiatives for joint cooperation in the area of improvement of natural environment and resources, heritage protection and the promotion tourism development of Banat are evident. Since Banat is a geographic and historical region that belongs to the three countries, Romania, Serbia and Hungary, for centuries it represented a space for collisions and cooperation between different peoples and cultures. This type of cooperation is nowadays enabled primarily through the emergence of EU financial aid programs, through the development of cross-border regions, and specifically through the so called IPA Cross-Border Cooperation Program. This program contributed to the emergence of a large number of projects aimed at improving primarily social and economic development. In particular, we will focus on presenting projects of promoting natural and cultural resources in the Banat area and along with them in direct connection the tourism development potentials of this area.",
publisher = "Нови Сад : Култура Полис, Београд : Институт за европске студије",
journal = "Култура полиса: часопис за неговање демократске политичке културе",
title = "Ефекти прекограничне сарадње на простору српског Баната на туристички развој региона",
pages = "519-532",
number = "38",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_5968"
}
Терзић, А.,& Денда, С.. (2019). Ефекти прекограничне сарадње на простору српског Баната на туристички развој региона. in Култура полиса: часопис за неговање демократске политичке културе
Нови Сад : Култура Полис.(38), 519-532.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_5968
Терзић А, Денда С. Ефекти прекограничне сарадње на простору српског Баната на туристички развој региона. in Култура полиса: часопис за неговање демократске политичке културе. 2019;(38):519-532.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_5968 .
Терзић, Александра, Денда, Стефан, "Ефекти прекограничне сарадње на простору српског Баната на туристички развој региона" in Култура полиса: часопис за неговање демократске политичке културе, no. 38 (2019):519-532,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_5968 .

Forest fires in Portugal - case study, 18 june 2017

Radovanović, Milan M.; Vyklyuk, Yaroslav; Stevančević, Milan T.; Milenković, Milan Đ; Jakovljević, Dejana M.; Petrović, Marko D.; Malinović-Milićević, Slavica B.; Vuković, Natalia; Vujko, Aleksandra Đ.; Sydor; Yamashkin, Anatoliy; Sydor, Petro; Vuković, Darko B.; Škoda, Miroslav

(Belgrade : Vinča Institute of Nuclear Sciences, 2019)

TY - JOUR
AU - Radovanović, Milan M.
AU - Vyklyuk, Yaroslav
AU - Stevančević, Milan T.
AU - Milenković, Milan Đ
AU - Jakovljević, Dejana M.
AU - Petrović, Marko D.
AU - Malinović-Milićević, Slavica B.
AU - Vuković, Natalia
AU - Vujko, Aleksandra Đ.
AU - Sydor
AU - Yamashkin, Anatoliy
AU - Sydor, Petro
AU - Vuković, Darko B.
AU - Škoda, Miroslav
PY - 2019
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/13409
AB - Forest fires that occurred in Portugal on June 18, 2017, caused several tens of
human casualties. The cause of their emergence, as well as many others that occurred in western Europe at the same time remained unknown. Taking into account consequences, including loss of human lives and endangerment of ecosystem sustainability, discovering of the forest fires causes is the very significant question. The heliocentric hypothesis has indirectly been tested, according to which charged particles are a possible cause of forest fires. We must point out that it was not possible to verify whether in this specific case the particles by reaching the ground and burning the plant mass create the initial phase of the formation of the flame. Therefore, we have tried to determine whether during the critical period, i. e. from June 15-19 there is a certain statistical connection between certain parameters of the solar wind and meteorological elements. Based on the hourly values of the charged particles flow, a correlation analysis was performed with hourly values of individual meteorological elements including time lag at Monte Real station. The application of the Adaptive Neuro Fuzzy Inference System models has shown that there is a high degree of connection between the flow of protons and the analyzed meteorological elements in Portugal. However, further verification of this hypothesis requires further laboratory testing.
PB - Belgrade : Vinča Institute of Nuclear Sciences
T2 - Thermal Science
T1 - Forest fires in Portugal - case study, 18 june 2017
SP - 73
EP - 86
VL - 23
IS - 1
DO - 10.2298/TSCI180803251R
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_13409
ER - 
@article{
author = "Radovanović, Milan M. and Vyklyuk, Yaroslav and Stevančević, Milan T. and Milenković, Milan Đ and Jakovljević, Dejana M. and Petrović, Marko D. and Malinović-Milićević, Slavica B. and Vuković, Natalia and Vujko, Aleksandra Đ. and Sydor and Yamashkin, Anatoliy and Sydor, Petro and Vuković, Darko B. and Škoda, Miroslav",
year = "2019",
abstract = "Forest fires that occurred in Portugal on June 18, 2017, caused several tens of
human casualties. The cause of their emergence, as well as many others that occurred in western Europe at the same time remained unknown. Taking into account consequences, including loss of human lives and endangerment of ecosystem sustainability, discovering of the forest fires causes is the very significant question. The heliocentric hypothesis has indirectly been tested, according to which charged particles are a possible cause of forest fires. We must point out that it was not possible to verify whether in this specific case the particles by reaching the ground and burning the plant mass create the initial phase of the formation of the flame. Therefore, we have tried to determine whether during the critical period, i. e. from June 15-19 there is a certain statistical connection between certain parameters of the solar wind and meteorological elements. Based on the hourly values of the charged particles flow, a correlation analysis was performed with hourly values of individual meteorological elements including time lag at Monte Real station. The application of the Adaptive Neuro Fuzzy Inference System models has shown that there is a high degree of connection between the flow of protons and the analyzed meteorological elements in Portugal. However, further verification of this hypothesis requires further laboratory testing.",
publisher = "Belgrade : Vinča Institute of Nuclear Sciences",
journal = "Thermal Science",
title = "Forest fires in Portugal - case study, 18 june 2017",
pages = "73-86",
volume = "23",
number = "1",
doi = "10.2298/TSCI180803251R",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_13409"
}
Radovanović, M. M., Vyklyuk, Y., Stevančević, M. T., Milenković, M. Đ., Jakovljević, D. M., Petrović, M. D., Malinović-Milićević, S. B., Vuković, N., Vujko, A. Đ., Sydor, Yamashkin, A., Sydor, P., Vuković, D. B.,& Škoda, M.. (2019). Forest fires in Portugal - case study, 18 june 2017. in Thermal Science
Belgrade : Vinča Institute of Nuclear Sciences., 23(1), 73-86.
https://doi.org/10.2298/TSCI180803251R
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_13409
Radovanović MM, Vyklyuk Y, Stevančević MT, Milenković MĐ, Jakovljević DM, Petrović MD, Malinović-Milićević SB, Vuković N, Vujko AĐ, Sydor, Yamashkin A, Sydor P, Vuković DB, Škoda M. Forest fires in Portugal - case study, 18 june 2017. in Thermal Science. 2019;23(1):73-86.
doi:10.2298/TSCI180803251R
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_13409 .
Radovanović, Milan M., Vyklyuk, Yaroslav, Stevančević, Milan T., Milenković, Milan Đ, Jakovljević, Dejana M., Petrović, Marko D., Malinović-Milićević, Slavica B., Vuković, Natalia, Vujko, Aleksandra Đ., Sydor, Yamashkin, Anatoliy, Sydor, Petro, Vuković, Darko B., Škoda, Miroslav, "Forest fires in Portugal - case study, 18 june 2017" in Thermal Science, 23, no. 1 (2019):73-86,
https://doi.org/10.2298/TSCI180803251R .,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_13409 .
11
1
8

Space weather and hurricanes Irma, Jose and Katia

Vyklyuk, Yaroslav; Radovanović, Milan M.; Milovanović, Boško; Milenković, Milan; Petrović, Marko; Doljak, Dejan; Malinović-Milićević, Slavica; Vuković, Natalia; Vujko, Aleksandra; Matsiuk, Nataliia; Mukherjee, Saumitra

(Switzerland : Springer Nature, 2019)

TY - JOUR
AU - Vyklyuk, Yaroslav
AU - Radovanović, Milan M.
AU - Milovanović, Boško
AU - Milenković, Milan
AU - Petrović, Marko
AU - Doljak, Dejan
AU - Malinović-Milićević, Slavica
AU - Vuković, Natalia
AU - Vujko, Aleksandra
AU - Matsiuk, Nataliia
AU - Mukherjee, Saumitra
PY - 2019
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/13408
AB - This research is devoted to the determination of the causal relationship between the flow of particles that are coming from the Sun and the hurricanes Irma, Jose, and Katia. To accomplish this, the lag correlation analysis was performed. High correlation coefficients confirmed a preliminary conclusion about the relationship between solar activities and the hurricane phenomenon, which allows further research. Five parameters i.e. characteristics of solar activity (10.7 cm solar radio flux (F10.7), the flows of protons and electrons with maximum energy, speed and density of solar wind particles) were chosen as model input, while the wind speed and air pressure of Irma, Jose, and Katia hurricanes were used as model output. Input data were sampled to a six hours interval in order to adapt the time interval to the observed data about hurricanes, in the period between September 28 and December 21, 2017. As a result of the preliminary analysis, using 12,274,264 linear models by parallel calculations, six of them were chosen as best. The identified lags were the basis for refinement of models with the artificial neural networks. Multilayer perceptrons with back propagation and recurrent LSTM have been chosen as commonly used artificial neural networks. Comparison of the accuracy of both linear and artificial neural networks results confirmed the adequacy of these models and made it possible to take into account the dynamics of the solar wind. Sensitivity analysis has shown that F10.7 has the greatest impact on the wind speed of the hurricanes. Despite low sensitivity of pressure to change the parameters of the solar wind, their strong fluctuations can cause a sharp decrease in pressure, and therefore the appearance of hurricanes.
PB - Switzerland : Springer Nature
T2 - Astrophysics and Space Science
T1 - Space weather and hurricanes Irma, Jose and Katia
VL - 364
IS - 154
DO - 10.1007/s10509-019-3646-5
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_13408
ER - 
@article{
author = "Vyklyuk, Yaroslav and Radovanović, Milan M. and Milovanović, Boško and Milenković, Milan and Petrović, Marko and Doljak, Dejan and Malinović-Milićević, Slavica and Vuković, Natalia and Vujko, Aleksandra and Matsiuk, Nataliia and Mukherjee, Saumitra",
year = "2019",
abstract = "This research is devoted to the determination of the causal relationship between the flow of particles that are coming from the Sun and the hurricanes Irma, Jose, and Katia. To accomplish this, the lag correlation analysis was performed. High correlation coefficients confirmed a preliminary conclusion about the relationship between solar activities and the hurricane phenomenon, which allows further research. Five parameters i.e. characteristics of solar activity (10.7 cm solar radio flux (F10.7), the flows of protons and electrons with maximum energy, speed and density of solar wind particles) were chosen as model input, while the wind speed and air pressure of Irma, Jose, and Katia hurricanes were used as model output. Input data were sampled to a six hours interval in order to adapt the time interval to the observed data about hurricanes, in the period between September 28 and December 21, 2017. As a result of the preliminary analysis, using 12,274,264 linear models by parallel calculations, six of them were chosen as best. The identified lags were the basis for refinement of models with the artificial neural networks. Multilayer perceptrons with back propagation and recurrent LSTM have been chosen as commonly used artificial neural networks. Comparison of the accuracy of both linear and artificial neural networks results confirmed the adequacy of these models and made it possible to take into account the dynamics of the solar wind. Sensitivity analysis has shown that F10.7 has the greatest impact on the wind speed of the hurricanes. Despite low sensitivity of pressure to change the parameters of the solar wind, their strong fluctuations can cause a sharp decrease in pressure, and therefore the appearance of hurricanes.",
publisher = "Switzerland : Springer Nature",
journal = "Astrophysics and Space Science",
title = "Space weather and hurricanes Irma, Jose and Katia",
volume = "364",
number = "154",
doi = "10.1007/s10509-019-3646-5",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_13408"
}
Vyklyuk, Y., Radovanović, M. M., Milovanović, B., Milenković, M., Petrović, M., Doljak, D., Malinović-Milićević, S., Vuković, N., Vujko, A., Matsiuk, N.,& Mukherjee, S.. (2019). Space weather and hurricanes Irma, Jose and Katia. in Astrophysics and Space Science
Switzerland : Springer Nature., 364(154).
https://doi.org/10.1007/s10509-019-3646-5
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_13408
Vyklyuk Y, Radovanović MM, Milovanović B, Milenković M, Petrović M, Doljak D, Malinović-Milićević S, Vuković N, Vujko A, Matsiuk N, Mukherjee S. Space weather and hurricanes Irma, Jose and Katia. in Astrophysics and Space Science. 2019;364(154).
doi:10.1007/s10509-019-3646-5
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_13408 .
Vyklyuk, Yaroslav, Radovanović, Milan M., Milovanović, Boško, Milenković, Milan, Petrović, Marko, Doljak, Dejan, Malinović-Milićević, Slavica, Vuković, Natalia, Vujko, Aleksandra, Matsiuk, Nataliia, Mukherjee, Saumitra, "Space weather and hurricanes Irma, Jose and Katia" in Astrophysics and Space Science, 364, no. 154 (2019),
https://doi.org/10.1007/s10509-019-3646-5 .,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_13408 .
1
3
3

Spatio-temporal varilability of annual PM 2.5 concentrations and population exposure assessment in Serbia for the period 2011-2016

Stanojević, Gorica B.; Miljanović, Dragana N.; Doljak, Dejan Lj.; Ćurčić, Nina B.; Radovanović, Milan M.; Malinović-Milićević, Slavica B.; Hauriak, Olena

(Belgrade : Geographical Institute ''Jovan Cvijić'' SASA, 2019)

TY - JOUR
AU - Stanojević, Gorica B.
AU - Miljanović, Dragana N.
AU - Doljak, Dejan Lj.
AU - Ćurčić, Nina B.
AU - Radovanović, Milan M.
AU - Malinović-Milićević, Slavica B.
AU - Hauriak, Olena
PY - 2019
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/13313
AB - The long-term exposure to PM2.5 (particulate matter with aerodynamic diameter ≤ 2.5 μm) is the leading global health risk factor. The spatio-temporal variability of annual values of the total PM2.5 concentrations in Serbia is analyzed using the high-resolution (0.01° × 0.01°) gridded data set V4.EU.02 for the period 2001–2016. Population counts and density data were used to calculate the population exposure while the urban land cover data were used to estimate the relations between the size of urban area and the concentration of PM2.5. The mean annual values vary in the range 13.93 μg/m3 –28.91 μg/m3 . The regional differences exist, but the highest values were obtained for urban environments (> 22.5 μg/m3 ). Negative trend of annual PM2.5 is present in most of the parts of the Serbian territory, especially in the eastern parts reaching –0.37 μg/m3 per year (p ≤ .05). More than 99% of the territory of Serbia has the mean annual values under the national safe limit established by regulation (25 μm/m3 ), but comparing to the World Health Organization (WHO) guideline (10 μm/m3 ), all the territory is above the safe level. In line with the trend of urbanization, there is a clear upward trend in the number of population exposed to the higher concentrations of PM2.5. The share of the population exposed to values higher than 25 μg/m3 increased from 6.65% in 2005 to 11.40% in 2015, while comparing to WHO standard, the total population in Serbia is exposed to the values higher than the safe one.
PB - Belgrade : Geographical Institute ''Jovan Cvijić'' SASA
T2 - Journal of the Geographical Institute Jovan Cvijic SASA
T1 - Spatio-temporal varilability of annual PM 2.5 concentrations and population exposure assessment in Serbia for the period 2011-2016
SP - 197
EP - 211
VL - 69
IS - 3
DO - 10.2298/IJGI1903197S
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_13313
ER - 
@article{
author = "Stanojević, Gorica B. and Miljanović, Dragana N. and Doljak, Dejan Lj. and Ćurčić, Nina B. and Radovanović, Milan M. and Malinović-Milićević, Slavica B. and Hauriak, Olena",
year = "2019",
abstract = "The long-term exposure to PM2.5 (particulate matter with aerodynamic diameter ≤ 2.5 μm) is the leading global health risk factor. The spatio-temporal variability of annual values of the total PM2.5 concentrations in Serbia is analyzed using the high-resolution (0.01° × 0.01°) gridded data set V4.EU.02 for the period 2001–2016. Population counts and density data were used to calculate the population exposure while the urban land cover data were used to estimate the relations between the size of urban area and the concentration of PM2.5. The mean annual values vary in the range 13.93 μg/m3 –28.91 μg/m3 . The regional differences exist, but the highest values were obtained for urban environments (> 22.5 μg/m3 ). Negative trend of annual PM2.5 is present in most of the parts of the Serbian territory, especially in the eastern parts reaching –0.37 μg/m3 per year (p ≤ .05). More than 99% of the territory of Serbia has the mean annual values under the national safe limit established by regulation (25 μm/m3 ), but comparing to the World Health Organization (WHO) guideline (10 μm/m3 ), all the territory is above the safe level. In line with the trend of urbanization, there is a clear upward trend in the number of population exposed to the higher concentrations of PM2.5. The share of the population exposed to values higher than 25 μg/m3 increased from 6.65% in 2005 to 11.40% in 2015, while comparing to WHO standard, the total population in Serbia is exposed to the values higher than the safe one.",
publisher = "Belgrade : Geographical Institute ''Jovan Cvijić'' SASA",
journal = "Journal of the Geographical Institute Jovan Cvijic SASA",
title = "Spatio-temporal varilability of annual PM 2.5 concentrations and population exposure assessment in Serbia for the period 2011-2016",
pages = "197-211",
volume = "69",
number = "3",
doi = "10.2298/IJGI1903197S",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_13313"
}
Stanojević, G. B., Miljanović, D. N., Doljak, D. Lj., Ćurčić, N. B., Radovanović, M. M., Malinović-Milićević, S. B.,& Hauriak, O.. (2019). Spatio-temporal varilability of annual PM 2.5 concentrations and population exposure assessment in Serbia for the period 2011-2016. in Journal of the Geographical Institute Jovan Cvijic SASA
Belgrade : Geographical Institute ''Jovan Cvijić'' SASA., 69(3), 197-211.
https://doi.org/10.2298/IJGI1903197S
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_13313
Stanojević GB, Miljanović DN, Doljak DL, Ćurčić NB, Radovanović MM, Malinović-Milićević SB, Hauriak O. Spatio-temporal varilability of annual PM 2.5 concentrations and population exposure assessment in Serbia for the period 2011-2016. in Journal of the Geographical Institute Jovan Cvijic SASA. 2019;69(3):197-211.
doi:10.2298/IJGI1903197S
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_13313 .
Stanojević, Gorica B., Miljanović, Dragana N., Doljak, Dejan Lj., Ćurčić, Nina B., Radovanović, Milan M., Malinović-Milićević, Slavica B., Hauriak, Olena, "Spatio-temporal varilability of annual PM 2.5 concentrations and population exposure assessment in Serbia for the period 2011-2016" in Journal of the Geographical Institute Jovan Cvijic SASA, 69, no. 3 (2019):197-211,
https://doi.org/10.2298/IJGI1903197S .,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_13313 .
5
1
7

Can winter tourism be truly sustainable in natural protected areas?

Ćurčić, Nina; Milinčić, Uroš; Stranjancević, Ana; Milinčić, Miroljub

(Srpska akademija nauka i umetnosti SANU - Geografski institut 'Jovan Cvijić', Beograd, 2019)

TY - JOUR
AU - Ćurčić, Nina
AU - Milinčić, Uroš
AU - Stranjancević, Ana
AU - Milinčić, Miroljub
PY - 2019
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/12585
AB - Even though legally protected, many areas worldwide are under a certain level of human pressure. Significant for humanity for many reasons, mountain regions are also threatened because of different anthropogenic activities, especially the ones with developed winter tourism. There are four main ski resorts in Serbia (Kopaonik, Zlatibor, Stara Planina and Brezovica) and the strongest environmental impact is registered on Kopaonik Mountain. In this paper, we tried to answer if winter tourism could be sustainable in protected areas, especially on Kopaonik Mountain, which is recognized as the largest ski resort in Serbia and a natural protected area of the highest state level-a National Park. The main threats to the environment in Kopaonik National Park are logging, building and construction of ski slopes, urbanization, artificial snow use, illegal and unplanned building. Negative consequences of winter tourism development are land degradation, deforestation, loss and fragmentation of natural habitats, ecosystem disturbances, erosion, soil loss and pollution, water and air pollution, noise and light pollution. Harmonizing tourism development with conservation activities within natural protected areas is one of the main priorities of sustainable use of natural values and resources. For the successful and sustainable development of an area, it is necessary to conduct multidisciplinary planning, based on the results from the relevant scientific disciplines.
PB - Srpska akademija nauka i umetnosti SANU - Geografski institut 'Jovan Cvijić', Beograd
T2 - Zbornik radova Geografskog instituta "Jovan Cvijić", SANU
T1 - Can winter tourism be truly sustainable in natural protected areas?
SP - 241
EP - 252
VL - 69
IS - 3
DO - 10.2298/IJGI1903241C
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12585
ER - 
@article{
author = "Ćurčić, Nina and Milinčić, Uroš and Stranjancević, Ana and Milinčić, Miroljub",
year = "2019",
abstract = "Even though legally protected, many areas worldwide are under a certain level of human pressure. Significant for humanity for many reasons, mountain regions are also threatened because of different anthropogenic activities, especially the ones with developed winter tourism. There are four main ski resorts in Serbia (Kopaonik, Zlatibor, Stara Planina and Brezovica) and the strongest environmental impact is registered on Kopaonik Mountain. In this paper, we tried to answer if winter tourism could be sustainable in protected areas, especially on Kopaonik Mountain, which is recognized as the largest ski resort in Serbia and a natural protected area of the highest state level-a National Park. The main threats to the environment in Kopaonik National Park are logging, building and construction of ski slopes, urbanization, artificial snow use, illegal and unplanned building. Negative consequences of winter tourism development are land degradation, deforestation, loss and fragmentation of natural habitats, ecosystem disturbances, erosion, soil loss and pollution, water and air pollution, noise and light pollution. Harmonizing tourism development with conservation activities within natural protected areas is one of the main priorities of sustainable use of natural values and resources. For the successful and sustainable development of an area, it is necessary to conduct multidisciplinary planning, based on the results from the relevant scientific disciplines.",
publisher = "Srpska akademija nauka i umetnosti SANU - Geografski institut 'Jovan Cvijić', Beograd",
journal = "Zbornik radova Geografskog instituta "Jovan Cvijić", SANU",
title = "Can winter tourism be truly sustainable in natural protected areas?",
pages = "241-252",
volume = "69",
number = "3",
doi = "10.2298/IJGI1903241C",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12585"
}
Ćurčić, N., Milinčić, U., Stranjancević, A.,& Milinčić, M.. (2019). Can winter tourism be truly sustainable in natural protected areas?. in Zbornik radova Geografskog instituta "Jovan Cvijić", SANU
Srpska akademija nauka i umetnosti SANU - Geografski institut 'Jovan Cvijić', Beograd., 69(3), 241-252.
https://doi.org/10.2298/IJGI1903241C
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12585
Ćurčić N, Milinčić U, Stranjancević A, Milinčić M. Can winter tourism be truly sustainable in natural protected areas?. in Zbornik radova Geografskog instituta "Jovan Cvijić", SANU. 2019;69(3):241-252.
doi:10.2298/IJGI1903241C
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12585 .
Ćurčić, Nina, Milinčić, Uroš, Stranjancević, Ana, Milinčić, Miroljub, "Can winter tourism be truly sustainable in natural protected areas?" in Zbornik radova Geografskog instituta "Jovan Cvijić", SANU, 69, no. 3 (2019):241-252,
https://doi.org/10.2298/IJGI1903241C .,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12585 .
7
3
8

Problems of Designing Geoportal Interfaces

Yamashkin, Stanislav A.; Radovanović, Milan M.; Yamashkin, Anatoliy A.; Barmin, Alexander N.; Zanozin, Viktor V.; Petrović, Marko D.

(Oradea: University of Oradea, Department of Geography, Tourism and Territorial Planning Gdansk : Gdansk University of Physical Education and Sport, Faculty of Tourism and Recreation, 2019)

TY - JOUR
AU - Yamashkin, Stanislav A.
AU - Radovanović, Milan M.
AU - Yamashkin, Anatoliy A.
AU - Barmin, Alexander N.
AU - Zanozin, Viktor V.
AU - Petrović, Marko D.
PY - 2019
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/6250
AB - The manuscript is devoted to analysis of the problem of designing graphical
geoportal interfaces. The support points for the problem solutions are formulated and
rationale of each of them is given. The emphasis was placed on the following
orientations: to a flexible process of interface development, the need to introduce
adaptability, progressive development, the motivated abandonment of geospatial
content management systems and the use of third-party libraries where necessary,
problem-solving and achieving goals. The lists of basic functional and qualitative
requirements for graphical geoportal interfaces are given. In the last segment, the
authors share their experience in the development of geoportal solutions.
PB - Oradea: University of Oradea, Department of Geography, Tourism and Territorial Planning

Gdansk : Gdansk University of Physical Education and Sport, Faculty of Tourism and Recreation
T2 - GeoJournal of Tourism and Geosites
T1 - Problems of Designing Geoportal Interfaces
SP - 88
EP - 101
VL - 24
IS - 1
DO - 10.30892/gtg.24108-345
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_6250
ER - 
@article{
author = "Yamashkin, Stanislav A. and Radovanović, Milan M. and Yamashkin, Anatoliy A. and Barmin, Alexander N. and Zanozin, Viktor V. and Petrović, Marko D.",
year = "2019",
abstract = "The manuscript is devoted to analysis of the problem of designing graphical
geoportal interfaces. The support points for the problem solutions are formulated and
rationale of each of them is given. The emphasis was placed on the following
orientations: to a flexible process of interface development, the need to introduce
adaptability, progressive development, the motivated abandonment of geospatial
content management systems and the use of third-party libraries where necessary,
problem-solving and achieving goals. The lists of basic functional and qualitative
requirements for graphical geoportal interfaces are given. In the last segment, the
authors share their experience in the development of geoportal solutions.",
publisher = "Oradea: University of Oradea, Department of Geography, Tourism and Territorial Planning

Gdansk : Gdansk University of Physical Education and Sport, Faculty of Tourism and Recreation",
journal = "GeoJournal of Tourism and Geosites",
title = "Problems of Designing Geoportal Interfaces",
pages = "88-101",
volume = "24",
number = "1",
doi = "10.30892/gtg.24108-345",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_6250"
}
Yamashkin, S. A., Radovanović, M. M., Yamashkin, A. A., Barmin, A. N., Zanozin, V. V.,& Petrović, M. D.. (2019). Problems of Designing Geoportal Interfaces. in GeoJournal of Tourism and Geosites
Oradea: University of Oradea, Department of Geography, Tourism and Territorial Planning

Gdansk : Gdansk University of Physical Education and Sport, Faculty of Tourism and Recreation., 24(1), 88-101.
https://doi.org/10.30892/gtg.24108-345
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_6250
Yamashkin SA, Radovanović MM, Yamashkin AA, Barmin AN, Zanozin VV, Petrović MD. Problems of Designing Geoportal Interfaces. in GeoJournal of Tourism and Geosites. 2019;24(1):88-101.
doi:10.30892/gtg.24108-345
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_6250 .
Yamashkin, Stanislav A., Radovanović, Milan M., Yamashkin, Anatoliy A., Barmin, Alexander N., Zanozin, Viktor V., Petrović, Marko D., "Problems of Designing Geoportal Interfaces" in GeoJournal of Tourism and Geosites, 24, no. 1 (2019):88-101,
https://doi.org/10.30892/gtg.24108-345 .,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_6250 .
5
11

Forest fires in Finland - the influence of atmospheric oscillations

Milenković, Milan; Ducić, Vladan; Mihajlović, Jovan; Burić, Dragan; Babić, Violeta

(Srpska akademija nauka i umetnosti SANU - Geografski institut 'Jovan Cvijić', Beograd, 2019)

TY - JOUR
AU - Milenković, Milan
AU - Ducić, Vladan
AU - Mihajlović, Jovan
AU - Burić, Dragan
AU - Babić, Violeta
PY - 2019
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/12582
AB - In Finland, in the period 1996-2017, 28,434 forest fires were recorded (an average of 1,292.5 per year), and the total burned area was 11,922 ha (an average of 541.9 ha per year). In both cases, a statistically nonsignificant downward trend was recorded. Forest fires in Finland do not represent a particularly significant problem, primarily due to climatic characteristics, well-organized fire protection, and low density of population. The research of climate influence included the Atlantic Multidecadal Oscillation (AMO), the North Atlantic Oscillation (NAO), and the Arctic Oscillation (AO). The statistically significant values (p lt = .05) of Pearson correlation coefficient were recorded for the August values of NAO and the surface area of burned forest (-0.44), the June values of NAO and the average surface area of forest burned per fire (-0.51) and the May AO values and the average surface area of forest burned per fire (-0.45). For the June values of NAO and the average surface area of forest burned per fire, the Lomb periodogram shows four significant peaks, and the match is at two, at 2.4 and 3.4 years, which supports the hypothesis of the connection between NAO and forest fires in Finland.
PB - Srpska akademija nauka i umetnosti SANU - Geografski institut 'Jovan Cvijić', Beograd
T2 - Zbornik radova Geografskog instituta "Jovan Cvijić", SANU
T1 - Forest fires in Finland - the influence of atmospheric oscillations
SP - 75
EP - 82
VL - 69
IS - 1
DO - 10.2298/IJGI1901075M
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12582
ER - 
@article{
author = "Milenković, Milan and Ducić, Vladan and Mihajlović, Jovan and Burić, Dragan and Babić, Violeta",
year = "2019",
abstract = "In Finland, in the period 1996-2017, 28,434 forest fires were recorded (an average of 1,292.5 per year), and the total burned area was 11,922 ha (an average of 541.9 ha per year). In both cases, a statistically nonsignificant downward trend was recorded. Forest fires in Finland do not represent a particularly significant problem, primarily due to climatic characteristics, well-organized fire protection, and low density of population. The research of climate influence included the Atlantic Multidecadal Oscillation (AMO), the North Atlantic Oscillation (NAO), and the Arctic Oscillation (AO). The statistically significant values (p lt = .05) of Pearson correlation coefficient were recorded for the August values of NAO and the surface area of burned forest (-0.44), the June values of NAO and the average surface area of forest burned per fire (-0.51) and the May AO values and the average surface area of forest burned per fire (-0.45). For the June values of NAO and the average surface area of forest burned per fire, the Lomb periodogram shows four significant peaks, and the match is at two, at 2.4 and 3.4 years, which supports the hypothesis of the connection between NAO and forest fires in Finland.",
publisher = "Srpska akademija nauka i umetnosti SANU - Geografski institut 'Jovan Cvijić', Beograd",
journal = "Zbornik radova Geografskog instituta "Jovan Cvijić", SANU",
title = "Forest fires in Finland - the influence of atmospheric oscillations",
pages = "75-82",
volume = "69",
number = "1",
doi = "10.2298/IJGI1901075M",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12582"
}
Milenković, M., Ducić, V., Mihajlović, J., Burić, D.,& Babić, V.. (2019). Forest fires in Finland - the influence of atmospheric oscillations. in Zbornik radova Geografskog instituta "Jovan Cvijić", SANU
Srpska akademija nauka i umetnosti SANU - Geografski institut 'Jovan Cvijić', Beograd., 69(1), 75-82.
https://doi.org/10.2298/IJGI1901075M
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12582
Milenković M, Ducić V, Mihajlović J, Burić D, Babić V. Forest fires in Finland - the influence of atmospheric oscillations. in Zbornik radova Geografskog instituta "Jovan Cvijić", SANU. 2019;69(1):75-82.
doi:10.2298/IJGI1901075M
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12582 .
Milenković, Milan, Ducić, Vladan, Mihajlović, Jovan, Burić, Dragan, Babić, Violeta, "Forest fires in Finland - the influence of atmospheric oscillations" in Zbornik radova Geografskog instituta "Jovan Cvijić", SANU, 69, no. 1 (2019):75-82,
https://doi.org/10.2298/IJGI1901075M .,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12582 .
2
3
3

Урбанизација и промена просторних образаца трговине у Србији у 19. веку

Вуксановић-Мацура, Злата; Тодорић, Јована

(Београд: Историјски институт; Нижњи Новгород: Државни универзитет за архитектуру и грађевину, 2019)

TY - CHAP
AU - Вуксановић-Мацура, Злата
AU - Тодорић, Јована
PY - 2019
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/8879
AB - Рад приказује промене просторних образаца трговине у Србији у 19. веку настале под утицајем процеса урбанизације. Анализирано је како су се раст броја становника у урбаним срединама и други чиниоци, те последично ширење градске територије и трансформација постојећих структура и функција, одражавали на физички оквир трговине и простор у коме се одвијала. На основу картографског материјала, писаних извора и литературе, анализиране су промене форме и садржаја чаршија, које су се током 19. века у многим српским варошима претварале у трговачке улице са модерним специјализованима радњама. Посебна пажња је посвећена разумевању ових процеса у Београду у коме се сплет некадашњих чаршија постепено преобликовао, формирајући трговинско-пословно средиште престонице.
AB - The paper outlines the changes in commercial spatial patterns in Serbia in the 19th century, brought about by the urbanization process. It presents an analysis of the ways in which population growth in urban areas and other factors, as well as the resulting expansion of the urban territory and the transformation of the already existing structures and functions, were reflected on the physical framework for commercial activities and the space in which they were taking place. Based on cartographic materials and written sources, it traces changes in the form and contents of Ottoman-type commercial urban centres (čaršija), which were transforming, in many Serbian towns, throughout the 19th century, into commercial streets with modern specialized shops.
AB - В статье анализируются изменения форм торговых площадей, наступившие в процессе урбанизации в Сербии в 19 веке. Предоставлен анализ того, каким образом рост населения в городских районах, последующее расширение городских территорий, трансформация уже существовавших структур и функций, а также и другие факторы, влияли на торговую деятельность и пространство, на котором она разворачивалась.
Основываясь на картографических материалах и письменных источниках, отслеживаются изменения формы и содержания торговых городских центров османского типа (срб. чаршија), которые во многих сербских городах 19 века трансформировались в торговые улицы с современными специализированными магазинами. Постепенное освобождение от
османской власти и обретение независимости, также стимулировалось экономическими изменениями, а именно, введением капитализма в Сербию. Тем не менее, три небольших османских торговых центра, ― которые слились в середине 19-го века, сформировав сеть торговых улиц, составляющих тогда центральную часть Белграда, ― и сегодня находятся
в непосредственной близости от центра города. В конце 19 и начале 20 веков торговые улицы полностью занимали центральную часть Белграда, которую сразу после Первой мировой войны назвали «городом».
PB - Београд: Историјски институт; Нижњи Новгород: Државни универзитет за архитектуру и грађевину
T2 - Урбанизација у источној и југоисточној Европи / Урбанизация в Восточной и Юго-восточной Европе
T1 - Урбанизација и промена просторних образаца трговине у Србији у 19. веку
SP - 197
EP - 215
DO - 10.34298/9788677431341.11
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8879
ER - 
@inbook{
author = "Вуксановић-Мацура, Злата and Тодорић, Јована",
year = "2019",
abstract = "Рад приказује промене просторних образаца трговине у Србији у 19. веку настале под утицајем процеса урбанизације. Анализирано је како су се раст броја становника у урбаним срединама и други чиниоци, те последично ширење градске територије и трансформација постојећих структура и функција, одражавали на физички оквир трговине и простор у коме се одвијала. На основу картографског материјала, писаних извора и литературе, анализиране су промене форме и садржаја чаршија, које су се током 19. века у многим српским варошима претварале у трговачке улице са модерним специјализованима радњама. Посебна пажња је посвећена разумевању ових процеса у Београду у коме се сплет некадашњих чаршија постепено преобликовао, формирајући трговинско-пословно средиште престонице., The paper outlines the changes in commercial spatial patterns in Serbia in the 19th century, brought about by the urbanization process. It presents an analysis of the ways in which population growth in urban areas and other factors, as well as the resulting expansion of the urban territory and the transformation of the already existing structures and functions, were reflected on the physical framework for commercial activities and the space in which they were taking place. Based on cartographic materials and written sources, it traces changes in the form and contents of Ottoman-type commercial urban centres (čaršija), which were transforming, in many Serbian towns, throughout the 19th century, into commercial streets with modern specialized shops., В статье анализируются изменения форм торговых площадей, наступившие в процессе урбанизации в Сербии в 19 веке. Предоставлен анализ того, каким образом рост населения в городских районах, последующее расширение городских территорий, трансформация уже существовавших структур и функций, а также и другие факторы, влияли на торговую деятельность и пространство, на котором она разворачивалась.
Основываясь на картографических материалах и письменных источниках, отслеживаются изменения формы и содержания торговых городских центров османского типа (срб. чаршија), которые во многих сербских городах 19 века трансформировались в торговые улицы с современными специализированными магазинами. Постепенное освобождение от
османской власти и обретение независимости, также стимулировалось экономическими изменениями, а именно, введением капитализма в Сербию. Тем не менее, три небольших османских торговых центра, ― которые слились в середине 19-го века, сформировав сеть торговых улиц, составляющих тогда центральную часть Белграда, ― и сегодня находятся
в непосредственной близости от центра города. В конце 19 и начале 20 веков торговые улицы полностью занимали центральную часть Белграда, которую сразу после Первой мировой войны назвали «городом».",
publisher = "Београд: Историјски институт; Нижњи Новгород: Државни универзитет за архитектуру и грађевину",
journal = "Урбанизација у источној и југоисточној Европи / Урбанизация в Восточной и Юго-восточной Европе",
booktitle = "Урбанизација и промена просторних образаца трговине у Србији у 19. веку",
pages = "197-215",
doi = "10.34298/9788677431341.11",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8879"
}
Вуксановић-Мацура, З.,& Тодорић, Ј.. (2019). Урбанизација и промена просторних образаца трговине у Србији у 19. веку. in Урбанизација у источној и југоисточној Европи / Урбанизация в Восточной и Юго-восточной Европе
Београд: Историјски институт; Нижњи Новгород: Државни универзитет за архитектуру и грађевину., 197-215.
https://doi.org/10.34298/9788677431341.11
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8879
Вуксановић-Мацура З, Тодорић Ј. Урбанизација и промена просторних образаца трговине у Србији у 19. веку. in Урбанизација у источној и југоисточној Европи / Урбанизация в Восточной и Юго-восточной Европе. 2019;:197-215.
doi:10.34298/9788677431341.11
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8879 .
Вуксановић-Мацура, Злата, Тодорић, Јована, "Урбанизација и промена просторних образаца трговине у Србији у 19. веку" in Урбанизација у источној и југоисточној Европи / Урбанизация в Восточной и Юго-восточной Европе (2019):197-215,
https://doi.org/10.34298/9788677431341.11 .,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8879 .

Сава и Дунав у урбанистичком планирању Београда између два светска рата

Гашић, Ранка; Вуксановић Мацура, Злата

(Београд: Балканолошки институт САНУ, 2019)

TY - CHAP
AU - Гашић, Ранка
AU - Вуксановић Мацура, Злата
PY - 2019
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/6670
AB - У чланку је реч о урбанистичким плановима за трансформацију и уређење београдског приобаља, урађеним у периоду између два светска рата. Разматрани су планови и пројекти који су обрађивали питања речног саобраћаја, лука и пристаништа, регулисања обала и насипања баровитих терена. Oни су пројектовани у тесној спрези са решавањем железничког чвора и са потребама уређивања градског ткива. Кроз анализу процеса израде и реализације планова за формирање лука на Сави и Дунаву, те бурних стручних и јавних полемика које су га пратиле, приказана је тежња Београда да своје реке и обале стави у функцију урбаног развоја.
PB - Београд: Балканолошки институт САНУ
T2 - Живот на рекама Југоисточне Европе : историјски аспекти просторног планирања насеља и комуникација
T1 - Сава и Дунав у урбанистичком планирању Београда између два светска рата
T1 - The Urban Planning of Belgrade Riverbanks Between the World Wars
SP - 229
EP - 256
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_6670
ER - 
@inbook{
author = "Гашић, Ранка and Вуксановић Мацура, Злата",
year = "2019",
abstract = "У чланку је реч о урбанистичким плановима за трансформацију и уређење београдског приобаља, урађеним у периоду између два светска рата. Разматрани су планови и пројекти који су обрађивали питања речног саобраћаја, лука и пристаништа, регулисања обала и насипања баровитих терена. Oни су пројектовани у тесној спрези са решавањем железничког чвора и са потребама уређивања градског ткива. Кроз анализу процеса израде и реализације планова за формирање лука на Сави и Дунаву, те бурних стручних и јавних полемика које су га пратиле, приказана је тежња Београда да своје реке и обале стави у функцију урбаног развоја.",
publisher = "Београд: Балканолошки институт САНУ",
journal = "Живот на рекама Југоисточне Европе : историјски аспекти просторног планирања насеља и комуникација",
booktitle = "Сава и Дунав у урбанистичком планирању Београда између два светска рата, The Urban Planning of Belgrade Riverbanks Between the World Wars",
pages = "229-256",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_6670"
}
Гашић, Р.,& Вуксановић Мацура, З.. (2019). Сава и Дунав у урбанистичком планирању Београда између два светска рата. in Живот на рекама Југоисточне Европе : историјски аспекти просторног планирања насеља и комуникација
Београд: Балканолошки институт САНУ., 229-256.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_6670
Гашић Р, Вуксановић Мацура З. Сава и Дунав у урбанистичком планирању Београда између два светска рата. in Живот на рекама Југоисточне Европе : историјски аспекти просторног планирања насеља и комуникација. 2019;:229-256.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_6670 .
Гашић, Ранка, Вуксановић Мацура, Злата, "Сава и Дунав у урбанистичком планирању Београда између два светска рата" in Живот на рекама Југоисточне Европе : историјски аспекти просторног планирања насеља и комуникација (2019):229-256,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_6670 .

Стварање модерног Београда: од 1815. до 1964. из збирке Музеја града Београда

Банковић, Ангелина; Вуксановић-Мацура, Злата

(Београд: Музеј града Београда, 2019)

TY - BOOK
AU - Банковић, Ангелина
AU - Вуксановић-Мацура, Злата
PY - 2019
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/6323
AB - Публикација представља каталог изложбе “Стварање модерног Београда: од 1815. до 1964. из збирке Музеја града Београда”. Изложба је настала је на основу вишегодишњег истраживања материјала из Збирке за архитектуру и урбанизам Музеја града Београда. На њој је представљен урбанистички и архитектонски развој Београда у периоду дугом 150 година, током којих се главни град трансформисао из пограничне оријенталне вароши у модеран европски град. На преко 400 оригиналних експоната из Збирке за архитектуру и урбанизам Музеја града Београда – фотографија, цртежа, пројеката, планова, разгледница и архивских докумената, илустровани су разноврсни феномени из историје развоја Београда. Изложба је била одржана од 17. априла до 2. јуна 2019. године у Музеју града Београда.
PB - Београд: Музеј града Београда
T1 - Стварање модерног Београда: од 1815. до 1964. из збирке Музеја града Београда
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_6323
ER - 
@book{
author = "Банковић, Ангелина and Вуксановић-Мацура, Злата",
year = "2019",
abstract = "Публикација представља каталог изложбе “Стварање модерног Београда: од 1815. до 1964. из збирке Музеја града Београда”. Изложба је настала је на основу вишегодишњег истраживања материјала из Збирке за архитектуру и урбанизам Музеја града Београда. На њој је представљен урбанистички и архитектонски развој Београда у периоду дугом 150 година, током којих се главни град трансформисао из пограничне оријенталне вароши у модеран европски град. На преко 400 оригиналних експоната из Збирке за архитектуру и урбанизам Музеја града Београда – фотографија, цртежа, пројеката, планова, разгледница и архивских докумената, илустровани су разноврсни феномени из историје развоја Београда. Изложба је била одржана од 17. априла до 2. јуна 2019. године у Музеју града Београда.",
publisher = "Београд: Музеј града Београда",
title = "Стварање модерног Београда: од 1815. до 1964. из збирке Музеја града Београда",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_6323"
}
Банковић, А.,& Вуксановић-Мацура, З.. (2019). Стварање модерног Београда: од 1815. до 1964. из збирке Музеја града Београда. 
Београд: Музеј града Београда..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_6323
Банковић А, Вуксановић-Мацура З. Стварање модерног Београда: од 1815. до 1964. из збирке Музеја града Београда. 2019;.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_6323 .
Банковић, Ангелина, Вуксановић-Мацура, Злата, "Стварање модерног Београда: од 1815. до 1964. из збирке Музеја града Београда" (2019),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_6323 .

Ризици очувања и заштите стамбених целина и урбаних матрица / Protection Risks Associated with Residential Areas and Urban Patterns

Вуксановић-Мацура, Злата

(Београд: Завод за заштиту споменика културе града Београда, 2019)

TY - CONF
AU - Вуксановић-Мацура, Злата
PY - 2019
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/6267
AB - Стамбене целине и њихове урбане матрице су важан елемент градског пејзажа,а различити аспекти њихове заштите све више привлаче пажњу. Знатан део тог интересовања још увек је усмерен на појединачне објекте и њихове архитектонске вредности, а много мање на њихова урбанистичка решења по којима су оне формиране и трансформације којима су изложене. Ове целине, мада су често утицале на урбану форму града, данас не уживају степен заштите равноправан ономе који имају изграђене структуре. С друге стране, урбане целине и њихови просторни обрасци посебно су осетљиви на промене изазване економским развојем и модерним стилом живота.
У овом тексту су анализирани примери двеју стамбених целина у Београду – Котеж Неимар и Нови Неимар – насталих иницијативом Грађевинско-техничког предузећа и акционарског друштва „Неимар“. Формиране су у периоду између два светска рата по узору на веома присутан концепт вртног града, односно вртних квартова и предграђа. Савремене трансформације које се у њима одвијају много више следе концепт „компактног града“ него првобитни узор, што представља и највећи ризик за очување њиховог идентитета и специфичности. Намера овог текста јесте да, с једне стране, предочи ризике очувања планираних стамбених целина, а с друге – укаже на значај њихове заштите, како би се допринело и побољшању присутне праксе у заштити урбаног наслеђа.
AB - Residential areas and their urban patterns are an essential element of the city landscape, and various aspects of their protection are increasingly attracting attention. This interest is still largely focused on individual buildings and their architectural values, and much less on the urban plans that shaped them and to the transformations to which they are exposed. Although these areas contributed to the urban form of the city, do not enjoy the degree of protection equal to those that built structures enjoy. On the other hand, urban areas and their spatial patterns are particularly sensitive to changes caused by economic development and the modern lifestyle.
This article analyzes examples of two residential units in Belgrade - Kotež Neimar and Novi Neimar - established by the Neimar construction and engineering company and joint stock company. They took shape between the two world wars based on the concept of garden city, or garden quarters and suburbs. The modern transformations that have been taking place in these areas conform to the idea of a compact city much more than to the original pattern, which poses a significant risk in preserving their identity and specificity. This article seeks to present the risks associated with the protection of planned residential areas, on the one hand, and to highlight the importance of their protection, on the other, thereby contributing to the improvement of the current practice in the protection of the entire urban heritage.
PB - Београд: Завод за заштиту споменика културе града Београда
C3 - Културно наслеђе - ризици и перспективе: зборник радова
T1 - Ризици очувања и заштите стамбених целина и урбаних матрица / Protection Risks Associated with Residential Areas and Urban Patterns
SP - 71
EP - 80
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_6267
ER - 
@conference{
author = "Вуксановић-Мацура, Злата",
year = "2019",
abstract = "Стамбене целине и њихове урбане матрице су важан елемент градског пејзажа,а различити аспекти њихове заштите све више привлаче пажњу. Знатан део тог интересовања још увек је усмерен на појединачне објекте и њихове архитектонске вредности, а много мање на њихова урбанистичка решења по којима су оне формиране и трансформације којима су изложене. Ове целине, мада су често утицале на урбану форму града, данас не уживају степен заштите равноправан ономе који имају изграђене структуре. С друге стране, урбане целине и њихови просторни обрасци посебно су осетљиви на промене изазване економским развојем и модерним стилом живота.
У овом тексту су анализирани примери двеју стамбених целина у Београду – Котеж Неимар и Нови Неимар – насталих иницијативом Грађевинско-техничког предузећа и акционарског друштва „Неимар“. Формиране су у периоду између два светска рата по узору на веома присутан концепт вртног града, односно вртних квартова и предграђа. Савремене трансформације које се у њима одвијају много више следе концепт „компактног града“ него првобитни узор, што представља и највећи ризик за очување њиховог идентитета и специфичности. Намера овог текста јесте да, с једне стране, предочи ризике очувања планираних стамбених целина, а с друге – укаже на значај њихове заштите, како би се допринело и побољшању присутне праксе у заштити урбаног наслеђа., Residential areas and their urban patterns are an essential element of the city landscape, and various aspects of their protection are increasingly attracting attention. This interest is still largely focused on individual buildings and their architectural values, and much less on the urban plans that shaped them and to the transformations to which they are exposed. Although these areas contributed to the urban form of the city, do not enjoy the degree of protection equal to those that built structures enjoy. On the other hand, urban areas and their spatial patterns are particularly sensitive to changes caused by economic development and the modern lifestyle.
This article analyzes examples of two residential units in Belgrade - Kotež Neimar and Novi Neimar - established by the Neimar construction and engineering company and joint stock company. They took shape between the two world wars based on the concept of garden city, or garden quarters and suburbs. The modern transformations that have been taking place in these areas conform to the idea of a compact city much more than to the original pattern, which poses a significant risk in preserving their identity and specificity. This article seeks to present the risks associated with the protection of planned residential areas, on the one hand, and to highlight the importance of their protection, on the other, thereby contributing to the improvement of the current practice in the protection of the entire urban heritage.",
publisher = "Београд: Завод за заштиту споменика културе града Београда",
journal = "Културно наслеђе - ризици и перспективе: зборник радова",
title = "Ризици очувања и заштите стамбених целина и урбаних матрица / Protection Risks Associated with Residential Areas and Urban Patterns",
pages = "71-80",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_6267"
}
Вуксановић-Мацура, З.. (2019). Ризици очувања и заштите стамбених целина и урбаних матрица / Protection Risks Associated with Residential Areas and Urban Patterns. in Културно наслеђе - ризици и перспективе: зборник радова
Београд: Завод за заштиту споменика културе града Београда., 71-80.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_6267
Вуксановић-Мацура З. Ризици очувања и заштите стамбених целина и урбаних матрица / Protection Risks Associated with Residential Areas and Urban Patterns. in Културно наслеђе - ризици и перспективе: зборник радова. 2019;:71-80.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_6267 .
Вуксановић-Мацура, Злата, "Ризици очувања и заштите стамбених целина и урбаних матрица / Protection Risks Associated with Residential Areas and Urban Patterns" in Културно наслеђе - ризици и перспективе: зборник радова (2019):71-80,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_6267 .

Changes in Traditional Activities of Industrial Area toward Sustainable Tourism Development

Nedeljković Knežević, Milena; Petrović, Marko D.; Nedeljković, Slađana; Mijatov, Maja; Radovanović, Milan M.; Gajić, Mirjana; Škoda, Miroslav

(Basel : MDPI, 2019)

TY - JOUR
AU - Nedeljković Knežević, Milena
AU - Petrović, Marko D.
AU - Nedeljković, Slađana
AU - Mijatov, Maja
AU - Radovanović, Milan M.
AU - Gajić, Mirjana
AU - Škoda, Miroslav
PY - 2019
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/7258
AB - The purpose of this study is to investigate the potential for restructuring industrial areas toward tourism development within local communities, with a special emphasis on the socio-cultural determinants of residents, as well as their attitudes regarding the sustainable development of tourism. The research is also oriented toward the interests of local communities with respect to entrepreneurial activities in the field of tourism within regions relying on traditional industries, in this case, one of the largest open-pit mining surfaces in Europe (near the Serbian town of Lazarevac). The survey was conducted on a sample of 273 respondents. The research results point to the residents’ attitudes regarding the acceptability of tourism development options, as well as their attitudes toward tourism development, with the aim of providing the conditions for a successful transition from a typical heavy industrial setting toward sustainable tourism development.
PB - Basel : MDPI
T2 - Sustainability
T1 - Changes in Traditional Activities of Industrial Area toward Sustainable Tourism Development
VL - 11
IS - 6189
DO - 10.3390/su11226189
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7258
ER - 
@article{
author = "Nedeljković Knežević, Milena and Petrović, Marko D. and Nedeljković, Slađana and Mijatov, Maja and Radovanović, Milan M. and Gajić, Mirjana and Škoda, Miroslav",
year = "2019",
abstract = "The purpose of this study is to investigate the potential for restructuring industrial areas toward tourism development within local communities, with a special emphasis on the socio-cultural determinants of residents, as well as their attitudes regarding the sustainable development of tourism. The research is also oriented toward the interests of local communities with respect to entrepreneurial activities in the field of tourism within regions relying on traditional industries, in this case, one of the largest open-pit mining surfaces in Europe (near the Serbian town of Lazarevac). The survey was conducted on a sample of 273 respondents. The research results point to the residents’ attitudes regarding the acceptability of tourism development options, as well as their attitudes toward tourism development, with the aim of providing the conditions for a successful transition from a typical heavy industrial setting toward sustainable tourism development.",
publisher = "Basel : MDPI",
journal = "Sustainability",
title = "Changes in Traditional Activities of Industrial Area toward Sustainable Tourism Development",
volume = "11",
number = "6189",
doi = "10.3390/su11226189",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7258"
}
Nedeljković Knežević, M., Petrović, M. D., Nedeljković, S., Mijatov, M., Radovanović, M. M., Gajić, M.,& Škoda, M.. (2019). Changes in Traditional Activities of Industrial Area toward Sustainable Tourism Development. in Sustainability
Basel : MDPI., 11(6189).
https://doi.org/10.3390/su11226189
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7258
Nedeljković Knežević M, Petrović MD, Nedeljković S, Mijatov M, Radovanović MM, Gajić M, Škoda M. Changes in Traditional Activities of Industrial Area toward Sustainable Tourism Development. in Sustainability. 2019;11(6189).
doi:10.3390/su11226189
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7258 .
Nedeljković Knežević, Milena, Petrović, Marko D., Nedeljković, Slađana, Mijatov, Maja, Radovanović, Milan M., Gajić, Mirjana, Škoda, Miroslav, "Changes in Traditional Activities of Industrial Area toward Sustainable Tourism Development" in Sustainability, 11, no. 6189 (2019),
https://doi.org/10.3390/su11226189 .,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7258 .
6
2
5