Ministry of Education, Science and Technological Development, Republic of Serbia, Grant no. 451-03-68/2020-14/200173 (Institute of Ethnography SASA, Belgrade)

Link to this page

info:eu-repo/grantAgreement/MESTD/inst-2020/200173/RS//

Ministry of Education, Science and Technological Development, Republic of Serbia, Grant no. 451-03-68/2020-14/200173 (Institute of Ethnography SASA, Belgrade) (en)
Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, Ugovor br. 451-03-68/2020-14/200173 (Etnografski institut SANU, Beograd) (sr_RS)
Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, Уговор бр. 451-03-68/2020-14/200173 (Етнографски институт САНУ, Београд) (sr)

Publications

Learning Traditional Singing in Serbian Clubs in Vienna – Economic Aspects between Amateurism and Professionalism

Rašić, Miloš

(Београд : Музиколошки институт САНУ, 2022)

TY - JOUR
AU - Rašić, Miloš
PY - 2022
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/13058
AB - Serbian clubs in Vienna are cultural, artistic, and sports organisations formed in the 1970s by Yugoslav guest workers, then called Yugoslav clubs. Since the 1990s, due to significant socio-political changes in the home country, the work policies of clubs in Vienna have changed, and they have become Serbian clubs. To learn traditional singing within the folklore sections of the mentioned clubs, the leaders hire pedagogues from Serbia – ethnomusicologists or individuals with completed secondary music schools in the departments of traditional singing. This paper aims to present and analyse several aspects of learning traditional singing in these institutions, focusing on the exchange of different forms of capital - from economic to symbolic and vice versa and reviewing the role of individuals in these systems.
AB - Српски клубови у Бечу су културно-уметничке и спортске организације, оформљене седамдесетих година XX века, од стране југословенских гастарбајтера, тада под називом југословенски клубови. Од деведесетих година XX века, услед снажних друштвено-политичких промена у земљи матици, мењају се и политике рада клубова у Бечу, те они опстају српски клубови. За потребе учења традиционалног певања у оквиру фолклорних
секција поменутих клубова, руководиоци ангажују педагоге из Србије – етномузикологе или појединце са завршеним средњим музичким школама на одсецима за традиционално певање. Циљ овог рада је да представи и анализира неколико различитих аспеката учења традиционалног певања у поменутим институцијама, фокусирајући се на размену различитих облика капитала – од економског у симболички и обрнуто, те преиспитујући улогу појединаца у овим системима.
PB - Београд : Музиколошки институт САНУ
T2 - Музикологија / Musicology 32 (I/2022)
T1 - Learning Traditional Singing in Serbian Clubs in Vienna – Economic Aspects between Amateurism and Professionalism
T1 - Учење традиционалног певања у српским клубовима у Бечу – економски аспекти између аматеризма и професионализма
SP - 225
EP - 244
VL - 1
IS - 32
DO - 10.2298/MUZ2232225R
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_13058
ER - 
@article{
author = "Rašić, Miloš",
year = "2022",
abstract = "Serbian clubs in Vienna are cultural, artistic, and sports organisations formed in the 1970s by Yugoslav guest workers, then called Yugoslav clubs. Since the 1990s, due to significant socio-political changes in the home country, the work policies of clubs in Vienna have changed, and they have become Serbian clubs. To learn traditional singing within the folklore sections of the mentioned clubs, the leaders hire pedagogues from Serbia – ethnomusicologists or individuals with completed secondary music schools in the departments of traditional singing. This paper aims to present and analyse several aspects of learning traditional singing in these institutions, focusing on the exchange of different forms of capital - from economic to symbolic and vice versa and reviewing the role of individuals in these systems., Српски клубови у Бечу су културно-уметничке и спортске организације, оформљене седамдесетих година XX века, од стране југословенских гастарбајтера, тада под називом југословенски клубови. Од деведесетих година XX века, услед снажних друштвено-политичких промена у земљи матици, мењају се и политике рада клубова у Бечу, те они опстају српски клубови. За потребе учења традиционалног певања у оквиру фолклорних
секција поменутих клубова, руководиоци ангажују педагоге из Србије – етномузикологе или појединце са завршеним средњим музичким школама на одсецима за традиционално певање. Циљ овог рада је да представи и анализира неколико различитих аспеката учења традиционалног певања у поменутим институцијама, фокусирајући се на размену различитих облика капитала – од економског у симболички и обрнуто, те преиспитујући улогу појединаца у овим системима.",
publisher = "Београд : Музиколошки институт САНУ",
journal = "Музикологија / Musicology 32 (I/2022)",
title = "Learning Traditional Singing in Serbian Clubs in Vienna – Economic Aspects between Amateurism and Professionalism, Учење традиционалног певања у српским клубовима у Бечу – економски аспекти између аматеризма и професионализма",
pages = "225-244",
volume = "1",
number = "32",
doi = "10.2298/MUZ2232225R",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_13058"
}
Rašić, M.. (2022). Learning Traditional Singing in Serbian Clubs in Vienna – Economic Aspects between Amateurism and Professionalism. in Музикологија / Musicology 32 (I/2022)
Београд : Музиколошки институт САНУ., 1(32), 225-244.
https://doi.org/10.2298/MUZ2232225R
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_13058
Rašić M. Learning Traditional Singing in Serbian Clubs in Vienna – Economic Aspects between Amateurism and Professionalism. in Музикологија / Musicology 32 (I/2022). 2022;1(32):225-244.
doi:10.2298/MUZ2232225R
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_13058 .
Rašić, Miloš, "Learning Traditional Singing in Serbian Clubs in Vienna – Economic Aspects between Amateurism and Professionalism" in Музикологија / Musicology 32 (I/2022), 1, no. 32 (2022):225-244,
https://doi.org/10.2298/MUZ2232225R .,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_13058 .

Немртви нови свет: окружење апокалипсе и друштвени односи услед епидемије зомбија

Мандић, Марина

(Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA, 2022)

TY - JOUR
AU - Мандић, Марина
PY - 2022
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/12997
AB - Наративи филмова о зомбијима изражавају друштвене односе у околностима апокалиптичног социјалног окружења, указују на незаустављиве процесе 
ширења болести, односно свеприсутност зомбија као основних преносилаца 
заразе, наглашавајући дискурсе биолошке катастрофе, односно епидемије 
инфективних обољења као потенцијалног начина завршетка модерне цивилизације. Епидемија приказана у филмовима о зомбијима се може посматрати као нека врста замишљене будућности вируса, односно као напредни стадијум развоја инфективних болести, које доводе до деконструисања и 
потпуног слома постојећег друштвеног система, а потом до апокалиптичних 
последица и настанка новог социјалног поретка. Епидемија производи околности у којима долази до престанка пређашњег институционалног организовања и обликовања индивидуалног понашања који трансформишу друштвену 
сферу у складу за захтевима нових социјалних и биолошких дискурса. Услед 
таквих околности, долази до промене друштвеног окружења, а болест постаје 
означитељ социјалних стратегија, односа према зараженима, арена прерасподеле друштвене моћи и средстава за одржавање живота. Идеја рада јесте 
указивање на начине социјалног реорганизовања прилагођеног друштвеним 
поремећајима изазваним епидемијом зомбија, истицање улоге болести приликом обликовања социјалних група и друштвених односа, са циљем разоткривања начина на које филмски наративи метафоризују учинковитост инфективних обољења.
AB - The narratives of zombie films articulate social relations in the context of an apocalyic 
social environment, indicating unstoppable processes of disease spreading through the 
omnipresence of zombies as the primary infection carriers, emphasizing discourses of 
biological catastrophe, that is, epidemics of infectious diseases as a potential means 
of the end of a modern civilization. As portrayed in movies about zombies, epidemics 
could be observed as a type of imagined future of the virus, that is, as an advanced 
stage in infectious disease evolution, which leads to the deconstruction and complete 
collapse of the existing social system, and then to apocalyptic consequences and the 
forming of a new social order. An epidemic creates conditions in which previously 
known institutional organization ceases to exist and shapes individual behaviors that 
transform social environments to meet the demands of new social and biological 
discourses. Due to such circumstances, social surroundings are significantly changed, 
and disease establishes itself as a signifier of social strategies, relationships towards 
the infected, and the area for the redistribution of social power and livelihood. The 
aim of this paper is to reveal the ways of social reorganization and social disruption 
caused by the zombie epidemic, emphasizing the role of the disease in reshaping 
social groups and relationships, with the purpose of analyzing the ways in which 
movie narratives metaphorize the efficiency of infectious diseases.
PB - Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA
T2 - Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA
T1 - Немртви нови свет: окружење апокалипсе и друштвени односи услед епидемије зомбија
T1 - The Undead New World: Zombie Epidemics’ Apocalyptic Surroundings and Social Relations
SP - 197
EP - 221
VL - 70
IS - 1
DO - 10.2298/GEI2201197M
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12997
ER - 
@article{
author = "Мандић, Марина",
year = "2022",
abstract = "Наративи филмова о зомбијима изражавају друштвене односе у околностима апокалиптичног социјалног окружења, указују на незаустављиве процесе 
ширења болести, односно свеприсутност зомбија као основних преносилаца 
заразе, наглашавајући дискурсе биолошке катастрофе, односно епидемије 
инфективних обољења као потенцијалног начина завршетка модерне цивилизације. Епидемија приказана у филмовима о зомбијима се може посматрати као нека врста замишљене будућности вируса, односно као напредни стадијум развоја инфективних болести, које доводе до деконструисања и 
потпуног слома постојећег друштвеног система, а потом до апокалиптичних 
последица и настанка новог социјалног поретка. Епидемија производи околности у којима долази до престанка пређашњег институционалног организовања и обликовања индивидуалног понашања који трансформишу друштвену 
сферу у складу за захтевима нових социјалних и биолошких дискурса. Услед 
таквих околности, долази до промене друштвеног окружења, а болест постаје 
означитељ социјалних стратегија, односа према зараженима, арена прерасподеле друштвене моћи и средстава за одржавање живота. Идеја рада јесте 
указивање на начине социјалног реорганизовања прилагођеног друштвеним 
поремећајима изазваним епидемијом зомбија, истицање улоге болести приликом обликовања социјалних група и друштвених односа, са циљем разоткривања начина на које филмски наративи метафоризују учинковитост инфективних обољења., The narratives of zombie films articulate social relations in the context of an apocalyic 
social environment, indicating unstoppable processes of disease spreading through the 
omnipresence of zombies as the primary infection carriers, emphasizing discourses of 
biological catastrophe, that is, epidemics of infectious diseases as a potential means 
of the end of a modern civilization. As portrayed in movies about zombies, epidemics 
could be observed as a type of imagined future of the virus, that is, as an advanced 
stage in infectious disease evolution, which leads to the deconstruction and complete 
collapse of the existing social system, and then to apocalyptic consequences and the 
forming of a new social order. An epidemic creates conditions in which previously 
known institutional organization ceases to exist and shapes individual behaviors that 
transform social environments to meet the demands of new social and biological 
discourses. Due to such circumstances, social surroundings are significantly changed, 
and disease establishes itself as a signifier of social strategies, relationships towards 
the infected, and the area for the redistribution of social power and livelihood. The 
aim of this paper is to reveal the ways of social reorganization and social disruption 
caused by the zombie epidemic, emphasizing the role of the disease in reshaping 
social groups and relationships, with the purpose of analyzing the ways in which 
movie narratives metaphorize the efficiency of infectious diseases.",
publisher = "Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA",
journal = "Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA",
title = "Немртви нови свет: окружење апокалипсе и друштвени односи услед епидемије зомбија, The Undead New World: Zombie Epidemics’ Apocalyptic Surroundings and Social Relations",
pages = "197-221",
volume = "70",
number = "1",
doi = "10.2298/GEI2201197M",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12997"
}
Мандић, М.. (2022). Немртви нови свет: окружење апокалипсе и друштвени односи услед епидемије зомбија. in Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA
Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA., 70(1), 197-221.
https://doi.org/10.2298/GEI2201197M
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12997
Мандић М. Немртви нови свет: окружење апокалипсе и друштвени односи услед епидемије зомбија. in Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA. 2022;70(1):197-221.
doi:10.2298/GEI2201197M
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12997 .
Мандић, Марина, "Немртви нови свет: окружење апокалипсе и друштвени односи услед епидемије зомбија" in Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA, 70, no. 1 (2022):197-221,
https://doi.org/10.2298/GEI2201197M .,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12997 .

Одевање верника на литургији: пример Српске православне цркве

Анђелковић, Биљана

(Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA, 2022)

TY - JOUR
AU - Анђелковић, Биљана
PY - 2022
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/12995
AB - У овом раду се проблематизује одевање верника Српске православне цркве 
крајем двадесетог и почетком двадесет првог века. Циљ истраживања био је 
да утврди да ли постоји пожељан/идеалан модел одевања верника на богослужењима, као и врста и степен одступања од њега у свакодневној пракси 
верника. Рад се заснива на етнографској грађи прикупљеној током последњих 
пет година у црквама и манастирима широм Србије коришћењем методе 
посматрања, полуструктурираног упитника и неформалног разговора, уз употребу информација са православних форума и сајтова
AB - This paper discusses the clothing of the Serbian Orthodox Church believers at the 
end of the twentieth and the beginning of the twenty-first century. The main goal 
was to determine whether there is a desirable/ideal model of clothing for SOC 
believers, at the liturgy as well as the type and degree of deviation from it in the 
daily practice of believers. The paper is based on ethnographic material collected 
during the last five years in churches and monasteries throughout Serbia using the 
method of observation, semi-structured questionnaire, informal conversation and 
the use of information from Orthodox forums and websites.
PB - Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA
T2 - Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA
T1 - Одевање верника на литургији: пример Српске православне цркве
T1 - Dressing at the Liturgy: the Example of the Serbian Orthodox Church
SP - 77
EP - 100
VL - 70
IS - 1
DO - 10.2298/GEI2201077A
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12995
ER - 
@article{
author = "Анђелковић, Биљана",
year = "2022",
abstract = "У овом раду се проблематизује одевање верника Српске православне цркве 
крајем двадесетог и почетком двадесет првог века. Циљ истраживања био је 
да утврди да ли постоји пожељан/идеалан модел одевања верника на богослужењима, као и врста и степен одступања од њега у свакодневној пракси 
верника. Рад се заснива на етнографској грађи прикупљеној током последњих 
пет година у црквама и манастирима широм Србије коришћењем методе 
посматрања, полуструктурираног упитника и неформалног разговора, уз употребу информација са православних форума и сајтова, This paper discusses the clothing of the Serbian Orthodox Church believers at the 
end of the twentieth and the beginning of the twenty-first century. The main goal 
was to determine whether there is a desirable/ideal model of clothing for SOC 
believers, at the liturgy as well as the type and degree of deviation from it in the 
daily practice of believers. The paper is based on ethnographic material collected 
during the last five years in churches and monasteries throughout Serbia using the 
method of observation, semi-structured questionnaire, informal conversation and 
the use of information from Orthodox forums and websites.",
publisher = "Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA",
journal = "Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA",
title = "Одевање верника на литургији: пример Српске православне цркве, Dressing at the Liturgy: the Example of the Serbian Orthodox Church",
pages = "77-100",
volume = "70",
number = "1",
doi = "10.2298/GEI2201077A",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12995"
}
Анђелковић, Б.. (2022). Одевање верника на литургији: пример Српске православне цркве. in Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA
Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA., 70(1), 77-100.
https://doi.org/10.2298/GEI2201077A
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12995
Анђелковић Б. Одевање верника на литургији: пример Српске православне цркве. in Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA. 2022;70(1):77-100.
doi:10.2298/GEI2201077A
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12995 .
Анђелковић, Биљана, "Одевање верника на литургији: пример Српске православне цркве" in Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA, 70, no. 1 (2022):77-100,
https://doi.org/10.2298/GEI2201077A .,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12995 .

Гласник Етнографског института САНУ 70 (1) / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA 70 (1)

(Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA, 2022)

TY - GEN
PY - 2022
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/12992
PB - Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA
T1 - Гласник Етнографског института САНУ 70 (1) / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA 70 (1)
SP - 1
EP - 311
VL - 70
IS - 1
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12992
ER - 
@misc{
year = "2022",
publisher = "Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA",
title = "Гласник Етнографског института САНУ 70 (1) / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA 70 (1)",
pages = "1-311",
volume = "70",
number = "1",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12992"
}
(2022). Гласник Етнографског института САНУ 70 (1) / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA 70 (1). 
Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA., 70(1), 1-311.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12992
Гласник Етнографског института САНУ 70 (1) / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA 70 (1). 2022;70(1):1-311.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12992 .
"Гласник Етнографског института САНУ 70 (1) / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA 70 (1)", 70, no. 1 (2022):1-311,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12992 .

Одевни наративи – увод у темат

Ивановић Баришић, Милина

(Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA, 2022)

TY - JOUR
AU - Ивановић Баришић, Милина
PY - 2022
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/12993
AB - У етнолошко-антрополошкој струци приметан је недостатак истраживачке пажње усмерене ка новим и/или старим одевним наративима, па је та чињеница била један од повода да се иницира темат Одевни наративи у којем ће неколико аутора дати свој допринос 
сагледавању поменуте теме из угла свог интересовања. Темат је осмишљен са жељом да се „оживи“ и подстакне интересовање за проучавање одеће, али и да се укаже да се одећа у садашњем времену 
може посматрати у различитим контекстима – традиционалном, али 
и савременом. Наравно да у овој прилици нису обухваћене све могућности за посматрање одевног наратива тако да се будући истраживачи могу позабавити бројним темама у којима је одевни наратив 
у главном фокусу – филмови, серије, књижевност, ликовна уметност, 
посета позоришту, отварању изложби, пријемима, али и радна одела, 
dress code запослених у одређеним фирмама и сл. 
У радовима који чине садржај овог темата одевни наратив се 
посматра у различитим контекстима – 1. као вид потрошње; 2. као 
тржишна „прича“ популарног модног бренда; 3. као нов начин проучавања музејског предмета; 4. као одевни наратив верника; 5. као 
нови садржај у свакодневној одећи; 6. као традиционални одевни 
наратив; 7. као важан језички конструкт.
PB - Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA
T2 - Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA
T1 - Одевни наративи – увод у темат
T1 - Clothing Narratives
SP - 13
EP - 18
VL - 70
IS - 1
DO - 10.2298/GEI2201013I
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12993
ER - 
@article{
author = "Ивановић Баришић, Милина",
year = "2022",
abstract = "У етнолошко-антрополошкој струци приметан је недостатак истраживачке пажње усмерене ка новим и/или старим одевним наративима, па је та чињеница била један од повода да се иницира темат Одевни наративи у којем ће неколико аутора дати свој допринос 
сагледавању поменуте теме из угла свог интересовања. Темат је осмишљен са жељом да се „оживи“ и подстакне интересовање за проучавање одеће, али и да се укаже да се одећа у садашњем времену 
може посматрати у различитим контекстима – традиционалном, али 
и савременом. Наравно да у овој прилици нису обухваћене све могућности за посматрање одевног наратива тако да се будући истраживачи могу позабавити бројним темама у којима је одевни наратив 
у главном фокусу – филмови, серије, књижевност, ликовна уметност, 
посета позоришту, отварању изложби, пријемима, али и радна одела, 
dress code запослених у одређеним фирмама и сл. 
У радовима који чине садржај овог темата одевни наратив се 
посматра у различитим контекстима – 1. као вид потрошње; 2. као 
тржишна „прича“ популарног модног бренда; 3. као нов начин проучавања музејског предмета; 4. као одевни наратив верника; 5. као 
нови садржај у свакодневној одећи; 6. као традиционални одевни 
наратив; 7. као важан језички конструкт.",
publisher = "Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA",
journal = "Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA",
title = "Одевни наративи – увод у темат, Clothing Narratives",
pages = "13-18",
volume = "70",
number = "1",
doi = "10.2298/GEI2201013I",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12993"
}
Ивановић Баришић, М.. (2022). Одевни наративи – увод у темат. in Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA
Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA., 70(1), 13-18.
https://doi.org/10.2298/GEI2201013I
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12993
Ивановић Баришић М. Одевни наративи – увод у темат. in Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA. 2022;70(1):13-18.
doi:10.2298/GEI2201013I
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12993 .
Ивановић Баришић, Милина, "Одевни наративи – увод у темат" in Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA, 70, no. 1 (2022):13-18,
https://doi.org/10.2298/GEI2201013I .,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12993 .

Женска одевна пракса током ХХ века у Новом Пазару и околини

Аксић, Нина; Зиљкић, Хасна

(Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA, 2022)

TY - JOUR
AU - Аксић, Нина
AU - Зиљкић, Хасна
PY - 2022
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/12996
AB - У овом раду представићемо свакодневно одевање у граду и селу, током XX века, на терену Новог Пазара. Акценат се ставља на женско свакодневно одевање и посебности које се одсликавају пре свега у конфесионалним праксама. Поред разлика у одевању које су проистекле из конфесионалних пракси, указаћемо и на неке друге аспекте који су утицали на различитост одевања, као што су – образовање, запосленост, утицај спољашње средине 
(људи ван породице, медији и др.), економски статус и др. Разлике условљене статусом жене у друштву, који се значајно мења након Другог светског рата, са већом еманципацијом жена и њиховим постепеним излажењем из патријархалног породичног оквира условиле су промене у одевном из гледу. Циљ рада је да се представе одевне праксе жена на територији Новог Пазара и околине.
AB - In this paper we will present everyday clothing in the city and village, during the XX century, on the ground of Novi Pazar. The emphasis is placed on the women`s everyday clothing and special features that are reflected primarily in confessional practices. In addition to the differences in clothing that arose from the confessional practices, we will point out to the others aspects which influenced on the diversity of clothing, such as – education, employment, the influence of the external environment (people outside the family, the media and etc.), economic status etc. Differences conditioned by the status of women in society, which changed significantly after 
World War II, with greater emancipation of women and their gradual exit from the patriarchal family framework caused changes in clothing appearance. The aim of this paper is to present the complexity of everyday clothing practices of women and its changes in the territory of Novi Pazar and its environment.
PB - Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA
T2 - Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA
T1 - Женска одевна пракса током ХХ века у Новом Пазару и околини
T1 - Women’s Clothing Practice during the XX Century in Novi Pazar and Surroundings
SP - 149
EP - 177
VL - 70
IS - 1
DO - 10.2298/GEI2201149A
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12996
ER - 
@article{
author = "Аксић, Нина and Зиљкић, Хасна",
year = "2022",
abstract = "У овом раду представићемо свакодневно одевање у граду и селу, током XX века, на терену Новог Пазара. Акценат се ставља на женско свакодневно одевање и посебности које се одсликавају пре свега у конфесионалним праксама. Поред разлика у одевању које су проистекле из конфесионалних пракси, указаћемо и на неке друге аспекте који су утицали на различитост одевања, као што су – образовање, запосленост, утицај спољашње средине 
(људи ван породице, медији и др.), економски статус и др. Разлике условљене статусом жене у друштву, који се значајно мења након Другог светског рата, са већом еманципацијом жена и њиховим постепеним излажењем из патријархалног породичног оквира условиле су промене у одевном из гледу. Циљ рада је да се представе одевне праксе жена на територији Новог Пазара и околине., In this paper we will present everyday clothing in the city and village, during the XX century, on the ground of Novi Pazar. The emphasis is placed on the women`s everyday clothing and special features that are reflected primarily in confessional practices. In addition to the differences in clothing that arose from the confessional practices, we will point out to the others aspects which influenced on the diversity of clothing, such as – education, employment, the influence of the external environment (people outside the family, the media and etc.), economic status etc. Differences conditioned by the status of women in society, which changed significantly after 
World War II, with greater emancipation of women and their gradual exit from the patriarchal family framework caused changes in clothing appearance. The aim of this paper is to present the complexity of everyday clothing practices of women and its changes in the territory of Novi Pazar and its environment.",
publisher = "Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA",
journal = "Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA",
title = "Женска одевна пракса током ХХ века у Новом Пазару и околини, Women’s Clothing Practice during the XX Century in Novi Pazar and Surroundings",
pages = "149-177",
volume = "70",
number = "1",
doi = "10.2298/GEI2201149A",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12996"
}
Аксић, Н.,& Зиљкић, Х.. (2022). Женска одевна пракса током ХХ века у Новом Пазару и околини. in Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA
Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA., 70(1), 149-177.
https://doi.org/10.2298/GEI2201149A
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12996
Аксић Н, Зиљкић Х. Женска одевна пракса током ХХ века у Новом Пазару и околини. in Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA. 2022;70(1):149-177.
doi:10.2298/GEI2201149A
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12996 .
Аксић, Нина, Зиљкић, Хасна, "Женска одевна пракса током ХХ века у Новом Пазару и околини" in Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA, 70, no. 1 (2022):149-177,
https://doi.org/10.2298/GEI2201149A .,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12996 .

Модна продукција Sirogojno Style: прилагођавање наратива о прошлости контексту савремене моде

Богдановић, Бојана

(Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA, 2022)

TY - JOUR
AU - Богдановић, Бојана
PY - 2022
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/12994
AB - Полазећи од чињенице да мода, према дефиницији, подразумева (и захтева) 
непрекидне промене и иновације, у раду се на примеру модне продукције 
Sirogojno Style прати процес прилагођавања наратива о прошлости, по коме 
је модна продукција Сирогојно стил дуги низ година била препознатљива на 
југословенској и међународној модној сцени, у контексту савремене моде. 
Овом приликом у фокусу интересовања налази се ауторска колекција Џорџ 
Стајлера (George Styler) NetWork приказана 2014. године на Недељи моде у 
Лондону (London Fashion Week), конкретније – део колекције који је урађен у 
сарадњи са фирмом „Sirogojno Company“. Проучавање нове наративне функције Сирогојно плетенина у контексту савремене моде базирано је на писаним и визуелним изворима, као и на подацима добијеним полуструктурираним интервјуом који је априла 2021. године вођен са модним креатором 
Џорџ Стајлером. Циљ радa је да пружи допринос савременим антрополошким студијама у области моде и одевања.
AB - Fashion, by definition, implies (and requires) constant changes and innovations. 
This paper, using the example of the fashion production Sirogojno Style, follows 
the process of the adaptation of the narrative about the past, by which the fashion 
production Sirogojno Style was recognizable for many years in the Yugoslavian 
and international fashion scene, to the context of contemporary fashion. The 
focus, on this occasion, is George Styler's collection NetWork, presented in 2014 at 
London Fashion Week; more specifically, the part of the collection that was made in 
collaboration with the “Sirogojno Company”. The study of the new narrative function 
of Sirogojno knitwear in the context of contemporary fashion was based on written 
and visual sources as well as on data gathered during a semi-structured interview 
done in April 2021 with the fashion creator George Styler. The aim of this study 
is to contribute to contemporary anthropological studies of fashion and clothing.
PB - Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA
T2 - Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA
T1 - Модна продукција Sirogojno Style: прилагођавање наратива о прошлости контексту савремене моде
T1 - The fashion Production Sirogojno Style: Adaptation of the Narrative about the Past to the Context of Contemporary Fashion
SP - 53
EP - 76
VL - 70
IS - 1
DO - 10.2298/GEI2201053B
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12994
ER - 
@article{
author = "Богдановић, Бојана",
year = "2022",
abstract = "Полазећи од чињенице да мода, према дефиницији, подразумева (и захтева) 
непрекидне промене и иновације, у раду се на примеру модне продукције 
Sirogojno Style прати процес прилагођавања наратива о прошлости, по коме 
је модна продукција Сирогојно стил дуги низ година била препознатљива на 
југословенској и међународној модној сцени, у контексту савремене моде. 
Овом приликом у фокусу интересовања налази се ауторска колекција Џорџ 
Стајлера (George Styler) NetWork приказана 2014. године на Недељи моде у 
Лондону (London Fashion Week), конкретније – део колекције који је урађен у 
сарадњи са фирмом „Sirogojno Company“. Проучавање нове наративне функције Сирогојно плетенина у контексту савремене моде базирано је на писаним и визуелним изворима, као и на подацима добијеним полуструктурираним интервјуом који је априла 2021. године вођен са модним креатором 
Џорџ Стајлером. Циљ радa је да пружи допринос савременим антрополошким студијама у области моде и одевања., Fashion, by definition, implies (and requires) constant changes and innovations. 
This paper, using the example of the fashion production Sirogojno Style, follows 
the process of the adaptation of the narrative about the past, by which the fashion 
production Sirogojno Style was recognizable for many years in the Yugoslavian 
and international fashion scene, to the context of contemporary fashion. The 
focus, on this occasion, is George Styler's collection NetWork, presented in 2014 at 
London Fashion Week; more specifically, the part of the collection that was made in 
collaboration with the “Sirogojno Company”. The study of the new narrative function 
of Sirogojno knitwear in the context of contemporary fashion was based on written 
and visual sources as well as on data gathered during a semi-structured interview 
done in April 2021 with the fashion creator George Styler. The aim of this study 
is to contribute to contemporary anthropological studies of fashion and clothing.",
publisher = "Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA",
journal = "Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA",
title = "Модна продукција Sirogojno Style: прилагођавање наратива о прошлости контексту савремене моде, The fashion Production Sirogojno Style: Adaptation of the Narrative about the Past to the Context of Contemporary Fashion",
pages = "53-76",
volume = "70",
number = "1",
doi = "10.2298/GEI2201053B",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12994"
}
Богдановић, Б.. (2022). Модна продукција Sirogojno Style: прилагођавање наратива о прошлости контексту савремене моде. in Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA
Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA., 70(1), 53-76.
https://doi.org/10.2298/GEI2201053B
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12994
Богдановић Б. Модна продукција Sirogojno Style: прилагођавање наратива о прошлости контексту савремене моде. in Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA. 2022;70(1):53-76.
doi:10.2298/GEI2201053B
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12994 .
Богдановић, Бојана, "Модна продукција Sirogojno Style: прилагођавање наратива о прошлости контексту савремене моде" in Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA, 70, no. 1 (2022):53-76,
https://doi.org/10.2298/GEI2201053B .,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12994 .

Етно-културолошки зборник за проучавање културе источне Србије и суседних области : традиција, религија, митологија : истраживања древне прошлости и њених савремених испољавања / Ethno-cultural аnnals for the study of the culture of eastern Serbia and the adjacent areas : tradition, religion, mythology : research of the ancient past and its modern manifestations

(Сврљиг : Центар за туризам, културу и спорт, 2021)

TY - BOOK
PY - 2021
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/12947
PB - Сврљиг : Центар за туризам, културу и спорт
T1 - Етно-културолошки зборник за проучавање културе источне Србије и суседних области : традиција, религија, митологија : истраживања древне прошлости и њених савремених испољавања / Ethno-cultural аnnals for the study of the culture of eastern Serbia and the adjacent areas : tradition, religion, mythology : research of the ancient past and its modern manifestations
SP - 1
EP - 231
VL - 24
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12947
ER - 
@book{
year = "2021",
publisher = "Сврљиг : Центар за туризам, културу и спорт",
title = "Етно-културолошки зборник за проучавање културе источне Србије и суседних области : традиција, религија, митологија : истраживања древне прошлости и њених савремених испољавања / Ethno-cultural аnnals for the study of the culture of eastern Serbia and the adjacent areas : tradition, religion, mythology : research of the ancient past and its modern manifestations",
pages = "1-231",
volume = "24",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12947"
}
(2021). Етно-културолошки зборник за проучавање културе источне Србије и суседних области : традиција, религија, митологија : истраживања древне прошлости и њених савремених испољавања / Ethno-cultural аnnals for the study of the culture of eastern Serbia and the adjacent areas : tradition, religion, mythology : research of the ancient past and its modern manifestations. 
Сврљиг : Центар за туризам, културу и спорт., 24, 1-231.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12947
Етно-културолошки зборник за проучавање културе источне Србије и суседних области : традиција, религија, митологија : истраживања древне прошлости и њених савремених испољавања / Ethno-cultural аnnals for the study of the culture of eastern Serbia and the adjacent areas : tradition, religion, mythology : research of the ancient past and its modern manifestations. 2021;24:1-231.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12947 .
"Етно-културолошки зборник за проучавање културе источне Србије и суседних области : традиција, религија, митологија : истраживања древне прошлости и њених савремених испољавања / Ethno-cultural аnnals for the study of the culture of eastern Serbia and the adjacent areas : tradition, religion, mythology : research of the ancient past and its modern manifestations", 24 (2021):1-231,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12947 .

Епидемија као регулатор интерперсоналних односа: утицај комбиноване наставе на однос између ученика основне школе

Анђелковић, Биљана; Недељковић, Саша

(Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA, 2021)

TY - JOUR
AU - Анђелковић, Биљана
AU - Недељковић, Саша
PY - 2021
UR - https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/12488
AB - Рад представља студију случаја чији је фокус на испитивању односа између ученика 
једног одељења петог разреда током периода комбиноване наставе у школској 
2020/2021. години. Овај модел наставе уведен је да би се омогућила одговарајућа 
физичка дистанца између ученика током боравка у учионици, а у циљу спречавања 
ширења епидемије изазване вирусом SARS-CoV-2. Наша намера је да проверимо да ли 
се и у којој мери примена овог модела наставе, који је подразумевао поделу одељења 
на две групе, одразила на међусобне односе ученика, при чему смо највише пажње 
посветили пријатељским односима. Овај рад представља антрополошки допринос 
питању међуљудских односа између деце млађег узраста у условима када су многи 
односи у друштву, због „нове нормалности“, измењени.
AB - The paper presents a case study whose focus is on examining the relationship among 
students of one fifth grade class during the period of combined schooling in the school year 
2020/2021. This schooling model was introduced in order to enable appropriate physical distance among students in the classroom. Аlso, this was one of the important preventiv 
measures of the COVID-19 epidemic. Our intention is to check whether and to what extent 
the application of this schooling model, which included the division of classes into two 
groups, reflected on the mutual relations of students. We paid the most attention to friend’s 
relations. This paper represents an anthropological contribution to the issue of interpersonal 
relations among children in condition when many relations in society have changed due to 
the ‘new normality’.
PB - Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA
T2 - Гласник Етнографског Института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA
T1 - Епидемија као регулатор интерперсоналних односа: утицај комбиноване наставе на однос између ученика основне школе
T1 - The Epidemic as a ‘Regulator’ of Interpersonal Relationships: the Impact of ‘Combined’ Schooling on the Relationship Among Primary School Students
SP - 625
EP - 639
VL - 69
IS - 3
DO - 10.2298/GEI2103625A
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12488
ER - 
@article{
author = "Анђелковић, Биљана and Недељковић, Саша",
year = "2021",
abstract = "Рад представља студију случаја чији је фокус на испитивању односа између ученика 
једног одељења петог разреда током периода комбиноване наставе у школској 
2020/2021. години. Овај модел наставе уведен је да би се омогућила одговарајућа 
физичка дистанца између ученика током боравка у учионици, а у циљу спречавања 
ширења епидемије изазване вирусом SARS-CoV-2. Наша намера је да проверимо да ли 
се и у којој мери примена овог модела наставе, који је подразумевао поделу одељења 
на две групе, одразила на међусобне односе ученика, при чему смо највише пажње 
посветили пријатељским односима. Овај рад представља антрополошки допринос 
питању међуљудских односа између деце млађег узраста у условима када су многи 
односи у друштву, због „нове нормалности“, измењени., The paper presents a case study whose focus is on examining the relationship among 
students of one fifth grade class during the period of combined schooling in the school year 
2020/2021. This schooling model was introduced in order to enable appropriate physical distance among students in the classroom. Аlso, this was one of the important preventiv 
measures of the COVID-19 epidemic. Our intention is to check whether and to what extent 
the application of this schooling model, which included the division of classes into two 
groups, reflected on the mutual relations of students. We paid the most attention to friend’s 
relations. This paper represents an anthropological contribution to the issue of interpersonal 
relations among children in condition when many relations in society have changed due to 
the ‘new normality’.",
publisher = "Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA",
journal = "Гласник Етнографског Института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA",
title = "Епидемија као регулатор интерперсоналних односа: утицај комбиноване наставе на однос између ученика основне школе, The Epidemic as a ‘Regulator’ of Interpersonal Relationships: the Impact of ‘Combined’ Schooling on the Relationship Among Primary School Students",
pages = "625-639",
volume = "69",
number = "3",
doi = "10.2298/GEI2103625A",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12488"
}
Анђелковић, Б.,& Недељковић, С.. (2021). Епидемија као регулатор интерперсоналних односа: утицај комбиноване наставе на однос између ученика основне школе. in Гласник Етнографског Института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA
Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA., 69(3), 625-639.
https://doi.org/10.2298/GEI2103625A
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12488
Анђелковић Б, Недељковић С. Епидемија као регулатор интерперсоналних односа: утицај комбиноване наставе на однос између ученика основне школе. in Гласник Етнографског Института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA. 2021;69(3):625-639.
doi:10.2298/GEI2103625A
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12488 .
Анђелковић, Биљана, Недељковић, Саша, "Епидемија као регулатор интерперсоналних односа: утицај комбиноване наставе на однос између ученика основне школе" in Гласник Етнографског Института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA, 69, no. 3 (2021):625-639,
https://doi.org/10.2298/GEI2103625A .,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12488 .

Кућа: симбол породичног живота

Ивановић Баришић, Милина

(Сврљиг : Центар за туризам, културу и спорт, 2021)

TY - CHAP
AU - Ивановић Баришић, Милина
PY - 2021
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/12864
AB - Кућа од свог настанка било да је у функцији становања или одмора представља
најрепрезентативнији вид грађења. Разноврсност градње и употреба материјала различите трајности указују да је кућа, у границама знања и могућности њених градитеља и будућих корисника, стварана с пуно пажње и поштовања. Кућа асоцира на трајност постојања одређене породичне заједнице и дуго времена је била мера испуњености породичног живота. Она је место заштите укућана али и простор исказивања радости и туге. У раду ће се указати на кућу као најважнијег представника стамбене архитектуре, на њен значај за породичну организацију живота и рада, али и на кућу као симбол породичног живота.
AB - The house has been the most representative type of construction since its inception,
whether it was in the function of living or resting. The variety of construction and the use of materials of different durability indicate that the house was created with a lot of care and respect, within the limits of knowledge and capabilities of its builders and future users. The house is associated with the permanence of the existence of a certain family community and for a long time it was a measure of the fulfillment of family life. It is a place of protection of the household, but also a space for expressing joy and sorrow. The paper will point to the house as the most important representative of residential architecture, its importance for the family organization of life and work, but also to the house as a symbol of family life.
PB - Сврљиг : Центар за туризам, културу и спорт
T2 - Етно-културолошки зборник за проучавање културе источне Србије и суседних области / Ethno-cultural аnnals for the study of the culture of eastern Serbia and the adjacent areas
T1 - Кућа: симбол породичног живота
SP - 195
EP - 206
VL - 24
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12864
ER - 
@inbook{
author = "Ивановић Баришић, Милина",
year = "2021",
abstract = "Кућа од свог настанка било да је у функцији становања или одмора представља
најрепрезентативнији вид грађења. Разноврсност градње и употреба материјала различите трајности указују да је кућа, у границама знања и могућности њених градитеља и будућих корисника, стварана с пуно пажње и поштовања. Кућа асоцира на трајност постојања одређене породичне заједнице и дуго времена је била мера испуњености породичног живота. Она је место заштите укућана али и простор исказивања радости и туге. У раду ће се указати на кућу као најважнијег представника стамбене архитектуре, на њен значај за породичну организацију живота и рада, али и на кућу као симбол породичног живота., The house has been the most representative type of construction since its inception,
whether it was in the function of living or resting. The variety of construction and the use of materials of different durability indicate that the house was created with a lot of care and respect, within the limits of knowledge and capabilities of its builders and future users. The house is associated with the permanence of the existence of a certain family community and for a long time it was a measure of the fulfillment of family life. It is a place of protection of the household, but also a space for expressing joy and sorrow. The paper will point to the house as the most important representative of residential architecture, its importance for the family organization of life and work, but also to the house as a symbol of family life.",
publisher = "Сврљиг : Центар за туризам, културу и спорт",
journal = "Етно-културолошки зборник за проучавање културе источне Србије и суседних области / Ethno-cultural аnnals for the study of the culture of eastern Serbia and the adjacent areas",
booktitle = "Кућа: симбол породичног живота",
pages = "195-206",
volume = "24",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12864"
}
Ивановић Баришић, М.. (2021). Кућа: симбол породичног живота. in Етно-културолошки зборник за проучавање културе источне Србије и суседних области / Ethno-cultural аnnals for the study of the culture of eastern Serbia and the adjacent areas
Сврљиг : Центар за туризам, културу и спорт., 24, 195-206.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12864
Ивановић Баришић М. Кућа: симбол породичног живота. in Етно-културолошки зборник за проучавање културе источне Србије и суседних области / Ethno-cultural аnnals for the study of the culture of eastern Serbia and the adjacent areas. 2021;24:195-206.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12864 .
Ивановић Баришић, Милина, "Кућа: симбол породичног живота" in Етно-културолошки зборник за проучавање културе источне Србије и суседних области / Ethno-cultural аnnals for the study of the culture of eastern Serbia and the adjacent areas, 24 (2021):195-206,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12864 .

Транспорт робе у сеоским заједницама до средине 20.века

Ивановић Баришић, Милина

(Београд : Друштво конзерватора Србије, 2021)

TY - CHAP
AU - Ивановић Баришић, Милина
PY - 2021
UR - http://dks.org.rs/datoteke/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B7-%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B5-%D0%BA%D0%B0%D0%BE-%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D1%92%D0%B5-%D0%97%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0.pdf
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/12505
AB - У сеоским заједницама пренос робе обавља се још увек 
на различите начине. Користи(ло) се сопствено тело-леђа, глава, рамена, руке. У исту сврху користе се поједине животиње из човековог 
ближег окружења – коњи, волови, краве, магарци и др. Појава кола са 
животињском вучом олакшала су, али и убрзала пренос терета. У раду 
ће се указати на начине преношења различитих терета у оквиру 
породичне и сеоске заједнице у Србији.
PB - Београд : Друштво конзерватора Србије
T2 - Транспорт и превоз робе као културно наслеђе [Електронски извор] : зборник радова : Београд, 23–24. новембар 2017.
T1 - Транспорт робе у сеоским заједницама до средине 20.века
SP - 7
EP - 20
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12505
ER - 
@inbook{
author = "Ивановић Баришић, Милина",
year = "2021",
abstract = "У сеоским заједницама пренос робе обавља се још увек 
на различите начине. Користи(ло) се сопствено тело-леђа, глава, рамена, руке. У исту сврху користе се поједине животиње из човековог 
ближег окружења – коњи, волови, краве, магарци и др. Појава кола са 
животињском вучом олакшала су, али и убрзала пренос терета. У раду 
ће се указати на начине преношења различитих терета у оквиру 
породичне и сеоске заједнице у Србији.",
publisher = "Београд : Друштво конзерватора Србије",
journal = "Транспорт и превоз робе као културно наслеђе [Електронски извор] : зборник радова : Београд, 23–24. новембар 2017.",
booktitle = "Транспорт робе у сеоским заједницама до средине 20.века",
pages = "7-20",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12505"
}
Ивановић Баришић, М.. (2021). Транспорт робе у сеоским заједницама до средине 20.века. in Транспорт и превоз робе као културно наслеђе [Електронски извор] : зборник радова : Београд, 23–24. новембар 2017.
Београд : Друштво конзерватора Србије., 7-20.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12505
Ивановић Баришић М. Транспорт робе у сеоским заједницама до средине 20.века. in Транспорт и превоз робе као културно наслеђе [Електронски извор] : зборник радова : Београд, 23–24. новембар 2017.. 2021;:7-20.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12505 .
Ивановић Баришић, Милина, "Транспорт робе у сеоским заједницама до средине 20.века" in Транспорт и превоз робе као културно наслеђе [Електронски извор] : зборник радова : Београд, 23–24. новембар 2017. (2021):7-20,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12505 .

Кућа као сакрални простор

Ивановић Баришић, Милина

(Београд : Удружење фолклориста Србије, 2021)

TY - CHAP
AU - Ивановић Баришић, Милина
PY - 2021
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/12502
AB - За сеоску породицу кућа је најнеопходнији, најважнији, али и најрепрезентативнији вид градње. У речи кућа истовремено се сажима старо 
и ново, традиција и модерност, профаност и сакралност. У садашњим 
условима кућа прати модерне смернице у градњи, али је у својој бити 
сачувала карактеристике које је сврставају у живу старину. Поред бројних промена које је доживела кућа је сачувала једну од битних одлика 
из прошлости – функцију сакралног простора. У раду ће се указати на 
кућу као сакрални простор и на прилике у којима она поприма карактеристике које је издвајају из свакодневног и уводе у специфичан духовни 
простор који је од великог значаја за породицу која у њој живи.
AB - For a rural family, a house is the most necessary, the most important, but 
also the most representative type of construction. The word house at the same time 
sums up the old and the new, tradition and modernity, secularity and sacredness. In 
the present conditions, the house follows modern architectural guidelines but essentially retains one of its more important characteristic from the past ‒ the function 
of a sacral space. The paper discusses the house as a sacral space and highlights the 
occasions in which it takes characteristics that separate it from daily life and introduce it into a specific spiritual space. This spiritual space is of great importance for 
the family that lives in that house.
PB - Београд : Удружење фолклориста Србије
PB - Београд : Балканолошки институт САНУ
T2 - Куле и градови - Towers and Cities
T1 - Кућа као сакрални простор
T1 - House ас a sacral space
SP - 215
EP - 237
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12502
ER - 
@inbook{
author = "Ивановић Баришић, Милина",
year = "2021",
abstract = "За сеоску породицу кућа је најнеопходнији, најважнији, али и најрепрезентативнији вид градње. У речи кућа истовремено се сажима старо 
и ново, традиција и модерност, профаност и сакралност. У садашњим 
условима кућа прати модерне смернице у градњи, али је у својој бити 
сачувала карактеристике које је сврставају у живу старину. Поред бројних промена које је доживела кућа је сачувала једну од битних одлика 
из прошлости – функцију сакралног простора. У раду ће се указати на 
кућу као сакрални простор и на прилике у којима она поприма карактеристике које је издвајају из свакодневног и уводе у специфичан духовни 
простор који је од великог значаја за породицу која у њој живи., For a rural family, a house is the most necessary, the most important, but 
also the most representative type of construction. The word house at the same time 
sums up the old and the new, tradition and modernity, secularity and sacredness. In 
the present conditions, the house follows modern architectural guidelines but essentially retains one of its more important characteristic from the past ‒ the function 
of a sacral space. The paper discusses the house as a sacral space and highlights the 
occasions in which it takes characteristics that separate it from daily life and introduce it into a specific spiritual space. This spiritual space is of great importance for 
the family that lives in that house.",
publisher = "Београд : Удружење фолклориста Србије, Београд : Балканолошки институт САНУ",
journal = "Куле и градови - Towers and Cities",
booktitle = "Кућа као сакрални простор, House ас a sacral space",
pages = "215-237",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12502"
}
Ивановић Баришић, М.. (2021). Кућа као сакрални простор. in Куле и градови - Towers and Cities
Београд : Удружење фолклориста Србије., 215-237.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12502
Ивановић Баришић М. Кућа као сакрални простор. in Куле и градови - Towers and Cities. 2021;:215-237.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12502 .
Ивановић Баришић, Милина, "Кућа као сакрални простор" in Куле и градови - Towers and Cities (2021):215-237,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12502 .

Социјалистички наратив и традиционална култура

Ивановић Баришић, Милина

(Нови Сад : Архив Војводине, 2021)

TY - CHAP
AU - Ивановић Баришић, Милина
PY - 2021
UR - https://etno-institut.co.rs/storage/550/60fe6f9cebd57_zbornik.pdf
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/12054
AB - Период социјализма, односно историја друге половине 20. века, представља
време убрзаног друштвеног развоја, време иновација, време раскида с прошлошћу и њеном културом. Током периода социјалистичког развоја структуре власти су тежиле удаљавању од традиционалног наслеђа и преобликовању друштвене стварности. Друштвени процеси – пре свих модернизација,
индустријализација, урбанизација, еманципација жена, масовни медији,
промена свакодневице, могу се сматрати основом социјалистичког развоја,
односно социјалистичким наративима који су из корена променили, како
друштво у целини, тако и готово сваког становника појединачно. Социјализам и његови наративи имали су значајног утицаја на конституисање заједнице у духу социјалистичких идеја, што је утицало и на промену идентитета
традиционалних заједница. Како су социјалистички наративи утицали на
мењање традиционалне културе предмет је истраживања у овом раду.
AB - The socialist period, that is, the history of the second half of the 20 th century
represents a time of the accelerated social development, a time of innovations,
and a time of a break with the past and its culture. During the period of socialist
development, government structures tended to move away from traditional heritage and reshape the social reality. Social processes-above all, modernization,
industrialization, urbanization, women`s emancipation, mass media, and everyday life changes, can be considered the base of the socialist development, that is
the socialist narratives that changed society as a whole as well as almost every
individual. Socialism and its narratives significantly influenced the way the community changed in the spirit of the socialist ideas which, consequently, caused the
traditional communities’ identity change. The way in which socialist narratives
influenced the change of traditional culture is the subject of this research.
PB - Нови Сад : Архив Војводине
PB - Београд : Етнографски институт САНУ
T2 - Пропаганда и јавни наративи у социјалистичкој Југославији : зборник радова / The propaganda and public narratives in Socialist Yugoslavia : Collection of papers
T1 - Социјалистички наратив и традиционална култура
T1 - Socialist narrative and traditional culture
SP - 219
EP - 247
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12054
ER - 
@inbook{
author = "Ивановић Баришић, Милина",
year = "2021",
abstract = "Период социјализма, односно историја друге половине 20. века, представља
време убрзаног друштвеног развоја, време иновација, време раскида с прошлошћу и њеном културом. Током периода социјалистичког развоја структуре власти су тежиле удаљавању од традиционалног наслеђа и преобликовању друштвене стварности. Друштвени процеси – пре свих модернизација,
индустријализација, урбанизација, еманципација жена, масовни медији,
промена свакодневице, могу се сматрати основом социјалистичког развоја,
односно социјалистичким наративима који су из корена променили, како
друштво у целини, тако и готово сваког становника појединачно. Социјализам и његови наративи имали су значајног утицаја на конституисање заједнице у духу социјалистичких идеја, што је утицало и на промену идентитета
традиционалних заједница. Како су социјалистички наративи утицали на
мењање традиционалне културе предмет је истраживања у овом раду., The socialist period, that is, the history of the second half of the 20 th century
represents a time of the accelerated social development, a time of innovations,
and a time of a break with the past and its culture. During the period of socialist
development, government structures tended to move away from traditional heritage and reshape the social reality. Social processes-above all, modernization,
industrialization, urbanization, women`s emancipation, mass media, and everyday life changes, can be considered the base of the socialist development, that is
the socialist narratives that changed society as a whole as well as almost every
individual. Socialism and its narratives significantly influenced the way the community changed in the spirit of the socialist ideas which, consequently, caused the
traditional communities’ identity change. The way in which socialist narratives
influenced the change of traditional culture is the subject of this research.",
publisher = "Нови Сад : Архив Војводине, Београд : Етнографски институт САНУ",
journal = "Пропаганда и јавни наративи у социјалистичкој Југославији : зборник радова / The propaganda and public narratives in Socialist Yugoslavia : Collection of papers",
booktitle = "Социјалистички наратив и традиционална култура, Socialist narrative and traditional culture",
pages = "219-247",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12054"
}
Ивановић Баришић, М.. (2021). Социјалистички наратив и традиционална култура. in Пропаганда и јавни наративи у социјалистичкој Југославији : зборник радова / The propaganda and public narratives in Socialist Yugoslavia : Collection of papers
Нови Сад : Архив Војводине., 219-247.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12054
Ивановић Баришић М. Социјалистички наратив и традиционална култура. in Пропаганда и јавни наративи у социјалистичкој Југославији : зборник радова / The propaganda and public narratives in Socialist Yugoslavia : Collection of papers. 2021;:219-247.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12054 .
Ивановић Баришић, Милина, "Социјалистички наратив и традиционална култура" in Пропаганда и јавни наративи у социјалистичкој Југославији : зборник радова / The propaganda and public narratives in Socialist Yugoslavia : Collection of papers (2021):219-247,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12054 .

Теренска истраживања града у српској етнологији и антропологији

Ивановић Баришић, Милина М.

(Београд : Удружење фолклориста Србије, 2021)

TY - CHAP
AU - Ивановић Баришић, Милина М.
PY - 2021
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/12044
AB - У раду ће се указати на досадашња теренска истраживања
града у српској етнологији и антропологији. Теренски рад је
један од најстаријих начина проучавања и сагледавања живота
и организације рада становника који живе у сеоским и / или
градским насељима, а којим су се у досадашњем раду бавили
прво етнолози, а потом и антрополози у Србији. Деценијама су
теренска истраживања обављана готово искључиво у сеоским
заједницама, док су проучавања повезана са животом у градовима
углавном била спорадична и несистематска. У последњој
декади 20. века градови су етнолозима (антрополозима) постали
врло значајан извор сазнања, а врло често и примарно место
истраживања.
AB - The paper points out the previous field research of the city in Serbian ethnology and
anthropology. Fieldwork is one of the oldest ways of studying and perceiving the
life and organization of work of residents in rural and/or urban settlements, which
has been dealt with so far in the work of ethnologists and, later, anthropologists in
Serbia. For decades, field research has been conducted almost exclusively in rural
communities, while studies related to urban life have been largely sporadic and
unsystematic. In the last decade of the 20th century, cities became a very important
source of knowledge for ethnologists (anthropologists), and very often the primary
place of research.
PB - Београд : Удружење фолклориста Србије
PB - Београд : Универзитетска библиотека „Светозар Марковић”
PB - Лозница : Центар за културу ,,Вук Караџић”
PB - Тршић : Научно-образовно културни центар „Вук Караџић”
T2 - Савремена српска фолклористика 9 : зборник радовa
T1 - Теренска истраживања града у српској етнологији и антропологији
T1 - Research of the city in Serbian ethnology and anthropology
SP - 213
EP - 228
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12044
ER - 
@inbook{
author = "Ивановић Баришић, Милина М.",
year = "2021",
abstract = "У раду ће се указати на досадашња теренска истраживања
града у српској етнологији и антропологији. Теренски рад је
један од најстаријих начина проучавања и сагледавања живота
и организације рада становника који живе у сеоским и / или
градским насељима, а којим су се у досадашњем раду бавили
прво етнолози, а потом и антрополози у Србији. Деценијама су
теренска истраживања обављана готово искључиво у сеоским
заједницама, док су проучавања повезана са животом у градовима
углавном била спорадична и несистематска. У последњој
декади 20. века градови су етнолозима (антрополозима) постали
врло значајан извор сазнања, а врло често и примарно место
истраживања., The paper points out the previous field research of the city in Serbian ethnology and
anthropology. Fieldwork is one of the oldest ways of studying and perceiving the
life and organization of work of residents in rural and/or urban settlements, which
has been dealt with so far in the work of ethnologists and, later, anthropologists in
Serbia. For decades, field research has been conducted almost exclusively in rural
communities, while studies related to urban life have been largely sporadic and
unsystematic. In the last decade of the 20th century, cities became a very important
source of knowledge for ethnologists (anthropologists), and very often the primary
place of research.",
publisher = "Београд : Удружење фолклориста Србије, Београд : Универзитетска библиотека „Светозар Марковић”, Лозница : Центар за културу ,,Вук Караџић”, Тршић : Научно-образовно културни центар „Вук Караџић”",
journal = "Савремена српска фолклористика 9 : зборник радовa",
booktitle = "Теренска истраживања града у српској етнологији и антропологији, Research of the city in Serbian ethnology and anthropology",
pages = "213-228",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12044"
}
Ивановић Баришић, М. М.. (2021). Теренска истраживања града у српској етнологији и антропологији. in Савремена српска фолклористика 9 : зборник радовa
Београд : Удружење фолклориста Србије., 213-228.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12044
Ивановић Баришић ММ. Теренска истраживања града у српској етнологији и антропологији. in Савремена српска фолклористика 9 : зборник радовa. 2021;:213-228.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12044 .
Ивановић Баришић, Милина М., "Теренска истраживања града у српској етнологији и антропологији" in Савремена српска фолклористика 9 : зборник радовa (2021):213-228,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12044 .

Биоскопска култура у Новом Пазару у периоду социјализма

Аксић, Нина

(Нови Сад : Архив Војводине, 2021)

TY - CHAP
AU - Аксић, Нина
PY - 2021
UR - https://etno-institut.co.rs/storage/550/60fe6f9cebd57_zbornik.pdf
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/12051
AB - У раду ће бити представљена биоскопска култура у Новом Пазару од 1945.
до 1991. године, кроз своје сегменте као што су: публика, репертоарска политика, финансије и др. Кроз ове сегменте представићемо и утицај социј-листичке идеологије на филмску уметност и биоскопску културу. Компаративно представљање локалне и државне културне политике на овом плану,
допринеће садржајности и прецизнијем ишчитавању архивских података,
као и њиховој анализи којом ћемо објаснити начине развоја овог сегмента културе на локалном нивоу. Циљ рада јесте представљaње развоја биоскопске културе у Новом Пазару, али и сагледавање уклапања или неуклапања образаца локалне у државну културну политику и тиме представљање
локалних карактеристика, али и материјалне и идеолошке зависности локала од републике (државе).
AB - The paper will present cinema culture in Novi Pazar from 1945. to 1991, through
its segments such as: audience, repertoire policy, finance etc. Through these
segments, we will present the influence of socialist ideology on film art and
cinema culture. Comparative presentation of local and state cultural policy on
this plane will contribute to the content and more precise reading of archival data. Also, this comparative presentation will contribute to the analysis which will
explain the ways of development of this segment of culture, at the local level.
The aim of this paper is to present the development of cinema culture in Novi
Pazar, but also considering the fit or non-fit of local patterns in the state cultural
policy and thus the presentation of local characteristics, but also the material and
ideological dependence of the locals on the republic (state).
PB - Нови Сад : Архив Војводине
PB - Београд : Етнографски институт САНУ
T2 - Пропаганда и јавни наративи у социјалистичкој Југославији : зборник радова / The propaganda and public narratives in Socialist Yugoslavia : Collection of papers
T1 - Биоскопска култура у Новом Пазару у периоду социјализма
T1 - Cinematic culture in Novi Pazar in period of socialism
SP - 89
EP - 119
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12051
ER - 
@inbook{
author = "Аксић, Нина",
year = "2021",
abstract = "У раду ће бити представљена биоскопска култура у Новом Пазару од 1945.
до 1991. године, кроз своје сегменте као што су: публика, репертоарска политика, финансије и др. Кроз ове сегменте представићемо и утицај социј-листичке идеологије на филмску уметност и биоскопску културу. Компаративно представљање локалне и државне културне политике на овом плану,
допринеће садржајности и прецизнијем ишчитавању архивских података,
као и њиховој анализи којом ћемо објаснити начине развоја овог сегмента културе на локалном нивоу. Циљ рада јесте представљaње развоја биоскопске културе у Новом Пазару, али и сагледавање уклапања или неуклапања образаца локалне у државну културну политику и тиме представљање
локалних карактеристика, али и материјалне и идеолошке зависности локала од републике (државе)., The paper will present cinema culture in Novi Pazar from 1945. to 1991, through
its segments such as: audience, repertoire policy, finance etc. Through these
segments, we will present the influence of socialist ideology on film art and
cinema culture. Comparative presentation of local and state cultural policy on
this plane will contribute to the content and more precise reading of archival data. Also, this comparative presentation will contribute to the analysis which will
explain the ways of development of this segment of culture, at the local level.
The aim of this paper is to present the development of cinema culture in Novi
Pazar, but also considering the fit or non-fit of local patterns in the state cultural
policy and thus the presentation of local characteristics, but also the material and
ideological dependence of the locals on the republic (state).",
publisher = "Нови Сад : Архив Војводине, Београд : Етнографски институт САНУ",
journal = "Пропаганда и јавни наративи у социјалистичкој Југославији : зборник радова / The propaganda and public narratives in Socialist Yugoslavia : Collection of papers",
booktitle = "Биоскопска култура у Новом Пазару у периоду социјализма, Cinematic culture in Novi Pazar in period of socialism",
pages = "89-119",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12051"
}
Аксић, Н.. (2021). Биоскопска култура у Новом Пазару у периоду социјализма. in Пропаганда и јавни наративи у социјалистичкој Југославији : зборник радова / The propaganda and public narratives in Socialist Yugoslavia : Collection of papers
Нови Сад : Архив Војводине., 89-119.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12051
Аксић Н. Биоскопска култура у Новом Пазару у периоду социјализма. in Пропаганда и јавни наративи у социјалистичкој Југославији : зборник радова / The propaganda and public narratives in Socialist Yugoslavia : Collection of papers. 2021;:89-119.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12051 .
Аксић, Нина, "Биоскопска култура у Новом Пазару у периоду социјализма" in Пропаганда и јавни наративи у социјалистичкој Југославији : зборник радова / The propaganda and public narratives in Socialist Yugoslavia : Collection of papers (2021):89-119,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12051 .

Речник технологије: поглед изван „огледала”

Башић, Ивана; Томашевић, Милан

(Нови Сад : Архив Војводине, 2021)

TY - CHAP
AU - Башић, Ивана
AU - Томашевић, Милан
PY - 2021
UR - https://etno-institut.co.rs/storage/550/60fe6f9cebd57_zbornik.pdf
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/12053
AB - У раду се анализира Речник технологије, објављен у издању студентског
часописа Видици 1981, који је и у формалном и у смисаоном погледу представљао необичан искорак из оновремене социјалистичке, теоријске и
уметничке продукције. Наишавши најпре на оштру идеолошку осуду, Речник технологије је потом скрајнут, да би готово четири деценије након свог
објављивања доживео нова читања и тумачења. Анализирајући естетске,
визуелне и поетичке, и идејне, филозофске и антрополошке нивое, покушавамо да одговоримо на питање, због чега је овај пионирски постмодернистички спис југословенске културе препознат од тадашњих носилаца моћи
као до те мере субверзиван подухват да је осуђен на историјски заборав и
какав је његов значај у садашњем времену, будући да се бави кључним питањем данашњице – технологијом и њеним друштвеним, антрополошким
и уметничким импликацијама. Иако су постојали покушаји тумачења Речника технологије као текста који „васпоставља” српско средњовековље и православну духовност, те дух светосавља, насупрот комунистичкој идеологији и југословенству, Речник и на визуелном и на текстуалном плану пружа отпор овим
поједностављеним тумачењима. Он доноси другачију, универзалистичку поруку, супротстављајући се терору историје, идеолошким симулакрумима стварности и технологији стварања истих, а тежећи вишем знању, које не прихвата
поделе на Исток и Запад, католичанство и православље, ћирилицу и латиницу,
романички и моравски стил, српски и југословенски национализам, комунизам
и идеoлогизовану, контролисану модерност наспрам романтичарског, националног и „светосавског” традиционализма и конзервативизма. Ову врсту опозиција, Речник раскринкава као резултат амнезије. Иако се опире строгим жанровским
одређењима, Речник се ипак може сасвим прецизно дефинисати као – манифест
могуће слободе.
AB - The paper analyzes the Dictionary of Technology, published in the edition of
the student magazine Vidici in 1981, which in both formal and semantic terms
represented an unusual step forward from the socialist theoretical and artistic
production of the time. Having first encountered harsh ideological condemnation, the Dictionary of Technology was then curtailed, only to experience new
readings and interpretations almost four decades after its publication. Analyzing
the aesthetic (both visual and poetic) and ideological, philosophical and anthropological levels, we try to answer the question why this pioneering postmodernist
writing of Yugoslav culture was recognized by the establishment as a subversive
endeavor doomed to historical oblivion and what its significance is in the present
time – as it deals with a key issue of today – technology and its social, anthropological and artistic implications. Although there have been attempts to interpret
the Dictionary of Technology as a text that “restores” the ethos of Serbian Middle Ages and Orthodox spirituality, and the spirit of nationalism in the form of
ethnophyletistic cult of St. Sava („svetosavlje”), as opposed to communist ideology and Yugoslavia, the Dictionary resists these simplified interpretations both
visually and textually. It brings a different, universalistic message, opposing the
terror of history, ideological simulacra of reality and technology of their creation,
and striving for higher knowledge, which does not accept divisions into East and
West, Catholicism and Orthodoxy, Cyrillic and Latin, Romanesque and Moravian style, Serbian and Yugoslav nationalism, communism and ideologized, controlled modernity versus romantic, national and ethnophyletistic/traditionalism/
(and) conservatism. The Dictionary exposes this type of oppositions as a result
of amnesia. Although it resists strict genre definitions, the Dictionary can still be
precisely defined as – a manifesto for possible freedom.
PB - Нови Сад : Архив Војводине
PB - Београд : Етнографски институт САНУ
T2 - Пропаганда и јавни наративи у социјалистичкој Југославији : зборник радова / The propaganda and public narratives in Socialist Yugoslavia : Collection of papers
T1 - Речник технологије: поглед изван „огледала”
T1 - Dictionary of Technology – A look behind the ‘mirror’
SP - 177
EP - 215
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12053
ER - 
@inbook{
author = "Башић, Ивана and Томашевић, Милан",
year = "2021",
abstract = "У раду се анализира Речник технологије, објављен у издању студентског
часописа Видици 1981, који је и у формалном и у смисаоном погледу представљао необичан искорак из оновремене социјалистичке, теоријске и
уметничке продукције. Наишавши најпре на оштру идеолошку осуду, Речник технологије је потом скрајнут, да би готово четири деценије након свог
објављивања доживео нова читања и тумачења. Анализирајући естетске,
визуелне и поетичке, и идејне, филозофске и антрополошке нивое, покушавамо да одговоримо на питање, због чега је овај пионирски постмодернистички спис југословенске културе препознат од тадашњих носилаца моћи
као до те мере субверзиван подухват да је осуђен на историјски заборав и
какав је његов значај у садашњем времену, будући да се бави кључним питањем данашњице – технологијом и њеним друштвеним, антрополошким
и уметничким импликацијама. Иако су постојали покушаји тумачења Речника технологије као текста који „васпоставља” српско средњовековље и православну духовност, те дух светосавља, насупрот комунистичкој идеологији и југословенству, Речник и на визуелном и на текстуалном плану пружа отпор овим
поједностављеним тумачењима. Он доноси другачију, универзалистичку поруку, супротстављајући се терору историје, идеолошким симулакрумима стварности и технологији стварања истих, а тежећи вишем знању, које не прихвата
поделе на Исток и Запад, католичанство и православље, ћирилицу и латиницу,
романички и моравски стил, српски и југословенски национализам, комунизам
и идеoлогизовану, контролисану модерност наспрам романтичарског, националног и „светосавског” традиционализма и конзервативизма. Ову врсту опозиција, Речник раскринкава као резултат амнезије. Иако се опире строгим жанровским
одређењима, Речник се ипак може сасвим прецизно дефинисати као – манифест
могуће слободе., The paper analyzes the Dictionary of Technology, published in the edition of
the student magazine Vidici in 1981, which in both formal and semantic terms
represented an unusual step forward from the socialist theoretical and artistic
production of the time. Having first encountered harsh ideological condemnation, the Dictionary of Technology was then curtailed, only to experience new
readings and interpretations almost four decades after its publication. Analyzing
the aesthetic (both visual and poetic) and ideological, philosophical and anthropological levels, we try to answer the question why this pioneering postmodernist
writing of Yugoslav culture was recognized by the establishment as a subversive
endeavor doomed to historical oblivion and what its significance is in the present
time – as it deals with a key issue of today – technology and its social, anthropological and artistic implications. Although there have been attempts to interpret
the Dictionary of Technology as a text that “restores” the ethos of Serbian Middle Ages and Orthodox spirituality, and the spirit of nationalism in the form of
ethnophyletistic cult of St. Sava („svetosavlje”), as opposed to communist ideology and Yugoslavia, the Dictionary resists these simplified interpretations both
visually and textually. It brings a different, universalistic message, opposing the
terror of history, ideological simulacra of reality and technology of their creation,
and striving for higher knowledge, which does not accept divisions into East and
West, Catholicism and Orthodoxy, Cyrillic and Latin, Romanesque and Moravian style, Serbian and Yugoslav nationalism, communism and ideologized, controlled modernity versus romantic, national and ethnophyletistic/traditionalism/
(and) conservatism. The Dictionary exposes this type of oppositions as a result
of amnesia. Although it resists strict genre definitions, the Dictionary can still be
precisely defined as – a manifesto for possible freedom.",
publisher = "Нови Сад : Архив Војводине, Београд : Етнографски институт САНУ",
journal = "Пропаганда и јавни наративи у социјалистичкој Југославији : зборник радова / The propaganda and public narratives in Socialist Yugoslavia : Collection of papers",
booktitle = "Речник технологије: поглед изван „огледала”, Dictionary of Technology – A look behind the ‘mirror’",
pages = "177-215",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12053"
}
Башић, И.,& Томашевић, М.. (2021). Речник технологије: поглед изван „огледала”. in Пропаганда и јавни наративи у социјалистичкој Југославији : зборник радова / The propaganda and public narratives in Socialist Yugoslavia : Collection of papers
Нови Сад : Архив Војводине., 177-215.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12053
Башић И, Томашевић М. Речник технологије: поглед изван „огледала”. in Пропаганда и јавни наративи у социјалистичкој Југославији : зборник радова / The propaganda and public narratives in Socialist Yugoslavia : Collection of papers. 2021;:177-215.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12053 .
Башић, Ивана, Томашевић, Милан, "Речник технологије: поглед изван „огледала”" in Пропаганда и јавни наративи у социјалистичкој Југославији : зборник радова / The propaganda and public narratives in Socialist Yugoslavia : Collection of papers (2021):177-215,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12053 .

Пропаганда и јавни наративи у социјалистичкој Југославији : зборник радова / The propaganda and public narratives in Socialist Yugoslavia : Collection of papers

(Нови Сад : Архив Војводине, 2021)

TY - BOOK
PY - 2021
UR - https://etno-institut.co.rs/%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/12050
AB - Године 2020, Архив Војводине и Eтнографски институт САНУ
одлучили су да Зборником радова заједнички отворе дијалог и омогуће
сусрете различитих становишта о значају, улози и карактеристикама
пропаганде и јавних наратива у социјалистичкој Југославији. Интердисциплинарни карактер и тематска концепција Зборника омогућавају вишеслојна тумачења наведених феномена, који представљају
предмет актуелних проучавања друштвених и хуманистичких наука.
Имајући у виду да је реч о веома широком проблемском пољу, уређивачки тим је пред ауторе поставио низ питања, почев од оних општих
– шта су то пропаганде и јавни наративи и колико су (и због чега) они
важни у контексту социјалистичке Југославије – па до ужих питања
која третирају неке конкретне феномене који су у спрези са наведеном темом – образовање, медији, културне индустрије, урбанистичка
решења, споменичко наслеђе итд.
PB - Нови Сад : Архив Војводине
PB - Београд : Етнографски институт САНУ
T1 - Пропаганда и јавни наративи у социјалистичкој Југославији : зборник радова / The propaganda and public narratives in Socialist Yugoslavia : Collection of papers
SP - 1
EP - 284
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12050
ER - 
@book{
year = "2021",
abstract = "Године 2020, Архив Војводине и Eтнографски институт САНУ
одлучили су да Зборником радова заједнички отворе дијалог и омогуће
сусрете различитих становишта о значају, улози и карактеристикама
пропаганде и јавних наратива у социјалистичкој Југославији. Интердисциплинарни карактер и тематска концепција Зборника омогућавају вишеслојна тумачења наведених феномена, који представљају
предмет актуелних проучавања друштвених и хуманистичких наука.
Имајући у виду да је реч о веома широком проблемском пољу, уређивачки тим је пред ауторе поставио низ питања, почев од оних општих
– шта су то пропаганде и јавни наративи и колико су (и због чега) они
важни у контексту социјалистичке Југославије – па до ужих питања
која третирају неке конкретне феномене који су у спрези са наведеном темом – образовање, медији, културне индустрије, урбанистичка
решења, споменичко наслеђе итд.",
publisher = "Нови Сад : Архив Војводине, Београд : Етнографски институт САНУ",
title = "Пропаганда и јавни наративи у социјалистичкој Југославији : зборник радова / The propaganda and public narratives in Socialist Yugoslavia : Collection of papers",
pages = "1-284",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12050"
}
(2021). Пропаганда и јавни наративи у социјалистичкој Југославији : зборник радова / The propaganda and public narratives in Socialist Yugoslavia : Collection of papers. 
Нови Сад : Архив Војводине., 1-284.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12050
Пропаганда и јавни наративи у социјалистичкој Југославији : зборник радова / The propaganda and public narratives in Socialist Yugoslavia : Collection of papers. 2021;:1-284.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12050 .
"Пропаганда и јавни наративи у социјалистичкој Југославији : зборник радова / The propaganda and public narratives in Socialist Yugoslavia : Collection of papers" (2021):1-284,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12050 .

Срби у румунском делу Баната: етнографија теренског истраживања / Serbs in Romanian Banat: ethnography of field research

Богдановић, Бојана Б.

(Темишвар : Савез Срба у Румунији, 2021)

TY - JOUR
AU - Богдановић, Бојана Б.
PY - 2021
UR - https://izdanja.filfak.ni.ac.rs/casopisi/2021/ishodista-7-2021
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/12461
AB - У раду преносим теренска искуства која сам стекла у оквиру ангажмана на 
пројекту Истраживање историје и културе Срба у Румунији, реализованог 
у организацији Центра за научна истраживања културе Срба у Румунији (Темишвар). Приказујући процес припреме за рад на терену, као и начин реализације теренских истраживања у чијим је фокусима био обичајни живот 
српске националне мањине у румунском делу Баната, циљ овог прилога је 
да пружи допринос текстовима који проблематизују методологије теренског 
рада у српској етнологији и антропологији.
AB - This text brings together few areas of anthropological interest, namely 
fieldwork methodology as well as marginal and marginalized ethnic groups 
and minorities (Serbs in Romania). Its aim is to present the structures, 
dynamics and main impressions from field researches in the villages 
of Romanian Banat (Кraljevac, Čanad, Felnak, Sokolovac, Lugovet 
and Zlatica) as it was realized during 2018 and 2019 within the project 
Researching the history and culture of Serbs in Romania. Investigation 
was focused on the ways of celebrating Christmas, Patron Saint Day and
weddings among Serbs in Romania villages. These traditional elements 
were chosen because of the identity function they have not only for the 
Serbs in the country of origin, but also for the Serbs in diaspora, and thus 
consequently for the Serbs in Romania, and they even today (self)define 
ever decreasing Serbian national minority in the multicultural surroundings.
PB - Темишвар : Савез Срба у Румунији
PB - Ниш : Универзитет у Нишу, Филозофски факултет
PB - Темишвар : Филолошки, историјски и теолошки факултет Западног универзитета у Темишвару
T2 - Исходишта / Originations
T1 - Срби у румунском делу Баната: етнографија теренског истраживања / Serbs in Romanian Banat: ethnography of field research
SP - 35
EP - 49
VL - 7
DO - 10.46630/ish.7.2021.3
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12461
ER - 
@article{
author = "Богдановић, Бојана Б.",
year = "2021",
abstract = "У раду преносим теренска искуства која сам стекла у оквиру ангажмана на 
пројекту Истраживање историје и културе Срба у Румунији, реализованог 
у организацији Центра за научна истраживања културе Срба у Румунији (Темишвар). Приказујући процес припреме за рад на терену, као и начин реализације теренских истраживања у чијим је фокусима био обичајни живот 
српске националне мањине у румунском делу Баната, циљ овог прилога је 
да пружи допринос текстовима који проблематизују методологије теренског 
рада у српској етнологији и антропологији., This text brings together few areas of anthropological interest, namely 
fieldwork methodology as well as marginal and marginalized ethnic groups 
and minorities (Serbs in Romania). Its aim is to present the structures, 
dynamics and main impressions from field researches in the villages 
of Romanian Banat (Кraljevac, Čanad, Felnak, Sokolovac, Lugovet 
and Zlatica) as it was realized during 2018 and 2019 within the project 
Researching the history and culture of Serbs in Romania. Investigation 
was focused on the ways of celebrating Christmas, Patron Saint Day and
weddings among Serbs in Romania villages. These traditional elements 
were chosen because of the identity function they have not only for the 
Serbs in the country of origin, but also for the Serbs in diaspora, and thus 
consequently for the Serbs in Romania, and they even today (self)define 
ever decreasing Serbian national minority in the multicultural surroundings.",
publisher = "Темишвар : Савез Срба у Румунији, Ниш : Универзитет у Нишу, Филозофски факултет, Темишвар : Филолошки, историјски и теолошки факултет Западног универзитета у Темишвару",
journal = "Исходишта / Originations",
title = "Срби у румунском делу Баната: етнографија теренског истраживања / Serbs in Romanian Banat: ethnography of field research",
pages = "35-49",
volume = "7",
doi = "10.46630/ish.7.2021.3",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12461"
}
Богдановић, Б. Б.. (2021). Срби у румунском делу Баната: етнографија теренског истраживања / Serbs in Romanian Banat: ethnography of field research. in Исходишта / Originations
Темишвар : Савез Срба у Румунији., 7, 35-49.
https://doi.org/10.46630/ish.7.2021.3
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12461
Богдановић ББ. Срби у румунском делу Баната: етнографија теренског истраживања / Serbs in Romanian Banat: ethnography of field research. in Исходишта / Originations. 2021;7:35-49.
doi:10.46630/ish.7.2021.3
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12461 .
Богдановић, Бојана Б., "Срби у румунском делу Баната: етнографија теренског истраживања / Serbs in Romanian Banat: ethnography of field research" in Исходишта / Originations, 7 (2021):35-49,
https://doi.org/10.46630/ish.7.2021.3 .,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12461 .

Музејски наративи у дискурсу југословенског социјализма: Стална поставка Музеја устанка 1941. у Титовом Ужицу

Богдановић, Бојана

(Нови Сад : Архив Војводине, 2021)

TY - CHAP
AU - Богдановић, Бојана
PY - 2021
UR - https://etno-institut.co.rs/storage/550/60fe6f9cebd57_zbornik.pdf
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/12052
AB - У раду се на примеру Музеја устанка 1941. у Титовом Ужицу дискутује о
начину на који је, кроз музејску праксу, социјалистичка Југославија производила „знање о себи самој”. У складу са званичним социјалистичким „говором”, стална музејска поставка је, реконструкцијом и проширењем, 1961.
године постала оквир политички митизованог наратива у коме је централна
„тема” била Народноослободилачка борба. Ослањајући се на писане и визуелне изворе, улога музејских наратива у политичком животу југословенске
заједнице као и функција музејске нарације о нацији кроз сталну поставку
Музеја устанка 1941. анализира се у „унутрашњем” и „спољашњем” контексту.
AB - The paper discusses, with the example of the Museum of the 1941 Uprising in
Titovo Užice, the way in which, through museum practices, socialist Yugoslavia produced “knowledge about itself”. In accordance with the official socialist
“speech”, the permanent museum exhibition become, in 1961, as a result of its reconstruction and expansion, the frame of the politically mythicized narrative
where the central “topic” was the People`s Liberation fight. Relying on written
and visual sources, the role of the museum’s narratives in the political life of the
Yugoslavian community as well as the function of the museum’s narrative about
the nation through the permanent exhibition at the Museum of the 1941 Uprising
is analyzed in an internal and external context.
PB - Нови Сад : Архив Војводине
PB - Београд : Етнографски институт САНУ
T2 - Пропаганда и јавни наративи у социјалистичкој Југославији : зборник радова / The propaganda and public narratives in Socialist Yugoslavia : Collection of papers
T1 - Музејски наративи у дискурсу југословенског социјализма: Стална поставка Музеја устанка 1941. у Титовом Ужицу
T1 - Museum’s narratives in the discourse of the Yugoslavian socialism Permanent exhibition at the Museum of the 1941 Uprising in Titovo Užice
SP - 121
EP - 145
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12052
ER - 
@inbook{
author = "Богдановић, Бојана",
year = "2021",
abstract = "У раду се на примеру Музеја устанка 1941. у Титовом Ужицу дискутује о
начину на који је, кроз музејску праксу, социјалистичка Југославија производила „знање о себи самој”. У складу са званичним социјалистичким „говором”, стална музејска поставка је, реконструкцијом и проширењем, 1961.
године постала оквир политички митизованог наратива у коме је централна
„тема” била Народноослободилачка борба. Ослањајући се на писане и визуелне изворе, улога музејских наратива у политичком животу југословенске
заједнице као и функција музејске нарације о нацији кроз сталну поставку
Музеја устанка 1941. анализира се у „унутрашњем” и „спољашњем” контексту., The paper discusses, with the example of the Museum of the 1941 Uprising in
Titovo Užice, the way in which, through museum practices, socialist Yugoslavia produced “knowledge about itself”. In accordance with the official socialist
“speech”, the permanent museum exhibition become, in 1961, as a result of its reconstruction and expansion, the frame of the politically mythicized narrative
where the central “topic” was the People`s Liberation fight. Relying on written
and visual sources, the role of the museum’s narratives in the political life of the
Yugoslavian community as well as the function of the museum’s narrative about
the nation through the permanent exhibition at the Museum of the 1941 Uprising
is analyzed in an internal and external context.",
publisher = "Нови Сад : Архив Војводине, Београд : Етнографски институт САНУ",
journal = "Пропаганда и јавни наративи у социјалистичкој Југославији : зборник радова / The propaganda and public narratives in Socialist Yugoslavia : Collection of papers",
booktitle = "Музејски наративи у дискурсу југословенског социјализма: Стална поставка Музеја устанка 1941. у Титовом Ужицу, Museum’s narratives in the discourse of the Yugoslavian socialism Permanent exhibition at the Museum of the 1941 Uprising in Titovo Užice",
pages = "121-145",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12052"
}
Богдановић, Б.. (2021). Музејски наративи у дискурсу југословенског социјализма: Стална поставка Музеја устанка 1941. у Титовом Ужицу. in Пропаганда и јавни наративи у социјалистичкој Југославији : зборник радова / The propaganda and public narratives in Socialist Yugoslavia : Collection of papers
Нови Сад : Архив Војводине., 121-145.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12052
Богдановић Б. Музејски наративи у дискурсу југословенског социјализма: Стална поставка Музеја устанка 1941. у Титовом Ужицу. in Пропаганда и јавни наративи у социјалистичкој Југославији : зборник радова / The propaganda and public narratives in Socialist Yugoslavia : Collection of papers. 2021;:121-145.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12052 .
Богдановић, Бојана, "Музејски наративи у дискурсу југословенског социјализма: Стална поставка Музеја устанка 1941. у Титовом Ужицу" in Пропаганда и јавни наративи у социјалистичкој Југославији : зборник радова / The propaganda and public narratives in Socialist Yugoslavia : Collection of papers (2021):121-145,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12052 .

Златни јеленски рогови као реквизити којима се продире у митски простор

Трубарац Матић, Ђорђина

(Београд : Удружење фолклориста Србије, 2021)

TY - CHAP
AU - Трубарац Матић, Ђорђина
PY - 2021
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/12458
AB - На основу лирске грађе са простора Словеније (Бела Крајина), Хрватске, Босне и Херцеговине, Црне Горе и Србије уочена је група песама, као и њихових обредних варијаната (кресница, ладаричких, свадбених), чију композициону структуру карактерише спој два типа развијених мотивских склопова: првог, који описује начин продора у митски (хтонски) простор, и другог у коме се описује призор затечен у том простору. На основу уочене структурално-семиотичке и прагматичке везе између ових текстова, први тип мотивског склопа анализира се из перспективе семиотичког хомеоморфизма (Лотман) и указује се на различите мотивске моделе којима се концептуализује реквизит потребан за продор у хтонски простор: златни јеленски рогови са сребрним парошцима и златни кључеви.
AB - The paper explores a group of traditional lyrical songs collected among South Slavs in Slovenia (Bela Krajina), Croatia, Bosnia and Herzegovina, Montenegro and Serbia, which are characterized by a specific initial motif structure of a man/stag who pleads with God to provide him with golden antlers and silver branches (on the antlers), so that he can see what is hidden in the pine/in the “black mountain”. This motif structure is followed by three types of endings: 1) the man faces a beautiful luminous maiden and abducts her with her consent (wedding songs); 2) the stag/ man watches the scene in which a cosmic bride dances in a ring dance around a fire with her nine brothers; the sun, the moon and the stars/the Pleiades/ “the lightning from the sky” have asked for her hand and the brothers discuss about who will be the best choice for their sister (sung at the summer solstice); 3) the stag/man watches the scene in which the same cosmic bride dances in the same kind of ring dance and, while dancing, one of her brothers tells her that he would marry her if she were not his sister; she answers it is a sinful thought (sung at the summer solstice). The variants of the initial motif structure of these three types of songs are analyzed from the structural, semiotic and pragmatic perspective within the framework of Lotman’s theory of semiosphere (observed as the translations of the same proto-texts with homeomorphic motif structures).There is a group of variants of the type 2 songs in which the initial motif structure is different: a girl collects golden branches/aments fallen from a tree and gives them to a goldsmith/ two goldsmiths, who make golden keys with which she opens the gate of the fortress and observes the scene typical for the songs of the group 2. Various levels of semiotic parallelism between these two motif structures are discussed. The difference in the perspective of the male and female figure is identified as the key element for further research into the deeper motivation for developing two different models of the initial motif structure. Also, some basic elements of the mythical meta-text to which all of these songs refer are outlined.
PB - Београд : Удружење фолклориста Србије
PB - Београд : Балканолошки институт САНУ
T2 - Куле и градови - Towers and Cities
T1 - Златни јеленски рогови као реквизити којима се продире у митски простор
T1 - Golden Deer Antlers as Magical Objects for Entering a Mythical Realm
SP - 597
EP - 623
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12458
ER - 
@inbook{
author = "Трубарац Матић, Ђорђина",
year = "2021",
abstract = "На основу лирске грађе са простора Словеније (Бела Крајина), Хрватске, Босне и Херцеговине, Црне Горе и Србије уочена је група песама, као и њихових обредних варијаната (кресница, ладаричких, свадбених), чију композициону структуру карактерише спој два типа развијених мотивских склопова: првог, који описује начин продора у митски (хтонски) простор, и другог у коме се описује призор затечен у том простору. На основу уочене структурално-семиотичке и прагматичке везе између ових текстова, први тип мотивског склопа анализира се из перспективе семиотичког хомеоморфизма (Лотман) и указује се на различите мотивске моделе којима се концептуализује реквизит потребан за продор у хтонски простор: златни јеленски рогови са сребрним парошцима и златни кључеви., The paper explores a group of traditional lyrical songs collected among South Slavs in Slovenia (Bela Krajina), Croatia, Bosnia and Herzegovina, Montenegro and Serbia, which are characterized by a specific initial motif structure of a man/stag who pleads with God to provide him with golden antlers and silver branches (on the antlers), so that he can see what is hidden in the pine/in the “black mountain”. This motif structure is followed by three types of endings: 1) the man faces a beautiful luminous maiden and abducts her with her consent (wedding songs); 2) the stag/ man watches the scene in which a cosmic bride dances in a ring dance around a fire with her nine brothers; the sun, the moon and the stars/the Pleiades/ “the lightning from the sky” have asked for her hand and the brothers discuss about who will be the best choice for their sister (sung at the summer solstice); 3) the stag/man watches the scene in which the same cosmic bride dances in the same kind of ring dance and, while dancing, one of her brothers tells her that he would marry her if she were not his sister; she answers it is a sinful thought (sung at the summer solstice). The variants of the initial motif structure of these three types of songs are analyzed from the structural, semiotic and pragmatic perspective within the framework of Lotman’s theory of semiosphere (observed as the translations of the same proto-texts with homeomorphic motif structures).There is a group of variants of the type 2 songs in which the initial motif structure is different: a girl collects golden branches/aments fallen from a tree and gives them to a goldsmith/ two goldsmiths, who make golden keys with which she opens the gate of the fortress and observes the scene typical for the songs of the group 2. Various levels of semiotic parallelism between these two motif structures are discussed. The difference in the perspective of the male and female figure is identified as the key element for further research into the deeper motivation for developing two different models of the initial motif structure. Also, some basic elements of the mythical meta-text to which all of these songs refer are outlined.",
publisher = "Београд : Удружење фолклориста Србије, Београд : Балканолошки институт САНУ",
journal = "Куле и градови - Towers and Cities",
booktitle = "Златни јеленски рогови као реквизити којима се продире у митски простор, Golden Deer Antlers as Magical Objects for Entering a Mythical Realm",
pages = "597-623",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12458"
}
Трубарац Матић, Ђ.. (2021). Златни јеленски рогови као реквизити којима се продире у митски простор. in Куле и градови - Towers and Cities
Београд : Удружење фолклориста Србије., 597-623.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12458
Трубарац Матић Ђ. Златни јеленски рогови као реквизити којима се продире у митски простор. in Куле и градови - Towers and Cities. 2021;:597-623.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12458 .
Трубарац Матић, Ђорђина, "Златни јеленски рогови као реквизити којима се продире у митски простор" in Куле и градови - Towers and Cities (2021):597-623,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12458 .

О једном начину предбрачног прорицања међу Србима у Румунији / One form of fimale prenuptial predicting among Serbs in Romania

Трубарац Матић, Ђорђина M.

(Темишвар : Савез Срба у Румунији, 2021)

TY - JOUR
AU - Трубарац Матић, Ђорђина M.
PY - 2021
UR - https://izdanja.filfak.ni.ac.rs/casopisi/2021/ishodista-7-2021
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/12460
AB - Током теренског истраживања у српским селима Клисуре (2017) и Пољадије
(2019) у Румунији, забележена су два казивања о томе како мајка и ћерка
стасала за удају предсказују име ћеркиног „суђеникаˮ користећи шипку од
задњег вратила. Казивања ће бити анализирана компаративно, с фокусом
на тачке подударања (време, радње, магијски објекат, жељени ефекат), а
резултати ће бити упоређени са сличним обичајем етнографски забележеном
међу Карашевцима. Биће сагледани у ширем контексту семиотичких веза
и паралела које се тичу акционих и предметних кодова који се тичу ткања,
разбоја и његових делова.
AB - During the fieldwork expeditions carried out in Romanian part of Banat, in the regions
of Klisura (June 2017) and Poljadija (June 2019) two testimonies were taken from
elder Serbian women, in which they described how, when they were still not married,
their mothers had taught them the way to predict the name of their future husband by
using a rod of the warp beam. The transcriptions of these testimonies are compared
by focusing on their common key elements (time, actions, objects, the manifestation
of the expected result), which are analyzed from the semiotic perspective and within
a broader context of South-Slavic ethnographic material and folklore related to
weaving, the loom and its parts, especially their use in magic. A special attention
is put on a analysis of a variant of the same type of prenuptial predicting recorded
among Krashovani in the second half of the 20th century.
PB - Темишвар : Савез Срба у Румунији
PB - Ниш : Универзитет у Нишу, Филозофски факултет
PB - Темишвар : Филолошки, историјски и теолошки факултет Западног универзитета у Темишвару
T2 - Исходишта / Originations
T1 - О једном начину предбрачног прорицања међу Србима у Румунији / One form of fimale prenuptial predicting among Serbs in Romania
SP - 339
EP - 347
VL - 7
DO - 10.46630/ish.7.2021.22
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12460
ER - 
@article{
author = "Трубарац Матић, Ђорђина M.",
year = "2021",
abstract = "Током теренског истраживања у српским селима Клисуре (2017) и Пољадије
(2019) у Румунији, забележена су два казивања о томе како мајка и ћерка
стасала за удају предсказују име ћеркиног „суђеникаˮ користећи шипку од
задњег вратила. Казивања ће бити анализирана компаративно, с фокусом
на тачке подударања (време, радње, магијски објекат, жељени ефекат), а
резултати ће бити упоређени са сличним обичајем етнографски забележеном
међу Карашевцима. Биће сагледани у ширем контексту семиотичких веза
и паралела које се тичу акционих и предметних кодова који се тичу ткања,
разбоја и његових делова., During the fieldwork expeditions carried out in Romanian part of Banat, in the regions
of Klisura (June 2017) and Poljadija (June 2019) two testimonies were taken from
elder Serbian women, in which they described how, when they were still not married,
their mothers had taught them the way to predict the name of their future husband by
using a rod of the warp beam. The transcriptions of these testimonies are compared
by focusing on their common key elements (time, actions, objects, the manifestation
of the expected result), which are analyzed from the semiotic perspective and within
a broader context of South-Slavic ethnographic material and folklore related to
weaving, the loom and its parts, especially their use in magic. A special attention
is put on a analysis of a variant of the same type of prenuptial predicting recorded
among Krashovani in the second half of the 20th century.",
publisher = "Темишвар : Савез Срба у Румунији, Ниш : Универзитет у Нишу, Филозофски факултет, Темишвар : Филолошки, историјски и теолошки факултет Западног универзитета у Темишвару",
journal = "Исходишта / Originations",
title = "О једном начину предбрачног прорицања међу Србима у Румунији / One form of fimale prenuptial predicting among Serbs in Romania",
pages = "339-347",
volume = "7",
doi = "10.46630/ish.7.2021.22",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12460"
}
Трубарац Матић, Ђ. M.. (2021). О једном начину предбрачног прорицања међу Србима у Румунији / One form of fimale prenuptial predicting among Serbs in Romania. in Исходишта / Originations
Темишвар : Савез Срба у Румунији., 7, 339-347.
https://doi.org/10.46630/ish.7.2021.22
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12460
Трубарац Матић ЂM. О једном начину предбрачног прорицања међу Србима у Румунији / One form of fimale prenuptial predicting among Serbs in Romania. in Исходишта / Originations. 2021;7:339-347.
doi:10.46630/ish.7.2021.22
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12460 .
Трубарац Матић, Ђорђина M., "О једном начину предбрачног прорицања међу Србима у Румунији / One form of fimale prenuptial predicting among Serbs in Romania" in Исходишта / Originations, 7 (2021):339-347,
https://doi.org/10.46630/ish.7.2021.22 .,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12460 .

Тумачење „Великог праска“: потенцијали проматрања савремене космогонијe као митског наратива

Томашевић, Милан

(Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA, 2021)

TY - JOUR
AU - Томашевић, Милан
PY - 2021
UR - http://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/issue/view/43
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/12118
AB - Текст пружа сажет низ аргумената који оправдавају антрополошко бављење
савременом космологијом, пре свега њеним пријемчивим и популарним изразом.
Предлаже се теоријско проматрање космогонијског сегмента популарне космологије,
као форме савременог секуларизованог мита који у себи садржи карактеристике
конвенционалног фолклорног наратива. У најкраћем је пружен сет идеја које
популарну космологију и њен космогонијски део контекстуализују у културни рат
који су на прелому миленијумa водили поједини хришћански теолози и секуларни
филозофи. При томе, рад указује на потенцијале антрополошке перспективе
популарне космологије.
AB - The text provides a summary of the arguments that justify the anthropological pursuit of
modern cosmology, especially its receptive and popular expression. It proposes theoretical
observation of popular cosmology, especially its cosmogonic segment, as a form of modern
secularized myth that contains the characteristics of a conventional folklore narrative. It
provides a short set of ideas that contextualize popular cosmology into a culture war waged
by certain Christian theologians and secular philosophers at the turn of the millennium. The
paper points out potentials of the anthropological perspective of popular cosmology.
PB - Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA
T2 - Гласник Етнографског Института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA
T1 - Тумачење „Великог праска“: потенцијали проматрања савремене космогонијe као митског наратива
T1 - Interpretation of Bang: Potentials of Observing Contemporary Cosmogony as a Mythical Narrative
SP - 187
EP - 203
VL - 69
IS - 1
DO - 10.2298/GEI2101187T
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12118
ER - 
@article{
author = "Томашевић, Милан",
year = "2021",
abstract = "Текст пружа сажет низ аргумената који оправдавају антрополошко бављење
савременом космологијом, пре свега њеним пријемчивим и популарним изразом.
Предлаже се теоријско проматрање космогонијског сегмента популарне космологије,
као форме савременог секуларизованог мита који у себи садржи карактеристике
конвенционалног фолклорног наратива. У најкраћем је пружен сет идеја које
популарну космологију и њен космогонијски део контекстуализују у културни рат
који су на прелому миленијумa водили поједини хришћански теолози и секуларни
филозофи. При томе, рад указује на потенцијале антрополошке перспективе
популарне космологије., The text provides a summary of the arguments that justify the anthropological pursuit of
modern cosmology, especially its receptive and popular expression. It proposes theoretical
observation of popular cosmology, especially its cosmogonic segment, as a form of modern
secularized myth that contains the characteristics of a conventional folklore narrative. It
provides a short set of ideas that contextualize popular cosmology into a culture war waged
by certain Christian theologians and secular philosophers at the turn of the millennium. The
paper points out potentials of the anthropological perspective of popular cosmology.",
publisher = "Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA",
journal = "Гласник Етнографског Института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA",
title = "Тумачење „Великог праска“: потенцијали проматрања савремене космогонијe као митског наратива, Interpretation of Bang: Potentials of Observing Contemporary Cosmogony as a Mythical Narrative",
pages = "187-203",
volume = "69",
number = "1",
doi = "10.2298/GEI2101187T",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12118"
}
Томашевић, М.. (2021). Тумачење „Великог праска“: потенцијали проматрања савремене космогонијe као митског наратива. in Гласник Етнографског Института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA
Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA., 69(1), 187-203.
https://doi.org/10.2298/GEI2101187T
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12118
Томашевић М. Тумачење „Великог праска“: потенцијали проматрања савремене космогонијe као митског наратива. in Гласник Етнографског Института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA. 2021;69(1):187-203.
doi:10.2298/GEI2101187T
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12118 .
Томашевић, Милан, "Тумачење „Великог праска“: потенцијали проматрања савремене космогонијe као митског наратива" in Гласник Етнографског Института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA, 69, no. 1 (2021):187-203,
https://doi.org/10.2298/GEI2101187T .,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12118 .

Different Identities and Functions of Urban Space: a Comparative Study of the Circumstances in Belgrade and Athens / Различити идентитети и функције урбаног простора: упоредно проучавање прилика у Београду и Атини

(Belgrade : Institute of Ethnography SASA / Београд : Етнографски институт САНУ, 2021)

TY - CONF
PY - 2021
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/12952
AB - The results of the research created as part of the project will
be presented at the Second Serbian-Greek Conference „Different
Identities and Functions of Urban Space: A Comparative Study of
the Circumstances in Belgrade and Athens“ which the Institute
of Ethnography SASA realizes in cooperation with the Laboratory
for Folklore and Social Anthropology, Department of History
and Ethnology, Demokritus University of Thrace (Republic
of Greece), as the project holder. This four-year project began
in June 2019. The project is managed by dr Manolis G. Varvounis,
professor at the Demokritus University of Thrace and director
of the Laboratory for Folklore and Social Anthropology on
the Greek side, and dr Gordana Blagojević, Principal Research
Fellow of the Institute of Ethnography SASA on the Serbian side.
The aim of this scientific conference is to present and analyze
different ways of using urban space from a diachronic perspective,
in a comparative study of the two capitals: Athens and
Belgrade. Through this conference, we will point out the multilayered
identities and functions of urban space, as well as the contemporary
challenges that its inhabitants are facing. Urban space
will be viewed as a platform in which various types of activities
take place: social, business, economic, cultural, religious, sports, recreational, etc. We will address topics related to urban activities
that reflect class, cultural, gender, age, ethnic and other diversity.
Analyzing the role of the individual and the local community, we
will try to look at the wider social network of various factors that
influence formation and functioning of public spaces in these cities.
PB - Belgrade : Institute of Ethnography SASA / Београд : Етнографски институт САНУ
T1 - Different Identities and Functions of Urban Space: a Comparative Study of the Circumstances in Belgrade and Athens / Различити идентитети и функције урбаног простора: упоредно проучавање прилика у Београду и Атини
SP - 1
EP - 34
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12952
ER - 
@conference{
year = "2021",
abstract = "The results of the research created as part of the project will
be presented at the Second Serbian-Greek Conference „Different
Identities and Functions of Urban Space: A Comparative Study of
the Circumstances in Belgrade and Athens“ which the Institute
of Ethnography SASA realizes in cooperation with the Laboratory
for Folklore and Social Anthropology, Department of History
and Ethnology, Demokritus University of Thrace (Republic
of Greece), as the project holder. This four-year project began
in June 2019. The project is managed by dr Manolis G. Varvounis,
professor at the Demokritus University of Thrace and director
of the Laboratory for Folklore and Social Anthropology on
the Greek side, and dr Gordana Blagojević, Principal Research
Fellow of the Institute of Ethnography SASA on the Serbian side.
The aim of this scientific conference is to present and analyze
different ways of using urban space from a diachronic perspective,
in a comparative study of the two capitals: Athens and
Belgrade. Through this conference, we will point out the multilayered
identities and functions of urban space, as well as the contemporary
challenges that its inhabitants are facing. Urban space
will be viewed as a platform in which various types of activities
take place: social, business, economic, cultural, religious, sports, recreational, etc. We will address topics related to urban activities
that reflect class, cultural, gender, age, ethnic and other diversity.
Analyzing the role of the individual and the local community, we
will try to look at the wider social network of various factors that
influence formation and functioning of public spaces in these cities.",
publisher = "Belgrade : Institute of Ethnography SASA / Београд : Етнографски институт САНУ",
title = "Different Identities and Functions of Urban Space: a Comparative Study of the Circumstances in Belgrade and Athens / Различити идентитети и функције урбаног простора: упоредно проучавање прилика у Београду и Атини",
pages = "1-34",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12952"
}
(2021). Different Identities and Functions of Urban Space: a Comparative Study of the Circumstances in Belgrade and Athens / Различити идентитети и функције урбаног простора: упоредно проучавање прилика у Београду и Атини. 
Belgrade : Institute of Ethnography SASA / Београд : Етнографски институт САНУ., 1-34.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12952
Different Identities and Functions of Urban Space: a Comparative Study of the Circumstances in Belgrade and Athens / Различити идентитети и функције урбаног простора: упоредно проучавање прилика у Београду и Атини. 2021;:1-34.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12952 .
"Different Identities and Functions of Urban Space: a Comparative Study of the Circumstances in Belgrade and Athens / Различити идентитети и функције урбаног простора: упоредно проучавање прилика у Београду и Атини" (2021):1-34,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12952 .

Култура „новe нормалности“ – значење и употреба појма

Trifunović, Vesna; Đorđević, Ivan

(Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA, 2021)

TY - JOUR
AU - Trifunović, Vesna
AU - Đorđević, Ivan
PY - 2021
UR - https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/12487
AB - У овом раду разматрају се различита значења и коришћења појма „нове нормалности“, 
узимајући у обзир историјску перспективу и савремену употребу термина који је 
поново заживео као последица избијања пандемије ковида 19. Аутори се фокусирају 
на низ процеса који кроз овај појам дефинишу свакодневни живот у пандемијским 
околностима, условљених потребом за прилагођавањем, али и друштвеним 
преговарањем и репозиционирањем различитих актера на позицијама моћи. 
Непредвидљиви исход пандемије која и даље траје у том смислу додатно даје на 
значају проучавању новонасталих околности и њиховог сагледавања из различитих 
аспеката у оквиру друштвено-хуманистичких наука, чему је посвећен и овај темат.
AB - This paper discusses the different meanings and uses of the term “new normal” by taking 
into account the historical perspective and contemporary use of the term which has reemerged as a consequence of the outbreak of the COVID-19 pandemic. The authors focus on 
the processes that through this term define everyday life in pandemic circumstances, 
determined by the need for adjusting and for (re)negotiating and (re)positioning of diverse 
actors in positions of power. The unpredictable outcome of the still-ongoing pandemic 
additionally gives importance to the study of these new circumstances within social sciences 
and humanities, to which this special issue is dedicated to.
PB - Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA
T2 - Гласник Етнографског Института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA
T1 - Култура „новe нормалности“ – значење и употреба појма
T1 - Culture of the “New Normal” – Terminological Meaning(s) and Use(s)
SP - 519
EP - 530
VL - 69
IS - 3
DO - 10.2298/GEI2103519T
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12487
ER - 
@article{
author = "Trifunović, Vesna and Đorđević, Ivan",
year = "2021",
abstract = "У овом раду разматрају се различита значења и коришћења појма „нове нормалности“, 
узимајући у обзир историјску перспективу и савремену употребу термина који је 
поново заживео као последица избијања пандемије ковида 19. Аутори се фокусирају 
на низ процеса који кроз овај појам дефинишу свакодневни живот у пандемијским 
околностима, условљених потребом за прилагођавањем, али и друштвеним 
преговарањем и репозиционирањем различитих актера на позицијама моћи. 
Непредвидљиви исход пандемије која и даље траје у том смислу додатно даје на 
значају проучавању новонасталих околности и њиховог сагледавања из различитих 
аспеката у оквиру друштвено-хуманистичких наука, чему је посвећен и овај темат., This paper discusses the different meanings and uses of the term “new normal” by taking 
into account the historical perspective and contemporary use of the term which has reemerged as a consequence of the outbreak of the COVID-19 pandemic. The authors focus on 
the processes that through this term define everyday life in pandemic circumstances, 
determined by the need for adjusting and for (re)negotiating and (re)positioning of diverse 
actors in positions of power. The unpredictable outcome of the still-ongoing pandemic 
additionally gives importance to the study of these new circumstances within social sciences 
and humanities, to which this special issue is dedicated to.",
publisher = "Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA",
journal = "Гласник Етнографског Института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA",
title = "Култура „новe нормалности“ – значење и употреба појма, Culture of the “New Normal” – Terminological Meaning(s) and Use(s)",
pages = "519-530",
volume = "69",
number = "3",
doi = "10.2298/GEI2103519T",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12487"
}
Trifunović, V.,& Đorđević, I.. (2021). Култура „новe нормалности“ – значење и употреба појма. in Гласник Етнографског Института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA
Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA., 69(3), 519-530.
https://doi.org/10.2298/GEI2103519T
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12487
Trifunović V, Đorđević I. Култура „новe нормалности“ – значење и употреба појма. in Гласник Етнографског Института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA. 2021;69(3):519-530.
doi:10.2298/GEI2103519T
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12487 .
Trifunović, Vesna, Đorđević, Ivan, "Култура „новe нормалности“ – значење и употреба појма" in Гласник Етнографског Института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA, 69, no. 3 (2021):519-530,
https://doi.org/10.2298/GEI2103519T .,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12487 .

Верске слободе, Црна гора и антисрбизам – неки илустративни правно-етнолошки осврти

Демоња, Никола; Тодоровић, Ивица

(Крушевац : Историјски архив “Крушевац”, 2021)

TY - CHAP
AU - Демоња, Никола
AU - Тодоровић, Ивица
PY - 2021
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/12950
AB - У тексту се, на примеру неколико повезаних, илустративних правних и етнолошких осврта, скреће пажња на проблеме верских слобода, правног насиља и антисрбизма у Црној Гори. Феномен антисрбизма, који заслужује знатно већу пажњу научне и опште јавности, између осталог се испољава и преко различитих видова правног насиља, усмереног против српског народа, његовог идентитета и цркве. С тим у вези, најновији удар на Српску православну цркву, верски и етнички идентитет народа у Црној Гори – који се одвијао непосредно пре настанка овог текста – базиран је на доношењу отворено антицрквених и антисрпских закона, свакако представљајући још један наглашени пример антисрбизма заснованог на правном насиљу.
AB - The text, on the example of several related and illustrative legal and ethnological reviews,
draws attention to the problems of religious rights, legal violence and anti-Serbism in Montenegro. The phenomenon of anti-Serbism, which deserves much more attention from the scientific and general public, is manifested, among other things, through various types of legal violence, directed against the Serbian people, their identity and the church. In this regard, the latest attack on the Serbian Orthodox Church, the religious and ethnic identity of the people of Montenegro - which took place just before this text was written - is based on the adoption of openly anti-church and anti-Serbian laws, thus certainly being another emphatic example of legal violence.
PB - Крушевац : Историјски архив “Крушевац”
PB - Својново : Удружење за културу и уметност Логос
T2 - Темнић : тематски зборник
T1 - Верске слободе, Црна гора и антисрбизам – неки илустративни правно-етнолошки осврти
T1 - Religious rights, Montenegro and anti-Serbism - a few illustrative legal-ethnological points
SP - 221
EP - 250
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12950
ER - 
@inbook{
author = "Демоња, Никола and Тодоровић, Ивица",
year = "2021",
abstract = "У тексту се, на примеру неколико повезаних, илустративних правних и етнолошких осврта, скреће пажња на проблеме верских слобода, правног насиља и антисрбизма у Црној Гори. Феномен антисрбизма, који заслужује знатно већу пажњу научне и опште јавности, између осталог се испољава и преко различитих видова правног насиља, усмереног против српског народа, његовог идентитета и цркве. С тим у вези, најновији удар на Српску православну цркву, верски и етнички идентитет народа у Црној Гори – који се одвијао непосредно пре настанка овог текста – базиран је на доношењу отворено антицрквених и антисрпских закона, свакако представљајући још један наглашени пример антисрбизма заснованог на правном насиљу., The text, on the example of several related and illustrative legal and ethnological reviews,
draws attention to the problems of religious rights, legal violence and anti-Serbism in Montenegro. The phenomenon of anti-Serbism, which deserves much more attention from the scientific and general public, is manifested, among other things, through various types of legal violence, directed against the Serbian people, their identity and the church. In this regard, the latest attack on the Serbian Orthodox Church, the religious and ethnic identity of the people of Montenegro - which took place just before this text was written - is based on the adoption of openly anti-church and anti-Serbian laws, thus certainly being another emphatic example of legal violence.",
publisher = "Крушевац : Историјски архив “Крушевац”, Својново : Удружење за културу и уметност Логос",
journal = "Темнић : тематски зборник",
booktitle = "Верске слободе, Црна гора и антисрбизам – неки илустративни правно-етнолошки осврти, Religious rights, Montenegro and anti-Serbism - a few illustrative legal-ethnological points",
pages = "221-250",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12950"
}
Демоња, Н.,& Тодоровић, И.. (2021). Верске слободе, Црна гора и антисрбизам – неки илустративни правно-етнолошки осврти. in Темнић : тематски зборник
Крушевац : Историјски архив “Крушевац”., 221-250.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12950
Демоња Н, Тодоровић И. Верске слободе, Црна гора и антисрбизам – неки илустративни правно-етнолошки осврти. in Темнић : тематски зборник. 2021;:221-250.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12950 .
Демоња, Никола, Тодоровић, Ивица, "Верске слободе, Црна гора и антисрбизам – неки илустративни правно-етнолошки осврти" in Темнић : тематски зборник (2021):221-250,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12950 .