Ми­ни­стар­ство кул­ту­ре и ин­фор­ми­са­ња Ре­пу­бли­ке Ср­би­је, пројекат: Кул­ту­ра ста­но­ва­ња у Ва­љев­ској Под­го­ри­ни

Link to this page

Ми­ни­стар­ство кул­ту­ре и ин­фор­ми­са­ња Ре­пу­бли­ке Ср­би­је, пројекат: Кул­ту­ра ста­но­ва­ња у Ва­љев­ској Под­го­ри­ни

Authors

Publications

Лексика традиционалних друштвених игара у Ваљевској Подгорини

Аксић, Нина

(Нови Сад : Матица српска, 2020)

TY - CHAP
AU - Аксић, Нина
PY - 2020
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/10575
AB - Лек­си­ка тра­ди­ци­о­нал­них дру­штве­них ига­ра у Ва­љев­ској
Под­го­ри­ни би­ће пред­ста­вље­на уз опи­се на­чи­на игра­ња ига­ра
које је забележио углавном аутор овог текста, а које је прикупио
од информатора са поменутог подручја Србије. Ове игре би­ће
по­де­ље­не у не­ко­ли­ко гру­па, тј. на оне које су се из­во­ди­ле на
отво­ре­ном (дво­ри­ште, ли­ва­да, по­ље, њи­ва) и у за­тво­ре­ном просто­ру (ку­ћа, згра­де где су се оку­пља­ли мла­ди). Иа­ко у ли­те­рату­ри по­сто­је број­не по­де­ле ових ига­ра, у овом ра­ду оне ће би­ти
сег­мен­ти­ра­не на чо­бан­ске игре и чо­бан­ска над­ме­та­ња или ви­тешке игре (игре на отво­ре­ном), и на игре са по­се­ла и деч­је игре
(игре у за­тво­ре­ном). Циљ ра­да је утвр­ђи­ва­ње ау­тох­то­них ига­ра
Ва­љев­ске Под­го­ри­не, као и оних ко­је су до­не­ли до­се­ље­ни­ци
до­шав­ши на ову те­ри­то­ри­ју, и пред­ста­вља­ње бо­га­те лек­си­ке.
AB - Lexis of traditional social games in Valjevska Podgorina will be
presented with descriptions of the gaming methods recorded mainly by
the author of this article, which the author collected from the informer
from the mentioned territory of Serbia. These games will be divided
into several groups: those that were performed in the open space (yard,
meadow, field) and indoors (houses, buildings where young people
reuning). Although there are numerous divisions of these games in
literature, in this work, those will be segmented on the shepherd games
and the shepherd competitions or knights games (games in the open
space), and in the games from “poselo” and kids games (games indoors).
The aim of this article is to determine the аutohtone games of the Valjevska Podgorinа and those passed by the newcomings to this territory,
and also presenting a rich lexis.
PB - Нови Сад : Матица српска
T2 - Из лексике становања у Ваљевској Подгорини : етнолингвистички огледи
T1 - Лексика традиционалних друштвених игара у Ваљевској Подгорини
T1 - Lexis of traditional social games in Valjevska Podgorina
SP - 57
EP - 66
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10575
ER - 
@inbook{
author = "Аксић, Нина",
year = "2020",
abstract = "Лек­си­ка тра­ди­ци­о­нал­них дру­штве­них ига­ра у Ва­љев­ској
Под­го­ри­ни би­ће пред­ста­вље­на уз опи­се на­чи­на игра­ња ига­ра
које је забележио углавном аутор овог текста, а које је прикупио
од информатора са поменутог подручја Србије. Ове игре би­ће
по­де­ље­не у не­ко­ли­ко гру­па, тј. на оне које су се из­во­ди­ле на
отво­ре­ном (дво­ри­ште, ли­ва­да, по­ље, њи­ва) и у за­тво­ре­ном просто­ру (ку­ћа, згра­де где су се оку­пља­ли мла­ди). Иа­ко у ли­те­рату­ри по­сто­је број­не по­де­ле ових ига­ра, у овом ра­ду оне ће би­ти
сег­мен­ти­ра­не на чо­бан­ске игре и чо­бан­ска над­ме­та­ња или ви­тешке игре (игре на отво­ре­ном), и на игре са по­се­ла и деч­је игре
(игре у за­тво­ре­ном). Циљ ра­да је утвр­ђи­ва­ње ау­тох­то­них ига­ра
Ва­љев­ске Под­го­ри­не, као и оних ко­је су до­не­ли до­се­ље­ни­ци
до­шав­ши на ову те­ри­то­ри­ју, и пред­ста­вља­ње бо­га­те лек­си­ке., Lexis of traditional social games in Valjevska Podgorina will be
presented with descriptions of the gaming methods recorded mainly by
the author of this article, which the author collected from the informer
from the mentioned territory of Serbia. These games will be divided
into several groups: those that were performed in the open space (yard,
meadow, field) and indoors (houses, buildings where young people
reuning). Although there are numerous divisions of these games in
literature, in this work, those will be segmented on the shepherd games
and the shepherd competitions or knights games (games in the open
space), and in the games from “poselo” and kids games (games indoors).
The aim of this article is to determine the аutohtone games of the Valjevska Podgorinа and those passed by the newcomings to this territory,
and also presenting a rich lexis.",
publisher = "Нови Сад : Матица српска",
journal = "Из лексике становања у Ваљевској Подгорини : етнолингвистички огледи",
booktitle = "Лексика традиционалних друштвених игара у Ваљевској Подгорини, Lexis of traditional social games in Valjevska Podgorina",
pages = "57-66",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10575"
}
Аксић, Н.. (2020). Лексика традиционалних друштвених игара у Ваљевској Подгорини. in Из лексике становања у Ваљевској Подгорини : етнолингвистички огледи
Нови Сад : Матица српска., 57-66.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10575
Аксић Н. Лексика традиционалних друштвених игара у Ваљевској Подгорини. in Из лексике становања у Ваљевској Подгорини : етнолингвистички огледи. 2020;:57-66.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10575 .
Аксић, Нина, "Лексика традиционалних друштвених игара у Ваљевској Подгорини" in Из лексике становања у Ваљевској Подгорини : етнолингвистички огледи (2020):57-66,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10575 .

Култура живљења у Ваљевској Подгорини

Ивановић Баришић, Милина

(Нови Сад : Матица српска, 2020)

TY - CHAP
AU - Ивановић Баришић, Милина
PY - 2020
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/10579
AB - Култура живљења одраз је економске моћи домаћинства, али и схватања како органозовати и опремити простор у којем се живи. У том смислу најпоузданији сведоци су претрајали објекти традиционалне сеоске архитектуре, као неми сведоци прошлог времена и свог коришћења у условима сеоског живота током друге половине 19. века, а у појединим сегментима и готово кроз цео 20. век. Протекло време обележили су догађаји и друштвени изазови који су утицали на структурне промене српског друштва. Мењао се не само начин живота на селу већ и схватања људи, па самим тим простор и услови становања. У раду ће се указати на најбитније карактеристике становања и промене које су га пратиле у протеклом времену на подручју Ваљевске Подгорине.
AB - Housing Tradition in Valjevska Podgorina is an important aspect of life. It reflects the living standard if the household, personal attitudes about living space and about the ways to furnish it. The paper analyses important aspects of the housing tradition and organization of life within households in Valjevska Podgorina.
PB - Нови Сад : Матица српска
T2 - Из лексике становања у Ваљевској Подгорини: етнолингвистички огледи
T1 - Култура живљења у Ваљевској Подгорини
T1 - Housing tradition in Valjevska Podgorina
SP - 19
EP - 43
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10579
ER - 
@inbook{
author = "Ивановић Баришић, Милина",
year = "2020",
abstract = "Култура живљења одраз је економске моћи домаћинства, али и схватања како органозовати и опремити простор у којем се живи. У том смислу најпоузданији сведоци су претрајали објекти традиционалне сеоске архитектуре, као неми сведоци прошлог времена и свог коришћења у условима сеоског живота током друге половине 19. века, а у појединим сегментима и готово кроз цео 20. век. Протекло време обележили су догађаји и друштвени изазови који су утицали на структурне промене српског друштва. Мењао се не само начин живота на селу већ и схватања људи, па самим тим простор и услови становања. У раду ће се указати на најбитније карактеристике становања и промене које су га пратиле у протеклом времену на подручју Ваљевске Подгорине., Housing Tradition in Valjevska Podgorina is an important aspect of life. It reflects the living standard if the household, personal attitudes about living space and about the ways to furnish it. The paper analyses important aspects of the housing tradition and organization of life within households in Valjevska Podgorina.",
publisher = "Нови Сад : Матица српска",
journal = "Из лексике становања у Ваљевској Подгорини: етнолингвистички огледи",
booktitle = "Култура живљења у Ваљевској Подгорини, Housing tradition in Valjevska Podgorina",
pages = "19-43",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10579"
}
Ивановић Баришић, М.. (2020). Култура живљења у Ваљевској Подгорини. in Из лексике становања у Ваљевској Подгорини: етнолингвистички огледи
Нови Сад : Матица српска., 19-43.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10579
Ивановић Баришић М. Култура живљења у Ваљевској Подгорини. in Из лексике становања у Ваљевској Подгорини: етнолингвистички огледи. 2020;:19-43.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10579 .
Ивановић Баришић, Милина, "Култура живљења у Ваљевској Подгорини" in Из лексике становања у Ваљевској Подгорини: етнолингвистички огледи (2020):19-43,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10579 .