Interdisciplinary research of Serbian cultural and linguistic heritage. Creation of multimedial Internet portal “The Lexicon of Serbian Culture”

Link to this page

info:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Integrated and Interdisciplinary Research (IIR or III)/47016/RS//

Interdisciplinary research of Serbian cultural and linguistic heritage. Creation of multimedial Internet portal “The Lexicon of Serbian Culture” (en)
Интердисциплинарно истраживање културног и језичког наслеђа Србије. Израда мултимедијалног интернет портала ""Појмовник српске културе"" (sr)
Interdisciplinarno istraživanje kulturnog i jezičkog nasleđa Srbije. Izrada multimedijalnog internet portala ""Pojmovnik srpske kulture"" (sr_RS)
Authors

Publications

Култура живљења у Ваљевској Подгорини

Ивановић Баришић, Милина

(Нови Сад : Матица српска, 2020)

TY - CHAP
AU - Ивановић Баришић, Милина
PY - 2020
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/10579
AB - Култура живљења одраз је економске моћи домаћинства, али и схватања како органозовати и опремити простор у којем се живи. У том смислу најпоузданији сведоци су претрајали објекти традиционалне сеоске архитектуре, као неми сведоци прошлог времена и свог коришћења у условима сеоског живота током друге половине 19. века, а у појединим сегментима и готово кроз цео 20. век. Протекло време обележили су догађаји и друштвени изазови који су утицали на структурне промене српског друштва. Мењао се не само начин живота на селу већ и схватања људи, па самим тим простор и услови становања. У раду ће се указати на најбитније карактеристике становања и промене које су га пратиле у протеклом времену на подручју Ваљевске Подгорине.
AB - Housing Tradition in Valjevska Podgorina is an important aspect of life. It reflects the living standard if the household, personal attitudes about living space and about the ways to furnish it. The paper analyses important aspects of the housing tradition and organization of life within households in Valjevska Podgorina.
PB - Нови Сад : Матица српска
T2 - Из лексике становања у Ваљевској Подгорини: етнолингвистички огледи
T1 - Култура живљења у Ваљевској Подгорини
T1 - Housing tradition in Valjevska Podgorina
SP - 19
EP - 43
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10579
ER - 
@inbook{
author = "Ивановић Баришић, Милина",
year = "2020",
abstract = "Култура живљења одраз је економске моћи домаћинства, али и схватања како органозовати и опремити простор у којем се живи. У том смислу најпоузданији сведоци су претрајали објекти традиционалне сеоске архитектуре, као неми сведоци прошлог времена и свог коришћења у условима сеоског живота током друге половине 19. века, а у појединим сегментима и готово кроз цео 20. век. Протекло време обележили су догађаји и друштвени изазови који су утицали на структурне промене српског друштва. Мењао се не само начин живота на селу већ и схватања људи, па самим тим простор и услови становања. У раду ће се указати на најбитније карактеристике становања и промене које су га пратиле у протеклом времену на подручју Ваљевске Подгорине., Housing Tradition in Valjevska Podgorina is an important aspect of life. It reflects the living standard if the household, personal attitudes about living space and about the ways to furnish it. The paper analyses important aspects of the housing tradition and organization of life within households in Valjevska Podgorina.",
publisher = "Нови Сад : Матица српска",
journal = "Из лексике становања у Ваљевској Подгорини: етнолингвистички огледи",
booktitle = "Култура живљења у Ваљевској Подгорини, Housing tradition in Valjevska Podgorina",
pages = "19-43",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10579"
}
Ивановић Баришић, М.. (2020). Култура живљења у Ваљевској Подгорини. in Из лексике становања у Ваљевској Подгорини: етнолингвистички огледи
Нови Сад : Матица српска., 19-43.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10579
Ивановић Баришић М. Култура живљења у Ваљевској Подгорини. in Из лексике становања у Ваљевској Подгорини: етнолингвистички огледи. 2020;:19-43.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10579 .
Ивановић Баришић, Милина, "Култура живљења у Ваљевској Подгорини" in Из лексике становања у Ваљевској Подгорини: етнолингвистички огледи (2020):19-43,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10579 .

Лексика традиционалних друштвених игара у Ваљевској Подгорини

Аксић, Нина

(Нови Сад : Матица српска, 2020)

TY - CHAP
AU - Аксић, Нина
PY - 2020
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/10575
AB - Лек­си­ка тра­ди­ци­о­нал­них дру­штве­них ига­ра у Ва­љев­ској
Под­го­ри­ни би­ће пред­ста­вље­на уз опи­се на­чи­на игра­ња ига­ра
које је забележио углавном аутор овог текста, а које је прикупио
од информатора са поменутог подручја Србије. Ове игре би­ће
по­де­ље­не у не­ко­ли­ко гру­па, тј. на оне које су се из­во­ди­ле на
отво­ре­ном (дво­ри­ште, ли­ва­да, по­ље, њи­ва) и у за­тво­ре­ном просто­ру (ку­ћа, згра­де где су се оку­пља­ли мла­ди). Иа­ко у ли­те­рату­ри по­сто­је број­не по­де­ле ових ига­ра, у овом ра­ду оне ће би­ти
сег­мен­ти­ра­не на чо­бан­ске игре и чо­бан­ска над­ме­та­ња или ви­тешке игре (игре на отво­ре­ном), и на игре са по­се­ла и деч­је игре
(игре у за­тво­ре­ном). Циљ ра­да је утвр­ђи­ва­ње ау­тох­то­них ига­ра
Ва­љев­ске Под­го­ри­не, као и оних ко­је су до­не­ли до­се­ље­ни­ци
до­шав­ши на ову те­ри­то­ри­ју, и пред­ста­вља­ње бо­га­те лек­си­ке.
AB - Lexis of traditional social games in Valjevska Podgorina will be
presented with descriptions of the gaming methods recorded mainly by
the author of this article, which the author collected from the informer
from the mentioned territory of Serbia. These games will be divided
into several groups: those that were performed in the open space (yard,
meadow, field) and indoors (houses, buildings where young people
reuning). Although there are numerous divisions of these games in
literature, in this work, those will be segmented on the shepherd games
and the shepherd competitions or knights games (games in the open
space), and in the games from “poselo” and kids games (games indoors).
The aim of this article is to determine the аutohtone games of the Valjevska Podgorinа and those passed by the newcomings to this territory,
and also presenting a rich lexis.
PB - Нови Сад : Матица српска
T2 - Из лексике становања у Ваљевској Подгорини : етнолингвистички огледи
T1 - Лексика традиционалних друштвених игара у Ваљевској Подгорини
T1 - Lexis of traditional social games in Valjevska Podgorina
SP - 57
EP - 66
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10575
ER - 
@inbook{
author = "Аксић, Нина",
year = "2020",
abstract = "Лек­си­ка тра­ди­ци­о­нал­них дру­штве­них ига­ра у Ва­љев­ској
Под­го­ри­ни би­ће пред­ста­вље­на уз опи­се на­чи­на игра­ња ига­ра
које је забележио углавном аутор овог текста, а које је прикупио
од информатора са поменутог подручја Србије. Ове игре би­ће
по­де­ље­не у не­ко­ли­ко гру­па, тј. на оне које су се из­во­ди­ле на
отво­ре­ном (дво­ри­ште, ли­ва­да, по­ље, њи­ва) и у за­тво­ре­ном просто­ру (ку­ћа, згра­де где су се оку­пља­ли мла­ди). Иа­ко у ли­те­рату­ри по­сто­је број­не по­де­ле ових ига­ра, у овом ра­ду оне ће би­ти
сег­мен­ти­ра­не на чо­бан­ске игре и чо­бан­ска над­ме­та­ња или ви­тешке игре (игре на отво­ре­ном), и на игре са по­се­ла и деч­је игре
(игре у за­тво­ре­ном). Циљ ра­да је утвр­ђи­ва­ње ау­тох­то­них ига­ра
Ва­љев­ске Под­го­ри­не, као и оних ко­је су до­не­ли до­се­ље­ни­ци
до­шав­ши на ову те­ри­то­ри­ју, и пред­ста­вља­ње бо­га­те лек­си­ке., Lexis of traditional social games in Valjevska Podgorina will be
presented with descriptions of the gaming methods recorded mainly by
the author of this article, which the author collected from the informer
from the mentioned territory of Serbia. These games will be divided
into several groups: those that were performed in the open space (yard,
meadow, field) and indoors (houses, buildings where young people
reuning). Although there are numerous divisions of these games in
literature, in this work, those will be segmented on the shepherd games
and the shepherd competitions or knights games (games in the open
space), and in the games from “poselo” and kids games (games indoors).
The aim of this article is to determine the аutohtone games of the Valjevska Podgorinа and those passed by the newcomings to this territory,
and also presenting a rich lexis.",
publisher = "Нови Сад : Матица српска",
journal = "Из лексике становања у Ваљевској Подгорини : етнолингвистички огледи",
booktitle = "Лексика традиционалних друштвених игара у Ваљевској Подгорини, Lexis of traditional social games in Valjevska Podgorina",
pages = "57-66",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10575"
}
Аксић, Н.. (2020). Лексика традиционалних друштвених игара у Ваљевској Подгорини. in Из лексике становања у Ваљевској Подгорини : етнолингвистички огледи
Нови Сад : Матица српска., 57-66.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10575
Аксић Н. Лексика традиционалних друштвених игара у Ваљевској Подгорини. in Из лексике становања у Ваљевској Подгорини : етнолингвистички огледи. 2020;:57-66.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10575 .
Аксић, Нина, "Лексика традиционалних друштвених игара у Ваљевској Подгорини" in Из лексике становања у Ваљевској Подгорини : етнолингвистички огледи (2020):57-66,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10575 .

Етнолошки и етнолингвистички аспект обуће у српској традиционалној култури

Ивановић Баришић, Милина М.; Радовановић, Драгана И.

(Косовска Митровица : Универзитет у Приштини, Филозофски факултет, 2019)

TY - CHAP
AU - Ивановић Баришић, Милина М.
AU - Радовановић, Драгана И.
PY - 2019
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/7389
AB - Аутори за предмет овог рада из области традиционалне културе узимају обућу као сегмент културе одевања. Обућа је неизоставан елеменат одевног комплета, којим се обезбеђује заштита од хладноће, влаге и топлоте, могућих озледа у простору у коме се људи крећу, као и лакше и стабилније кретање и обављање одређених послова у најразличитијим словима. Временом је, посебно скраћивањем женске кошуље и мушких гаћа, наравно и сусретом с другим културама, обућа попримала све важнију естетску, условно речено модну функцију. У овом сегменту традиционалне српске културе опанак је имао и одржавао централно место, што се види и из овог прилога. Простор истраживања своди се углавном на Републику Србију.
AB - Foot wear complements the clothing outfit, while it makes a man “shaped”. As with other arments, foot wear, as a part of the traditional clothing style, has suffered transformation before completely disappearing. The disappearance of foot wear from the traditional clothing style, in addition to the quickened modernisation after the war, has influenced the system of terminology. The aim of the authors is to contextualise certain ethnographic and lexical facts in accordance with the previous cultural studies and research in the field of linguistic geography.
PB - Косовска Митровица : Универзитет у Приштини, Филозофски факултет
T2 - Наука без граница II – међународни тематски зборник / Science Beyond Boundaries II – Thematic Collection of Papers of International Significance / Наука без границ II – Международный тематический сборник
T1 - Етнолошки и етнолингвистички аспект обуће у српској традиционалној култури
T1 - Ethnolinguistic Aspect of Foot Wear in Traditional Serbian Culture
SP - 327
EP - 345
IS - 2
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7389
ER - 
@inbook{
author = "Ивановић Баришић, Милина М. and Радовановић, Драгана И.",
year = "2019",
abstract = "Аутори за предмет овог рада из области традиционалне културе узимају обућу као сегмент културе одевања. Обућа је неизоставан елеменат одевног комплета, којим се обезбеђује заштита од хладноће, влаге и топлоте, могућих озледа у простору у коме се људи крећу, као и лакше и стабилније кретање и обављање одређених послова у најразличитијим словима. Временом је, посебно скраћивањем женске кошуље и мушких гаћа, наравно и сусретом с другим културама, обућа попримала све важнију естетску, условно речено модну функцију. У овом сегменту традиционалне српске културе опанак је имао и одржавао централно место, што се види и из овог прилога. Простор истраживања своди се углавном на Републику Србију., Foot wear complements the clothing outfit, while it makes a man “shaped”. As with other arments, foot wear, as a part of the traditional clothing style, has suffered transformation before completely disappearing. The disappearance of foot wear from the traditional clothing style, in addition to the quickened modernisation after the war, has influenced the system of terminology. The aim of the authors is to contextualise certain ethnographic and lexical facts in accordance with the previous cultural studies and research in the field of linguistic geography.",
publisher = "Косовска Митровица : Универзитет у Приштини, Филозофски факултет",
journal = "Наука без граница II – међународни тематски зборник / Science Beyond Boundaries II – Thematic Collection of Papers of International Significance / Наука без границ II – Международный тематический сборник",
booktitle = "Етнолошки и етнолингвистички аспект обуће у српској традиционалној култури, Ethnolinguistic Aspect of Foot Wear in Traditional Serbian Culture",
pages = "327-345",
number = "2",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7389"
}
Ивановић Баришић, М. М.,& Радовановић, Д. И.. (2019). Етнолошки и етнолингвистички аспект обуће у српској традиционалној култури. in Наука без граница II – међународни тематски зборник / Science Beyond Boundaries II – Thematic Collection of Papers of International Significance / Наука без границ II – Международный тематический сборник
Косовска Митровица : Универзитет у Приштини, Филозофски факултет.(2), 327-345.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7389
Ивановић Баришић ММ, Радовановић ДИ. Етнолошки и етнолингвистички аспект обуће у српској традиционалној култури. in Наука без граница II – међународни тематски зборник / Science Beyond Boundaries II – Thematic Collection of Papers of International Significance / Наука без границ II – Международный тематический сборник. 2019;(2):327-345.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7389 .
Ивановић Баришић, Милина М., Радовановић, Драгана И., "Етнолошки и етнолингвистички аспект обуће у српској традиционалној култури" in Наука без граница II – међународни тематски зборник / Science Beyond Boundaries II – Thematic Collection of Papers of International Significance / Наука без границ II – Международный тематический сборник, no. 2 (2019):327-345,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7389 .

Становање у Ваљевској Подгорини: етнолошки и етнолингвистички аспект

Ивановић Баришић, Милина М.; Радовановић, Драгана И.

(Косовска Митровица : Универзитета у Приштини, Филозофски факултет, 2019)

TY - JOUR
AU - Ивановић Баришић, Милина М.
AU - Радовановић, Драгана И.
PY - 2019
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/7388
AB - Housing tradition is an important aspect of life in the country. It
reflects the living standard of the household, personal attitudes
towards the living space and the ways to furnish it. The paper analyses
important aspects of the housing tradition and organization of
life within the households in Valjevska Podgorina. The inventory of
lexemes, terms related to house and household, bears testimony to a
traditional culture that combines a variety of historical, ethnocultural,
and linguocultural elements and factors.
AB - Култура становања је једна од битних одредница живота традиционалне сеоске заједнице. Одраз је имовног стања појединачног домаћинства, сопствених схватања како треба да изгледа простор у којем се живи, али и начина опремања истог. У раду ће се указати на неке од најбитнијих карактеристика традиционалне организације становања у Ваљевској Подгорини. Инвентар лексема, односно назива за кућу и окућницу добро сведочи о једном традиционалном типу културе у којем се сучељавају различити историјски, етнокултурни и лингвокултуролошки моменти.
PB - Косовска Митровица : Универзитета у Приштини, Филозофски факултет
T2 - Зборник радова Филозофског факултета / Recueil de travauh de la Faculté de philosophie / Collection of papers of the Faculty of Philosophy
T1 - Становање у Ваљевској Подгорини: етнолошки и етнолингвистички аспект
T1 - Housing Tradition In Valjevska Podgorina:Ethnologic And Ethnolinguistic Aspects
SP - 3
EP - 14
VL - 69
IS - 2
DO - 10.5937/ZRFFP49-22128
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7388
ER - 
@article{
author = "Ивановић Баришић, Милина М. and Радовановић, Драгана И.",
year = "2019",
abstract = "Housing tradition is an important aspect of life in the country. It
reflects the living standard of the household, personal attitudes
towards the living space and the ways to furnish it. The paper analyses
important aspects of the housing tradition and organization of
life within the households in Valjevska Podgorina. The inventory of
lexemes, terms related to house and household, bears testimony to a
traditional culture that combines a variety of historical, ethnocultural,
and linguocultural elements and factors., Култура становања је једна од битних одредница живота традиционалне сеоске заједнице. Одраз је имовног стања појединачног домаћинства, сопствених схватања како треба да изгледа простор у којем се живи, али и начина опремања истог. У раду ће се указати на неке од најбитнијих карактеристика традиционалне организације становања у Ваљевској Подгорини. Инвентар лексема, односно назива за кућу и окућницу добро сведочи о једном традиционалном типу културе у којем се сучељавају различити историјски, етнокултурни и лингвокултуролошки моменти.",
publisher = "Косовска Митровица : Универзитета у Приштини, Филозофски факултет",
journal = "Зборник радова Филозофског факултета / Recueil de travauh de la Faculté de philosophie / Collection of papers of the Faculty of Philosophy",
title = "Становање у Ваљевској Подгорини: етнолошки и етнолингвистички аспект, Housing Tradition In Valjevska Podgorina:Ethnologic And Ethnolinguistic Aspects",
pages = "3-14",
volume = "69",
number = "2",
doi = "10.5937/ZRFFP49-22128",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7388"
}
Ивановић Баришић, М. М.,& Радовановић, Д. И.. (2019). Становање у Ваљевској Подгорини: етнолошки и етнолингвистички аспект. in Зборник радова Филозофског факултета / Recueil de travauh de la Faculté de philosophie / Collection of papers of the Faculty of Philosophy
Косовска Митровица : Универзитета у Приштини, Филозофски факултет., 69(2), 3-14.
https://doi.org/10.5937/ZRFFP49-22128
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7388
Ивановић Баришић ММ, Радовановић ДИ. Становање у Ваљевској Подгорини: етнолошки и етнолингвистички аспект. in Зборник радова Филозофског факултета / Recueil de travauh de la Faculté de philosophie / Collection of papers of the Faculty of Philosophy. 2019;69(2):3-14.
doi:10.5937/ZRFFP49-22128
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7388 .
Ивановић Баришић, Милина М., Радовановић, Драгана И., "Становање у Ваљевској Подгорини: етнолошки и етнолингвистички аспект" in Зборник радова Филозофског факултета / Recueil de travauh de la Faculté de philosophie / Collection of papers of the Faculty of Philosophy, 69, no. 2 (2019):3-14,
https://doi.org/10.5937/ZRFFP49-22128 .,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7388 .

Транспорт добара у сеоском друштву

Ивановић Баришић, Милина

(Сврљиг : Центар за туризам, културу и спорт, 2019)

TY - CHAP
AU - Ивановић Баришић, Милина
PY - 2019
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/7377
AB - Пренос различитих врста товара до места за складиштење у сеоским заједницама обављан је на различите начине. Сопствено тело – леђа, глава, рамена, руке, често је коришћено за пренос различитих врста терета. У исту сврху коришћене су и поједине животиње из човековог ближег окружења – коњи, волови, краве, магарци и др. Кола са животињском вучом знатно су олакшала, али и убрзала пренос терета. У раду ће бити указано на начине преношења различитих сировина неопходних за нормално функционисање породичне и сеоске заједнице у Србији
AB - Transmission of different types of cargo to the place of storage in rural communities is being done in different ways. Own body - the back, head, shoulders, arms, often used to transfer various types of cargo. For the same purpose were used or individual animals from the human immediate surroundings - horses, oxen, cows, donkeys et al. The work will be seen in the ways of transmission of various raw materials necessary for the normal functioning of the family and the village community in Serbia.
PB - Сврљиг : Центар за туризам, културу и спорт
T2 - Етно-културолошки зборник за проучавање културе источне Србије и суседних области : српски исток некад и данас : археологија, етнологија, историја и лингвистика / Ethno-cultural Annals for the Study of the Culture of Eastern Serbia and the Adjacent Areas
T1 - Транспорт добара у сеоском друштву
T1 - Transport of Goods In Rural Society
SP - 173
EP - 187
VL - 22
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7377
ER - 
@inbook{
author = "Ивановић Баришић, Милина",
year = "2019",
abstract = "Пренос различитих врста товара до места за складиштење у сеоским заједницама обављан је на различите начине. Сопствено тело – леђа, глава, рамена, руке, често је коришћено за пренос различитих врста терета. У исту сврху коришћене су и поједине животиње из човековог ближег окружења – коњи, волови, краве, магарци и др. Кола са животињском вучом знатно су олакшала, али и убрзала пренос терета. У раду ће бити указано на начине преношења различитих сировина неопходних за нормално функционисање породичне и сеоске заједнице у Србији, Transmission of different types of cargo to the place of storage in rural communities is being done in different ways. Own body - the back, head, shoulders, arms, often used to transfer various types of cargo. For the same purpose were used or individual animals from the human immediate surroundings - horses, oxen, cows, donkeys et al. The work will be seen in the ways of transmission of various raw materials necessary for the normal functioning of the family and the village community in Serbia.",
publisher = "Сврљиг : Центар за туризам, културу и спорт",
journal = "Етно-културолошки зборник за проучавање културе источне Србије и суседних области : српски исток некад и данас : археологија, етнологија, историја и лингвистика / Ethno-cultural Annals for the Study of the Culture of Eastern Serbia and the Adjacent Areas",
booktitle = "Транспорт добара у сеоском друштву, Transport of Goods In Rural Society",
pages = "173-187",
volume = "22",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7377"
}
Ивановић Баришић, М.. (2019). Транспорт добара у сеоском друштву. in Етно-културолошки зборник за проучавање културе источне Србије и суседних области : српски исток некад и данас : археологија, етнологија, историја и лингвистика / Ethno-cultural Annals for the Study of the Culture of Eastern Serbia and the Adjacent Areas
Сврљиг : Центар за туризам, културу и спорт., 22, 173-187.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7377
Ивановић Баришић М. Транспорт добара у сеоском друштву. in Етно-културолошки зборник за проучавање културе источне Србије и суседних области : српски исток некад и данас : археологија, етнологија, историја и лингвистика / Ethno-cultural Annals for the Study of the Culture of Eastern Serbia and the Adjacent Areas. 2019;22:173-187.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7377 .
Ивановић Баришић, Милина, "Транспорт добара у сеоском друштву" in Етно-културолошки зборник за проучавање културе источне Србије и суседних области : српски исток некад и данас : археологија, етнологија, историја и лингвистика / Ethno-cultural Annals for the Study of the Culture of Eastern Serbia and the Adjacent Areas, 22 (2019):173-187,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7377 .

Значај теренског рада

Ивановић Баришић, Милина

(Темишвар : Западни универзитет : Филолошки, историјски и теолошки факултет – Колектив за српски и хрватски језик и књижевност, 2019)

TY - CHAP
AU - Ивановић Баришић, Милина
PY - 2019
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/7368
AB - Циљ рада је да се укаже на значај теренских истраживања у енологији и антропологији. Истраживања на терену су битан сегмент научног рада у друштвеним наукама и хуманистици. Дуго година је представљао основни метод прикупљања података о народном животу. Теренским радом су генерације истраживача стицале искуство и утемељивале своје знање. Рад је резултат и личних искустава стицаних у дугом низу година бављења етнолошким истраживањима и теренским радом.
AB - The aim of this paper was to point out the importance of field research in ethnology andanthropology. Fieldwork is an important part of scientific work in social sciences and humanities. For researchers, fieldwork for many years was the basic method of data collection. Fieldwork, generations of researchers gained experience and based their knowledge. The paper is the result of personal experiences acquired for many years in dealing with ethnological research and fieldwork.
PB - Темишвар : Западни универзитет : Филолошки, историјски и теолошки факултет – Колектив за српски и хрватски језик и књижевност
T2 - Живот посвећен трагању за етничким идентитетом : зборник радова у част универзитетском професору др Михају Миљи Радану поводом 65. рођендана / O viață dedicată cercetării identității etnice : volum omagial dedicate prof. univ. dr. Mihai Milja Radan la a 65-a aniversare
T1 - Значај теренског рада
T1 - The importance of fieldwork
SP - 357
EP - 371
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7368
ER - 
@inbook{
author = "Ивановић Баришић, Милина",
year = "2019",
abstract = "Циљ рада је да се укаже на значај теренских истраживања у енологији и антропологији. Истраживања на терену су битан сегмент научног рада у друштвеним наукама и хуманистици. Дуго година је представљао основни метод прикупљања података о народном животу. Теренским радом су генерације истраживача стицале искуство и утемељивале своје знање. Рад је резултат и личних искустава стицаних у дугом низу година бављења етнолошким истраживањима и теренским радом., The aim of this paper was to point out the importance of field research in ethnology andanthropology. Fieldwork is an important part of scientific work in social sciences and humanities. For researchers, fieldwork for many years was the basic method of data collection. Fieldwork, generations of researchers gained experience and based their knowledge. The paper is the result of personal experiences acquired for many years in dealing with ethnological research and fieldwork.",
publisher = "Темишвар : Западни универзитет : Филолошки, историјски и теолошки факултет – Колектив за српски и хрватски језик и књижевност",
journal = "Живот посвећен трагању за етничким идентитетом : зборник радова у част универзитетском професору др Михају Миљи Радану поводом 65. рођендана / O viață dedicată cercetării identității etnice : volum omagial dedicate prof. univ. dr. Mihai Milja Radan la a 65-a aniversare",
booktitle = "Значај теренског рада, The importance of fieldwork",
pages = "357-371",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7368"
}
Ивановић Баришић, М.. (2019). Значај теренског рада. in Живот посвећен трагању за етничким идентитетом : зборник радова у част универзитетском професору др Михају Миљи Радану поводом 65. рођендана / O viață dedicată cercetării identității etnice : volum omagial dedicate prof. univ. dr. Mihai Milja Radan la a 65-a aniversare
Темишвар : Западни универзитет : Филолошки, историјски и теолошки факултет – Колектив за српски и хрватски језик и књижевност., 357-371.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7368
Ивановић Баришић М. Значај теренског рада. in Живот посвећен трагању за етничким идентитетом : зборник радова у част универзитетском професору др Михају Миљи Радану поводом 65. рођендана / O viață dedicată cercetării identității etnice : volum omagial dedicate prof. univ. dr. Mihai Milja Radan la a 65-a aniversare. 2019;:357-371.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7368 .
Ивановић Баришић, Милина, "Значај теренског рада" in Живот посвећен трагању за етничким идентитетом : зборник радова у част универзитетском професору др Михају Миљи Радану поводом 65. рођендана / O viață dedicată cercetării identității etnice : volum omagial dedicate prof. univ. dr. Mihai Milja Radan la a 65-a aniversare (2019):357-371,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7368 .

Урок у српској народној традицији

Ђорђевић, Весна; Аксић, Нина

(Bratislava : Univerzita Komenského, 2019)

TY - CHAP
AU - Ђорђевић, Весна
AU - Аксић, Нина
PY - 2019
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/10310
AB - The belief in the existence of the ‘evil eye’ and the ability to bewitch somebody or
something using eyes and words, either intentionally or otherwise, is widespread in
Serbian folk tradition. The subject of this paper is the presentation of Serbian linguistic
and ethnological data related to the phenomenon of the ‘evil eye’ which has been taken
from ethnographic material and dictionaries. The analysis shows a strong connection
among language units (lexemes and phrasemes) and ethnological notions about the ‘evil
eye’.
AB - Verovanje u postojanje "uroka" i sposobnost da se neko ili nešto omađija očima i rečima, bilo namerno ili ne, rasprostranjeno je u srpskoj narodnoj tradiciji. Tema ovog rada je predstavljanje srpskih lingvističkih i etnoloških podataka vezanih za fenomen "uroka" koji su preuzeti iz etnografskog materijala i rečnika. Analiza pokazuje snažnu vezu između jezičkih jedinica (lekseme i frazeme) i etnoloških pojmova o "uroku".
PB - Bratislava : Univerzita Komenského
T2 - Percepcia nadprirodzena vo frazeologii, Slavofraz 2019
T1 - Урок у српској народној традицији
T1 - The evil eye in Serbian folk tradition
SP - 120
EP - 126
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10310
ER - 
@inbook{
author = "Ђорђевић, Весна and Аксић, Нина",
year = "2019",
abstract = "The belief in the existence of the ‘evil eye’ and the ability to bewitch somebody or
something using eyes and words, either intentionally or otherwise, is widespread in
Serbian folk tradition. The subject of this paper is the presentation of Serbian linguistic
and ethnological data related to the phenomenon of the ‘evil eye’ which has been taken
from ethnographic material and dictionaries. The analysis shows a strong connection
among language units (lexemes and phrasemes) and ethnological notions about the ‘evil
eye’., Verovanje u postojanje "uroka" i sposobnost da se neko ili nešto omađija očima i rečima, bilo namerno ili ne, rasprostranjeno je u srpskoj narodnoj tradiciji. Tema ovog rada je predstavljanje srpskih lingvističkih i etnoloških podataka vezanih za fenomen "uroka" koji su preuzeti iz etnografskog materijala i rečnika. Analiza pokazuje snažnu vezu između jezičkih jedinica (lekseme i frazeme) i etnoloških pojmova o "uroku".",
publisher = "Bratislava : Univerzita Komenského",
journal = "Percepcia nadprirodzena vo frazeologii, Slavofraz 2019",
booktitle = "Урок у српској народној традицији, The evil eye in Serbian folk tradition",
pages = "120-126",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10310"
}
Ђорђевић, В.,& Аксић, Н.. (2019). Урок у српској народној традицији. in Percepcia nadprirodzena vo frazeologii, Slavofraz 2019
Bratislava : Univerzita Komenského., 120-126.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10310
Ђорђевић В, Аксић Н. Урок у српској народној традицији. in Percepcia nadprirodzena vo frazeologii, Slavofraz 2019. 2019;:120-126.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10310 .
Ђорђевић, Весна, Аксић, Нина, "Урок у српској народној традицији" in Percepcia nadprirodzena vo frazeologii, Slavofraz 2019 (2019):120-126,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10310 .

Традиционалне друштвене игре у Србији

Аксић, Нина В.

(Косовска Митровица : Универзитет у Приштини, Филозофски факултет, 2019)

TY - JOUR
AU - Аксић, Нина В.
PY - 2019
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/7291
AB - У овом раду ће бити представљене оне традиционалне друштвене игре које су се играле и оне које се и данас играју широм Србије (Војводина, јужна и југоисточна Србија, западна и југозападна Србија). У раду ће ове игре бити приказане уз помоћ описа начина играња, а поређане по азбучном реду у оквиру географске области у којој су се играле или у којој се данас играју. Представљање игара из Рјечника Вука Караџића биће основ за сазнавање старине одређених игара, од којих се неке и данас играју, али се другачије називају. Циљ рада јесте представљање богатог фонда традиционалних друштвених игара, као и одређивање њихове географске припадности и карактеристика које се очитују у географском пореклу.
AB - This paper presents a short review of the traditional games that used to be played and that are still played in Serbia. The comparative analysis of the traditional games shows that certain games are played in the entire country, others are played in close or adjacent regions, whereas some originate and are played in one region only. This review of the traditional games of Serbia represents a basis for the future work, since there is enough material indicating that it should be conducted more extensively and more thoroughly, as well as grounded in a comprehensive collection of data and an in-depth field research.
PB - Косовска Митровица : Универзитет у Приштини, Филозофски факултет
T2 - Зборник радова Филозофског факултета Универзитета у Приштини
T1 - Традиционалне друштвене игре у Србији
T1 - The Traditional Games of Serbia
SP - 25
EP - 42
VL - 69
VL - 49
IS - 2
DO - 10.5937/ZRFFP49-21612
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7291
ER - 
@article{
author = "Аксић, Нина В.",
year = "2019",
abstract = "У овом раду ће бити представљене оне традиционалне друштвене игре које су се играле и оне које се и данас играју широм Србије (Војводина, јужна и југоисточна Србија, западна и југозападна Србија). У раду ће ове игре бити приказане уз помоћ описа начина играња, а поређане по азбучном реду у оквиру географске области у којој су се играле или у којој се данас играју. Представљање игара из Рјечника Вука Караџића биће основ за сазнавање старине одређених игара, од којих се неке и данас играју, али се другачије називају. Циљ рада јесте представљање богатог фонда традиционалних друштвених игара, као и одређивање њихове географске припадности и карактеристика које се очитују у географском пореклу., This paper presents a short review of the traditional games that used to be played and that are still played in Serbia. The comparative analysis of the traditional games shows that certain games are played in the entire country, others are played in close or adjacent regions, whereas some originate and are played in one region only. This review of the traditional games of Serbia represents a basis for the future work, since there is enough material indicating that it should be conducted more extensively and more thoroughly, as well as grounded in a comprehensive collection of data and an in-depth field research.",
publisher = "Косовска Митровица : Универзитет у Приштини, Филозофски факултет",
journal = "Зборник радова Филозофског факултета Универзитета у Приштини",
title = "Традиционалне друштвене игре у Србији, The Traditional Games of Serbia",
pages = "25-42",
volume = "69, 49",
number = "2",
doi = "10.5937/ZRFFP49-21612",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7291"
}
Аксић, Н. В.. (2019). Традиционалне друштвене игре у Србији. in Зборник радова Филозофског факултета Универзитета у Приштини
Косовска Митровица : Универзитет у Приштини, Филозофски факултет., 69(2), 25-42.
https://doi.org/10.5937/ZRFFP49-21612
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7291
Аксић НВ. Традиционалне друштвене игре у Србији. in Зборник радова Филозофског факултета Универзитета у Приштини. 2019;69(2):25-42.
doi:10.5937/ZRFFP49-21612
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7291 .
Аксић, Нина В., "Традиционалне друштвене игре у Србији" in Зборник радова Филозофског факултета Универзитета у Приштини, 69, no. 2 (2019):25-42,
https://doi.org/10.5937/ZRFFP49-21612 .,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7291 .

Пурпурно путовање онкрај свести – прамистерије женског у 'Дану шестом' Растка Петровића

Башић, Ивана

(Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA, 2019)

TY - JOUR
AU - Башић, Ивана
PY - 2019
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/7530
UR - http://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/821/733
AB - Роман Дан шести Растка Петровића, иако је дуго био неправедно запостављен, према
бројним доцнијим оценама књижевне критике, најбољи je роман српске књижевности
о Првом светском рату. У фокусу овог романа, са елементима аутобиографије, налази
се процес дехуманизације човека, а рат се приказује као пурпурно циклично путовање
до огољене суштине људског бића у сусрету са пресудним историјским, колективним
и дубоко интимним збивањима. Рат, иако традиционално „мушка ствар”, приказује се
као део циклуса материнске природе, која тежи обнови и почелима, а историјска
фактографија је на више равни замењена сугестивним митским сликама. Велико
проливање крви у Петровићевој визији постаје „циклус женствености у природи” која
из себе избацује „полунатрулу клицу” ради стварања нове. „Ратни“ роман Растка
Петровића, интерпретиран у кључу Нојманове идеје о прамистеријама женског,
разоткрива се као антрополошка и психолошка студија матријархалне свести у
уметничкој форми.
AB - Novel The Sixth Day by Rastko Petrovic, even though for a long time neglected by criticism,
has recently been acknowledged as the best Serbian novel about World War I. At the centre
of this novel, which has autobiographical elements, is the process of dehumanization, while
war is represented as a purple cyclical journey to the very essence of human being as it goes
through historical and personal turmoils. War, notwithstanding its traditionally "male"
nature, is experienced as part of the cycle of maternal nature, which strives towards renewal
and recommencement, substituting on several levels historical factography with suggestive
mythical images. Petrovic's vision of the bloodshed becomes "the cycle of the feminine in
nature," which expels from herself "the half rotten seed" in order to generate a new one.
"War" novel by Rastko Petrovic, interpreted in the key of Neumann's theory of the primordial mysteries of the feminine, represents an anthropological and psychological study
of matriarchal consciousness in artistic form. The mysteries of blood (menstruation,
defloration, birth giving, transfiguration of milk into blood, and death) are dominant in
Petrovic’s novel, highlighting the “transfigurative character of the feminine” and are the
effects of the anima, whose function is fundamentally positive since it represents the
awakening of consciousness and thus the overcoming of the anonymous and formless
subconsciousness related to “matriarchal situation.” Despite some negative aspects, the
figure of the Great Woman or the Great Mother in The Sixth Day should not be associated
with the existentialist approach characteristic of the patriarchal view of women given that
negative aspects ensue from the pre-archetype which contains in itself both both positive and
negative aspect. It was through “geological layers of humanity” and human consciousness
that Rastko Petrovic aimed to disclose “the primordial mysteries of the feminine”.
PB - Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA
T2 - Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA
T1 - Пурпурно путовање онкрај свести – прамистерије женског у 'Дану шестом' Растка Петровића
T1 - Purple journey beyond consciousness – primordial mystery of the feminine in ‘The Sixth Day’ by Rastko Petrovic
SP - 361
EP - 376
VL - 67
IS - 2
DO - 10.2298/GEI1902361B
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7530
ER - 
@article{
author = "Башић, Ивана",
year = "2019",
abstract = "Роман Дан шести Растка Петровића, иако је дуго био неправедно запостављен, према
бројним доцнијим оценама књижевне критике, најбољи je роман српске књижевности
о Првом светском рату. У фокусу овог романа, са елементима аутобиографије, налази
се процес дехуманизације човека, а рат се приказује као пурпурно циклично путовање
до огољене суштине људског бића у сусрету са пресудним историјским, колективним
и дубоко интимним збивањима. Рат, иако традиционално „мушка ствар”, приказује се
као део циклуса материнске природе, која тежи обнови и почелима, а историјска
фактографија је на више равни замењена сугестивним митским сликама. Велико
проливање крви у Петровићевој визији постаје „циклус женствености у природи” која
из себе избацује „полунатрулу клицу” ради стварања нове. „Ратни“ роман Растка
Петровића, интерпретиран у кључу Нојманове идеје о прамистеријама женског,
разоткрива се као антрополошка и психолошка студија матријархалне свести у
уметничкој форми., Novel The Sixth Day by Rastko Petrovic, even though for a long time neglected by criticism,
has recently been acknowledged as the best Serbian novel about World War I. At the centre
of this novel, which has autobiographical elements, is the process of dehumanization, while
war is represented as a purple cyclical journey to the very essence of human being as it goes
through historical and personal turmoils. War, notwithstanding its traditionally "male"
nature, is experienced as part of the cycle of maternal nature, which strives towards renewal
and recommencement, substituting on several levels historical factography with suggestive
mythical images. Petrovic's vision of the bloodshed becomes "the cycle of the feminine in
nature," which expels from herself "the half rotten seed" in order to generate a new one.
"War" novel by Rastko Petrovic, interpreted in the key of Neumann's theory of the primordial mysteries of the feminine, represents an anthropological and psychological study
of matriarchal consciousness in artistic form. The mysteries of blood (menstruation,
defloration, birth giving, transfiguration of milk into blood, and death) are dominant in
Petrovic’s novel, highlighting the “transfigurative character of the feminine” and are the
effects of the anima, whose function is fundamentally positive since it represents the
awakening of consciousness and thus the overcoming of the anonymous and formless
subconsciousness related to “matriarchal situation.” Despite some negative aspects, the
figure of the Great Woman or the Great Mother in The Sixth Day should not be associated
with the existentialist approach characteristic of the patriarchal view of women given that
negative aspects ensue from the pre-archetype which contains in itself both both positive and
negative aspect. It was through “geological layers of humanity” and human consciousness
that Rastko Petrovic aimed to disclose “the primordial mysteries of the feminine”.",
publisher = "Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA",
journal = "Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA",
title = "Пурпурно путовање онкрај свести – прамистерије женског у 'Дану шестом' Растка Петровића, Purple journey beyond consciousness – primordial mystery of the feminine in ‘The Sixth Day’ by Rastko Petrovic",
pages = "361-376",
volume = "67",
number = "2",
doi = "10.2298/GEI1902361B",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7530"
}
Башић, И.. (2019). Пурпурно путовање онкрај свести – прамистерије женског у 'Дану шестом' Растка Петровића. in Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA
Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA., 67(2), 361-376.
https://doi.org/10.2298/GEI1902361B
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7530
Башић И. Пурпурно путовање онкрај свести – прамистерије женског у 'Дану шестом' Растка Петровића. in Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA. 2019;67(2):361-376.
doi:10.2298/GEI1902361B
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7530 .
Башић, Ивана, "Пурпурно путовање онкрај свести – прамистерије женског у 'Дану шестом' Растка Петровића" in Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA, 67, no. 2 (2019):361-376,
https://doi.org/10.2298/GEI1902361B .,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7530 .

Славски обичаји у румунском Поморишју (Чанад, Фенлак) и Банатској Црној Гори (Краљевац): резултати теренског рада обављеног у јулу 2018. године

Трубарац Матић, Ђорђина

(Темишвар : Савез Срба у Румунији, центар за научна истраживања и културу Срба у Румунији, 2019)

TY - JOUR
AU - Трубарац Матић, Ђорђина
PY - 2019
UR - https://izdanja.filfak.ni.ac.rs/casopisi/2019/ishodista-5-2019
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/7391
AB - In the paper are partially presented the results of the fieldwork carried out by the research team of the Institute of Ethnography SASA during the July of 2018 in the Romanian part of the Pomorišje region (Felnac and Cenadul Unguresc) and the village of Cralovăţ (in Topolovăţu Mare). A series of guided semi-structured interviews were made with elder members of the Serbian minority communities with the purpose of getting the information about the local customs related to the period from the beginning of the Nativity Fast until Epiphany and the customs related to weddings and slava ( the celebration of the family patron saint). The paper is focused on slava customs in the recent past and in the present. The observations are based on five interviews made in Felnak, Cenadul Unguresc and Cralovăţ . The results show relatively fast disappearing of slava customs and a high level of acculturation of the Serbian population in these areas. Some of the factors which influence that process are mentioned. The elements of the celebration of slava which are still present in practice or in the memory of the informants are commented from the ethnological perspective.
AB - У раду се представља део резултата теренског рада који је у јулу 2018. год. спроведен у насељима Краљевац (Банатска Црна Гора), Фенлак и Чанад (румунско Поморишје). Том приликом је обављена серија полу-структурисаних интервјуа са старијим члановима српске заједнице, с циљем прикупљања података о божићном циклусу обичаја, начину обележавања крсне клаве и свадбеним обичајима. Обрађено је пет казивања на тему породичне славе, из којих се уочава убрзано гашење овог обичаја. Наводе се неки од могућих фактора који су утицали на убрзање тог процеса и указује се на елементе славских обичаја који су још увек присутни у пракси или у сећањима казивача.
PB - Темишвар : Савез Срба у Румунији, центар за научна истраживања и културу Срба у Румунији
PB - Темишвар : Филолошки, историјски и теолошки факултет Западног универзитета у Темишвару
PB - Ниш : Универзитет у Нишу, Филозофски факултет
T2 - Исходишта ‒ Originations
T1 - Славски обичаји у румунском Поморишју (Чанад, Фенлак) и Банатској Црној Гори (Краљевац): резултати теренског рада обављеног у јулу 2018. године
T1 - Slava customs among the Serbian population of the Romanian Pomorišje region (Felnac, Cenadul Unguresc) and Cralovăţ (Topolovăţu Mare): July 2018 fieldwork results
SP - 465
EP - 474
IS - 5
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7391
ER - 
@article{
author = "Трубарац Матић, Ђорђина",
year = "2019",
abstract = "In the paper are partially presented the results of the fieldwork carried out by the research team of the Institute of Ethnography SASA during the July of 2018 in the Romanian part of the Pomorišje region (Felnac and Cenadul Unguresc) and the village of Cralovăţ (in Topolovăţu Mare). A series of guided semi-structured interviews were made with elder members of the Serbian minority communities with the purpose of getting the information about the local customs related to the period from the beginning of the Nativity Fast until Epiphany and the customs related to weddings and slava ( the celebration of the family patron saint). The paper is focused on slava customs in the recent past and in the present. The observations are based on five interviews made in Felnak, Cenadul Unguresc and Cralovăţ . The results show relatively fast disappearing of slava customs and a high level of acculturation of the Serbian population in these areas. Some of the factors which influence that process are mentioned. The elements of the celebration of slava which are still present in practice or in the memory of the informants are commented from the ethnological perspective., У раду се представља део резултата теренског рада који је у јулу 2018. год. спроведен у насељима Краљевац (Банатска Црна Гора), Фенлак и Чанад (румунско Поморишје). Том приликом је обављена серија полу-структурисаних интервјуа са старијим члановима српске заједнице, с циљем прикупљања података о божићном циклусу обичаја, начину обележавања крсне клаве и свадбеним обичајима. Обрађено је пет казивања на тему породичне славе, из којих се уочава убрзано гашење овог обичаја. Наводе се неки од могућих фактора који су утицали на убрзање тог процеса и указује се на елементе славских обичаја који су још увек присутни у пракси или у сећањима казивача.",
publisher = "Темишвар : Савез Срба у Румунији, центар за научна истраживања и културу Срба у Румунији, Темишвар : Филолошки, историјски и теолошки факултет Западног универзитета у Темишвару, Ниш : Универзитет у Нишу, Филозофски факултет",
journal = "Исходишта ‒ Originations",
title = "Славски обичаји у румунском Поморишју (Чанад, Фенлак) и Банатској Црној Гори (Краљевац): резултати теренског рада обављеног у јулу 2018. године, Slava customs among the Serbian population of the Romanian Pomorišje region (Felnac, Cenadul Unguresc) and Cralovăţ (Topolovăţu Mare): July 2018 fieldwork results",
pages = "465-474",
number = "5",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7391"
}
Трубарац Матић, Ђ.. (2019). Славски обичаји у румунском Поморишју (Чанад, Фенлак) и Банатској Црној Гори (Краљевац): резултати теренског рада обављеног у јулу 2018. године. in Исходишта ‒ Originations
Темишвар : Савез Срба у Румунији, центар за научна истраживања и културу Срба у Румунији.(5), 465-474.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7391
Трубарац Матић Ђ. Славски обичаји у румунском Поморишју (Чанад, Фенлак) и Банатској Црној Гори (Краљевац): резултати теренског рада обављеног у јулу 2018. године. in Исходишта ‒ Originations. 2019;(5):465-474.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7391 .
Трубарац Матић, Ђорђина, "Славски обичаји у румунском Поморишју (Чанад, Фенлак) и Банатској Црној Гори (Краљевац): резултати теренског рада обављеног у јулу 2018. године" in Исходишта ‒ Originations, no. 5 (2019):465-474,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7391 .

У јеленовом колу: мотив јелена у српској обредној лирици

Trubarac Matić, Đorđina

(Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA, 2019)

TY - BOOK
AU - Trubarac Matić, Đorđina
PY - 2019
UR - https://etno-institut.co.rs/lat/redakcije-za-monografije/u-jelenovom-kolu
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/10414
AB - The study deals with the meaning of the deer and hind symbolism in the traditional Serbian customs of winter solstice, both in the non-verbal texts of the ritual (zoomorphic masks, ritual actions and objects) and in the texts of the songs performed as its integral part. The variants of these songs recorded within other ritual contexts (lazarice, kraljice, weddings, slava, dodole) are also included. The methodology is developed on the bases of the theoretical framework of Yuri Lotman’s theory of the semiosphere. 
     	The results of the semiotic analysis of the ethnographic descriptions of the koledari custom are compared to those reached by the analysis of the ritual koledari songs. In this way the existence of a system of semiotic codes is marked, in which the (golden antlered/winged) deer, the antlered hind and the “dewed doe” have a prominent role. The mythological and religious ideas concerning the deer present in the analysed songs reveal the idea of an entity identified with a golden-antlered cosmic deer, who bears on his antlers two cosmogonic protagonists: the cosmic goldsmith/blacksmith and the cosmic swift-spinning lady. The former gives shape to the material world (he can appear functionally doubled in the roles of the mythical male ancestor, grandfather, protector, fertiliser), the latter spins the thread of time and life (she can appear doubled as the mythical female ancestor, the Lady of Destiny, the Mother, the “nursing-doe”, the Healer or the Murderer). This cosmic deer can also appear associated with the paradigm of ideas related to the cosmic axis (cosmic mountain/cosmic tree/cosmic spindle etc.).
The mentioned results point towards the central totemic position which indicates that, at some point in time, the deer was an important element of the self-describing meta-text coming from a “central semiotic mechanism” (Lotman), in which the texts with a “classifying, stratifying and organising role” (Lotman) were created. This opinion is based on two facts: 1) the deer is not found only in motifs based on the idea of fertility and death, but also in those from the domain of cultural heroes and economy (cosmic ploughman, cosmic spinner, cosmic blacksmith, cosmic goldsmith), as well as those from the domain of social institutions (marriage, rites of passage); 2) the deer is a relatively frequent motif in Serbian traditional ritual poetry ‒ it is present in the ritual songs of other customs such as lazarice, kraljice, ranilo, dodole, slava, and in wedding songs. This indicates that, at some point in time, it was probably a part of a semiotic level superior to those of any one of the particular ritual contexts mentioned. At the same time, the analysis shows that it appears within developed semiotic structures, which indicates a high degree of secondary semiotization, i.e. a long history of the development of ideas that preceded the formation of the structures we have encountered during the analysis. The semiotic models discussed support the previously expressed opinion of Aleksandar Loma that the pre-Christian religion of the Slavs was henotheistic and probably very close to the Vedic model.
PB - Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA
T1 - У јеленовом колу: мотив јелена у српској обредној лирици
T1 - In the Round Dance of the Deer: The Motif of the Deer in Traditional Serbian Ritual Songs
SP - 1
EP - 252
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10414
ER - 
@book{
author = "Trubarac Matić, Đorđina",
year = "2019",
abstract = "The study deals with the meaning of the deer and hind symbolism in the traditional Serbian customs of winter solstice, both in the non-verbal texts of the ritual (zoomorphic masks, ritual actions and objects) and in the texts of the songs performed as its integral part. The variants of these songs recorded within other ritual contexts (lazarice, kraljice, weddings, slava, dodole) are also included. The methodology is developed on the bases of the theoretical framework of Yuri Lotman’s theory of the semiosphere. 
     	The results of the semiotic analysis of the ethnographic descriptions of the koledari custom are compared to those reached by the analysis of the ritual koledari songs. In this way the existence of a system of semiotic codes is marked, in which the (golden antlered/winged) deer, the antlered hind and the “dewed doe” have a prominent role. The mythological and religious ideas concerning the deer present in the analysed songs reveal the idea of an entity identified with a golden-antlered cosmic deer, who bears on his antlers two cosmogonic protagonists: the cosmic goldsmith/blacksmith and the cosmic swift-spinning lady. The former gives shape to the material world (he can appear functionally doubled in the roles of the mythical male ancestor, grandfather, protector, fertiliser), the latter spins the thread of time and life (she can appear doubled as the mythical female ancestor, the Lady of Destiny, the Mother, the “nursing-doe”, the Healer or the Murderer). This cosmic deer can also appear associated with the paradigm of ideas related to the cosmic axis (cosmic mountain/cosmic tree/cosmic spindle etc.).
The mentioned results point towards the central totemic position which indicates that, at some point in time, the deer was an important element of the self-describing meta-text coming from a “central semiotic mechanism” (Lotman), in which the texts with a “classifying, stratifying and organising role” (Lotman) were created. This opinion is based on two facts: 1) the deer is not found only in motifs based on the idea of fertility and death, but also in those from the domain of cultural heroes and economy (cosmic ploughman, cosmic spinner, cosmic blacksmith, cosmic goldsmith), as well as those from the domain of social institutions (marriage, rites of passage); 2) the deer is a relatively frequent motif in Serbian traditional ritual poetry ‒ it is present in the ritual songs of other customs such as lazarice, kraljice, ranilo, dodole, slava, and in wedding songs. This indicates that, at some point in time, it was probably a part of a semiotic level superior to those of any one of the particular ritual contexts mentioned. At the same time, the analysis shows that it appears within developed semiotic structures, which indicates a high degree of secondary semiotization, i.e. a long history of the development of ideas that preceded the formation of the structures we have encountered during the analysis. The semiotic models discussed support the previously expressed opinion of Aleksandar Loma that the pre-Christian religion of the Slavs was henotheistic and probably very close to the Vedic model.",
publisher = "Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA",
title = "У јеленовом колу: мотив јелена у српској обредној лирици, In the Round Dance of the Deer: The Motif of the Deer in Traditional Serbian Ritual Songs",
pages = "1-252",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10414"
}
Trubarac Matić, Đ.. (2019). У јеленовом колу: мотив јелена у српској обредној лирици. 
Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA., 1-252.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10414
Trubarac Matić Đ. У јеленовом колу: мотив јелена у српској обредној лирици. 2019;:1-252.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10414 .
Trubarac Matić, Đorđina, "У јеленовом колу: мотив јелена у српској обредној лирици" (2019):1-252,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10414 .

Traces of the Cult of Ancestors in the Slava Customs of the Serbs from Poljadija

Trubarac Matić, Đorđina

(Ниш : Универзитет у Нишу, Филозофски факултет, 2019)

TY - CONF
AU - Trubarac Matić, Đorđina
PY - 2019
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/7286
AB - The materials collected during the fieldwork carried out by the research team of the Institute of Ethnography SASA during the June 2019 in the Poljadija region in Rоmania (the villages of Sokolovac, Lugovet and Zlatica) as a part of the activities planned within the project The Research of the Culture and the History of Serbs in Rоmania are discussed. A series of semi-structured interviews has been taken, whose structure was based both on general cumulative descriptions of slava customs among Serbs and on the experience and information gained during the fieldwork carried out in Jun 2017 in Serbian villages of Romanian side of the Danube Gorge. The focus is put on slava customs and, especially, on the elements of the cult of ancestors which can be perceived in the ritual actions that take place the day before and the day after the central celebration of slava: 1) the visit to the village graveyard the day before sveca, where a ritual invitation of ancestors to the slava feast is made; 2) dedication to the ancestors of all the food which is to be eaten during the second day of sveca. The most relevant fragments of the interviews are transcribed and analyzed from the ethnological and anthropological perspectives in order to offer new ethnographic data, reveal a clear link between these customs and those attested in the Serbian villages of Danube Gorge in 2017 and shed more light to the problem of the interpretation of some of their elements.
PB - Ниш : Универзитет у Нишу, Филозофски факултет
C3 - Међународни научни скуп Материјална и духовна култура Срба у мултиетничким срединама и/или периферним областима (2019 ; Niš) Књига сажетака са програмом скупа = Cartea rezumatelor cu programul conferinţei / Simpozionul ştiinţific internaţional Cultura materialǎ şi spiritualǎ a sârbilor din regiunile multietnice şi/sau periferice Niš, 17-19 octombrie 2019
T1 - Traces of the Cult of Ancestors in the Slava Customs of the Serbs from Poljadija
SP - 35
EP - 35
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7286
ER - 
@conference{
author = "Trubarac Matić, Đorđina",
year = "2019",
abstract = "The materials collected during the fieldwork carried out by the research team of the Institute of Ethnography SASA during the June 2019 in the Poljadija region in Rоmania (the villages of Sokolovac, Lugovet and Zlatica) as a part of the activities planned within the project The Research of the Culture and the History of Serbs in Rоmania are discussed. A series of semi-structured interviews has been taken, whose structure was based both on general cumulative descriptions of slava customs among Serbs and on the experience and information gained during the fieldwork carried out in Jun 2017 in Serbian villages of Romanian side of the Danube Gorge. The focus is put on slava customs and, especially, on the elements of the cult of ancestors which can be perceived in the ritual actions that take place the day before and the day after the central celebration of slava: 1) the visit to the village graveyard the day before sveca, where a ritual invitation of ancestors to the slava feast is made; 2) dedication to the ancestors of all the food which is to be eaten during the second day of sveca. The most relevant fragments of the interviews are transcribed and analyzed from the ethnological and anthropological perspectives in order to offer new ethnographic data, reveal a clear link between these customs and those attested in the Serbian villages of Danube Gorge in 2017 and shed more light to the problem of the interpretation of some of their elements.",
publisher = "Ниш : Универзитет у Нишу, Филозофски факултет",
journal = "Међународни научни скуп Материјална и духовна култура Срба у мултиетничким срединама и/или периферним областима (2019 ; Niš) Књига сажетака са програмом скупа = Cartea rezumatelor cu programul conferinţei / Simpozionul ştiinţific internaţional Cultura materialǎ şi spiritualǎ a sârbilor din regiunile multietnice şi/sau periferice Niš, 17-19 octombrie 2019",
title = "Traces of the Cult of Ancestors in the Slava Customs of the Serbs from Poljadija",
pages = "35-35",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7286"
}
Trubarac Matić, Đ.. (2019). Traces of the Cult of Ancestors in the Slava Customs of the Serbs from Poljadija. in Међународни научни скуп Материјална и духовна култура Срба у мултиетничким срединама и/или периферним областима (2019 ; Niš) Књига сажетака са програмом скупа = Cartea rezumatelor cu programul conferinţei / Simpozionul ştiinţific internaţional Cultura materialǎ şi spiritualǎ a sârbilor din regiunile multietnice şi/sau periferice Niš, 17-19 octombrie 2019
Ниш : Универзитет у Нишу, Филозофски факултет., 35-35.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7286
Trubarac Matić Đ. Traces of the Cult of Ancestors in the Slava Customs of the Serbs from Poljadija. in Међународни научни скуп Материјална и духовна култура Срба у мултиетничким срединама и/или периферним областима (2019 ; Niš) Књига сажетака са програмом скупа = Cartea rezumatelor cu programul conferinţei / Simpozionul ştiinţific internaţional Cultura materialǎ şi spiritualǎ a sârbilor din regiunile multietnice şi/sau periferice Niš, 17-19 octombrie 2019. 2019;:35-35.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7286 .
Trubarac Matić, Đorđina, "Traces of the Cult of Ancestors in the Slava Customs of the Serbs from Poljadija" in Међународни научни скуп Материјална и духовна култура Срба у мултиетничким срединама и/или периферним областима (2019 ; Niš) Књига сажетака са програмом скупа = Cartea rezumatelor cu programul conferinţei / Simpozionul ştiinţific internaţional Cultura materialǎ şi spiritualǎ a sârbilor din regiunile multietnice şi/sau periferice Niš, 17-19 octombrie 2019 (2019):35-35,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7286 .

From the Classical Serbian Epics to the Hague Thematic Circle and Back: Decasyllabic Singing as a Linguistic Register Seen from the Functional Perspective

Trubarac Matić, Đorđina

(Moscow : N. N. Miklouho-Maklay Institute of Ethnology and Anthropology Russian Academy of Sciences, 2019)

TY - CHAP
AU - Trubarac Matić, Đorđina
PY - 2019
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/7345
AB - Contemporary singing to the gusle and the new decasyllabic songs made in the style of the Serbian “classical epics” ‒ which both gained in public visibility with the break-up of Yugoslavia ‒ is a phenomenon which calls for scholars’ attention. Until recently, the interest has been reduced to the attempts of explaining its sudden
expansion by relating it to the rising nationalism and populism during the 1990s. This made some authors reduce the whole contemporary singing to the gusle to the instrument for promoting the warmongering and extreme-nationalist ideas. The disdain for these ideological and political standpoints was transferred not only to the “new” singing to the gusle, but to the gusle itself and their language ‒ which put some scholars in the situation to defend this instrument and the language of the epic genre from accusations of their “historical guilt” for the war during the nineties. This paper aims to show that the contemporary singing to the gusle ‒ at least among the Serbian population ‒ is a complex phenomenon (both from the thematic and functional points of view) and that the songs about the events and historical protagonists of the nineties are only one of its subtypes. Communication in epic decasyllables is discussed as one of the historically recorded registers of the Serbian language, which, as such, should not be the object of ethical evaluation since it does not imply any ethical value in its very form and structure.
PB - Moscow : N. N. Miklouho-Maklay Institute of Ethnology and Anthropology Russian Academy of Sciences
PB - Belgrade : Institute of Ethnography SASA
T2 - Prospects for Anthropological Research in South-East Europe
T1 - From the Classical Serbian Epics to the Hague Thematic Circle and Back: Decasyllabic Singing as a Linguistic Register Seen from the Functional Perspective
SP - 89
EP - 113
DO - 10.33876/978-542-110-238-0/69-113
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7345
ER - 
@inbook{
author = "Trubarac Matić, Đorđina",
year = "2019",
abstract = "Contemporary singing to the gusle and the new decasyllabic songs made in the style of the Serbian “classical epics” ‒ which both gained in public visibility with the break-up of Yugoslavia ‒ is a phenomenon which calls for scholars’ attention. Until recently, the interest has been reduced to the attempts of explaining its sudden
expansion by relating it to the rising nationalism and populism during the 1990s. This made some authors reduce the whole contemporary singing to the gusle to the instrument for promoting the warmongering and extreme-nationalist ideas. The disdain for these ideological and political standpoints was transferred not only to the “new” singing to the gusle, but to the gusle itself and their language ‒ which put some scholars in the situation to defend this instrument and the language of the epic genre from accusations of their “historical guilt” for the war during the nineties. This paper aims to show that the contemporary singing to the gusle ‒ at least among the Serbian population ‒ is a complex phenomenon (both from the thematic and functional points of view) and that the songs about the events and historical protagonists of the nineties are only one of its subtypes. Communication in epic decasyllables is discussed as one of the historically recorded registers of the Serbian language, which, as such, should not be the object of ethical evaluation since it does not imply any ethical value in its very form and structure.",
publisher = "Moscow : N. N. Miklouho-Maklay Institute of Ethnology and Anthropology Russian Academy of Sciences, Belgrade : Institute of Ethnography SASA",
journal = "Prospects for Anthropological Research in South-East Europe",
booktitle = "From the Classical Serbian Epics to the Hague Thematic Circle and Back: Decasyllabic Singing as a Linguistic Register Seen from the Functional Perspective",
pages = "89-113",
doi = "10.33876/978-542-110-238-0/69-113",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7345"
}
Trubarac Matić, Đ.. (2019). From the Classical Serbian Epics to the Hague Thematic Circle and Back: Decasyllabic Singing as a Linguistic Register Seen from the Functional Perspective. in Prospects for Anthropological Research in South-East Europe
Moscow : N. N. Miklouho-Maklay Institute of Ethnology and Anthropology Russian Academy of Sciences., 89-113.
https://doi.org/10.33876/978-542-110-238-0/69-113
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7345
Trubarac Matić Đ. From the Classical Serbian Epics to the Hague Thematic Circle and Back: Decasyllabic Singing as a Linguistic Register Seen from the Functional Perspective. in Prospects for Anthropological Research in South-East Europe. 2019;:89-113.
doi:10.33876/978-542-110-238-0/69-113
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7345 .
Trubarac Matić, Đorđina, "From the Classical Serbian Epics to the Hague Thematic Circle and Back: Decasyllabic Singing as a Linguistic Register Seen from the Functional Perspective" in Prospects for Anthropological Research in South-East Europe (2019):89-113,
https://doi.org/10.33876/978-542-110-238-0/69-113 .,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7345 .

Čí je to jídlo? Migrace a kulinární kultura ve 21. století

Radojičić, Dragana

(Strážnice, ČR : Národní ústav lidové kultury / Strážnice, Czech Republic : National Institute of Folk Culture, 2019)

TY - JOUR
AU - Radojičić, Dragana
PY - 2019
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/7370
AB - Our planet has become an unsafe place where many upsetting incidents such as natural and ecological disasters as well as
social, national, ideological and religious tensions and conflicts occur. Migrations, being seen as a link in the chain and through
the relation of cause and effect, symbolize a consequential challenge of the development of society. Majority of migration paths
were driven by the need of finding better food conditions. Food has gained the status of a world traveler. It comes in the variety of
shapes, from seeds to cooked meals, and defines our identity on different levels. Food classifies not only different social identities
such as national, local, class and religious but our own personal identity which includes our personal attitude and taste. In the
same way that eating habits are at the same time a signal of differences and a means of connection they are also a guardian of
the past and the area of creativity and innovation. The issues that the modern era of globalization, technocracy, economic crisis,
internet and easy access to information that do not necessarily imply knowledge, pose to the mankind are also reflected in the
way we treat food. The question `Whose dish is this?` has become quite common. Various recipes and national dishes serve as
a communicative expression of culture and eating out, away from your family and surroundings, has the social function of bringing
people closer. The smells and flavors we carry from the childhood are a part of our cultural identity where cooking and diet can
be a way of expressing personal identity and a form of creative expression. It is well known today that food is one of the most
important external factors influencing our health and the life expectancy. We need healthy environment in order to produce healthy
food and this is something we lack today. Future cannot be predicted but the tendencies and movements that have been noticed
can be a good indicator.
PB - Strážnice, ČR : Národní ústav lidové kultury / Strážnice, Czech Republic : National Institute of Folk Culture
T2 - Národopisná revue / Journal of Ethnology
T1 - Čí je to jídlo? Migrace a kulinární kultura ve 21. století
T1 - Whose Dish Is This? Migrations and Food Culture in the 21st century
SP - 191
EP - 200
VL - 3
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7370
ER - 
@article{
author = "Radojičić, Dragana",
year = "2019",
abstract = "Our planet has become an unsafe place where many upsetting incidents such as natural and ecological disasters as well as
social, national, ideological and religious tensions and conflicts occur. Migrations, being seen as a link in the chain and through
the relation of cause and effect, symbolize a consequential challenge of the development of society. Majority of migration paths
were driven by the need of finding better food conditions. Food has gained the status of a world traveler. It comes in the variety of
shapes, from seeds to cooked meals, and defines our identity on different levels. Food classifies not only different social identities
such as national, local, class and religious but our own personal identity which includes our personal attitude and taste. In the
same way that eating habits are at the same time a signal of differences and a means of connection they are also a guardian of
the past and the area of creativity and innovation. The issues that the modern era of globalization, technocracy, economic crisis,
internet and easy access to information that do not necessarily imply knowledge, pose to the mankind are also reflected in the
way we treat food. The question `Whose dish is this?` has become quite common. Various recipes and national dishes serve as
a communicative expression of culture and eating out, away from your family and surroundings, has the social function of bringing
people closer. The smells and flavors we carry from the childhood are a part of our cultural identity where cooking and diet can
be a way of expressing personal identity and a form of creative expression. It is well known today that food is one of the most
important external factors influencing our health and the life expectancy. We need healthy environment in order to produce healthy
food and this is something we lack today. Future cannot be predicted but the tendencies and movements that have been noticed
can be a good indicator.",
publisher = "Strážnice, ČR : Národní ústav lidové kultury / Strážnice, Czech Republic : National Institute of Folk Culture",
journal = "Národopisná revue / Journal of Ethnology",
title = "Čí je to jídlo? Migrace a kulinární kultura ve 21. století, Whose Dish Is This? Migrations and Food Culture in the 21st century",
pages = "191-200",
volume = "3",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7370"
}
Radojičić, D.. (2019). Čí je to jídlo? Migrace a kulinární kultura ve 21. století. in Národopisná revue / Journal of Ethnology
Strážnice, ČR : Národní ústav lidové kultury / Strážnice, Czech Republic : National Institute of Folk Culture., 3, 191-200.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7370
Radojičić D. Čí je to jídlo? Migrace a kulinární kultura ve 21. století. in Národopisná revue / Journal of Ethnology. 2019;3:191-200.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7370 .
Radojičić, Dragana, "Čí je to jídlo? Migrace a kulinární kultura ve 21. století" in Národopisná revue / Journal of Ethnology, 3 (2019):191-200,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7370 .

Etnografija, etnologija u Jugoslaviji od 1918. do 1941. godine

Radojičić, Dragana

(Praha : Česká národopisná společnost, 2019)

TY - JOUR
AU - Radojičić, Dragana
PY - 2019
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/7364
AB - This paper discusses scientific history of ethnography and ethnology as disciplines,
and their most significant bearers who established numerous institutions and
new research perspectives in the Kingdom of Serbs, Croatans and Slovenians and later
in the Kingdom of Yugoslavia between the world wars. The discussed events reflect
the then scientific policy in ethnography and ethnology in Yugoslavia between
1918 and 1941.
PB - Praha : Česká národopisná společnost
T2 - Národopisný věstník / Bulletin d’ethnologie
T1 - Etnografija, etnologija u Jugoslaviji od 1918. do 1941. godine
T1 - Ethnography and Ethnology in Yugoslavia between 1918 and 1941
SP - 83
EP - 98
VL - 36
IS - 1
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7364
ER - 
@article{
author = "Radojičić, Dragana",
year = "2019",
abstract = "This paper discusses scientific history of ethnography and ethnology as disciplines,
and their most significant bearers who established numerous institutions and
new research perspectives in the Kingdom of Serbs, Croatans and Slovenians and later
in the Kingdom of Yugoslavia between the world wars. The discussed events reflect
the then scientific policy in ethnography and ethnology in Yugoslavia between
1918 and 1941.",
publisher = "Praha : Česká národopisná společnost",
journal = "Národopisný věstník / Bulletin d’ethnologie",
title = "Etnografija, etnologija u Jugoslaviji od 1918. do 1941. godine, Ethnography and Ethnology in Yugoslavia between 1918 and 1941",
pages = "83-98",
volume = "36",
number = "1",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7364"
}
Radojičić, D.. (2019). Etnografija, etnologija u Jugoslaviji od 1918. do 1941. godine. in Národopisný věstník / Bulletin d’ethnologie
Praha : Česká národopisná společnost., 36(1), 83-98.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7364
Radojičić D. Etnografija, etnologija u Jugoslaviji od 1918. do 1941. godine. in Národopisný věstník / Bulletin d’ethnologie. 2019;36(1):83-98.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7364 .
Radojičić, Dragana, "Etnografija, etnologija u Jugoslaviji od 1918. do 1941. godine" in Národopisný věstník / Bulletin d’ethnologie, 36, no. 1 (2019):83-98,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7364 .

Трагом (не)заборављених простора и стаза српског (северо)истока – подсећања и нови етнолошки увиди и закључци

Тодоровић, Ивица Р.

(Темишвар : Западни универзитет : Филолошки, историјски и теолошки факултет – Колектив за српски и хрватски језик и књижевност, 2019)

TY - CHAP
AU - Тодоровић, Ивица Р.
PY - 2019
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/7462
AB - На овом месту, у виду сажетог пресека, износе се закључци који проистичу из комплексног, мултидисциплинарног увида у истраживања српско румунских релација (али и „српског истока“ у ширем смислу). На бројне чињенице од изузетног значаја, у наведеном контексту, до сада је недовољно обраћана пажња. С тим у вези, наслањајући се на претходне радове, овде посебно указујемо на неке од запостављених аспеката савремених проучавања дотичне проблематике (који су – услед разлога изван домена науке – у једном периоду чак готово прерасли у извесну врсту табу-тема). Од раније су, наиме, биле познате бројне етнокултурне и историјски потврђене паралеле између становништва српских земаља и становништва Румуније, а исту, велику блискост показују и најновија генетичка истраживања. Узрок наведене „сродне / исте генетике“, осим на нивоу етнологије, могуће је пратити на основу бројних историјских података, као и на основу резултата истраживања која су спровели угледни лингвисти, археолози и други научници.
AB - In this paper, in a form of a summary cross section, the conclusions
are brought forth from a complex, multidisciplinary insight into the
research of the Serbian-Romanian relations (but also from the „Serbian
East” in a wider sense). To a number of facts of exceptional importance,
in stated context, the attention is insufficiently paid so far. In this regard,
relying on the previous articles, we point out here in particular some of
the neglected aspects of contemporary study of the subject matter (that
– for reasons outside of the domain of science – in one period even almost
turned into a certain kind of taboo). Namely, previously there have been
many known ethno-cultural and historically confirmed parallels between
the population of the Serbian countries and the population of Romania,
and in the same time, genetic research has shown the same great
familiarity (closeness). The cause of the „related / same genetics“, other
than the ethnology level, can be traced on the basis of a number of
historical data, as well as on the basis of research results conducted by
respectable linguists, archaeologists and other scientists.
PB - Темишвар : Западни универзитет : Филолошки, историјски и теолошки факултет – Колектив за српски и хрватски језик и књижевност
T2 - Живот посвећен трагању за етничким идентитетом : зборник радова у част универзитетском професору др Михају Миљи Радану поводом 65. рођендана / O viață dedicată cercetării identității etnice : volum omagial dedicate prof. univ. dr. Mihai Milja Radan la a 65-a aniversare
T1 - Трагом (не)заборављених простора и стаза српског (северо)истока – подсећања и нови етнолошки увиди и закључци
T1 - Tracing the (un)forgotten area and paths of Serbian (north)east - reminders as well as new ethnological insights and conclusions
SP - 403
EP - 415
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7462
ER - 
@inbook{
author = "Тодоровић, Ивица Р.",
year = "2019",
abstract = "На овом месту, у виду сажетог пресека, износе се закључци који проистичу из комплексног, мултидисциплинарног увида у истраживања српско румунских релација (али и „српског истока“ у ширем смислу). На бројне чињенице од изузетног значаја, у наведеном контексту, до сада је недовољно обраћана пажња. С тим у вези, наслањајући се на претходне радове, овде посебно указујемо на неке од запостављених аспеката савремених проучавања дотичне проблематике (који су – услед разлога изван домена науке – у једном периоду чак готово прерасли у извесну врсту табу-тема). Од раније су, наиме, биле познате бројне етнокултурне и историјски потврђене паралеле између становништва српских земаља и становништва Румуније, а исту, велику блискост показују и најновија генетичка истраживања. Узрок наведене „сродне / исте генетике“, осим на нивоу етнологије, могуће је пратити на основу бројних историјских података, као и на основу резултата истраживања која су спровели угледни лингвисти, археолози и други научници., In this paper, in a form of a summary cross section, the conclusions
are brought forth from a complex, multidisciplinary insight into the
research of the Serbian-Romanian relations (but also from the „Serbian
East” in a wider sense). To a number of facts of exceptional importance,
in stated context, the attention is insufficiently paid so far. In this regard,
relying on the previous articles, we point out here in particular some of
the neglected aspects of contemporary study of the subject matter (that
– for reasons outside of the domain of science – in one period even almost
turned into a certain kind of taboo). Namely, previously there have been
many known ethno-cultural and historically confirmed parallels between
the population of the Serbian countries and the population of Romania,
and in the same time, genetic research has shown the same great
familiarity (closeness). The cause of the „related / same genetics“, other
than the ethnology level, can be traced on the basis of a number of
historical data, as well as on the basis of research results conducted by
respectable linguists, archaeologists and other scientists.",
publisher = "Темишвар : Западни универзитет : Филолошки, историјски и теолошки факултет – Колектив за српски и хрватски језик и књижевност",
journal = "Живот посвећен трагању за етничким идентитетом : зборник радова у част универзитетском професору др Михају Миљи Радану поводом 65. рођендана / O viață dedicată cercetării identității etnice : volum omagial dedicate prof. univ. dr. Mihai Milja Radan la a 65-a aniversare",
booktitle = "Трагом (не)заборављених простора и стаза српског (северо)истока – подсећања и нови етнолошки увиди и закључци, Tracing the (un)forgotten area and paths of Serbian (north)east - reminders as well as new ethnological insights and conclusions",
pages = "403-415",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7462"
}
Тодоровић, И. Р.. (2019). Трагом (не)заборављених простора и стаза српског (северо)истока – подсећања и нови етнолошки увиди и закључци. in Живот посвећен трагању за етничким идентитетом : зборник радова у част универзитетском професору др Михају Миљи Радану поводом 65. рођендана / O viață dedicată cercetării identității etnice : volum omagial dedicate prof. univ. dr. Mihai Milja Radan la a 65-a aniversare
Темишвар : Западни универзитет : Филолошки, историјски и теолошки факултет – Колектив за српски и хрватски језик и књижевност., 403-415.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7462
Тодоровић ИР. Трагом (не)заборављених простора и стаза српског (северо)истока – подсећања и нови етнолошки увиди и закључци. in Живот посвећен трагању за етничким идентитетом : зборник радова у част универзитетском професору др Михају Миљи Радану поводом 65. рођендана / O viață dedicată cercetării identității etnice : volum omagial dedicate prof. univ. dr. Mihai Milja Radan la a 65-a aniversare. 2019;:403-415.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7462 .
Тодоровић, Ивица Р., "Трагом (не)заборављених простора и стаза српског (северо)истока – подсећања и нови етнолошки увиди и закључци" in Живот посвећен трагању за етничким идентитетом : зборник радова у част универзитетском професору др Михају Миљи Радану поводом 65. рођендана / O viață dedicată cercetării identității etnice : volum omagial dedicate prof. univ. dr. Mihai Milja Radan la a 65-a aniversare (2019):403-415,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7462 .

Куће опустеле, кровове падли, а на понекоји још расте чуваркућа : биљке у пословицама из пиротскога говора

Милорадовић, Софија Р.

(Београд : Удружење фолклориста Србије, 2019)

TY - JOUR
AU - Милорадовић, Софија Р.
PY - 2019
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/7179
AB - Овај прилог представља избор из збирке пословица које је Драгољуб
Златковић забележио у пиротскоме говору (Златковић 1988), а који је мотивисан тиме што име неке биљке у њима, најшире узев, бива централни
лексички елемент или један од двају централних лексичких елемената
ако је у питању компарирање, уз неколике основне напомене које се
ове мини збирке пословица тичу и које дајемо у овоме уводном делу.
AB - В течение последних десятилетий 20 века в Сербском диалектологическом
сборнике стали публиковаться весьма ценные словари, авторами которых
являются не специалисты по диалектологии, а люди других профессий, напр.
юристы, агрономы и т.д, увлекающиесяся диалектологией и являющиеся
уроженцами области призренско-тимочского диалекта. В настоящей работе
анализируются некоторые из пословиц, вошедшие в сборник пословиц, составленнный на материале пиротского говора и автором которого является
Драголюб Златкович (Пословице и порефеьъа у пиротском говору (1988)).
Названия растений (таких названий 150), встречающиеся в пословицах,
выполняют функцию главного лексического компонента или одного из двух
главных (если речь идет о сравнении).

Отметим, что в вышеназванный сборник вошли не только пословицы. Автор
включил в свой сборник (мы не можем точно сказать, сделал ли он это осознанно или нет) и поговорки, поверья, а также разные выражения, отражающие
народный опыт, которые мы тоже сочли оправданным включить в наш рабочий
материал. Очень важно подчеркнуть тот факт, что автор сборника приводит
все варианты пословиц, которые он услышал и записал.

Вот несколько самых частотных слов-гиперонимов из полученного нами
мини-сборника пословиц с названиями растений: древо, лоз/е, жито, шипьк,
Лаболка / забалка, йиселица / йисалица, круша ! крушка, бука / буква, оре] (рус. :
дерево, виноградная лоза, хлебные злаки, шиповник, яблоня, щавель, груша,
бук, грецкий орех).

С нашей точки зрения, было бы весьма целесообразно создать лексикон, в
который бы в качестве леммы вошли все названия растений из двухтомного
Словаря пиротского говора Драголюба Златковича (2014), которых насчитывается больше тысячи, а также пословицы и сравнения с компонентом-фитонимом (сравнений значительно больше). Кроме того, нам кажется, что
словари призренско-тимочских говоров, которых до сих пор опубликовано
где-то пятнадцать, являются отличной основой для создания тематического
словаря названий растений, произрастающих в этой области.
PB - Београд : Удружење фолклориста Србије
PB - Београд : Универзитетска библиотека "Светозар Марковић"
PB - Vilnius : Lietuviu kalbos instituto
T2 - Гора калинова : (биљни свет у традиционалној култури Словена) : зборник рaдова
T1 - Куће опустеле, кровове падли, а на понекоји још расте чуваркућа : биљке у пословицама из пиротскога говора
T1 - Дома пустые, крыши гнилые, но все же кое-где видна заячья роза : растения в пословицах пиротского говора
SP - 399
EP - 408
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7179
ER - 
@article{
author = "Милорадовић, Софија Р.",
year = "2019",
abstract = "Овај прилог представља избор из збирке пословица које је Драгољуб
Златковић забележио у пиротскоме говору (Златковић 1988), а који је мотивисан тиме што име неке биљке у њима, најшире узев, бива централни
лексички елемент или један од двају централних лексичких елемената
ако је у питању компарирање, уз неколике основне напомене које се
ове мини збирке пословица тичу и које дајемо у овоме уводном делу., В течение последних десятилетий 20 века в Сербском диалектологическом
сборнике стали публиковаться весьма ценные словари, авторами которых
являются не специалисты по диалектологии, а люди других профессий, напр.
юристы, агрономы и т.д, увлекающиесяся диалектологией и являющиеся
уроженцами области призренско-тимочского диалекта. В настоящей работе
анализируются некоторые из пословиц, вошедшие в сборник пословиц, составленнный на материале пиротского говора и автором которого является
Драголюб Златкович (Пословице и порефеьъа у пиротском говору (1988)).
Названия растений (таких названий 150), встречающиеся в пословицах,
выполняют функцию главного лексического компонента или одного из двух
главных (если речь идет о сравнении).

Отметим, что в вышеназванный сборник вошли не только пословицы. Автор
включил в свой сборник (мы не можем точно сказать, сделал ли он это осознанно или нет) и поговорки, поверья, а также разные выражения, отражающие
народный опыт, которые мы тоже сочли оправданным включить в наш рабочий
материал. Очень важно подчеркнуть тот факт, что автор сборника приводит
все варианты пословиц, которые он услышал и записал.

Вот несколько самых частотных слов-гиперонимов из полученного нами
мини-сборника пословиц с названиями растений: древо, лоз/е, жито, шипьк,
Лаболка / забалка, йиселица / йисалица, круша ! крушка, бука / буква, оре] (рус. :
дерево, виноградная лоза, хлебные злаки, шиповник, яблоня, щавель, груша,
бук, грецкий орех).

С нашей точки зрения, было бы весьма целесообразно создать лексикон, в
который бы в качестве леммы вошли все названия растений из двухтомного
Словаря пиротского говора Драголюба Златковича (2014), которых насчитывается больше тысячи, а также пословицы и сравнения с компонентом-фитонимом (сравнений значительно больше). Кроме того, нам кажется, что
словари призренско-тимочских говоров, которых до сих пор опубликовано
где-то пятнадцать, являются отличной основой для создания тематического
словаря названий растений, произрастающих в этой области.",
publisher = "Београд : Удружење фолклориста Србије, Београд : Универзитетска библиотека "Светозар Марковић", Vilnius : Lietuviu kalbos instituto",
journal = "Гора калинова : (биљни свет у традиционалној култури Словена) : зборник рaдова",
title = "Куће опустеле, кровове падли, а на понекоји још расте чуваркућа : биљке у пословицама из пиротскога говора, Дома пустые, крыши гнилые, но все же кое-где видна заячья роза : растения в пословицах пиротского говора",
pages = "399-408",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7179"
}
Милорадовић, С. Р.. (2019). Куће опустеле, кровове падли, а на понекоји још расте чуваркућа : биљке у пословицама из пиротскога говора. in Гора калинова : (биљни свет у традиционалној култури Словена) : зборник рaдова
Београд : Удружење фолклориста Србије., 399-408.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7179
Милорадовић СР. Куће опустеле, кровове падли, а на понекоји још расте чуваркућа : биљке у пословицама из пиротскога говора. in Гора калинова : (биљни свет у традиционалној култури Словена) : зборник рaдова. 2019;:399-408.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7179 .
Милорадовић, Софија Р., "Куће опустеле, кровове падли, а на понекоји још расте чуваркућа : биљке у пословицама из пиротскога говора" in Гора калинова : (биљни свет у традиционалној култури Словена) : зборник рaдова (2019):399-408,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7179 .

„Не да се. Али ће се дати!“ : Вуков Српски рјечник из 1818. као извор првога реда за новију српску културну историју

Милорадовић, Софија Р.

(Косовска Митровица : Филозофски факултет, 2019)

TY - JOUR
AU - Милорадовић, Софија Р.
PY - 2019
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/7151
AB - Прилог представља колаж сачињен од тридесетак навода појединих срп-
ских лингвиста, историчара и теоретичара књижевности, фолклориста и
етнолога, али и још неколико значајних научних и културних посленика,
који сведоче о богатству и разноврсности садржаја, о улози и значају Ву-
ковог Српског рјечника (1818), сведочећи на тај начин једновремено о њего-
вом престижном месту у новијој српској културној историји.
AB - This paper is a collage that consists of about thirty quotes by certain Serbian
linguists, historians, literary theorists, folklorists and ethnologists, as well as by
few more distinguished scientists and cultural workers who testify richness, diversity,
role and significance of Vuk’s Serbian dictionary (1818), so they witnessed the
high prestige this dictionary has in the recent Serbian history.
PB - Косовска Митровица : Филозофски факултет
PB - Косовска Митровица : Градска библиотека "Вук Караџић"
T2 - Вуковим трагом на Косову и Метохији
T1 - „Не да се. Али ће се дати!“ : Вуков Српски рјечник из 1818. као извор првога реда за новију српску културну историју
T1 - „Ne da se, ali će se dati!“ : Vuk’s Serbian Dictionary (1818) as a Primary Source for the Recent Serbian Cultural History
SP - 107
EP - 124
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7151
ER - 
@article{
author = "Милорадовић, Софија Р.",
year = "2019",
abstract = "Прилог представља колаж сачињен од тридесетак навода појединих срп-
ских лингвиста, историчара и теоретичара књижевности, фолклориста и
етнолога, али и још неколико значајних научних и културних посленика,
који сведоче о богатству и разноврсности садржаја, о улози и значају Ву-
ковог Српског рјечника (1818), сведочећи на тај начин једновремено о њего-
вом престижном месту у новијој српској културној историји., This paper is a collage that consists of about thirty quotes by certain Serbian
linguists, historians, literary theorists, folklorists and ethnologists, as well as by
few more distinguished scientists and cultural workers who testify richness, diversity,
role and significance of Vuk’s Serbian dictionary (1818), so they witnessed the
high prestige this dictionary has in the recent Serbian history.",
publisher = "Косовска Митровица : Филозофски факултет, Косовска Митровица : Градска библиотека "Вук Караџић"",
journal = "Вуковим трагом на Косову и Метохији",
title = "„Не да се. Али ће се дати!“ : Вуков Српски рјечник из 1818. као извор првога реда за новију српску културну историју, „Ne da se, ali će se dati!“ : Vuk’s Serbian Dictionary (1818) as a Primary Source for the Recent Serbian Cultural History",
pages = "107-124",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7151"
}
Милорадовић, С. Р.. (2019). „Не да се. Али ће се дати!“ : Вуков Српски рјечник из 1818. као извор првога реда за новију српску културну историју. in Вуковим трагом на Косову и Метохији
Косовска Митровица : Филозофски факултет., 107-124.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7151
Милорадовић СР. „Не да се. Али ће се дати!“ : Вуков Српски рјечник из 1818. као извор првога реда за новију српску културну историју. in Вуковим трагом на Косову и Метохији. 2019;:107-124.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7151 .
Милорадовић, Софија Р., "„Не да се. Али ће се дати!“ : Вуков Српски рјечник из 1818. као извор првога реда за новију српску културну историју" in Вуковим трагом на Косову и Метохији (2019):107-124,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7151 .

Преглед библиографија објављених у часопису Наш језик

Голубовић, Ана В.

(Београд : Институт за српски језик САНУ, 2019)

TY - JOUR
AU - Голубовић, Ана В.
PY - 2019
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/10256
AB - У часопису Наш језик објављено је шест персоналних библиографија
научника: Миливоја Павловића, Митра Пешикана, Бранислава Милановића,
Петра Ђукановића, Мирослава Николића и Ивана Поповића. Објављена је
једна тематска библиографија из области морфологије и творбе речи. Аналитичка библиографија чланака у самом часопису је посебно негован вид
библиографије у Нашем језику, у неколико наставака.
AB - Библиографии в области лингвистики, опубликованные на страницах журнала Наш језик, являются ценным вкладом библиографской
деятельности в публикациях Института сербского языка САНУ. В жур-
нале опубликовано шесть персональных библиографий ученых: Мили-
вой Павлович, Митар Пешикан, Бранислав Милановић, Петар Джука-
нович, Мирослав Николич и Иван Попович. Только одна тематическая
библиография была опубликована, по морфологии и словообразова-
нию. Аналитическая библиография статей в самом журнале, особенно
культивирована форма библиографии, опубликована несколько раз.
PB - Београд : Институт за српски језик САНУ
T2 - Наш језик
T1 - Преглед библиографија објављених у часопису Наш језик
T1 - Библиографии опубликованни в журнале Наш Језик
SP - 803
EP - 811
VL - 50
IS - 2
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10256
ER - 
@article{
author = "Голубовић, Ана В.",
year = "2019",
abstract = "У часопису Наш језик објављено је шест персоналних библиографија
научника: Миливоја Павловића, Митра Пешикана, Бранислава Милановића,
Петра Ђукановића, Мирослава Николића и Ивана Поповића. Објављена је
једна тематска библиографија из области морфологије и творбе речи. Аналитичка библиографија чланака у самом часопису је посебно негован вид
библиографије у Нашем језику, у неколико наставака., Библиографии в области лингвистики, опубликованные на страницах журнала Наш језик, являются ценным вкладом библиографской
деятельности в публикациях Института сербского языка САНУ. В жур-
нале опубликовано шесть персональных библиографий ученых: Мили-
вой Павлович, Митар Пешикан, Бранислав Милановић, Петар Джука-
нович, Мирослав Николич и Иван Попович. Только одна тематическая
библиография была опубликована, по морфологии и словообразова-
нию. Аналитическая библиография статей в самом журнале, особенно
культивирована форма библиографии, опубликована несколько раз.",
publisher = "Београд : Институт за српски језик САНУ",
journal = "Наш језик",
title = "Преглед библиографија објављених у часопису Наш језик, Библиографии опубликованни в журнале Наш Језик",
pages = "803-811",
volume = "50",
number = "2",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10256"
}
Голубовић, А. В.. (2019). Преглед библиографија објављених у часопису Наш језик. in Наш језик
Београд : Институт за српски језик САНУ., 50(2), 803-811.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10256
Голубовић АВ. Преглед библиографија објављених у часопису Наш језик. in Наш језик. 2019;50(2):803-811.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10256 .
Голубовић, Ана В., "Преглед библиографија објављених у часопису Наш језик" in Наш језик, 50, no. 2 (2019):803-811,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10256 .

Sketches for understanding the contemporary: digital culture as a research framework in the anthropological perspective

Radivojević, Sonja

(Belgrade : Faculty of Dramatic Arts, Institute for Theatre, Film, Radio and Television, 2019)

TY - CONF
AU - Radivojević, Sonja
PY - 2019
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/7290
AB - Poslednjih decenija, nagli razvoj novih informaciono komunikacionih tehnologija transformisao je fundamentalne segmente modernog života – načine na koje radimo i zabavljamo se, načine na koje komuniciramo i trošimo, načine na koje stvaramo znanja i učimo, te naše razumevanje politike i učestvovanje u javnom životu. Time je digitalno postalo ne samo ključna reč savremene, globalne kulture u čijim okvirima živimo, već i življeno iskustvo, vid bivstvovanja u svetu, kao i vid percepcije sopstva i sveta. Ovaj sveprožimajući karakter digitalnog inicirao je da se u javnom diskursu, ali i u akademskom svetu sve češće govori o postojanju digitalne kulture kojom su implicirane mogućnosti i ograničenja proistekla iz novih digitalnih tehnologija. Oslanjajući se na antropološku i sinhronijsku perspektivu, i ukrštajući procese i događaje u sferi nauke, politike i ekonomije, ovaj rad preispituje nastanak, ulogu i značaj digitalnih tehnologija, posmatrajući ih kao zajednički imenitelj fluidne savremenosti i (sa)učesnike u različitim aspektima svakodnevnog života kakve su u industrijskoj modernosti bile tehnologije poput železnice, štampe, električne struje ili televizije. Dalje, kroz identifikovanje, istraživanje i imenovanje ključnih pojmova i fenomena savremenosti, rad traga za odgovorima na pitanja šta je digitalna kultura, koje su njene odlike, te kako je možemo istraživati, sa idejom da ponudi koncept digitalne kulture kao mogući kontekstualni okvir istraživanja i razumevanja savremenog sveta i fenomena u njemu
AB - communication technologies has transformed the fundamental segments of modern life – the ways we work and have fun, the ways we communicate and spend, the ways in which we create knowledge and learn, our understanding of politics and participation in public life. Thereby, ’digital’ become not only the key word of the contemporary global culture in which we live, but also the living experience, the form of being in the world, as well the form of perception of the self and the world. In public but also in the academic discourse, this all-pervading character of digital initiated more discussions about the subsistence of a digital culture, as well discussions about opportunities and constraints stemming from new digital technologies. Relying on the anthropological and synchronic perspective, but also cross-cutting processes and events in the sphere of science, politics and economics, this paper reviews the emergence, role and significance of digital technologies. Technologies are seen as a common denominator of fluid contemporary and (co)participants in various aspects of everyday life in the same way as the technologies like rail, press, electricity or television in industrial modernity. Through the identification, research and appointment of key concepts and phenomena of contemporary, the paper further seeks answers to what digital culture is, what are its features, and how we can explore it.
PB - Belgrade : Faculty of Dramatic Arts, Institute for Theatre, Film, Radio and Television
C3 - Book of Abstracts / [International Conference] New Horizons: Culture, Arts and Media in the Digital Environment
T1 - Sketches for understanding the contemporary: digital culture as a research framework in the anthropological perspective
SP - 141
EP - 142
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7290
ER - 
@conference{
author = "Radivojević, Sonja",
year = "2019",
abstract = "Poslednjih decenija, nagli razvoj novih informaciono komunikacionih tehnologija transformisao je fundamentalne segmente modernog života – načine na koje radimo i zabavljamo se, načine na koje komuniciramo i trošimo, načine na koje stvaramo znanja i učimo, te naše razumevanje politike i učestvovanje u javnom životu. Time je digitalno postalo ne samo ključna reč savremene, globalne kulture u čijim okvirima živimo, već i življeno iskustvo, vid bivstvovanja u svetu, kao i vid percepcije sopstva i sveta. Ovaj sveprožimajući karakter digitalnog inicirao je da se u javnom diskursu, ali i u akademskom svetu sve češće govori o postojanju digitalne kulture kojom su implicirane mogućnosti i ograničenja proistekla iz novih digitalnih tehnologija. Oslanjajući se na antropološku i sinhronijsku perspektivu, i ukrštajući procese i događaje u sferi nauke, politike i ekonomije, ovaj rad preispituje nastanak, ulogu i značaj digitalnih tehnologija, posmatrajući ih kao zajednički imenitelj fluidne savremenosti i (sa)učesnike u različitim aspektima svakodnevnog života kakve su u industrijskoj modernosti bile tehnologije poput železnice, štampe, električne struje ili televizije. Dalje, kroz identifikovanje, istraživanje i imenovanje ključnih pojmova i fenomena savremenosti, rad traga za odgovorima na pitanja šta je digitalna kultura, koje su njene odlike, te kako je možemo istraživati, sa idejom da ponudi koncept digitalne kulture kao mogući kontekstualni okvir istraživanja i razumevanja savremenog sveta i fenomena u njemu, communication technologies has transformed the fundamental segments of modern life – the ways we work and have fun, the ways we communicate and spend, the ways in which we create knowledge and learn, our understanding of politics and participation in public life. Thereby, ’digital’ become not only the key word of the contemporary global culture in which we live, but also the living experience, the form of being in the world, as well the form of perception of the self and the world. In public but also in the academic discourse, this all-pervading character of digital initiated more discussions about the subsistence of a digital culture, as well discussions about opportunities and constraints stemming from new digital technologies. Relying on the anthropological and synchronic perspective, but also cross-cutting processes and events in the sphere of science, politics and economics, this paper reviews the emergence, role and significance of digital technologies. Technologies are seen as a common denominator of fluid contemporary and (co)participants in various aspects of everyday life in the same way as the technologies like rail, press, electricity or television in industrial modernity. Through the identification, research and appointment of key concepts and phenomena of contemporary, the paper further seeks answers to what digital culture is, what are its features, and how we can explore it.",
publisher = "Belgrade : Faculty of Dramatic Arts, Institute for Theatre, Film, Radio and Television",
journal = "Book of Abstracts / [International Conference] New Horizons: Culture, Arts and Media in the Digital Environment",
title = "Sketches for understanding the contemporary: digital culture as a research framework in the anthropological perspective",
pages = "141-142",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7290"
}
Radivojević, S.. (2019). Sketches for understanding the contemporary: digital culture as a research framework in the anthropological perspective. in Book of Abstracts / [International Conference] New Horizons: Culture, Arts and Media in the Digital Environment
Belgrade : Faculty of Dramatic Arts, Institute for Theatre, Film, Radio and Television., 141-142.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7290
Radivojević S. Sketches for understanding the contemporary: digital culture as a research framework in the anthropological perspective. in Book of Abstracts / [International Conference] New Horizons: Culture, Arts and Media in the Digital Environment. 2019;:141-142.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7290 .
Radivojević, Sonja, "Sketches for understanding the contemporary: digital culture as a research framework in the anthropological perspective" in Book of Abstracts / [International Conference] New Horizons: Culture, Arts and Media in the Digital Environment (2019):141-142,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7290 .

Radio „na oblaku“: novi autorski pristupi u kreiranju internet radija

Dajić, Ana; Radivojević, Sonja

(Beograd : Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet - Odeljenje za etnologiju i antropologiju, 2019)

TY - JOUR
AU - Dajić, Ana
AU - Radivojević, Sonja
PY - 2019
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/7289
AB - Tehnološki razvoj, a utom i tehnološka revolucija u trajanju, inicirali su promene medijskog okruženja i njegovih karakteristika, te naših navika u konzumiranju i recepciji sadržaja – od prenosa i plasiranja informacija, preko čitanja vesti, gledanja TV programa, do slušanja muzike. Ovaj rad pokušaće da pruži osnovni uvid u promene koje je donela digitalizacija, fokusirajući se posebno na radio i njegovo preseljenje „iz vazduha“ na „mrežu“. Istražujući fenomene povezane s izlaskom radija iz analognih okvira, poput „podkasta“ (podcast), „klauda” (cloud) i „striminga“ (streaming) koji čine digitalnu infrastrukturu internet radija, rad stavlja akcenat na izmenjenu ulogu publike koja od „pasivnih recipijenata“, postaje mreža aktivnih „stvaralaca-potrošača“ (prosumers) odnosno stvaralaca-korisnika (produsers). U spletu društvenih odnosa i potrošačkih praksi izdvajaju se „novi amateri“, amalgami publike i fanova-kreatora koji danas imaju mogućnost da radio program, uz navedene alatke, „urade sami“ (DIY). Oni zamagljuju granice „tradicionalne” podele poslova između „stvaralaca“ i „potrošača“ radija, te odnose između profesionalaca – etabliranih „radijskih zvezda“ i početnika, izmičući okvirima kontrolisane proizvodnje i podstičući aktivan proces stvaranja kulture odozdo. Osim što će ponuditi analizu pomenutih fenomena, ovaj rad razmatraće i da li je konvergencijom radio izmenio svoje karakteristike i znakom „PLAY” na ekranu ukazao da može (ponovo) da počne.
AB - Technological development, and thereby technological revolution in its duration, initiated changes in the media environment and its characteristics, as well as our habits in the consumption and reception of content – from transmission and distribution of information, through reading news, watching TV program, to music listening. This paper will try to provide basic insight into the changes made by digitization, focusing specifically on the radio and its relocation “from the air” to the “network”. Investigating phenomena associated with the radio exiting analogue frames, such as podcast, cloud and streaming, which comprise the digital infrastructure of the Internet radio, the paper emphasizes the changed role of the audience which, from “passive recipients” becomes a network of active “producers-consumers” (prosumers) or producers-users (produsers). In the contexture of social relations and consumer practices, “new amateurs” are distinguished, amalgams of audience and fans/creators who nowadays have the opportunity to “do themselves” a radio program, along with the listed tools (DIY). They blur the boundaries of the “traditional” jobs division between the radio “producers” and “consumers”, and the relations between professionals – established “radio stars” and beginners, evading controlled production frameworks and encouraging an active process of creating a culture from the bottom. In addition to offering an analysis of the mentioned phenomena, this paper will consider whether the radio by the convergence has changed its characteristics and indicated it can (again) start, with the “PLAY” sign on the screen.
AB - Le développement technologique, et par conséquent la révolution technologique dans sa durée, ont initié des changements de l’environnement médiatique et de ses caractéristiques, puis de nos habitudes en matière de consommation et de réception des contenus – depuis la transmission et le placement des informations, en passant par la lecture des informations, le visionnage du programme télévisé, jusqu’à l’écoute de la musique. Ce travail tentera d’offrir un aperçu global des changements apportés par la numérisation, en se concentrant particulièrement sur la radio et son déménagement « de l’air » sur « la toile ». En explorant les phénomènes liés à la sortie de la radio des cadres analogues, à l’instar du « podcast », « cloud » et du « streaming » qui forment une infrastructure numérique de la radio internet, le travail met l’accent sur le rôle changé du public qui de « déstinataire passif », devient un réseau de « créateurs-consommateurs » actifs (prosumers) c’est-à-dire de créateurs-utilisateurs (produsers). Dans le réseau des rapports sociaux et des pratiques consommatrices, se distinguent les « nouveaux amateurs », amalgames du public et des fans/créateurs qui aujourd’hui sont capables de « créer eux-mêmes » (DIY) un programme radio avec les outils évoqués. Ils brouillent les frontières de la répartition « traditionnelle » du travail entre le « créateur » et le « consommateur » de la radio, puis les rapports entre les professionnels – les « stars de la radio » établies d’une part et les débutants de l’autre, échappant aux cadres d’une production contrôlée et encourageant le processus actif de la création de la culture d’en bas. Ce travail offrira non seulement une analyse des phénomènes mentionnés, mais il discutera aussi si, du fait de cette orientation, la radio s’est transformée et si par la touche « PLAY » sur l’écran elle a auguré qu’elle pouvait (re) commencer.
PB - Beograd : Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet - Odeljenje za etnologiju i antropologiju
T2 - Етноантрополошки проблеми / Issues in Ethnology and Anthropology
T1 - Radio „na oblaku“: novi autorski pristupi u kreiranju internet radija
T1 - Radio “On the Cloud”: New Author Approaches in Creating Internet Radio
SP - 97
EP - 117
VL - 14
IS - 1
DO - 10.21301/eap.v14i1.4
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7289
ER - 
@article{
author = "Dajić, Ana and Radivojević, Sonja",
year = "2019",
abstract = "Tehnološki razvoj, a utom i tehnološka revolucija u trajanju, inicirali su promene medijskog okruženja i njegovih karakteristika, te naših navika u konzumiranju i recepciji sadržaja – od prenosa i plasiranja informacija, preko čitanja vesti, gledanja TV programa, do slušanja muzike. Ovaj rad pokušaće da pruži osnovni uvid u promene koje je donela digitalizacija, fokusirajući se posebno na radio i njegovo preseljenje „iz vazduha“ na „mrežu“. Istražujući fenomene povezane s izlaskom radija iz analognih okvira, poput „podkasta“ (podcast), „klauda” (cloud) i „striminga“ (streaming) koji čine digitalnu infrastrukturu internet radija, rad stavlja akcenat na izmenjenu ulogu publike koja od „pasivnih recipijenata“, postaje mreža aktivnih „stvaralaca-potrošača“ (prosumers) odnosno stvaralaca-korisnika (produsers). U spletu društvenih odnosa i potrošačkih praksi izdvajaju se „novi amateri“, amalgami publike i fanova-kreatora koji danas imaju mogućnost da radio program, uz navedene alatke, „urade sami“ (DIY). Oni zamagljuju granice „tradicionalne” podele poslova između „stvaralaca“ i „potrošača“ radija, te odnose između profesionalaca – etabliranih „radijskih zvezda“ i početnika, izmičući okvirima kontrolisane proizvodnje i podstičući aktivan proces stvaranja kulture odozdo. Osim što će ponuditi analizu pomenutih fenomena, ovaj rad razmatraće i da li je konvergencijom radio izmenio svoje karakteristike i znakom „PLAY” na ekranu ukazao da može (ponovo) da počne., Technological development, and thereby technological revolution in its duration, initiated changes in the media environment and its characteristics, as well as our habits in the consumption and reception of content – from transmission and distribution of information, through reading news, watching TV program, to music listening. This paper will try to provide basic insight into the changes made by digitization, focusing specifically on the radio and its relocation “from the air” to the “network”. Investigating phenomena associated with the radio exiting analogue frames, such as podcast, cloud and streaming, which comprise the digital infrastructure of the Internet radio, the paper emphasizes the changed role of the audience which, from “passive recipients” becomes a network of active “producers-consumers” (prosumers) or producers-users (produsers). In the contexture of social relations and consumer practices, “new amateurs” are distinguished, amalgams of audience and fans/creators who nowadays have the opportunity to “do themselves” a radio program, along with the listed tools (DIY). They blur the boundaries of the “traditional” jobs division between the radio “producers” and “consumers”, and the relations between professionals – established “radio stars” and beginners, evading controlled production frameworks and encouraging an active process of creating a culture from the bottom. In addition to offering an analysis of the mentioned phenomena, this paper will consider whether the radio by the convergence has changed its characteristics and indicated it can (again) start, with the “PLAY” sign on the screen., Le développement technologique, et par conséquent la révolution technologique dans sa durée, ont initié des changements de l’environnement médiatique et de ses caractéristiques, puis de nos habitudes en matière de consommation et de réception des contenus – depuis la transmission et le placement des informations, en passant par la lecture des informations, le visionnage du programme télévisé, jusqu’à l’écoute de la musique. Ce travail tentera d’offrir un aperçu global des changements apportés par la numérisation, en se concentrant particulièrement sur la radio et son déménagement « de l’air » sur « la toile ». En explorant les phénomènes liés à la sortie de la radio des cadres analogues, à l’instar du « podcast », « cloud » et du « streaming » qui forment une infrastructure numérique de la radio internet, le travail met l’accent sur le rôle changé du public qui de « déstinataire passif », devient un réseau de « créateurs-consommateurs » actifs (prosumers) c’est-à-dire de créateurs-utilisateurs (produsers). Dans le réseau des rapports sociaux et des pratiques consommatrices, se distinguent les « nouveaux amateurs », amalgames du public et des fans/créateurs qui aujourd’hui sont capables de « créer eux-mêmes » (DIY) un programme radio avec les outils évoqués. Ils brouillent les frontières de la répartition « traditionnelle » du travail entre le « créateur » et le « consommateur » de la radio, puis les rapports entre les professionnels – les « stars de la radio » établies d’une part et les débutants de l’autre, échappant aux cadres d’une production contrôlée et encourageant le processus actif de la création de la culture d’en bas. Ce travail offrira non seulement une analyse des phénomènes mentionnés, mais il discutera aussi si, du fait de cette orientation, la radio s’est transformée et si par la touche « PLAY » sur l’écran elle a auguré qu’elle pouvait (re) commencer.",
publisher = "Beograd : Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet - Odeljenje za etnologiju i antropologiju",
journal = "Етноантрополошки проблеми / Issues in Ethnology and Anthropology",
title = "Radio „na oblaku“: novi autorski pristupi u kreiranju internet radija, Radio “On the Cloud”: New Author Approaches in Creating Internet Radio",
pages = "97-117",
volume = "14",
number = "1",
doi = "10.21301/eap.v14i1.4",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7289"
}
Dajić, A.,& Radivojević, S.. (2019). Radio „na oblaku“: novi autorski pristupi u kreiranju internet radija. in Етноантрополошки проблеми / Issues in Ethnology and Anthropology
Beograd : Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet - Odeljenje za etnologiju i antropologiju., 14(1), 97-117.
https://doi.org/10.21301/eap.v14i1.4
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7289
Dajić A, Radivojević S. Radio „na oblaku“: novi autorski pristupi u kreiranju internet radija. in Етноантрополошки проблеми / Issues in Ethnology and Anthropology. 2019;14(1):97-117.
doi:10.21301/eap.v14i1.4
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7289 .
Dajić, Ana, Radivojević, Sonja, "Radio „na oblaku“: novi autorski pristupi u kreiranju internet radija" in Етноантрополошки проблеми / Issues in Ethnology and Anthropology, 14, no. 1 (2019):97-117,
https://doi.org/10.21301/eap.v14i1.4 .,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7289 .
1

Жито и житни производи у обичајима годишњег и животног циклуса код Срба у новопазарском крају

Милорадовић, Софија Р.; Аксић, Нина В.

(Темишвар : Западни универзитет, 2019)

TY - JOUR
AU - Милорадовић, Софија Р.
AU - Аксић, Нина В.
PY - 2019
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/7083
AB - Данная работа выполнена на материале, собранном в беседах по
вопросам из области культуры обрядовой еды, проведенных с
сербами из новопазарского края, при этом из материала были
выделены те сегменты, которые касаются роли зерновых культур и
продуктов – прежде всего хлеба и куличей как исключительно
важных элементов обрядовой практики – при отмечании годовых
(т.е. календарных) праздников, а также в обычаях жизненного цикла
и в первый день посева. На основании представленного материала и
сделанных комментариев выявляются традиционные образцы
празднований и обычаев, а также их трансформация в современном
социокультурном контексте, которая, тем не менее, не привела к
разрушению их узнаваемой структуры и ее ключевых элементов.
Данной работой мы также хотели обратить особое внимание на
важные элементы обычаев и обрядов, являющиеся характерными
для сербской общины в новопазарском крае и представляющие
собой основу ее сохранения в течение многовекового проживания в
мультиконфессиональной и мультикультурной среде.
AB - Овај рад је настао на основу грађе сакупљене кроз разговоре
везане за питања из домена културе обредне исхране, вођене са
новопазарским Србима, а из које су излучени сегменти који се
односе на улогу жита и житних производа – пре свега хлеба / колача
као изузетно значајног елемента обредне праксе – при прослављању
годишњих (тј. календарских) празника и у обичајима животног
циклуса, као и при првом дану сетве. На основу представљене грађе
и датих коментара могу се уочити традиционални обрасци
празновања и обичаја, али и њихова трансформација у савременом
социо-културном контексту, која ипак није довела до девастације
њихове препознатљиве структуре и њених кључних елемената. Такође, желели смо да овим прилогом скренемо посебну пажњу на
значајне обичајне и обредне сегменте, оне по којима се српска
заједница у новопазарском крају препознаје и на којима претрајава
у овој вековима мултиконфесионалној и мултикултуралној средини.
PB - Темишвар : Западни универзитет
T2 - Живот посвећен трагању за етничким идентитетом = O viață dedicată cercetării identității etnice
T1 - Жито и житни производи у обичајима годишњег и животног циклуса код Срба у новопазарском крају
T1 - Зерновые культуры и продукты в обычаях годового и жизненного цикла у сербов в новопазарском крае
SP - 373
EP - 402
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7083
ER - 
@article{
author = "Милорадовић, Софија Р. and Аксић, Нина В.",
year = "2019",
abstract = "Данная работа выполнена на материале, собранном в беседах по
вопросам из области культуры обрядовой еды, проведенных с
сербами из новопазарского края, при этом из материала были
выделены те сегменты, которые касаются роли зерновых культур и
продуктов – прежде всего хлеба и куличей как исключительно
важных элементов обрядовой практики – при отмечании годовых
(т.е. календарных) праздников, а также в обычаях жизненного цикла
и в первый день посева. На основании представленного материала и
сделанных комментариев выявляются традиционные образцы
празднований и обычаев, а также их трансформация в современном
социокультурном контексте, которая, тем не менее, не привела к
разрушению их узнаваемой структуры и ее ключевых элементов.
Данной работой мы также хотели обратить особое внимание на
важные элементы обычаев и обрядов, являющиеся характерными
для сербской общины в новопазарском крае и представляющие
собой основу ее сохранения в течение многовекового проживания в
мультиконфессиональной и мультикультурной среде., Овај рад је настао на основу грађе сакупљене кроз разговоре
везане за питања из домена културе обредне исхране, вођене са
новопазарским Србима, а из које су излучени сегменти који се
односе на улогу жита и житних производа – пре свега хлеба / колача
као изузетно значајног елемента обредне праксе – при прослављању
годишњих (тј. календарских) празника и у обичајима животног
циклуса, као и при првом дану сетве. На основу представљене грађе
и датих коментара могу се уочити традиционални обрасци
празновања и обичаја, али и њихова трансформација у савременом
социо-културном контексту, која ипак није довела до девастације
њихове препознатљиве структуре и њених кључних елемената. Такође, желели смо да овим прилогом скренемо посебну пажњу на
значајне обичајне и обредне сегменте, оне по којима се српска
заједница у новопазарском крају препознаје и на којима претрајава
у овој вековима мултиконфесионалној и мултикултуралној средини.",
publisher = "Темишвар : Западни универзитет",
journal = "Живот посвећен трагању за етничким идентитетом = O viață dedicată cercetării identității etnice",
title = "Жито и житни производи у обичајима годишњег и животног циклуса код Срба у новопазарском крају, Зерновые культуры и продукты в обычаях годового и жизненного цикла у сербов в новопазарском крае",
pages = "373-402",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7083"
}
Милорадовић, С. Р.,& Аксић, Н. В.. (2019). Жито и житни производи у обичајима годишњег и животног циклуса код Срба у новопазарском крају. in Живот посвећен трагању за етничким идентитетом = O viață dedicată cercetării identității etnice
Темишвар : Западни универзитет., 373-402.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7083
Милорадовић СР, Аксић НВ. Жито и житни производи у обичајима годишњег и животног циклуса код Срба у новопазарском крају. in Живот посвећен трагању за етничким идентитетом = O viață dedicată cercetării identității etnice. 2019;:373-402.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7083 .
Милорадовић, Софија Р., Аксић, Нина В., "Жито и житни производи у обичајима годишњег и животног циклуса код Срба у новопазарском крају" in Живот посвећен трагању за етничким идентитетом = O viață dedicată cercetării identității etnice (2019):373-402,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7083 .

Традиционална култура и медији

Ивановић-Баришић, Милина

(Ниш : САНУ, Огранак САНУ у Нишу, 2019)

TY - CHAP
AU - Ивановић-Баришић, Милина
PY - 2019
UR - https://www.ogranaknis.sanu.ac.rs/wp-content/uploads/2020/04/mediji2019final.pdf
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/8944
AB - Појава различитих медија и њихово уплитање у
готово све области човековог стварања представља једну од
битних одредница 20. века. Имајући у виду њихово брзо ширење,
протекли век се може посматрати и кроз призму медија – штампаних, електронских, дигиталних и њиховог утицаја на свакодневни живот. Са појавом штампе свет је постао појединцу
„ближи” и „другачији”, са појавом радија а, нарочито, телевизије
знатно опажљивији, а са дигиталним медијима комуникација
међу појединцима и групама достигла је у ранијим временима
незамисливу брзину и „блискост”. Њихово јачање значило је и веће
уплитање у духовну и материјалну сферу живота, обликујући
свакодневицу, па и самог човека. У времену повећаног коришћења
средстава масовног информисања готово на сваком месту и
времену отвара се простор за дискусију повезану с многим
питањима која изазивају недоумицу, а свакако да је једно од
битних питања – да ли и на који начин у „насталој гужви” претрајавају обрасци традиционалног понашања и културе и који су
начини њихове „употребе” у медијима.
AB - Appearance of different media and their presence in all aspects
of life is one of the important characteristics of the second half of
the 20th and the beginning of 21st century. Regarding the fact that they
have spread quickly, this period may be analysed through the prism of
media (print, electronic, digital) and their influence on everyday life.
With the appearance of the print, world became “closer” to the individual,
and with the appearance of radio, and especially TV it became much
more perceivable. Finally, the development of digital media has given
communication between individuals and groups unimaginable speed
and “closeness”. The development and empowerment of media meant
more influence on spiritual and material spheres of life, shaping everyday
life and individuals. In the era of intensive usage of mass media information,
the window for discussion is opened regarding many questions
that provoke confusion. An important question is whether and in
which way the patterns of traditional behaviour and culture have
changed, and which are the ways of their “usage” in media.
PB - Ниш : САНУ, Огранак САНУ у Нишу
PB - Ниш : Универзитет у Нишу, Факултет уметности
T2 - Традиционална естетска култура : медији / Traditional aestetic culture : media
T1 - Традиционална култура и медији
T1 - Traditional culture and media
SP - 53
EP - 65
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8944
ER - 
@inbook{
author = "Ивановић-Баришић, Милина",
year = "2019",
abstract = "Појава различитих медија и њихово уплитање у
готово све области човековог стварања представља једну од
битних одредница 20. века. Имајући у виду њихово брзо ширење,
протекли век се може посматрати и кроз призму медија – штампаних, електронских, дигиталних и њиховог утицаја на свакодневни живот. Са појавом штампе свет је постао појединцу
„ближи” и „другачији”, са појавом радија а, нарочито, телевизије
знатно опажљивији, а са дигиталним медијима комуникација
међу појединцима и групама достигла је у ранијим временима
незамисливу брзину и „блискост”. Њихово јачање значило је и веће
уплитање у духовну и материјалну сферу живота, обликујући
свакодневицу, па и самог човека. У времену повећаног коришћења
средстава масовног информисања готово на сваком месту и
времену отвара се простор за дискусију повезану с многим
питањима која изазивају недоумицу, а свакако да је једно од
битних питања – да ли и на који начин у „насталој гужви” претрајавају обрасци традиционалног понашања и културе и који су
начини њихове „употребе” у медијима., Appearance of different media and their presence in all aspects
of life is one of the important characteristics of the second half of
the 20th and the beginning of 21st century. Regarding the fact that they
have spread quickly, this period may be analysed through the prism of
media (print, electronic, digital) and their influence on everyday life.
With the appearance of the print, world became “closer” to the individual,
and with the appearance of radio, and especially TV it became much
more perceivable. Finally, the development of digital media has given
communication between individuals and groups unimaginable speed
and “closeness”. The development and empowerment of media meant
more influence on spiritual and material spheres of life, shaping everyday
life and individuals. In the era of intensive usage of mass media information,
the window for discussion is opened regarding many questions
that provoke confusion. An important question is whether and in
which way the patterns of traditional behaviour and culture have
changed, and which are the ways of their “usage” in media.",
publisher = "Ниш : САНУ, Огранак САНУ у Нишу, Ниш : Универзитет у Нишу, Факултет уметности",
journal = "Традиционална естетска култура : медији / Traditional aestetic culture : media",
booktitle = "Традиционална култура и медији, Traditional culture and media",
pages = "53-65",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8944"
}
Ивановић-Баришић, М.. (2019). Традиционална култура и медији. in Традиционална естетска култура : медији / Traditional aestetic culture : media
Ниш : САНУ, Огранак САНУ у Нишу., 53-65.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8944
Ивановић-Баришић М. Традиционална култура и медији. in Традиционална естетска култура : медији / Traditional aestetic culture : media. 2019;:53-65.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8944 .
Ивановић-Баришић, Милина, "Традиционална култура и медији" in Традиционална естетска култура : медији / Traditional aestetic culture : media (2019):53-65,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8944 .

Београдска околина: етнолошко-антрополошка истраживања

Ивановић Баришић, Милина

(Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA, 2018)

TY - JOUR
AU - Ивановић Баришић, Милина
PY - 2018
UR - http://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/276/221
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/7604
AB - Околина Београда се све више издваја као засебна обласна целина – у
административном, етничком, привредном и културном погледу. За етнолошко-
антрополошка истраживања она је изузетно битан простор, ако се има у виду порекло,
начин живота, материјално и духовно наслеђе становништва које насељава овај
простор. Залеђе Београда још увек није свеобухватно истражено. Досадашња, по
обиму релативно скромна истраживања показала су оправданост усмеравања пажње
ка сазнавању традиционалних и савремених навика становника београдских села. У
раду ће се указати на досадашња истраживања сеоског живота сеоских насеља
београдске околине, на повезаност града и сеоског окружења и промене које су
последица повећаног утицаја урбане културе на сеоско становништво. У ту сврху
послужиће досадашња истраживања претежно сарадника Етнографског института
САНУ.
AB - The Belgrade vicinity is becoming more and more distinguishable as a separate regional unit
 - in the administrative, ethnic, economic and cultural terms. It is an extremely important area
 for ethnological and anthropological research bearing in mind the origin, way of life,
 material and spiritual heritage of the inhabitants. However, the surroundings of Belgrade
 have not yet been comprehensively explored. Past, relatively modest research, have shown
 that it is justified to focus the attention to the knowledge of traditional and modern habits of
 the inhabitants of the villages around Belgrade. This paper will present the results of the
 research of rural life in the surroundings of Belgrade, the connection of the city with the
 rural environment, and the changes caused by the influence of urban culture on the rural 
population. For that purpose, the results of previous researches of associates of the Institute
of Ethnography SASA will be used.
PB - Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA
T2 - Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA
T1 - Београдска околина: етнолошко-антрополошка истраживања
T1 - The Environs of Belgrade: Ethnological and Anthropological Research
SP - 193
EP - 205
VL - 66
IS - 1
DO - 10.2298/GEI1801193I
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7604
ER - 
@article{
author = "Ивановић Баришић, Милина",
year = "2018",
abstract = "Околина Београда се све више издваја као засебна обласна целина – у
административном, етничком, привредном и културном погледу. За етнолошко-
антрополошка истраживања она је изузетно битан простор, ако се има у виду порекло,
начин живота, материјално и духовно наслеђе становништва које насељава овај
простор. Залеђе Београда још увек није свеобухватно истражено. Досадашња, по
обиму релативно скромна истраживања показала су оправданост усмеравања пажње
ка сазнавању традиционалних и савремених навика становника београдских села. У
раду ће се указати на досадашња истраживања сеоског живота сеоских насеља
београдске околине, на повезаност града и сеоског окружења и промене које су
последица повећаног утицаја урбане културе на сеоско становништво. У ту сврху
послужиће досадашња истраживања претежно сарадника Етнографског института
САНУ., The Belgrade vicinity is becoming more and more distinguishable as a separate regional unit
 - in the administrative, ethnic, economic and cultural terms. It is an extremely important area
 for ethnological and anthropological research bearing in mind the origin, way of life,
 material and spiritual heritage of the inhabitants. However, the surroundings of Belgrade
 have not yet been comprehensively explored. Past, relatively modest research, have shown
 that it is justified to focus the attention to the knowledge of traditional and modern habits of
 the inhabitants of the villages around Belgrade. This paper will present the results of the
 research of rural life in the surroundings of Belgrade, the connection of the city with the
 rural environment, and the changes caused by the influence of urban culture on the rural 
population. For that purpose, the results of previous researches of associates of the Institute
of Ethnography SASA will be used.",
publisher = "Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA",
journal = "Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA",
title = "Београдска околина: етнолошко-антрополошка истраживања, The Environs of Belgrade: Ethnological and Anthropological Research",
pages = "193-205",
volume = "66",
number = "1",
doi = "10.2298/GEI1801193I",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7604"
}
Ивановић Баришић, М.. (2018). Београдска околина: етнолошко-антрополошка истраживања. in Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA
Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA., 66(1), 193-205.
https://doi.org/10.2298/GEI1801193I
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7604
Ивановић Баришић М. Београдска околина: етнолошко-антрополошка истраживања. in Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA. 2018;66(1):193-205.
doi:10.2298/GEI1801193I
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7604 .
Ивановић Баришић, Милина, "Београдска околина: етнолошко-антрополошка истраживања" in Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA, 66, no. 1 (2018):193-205,
https://doi.org/10.2298/GEI1801193I .,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7604 .

Крсна слава као живи елемент традицијске културе Срба у Дунавској Клисури (Румунија)

Аксић, Нина В.

(Темишвар : Савез Срба у Румунији, 2018)

TY - JOUR
AU - Аксић, Нина В.
PY - 2018
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/7317
AB - Истраживањем три теме традиционалног живота код Срба (Крсна слава, Божић и свадба) на терену Дунавске Клисуре, у селима Белобрешка, Дивич и Стара Молдава, сакупљени су подаци о некадашњим и садашњим начинима празновања. У овом раду представљени су начини светковања Крсне славе (свеца) по традиционалним обрасцима, као и њихова трансформација у модерном друштву, али и узроци и последице тих промена. Уочава се велики број промена у прослављању и вршењу славског обреда, али су ипак сачувани његови основни чиниоци, као и његова структура препознатљива у српској традицији. Посебна пажња скренута је на Крсну славу, као на идентитетски елемент Срба у Румунији, уз помоћ кога се и данас препознаје српска заједница и захваљујући коме Срби опстају у мултикултуралној средини.
AB - By researching three themes of traditional life among Serbs (Saint Patron, Christmas and Wedding), on the field of the Danube Gorge, in villages Belobreška, Divič and StaraMoldava, were collected data on past and present ways of celebration. In this paper, the ways of observing the Saint Patron (Saint) with traditional patterns, as well as their transformation in modern society, are presented, as well as the causes and consequences of these changes. There are a number of changes in the celebration and performing of the celebration, but they are nevertheless preserved its basic factors and its structure recognizable to the Serbian tradition. Special attention has been paid to Saint Patron as the identity element of the Serbs in Romania with the help of which the Serbian community is still recognized today and thanks to which it survives in a multicultural environment.
PB - Темишвар : Савез Срба у Румунији
PB - Ниш : Универзитет у Нишу, Филозофски факултет
PB - Темишвар : Филолошки, историјски и теолошки факултет Западног универзитета у Темишвару
T2 - Исходишта
T1 - Крсна слава као живи елемент традицијске културе Срба у Дунавској Клисури (Румунија)
T1 - Patron saint like alive element of traditional culture of Serbs in Danube Gorge (Romania)
SP - 9
EP - 28
VL - 4
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7317
ER - 
@article{
author = "Аксић, Нина В.",
year = "2018",
abstract = "Истраживањем три теме традиционалног живота код Срба (Крсна слава, Божић и свадба) на терену Дунавске Клисуре, у селима Белобрешка, Дивич и Стара Молдава, сакупљени су подаци о некадашњим и садашњим начинима празновања. У овом раду представљени су начини светковања Крсне славе (свеца) по традиционалним обрасцима, као и њихова трансформација у модерном друштву, али и узроци и последице тих промена. Уочава се велики број промена у прослављању и вршењу славског обреда, али су ипак сачувани његови основни чиниоци, као и његова структура препознатљива у српској традицији. Посебна пажња скренута је на Крсну славу, као на идентитетски елемент Срба у Румунији, уз помоћ кога се и данас препознаје српска заједница и захваљујући коме Срби опстају у мултикултуралној средини., By researching three themes of traditional life among Serbs (Saint Patron, Christmas and Wedding), on the field of the Danube Gorge, in villages Belobreška, Divič and StaraMoldava, were collected data on past and present ways of celebration. In this paper, the ways of observing the Saint Patron (Saint) with traditional patterns, as well as their transformation in modern society, are presented, as well as the causes and consequences of these changes. There are a number of changes in the celebration and performing of the celebration, but they are nevertheless preserved its basic factors and its structure recognizable to the Serbian tradition. Special attention has been paid to Saint Patron as the identity element of the Serbs in Romania with the help of which the Serbian community is still recognized today and thanks to which it survives in a multicultural environment.",
publisher = "Темишвар : Савез Срба у Румунији, Ниш : Универзитет у Нишу, Филозофски факултет, Темишвар : Филолошки, историјски и теолошки факултет Западног универзитета у Темишвару",
journal = "Исходишта",
title = "Крсна слава као живи елемент традицијске културе Срба у Дунавској Клисури (Румунија), Patron saint like alive element of traditional culture of Serbs in Danube Gorge (Romania)",
pages = "9-28",
volume = "4",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7317"
}
Аксић, Н. В.. (2018). Крсна слава као живи елемент традицијске културе Срба у Дунавској Клисури (Румунија). in Исходишта
Темишвар : Савез Срба у Румунији., 4, 9-28.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7317
Аксић НВ. Крсна слава као живи елемент традицијске културе Срба у Дунавској Клисури (Румунија). in Исходишта. 2018;4:9-28.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7317 .
Аксић, Нина В., "Крсна слава као живи елемент традицијске културе Срба у Дунавској Клисури (Румунија)" in Исходишта, 4 (2018):9-28,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7317 .