Ethnic and social stratification of the Balkans

Link to this page

info:eu-repo/grantAgreement/MESTD/MPN2006-2010/148011/RS//

Ethnic and social stratification of the Balkans (en)
Етничка и социјална стратификација Балкана (sr)
Etnička i socijalna stratifikacija Balkana (sr_RS)
Authors

Publications

Велика сеоба Срба у колективном памћењу: Заједнице памћења и жанрови

Илић (Мандић), Марија

(Београд : Балканолошки институт САНУ, 2011)

TY - CHAP
AU - Илић (Мандић), Марија
PY - 2011
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/8196
AB - Овај рад се бави нарацијом и конфабулацијом велике српске миграције у Хабзбуршко царство која се десила 1690. године. Конфабулација овог историјског догађаја је анализирана преко различитих жанрова као репертоара културног памћења и међу сећањима различитих српских заједница. Стога, анализа садржи мноштво извора, као
што су: српски историјски опис догађаја, забелешке које су настале у седамнаестом и осамнаестом веку, усмене саге из српских региона који су расељени током миграције (тј. Косово, источна Србија), јавне комеморације од стране Срба у Мађарској и усмена предања која су сакупљена међу Србима у Мађарској током рада на терену. Анализа потврђује да је комеморација Велике сеобе – која је евентуално „записана“ у српском националном колективном памћењу, било званичном или колоквијалном – дискутабилна и зависи од различитих заједница и жанрова меморије, као и од јачине односа у друштву.
AB - The paper deals with the narration and confabulation of the Great Serb Migration into the Habsburg Empire that took place in 1690. The confabulation of this historical event has been analyzed across different genres as repertoires of cultural memory and among different Serbian communities of memory. Thus, the analysis contained many sources: such as the Serbian historical description of the event, the records that were made throughout the 17th and 18th century, oral sagas from the Serbian regions that were depopulated by the Migration (e.g. Kosovo, Eastern Serbia), the public commemorations by the Serbs in Hungary, and the oral narratives collected among the Serbs in Hungary during the fieldwork. The analysis proved that commemoration of the Great Migration – that was eventually engraved into the Serbian national collective memory, either official or vernacular – is arguable, dependant upon different communities and genres of memory, as well as on power relations in the society.
PB - Београд : Балканолошки институт САНУ
PB - Београд : Филолошки факултет Универзитета у Београду
T2 - Жива реч. Зборник у част проф. Наде Милошевић-Ђорђевић [The Word of Mouth. Collection Dedicated to Prof. Nada Milošević-Đorđević]
T1 - Велика сеоба Срба у колективном памћењу: Заједнице памћења и жанрови
T1 - Great Serb Migration in Collective Memory: Communities of Memory and Genres
SP - 215
EP - 234
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8196
ER - 
@inbook{
author = "Илић (Мандић), Марија",
year = "2011",
abstract = "Овај рад се бави нарацијом и конфабулацијом велике српске миграције у Хабзбуршко царство која се десила 1690. године. Конфабулација овог историјског догађаја је анализирана преко различитих жанрова као репертоара културног памћења и међу сећањима различитих српских заједница. Стога, анализа садржи мноштво извора, као
што су: српски историјски опис догађаја, забелешке које су настале у седамнаестом и осамнаестом веку, усмене саге из српских региона који су расељени током миграције (тј. Косово, источна Србија), јавне комеморације од стране Срба у Мађарској и усмена предања која су сакупљена међу Србима у Мађарској током рада на терену. Анализа потврђује да је комеморација Велике сеобе – која је евентуално „записана“ у српском националном колективном памћењу, било званичном или колоквијалном – дискутабилна и зависи од различитих заједница и жанрова меморије, као и од јачине односа у друштву., The paper deals with the narration and confabulation of the Great Serb Migration into the Habsburg Empire that took place in 1690. The confabulation of this historical event has been analyzed across different genres as repertoires of cultural memory and among different Serbian communities of memory. Thus, the analysis contained many sources: such as the Serbian historical description of the event, the records that were made throughout the 17th and 18th century, oral sagas from the Serbian regions that were depopulated by the Migration (e.g. Kosovo, Eastern Serbia), the public commemorations by the Serbs in Hungary, and the oral narratives collected among the Serbs in Hungary during the fieldwork. The analysis proved that commemoration of the Great Migration – that was eventually engraved into the Serbian national collective memory, either official or vernacular – is arguable, dependant upon different communities and genres of memory, as well as on power relations in the society.",
publisher = "Београд : Балканолошки институт САНУ, Београд : Филолошки факултет Универзитета у Београду",
journal = "Жива реч. Зборник у част проф. Наде Милошевић-Ђорђевић [The Word of Mouth. Collection Dedicated to Prof. Nada Milošević-Đorđević]",
booktitle = "Велика сеоба Срба у колективном памћењу: Заједнице памћења и жанрови, Great Serb Migration in Collective Memory: Communities of Memory and Genres",
pages = "215-234",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8196"
}
Илић (Мандић), М.. (2011). Велика сеоба Срба у колективном памћењу: Заједнице памћења и жанрови. in Жива реч. Зборник у част проф. Наде Милошевић-Ђорђевић [The Word of Mouth. Collection Dedicated to Prof. Nada Milošević-Đorđević]
Београд : Балканолошки институт САНУ., 215-234.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8196
Илић (Мандић) М. Велика сеоба Срба у колективном памћењу: Заједнице памћења и жанрови. in Жива реч. Зборник у част проф. Наде Милошевић-Ђорђевић [The Word of Mouth. Collection Dedicated to Prof. Nada Milošević-Đorđević]. 2011;:215-234.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8196 .
Илић (Мандић), Марија, "Велика сеоба Срба у колективном памћењу: Заједнице памћења и жанрови" in Жива реч. Зборник у част проф. Наде Милошевић-Ђорђевић [The Word of Mouth. Collection Dedicated to Prof. Nada Milošević-Đorđević] (2011):215-234,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8196 .

Усмени дискурс Срба из Чипа у Мађарској: Између колективног и индивидуалног

Илић (Мандић), Марија

(2010)

TY - THES
AU - Илић (Мандић), Марија
PY - 2010
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/8569
AB - This dissertation analyzes ways in which ethnic identity is construed in the oral discourse of the older members of the Serbian speech community from Szigetcsép, Hungary. The Szigetcsép speech community, with fewer than a hundred members at the moment, represents an example of a small scale traditional community facing language shift from Serbian to Hungarian. Thus, a sociolinguistic description of the minority language situation and the Serbian language use in Hungary is presented followed by the discourse analysis. The discourse analysis is based upon the transcripts of the interviews conducted with interlocutors from Szigetcsép. Ethnic identity is viewed as a special form of social practice in which discursive practices play a central role in its formation and expression. The discursive construction of ethnic identity is associated with a narrative genre and concept of the so called (personal, ethnic or national) narrative identity. Therefore, the present analysis attempted to distinguish themes, linguistic means, and forms that were used in the narrative identity construction by the interlocutors. The internal dialogicity between authoritative and internally persuasive discourse, as well as between collective and individual ideology, was explored. When analyzing the discourse, a particular focus was placed on oral narratives, which served to affirm and support collective belonging. They were both construed and reiterated by many members of the community. Based on the Szigetcsép case study, it was hypothesized that these narratives, which were dubbed “collective narratives”, should be treated as some of the most important linguistic means employed to construct ethnic narrative identity.
AB - У докторском раду се анализира конструкција етничког идентитета у усменом дискурсу припадника српске говорне заједнице из Чипа (мађ. Szigetcsép) у Мађарској. Након Другог светског рата, чипска говорна заједница улази у процес замене језика од српског ка мађарском. Стога, дискурс анализи претходи опис социолингвистичке ситуације мањинских језика у Мађарској и, посебно, употребе српског језика. Дискурс анализа је заснована на транскриптима интервјуа који су са саговорницима вођени током теренских истраживања у Чипу. Указује се да у конструкцији етничког идентитета, као посебне социјалне праксе, дискурс има централну улогу. Дискурзивна конструкција етничког идентитета се повезује са наративним жанром и концептом (личног, етничког, националног) „наративног идентитета“. У складу с тим анализирају се теме, лингвистичка средства и форме које саговорници користе у конструкцији етничког наративног идентитета. Испитује се унутарња дијалогичност ауторитарног и унутарњег убеђивачког дискурса, односно дијалогичност између колективне и индивидуалне идеологије. У фокусу анализе се посебно налазе усмени наративи које већина саговорника конструише и понавља, а који имају идеолошку функцију изражавања колективне припадности. На основу студије чипског дискурса, поставља се хипотеза да се ове досад неиспитане наративне форме, које су назване „колективним наративима“, могу убројити у најважнија лингвистичка која се користе у конструкцији етничког наративног идентитета.
T1 - Усмени дискурс Срба из Чипа у Мађарској: Између колективног и индивидуалног
T1 - Oral Discourse of the Serbs from Szigetcsép in Hungary: Between Collective and Individual
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8569
ER - 
@phdthesis{
author = "Илић (Мандић), Марија",
year = "2010",
abstract = "This dissertation analyzes ways in which ethnic identity is construed in the oral discourse of the older members of the Serbian speech community from Szigetcsép, Hungary. The Szigetcsép speech community, with fewer than a hundred members at the moment, represents an example of a small scale traditional community facing language shift from Serbian to Hungarian. Thus, a sociolinguistic description of the minority language situation and the Serbian language use in Hungary is presented followed by the discourse analysis. The discourse analysis is based upon the transcripts of the interviews conducted with interlocutors from Szigetcsép. Ethnic identity is viewed as a special form of social practice in which discursive practices play a central role in its formation and expression. The discursive construction of ethnic identity is associated with a narrative genre and concept of the so called (personal, ethnic or national) narrative identity. Therefore, the present analysis attempted to distinguish themes, linguistic means, and forms that were used in the narrative identity construction by the interlocutors. The internal dialogicity between authoritative and internally persuasive discourse, as well as between collective and individual ideology, was explored. When analyzing the discourse, a particular focus was placed on oral narratives, which served to affirm and support collective belonging. They were both construed and reiterated by many members of the community. Based on the Szigetcsép case study, it was hypothesized that these narratives, which were dubbed “collective narratives”, should be treated as some of the most important linguistic means employed to construct ethnic narrative identity., У докторском раду се анализира конструкција етничког идентитета у усменом дискурсу припадника српске говорне заједнице из Чипа (мађ. Szigetcsép) у Мађарској. Након Другог светског рата, чипска говорна заједница улази у процес замене језика од српског ка мађарском. Стога, дискурс анализи претходи опис социолингвистичке ситуације мањинских језика у Мађарској и, посебно, употребе српског језика. Дискурс анализа је заснована на транскриптима интервјуа који су са саговорницима вођени током теренских истраживања у Чипу. Указује се да у конструкцији етничког идентитета, као посебне социјалне праксе, дискурс има централну улогу. Дискурзивна конструкција етничког идентитета се повезује са наративним жанром и концептом (личног, етничког, националног) „наративног идентитета“. У складу с тим анализирају се теме, лингвистичка средства и форме које саговорници користе у конструкцији етничког наративног идентитета. Испитује се унутарња дијалогичност ауторитарног и унутарњег убеђивачког дискурса, односно дијалогичност између колективне и индивидуалне идеологије. У фокусу анализе се посебно налазе усмени наративи које већина саговорника конструише и понавља, а који имају идеолошку функцију изражавања колективне припадности. На основу студије чипског дискурса, поставља се хипотеза да се ове досад неиспитане наративне форме, које су назване „колективним наративима“, могу убројити у најважнија лингвистичка која се користе у конструкцији етничког наративног идентитета.",
title = "Усмени дискурс Срба из Чипа у Мађарској: Између колективног и индивидуалног, Oral Discourse of the Serbs from Szigetcsép in Hungary: Between Collective and Individual",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8569"
}
Илић (Мандић), М.. (2010). Усмени дискурс Срба из Чипа у Мађарској: Између колективног и индивидуалног. .
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8569
Илић (Мандић) М. Усмени дискурс Срба из Чипа у Мађарској: Између колективног и индивидуалног. 2010;.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8569 .
Илић (Мандић), Марија, "Усмени дискурс Срба из Чипа у Мађарској: Између колективног и индивидуалног" (2010),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8569 .

Метапрагматички дискурс Срба из Мађарске: ауторитет стандрда и контактни варијетет

Илић (Мандић), Марија

(Нови Сад : Матица српска, 2010)

TY - JOUR
AU - Илић (Мандић), Марија
PY - 2010
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/8208
AB - У раду се анализира метапрагматички дискурс Срба из Чипа у Мађарској који је инициран употребом контактних израза. Представљају се основне одлике чипске говорне заједнице и употребе језика. На примеру исказа који су добијени у теренским антрополингвистичким интервјуима, показано је да метапрагматички дискурс чипских саговорника одражава унутарњу дијалогичност између двеју често сукобљених идеолошких позиција – ауторитарног стандарда и контактног локалног варијетета.
AB - The paper discusses the metapragmatic discourse of the Serbs from Szigetcsép in Hungary that emerged from the antropolinguistic interviews conducted during the fieldwork. The metapragmatic discourse is generally triggered by “contact expressions”, e.g. by a word or a phrase which is interpreted as an element from another code (language) by the participants in the interaction. A ’contact expression’ is pointed to by the interlocutors when they replace such elements or explicitly refer to the outgoing talk as ’mixed’, ’incorrect’, etc. It is argued that the metapragmatic dsicourse of the Szigetcsép Serbs involves a special kind of internal dialogicity. This dialogicity is established between differing ideological commitments of interlocutors, i.e. between their commitment to the Serbian standard language authority and to the local contact variety.
PB - Нови Сад : Матица српска
T2 - Зборник Матице српске за филологију и лингвистику
T1 - Метапрагматички дискурс Срба из Мађарске: ауторитет стандрда и контактни варијетет
T1 - Metapragmatic Discourse of the Serbs from Hungary: Standard Language Authority and Contact Variety
SP - 181
EP - 197
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8208
ER - 
@article{
author = "Илић (Мандић), Марија",
year = "2010",
abstract = "У раду се анализира метапрагматички дискурс Срба из Чипа у Мађарској који је инициран употребом контактних израза. Представљају се основне одлике чипске говорне заједнице и употребе језика. На примеру исказа који су добијени у теренским антрополингвистичким интервјуима, показано је да метапрагматички дискурс чипских саговорника одражава унутарњу дијалогичност између двеју често сукобљених идеолошких позиција – ауторитарног стандарда и контактног локалног варијетета., The paper discusses the metapragmatic discourse of the Serbs from Szigetcsép in Hungary that emerged from the antropolinguistic interviews conducted during the fieldwork. The metapragmatic discourse is generally triggered by “contact expressions”, e.g. by a word or a phrase which is interpreted as an element from another code (language) by the participants in the interaction. A ’contact expression’ is pointed to by the interlocutors when they replace such elements or explicitly refer to the outgoing talk as ’mixed’, ’incorrect’, etc. It is argued that the metapragmatic dsicourse of the Szigetcsép Serbs involves a special kind of internal dialogicity. This dialogicity is established between differing ideological commitments of interlocutors, i.e. between their commitment to the Serbian standard language authority and to the local contact variety.",
publisher = "Нови Сад : Матица српска",
journal = "Зборник Матице српске за филологију и лингвистику",
title = "Метапрагматички дискурс Срба из Мађарске: ауторитет стандрда и контактни варијетет, Metapragmatic Discourse of the Serbs from Hungary: Standard Language Authority and Contact Variety",
pages = "181-197",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8208"
}
Илић (Мандић), М.. (2010). Метапрагматички дискурс Срба из Мађарске: ауторитет стандрда и контактни варијетет. in Зборник Матице српске за филологију и лингвистику
Нови Сад : Матица српска., 181-197.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8208
Илић (Мандић) М. Метапрагматички дискурс Срба из Мађарске: ауторитет стандрда и контактни варијетет. in Зборник Матице српске за филологију и лингвистику. 2010;:181-197.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8208 .
Илић (Мандић), Марија, "Метапрагматички дискурс Срба из Мађарске: ауторитет стандрда и контактни варијетет" in Зборник Матице српске за филологију и лингвистику (2010):181-197,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8208 .

Ideologija nostalgije u etnolingvističkom intervjuu

Ilić (Mandić), Marija

(Београд : Етнолошко-антрополошко друштво Србије, 2010)

TY - JOUR
AU - Ilić (Mandić), Marija
PY - 2010
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/8288
AB - U radu se analizira nostalgija kao ideologija i diskurzivni sistem. Klasican etnolingvisticki
intervju razmatra se kao prototip „nostalgicnog“ intervjua. Analizom iskaza istraživaca i sagovornika pokazuje se kako nostalgicni diskurs utice na konstrukciju ekspertskog znanja o zajednicama koje se istražuju. Konacno, etnolingvisticki intervju se poredi sa intervjuima iz srodnih disciplina – dijalektološkim, etnografskim i sociolingvistickim – i istice se potreba da se umesto klasicnih nostalgicnih intervjua razvijaju novi, (auto)refleksivni pristupi.
AB - This paper analyzes nostalgia as ideology and discursive system. The classic ethnolinguistic interview is reconsidered as a prototype of a ‘nostalgic’ interview. By analyzing statements of the researcher and the informants, it will be showcased how the nostalgic discourse influences the construction of the expert knowledge on communities under scrutiny. Finally, the ethnolinguistic interview is compared to interviews from related disciplines (the dialectological, ethnographic and sociolinguistic interview) – the author emphasizes the need to develop new, (self)reflective approaches instead of classic nostalgic interviews.
PB - Београд : Етнолошко-антрополошко друштво Србије
T2 - Eтнолошко-антрополошке свеске
T1 - Ideologija nostalgije u etnolingvističkom intervjuu
T1 - Ideology of Nostalgia in Ethnolinguistic Interview
SP - 65
EP - 75
IS - 15 (4)
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8288
ER - 
@article{
author = "Ilić (Mandić), Marija",
year = "2010",
abstract = "U radu se analizira nostalgija kao ideologija i diskurzivni sistem. Klasican etnolingvisticki
intervju razmatra se kao prototip „nostalgicnog“ intervjua. Analizom iskaza istraživaca i sagovornika pokazuje se kako nostalgicni diskurs utice na konstrukciju ekspertskog znanja o zajednicama koje se istražuju. Konacno, etnolingvisticki intervju se poredi sa intervjuima iz srodnih disciplina – dijalektološkim, etnografskim i sociolingvistickim – i istice se potreba da se umesto klasicnih nostalgicnih intervjua razvijaju novi, (auto)refleksivni pristupi., This paper analyzes nostalgia as ideology and discursive system. The classic ethnolinguistic interview is reconsidered as a prototype of a ‘nostalgic’ interview. By analyzing statements of the researcher and the informants, it will be showcased how the nostalgic discourse influences the construction of the expert knowledge on communities under scrutiny. Finally, the ethnolinguistic interview is compared to interviews from related disciplines (the dialectological, ethnographic and sociolinguistic interview) – the author emphasizes the need to develop new, (self)reflective approaches instead of classic nostalgic interviews.",
publisher = "Београд : Етнолошко-антрополошко друштво Србије",
journal = "Eтнолошко-антрополошке свеске",
title = "Ideologija nostalgije u etnolingvističkom intervjuu, Ideology of Nostalgia in Ethnolinguistic Interview",
pages = "65-75",
number = "15 (4)",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8288"
}
Ilić (Mandić), M.. (2010). Ideologija nostalgije u etnolingvističkom intervjuu. in Eтнолошко-антрополошке свеске
Београд : Етнолошко-антрополошко друштво Србије.(15 (4)), 65-75.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8288
Ilić (Mandić) M. Ideologija nostalgije u etnolingvističkom intervjuu. in Eтнолошко-антрополошке свеске. 2010;(15 (4)):65-75.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8288 .
Ilić (Mandić), Marija, "Ideologija nostalgije u etnolingvističkom intervjuu" in Eтнолошко-антрополошке свеске, no. 15 (4) (2010):65-75,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8288 .

Наративи личног искуства и међуетнички бракови међу Србима у Мађарској

Илић (Мандић), Марија

(Beograd : Institut za etnologiju i antropologiju Odeljenja za etnologiju i antropologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, 2010)

TY - JOUR
AU - Илић (Мандић), Марија
PY - 2010
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/8238
AB - У раду се анализирају наративи Срба из Чипа у Мађарској о међуетничким браковима, који су добијени током антрополингвистичких теренских интервјуа. Након Другог светског рата, број међуетничких бракова међу Србима у Мађарској је нагло порастао и достигао једну од највиших стопа егзогамије међу мањинама. У складу с тим, тема међуетничкиих бракова постаје предмет преговарања, преиспитивања и сукобљавања различитих идеолошких позиција. На примеру два наратива чипских саговорника показује се како наратори сукобљене, идеолошке опције доводе у унутарњи дијалог и како позиционирају своју тачку гледишта.
AB - In this paper narratives on interethnic marriages are analyzed. The narratives are extracted from the interviews which were conducted during the fieldwork in Szigetcsép, Hungary. Since the Second World War, the Serbs in Hungary have had a very high exogamy rate. Hence, the issue of interethnic marriages turned out to be a subject of constant negotiation, internal dialogism, and ideological dispute. Based on the analysis of two personal experience narratives, the paper attempts to illustrate how interlocutors construct internal dialogism, orient themselves and express their points of view with regard to interethnic marriages.
PB - Beograd : Institut za etnologiju i antropologiju Odeljenja za etnologiju i antropologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu
T2 - Antropologija
T1 - Наративи личног искуства и међуетнички бракови међу Србима у Мађарској
T1 - Personal Experience Narratives among the Serbs in Hungary
SP - 99
EP - 120
IS - 10 (3)
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8238
ER - 
@article{
author = "Илић (Мандић), Марија",
year = "2010",
abstract = "У раду се анализирају наративи Срба из Чипа у Мађарској о међуетничким браковима, који су добијени током антрополингвистичких теренских интервјуа. Након Другог светског рата, број међуетничких бракова међу Србима у Мађарској је нагло порастао и достигао једну од највиших стопа егзогамије међу мањинама. У складу с тим, тема међуетничкиих бракова постаје предмет преговарања, преиспитивања и сукобљавања различитих идеолошких позиција. На примеру два наратива чипских саговорника показује се како наратори сукобљене, идеолошке опције доводе у унутарњи дијалог и како позиционирају своју тачку гледишта., In this paper narratives on interethnic marriages are analyzed. The narratives are extracted from the interviews which were conducted during the fieldwork in Szigetcsép, Hungary. Since the Second World War, the Serbs in Hungary have had a very high exogamy rate. Hence, the issue of interethnic marriages turned out to be a subject of constant negotiation, internal dialogism, and ideological dispute. Based on the analysis of two personal experience narratives, the paper attempts to illustrate how interlocutors construct internal dialogism, orient themselves and express their points of view with regard to interethnic marriages.",
publisher = "Beograd : Institut za etnologiju i antropologiju Odeljenja za etnologiju i antropologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu",
journal = "Antropologija",
title = "Наративи личног искуства и међуетнички бракови међу Србима у Мађарској, Personal Experience Narratives among the Serbs in Hungary",
pages = "99-120",
number = "10 (3)",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8238"
}
Илић (Мандић), М.. (2010). Наративи личног искуства и међуетнички бракови међу Србима у Мађарској. in Antropologija
Beograd : Institut za etnologiju i antropologiju Odeljenja za etnologiju i antropologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.(10 (3)), 99-120.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8238
Илић (Мандић) М. Наративи личног искуства и међуетнички бракови међу Србима у Мађарској. in Antropologija. 2010;(10 (3)):99-120.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8238 .
Илић (Мандић), Марија, "Наративи личног искуства и међуетнички бракови међу Србима у Мађарској" in Antropologija, no. 10 (3) (2010):99-120,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8238 .

Diaspora and Diasporic Awareness in the Oral Discourse of the Serbs Hungary

Илић (Мандић), Марија

(Београд : Етнографски институт САНУ, 2010)

TY - JOUR
AU - Илић (Мандић), Марија
PY - 2010
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/8237
AB - У раду се анализира појам дијаспоре и указује се на два основна концепта – конвенционални и постмодерни. Разматрају се конструкти дијаспоре у јавном дискурсу Србије. Излажу се одлике заједнице Срба из Чипа, која своје порекло изводи од историјске миграције у Угарску из XV века. У анализи усменог дискурса, који је забележен током антрополингвистичких теренских истраживања, указује се на различите идеолошке концепте на којима се заснива дијаспорична свест чипских Срба.
AB - The paper discusses concepts of Diaspora and Diasporic awareness across various discourse types. In the introductory part, it is distinguished between two main concepts: a “conventional” and a postmodern one. Special emphasis is placed upon the concepts of Diaspora that were employed in the oral discourse of the Serbs from Szgietcsép in Hungary. Through the analysis and interpretation of the narratives it is argued that interlocutors’ oral discourses reflect an ideological diversity which varies from a conventional, organic model of Diaspora to an experience of “Otherness” that goes along with being a minority in every single national culture.
PB - Београд : Етнографски институт САНУ
T2 - Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA
T1 - Diaspora and Diasporic Awareness in the Oral Discourse of the Serbs Hungary
T1 - Дијаспора и дијaспорична свест: анализа усменог дискурса Срба из Чипа у Мађарској
SP - 147
EP - 162
IS - 58 (2)
DO - 10.2298/GEI1002144I
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8237
ER - 
@article{
author = "Илић (Мандић), Марија",
year = "2010",
abstract = "У раду се анализира појам дијаспоре и указује се на два основна концепта – конвенционални и постмодерни. Разматрају се конструкти дијаспоре у јавном дискурсу Србије. Излажу се одлике заједнице Срба из Чипа, која своје порекло изводи од историјске миграције у Угарску из XV века. У анализи усменог дискурса, који је забележен током антрополингвистичких теренских истраживања, указује се на различите идеолошке концепте на којима се заснива дијаспорична свест чипских Срба., The paper discusses concepts of Diaspora and Diasporic awareness across various discourse types. In the introductory part, it is distinguished between two main concepts: a “conventional” and a postmodern one. Special emphasis is placed upon the concepts of Diaspora that were employed in the oral discourse of the Serbs from Szgietcsép in Hungary. Through the analysis and interpretation of the narratives it is argued that interlocutors’ oral discourses reflect an ideological diversity which varies from a conventional, organic model of Diaspora to an experience of “Otherness” that goes along with being a minority in every single national culture.",
publisher = "Београд : Етнографски институт САНУ",
journal = "Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA",
title = "Diaspora and Diasporic Awareness in the Oral Discourse of the Serbs Hungary, Дијаспора и дијaспорична свест: анализа усменог дискурса Срба из Чипа у Мађарској",
pages = "147-162",
number = "58 (2)",
doi = "10.2298/GEI1002144I",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8237"
}
Илић (Мандић), М.. (2010). Diaspora and Diasporic Awareness in the Oral Discourse of the Serbs Hungary. in Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA
Београд : Етнографски институт САНУ.(58 (2)), 147-162.
https://doi.org/10.2298/GEI1002144I
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8237
Илић (Мандић) М. Diaspora and Diasporic Awareness in the Oral Discourse of the Serbs Hungary. in Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA. 2010;(58 (2)):147-162.
doi:10.2298/GEI1002144I
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8237 .
Илић (Мандић), Марија, "Diaspora and Diasporic Awareness in the Oral Discourse of the Serbs Hungary" in Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA, no. 58 (2) (2010):147-162,
https://doi.org/10.2298/GEI1002144I .,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8237 .

'Up there is a foggy mountain': An ethnomusicological-filological contribution on a traditional song from the Kopaonik region

Jovanović, Jelena; Radić, Prvoslav

(2009)

TY - JOUR
AU - Jovanović, Jelena
AU - Radić, Prvoslav
PY - 2009
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/2668
AB - A comparative ethnomusicological and philological analysis was made of the narrative song (ballad) field recording Tamo gore maglita planina, from the village of Mrča, Kopaonik mountain region, South Serbia. The song was sung by Sultana Savić (b. in 1903) whose birthplace is the nearby village of Štava. Philological analysis revealed that the features of the song's language belong primarily to the Kosovo-Resava dialect type, with occasional influences from Prizren-Timok speech. The song's content shows its connection to old Balkan beliefs, partly personified by the shepherd mythological couple of Radoje (Vlašić Radule) and Janja. Ethnomusicological analysis provides numerous arguments (rudimentary monothematic form, refrain pause, tone row consisting of trichord, repetitiveness) to support the assumption that the song is a part of the archaic Balkan, Serbian and South Slavic ritual vocal tradition, formed, most probably, under the predominant influence of Dinaric rural vocal culture. These findings are also complementary to Jovan Cvijić's anthropogeographical remarks about the region where the song originates from.
AB - U radu je sa dvojakog - etnomuzikološkog i filološkog - stanovništa analitički obrađena tradicionalna slavska pripovedna pesma iz regiona Kopaonika. Rezultati uporednog sagledavanja njenih osobina pokazuju da je reč o reliktu arhaične srpske, južnoslovenske i šire, balkanske obredne tradicije.
T2 - Музикологија / Musicology
T1 - 'Up there is a foggy mountain': An ethnomusicological-filological contribution on a traditional song from the Kopaonik region
T1 - Tamo gore maglita planina - etnomuzikološko-filološki prilog o jednoj pesmi iz kopaoničkog kraja
SP - 153
EP - 164
IS - 9
DO - 10.2298/MUZ0909153J
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_2668
ER - 
@article{
author = "Jovanović, Jelena and Radić, Prvoslav",
year = "2009",
abstract = "A comparative ethnomusicological and philological analysis was made of the narrative song (ballad) field recording Tamo gore maglita planina, from the village of Mrča, Kopaonik mountain region, South Serbia. The song was sung by Sultana Savić (b. in 1903) whose birthplace is the nearby village of Štava. Philological analysis revealed that the features of the song's language belong primarily to the Kosovo-Resava dialect type, with occasional influences from Prizren-Timok speech. The song's content shows its connection to old Balkan beliefs, partly personified by the shepherd mythological couple of Radoje (Vlašić Radule) and Janja. Ethnomusicological analysis provides numerous arguments (rudimentary monothematic form, refrain pause, tone row consisting of trichord, repetitiveness) to support the assumption that the song is a part of the archaic Balkan, Serbian and South Slavic ritual vocal tradition, formed, most probably, under the predominant influence of Dinaric rural vocal culture. These findings are also complementary to Jovan Cvijić's anthropogeographical remarks about the region where the song originates from., U radu je sa dvojakog - etnomuzikološkog i filološkog - stanovništa analitički obrađena tradicionalna slavska pripovedna pesma iz regiona Kopaonika. Rezultati uporednog sagledavanja njenih osobina pokazuju da je reč o reliktu arhaične srpske, južnoslovenske i šire, balkanske obredne tradicije.",
journal = "Музикологија / Musicology",
title = "'Up there is a foggy mountain': An ethnomusicological-filological contribution on a traditional song from the Kopaonik region, Tamo gore maglita planina - etnomuzikološko-filološki prilog o jednoj pesmi iz kopaoničkog kraja",
pages = "153-164",
number = "9",
doi = "10.2298/MUZ0909153J",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_2668"
}
Jovanović, J.,& Radić, P.. (2009). 'Up there is a foggy mountain': An ethnomusicological-filological contribution on a traditional song from the Kopaonik region. in Музикологија / Musicology(9), 153-164.
https://doi.org/10.2298/MUZ0909153J
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_2668
Jovanović J, Radić P. 'Up there is a foggy mountain': An ethnomusicological-filological contribution on a traditional song from the Kopaonik region. in Музикологија / Musicology. 2009;(9):153-164.
doi:10.2298/MUZ0909153J
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_2668 .
Jovanović, Jelena, Radić, Prvoslav, "'Up there is a foggy mountain': An ethnomusicological-filological contribution on a traditional song from the Kopaonik region" in Музикологија / Musicology, no. 9 (2009):153-164,
https://doi.org/10.2298/MUZ0909153J .,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_2668 .

Моћ књижевности: in memoriam Ана Радин

(Београд : Балканолошки институт Српске академије наука и уметности, 2009)

TY - BOOK
PY - 2009
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/3968
PB - Београд : Балканолошки институт Српске академије наука и уметности
T1 - Моћ књижевности: in memoriam Ана Радин
T1 - The power of literature
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_3968
ER - 
@book{
year = "2009",
publisher = "Београд : Балканолошки институт Српске академије наука и уметности",
title = "Моћ књижевности: in memoriam Ана Радин, The power of literature",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_3968"
}
(2009). Моћ књижевности: in memoriam Ана Радин. 
Београд : Балканолошки институт Српске академије наука и уметности..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_3968
Моћ књижевности: in memoriam Ана Радин. 2009;.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_3968 .
"Моћ књижевности: in memoriam Ана Радин" (2009),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_3968 .

Dynamics of linguistic and social change: Minority languages in Hungary and the sociolinguistic situation of Serbian

Илић, Марија

(2009)

TY - JOUR
AU - Илић, Марија
PY - 2009
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/2979
AB - Over the past decades, minority languages and processes of language shift/maintenance have become an important scholarly concern. This paper aims to describe in brief the sociolinguistic situation of the Serbian minority language in Hungary with special attention paid to the relation between language ideology and processes of language shift/maintenance. The first section of this paper presents the current socio-political framework for protection of minority languages in Hungary. The second paper's section provides an overview of the main sociolinguistic surveys of the minority languages in Hungary that have had many centuries of contact with Serbian i.e. German, Romanian, Bulgarian, and Croatian. Finally, the paper provides a quick recapitulation of the Serbian language research in Hungary, and depicts the current sociolinguistic situation of Serbian.
AB - Predstavlja se kratki sociolingvistički opis srpskog kao manjinskog jezika u Mađarskoj, i to pre svega odnos dvojezičnosti, održanja/zamene jezika i jezičke ideologije govornika. Radi uvida u društveni kontekst daje se pregled sociolingvističkih proučavanja manjinskih jezika koji imaju razvijeni kontakt sa srpskim, i to: nemačkog, rumunskog, bugarskog, hrvatskog. Na kraju, dat je kratak pregled dosadašnjih istraživanja srpskog jezika u Mađarskoj i opisana je savremena sociolingvistička situacija srpskog kao manjinskog jezika.
T2 - Јужнословенски филолог
T1 - Dynamics of linguistic and social change: Minority languages in Hungary and the sociolinguistic situation of Serbian
T1 - Динамика језичке и социјалне промене - о мањинским језицима у мађарској с посебним освртом На српски језик
SP - 331
EP - 357
IS - 65
DO - 10.2298/JFI0965331I
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_2979
ER - 
@article{
author = "Илић, Марија",
year = "2009",
abstract = "Over the past decades, minority languages and processes of language shift/maintenance have become an important scholarly concern. This paper aims to describe in brief the sociolinguistic situation of the Serbian minority language in Hungary with special attention paid to the relation between language ideology and processes of language shift/maintenance. The first section of this paper presents the current socio-political framework for protection of minority languages in Hungary. The second paper's section provides an overview of the main sociolinguistic surveys of the minority languages in Hungary that have had many centuries of contact with Serbian i.e. German, Romanian, Bulgarian, and Croatian. Finally, the paper provides a quick recapitulation of the Serbian language research in Hungary, and depicts the current sociolinguistic situation of Serbian., Predstavlja se kratki sociolingvistički opis srpskog kao manjinskog jezika u Mađarskoj, i to pre svega odnos dvojezičnosti, održanja/zamene jezika i jezičke ideologije govornika. Radi uvida u društveni kontekst daje se pregled sociolingvističkih proučavanja manjinskih jezika koji imaju razvijeni kontakt sa srpskim, i to: nemačkog, rumunskog, bugarskog, hrvatskog. Na kraju, dat je kratak pregled dosadašnjih istraživanja srpskog jezika u Mađarskoj i opisana je savremena sociolingvistička situacija srpskog kao manjinskog jezika.",
journal = "Јужнословенски филолог",
title = "Dynamics of linguistic and social change: Minority languages in Hungary and the sociolinguistic situation of Serbian, Динамика језичке и социјалне промене - о мањинским језицима у мађарској с посебним освртом На српски језик",
pages = "331-357",
number = "65",
doi = "10.2298/JFI0965331I",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_2979"
}
Илић, М.. (2009). Dynamics of linguistic and social change: Minority languages in Hungary and the sociolinguistic situation of Serbian. in Јужнословенски филолог(65), 331-357.
https://doi.org/10.2298/JFI0965331I
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_2979
Илић М. Dynamics of linguistic and social change: Minority languages in Hungary and the sociolinguistic situation of Serbian. in Јужнословенски филолог. 2009;(65):331-357.
doi:10.2298/JFI0965331I
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_2979 .
Илић, Марија, "Dynamics of linguistic and social change: Minority languages in Hungary and the sociolinguistic situation of Serbian" in Јужнословенски филолог, no. 65 (2009):331-357,
https://doi.org/10.2298/JFI0965331I .,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_2979 .

Current dialectological research in Serbian linguistics and language contact issues

Вучковић, Марија

(2009)

TY - JOUR
AU - Вучковић, Марија
PY - 2009
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/2980
AB - Examined in this paper is the attitude of current Serbian dialectology towards phenomena that are the subject matter of contact linguistics. The aim of the study is to show which types of contact situations and their outcomes are investigated by dialectologists and which are, by applying certain methodological procedures, excluded or at least minimised. The survey of the scholarly production in the field reveals that the attention has been given to the dialectal lexical and structural borrowings from the neigh bouring languages, as well as the interdialectal interference, the contact-induced Balkan innovations and analytic tendency in dialects (which are of particular significance for the study of the Balkan Sprachbund), the mutual influences of standard language and dialects, the sociolinguistic factors determining the dialectal variations that result from language contact, urban dialects and even bilingualism. It should be noted that not all issues have been equally addressed: some of them are well established in the field, while the others only give hints of possible future trends within the discipline. The observed changes in the focus as well as in methodology of its investigations make dialectology more open to the issues contact linguistics is interested in.
AB - U radu se ispituje odnos savremene srpske dijalektologije prema pojavama koje su predmet proučavanja kontaktne lingvistike. Razmatra se koji su tipovi kontaktnih situacija i pojava izazvanih jezičkim kontaktima proučavani u okviru ove jezičke discipline, a koji se pak primenom metodoloških postupaka isključuju ili svode na najmanju moguću meru. Pregledom literature iz ove oblasti ustanovljeno je da su dijalektolozi posvećivali pažnju leksičkim i strukturnim pozajmljenicama uglavnom iz susednih jezika, međudijalekatskoj interferenciji, procesima analitizacije i balkanizacije indukovanim jezičkim kontaktima (a važnim za istraživanja balkanskog jezičkog saveza), zatim uzajamnim uticajima standardnog jezika i dijalekata, sociolingvističkim faktorima koji uslovljavaju variranja proistekla iz kontakata različitih varijeteta, urbanim dijalektima, pa čak i bilingvizmu. Treba imati u vidu da nisu sve ove teme ispitivane u jednakoj meri, te da su neke od njih manje-više fundirane u okviru dijalektologije, dok druge predstavljaju tek naznake mogućih daljih pravaca razvoja ove discipline. Uočene nove tendencije u izboru predmeta i u metodologiji dijalektoloških istraživanja čine dijalektologiju otvorenijom za probleme koji zanimaju kontaktnu lingvistiku.
T2 - Јужнословенски филолог
T1 - Current dialectological research in Serbian linguistics and language contact issues
T1 - Савремена дијалектолошка истраживања у српској лингвистици и проблематика језика у контакту
SP - 405
EP - 423
IS - 65
DO - 10.2298/JFI0965405V
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_2980
ER - 
@article{
author = "Вучковић, Марија",
year = "2009",
abstract = "Examined in this paper is the attitude of current Serbian dialectology towards phenomena that are the subject matter of contact linguistics. The aim of the study is to show which types of contact situations and their outcomes are investigated by dialectologists and which are, by applying certain methodological procedures, excluded or at least minimised. The survey of the scholarly production in the field reveals that the attention has been given to the dialectal lexical and structural borrowings from the neigh bouring languages, as well as the interdialectal interference, the contact-induced Balkan innovations and analytic tendency in dialects (which are of particular significance for the study of the Balkan Sprachbund), the mutual influences of standard language and dialects, the sociolinguistic factors determining the dialectal variations that result from language contact, urban dialects and even bilingualism. It should be noted that not all issues have been equally addressed: some of them are well established in the field, while the others only give hints of possible future trends within the discipline. The observed changes in the focus as well as in methodology of its investigations make dialectology more open to the issues contact linguistics is interested in., U radu se ispituje odnos savremene srpske dijalektologije prema pojavama koje su predmet proučavanja kontaktne lingvistike. Razmatra se koji su tipovi kontaktnih situacija i pojava izazvanih jezičkim kontaktima proučavani u okviru ove jezičke discipline, a koji se pak primenom metodoloških postupaka isključuju ili svode na najmanju moguću meru. Pregledom literature iz ove oblasti ustanovljeno je da su dijalektolozi posvećivali pažnju leksičkim i strukturnim pozajmljenicama uglavnom iz susednih jezika, međudijalekatskoj interferenciji, procesima analitizacije i balkanizacije indukovanim jezičkim kontaktima (a važnim za istraživanja balkanskog jezičkog saveza), zatim uzajamnim uticajima standardnog jezika i dijalekata, sociolingvističkim faktorima koji uslovljavaju variranja proistekla iz kontakata različitih varijeteta, urbanim dijalektima, pa čak i bilingvizmu. Treba imati u vidu da nisu sve ove teme ispitivane u jednakoj meri, te da su neke od njih manje-više fundirane u okviru dijalektologije, dok druge predstavljaju tek naznake mogućih daljih pravaca razvoja ove discipline. Uočene nove tendencije u izboru predmeta i u metodologiji dijalektoloških istraživanja čine dijalektologiju otvorenijom za probleme koji zanimaju kontaktnu lingvistiku.",
journal = "Јужнословенски филолог",
title = "Current dialectological research in Serbian linguistics and language contact issues, Савремена дијалектолошка истраживања у српској лингвистици и проблематика језика у контакту",
pages = "405-423",
number = "65",
doi = "10.2298/JFI0965405V",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_2980"
}
Вучковић, М.. (2009). Current dialectological research in Serbian linguistics and language contact issues. in Јужнословенски филолог(65), 405-423.
https://doi.org/10.2298/JFI0965405V
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_2980
Вучковић М. Current dialectological research in Serbian linguistics and language contact issues. in Јужнословенски филолог. 2009;(65):405-423.
doi:10.2298/JFI0965405V
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_2980 .
Вучковић, Марија, "Current dialectological research in Serbian linguistics and language contact issues" in Јужнословенски филолог, no. 65 (2009):405-423,
https://doi.org/10.2298/JFI0965405V .,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_2980 .

Expressing Time in the Autobiographical Discourse of Internally Displaced Persons (IDP) from Kosovo and Metohija

Ćirković, Svetlana

(Belgrade : Institute for Balkan Studies, Serbian Academy of Sciences and Arts, 2008)

TY - JOUR
AU - Ćirković, Svetlana
PY - 2008
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/4287
AB - The oral corpus of recorded conversations with displaced persons from Kosovo and Metohija was formed in 2003. The transcript of a three-hour conversation with a female interlocutor originally from the environs of Suva Reka (Metohija) has been subjected to discourse analysis, an oft-used technique within linguistic anthropology. The focus of the contribution is on the interlocutor's ways of expressing time. Her autobiographical discourse, as well as that of displaced persons from Kosovo and Metohija in general, shows that the war/bombing/displacement functions as a temporal divide, as a time marker in relation to which the past, present and future are expressed. The results of this pilot study into time expressions may be used as the starting point in studying the entire oral corpus.
PB - Belgrade : Institute for Balkan Studies, Serbian Academy of Sciences and Arts
T2 - Balcanica
T1 - Expressing Time in the Autobiographical Discourse of Internally Displaced Persons (IDP) from Kosovo and Metohija
SP - 199
EP - 220
IS - XXXIX
DO - 10.2298/BALC0839199C
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4287
ER - 
@article{
author = "Ćirković, Svetlana",
year = "2008",
abstract = "The oral corpus of recorded conversations with displaced persons from Kosovo and Metohija was formed in 2003. The transcript of a three-hour conversation with a female interlocutor originally from the environs of Suva Reka (Metohija) has been subjected to discourse analysis, an oft-used technique within linguistic anthropology. The focus of the contribution is on the interlocutor's ways of expressing time. Her autobiographical discourse, as well as that of displaced persons from Kosovo and Metohija in general, shows that the war/bombing/displacement functions as a temporal divide, as a time marker in relation to which the past, present and future are expressed. The results of this pilot study into time expressions may be used as the starting point in studying the entire oral corpus.",
publisher = "Belgrade : Institute for Balkan Studies, Serbian Academy of Sciences and Arts",
journal = "Balcanica",
title = "Expressing Time in the Autobiographical Discourse of Internally Displaced Persons (IDP) from Kosovo and Metohija",
pages = "199-220",
number = "XXXIX",
doi = "10.2298/BALC0839199C",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4287"
}
Ćirković, S.. (2008). Expressing Time in the Autobiographical Discourse of Internally Displaced Persons (IDP) from Kosovo and Metohija. in Balcanica
Belgrade : Institute for Balkan Studies, Serbian Academy of Sciences and Arts.(XXXIX), 199-220.
https://doi.org/10.2298/BALC0839199C
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4287
Ćirković S. Expressing Time in the Autobiographical Discourse of Internally Displaced Persons (IDP) from Kosovo and Metohija. in Balcanica. 2008;(XXXIX):199-220.
doi:10.2298/BALC0839199C
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4287 .
Ćirković, Svetlana, "Expressing Time in the Autobiographical Discourse of Internally Displaced Persons (IDP) from Kosovo and Metohija" in Balcanica, no. XXXIX (2008):199-220,
https://doi.org/10.2298/BALC0839199C .,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4287 .
1

Magdalena Slavkova, Циганите Eвангелисте в България [Evangelical Gypsies in Bulgaria]. Sofia: Paradigma, 2007, pp. 373

Đurić-Milovanović, Aleksandra

(Belgrade : Institute for Balkan Studies, Serbian Academy of Sciences and Arts, 2008)

TY - JOUR
AU - Đurić-Milovanović, Aleksandra
PY - 2008
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/4292
PB - Belgrade : Institute for Balkan Studies, Serbian Academy of Sciences and Arts
T2 - Balcanica
T1 - Magdalena Slavkova, Циганите Eвангелисте в България [Evangelical Gypsies in Bulgaria]. Sofia: Paradigma, 2007, pp. 373
SP - 305
EP - 307
IS - XXXIX
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4292
ER - 
@article{
author = "Đurić-Milovanović, Aleksandra",
year = "2008",
publisher = "Belgrade : Institute for Balkan Studies, Serbian Academy of Sciences and Arts",
journal = "Balcanica",
title = "Magdalena Slavkova, Циганите Eвангелисте в България [Evangelical Gypsies in Bulgaria]. Sofia: Paradigma, 2007, pp. 373",
pages = "305-307",
number = "XXXIX",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4292"
}
Đurić-Milovanović, A.. (2008). Magdalena Slavkova, Циганите Eвангелисте в България [Evangelical Gypsies in Bulgaria]. Sofia: Paradigma, 2007, pp. 373. in Balcanica
Belgrade : Institute for Balkan Studies, Serbian Academy of Sciences and Arts.(XXXIX), 305-307.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4292
Đurić-Milovanović A. Magdalena Slavkova, Циганите Eвангелисте в България [Evangelical Gypsies in Bulgaria]. Sofia: Paradigma, 2007, pp. 373. in Balcanica. 2008;(XXXIX):305-307.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4292 .
Đurić-Milovanović, Aleksandra, "Magdalena Slavkova, Циганите Eвангелисте в България [Evangelical Gypsies in Bulgaria]. Sofia: Paradigma, 2007, pp. 373" in Balcanica, no. XXXIX (2008):305-307,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4292 .

Studying Peoples in the People's Democracies II: Socialist Era Anthropology in South-East Europe. Ed. by Vintilă Mihăilescu, Ilia Iliev, Slobodan Naumović. Berlin: Lit Verlag, 2008, pp. 454

Sorescu-Marinković, Annemarie

(Belgrade : Institute for Balkan Studies, Serbian Academy of Sciences and Arts, 2008)

TY - JOUR
AU - Sorescu-Marinković, Annemarie
PY - 2008
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/4291
PB - Belgrade : Institute for Balkan Studies, Serbian Academy of Sciences and Arts
T2 - Balcanica
T1 - Studying Peoples in the People's Democracies II: Socialist Era Anthropology in South-East Europe. Ed. by Vintilă Mihăilescu, Ilia Iliev, Slobodan Naumović. Berlin: Lit Verlag, 2008, pp. 454
SP - 301
EP - 305
IS - XXXIX
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4291
ER - 
@article{
author = "Sorescu-Marinković, Annemarie",
year = "2008",
publisher = "Belgrade : Institute for Balkan Studies, Serbian Academy of Sciences and Arts",
journal = "Balcanica",
title = "Studying Peoples in the People's Democracies II: Socialist Era Anthropology in South-East Europe. Ed. by Vintilă Mihăilescu, Ilia Iliev, Slobodan Naumović. Berlin: Lit Verlag, 2008, pp. 454",
pages = "301-305",
number = "XXXIX",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4291"
}
Sorescu-Marinković, A.. (2008). Studying Peoples in the People's Democracies II: Socialist Era Anthropology in South-East Europe. Ed. by Vintilă Mihăilescu, Ilia Iliev, Slobodan Naumović. Berlin: Lit Verlag, 2008, pp. 454. in Balcanica
Belgrade : Institute for Balkan Studies, Serbian Academy of Sciences and Arts.(XXXIX), 301-305.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4291
Sorescu-Marinković A. Studying Peoples in the People's Democracies II: Socialist Era Anthropology in South-East Europe. Ed. by Vintilă Mihăilescu, Ilia Iliev, Slobodan Naumović. Berlin: Lit Verlag, 2008, pp. 454. in Balcanica. 2008;(XXXIX):301-305.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4291 .
Sorescu-Marinković, Annemarie, "Studying Peoples in the People's Democracies II: Socialist Era Anthropology in South-East Europe. Ed. by Vintilă Mihăilescu, Ilia Iliev, Slobodan Naumović. Berlin: Lit Verlag, 2008, pp. 454" in Balcanica, no. XXXIX (2008):301-305,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4291 .

Крвна жртва: трансформација једног ритуала

Сикимић, Биљана

(Београд : Балканолошки институт Српске академије наука и уметности, 2008)

TY - BOOK
AU - Сикимић, Биљана
PY - 2008
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/3958
PB - Београд : Балканолошки институт Српске академије наука и уметности
T1 - Крвна жртва: трансформација једног ритуала
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_3958
ER - 
@book{
author = "Сикимић, Биљана",
year = "2008",
publisher = "Београд : Балканолошки институт Српске академије наука и уметности",
title = "Крвна жртва: трансформација једног ритуала",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_3958"
}
Сикимић, Б.. (2008). Крвна жртва: трансформација једног ритуала. 
Београд : Балканолошки институт Српске академије наука и уметности..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_3958
Сикимић Б. Крвна жртва: трансформација једног ритуала. 2008;.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_3958 .
Сикимић, Биљана, "Крвна жртва: трансформација једног ритуала" (2008),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_3958 .

The Romance Balkans: collection of papers presented at the International Conference The Romance Balkans, 4-6 November 2006

(Belgrade : Institut for Balkan Studies, Serbian Academy of Sciences and Arts, 2008)

TY - BOOK
PY - 2008
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/3975
PB - Belgrade : Institut for Balkan Studies, Serbian Academy of Sciences and Arts
T1 - The Romance Balkans: collection of papers presented at the International Conference The Romance Balkans, 4-6 November 2006
T1 - Romanski Balkan
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_3975
ER - 
@book{
year = "2008",
publisher = "Belgrade : Institut for Balkan Studies, Serbian Academy of Sciences and Arts",
title = "The Romance Balkans: collection of papers presented at the International Conference The Romance Balkans, 4-6 November 2006, Romanski Balkan",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_3975"
}
(2008). The Romance Balkans: collection of papers presented at the International Conference The Romance Balkans, 4-6 November 2006. 
Belgrade : Institut for Balkan Studies, Serbian Academy of Sciences and Arts..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_3975
The Romance Balkans: collection of papers presented at the International Conference The Romance Balkans, 4-6 November 2006. 2008;.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_3975 .
"The Romance Balkans: collection of papers presented at the International Conference The Romance Balkans, 4-6 November 2006" (2008),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_3975 .

Epski gradovi: leksikon

Detelić, Mirjana

(Beograd : Balkanološki institut Srpske akademije nauka i umetnosti, 2007)

TY - BOOK
AU - Detelić, Mirjana
PY - 2007
UR - http://www.monumentaserbica.com/gradovi/epskigradovi/gradout.php
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/4048
AB - Ова књига представља покушај да се први пут, у пуној мери и на основу вишеструко провераваних података, сагледа представа о броју, врсти и начину простирања градова у српско-хрватској усменој десетерачкој епици. Чланака о градовима има 847, колико и посебних ојконима ексцерпираних из корпуса. Корпус је састављен из класичних штампаних десетерачких збирки објављених – са изузетком Ерлангенског рукописа из XVIII века- од половине XIX до краја прве деценије XX века на српскохрватском говорном подручју које физички покрива четири данашње државе: Хрватску, Босну и Херцеговину, Србију и Црну Гору. Тиме се изван оквира посматрања остављају декадентне и слабовредне песме позног настанка. У рад је узето 8 збирки сакупљених у 22 тома, са укупно 1357 песама. Осим опште Библиографије и четири регистра ( I- Географских имена; II- Личних имена; III - Имена народа и држава; IV - Појмова), који се јављају одмах иза Лексикона, ова књига доноси и два посебна прилога : 1. Табеларни приказ атрибуције уз епске ојкониме и 2. CD- ROM Градови у хришћанској и муслиманској епици ( Балканолошки институт САНУ, Београд 2004). Најзад, дело које се овде нуди читалачкој публици није историјски, географски нити гео-политички енциклопедијски речник, већ антрополошко-поетичка студија са обимном употтребом историјских и географских података. Они су тражени и налажени у великом броју специјалистичких студија које су уредно наведене и Библиографији на крају књиге.
PB - Beograd : Balkanološki institut Srpske akademije nauka i umetnosti
T1 - Epski gradovi: leksikon
T1 - Epic Cities. A Lexicon
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4048
ER - 
@book{
author = "Detelić, Mirjana",
year = "2007",
abstract = "Ова књига представља покушај да се први пут, у пуној мери и на основу вишеструко провераваних података, сагледа представа о броју, врсти и начину простирања градова у српско-хрватској усменој десетерачкој епици. Чланака о градовима има 847, колико и посебних ојконима ексцерпираних из корпуса. Корпус је састављен из класичних штампаних десетерачких збирки објављених – са изузетком Ерлангенског рукописа из XVIII века- од половине XIX до краја прве деценије XX века на српскохрватском говорном подручју које физички покрива четири данашње државе: Хрватску, Босну и Херцеговину, Србију и Црну Гору. Тиме се изван оквира посматрања остављају декадентне и слабовредне песме позног настанка. У рад је узето 8 збирки сакупљених у 22 тома, са укупно 1357 песама. Осим опште Библиографије и четири регистра ( I- Географских имена; II- Личних имена; III - Имена народа и држава; IV - Појмова), који се јављају одмах иза Лексикона, ова књига доноси и два посебна прилога : 1. Табеларни приказ атрибуције уз епске ојкониме и 2. CD- ROM Градови у хришћанској и муслиманској епици ( Балканолошки институт САНУ, Београд 2004). Најзад, дело које се овде нуди читалачкој публици није историјски, географски нити гео-политички енциклопедијски речник, већ антрополошко-поетичка студија са обимном употтребом историјских и географских података. Они су тражени и налажени у великом броју специјалистичких студија које су уредно наведене и Библиографији на крају књиге.",
publisher = "Beograd : Balkanološki institut Srpske akademije nauka i umetnosti",
title = "Epski gradovi: leksikon, Epic Cities. A Lexicon",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4048"
}
Detelić, M.. (2007). Epski gradovi: leksikon. 
Beograd : Balkanološki institut Srpske akademije nauka i umetnosti..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4048
Detelić M. Epski gradovi: leksikon. 2007;.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4048 .
Detelić, Mirjana, "Epski gradovi: leksikon" (2007),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4048 .

Фолклорна анегдота између индивидуалног и колективног: Теренска истраживања Срба у Медини (Мађарска)

Илић (Мандић), Марија

(Београд : Етнографски институт САНУ, 2007)

TY - JOUR
AU - Илић (Мандић), Марија
PY - 2007
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/8328
AB - У раду се испитује циклус анегдота снимљених током теренског истраживања Срба из Медине (мађ. Medina, Мађарска), 2002. године. Предмет анализе су одлике ових наратива на основу којих се они могу сврстати у гранични усмени жанр између мемората и фабулата,
као и модели прелаза аутобиографског сећања у фабулат, односно преласка из „индивидуалног“ у домен „колективног“.
AB - This work is based on folklore material, which was gathered during ethnolinguistic field research of Serbian traditional lexicon and spiritual culture in Medina village in Hungary in 2002. Folklore material is composed of the sayings by the informer Sava Sokic and primarily can be defined as a series of comical narrations. If we look upon these narrations as a genre of oral speech and within context of ethnolinguistic interview, we can notice a complex structure of this oral genre. That is, this genre functions as a memorat with typical beginnings and met textual comments. On the other hand, it respects almost all genre norms, which are characteristic for folklore anecdote. Therefore, comic narrations of Save Sokic, and that are valid also for folklore anecdote in general, can be classified as borderline genre – between memorata and fabulata.
PB - Београд : Етнографски институт САНУ
T2 - Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA
T1 - Фолклорна анегдота између индивидуалног и колективног: Теренска истраживања Срба у Медини (Мађарска)
T1 - Folklore Anecdote: Between and Betwixt Individual and Collective. The Field Research of the Serbs in Hungary
SP - 217
EP - 231
IS - 55 (1)
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8328
ER - 
@article{
author = "Илић (Мандић), Марија",
year = "2007",
abstract = "У раду се испитује циклус анегдота снимљених током теренског истраживања Срба из Медине (мађ. Medina, Мађарска), 2002. године. Предмет анализе су одлике ових наратива на основу којих се они могу сврстати у гранични усмени жанр између мемората и фабулата,
као и модели прелаза аутобиографског сећања у фабулат, односно преласка из „индивидуалног“ у домен „колективног“., This work is based on folklore material, which was gathered during ethnolinguistic field research of Serbian traditional lexicon and spiritual culture in Medina village in Hungary in 2002. Folklore material is composed of the sayings by the informer Sava Sokic and primarily can be defined as a series of comical narrations. If we look upon these narrations as a genre of oral speech and within context of ethnolinguistic interview, we can notice a complex structure of this oral genre. That is, this genre functions as a memorat with typical beginnings and met textual comments. On the other hand, it respects almost all genre norms, which are characteristic for folklore anecdote. Therefore, comic narrations of Save Sokic, and that are valid also for folklore anecdote in general, can be classified as borderline genre – between memorata and fabulata.",
publisher = "Београд : Етнографски институт САНУ",
journal = "Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA",
title = "Фолклорна анегдота између индивидуалног и колективног: Теренска истраживања Срба у Медини (Мађарска), Folklore Anecdote: Between and Betwixt Individual and Collective. The Field Research of the Serbs in Hungary",
pages = "217-231",
number = "55 (1)",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8328"
}
Илић (Мандић), М.. (2007). Фолклорна анегдота између индивидуалног и колективног: Теренска истраживања Срба у Медини (Мађарска). in Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA
Београд : Етнографски институт САНУ.(55 (1)), 217-231.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8328
Илић (Мандић) М. Фолклорна анегдота између индивидуалног и колективног: Теренска истраживања Срба у Медини (Мађарска). in Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA. 2007;(55 (1)):217-231.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8328 .
Илић (Мандић), Марија, "Фолклорна анегдота између индивидуалног и колективног: Теренска истраживања Срба у Медини (Мађарска)" in Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA, no. 55 (1) (2007):217-231,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8328 .

Vučo Julijana (ed.): Current trends in teaching language and literature, Faculty of Philology, Belgrade, 2007

Mandić, Mirjana

(2007)

TY - JOUR
AU - Mandić, Mirjana
PY - 2007
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/4274
T2 - Balcanica
T1 - Vučo Julijana (ed.): Current trends in teaching language and literature, Faculty of Philology, Belgrade, 2007
T1 - Вучо Јулијана (ур.): Савремене тенденције у настави језика и књижевности, Филолошки факултет, Београд, 2007
SP - 299
EP - 303
IS - 38
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4274
ER - 
@article{
author = "Mandić, Mirjana",
year = "2007",
journal = "Balcanica",
title = "Vučo Julijana (ed.): Current trends in teaching language and literature, Faculty of Philology, Belgrade, 2007, Вучо Јулијана (ур.): Савремене тенденције у настави језика и књижевности, Филолошки факултет, Београд, 2007",
pages = "299-303",
number = "38",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4274"
}
Mandić, M.. (2007). Vučo Julijana (ed.): Current trends in teaching language and literature, Faculty of Philology, Belgrade, 2007. in Balcanica(38), 299-303.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4274
Mandić M. Vučo Julijana (ed.): Current trends in teaching language and literature, Faculty of Philology, Belgrade, 2007. in Balcanica. 2007;(38):299-303.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4274 .
Mandić, Mirjana, "Vučo Julijana (ed.): Current trends in teaching language and literature, Faculty of Philology, Belgrade, 2007" in Balcanica, no. 38 (2007):299-303,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4274 .

А Shift in Ethics : Serb/Albanian Conflict in the Vernacular Discourse of a Conjurer from Kosovo

Ilić (Mandić), Marija

(Wiesbaden : Harrasowitz Verlag, 2007)

TY - JOUR
AU - Ilić (Mandić), Marija
PY - 2007
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/8329
AB - The paper offers the analysis of Vera Jovanović’s (1934) discourse, a well-known local expert in traditional medicine from the Serbian enclave of Vitina in Kosovo. Based on the transcriptions of the ethnolinguistic interview held during the summer of 2003, the present paper provides us with the analysis of Vera’s discourse on the subject of incantation, the traditional magical and medical practice. Within the frame of the conversation about Vera’s incantation practice, a few spontaneous discursive digressions regarding the personal war trauma revealed Vera’s change in attitude towards the local Albanians, which altered from the pre-war “notion of the ethnic (human) Other” to the post-war “dehumanization of the Other”. Thus, as Vera’s discourse indicated, it caused a dramatic shift in her incantation ethics by refusing to give help to the Albanians in need. In the present contribution, it is argued that spontaneous conversational digressions on the Serb/Albanian conflict provide us with valuable insights into the process of ethnic and religious divergence in Kosovo everyday life whereas discourse directly oriented toward the conflict topic introduces the ideological background of an individual.
AB - Рад нуди анализу дискурса Вере Јовановић (1934), познате локалне бајалице из српске енклаве Витина на Косову. На основу транскрипата из етнолингвистичких интервјуа одржаних током лета 2003, овај рад пружа анализу Вериног дискурса о теми бајања, традиционалне магије и медицинске праксе. У оквиру разговора о Вериној бајаличкој пракси, неколико спонтаних дигресија у вези с њеном личном ратном траумом открило је да је Вера променила однос према локалним Албанцима, који се из предратног појма „етничког (људског) Другог“ променио у послератно „дехуманизовано Друго“. То је проузроковало драматичну промену у њеној бајаличкој етици и одбијању да пружи помоћ Албанцима који јој се обрате за помоћ. У овом раду, тврди се да нам спонтане дигресије у разговорима с локланим актерима у српско-албанском сукобу пружају драгоцене увиде у процес етничке и верске дивергенције у свакодневном животу на Косову, док дискурс директно оријентисан ка конфликту развија превасходно идеолошке теме сукоба.
PB - Wiesbaden : Harrasowitz Verlag
T2 - Zeitschrift für Balkanologie
T1 - А Shift in Ethics : Serb/Albanian Conflict in the Vernacular Discourse of a Conjurer from Kosovo
SP - 145
EP - 167
IS - 43 (2)
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8329
ER - 
@article{
author = "Ilić (Mandić), Marija",
year = "2007",
abstract = "The paper offers the analysis of Vera Jovanović’s (1934) discourse, a well-known local expert in traditional medicine from the Serbian enclave of Vitina in Kosovo. Based on the transcriptions of the ethnolinguistic interview held during the summer of 2003, the present paper provides us with the analysis of Vera’s discourse on the subject of incantation, the traditional magical and medical practice. Within the frame of the conversation about Vera’s incantation practice, a few spontaneous discursive digressions regarding the personal war trauma revealed Vera’s change in attitude towards the local Albanians, which altered from the pre-war “notion of the ethnic (human) Other” to the post-war “dehumanization of the Other”. Thus, as Vera’s discourse indicated, it caused a dramatic shift in her incantation ethics by refusing to give help to the Albanians in need. In the present contribution, it is argued that spontaneous conversational digressions on the Serb/Albanian conflict provide us with valuable insights into the process of ethnic and religious divergence in Kosovo everyday life whereas discourse directly oriented toward the conflict topic introduces the ideological background of an individual., Рад нуди анализу дискурса Вере Јовановић (1934), познате локалне бајалице из српске енклаве Витина на Косову. На основу транскрипата из етнолингвистичких интервјуа одржаних током лета 2003, овај рад пружа анализу Вериног дискурса о теми бајања, традиционалне магије и медицинске праксе. У оквиру разговора о Вериној бајаличкој пракси, неколико спонтаних дигресија у вези с њеном личном ратном траумом открило је да је Вера променила однос према локалним Албанцима, који се из предратног појма „етничког (људског) Другог“ променио у послератно „дехуманизовано Друго“. То је проузроковало драматичну промену у њеној бајаличкој етици и одбијању да пружи помоћ Албанцима који јој се обрате за помоћ. У овом раду, тврди се да нам спонтане дигресије у разговорима с локланим актерима у српско-албанском сукобу пружају драгоцене увиде у процес етничке и верске дивергенције у свакодневном животу на Косову, док дискурс директно оријентисан ка конфликту развија превасходно идеолошке теме сукоба.",
publisher = "Wiesbaden : Harrasowitz Verlag",
journal = "Zeitschrift für Balkanologie",
title = "А Shift in Ethics : Serb/Albanian Conflict in the Vernacular Discourse of a Conjurer from Kosovo",
pages = "145-167",
number = "43 (2)",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8329"
}
Ilić (Mandić), M.. (2007). А Shift in Ethics : Serb/Albanian Conflict in the Vernacular Discourse of a Conjurer from Kosovo. in Zeitschrift für Balkanologie
Wiesbaden : Harrasowitz Verlag.(43 (2)), 145-167.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8329
Ilić (Mandić) M. А Shift in Ethics : Serb/Albanian Conflict in the Vernacular Discourse of a Conjurer from Kosovo. in Zeitschrift für Balkanologie. 2007;(43 (2)):145-167.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8329 .
Ilić (Mandić), Marija, "А Shift in Ethics : Serb/Albanian Conflict in the Vernacular Discourse of a Conjurer from Kosovo" in Zeitschrift für Balkanologie, no. 43 (2) (2007):145-167,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8329 .

Tanja Petrović, Ne tu, ne tam. Srbi v Beli krajini in njihova jezikovna ideologija v procesu zamenjave jezika, prevod Maja Đukanović, Založba ZRC, Ljubljana, 2006

Вучковић, Марија

(2007)

TY - JOUR
AU - Вучковић, Марија
PY - 2007
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/3148
T2 - Јужнословенски филолог
T1 - Tanja Petrović, Ne tu, ne tam. Srbi v Beli krajini in njihova jezikovna ideologija v procesu zamenjave jezika, prevod Maja Đukanović, Založba ZRC, Ljubljana, 2006
SP - 283
EP - 287
IS - 63
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_3148
ER - 
@article{
author = "Вучковић, Марија",
year = "2007",
journal = "Јужнословенски филолог",
title = "Tanja Petrović, Ne tu, ne tam. Srbi v Beli krajini in njihova jezikovna ideologija v procesu zamenjave jezika, prevod Maja Đukanović, Založba ZRC, Ljubljana, 2006",
pages = "283-287",
number = "63",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_3148"
}
Вучковић, М.. (2007). Tanja Petrović, Ne tu, ne tam. Srbi v Beli krajini in njihova jezikovna ideologija v procesu zamenjave jezika, prevod Maja Đukanović, Založba ZRC, Ljubljana, 2006. in Јужнословенски филолог(63), 283-287.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_3148
Вучковић М. Tanja Petrović, Ne tu, ne tam. Srbi v Beli krajini in njihova jezikovna ideologija v procesu zamenjave jezika, prevod Maja Đukanović, Založba ZRC, Ljubljana, 2006. in Јужнословенски филолог. 2007;(63):283-287.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_3148 .
Вучковић, Марија, "Tanja Petrović, Ne tu, ne tam. Srbi v Beli krajini in njihova jezikovna ideologija v procesu zamenjave jezika, prevod Maja Đukanović, Založba ZRC, Ljubljana, 2006" in Јужнословенски филолог, no. 63 (2007):283-287,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_3148 .

Beli grad: poreklo epske formule i slovenskog toponima

Detelić, Mirjana; Ilić, Marija

(Beograd : Balkanološki institut Srpske akademije nauka i umetnosti, 2006)

TY - BOOK
AU - Detelić, Mirjana
AU - Ilić, Marija
PY - 2006
UR - https://books.google.rs/books?id=1TD-AgAACAAJ
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/4028
AB - Koautorska studija dr Mirjane Detelić i mr Marije Ilić bavi se folklorističkom i lingvističkom analizom spoja ''beli grad'' kao toposa u srpskoj, hrvatskoj i muslimanskoj epici i kao jednog od najstarijih slovenskih toponima. Autorke zaključuju da je samo toponim opšteslovenski i praslovenski, dok je epska formula južnoslovenska, i zalažu se za izvorno sakralno značenje ove praslovenske složenice, koja se sa doseljavanjem Slovena na jug Evrope profanizovala u epski topos.
PB - Beograd : Balkanološki institut Srpske akademije nauka i umetnosti
T1 - Beli grad: poreklo epske formule i slovenskog toponima
T1 - White City. The Оrigin оf Epic Fоrmula and Slavic Tоpоnym
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4028
ER - 
@book{
author = "Detelić, Mirjana and Ilić, Marija",
year = "2006",
abstract = "Koautorska studija dr Mirjane Detelić i mr Marije Ilić bavi se folklorističkom i lingvističkom analizom spoja ''beli grad'' kao toposa u srpskoj, hrvatskoj i muslimanskoj epici i kao jednog od najstarijih slovenskih toponima. Autorke zaključuju da je samo toponim opšteslovenski i praslovenski, dok je epska formula južnoslovenska, i zalažu se za izvorno sakralno značenje ove praslovenske složenice, koja se sa doseljavanjem Slovena na jug Evrope profanizovala u epski topos.",
publisher = "Beograd : Balkanološki institut Srpske akademije nauka i umetnosti",
title = "Beli grad: poreklo epske formule i slovenskog toponima, White City. The Оrigin оf Epic Fоrmula and Slavic Tоpоnym",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4028"
}
Detelić, M.,& Ilić, M.. (2006). Beli grad: poreklo epske formule i slovenskog toponima. 
Beograd : Balkanološki institut Srpske akademije nauka i umetnosti..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4028
Detelić M, Ilić M. Beli grad: poreklo epske formule i slovenskog toponima. 2006;.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4028 .
Detelić, Mirjana, Ilić, Marija, "Beli grad: poreklo epske formule i slovenskog toponima" (2006),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4028 .