Марић, Горица

Link to this page

Authority KeyName Variants
36f45049-70a1-4423-a19b-8de0d8074575
 • Марић, Горица (1)
Projects
No records found.

Author's Bibliography

Национални подаци везани за епидемију гојазности у Србији

Пекмезовић, Татјана; Кисић-Тепавчевић, Дарија; Миљуш, Драган; Марић, Горица

(Београд : Српска академија наука и уметности, 2017, 2017)

TY - CONF
AU - Пекмезовић, Татјана
AU - Кисић-Тепавчевић, Дарија
AU - Миљуш, Драган
AU - Марић, Горица
PY - 2017
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/9210
AB - Најрелевантнији извори података о дистрибуцији и учесталости гојазности у некој популацији су студије преваленције које се спроводе у репрезентативном узорку опште популације у једној земљи . Такве студије су се изводиле у Србији три пута до сада (2000, 2006 . и 2013 . године), у оквиру истраживања здравља становништва Србије, које је као националне студије организовало Министарство здравља Републике Србије, а анализу и приказ података извршили су лекари превентивно-медицинских специјалности из Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“ . циљну популацију у студији изведеној 2013 . године чиниле су особе узраста 15 и више година, које су живеле у приватним домаћинствима и боравиле на територији Републике Србије у време прикупљања података . Посебну циљну популациону групу чинила су деца узраста од 7 до 14 година . Коришћен је национално репрезентативан случајни стратификовани двоетапни узорак са унапред познатом вероватноћом избора јединица узорка у свакој етапи узорковања . Сва мерења су урађена на 13 908 испитаника старијих од 15 година и 1 .354 деце узраста 7–14 година . У тренутку испитивања, користећи објективно мерење, у испитиваном узорку популације било је 40,4% нормално ухрањених испитаника (индекс телесне масе – ИТМ = 18,5–24,9 кг/м2), 35,1% особа означено је као предгојазне (ИТМ = 25,0–29,9 кг/м2), а 21,2% као гојазне (ИТМ више од 30,0 кг/м2), док је просечан ИТМ износио 26,5 +/- 5,2 кг/м2 . За разлику од гојазности која је код оба пола била приближно исто распрострањена (мушкарци 20,1%, жене 22,2%), предгојазност је била чешћа код мушкараца (41,4%) него код жена (29,1%) . Највећа пропорција гојазних била је у узрасту 55–64 године (31,8%) и 65–74 године (33,0%), а најнижа у узрасној групи 15–24 године (4,6%) . На основу измерених вредности обима струка, код 67,9% жена (обим струка изнад 80 цм) и 56,6% мушкараца (обима струка изнад 94 цм) у узорку популације Србије, била је регистрована абдоминална гојазност . Јасно се уочава обрнута повезаност дистрибуције гојазности са степеном образовања, а када се дистрибуција гојазности анализује у односу на индекс благостања, као индикатор социјално-економског стања, највиша преваленција гојазности била је код особа које припадају првом квинтилу, односно најсиромашнијем становништву . На основу података приказаних из три студије преваленције изведене према врло сличној методологији, може се закључити да је преваленција гојазности у Србији у порасту у периоду од 2000 . до 2013 . године .
AB - The most relevant sources of information on the distribution and frequency of obesity in certain population are prevalence studies carried out in a representative sample . These studies have been performed in Serbia three times until now (in 2000, 2006 and 2013), as a part of the national health survey of the Republic of Serbia, organized by the Ministry of Health of the Republic of Serbia, while the analyses and interpretation of results were performed by physicians, specialists in preventive medicine, from the Institute of Public Health of Serbia “Dr Milan Jovanović Batut” . The target population in the study performed in 2013 included persons aged 15 and over who were living in private households and were residents of the Republic of Serbia at the time of data collection . Particular target population group consisted of children aged 7 to 14 years . A nationally representative random stratified two-stage sample with a known probability of selection of sample units at every stage of sampling was used . All measurements were performed on 13,908 respondents aged 15 years and over and 1,354 children aged 7–14 years . At the time of testing, using an objective measurement, 40 .4 % of the sample of the population had normal weight (body mass index – BMI= 18 .5–24 .9 kg/m2), 35 .1 % of participants were overweight (BMI= 25 .0–29 .9 kg/m2), and 21 .2 % were obese (BMI more than 30 .0 kg/m2), while the average BMI was 26 .5 +/– 5 .2 kg/m2 . Unlike obesity, which was similarly distributed among genders (men 20 .1 %, women 22 .2 %), overweight was more common among men (41 .4 %) than in women (29 .1 %) . The highest proportion of overweight individuals was in the age group 55–64 (31 .8 %) and 65–74 (33 .0 %), and the lowest in the age group 15–24 (4 .6 %) . Based on the waist circumference measurement, abdominal obesity was registered in 67 .9 % women (waist circumference greater than 80 cm) and 56 .6 % men (waist size above 94 cm), in the sample . An inverse association was observed between obesity and educational level, and when the distribution of obesity was analyzed in relation to the Legatum Prosperity Index (an indicator of socioeconomic status), the highest prevalence of obesity was reported in people who belong to the first quintile, i .e . the poorest households . Based on the data reported in three prevalence studies conducted by a very similar methodology, it can be concluded that the prevalence of obesity in Serbia has increased in the period from 2000 to 2013 .
PB - Београд : Српска академија наука и уметности, 2017
C3 - Епидемија гојазности и Србија / Obesity epidemic and Serbia
T1 - Национални подаци везани за епидемију гојазности у Србији
T1 - Тhe national data on obesity epidemics in Serbia
SP - 1
EP - 12
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_9210
ER - 
@conference{
author = "Пекмезовић, Татјана and Кисић-Тепавчевић, Дарија and Миљуш, Драган and Марић, Горица",
year = "2017",
abstract = "Најрелевантнији извори података о дистрибуцији и учесталости гојазности у некој популацији су студије преваленције које се спроводе у репрезентативном узорку опште популације у једној земљи . Такве студије су се изводиле у Србији три пута до сада (2000, 2006 . и 2013 . године), у оквиру истраживања здравља становништва Србије, које је као националне студије организовало Министарство здравља Републике Србије, а анализу и приказ података извршили су лекари превентивно-медицинских специјалности из Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“ . циљну популацију у студији изведеној 2013 . године чиниле су особе узраста 15 и више година, које су живеле у приватним домаћинствима и боравиле на територији Републике Србије у време прикупљања података . Посебну циљну популациону групу чинила су деца узраста од 7 до 14 година . Коришћен је национално репрезентативан случајни стратификовани двоетапни узорак са унапред познатом вероватноћом избора јединица узорка у свакој етапи узорковања . Сва мерења су урађена на 13 908 испитаника старијих од 15 година и 1 .354 деце узраста 7–14 година . У тренутку испитивања, користећи објективно мерење, у испитиваном узорку популације било је 40,4% нормално ухрањених испитаника (индекс телесне масе – ИТМ = 18,5–24,9 кг/м2), 35,1% особа означено је као предгојазне (ИТМ = 25,0–29,9 кг/м2), а 21,2% као гојазне (ИТМ више од 30,0 кг/м2), док је просечан ИТМ износио 26,5 +/- 5,2 кг/м2 . За разлику од гојазности која је код оба пола била приближно исто распрострањена (мушкарци 20,1%, жене 22,2%), предгојазност је била чешћа код мушкараца (41,4%) него код жена (29,1%) . Највећа пропорција гојазних била је у узрасту 55–64 године (31,8%) и 65–74 године (33,0%), а најнижа у узрасној групи 15–24 године (4,6%) . На основу измерених вредности обима струка, код 67,9% жена (обим струка изнад 80 цм) и 56,6% мушкараца (обима струка изнад 94 цм) у узорку популације Србије, била је регистрована абдоминална гојазност . Јасно се уочава обрнута повезаност дистрибуције гојазности са степеном образовања, а када се дистрибуција гојазности анализује у односу на индекс благостања, као индикатор социјално-економског стања, највиша преваленција гојазности била је код особа које припадају првом квинтилу, односно најсиромашнијем становништву . На основу података приказаних из три студије преваленције изведене према врло сличној методологији, може се закључити да је преваленција гојазности у Србији у порасту у периоду од 2000 . до 2013 . године ., The most relevant sources of information on the distribution and frequency of obesity in certain population are prevalence studies carried out in a representative sample . These studies have been performed in Serbia three times until now (in 2000, 2006 and 2013), as a part of the national health survey of the Republic of Serbia, organized by the Ministry of Health of the Republic of Serbia, while the analyses and interpretation of results were performed by physicians, specialists in preventive medicine, from the Institute of Public Health of Serbia “Dr Milan Jovanović Batut” . The target population in the study performed in 2013 included persons aged 15 and over who were living in private households and were residents of the Republic of Serbia at the time of data collection . Particular target population group consisted of children aged 7 to 14 years . A nationally representative random stratified two-stage sample with a known probability of selection of sample units at every stage of sampling was used . All measurements were performed on 13,908 respondents aged 15 years and over and 1,354 children aged 7–14 years . At the time of testing, using an objective measurement, 40 .4 % of the sample of the population had normal weight (body mass index – BMI= 18 .5–24 .9 kg/m2), 35 .1 % of participants were overweight (BMI= 25 .0–29 .9 kg/m2), and 21 .2 % were obese (BMI more than 30 .0 kg/m2), while the average BMI was 26 .5 +/– 5 .2 kg/m2 . Unlike obesity, which was similarly distributed among genders (men 20 .1 %, women 22 .2 %), overweight was more common among men (41 .4 %) than in women (29 .1 %) . The highest proportion of overweight individuals was in the age group 55–64 (31 .8 %) and 65–74 (33 .0 %), and the lowest in the age group 15–24 (4 .6 %) . Based on the waist circumference measurement, abdominal obesity was registered in 67 .9 % women (waist circumference greater than 80 cm) and 56 .6 % men (waist size above 94 cm), in the sample . An inverse association was observed between obesity and educational level, and when the distribution of obesity was analyzed in relation to the Legatum Prosperity Index (an indicator of socioeconomic status), the highest prevalence of obesity was reported in people who belong to the first quintile, i .e . the poorest households . Based on the data reported in three prevalence studies conducted by a very similar methodology, it can be concluded that the prevalence of obesity in Serbia has increased in the period from 2000 to 2013 .",
publisher = "Београд : Српска академија наука и уметности, 2017",
journal = "Епидемија гојазности и Србија / Obesity epidemic and Serbia",
title = "Национални подаци везани за епидемију гојазности у Србији, Тhe national data on obesity epidemics in Serbia",
pages = "1-12",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_9210"
}
Пекмезовић, Т., Кисић-Тепавчевић, Д., Миљуш, Д.,& Марић, Г.. (2017). Национални подаци везани за епидемију гојазности у Србији. in Епидемија гојазности и Србија / Obesity epidemic and Serbia
Београд : Српска академија наука и уметности, 2017., 1-12.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_9210
Пекмезовић Т, Кисић-Тепавчевић Д, Миљуш Д, Марић Г. Национални подаци везани за епидемију гојазности у Србији. in Епидемија гојазности и Србија / Obesity epidemic and Serbia. 2017;:1-12.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_9210 .
Пекмезовић, Татјана, Кисић-Тепавчевић, Дарија, Миљуш, Драган, Марић, Горица, "Национални подаци везани за епидемију гојазности у Србији" in Епидемија гојазности и Србија / Obesity epidemic and Serbia (2017):1-12,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_9210 .