Суботић, Гојко

Link to this page

Authority KeyName Variants
abe6cff7-43ab-4dba-90b6-9a351c4ce744
 • Суботић, Гојко (8)
 • Subotić, Gojko (1)
Projects

Author's Bibliography

Манастир Светог Јована Претече у Јашуњи

Суботић, Гојко; Мићитака, Сузуки

(Београд : Српска академија наука и уметности, 2020)

TY - BOOK
AU - Суботић, Гојко
AU - Мићитака, Сузуки
PY - 2020
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/10282
AB - Брзи продори турских одреда и потом трајно поседање среди-
шњих области Балкана крајем XIV века променили су поредак и
живот у њима. Прилике под новом влашћу биле су различите и
зависиле од значаја освојених крајева за даље ширење Османског
царства. После упада у Македонију и Епир 1383. године, споразумно се
предавао низ градова на важним саобраћајницама са развијеним при-
вредним и духовним животом (Касторија, Охрид, Воден, Верија, Битољ
и др.). Њихов демографски састав у прво време није претрпео знатније
промене. Најстарији сачувани дефтери о пореским обавезама поданика
у првој половини XV века наводе мали број представника турске власти
у срединама у којима су хришћани наставили живот. Поједини од њих
су се прихватали и одговорних дужности, због којих су и касније гене-
рације њихових породица уживале одређене привилегије. У том смислу
документи не одају ни видну исламизацију првих поколења која су до-
живела промену власти.1
Ограничен је у већој мери био живот цркве и њених установа, што се
осећало особито у оним градовима који су постали војна и управна сре-
дишта. Застало је дизање нових храмова, јер су се по одредбама шери-
јатског права богомоље других вероисповести могле само обнављати.
У тим условима, припадници старог племства који су остали у својој
средини спокој су пред крај живота налазили у старим светилиштима
за којa су били везани и којa су у оквиру својих могућности помага-
ли. О томе сведоче њихови портрети над гробовима у које су полага-
ни, где су им, често и на основу опорука, одржавани помени, а ликови, забележени у живом сећању, говорили о изгледу и костимима угледних
чланова старог друштва.
Након пада српске Деспотовине (1459) и даљих османских похода преко
Саве и Дунава, живот хришћана у јужним, раније покореним области-
ма Балкана ослободио се непосредног притиска, што је на одређен на-
чин омогућило и обнову уметничке делатности. Локално свештенство и
верници, окупљени око својих светиња, наставили су да наручују иконе
и зидним сликама прекривају слободне површине које су у осенченим
просторима храмова измицале погледима власти. Знатније преуређива-
ње унутрашњости се прикривало, особито у густо насељеним градским
срединама у којима се, иначе, ни позиви на молитву нису могли оглаша-
вати звонима. Нешто више слободе и мира верници су налазили у цр-
квама и манастирима склоњеним од средишта и путева којима је струјао
живот.
У томе су у повољнијим условима биле сеоске заједнице верника, оку-
пљене око свештеника, које су сабирале прилоге и скромним средстви-
ма одржавале храмове, а када је било могуће и позивале мајсторе да их
живопишу или насликају иконе које су недостајале. Својеврсне поруке,
најчешће над улазима, у техници фреске, наводиле су имена дародаваца
који су помагали молитвени живот и унутрашњост снабдевали богослу-
жбеним предметима и књигама.
Градови са стабилнијим изворима прихода од трговине и заната, а по-
себно рударски центри доживљавали су, с друге стране, процват у којем
је користи имало не само становништво него и свештенство. Богате ар-
хиве приморских недостатка непосредних извора, лакше се у појединим крајевима може
објаснити појава низа вредних споменика чије одлике одају високо гра-
дитељско умеће. Њихови ктитори махом нису познати, али је јасно да су
припадали имућним слојевима друштва чији су положај обезбеђивали
добри и стабилни приходи. Њихове примере, још недовољно проучене,
чине здања особеног карактера, чији су ктитори били везани за руднике
богате племенитим металима у Новом Брду, Јањеву, Кратову и др. Њи-
ховом кругу припадају и светиње у Јашуњи, скривене у шумовитом пре-
делу на западним падинама Бабичке горе.
AB - As the 14th century came to an end, the rapid incursions by Turkish detachments
and, subsequently, lasting Turkish control of the new regions in the Balkans,
changed the order and life there. Circumstances under the new authorities
were different and depended on the significance of the conquered areas for the
further expansion of the Ottoman Empire. After the invasion of Macedonia and Epiros
in 1383, a succession of cities with a developed economic and spiritual life on the main
roads agreed to surrender (Kastoria, Ohrid, Vodena, Berroia, Bitola and others). At first,
their demographic characteristics did not undergo any considerable changes. The earliest,
preserved defteri (population registers) that record the taxation of subjects in the
first half of the 15th century mention a small number of Turkish officials in the environments
where the Christians resumed their lives. Some of them also accepted responsible
positions, owing to which later generations of their families enjoyed certain privileges.
In that sense, the documents do not even disclose the evident Islamisation of the first
generations under the Turkish Ottoman rule.
The life of the church and its institutions was largely limited, especially in those cities
that became military and administrative centers. The building of new churches came to
a halt because according to the Islamic law, the Christian churches could only be renovated.
In such conditions, even the members of the old nobility who had remained in
their lands, were unable to retire in their old age to the monasteries they had founded.
They found peace in the old shrines, to which they were attached and gave as much
assistance as they could afford. Testimony of this are their portraits above the graves
where they were buried and where, often based on their will and testaments, commemorative
rites were held, and their appearance, recorded as they were during their lifetime,
illustrated the countenances and costumes of members of the aristocracy and of
the citizenry.
Following the collapse of the Serbian Despotate (in 1459), and the continued Ottoman
campaigns across the Sava and Danube rivers, direct pressure lifted on the life
of Christians in the southern, earlier conquered regions of the Balkans and to some
extent made it possible for them to renew their artistic activities. The local priesthood
and the faithful, assembled around their shrines, continued to order icons and paint
frescoes on the empty wall surfaces of the churches which, in their shadowy spaces,
escaped the caution of the authorities. Any more significant alterations to the church
interiors were concealed, especially in densely populated cities where it was forbidden even to announce the call to prayer with the chiming of bells. The faithful had more
freedom and peace in the churches and monasteries that were far away from the busy
towns and main roads.
In that sense, the village communities of the faithful lived in more suitable circumstances,
assembled around the priests who collected alms and maintained the churches with
modest contributions and, when it was possible, invited artists to decorate certain sections
of the walls or paint missing icons. Specific messages, mostly above the entrances,
in fresco technique, referred to the names of donors who had assisted in religious life
and provided rural churches with the necessary liturgical items and books.
On the other hand, cities with more stable income from trade and the crafts and especially
the mining centers, experienced progress, benefitting not only the population but
also the clergy. The rich archives of the coastal communities bear lively witness to the
trade and mining activities in the country inland. These were encouraged by the enterprising
citizens of Dubrovnik, Kotor, Venice, and other cities whose business network
covered both the free Christian lands in the north and the territories under Ottoman
rule from the end of the 14th century in the south. The plenty of documents informs us
about trading conditions, quantity and variety of goods that were exchanged, historical
circumstances, legal regulations and everyday life, and especially about the cities where
Christian subjects were pillars of development in those domains in which Ottoman society
had little experience. Due to the unimaginable possibilities offered in the use of ores
rich in gold and silver in the newly conquered regions, business dealings were adjusted
to local conditions and tradition, organized in a manner that was best suited to the
economy, and this applied to a range of related professions and crafts, above all, to the
mintage and art of goldsmiths. Accordingly, life in the mining centers unfolded in conditions
prescribed by appropriate regulations that constituted a specific social and legal
system. In that light, despite the lack of first-hand historical sources, it is easier to explain
the appearance in some areas of a number of valuable monuments, the structural
features of which reveal superb skill. In most cases, their ktetors are unknown but it is
clear that they belonged to the wealthy layers of society whose position secured them
good and stable incomes. Those monuments, which are still insufficiently researched,
are of a special character. Their ktetors were linked with the mines that were rich in
precious metals in Novo Brdo, Janjevo, Kratovo and others. This circle also comprises
the shrines in Jašunja, hidden deep in the forest on the western slopes of Babička Gora
(Babička Mount).
PB - Београд : Српска академија наука и уметности
T1 - Манастир Светог Јована Претече у Јашуњи
T1 - Monastery of St. John the Prodromos in Jašunja
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10282
ER - 
@book{
author = "Суботић, Гојко and Мићитака, Сузуки",
year = "2020",
abstract = "Брзи продори турских одреда и потом трајно поседање среди-
шњих области Балкана крајем XIV века променили су поредак и
живот у њима. Прилике под новом влашћу биле су различите и
зависиле од значаја освојених крајева за даље ширење Османског
царства. После упада у Македонију и Епир 1383. године, споразумно се
предавао низ градова на важним саобраћајницама са развијеним при-
вредним и духовним животом (Касторија, Охрид, Воден, Верија, Битољ
и др.). Њихов демографски састав у прво време није претрпео знатније
промене. Најстарији сачувани дефтери о пореским обавезама поданика
у првој половини XV века наводе мали број представника турске власти
у срединама у којима су хришћани наставили живот. Поједини од њих
су се прихватали и одговорних дужности, због којих су и касније гене-
рације њихових породица уживале одређене привилегије. У том смислу
документи не одају ни видну исламизацију првих поколења која су до-
живела промену власти.1
Ограничен је у већој мери био живот цркве и њених установа, што се
осећало особито у оним градовима који су постали војна и управна сре-
дишта. Застало је дизање нових храмова, јер су се по одредбама шери-
јатског права богомоље других вероисповести могле само обнављати.
У тим условима, припадници старог племства који су остали у својој
средини спокој су пред крај живота налазили у старим светилиштима
за којa су били везани и којa су у оквиру својих могућности помага-
ли. О томе сведоче њихови портрети над гробовима у које су полага-
ни, где су им, често и на основу опорука, одржавани помени, а ликови, забележени у живом сећању, говорили о изгледу и костимима угледних
чланова старог друштва.
Након пада српске Деспотовине (1459) и даљих османских похода преко
Саве и Дунава, живот хришћана у јужним, раније покореним области-
ма Балкана ослободио се непосредног притиска, што је на одређен на-
чин омогућило и обнову уметничке делатности. Локално свештенство и
верници, окупљени око својих светиња, наставили су да наручују иконе
и зидним сликама прекривају слободне површине које су у осенченим
просторима храмова измицале погледима власти. Знатније преуређива-
ње унутрашњости се прикривало, особито у густо насељеним градским
срединама у којима се, иначе, ни позиви на молитву нису могли оглаша-
вати звонима. Нешто више слободе и мира верници су налазили у цр-
квама и манастирима склоњеним од средишта и путева којима је струјао
живот.
У томе су у повољнијим условима биле сеоске заједнице верника, оку-
пљене око свештеника, које су сабирале прилоге и скромним средстви-
ма одржавале храмове, а када је било могуће и позивале мајсторе да их
живопишу или насликају иконе које су недостајале. Својеврсне поруке,
најчешће над улазима, у техници фреске, наводиле су имена дародаваца
који су помагали молитвени живот и унутрашњост снабдевали богослу-
жбеним предметима и књигама.
Градови са стабилнијим изворима прихода од трговине и заната, а по-
себно рударски центри доживљавали су, с друге стране, процват у којем
је користи имало не само становништво него и свештенство. Богате ар-
хиве приморских недостатка непосредних извора, лакше се у појединим крајевима може
објаснити појава низа вредних споменика чије одлике одају високо гра-
дитељско умеће. Њихови ктитори махом нису познати, али је јасно да су
припадали имућним слојевима друштва чији су положај обезбеђивали
добри и стабилни приходи. Њихове примере, још недовољно проучене,
чине здања особеног карактера, чији су ктитори били везани за руднике
богате племенитим металима у Новом Брду, Јањеву, Кратову и др. Њи-
ховом кругу припадају и светиње у Јашуњи, скривене у шумовитом пре-
делу на западним падинама Бабичке горе., As the 14th century came to an end, the rapid incursions by Turkish detachments
and, subsequently, lasting Turkish control of the new regions in the Balkans,
changed the order and life there. Circumstances under the new authorities
were different and depended on the significance of the conquered areas for the
further expansion of the Ottoman Empire. After the invasion of Macedonia and Epiros
in 1383, a succession of cities with a developed economic and spiritual life on the main
roads agreed to surrender (Kastoria, Ohrid, Vodena, Berroia, Bitola and others). At first,
their demographic characteristics did not undergo any considerable changes. The earliest,
preserved defteri (population registers) that record the taxation of subjects in the
first half of the 15th century mention a small number of Turkish officials in the environments
where the Christians resumed their lives. Some of them also accepted responsible
positions, owing to which later generations of their families enjoyed certain privileges.
In that sense, the documents do not even disclose the evident Islamisation of the first
generations under the Turkish Ottoman rule.
The life of the church and its institutions was largely limited, especially in those cities
that became military and administrative centers. The building of new churches came to
a halt because according to the Islamic law, the Christian churches could only be renovated.
In such conditions, even the members of the old nobility who had remained in
their lands, were unable to retire in their old age to the monasteries they had founded.
They found peace in the old shrines, to which they were attached and gave as much
assistance as they could afford. Testimony of this are their portraits above the graves
where they were buried and where, often based on their will and testaments, commemorative
rites were held, and their appearance, recorded as they were during their lifetime,
illustrated the countenances and costumes of members of the aristocracy and of
the citizenry.
Following the collapse of the Serbian Despotate (in 1459), and the continued Ottoman
campaigns across the Sava and Danube rivers, direct pressure lifted on the life
of Christians in the southern, earlier conquered regions of the Balkans and to some
extent made it possible for them to renew their artistic activities. The local priesthood
and the faithful, assembled around their shrines, continued to order icons and paint
frescoes on the empty wall surfaces of the churches which, in their shadowy spaces,
escaped the caution of the authorities. Any more significant alterations to the church
interiors were concealed, especially in densely populated cities where it was forbidden even to announce the call to prayer with the chiming of bells. The faithful had more
freedom and peace in the churches and monasteries that were far away from the busy
towns and main roads.
In that sense, the village communities of the faithful lived in more suitable circumstances,
assembled around the priests who collected alms and maintained the churches with
modest contributions and, when it was possible, invited artists to decorate certain sections
of the walls or paint missing icons. Specific messages, mostly above the entrances,
in fresco technique, referred to the names of donors who had assisted in religious life
and provided rural churches with the necessary liturgical items and books.
On the other hand, cities with more stable income from trade and the crafts and especially
the mining centers, experienced progress, benefitting not only the population but
also the clergy. The rich archives of the coastal communities bear lively witness to the
trade and mining activities in the country inland. These were encouraged by the enterprising
citizens of Dubrovnik, Kotor, Venice, and other cities whose business network
covered both the free Christian lands in the north and the territories under Ottoman
rule from the end of the 14th century in the south. The plenty of documents informs us
about trading conditions, quantity and variety of goods that were exchanged, historical
circumstances, legal regulations and everyday life, and especially about the cities where
Christian subjects were pillars of development in those domains in which Ottoman society
had little experience. Due to the unimaginable possibilities offered in the use of ores
rich in gold and silver in the newly conquered regions, business dealings were adjusted
to local conditions and tradition, organized in a manner that was best suited to the
economy, and this applied to a range of related professions and crafts, above all, to the
mintage and art of goldsmiths. Accordingly, life in the mining centers unfolded in conditions
prescribed by appropriate regulations that constituted a specific social and legal
system. In that light, despite the lack of first-hand historical sources, it is easier to explain
the appearance in some areas of a number of valuable monuments, the structural
features of which reveal superb skill. In most cases, their ktetors are unknown but it is
clear that they belonged to the wealthy layers of society whose position secured them
good and stable incomes. Those monuments, which are still insufficiently researched,
are of a special character. Their ktetors were linked with the mines that were rich in
precious metals in Novo Brdo, Janjevo, Kratovo and others. This circle also comprises
the shrines in Jašunja, hidden deep in the forest on the western slopes of Babička Gora
(Babička Mount).",
publisher = "Београд : Српска академија наука и уметности",
title = "Манастир Светог Јована Претече у Јашуњи, Monastery of St. John the Prodromos in Jašunja",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10282"
}
Суботић, Г.,& Мићитака, С.. (2020). Манастир Светог Јована Претече у Јашуњи. 
Београд : Српска академија наука и уметности..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10282
Суботић Г, Мићитака С. Манастир Светог Јована Претече у Јашуњи. 2020;.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10282 .
Суботић, Гојко, Мићитака, Сузуки, "Манастир Светог Јована Претече у Јашуњи" (2020),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10282 .

Натписи манастира Хиландара. Том први : XIV-XVII век

Суботић, Гојко; Миљковић, Бојан; Дудић, Никола

(Београд : Византолошки институт САНУ, 2019)

TY - BOOK
AU - Суботић, Гојко
AU - Миљковић, Бојан
AU - Дудић, Никола
PY - 2019
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/7124
AB - Манастир Хиландар, најсложенија и нај­значајнија целина нашег средњовековног на­слеђа, чува не само разноврсне изворе о свом животу од краја XII века него и оне што сведоче о непрекидној градитељској делатности која је, унутар бедема и ван њих, поред главног храма, оставила низ параклиса и других здања. Ако се томе додају и келије у Кареји и њеној око­лини, добија се широка слика манастира чији су живот пратили натписи различите садржи­не – од најједноставнијих, неретко само једне године, до веома опширних, махом у оквиру зидног украса. Последњи, исписивани на мање постојаној подлози, лакше су бивали оштећени и с временом су губили на читкости, а увек су делили судбину здања у којима су се налазили. Свест о променама и могућност да се из­ненада  изгубе  драгоцени  трагови  прошлости  наметале су обавезу да се у свакој прилици за­бележи и документује све оно што има вредност извора. То се нарочито односило на споменике Свете Горе, који, с обзиром на природу духовне заједнице, нису били свима приступачни.
AB - Le monastère de Chilandar, le plus vaste et re-marquable ensemble architectural s’inscrivant dans notre héritage médiéval, conserve un très riche ma-tériel qui nous renseigne sur son existence à comp-ter du XIIème siècle, dont, notamment, bien des traces écrites qui attestent d’une activité de construction continue. Celle-ci, outre l’église principale, a laissé, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de ses murs, toute une série de chapelles et d’autres édifices divers. Si nous y ajoutons les cellules érigées à Karyès et dans ses environs, sur des possessions que saint Sava lui-même a rattachées au monastère, nous obtenons l’image d’un établissement dont l’existence est ja-lonnée d’inscriptions de contenu très varié - depuis les plus simples, se limitant souvent à la seule in-dication d’une année, jusqu’à d’autres, plus amples, s’inscrivant en général dans le cadre d’une décora-tion peinte. Les toutes dernières, apposées sur des supports de moindre qualité, ont davantage souffert du temps, en perdant, pour le moins, de leur lisibili-té, lorsqu’elles n’ont pas partagé le destin des édifices qui les abritaient.
PB - Београд : Византолошки институт САНУ
PB - Београд : Српска академија наука и уметности / Хиландарски одбор
T1 - Натписи манастира Хиландара. Том први : XIV-XVII век
T1 - Inscriptiones monasterii Chilandarici saeculorum XIV-XVII
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7124
ER - 
@book{
author = "Суботић, Гојко and Миљковић, Бојан and Дудић, Никола",
year = "2019",
abstract = "Манастир Хиландар, најсложенија и нај­значајнија целина нашег средњовековног на­слеђа, чува не само разноврсне изворе о свом животу од краја XII века него и оне што сведоче о непрекидној градитељској делатности која је, унутар бедема и ван њих, поред главног храма, оставила низ параклиса и других здања. Ако се томе додају и келије у Кареји и њеној око­лини, добија се широка слика манастира чији су живот пратили натписи различите садржи­не – од најједноставнијих, неретко само једне године, до веома опширних, махом у оквиру зидног украса. Последњи, исписивани на мање постојаној подлози, лакше су бивали оштећени и с временом су губили на читкости, а увек су делили судбину здања у којима су се налазили. Свест о променама и могућност да се из­ненада  изгубе  драгоцени  трагови  прошлости  наметале су обавезу да се у свакој прилици за­бележи и документује све оно што има вредност извора. То се нарочито односило на споменике Свете Горе, који, с обзиром на природу духовне заједнице, нису били свима приступачни., Le monastère de Chilandar, le plus vaste et re-marquable ensemble architectural s’inscrivant dans notre héritage médiéval, conserve un très riche ma-tériel qui nous renseigne sur son existence à comp-ter du XIIème siècle, dont, notamment, bien des traces écrites qui attestent d’une activité de construction continue. Celle-ci, outre l’église principale, a laissé, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de ses murs, toute une série de chapelles et d’autres édifices divers. Si nous y ajoutons les cellules érigées à Karyès et dans ses environs, sur des possessions que saint Sava lui-même a rattachées au monastère, nous obtenons l’image d’un établissement dont l’existence est ja-lonnée d’inscriptions de contenu très varié - depuis les plus simples, se limitant souvent à la seule in-dication d’une année, jusqu’à d’autres, plus amples, s’inscrivant en général dans le cadre d’une décora-tion peinte. Les toutes dernières, apposées sur des supports de moindre qualité, ont davantage souffert du temps, en perdant, pour le moins, de leur lisibili-té, lorsqu’elles n’ont pas partagé le destin des édifices qui les abritaient.",
publisher = "Београд : Византолошки институт САНУ, Београд : Српска академија наука и уметности / Хиландарски одбор",
title = "Натписи манастира Хиландара. Том први : XIV-XVII век, Inscriptiones monasterii Chilandarici saeculorum XIV-XVII",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7124"
}
Суботић, Г., Миљковић, Б.,& Дудић, Н.. (2019). Натписи манастира Хиландара. Том први : XIV-XVII век. 
Београд : Византолошки институт САНУ..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7124
Суботић Г, Миљковић Б, Дудић Н. Натписи манастира Хиландара. Том први : XIV-XVII век. 2019;.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7124 .
Суботић, Гојко, Миљковић, Бојан, Дудић, Никола, "Натписи манастира Хиландара. Том први : XIV-XVII век" (2019),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7124 .

Ко су биле монахиње Јефимија и Евпраксија из натписа на плаштаници манастира Путне?

Суботић, Гојко

(Београд : Српска академија наука и уметности, 2018)

TY - JOUR
AU - Суботић, Гојко
PY - 2018
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/9054
AB - The well-known epitaphion from the Putna monastery has been devoted particular
attention owing to its high value, but is also interesting because of its inscription which has
been interpreted in very different ways for more than a century. The text expresses the
prayer of Serbian kesarica nun Jefimija and her daughter Serbian vasilisa nun Evpraksija:
† Μνήσθητοι, κ(ύρι)ε, τὰς ψυχὰς τῶν δούλων σου καισαρίσις Σερβίας ’Εφημίας μοναχῆς
σὺν θυγατρὶ βασιλείσης Σερβίας Εὐπραξίας μοναχῆς. Among a number of assumptions
about the mysterious nuns from the highest circles of Serbian society, the most dominant
is the one about the wife of despot Jovan Uglješa – nun Jefimija, who is particularly known
by her vibrant, emotional verses on works of embroidery.
However, none of the many assumptions has been credible, though the solution
doubtless lay within the circle of persons carrying the highest titles in the milieu to which
they belonged. It was thus necessary to examine, among the myriad of names and titles,
whether the information contained in the inscription is mutually congruous. Above all,
along with the name of nun Jefimija there is no title that she carried in her worldly life. She
was the daughter of kesar Vojihna, but was not kesarica, as this title belonged only to kesar’s wife in Byzantine and Serbian society. On the other hand, among the highest titles in
Byzantium, despina was called vasilisa, and basileus’ wife was called despina. In the case
of the epitaphios from Putna, in the inscription in Greek, the title vasilisa and not kesarica
had to be written next to Jefimija’s name. As regards the other person, nun Evpraksija, who
is mentioned as her daughter with the title of vasilisa, she is not known historically. From
her marriage with despot Uglješa, Jelena / Jefimija only had a son who died while still a
boy and was buried in Hilandar.
If the inscription is considered as a whole in this light, a simple solution may be
proposed – the parts of the inscription with names and titles should be mutually harmonised. To put it simply, if the names of the two nuns are swapped, we obtain a whole whose
contents are historically quite acceptable and fully in line with the facts about society in
Serbian and Byzantine titles of the time. In that case, the inscription would read: +
Μνήσθητοι, κ(ύρι)ε, τὰς ψυχὰς τῶν δούλων σου καισαρίσις Σερβίας Εὐπραξίας μοναχῆς
σὺν θυγατρὶ βασιλείσης Σερβίας ’Εφημίας μοναχῆς.
It is hard to say how the names of nuns Jefimija and Evpraksija were replaced with
one another. The fact that the epitaphios had a Greek inscription clearly reveals the literary
culture and Greek milieu where the work was created. After the death of despot Uglješa,
members of his family and the surviving nobles probably found their shelter first in safe
Thessaloniki, which had a developed spiritual life and artistic workshops to which the
Serbian court and church were connected since the time of St Sava. In one of them, we
believe, despina Jelena / nun Jefimija ordered, perhaps already in late 1371, the famous
two-sided icon, kept in Sofia today, in which a Bulgarian conservator read a part of the
Greek inscription with her name and the title of a vasilisa. It is possible that thereafter, as widows and nuns, the mother and daughter, ordered the epitaphios whose embroidery,
given its size, lasted and that they never saw the completed work.
On the other hand, it is not probable that the names of the two nuns got wrong
places with a clumsy order of parts of the Greek text in the Serbian milieu. Jefimija, at the
time present in the literary life and particularly devoted to the works of this kind, would
have certainly noticed the mistake. It is even more probable that, in such turbulent times,
the epitaphios did not even reach Serbia but another Orthodox country in the north, where
it is still located. However, distant from the society where the mistake in the Greek inscription could be detected, the fabric was highly valued and carefully preserved owing to its
high artistic values.
The mention of nun Jefimija in the inscription was since the beginning connected
to the person who had a special place in the history of our artistic embroidery. On the other hand, despina Evpraksija, known from the charter of despot Stefan (1405) is not the nun
mentioned under this name on the Putna epitaphios. The deed of donation referred to
despina Jelena, nun Jefimija, who was Evpraksija in great schema.
PB - Београд : Српска академија наука и уметности
T2 - Глас САНУ
T1 - Ко су биле монахиње Јефимија и Евпраксија из натписа на плаштаници манастира Путне?
T1 - Who were nuns Jefimija and Evpraksija from the inscription on the epitaphion of Putna monastery?
SP - 51
EP - 62
VL - 428
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_9054
ER - 
@article{
author = "Суботић, Гојко",
year = "2018",
abstract = "The well-known epitaphion from the Putna monastery has been devoted particular
attention owing to its high value, but is also interesting because of its inscription which has
been interpreted in very different ways for more than a century. The text expresses the
prayer of Serbian kesarica nun Jefimija and her daughter Serbian vasilisa nun Evpraksija:
† Μνήσθητοι, κ(ύρι)ε, τὰς ψυχὰς τῶν δούλων σου καισαρίσις Σερβίας ’Εφημίας μοναχῆς
σὺν θυγατρὶ βασιλείσης Σερβίας Εὐπραξίας μοναχῆς. Among a number of assumptions
about the mysterious nuns from the highest circles of Serbian society, the most dominant
is the one about the wife of despot Jovan Uglješa – nun Jefimija, who is particularly known
by her vibrant, emotional verses on works of embroidery.
However, none of the many assumptions has been credible, though the solution
doubtless lay within the circle of persons carrying the highest titles in the milieu to which
they belonged. It was thus necessary to examine, among the myriad of names and titles,
whether the information contained in the inscription is mutually congruous. Above all,
along with the name of nun Jefimija there is no title that she carried in her worldly life. She
was the daughter of kesar Vojihna, but was not kesarica, as this title belonged only to kesar’s wife in Byzantine and Serbian society. On the other hand, among the highest titles in
Byzantium, despina was called vasilisa, and basileus’ wife was called despina. In the case
of the epitaphios from Putna, in the inscription in Greek, the title vasilisa and not kesarica
had to be written next to Jefimija’s name. As regards the other person, nun Evpraksija, who
is mentioned as her daughter with the title of vasilisa, she is not known historically. From
her marriage with despot Uglješa, Jelena / Jefimija only had a son who died while still a
boy and was buried in Hilandar.
If the inscription is considered as a whole in this light, a simple solution may be
proposed – the parts of the inscription with names and titles should be mutually harmonised. To put it simply, if the names of the two nuns are swapped, we obtain a whole whose
contents are historically quite acceptable and fully in line with the facts about society in
Serbian and Byzantine titles of the time. In that case, the inscription would read: +
Μνήσθητοι, κ(ύρι)ε, τὰς ψυχὰς τῶν δούλων σου καισαρίσις Σερβίας Εὐπραξίας μοναχῆς
σὺν θυγατρὶ βασιλείσης Σερβίας ’Εφημίας μοναχῆς.
It is hard to say how the names of nuns Jefimija and Evpraksija were replaced with
one another. The fact that the epitaphios had a Greek inscription clearly reveals the literary
culture and Greek milieu where the work was created. After the death of despot Uglješa,
members of his family and the surviving nobles probably found their shelter first in safe
Thessaloniki, which had a developed spiritual life and artistic workshops to which the
Serbian court and church were connected since the time of St Sava. In one of them, we
believe, despina Jelena / nun Jefimija ordered, perhaps already in late 1371, the famous
two-sided icon, kept in Sofia today, in which a Bulgarian conservator read a part of the
Greek inscription with her name and the title of a vasilisa. It is possible that thereafter, as widows and nuns, the mother and daughter, ordered the epitaphios whose embroidery,
given its size, lasted and that they never saw the completed work.
On the other hand, it is not probable that the names of the two nuns got wrong
places with a clumsy order of parts of the Greek text in the Serbian milieu. Jefimija, at the
time present in the literary life and particularly devoted to the works of this kind, would
have certainly noticed the mistake. It is even more probable that, in such turbulent times,
the epitaphios did not even reach Serbia but another Orthodox country in the north, where
it is still located. However, distant from the society where the mistake in the Greek inscription could be detected, the fabric was highly valued and carefully preserved owing to its
high artistic values.
The mention of nun Jefimija in the inscription was since the beginning connected
to the person who had a special place in the history of our artistic embroidery. On the other hand, despina Evpraksija, known from the charter of despot Stefan (1405) is not the nun
mentioned under this name on the Putna epitaphios. The deed of donation referred to
despina Jelena, nun Jefimija, who was Evpraksija in great schema.",
publisher = "Београд : Српска академија наука и уметности",
journal = "Глас САНУ",
title = "Ко су биле монахиње Јефимија и Евпраксија из натписа на плаштаници манастира Путне?, Who were nuns Jefimija and Evpraksija from the inscription on the epitaphion of Putna monastery?",
pages = "51-62",
volume = "428",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_9054"
}
Суботић, Г.. (2018). Ко су биле монахиње Јефимија и Евпраксија из натписа на плаштаници манастира Путне?. in Глас САНУ
Београд : Српска академија наука и уметности., 428, 51-62.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_9054
Суботић Г. Ко су биле монахиње Јефимија и Евпраксија из натписа на плаштаници манастира Путне?. in Глас САНУ. 2018;428:51-62.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_9054 .
Суботић, Гојко, "Ко су биле монахиње Јефимија и Евпраксија из натписа на плаштаници манастира Путне?" in Глас САНУ, 428 (2018):51-62,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_9054 .

Zavorda; The hermitage of Saint Nikanor

Subotić, Gojko; Hieromonk, Ioustinos

(Београд : Византолошки институт САНУ, 2017)

TY - BOOK
AU - Subotić, Gojko
AU - Hieromonk, Ioustinos
PY - 2017
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/7198
PB - Београд : Византолошки институт САНУ
T1 - Zavorda; The hermitage of Saint Nikanor
T1 - Ζάβορδα;Το ασκηταριό του Αγίου Νικάνορα
VL - 46
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7198
ER - 
@book{
author = "Subotić, Gojko and Hieromonk, Ioustinos",
year = "2017",
publisher = "Београд : Византолошки институт САНУ",
title = "Zavorda; The hermitage of Saint Nikanor, Ζάβορδα;Το ασκηταριό του Αγίου Νικάνορα",
volume = "46",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7198"
}
Subotić, G.,& Hieromonk, I.. (2017). Zavorda; The hermitage of Saint Nikanor. 
Београд : Византолошки институт САНУ., 46.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7198
Subotić G, Hieromonk I. Zavorda; The hermitage of Saint Nikanor. 2017;46.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7198 .
Subotić, Gojko, Hieromonk, Ioustinos, "Zavorda; The hermitage of Saint Nikanor", 46 (2017),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7198 .

Натписи историјске садржине у зидном сликарству. Том 1., XII-XIII век : [представљање књиге на Трибини Библиотеке САНУ, Београд, 22. март 2016. године]

Костић, Владимир С.; Максимовић, Љубомир; Суботић, Гојко; Марковић, Миодраг; Вуксановић, Миро

(Београд : Српска академија наука и уметности, 2017)

TY - GEN
AU - Костић, Владимир С.
AU - Максимовић, Љубомир
AU - Суботић, Гојко
AU - Марковић, Миодраг
AU - Вуксановић, Миро
PY - 2017
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/10907
AB - Натписи историјске садржине у зидном сликарству. Том 1, XII–XIII век / Гојко Суботић, Бојан Миљковић, Ирена Шпадијер, Ида Тот. – Београд : Византолошки институт САНУ, 2015.
Поздравна реч: академик Владимир С. Костић, председник САНУ.
Говорили: академик Љубомир Максимовић, академик Гојко Суботић, дописни члан Миодраг Марковић. У Београду, уторак 22. март 2016. у 13 часова.
PB - Београд : Српска академија наука и уметности
T2 - Трибина Библиотеке САНУ
T1 - Натписи историјске садржине у зидном сликарству. Том 1., XII-XIII век : [представљање књиге на Трибини Библиотеке САНУ, Београд, 22. март 2016. године]
SP - 81
EP - 92
VL - 5
IS - 5
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10907
ER - 
@misc{
author = "Костић, Владимир С. and Максимовић, Љубомир and Суботић, Гојко and Марковић, Миодраг and Вуксановић, Миро",
year = "2017",
abstract = "Натписи историјске садржине у зидном сликарству. Том 1, XII–XIII век / Гојко Суботић, Бојан Миљковић, Ирена Шпадијер, Ида Тот. – Београд : Византолошки институт САНУ, 2015.
Поздравна реч: академик Владимир С. Костић, председник САНУ.
Говорили: академик Љубомир Максимовић, академик Гојко Суботић, дописни члан Миодраг Марковић. У Београду, уторак 22. март 2016. у 13 часова.",
publisher = "Београд : Српска академија наука и уметности",
journal = "Трибина Библиотеке САНУ",
title = "Натписи историјске садржине у зидном сликарству. Том 1., XII-XIII век : [представљање књиге на Трибини Библиотеке САНУ, Београд, 22. март 2016. године]",
pages = "81-92",
volume = "5",
number = "5",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10907"
}
Костић, В. С., Максимовић, Љ., Суботић, Г., Марковић, М.,& Вуксановић, М.. (2017). Натписи историјске садржине у зидном сликарству. Том 1., XII-XIII век : [представљање књиге на Трибини Библиотеке САНУ, Београд, 22. март 2016. године]. in Трибина Библиотеке САНУ
Београд : Српска академија наука и уметности., 5(5), 81-92.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10907
Костић ВС, Максимовић Љ, Суботић Г, Марковић М, Вуксановић М. Натписи историјске садржине у зидном сликарству. Том 1., XII-XIII век : [представљање књиге на Трибини Библиотеке САНУ, Београд, 22. март 2016. године]. in Трибина Библиотеке САНУ. 2017;5(5):81-92.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10907 .
Костић, Владимир С., Максимовић, Љубомир, Суботић, Гојко, Марковић, Миодраг, Вуксановић, Миро, "Натписи историјске садржине у зидном сликарству. Том 1., XII-XIII век : [представљање књиге на Трибини Библиотеке САНУ, Београд, 22. март 2016. године]" in Трибина Библиотеке САНУ, 5, no. 5 (2017):81-92,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10907 .

Натписи историјске садржине у зидном сликарству. Том први : XII–XIII век

Суботић, Гојко; Миљковић, Бојан; Шпадијер, Ирена; Тот, Ида

(Београд : Византолошки институт САНУ, 2015)

TY - BOOK
AU - Суботић, Гојко
AU - Миљковић, Бојан
AU - Шпадијер, Ирена
AU - Тот, Ида
PY - 2015
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/7125
AB - Обичај да се уметничка дела обележавају натписима који говоре o њиховом настанку, наручиоцима и мајсторима сеже у далеку прошлост. У хришћанском свету поруке на њима имале су посебан смисао и карактер. У почетку су то често биле само скраћенице или чак знакови, али је с временом у развијеним култним целинама говор постајао богатији, посебно у зидном украсу, који је својим духом и програмом изражавао идеју о томе да је храм слика васељене. У њему су особен део чиниле представе историјских личности с текстовима који су их пратили. Они су одговарали човековој тежњи да одреди своје место у хришћанском космосу, који је у унутрашњости храма превођен у сложену тематску схему – од Христа Сведржитеља на висини, преко мноштва смишљено распоређених приказа којима се исказивало божанско присуство и милост спуштала ка земљи, до светих ликова најближих верницима, оних из редова мученика, архијереја, монаха и отшелника. Преко њих као посредника на најнижим површинама Богу су се молитвама обраћали ктитори и њихови сродници, а уз њих носиоци највише световне и духовне власти, локална властела, игумани и дародавци. Сви су означавани натписима.
AB - La pratique consistant à apposer sur une oeuvre de nature artistique une inscription qui nous parle de sa réalisation, de son commanditaire ou de son auteur remonte à un lointain passé. Dans le monde chrétien, de tels messages ont reçu une fonction et un caractère spécifiques. A l’origine, réduit le plus souvent à des formules abrégées, voire de simples signes, leur texte s’est progressivement étoffé en recevant, dans les grands lieux de cultes, un véritable contenu. Ceci vaut tout particulièrement pour le matériel écrit entrant dans la décoration murale des sanctuaires, qui, par son esprit et son programme, exprimait l’idée que l’église est une image de l’univers. Un ensemble particulier y était constitué par les représentations de personnages historiques et les textes qui les accompagnent. Leur combinaison répondait à l’aspiration de l’homme à trouver sa place au sein du cosmos chrétien qui, à l’intérieur de l’église, se traduisait par un schéma thématique complexe – allant du Christ Pantocrator figuré en son point le plus élevé, en passant par une multitude de représentations soigneusement disposées, à travers lesquelles se manifestaient tant la présence divine que la grâce de Dieu s’abaissant sur terre, jusqu’aux saints les plus proches des fidèles, car issus des rangs des martyrs, des archiprêtres, des moines et des ermites. Finalement, sur les surfaces les plus basses, adressant leurs prières à Dieu par l’intermédiaire de ces saints, venaient les ktètors et leurs proches parents, et, à leurs cotés, les dignitaires investis des pouvoirs profanes et religieux les plus élevés, les seigneurs locaux, les higoumènes et les donateurs. Tous étaient associés à quelque inscription.
PB - Београд : Византолошки институт САНУ
T1 - Натписи историјске садржине у зидном сликарству. Том први : XII–XIII век
T1 - Inscriptiones historicae in picturis muralibus saeculorum XII–XIII
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7125
ER - 
@book{
author = "Суботић, Гојко and Миљковић, Бојан and Шпадијер, Ирена and Тот, Ида",
year = "2015",
abstract = "Обичај да се уметничка дела обележавају натписима који говоре o њиховом настанку, наручиоцима и мајсторима сеже у далеку прошлост. У хришћанском свету поруке на њима имале су посебан смисао и карактер. У почетку су то често биле само скраћенице или чак знакови, али је с временом у развијеним култним целинама говор постајао богатији, посебно у зидном украсу, који је својим духом и програмом изражавао идеју о томе да је храм слика васељене. У њему су особен део чиниле представе историјских личности с текстовима који су их пратили. Они су одговарали човековој тежњи да одреди своје место у хришћанском космосу, који је у унутрашњости храма превођен у сложену тематску схему – од Христа Сведржитеља на висини, преко мноштва смишљено распоређених приказа којима се исказивало божанско присуство и милост спуштала ка земљи, до светих ликова најближих верницима, оних из редова мученика, архијереја, монаха и отшелника. Преко њих као посредника на најнижим површинама Богу су се молитвама обраћали ктитори и њихови сродници, а уз њих носиоци највише световне и духовне власти, локална властела, игумани и дародавци. Сви су означавани натписима., La pratique consistant à apposer sur une oeuvre de nature artistique une inscription qui nous parle de sa réalisation, de son commanditaire ou de son auteur remonte à un lointain passé. Dans le monde chrétien, de tels messages ont reçu une fonction et un caractère spécifiques. A l’origine, réduit le plus souvent à des formules abrégées, voire de simples signes, leur texte s’est progressivement étoffé en recevant, dans les grands lieux de cultes, un véritable contenu. Ceci vaut tout particulièrement pour le matériel écrit entrant dans la décoration murale des sanctuaires, qui, par son esprit et son programme, exprimait l’idée que l’église est une image de l’univers. Un ensemble particulier y était constitué par les représentations de personnages historiques et les textes qui les accompagnent. Leur combinaison répondait à l’aspiration de l’homme à trouver sa place au sein du cosmos chrétien qui, à l’intérieur de l’église, se traduisait par un schéma thématique complexe – allant du Christ Pantocrator figuré en son point le plus élevé, en passant par une multitude de représentations soigneusement disposées, à travers lesquelles se manifestaient tant la présence divine que la grâce de Dieu s’abaissant sur terre, jusqu’aux saints les plus proches des fidèles, car issus des rangs des martyrs, des archiprêtres, des moines et des ermites. Finalement, sur les surfaces les plus basses, adressant leurs prières à Dieu par l’intermédiaire de ces saints, venaient les ktètors et leurs proches parents, et, à leurs cotés, les dignitaires investis des pouvoirs profanes et religieux les plus élevés, les seigneurs locaux, les higoumènes et les donateurs. Tous étaient associés à quelque inscription.",
publisher = "Београд : Византолошки институт САНУ",
title = "Натписи историјске садржине у зидном сликарству. Том први : XII–XIII век, Inscriptiones historicae in picturis muralibus saeculorum XII–XIII",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7125"
}
Суботић, Г., Миљковић, Б., Шпадијер, И.,& Тот, И.. (2015). Натписи историјске садржине у зидном сликарству. Том први : XII–XIII век. 
Београд : Византолошки институт САНУ..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7125
Суботић Г, Миљковић Б, Шпадијер И, Тот И. Натписи историјске садржине у зидном сликарству. Том први : XII–XIII век. 2015;.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7125 .
Суботић, Гојко, Миљковић, Бојан, Шпадијер, Ирена, Тот, Ида, "Натписи историјске садржине у зидном сликарству. Том први : XII–XIII век" (2015),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7125 .

Косовско-метохијски зборник 5 : [представљање књиге на Трибини Библиотеке САНУ, Београд, 18. новембар 2014. године]

Суботић, Гојко; Реметић, Слободан; Војводић, Михаило; Стијовић, Рада; Вуксановић, Миро

(Београд : Српска академија наука и уметности, 2015)

TY - GEN
AU - Суботић, Гојко
AU - Реметић, Слободан
AU - Војводић, Михаило
AU - Стијовић, Рада
AU - Вуксановић, Миро
PY - 2015
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/10763
AB - Косовско-метохијски зборник. 5 / уредник Михаило Војводић. – Београд : Српска академија наука и уметности, 2013.
Говорили: академик Гојко Суботић, академик АНУРС Слободан Реметић, дописни члан Михаило Војводић, др Рада Стијовић, секретар Уредништва. У Београду, уторак 18. новембар 2014. у 13 часова.
PB - Београд : Српска академија наука и уметности
T2 - Трибина Библиотеке САНУ
T1 - Косовско-метохијски зборник 5 : [представљање књиге на Трибини Библиотеке САНУ, Београд, 18. новембар 2014. године]
SP - 167
EP - 184
VL - 3
IS - 3
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10763
ER - 
@misc{
author = "Суботић, Гојко and Реметић, Слободан and Војводић, Михаило and Стијовић, Рада and Вуксановић, Миро",
year = "2015",
abstract = "Косовско-метохијски зборник. 5 / уредник Михаило Војводић. – Београд : Српска академија наука и уметности, 2013.
Говорили: академик Гојко Суботић, академик АНУРС Слободан Реметић, дописни члан Михаило Војводић, др Рада Стијовић, секретар Уредништва. У Београду, уторак 18. новембар 2014. у 13 часова.",
publisher = "Београд : Српска академија наука и уметности",
journal = "Трибина Библиотеке САНУ",
title = "Косовско-метохијски зборник 5 : [представљање књиге на Трибини Библиотеке САНУ, Београд, 18. новембар 2014. године]",
pages = "167-184",
volume = "3",
number = "3",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10763"
}
Суботић, Г., Реметић, С., Војводић, М., Стијовић, Р.,& Вуксановић, М.. (2015). Косовско-метохијски зборник 5 : [представљање књиге на Трибини Библиотеке САНУ, Београд, 18. новембар 2014. године]. in Трибина Библиотеке САНУ
Београд : Српска академија наука и уметности., 3(3), 167-184.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10763
Суботић Г, Реметић С, Војводић М, Стијовић Р, Вуксановић М. Косовско-метохијски зборник 5 : [представљање књиге на Трибини Библиотеке САНУ, Београд, 18. новембар 2014. године]. in Трибина Библиотеке САНУ. 2015;3(3):167-184.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10763 .
Суботић, Гојко, Реметић, Слободан, Војводић, Михаило, Стијовић, Рада, Вуксановић, Миро, "Косовско-метохијски зборник 5 : [представљање књиге на Трибини Библиотеке САНУ, Београд, 18. новембар 2014. године]" in Трибина Библиотеке САНУ, 3, no. 3 (2015):167-184,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10763 .

Једна градитељска радионица из друге деценије XV века у граничним пределима Бугарске и Србије

Суботић, Гојко

(Београд : Византолошки институт САНУ, 2013)

TY - JOUR
AU - Суботић, Гојко
PY - 2013
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/7204
AB - Манастир Светог Јована Богослова код Пирота (Поганово), познат по икони Чуда у Латому (данас у Софији) и зидном украсу с краја ХV века, конзерваторски је добро обрађен, али недовољно проучен као градитељски комплекс. Време његовог настанка и личности ктитора господина Константина и госпође Јелене, чија су имена уклесана на западној фасади цркве, различито су тумачени, при чему је највећи број стручњака мишљења да су то били господин Константин Драгаш (Дејановић) и његова кћи Јелена, супруга византијског цара Манојла II (1391– 1425). У питању су, међутим, биле личности из редова властеле деспота Стефана који је ове крајеве добио од султана Мехмеда I, након битке код Чамурлија, 1413. Архитектонски снимци и акварели архитеката Михаила Валтровића и Драгутина Милутиновића, који су пределе око Трна посетили након ослобођења од турске власти 1877–1878. године, омогућили су да се уоче везе са другим споменицима у долини Јерме, манастиром Арханђела Михаила код Трна и Богородичиним манастиром у Мисловштици. Карактеристичне одлике њихових цркава – седмостраност купола и начин зидања каменом, опекама и малтером у особеном декоративном слогу какав се не среће на другим странама – уверавају да су их тада, у другој деценији ХV века, извели исти мајстори, припадници једне градитељске радионице.
AB - The Monastery of St. John Theologian near Pirot (Poganovo), best known for the icon of Miracle of Latomos (now in Sofi a) and wall decoration from the end of the 15th century, was well examined and treated by conservators as a building complex, but is still insuffi ciently studied. The time of the creation of the monument and the identity of its founders, Constantine and Helena, whose names were engraved on the west facade, were variously interpreted, and the largest number of scholars were of the opinion that they were Constantine Dragaš (Dejanović) and his daughter Helena, wife of Emperor Manuel II (1391–1425). However, the persons in questions were members of the nobility of despotes Stefan, who got these areas from Sultan Mehmed , after the Battle near Sofi a in 1413. Architectural drawings and watercolors made by architects Mihailo Valtrović and Dragutin Milutinović, who visited the area around Trn after its liberation from Turkish rule in 1877–1878, made  it possible to detect relationships with other monuments in the valley of Jerma, the Monastery of Archangel Michael in Trn and the Monastery of the Virgin in Mislovštica. Characteristic features of these churches – seven-sided dome and a manner of construction with stone, brick and mortar in the distinctive decorative type that cannot be found elsewhere – show that they were built by the same masters, members of an architectural workshop, in the second decade of the 15th century.
PB - Београд : Византолошки институт САНУ
T2 - Зборник радова Византолошког института САНУ
T1 - Једна градитељска радионица из друге деценије XV века у граничним пределима Бугарске и Србије
T1 - An architectural workshop from the 2nd decade of the 15th century in the border regions of Bulgaria and Serbia
SP - 811
EP - 833
VL - 50
IS - 2
DO - 10.2298/ZRVI1350811S
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7204
ER - 
@article{
author = "Суботић, Гојко",
year = "2013",
abstract = "Манастир Светог Јована Богослова код Пирота (Поганово), познат по икони Чуда у Латому (данас у Софији) и зидном украсу с краја ХV века, конзерваторски је добро обрађен, али недовољно проучен као градитељски комплекс. Време његовог настанка и личности ктитора господина Константина и госпође Јелене, чија су имена уклесана на западној фасади цркве, различито су тумачени, при чему је највећи број стручњака мишљења да су то били господин Константин Драгаш (Дејановић) и његова кћи Јелена, супруга византијског цара Манојла II (1391– 1425). У питању су, међутим, биле личности из редова властеле деспота Стефана који је ове крајеве добио од султана Мехмеда I, након битке код Чамурлија, 1413. Архитектонски снимци и акварели архитеката Михаила Валтровића и Драгутина Милутиновића, који су пределе око Трна посетили након ослобођења од турске власти 1877–1878. године, омогућили су да се уоче везе са другим споменицима у долини Јерме, манастиром Арханђела Михаила код Трна и Богородичиним манастиром у Мисловштици. Карактеристичне одлике њихових цркава – седмостраност купола и начин зидања каменом, опекама и малтером у особеном декоративном слогу какав се не среће на другим странама – уверавају да су их тада, у другој деценији ХV века, извели исти мајстори, припадници једне градитељске радионице., The Monastery of St. John Theologian near Pirot (Poganovo), best known for the icon of Miracle of Latomos (now in Sofi a) and wall decoration from the end of the 15th century, was well examined and treated by conservators as a building complex, but is still insuffi ciently studied. The time of the creation of the monument and the identity of its founders, Constantine and Helena, whose names were engraved on the west facade, were variously interpreted, and the largest number of scholars were of the opinion that they were Constantine Dragaš (Dejanović) and his daughter Helena, wife of Emperor Manuel II (1391–1425). However, the persons in questions were members of the nobility of despotes Stefan, who got these areas from Sultan Mehmed , after the Battle near Sofi a in 1413. Architectural drawings and watercolors made by architects Mihailo Valtrović and Dragutin Milutinović, who visited the area around Trn after its liberation from Turkish rule in 1877–1878, made  it possible to detect relationships with other monuments in the valley of Jerma, the Monastery of Archangel Michael in Trn and the Monastery of the Virgin in Mislovštica. Characteristic features of these churches – seven-sided dome and a manner of construction with stone, brick and mortar in the distinctive decorative type that cannot be found elsewhere – show that they were built by the same masters, members of an architectural workshop, in the second decade of the 15th century.",
publisher = "Београд : Византолошки институт САНУ",
journal = "Зборник радова Византолошког института САНУ",
title = "Једна градитељска радионица из друге деценије XV века у граничним пределима Бугарске и Србије, An architectural workshop from the 2nd decade of the 15th century in the border regions of Bulgaria and Serbia",
pages = "811-833",
volume = "50",
number = "2",
doi = "10.2298/ZRVI1350811S",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7204"
}
Суботић, Г.. (2013). Једна градитељска радионица из друге деценије XV века у граничним пределима Бугарске и Србије. in Зборник радова Византолошког института САНУ
Београд : Византолошки институт САНУ., 50(2), 811-833.
https://doi.org/10.2298/ZRVI1350811S
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7204
Суботић Г. Једна градитељска радионица из друге деценије XV века у граничним пределима Бугарске и Србије. in Зборник радова Византолошког института САНУ. 2013;50(2):811-833.
doi:10.2298/ZRVI1350811S
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7204 .
Суботић, Гојко, "Једна градитељска радионица из друге деценије XV века у граничним пределима Бугарске и Србије" in Зборник радова Византолошког института САНУ, 50, no. 2 (2013):811-833,
https://doi.org/10.2298/ZRVI1350811S .,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7204 .

Дечанска пустиња : скитови и келије манастира Дечана : [представљање књиге на Трибини Библиотеке САНУ, Београд, 21. фебруар 2012. године]

Вуксановић, Миро; Суботић, Гојко; Шпадијер, Ирена; Поповић, Даница

(Београд : Српска академија наука и уметности, 2013)

TY - GEN
AU - Вуксановић, Миро
AU - Суботић, Гојко
AU - Шпадијер, Ирена
AU - Поповић, Даница
PY - 2013
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/9697
AB - Дечанска пустиња : скитови и келије манастира Дечана / Даница
Поповић, Бранислав Тодић, Драган Војводић. – Београд : Балканолошки
институт САНУ : САНУ, Међуодељењски одбор за проучавање Косова и
Метохије, 2011. 
Говорили: академик Гојко Суботић,
доц. др Ирена Шпадијер и
у име аутора др Даница Поповић. 
У Београду, уторак 21. фебруар 2012. у 13.00 часова.
PB - Београд : Српска академија наука и уметности
T2 - Трибина Библиотеке САНУ
T1 - Дечанска пустиња : скитови и келије манастира Дечана : [представљање књиге на Трибини Библиотеке САНУ, Београд, 21. фебруар 2012. године]
SP - 161
EP - 167
VL - 1
IS - 1
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_9697
ER - 
@misc{
author = "Вуксановић, Миро and Суботић, Гојко and Шпадијер, Ирена and Поповић, Даница",
year = "2013",
abstract = "Дечанска пустиња : скитови и келије манастира Дечана / Даница
Поповић, Бранислав Тодић, Драган Војводић. – Београд : Балканолошки
институт САНУ : САНУ, Међуодељењски одбор за проучавање Косова и
Метохије, 2011. 
Говорили: академик Гојко Суботић,
доц. др Ирена Шпадијер и
у име аутора др Даница Поповић. 
У Београду, уторак 21. фебруар 2012. у 13.00 часова.",
publisher = "Београд : Српска академија наука и уметности",
journal = "Трибина Библиотеке САНУ",
title = "Дечанска пустиња : скитови и келије манастира Дечана : [представљање књиге на Трибини Библиотеке САНУ, Београд, 21. фебруар 2012. године]",
pages = "161-167",
volume = "1",
number = "1",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_9697"
}
Вуксановић, М., Суботић, Г., Шпадијер, И.,& Поповић, Д.. (2013). Дечанска пустиња : скитови и келије манастира Дечана : [представљање књиге на Трибини Библиотеке САНУ, Београд, 21. фебруар 2012. године]. in Трибина Библиотеке САНУ
Београд : Српска академија наука и уметности., 1(1), 161-167.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_9697
Вуксановић М, Суботић Г, Шпадијер И, Поповић Д. Дечанска пустиња : скитови и келије манастира Дечана : [представљање књиге на Трибини Библиотеке САНУ, Београд, 21. фебруар 2012. године]. in Трибина Библиотеке САНУ. 2013;1(1):161-167.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_9697 .
Вуксановић, Миро, Суботић, Гојко, Шпадијер, Ирена, Поповић, Даница, "Дечанска пустиња : скитови и келије манастира Дечана : [представљање књиге на Трибини Библиотеке САНУ, Београд, 21. фебруар 2012. године]" in Трибина Библиотеке САНУ, 1, no. 1 (2013):161-167,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_9697 .