Цвијовић, Драгана

Link to this page

Authority KeyName Variants
7258a4f0-dfa3-4985-8ebe-de4bf053ffa7
 • Цвијовић, Драгана (10)
Projects

Author's Bibliography

Збирне именице као компоненте фразеолошких јединица с религијском конотацијом

Вуловић, Наташа; Цвијовић, Драгана

(Ниш : Центар за црквене студије, 2020)

TY - JOUR
AU - Вуловић, Наташа
AU - Цвијовић, Драгана
PY - 2020
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/11605
AB - Предмет этой статьи – семантический анализ фразеологических единиц с религиозной коннотацией в сербском языке, которые в своем составе содержат собирательное имя существительные, как напр. црква, камење, народ и другие. Цель работы – утвердить возможную мотивацию религиозных фразеологических значений таких языковых единиц (напр. бацати се на Бога камењем, изабрани народ и др.).
AB - У центру истраживачке пажње јесте семантичка анализа фразеолошких јединица с религијском конотацијом, које у свој састав укључују неку од збирних именица у српском језику. Тако се као компоненте у фразеологизмима појављују именице: дрвље, камење, народ и др. Циљ је да се утврди могућа мотивација религијских фразеолошких значења датих језичких јединица (бацати се на Бога камењем, изабрани народ и сл.).
PB - Ниш : Центар за црквене студије
T2 - Црквене студије
T1 - Збирне именице као компоненте фразеолошких јединица с религијском конотацијом
T1 - Собирательные существительные как компоненты фразеологических единиц с религиозной коннотацией
SP - 321
EP - 326
VL - 17
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11605
ER - 
@article{
author = "Вуловић, Наташа and Цвијовић, Драгана",
year = "2020",
abstract = "Предмет этой статьи – семантический анализ фразеологических единиц с религиозной коннотацией в сербском языке, которые в своем составе содержат собирательное имя существительные, как напр. црква, камење, народ и другие. Цель работы – утвердить возможную мотивацию религиозных фразеологических значений таких языковых единиц (напр. бацати се на Бога камењем, изабрани народ и др.)., У центру истраживачке пажње јесте семантичка анализа фразеолошких јединица с религијском конотацијом, које у свој састав укључују неку од збирних именица у српском језику. Тако се као компоненте у фразеологизмима појављују именице: дрвље, камење, народ и др. Циљ је да се утврди могућа мотивација религијских фразеолошких значења датих језичких јединица (бацати се на Бога камењем, изабрани народ и сл.).",
publisher = "Ниш : Центар за црквене студије",
journal = "Црквене студије",
title = "Збирне именице као компоненте фразеолошких јединица с религијском конотацијом, Собирательные существительные как компоненты фразеологических единиц с религиозной коннотацией",
pages = "321-326",
volume = "17",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11605"
}
Вуловић, Н.,& Цвијовић, Д.. (2020). Збирне именице као компоненте фразеолошких јединица с религијском конотацијом. in Црквене студије
Ниш : Центар за црквене студије., 17, 321-326.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11605
Вуловић Н, Цвијовић Д. Збирне именице као компоненте фразеолошких јединица с религијском конотацијом. in Црквене студије. 2020;17:321-326.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11605 .
Вуловић, Наташа, Цвијовић, Драгана, "Збирне именице као компоненте фразеолошких јединица с религијском конотацијом" in Црквене студије, 17 (2020):321-326,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11605 .

Лексичка збирност у српском војном регистру

Цвијовић, Драгана

(Beograd : Udruženje naučnih i stručnih prevodilaca SR Srbije, 2020)

TY - JOUR
AU - Цвијовић, Драгана
PY - 2020
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/11221
AB - Предмет истраживања представља скупина именица које припадају војном
регистру, а које испољавају особине лексичке збирности. Традиционални приступ
збирним именицама у српском језику темељи се искључиво на граматичком
понашању које се узима као пресудан критеријум приликом одређивања статуса
збирних именица. Према томе, са морфолошког становишта збирност се изражава
у оквиру творбене категорије путем суфикса (грање, лишће, младеж, момчад,
племство и др.), а у лексичком изражавању збирност је садржана у семантичкој
структури саме именице (војска, народ, племе и сл.). Циљ рада је да се укаже на
постојање именица које, поред именица са суфиксом за збирност, самим својим
значењем исказују збирност, дакле без постојања творбеног обележја са том
функцијом. У ту сврху, разматрају се именице које чине хомоген скуп, типа армија,
батаљон, бригада, војска и др. које означавају мноштво јединки и поимају се као
целовит скуп истоврсних референата. Именицама из војног регистра искључиво
се приступа са семантичког аспекта проматрајући њихову полисемантичку
структуру, а на морфолошком плану разматра се њихов граматички број.
AB - The paper analyzes a group of nouns that belong to the military register, and which exhibit the
characteristics pertaining to lexical collective nouns. The traditional approach to collective nouns in
the Serbian language is based exclusively on grammatical behaviour, which has been taken as a crucial
criterion when determining the status of collective nouns. Therefore, from the morphological point of
view, collectivity is expressed within the creative category through suffixes (branches, leaves, youth,
team, nobility, etc.), and in lexical expression collectivity is contained in the semantic structure of the
noun itself (army, people, tribe, etc.). The aim of the paper was to point out the existence of nouns
which, in addition to nouns with the suffix for collectivity, express collectivity by their own meaning,
i.e. without the existence of a word formation feature with that particular function. To this purpose,
nouns that form a homogeneous set were considered, e.g. army, battalion, brigade, etc. which stand
for a multitude of individuals and are understood as a complete set of identical referents. Nouns from
PB - Beograd : Udruženje naučnih i stručnih prevodilaca SR Srbije
T2 - Prevodilac
T1 - Лексичка збирност у српском војном регистру
T1 - Lexical Collective Nouns In the Serbian Military Register
SP - 15
EP - 23
VL - 39
IS - 3-4
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11221
ER - 
@article{
author = "Цвијовић, Драгана",
year = "2020",
abstract = "Предмет истраживања представља скупина именица које припадају војном
регистру, а које испољавају особине лексичке збирности. Традиционални приступ
збирним именицама у српском језику темељи се искључиво на граматичком
понашању које се узима као пресудан критеријум приликом одређивања статуса
збирних именица. Према томе, са морфолошког становишта збирност се изражава
у оквиру творбене категорије путем суфикса (грање, лишће, младеж, момчад,
племство и др.), а у лексичком изражавању збирност је садржана у семантичкој
структури саме именице (војска, народ, племе и сл.). Циљ рада је да се укаже на
постојање именица које, поред именица са суфиксом за збирност, самим својим
значењем исказују збирност, дакле без постојања творбеног обележја са том
функцијом. У ту сврху, разматрају се именице које чине хомоген скуп, типа армија,
батаљон, бригада, војска и др. које означавају мноштво јединки и поимају се као
целовит скуп истоврсних референата. Именицама из војног регистра искључиво
се приступа са семантичког аспекта проматрајући њихову полисемантичку
структуру, а на морфолошком плану разматра се њихов граматички број., The paper analyzes a group of nouns that belong to the military register, and which exhibit the
characteristics pertaining to lexical collective nouns. The traditional approach to collective nouns in
the Serbian language is based exclusively on grammatical behaviour, which has been taken as a crucial
criterion when determining the status of collective nouns. Therefore, from the morphological point of
view, collectivity is expressed within the creative category through suffixes (branches, leaves, youth,
team, nobility, etc.), and in lexical expression collectivity is contained in the semantic structure of the
noun itself (army, people, tribe, etc.). The aim of the paper was to point out the existence of nouns
which, in addition to nouns with the suffix for collectivity, express collectivity by their own meaning,
i.e. without the existence of a word formation feature with that particular function. To this purpose,
nouns that form a homogeneous set were considered, e.g. army, battalion, brigade, etc. which stand
for a multitude of individuals and are understood as a complete set of identical referents. Nouns from",
publisher = "Beograd : Udruženje naučnih i stručnih prevodilaca SR Srbije",
journal = "Prevodilac",
title = "Лексичка збирност у српском војном регистру, Lexical Collective Nouns In the Serbian Military Register",
pages = "15-23",
volume = "39",
number = "3-4",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11221"
}
Цвијовић, Д.. (2020). Лексичка збирност у српском војном регистру. in Prevodilac
Beograd : Udruženje naučnih i stručnih prevodilaca SR Srbije., 39(3-4), 15-23.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11221
Цвијовић Д. Лексичка збирност у српском војном регистру. in Prevodilac. 2020;39(3-4):15-23.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11221 .
Цвијовић, Драгана, "Лексичка збирност у српском војном регистру" in Prevodilac, 39, no. 3-4 (2020):15-23,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11221 .

Обрада опсцене лексике и њених деривата у Речнику САНУ

Ристић, Стана; Цвијовић, Драгана

(Ниш : Филозофски факултет, 2017)

TY - JOUR
AU - Ристић, Стана
AU - Цвијовић, Драгана
PY - 2017
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/2006
AB - У раду је представљен начин обраде народних назива
за женски полни орган у Р ечнику С АНУ и дата је њихова
семантичка и творбена анализа. Утврђено је да овај тип опсцене
лексике у употреби реализује свој семантички и творбени
потенцијал на регуларан начин као и други типови лексике, те
да се у семантичкој и афиксалној деривацији чувају опсцени
садржаји код деривата у семантичком пољу ’човек, особа’, док
се код деривата у семантичком пољу ’предмети’ и ’животиње’
такви, опсцени садржаји неутралишу.
PB - Ниш : Филозофски факултет
T2 - Опсцена лексика у српском језику : зборник радова са истоименог научног скупа
T1 - Обрада опсцене лексике и њених деривата у Речнику САНУ
SP - 45
EP - 59
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_2006
ER - 
@article{
author = "Ристић, Стана and Цвијовић, Драгана",
year = "2017",
abstract = "У раду је представљен начин обраде народних назива
за женски полни орган у Р ечнику С АНУ и дата је њихова
семантичка и творбена анализа. Утврђено је да овај тип опсцене
лексике у употреби реализује свој семантички и творбени
потенцијал на регуларан начин као и други типови лексике, те
да се у семантичкој и афиксалној деривацији чувају опсцени
садржаји код деривата у семантичком пољу ’човек, особа’, док
се код деривата у семантичком пољу ’предмети’ и ’животиње’
такви, опсцени садржаји неутралишу.",
publisher = "Ниш : Филозофски факултет",
journal = "Опсцена лексика у српском језику : зборник радова са истоименог научног скупа",
title = "Обрада опсцене лексике и њених деривата у Речнику САНУ",
pages = "45-59",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_2006"
}
Ристић, С.,& Цвијовић, Д.. (2017). Обрада опсцене лексике и њених деривата у Речнику САНУ. in Опсцена лексика у српском језику : зборник радова са истоименог научног скупа
Ниш : Филозофски факултет., 45-59.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_2006
Ристић С, Цвијовић Д. Обрада опсцене лексике и њених деривата у Речнику САНУ. in Опсцена лексика у српском језику : зборник радова са истоименог научног скупа. 2017;:45-59.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_2006 .
Ристић, Стана, Цвијовић, Драгана, "Обрада опсцене лексике и њених деривата у Речнику САНУ" in Опсцена лексика у српском језику : зборник радова са истоименог научног скупа (2017):45-59,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_2006 .

О стилској вредности антрополошке лексике у збирци приповедака „Башта сљезове боје” Бранка Ћопића

Цвијовић, Драгана

(Подгорица : Издавачки центар Матице српске, 2014)

TY - JOUR
AU - Цвијовић, Драгана
PY - 2014
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/11615
AB - This paper analyzes the anthropological lexicon. Represents the inventory of
lexemes which are appointed by the man some physical (external) properties e.
g. bradonja, glavonja, dugajlija, then the spiritual (positive or negative) as bena,
budalaš, delija, ispičutura, magarac, miljenac, prisluškivalo, then through family relations - pobratim, pobro, strikan, ćaća, occupations and titles, for example,
namišljalica, samardžija, feljbaba, vodnik, hodža. Analyze the semantic and stylistic
value of this type of vocabulary in a collection of short stories Bašta sljezove boje by
Branko Ćopić. The aim is to examine the status of the presence of the said vocabulary, as well as to determine the value of its boards in said section.
AB - У раду се анализира антрополошка лексика, тј. представља се инвентар лексема којима се именује човек по неким физичким (спољашњим)
особинама, нпр. драдоња, Тлавоња, дугајлија, затим духовним (позитивним
или негативним) као што су дена, дудалаш, делија, испичушура, ма арац, миљенаш, прислушкивало, потом по родбинским односима типа побратим, побро,
стрикан, ћаћа, занимањима и титулама, нпр. намишљалица, самарџција, фељдада, водник, хоџа и сл. Анализираће се значењска и стилска вредност ове вр-
сте лексике у збирци приповедака Башта сљезове боје Бранка Ћопића. Циљ
је да се испита статус и присуство поменуте лексике, као и да се утврди њена
стилска вредност у поменутом делу.
PB - Подгорица : Издавачки центар Матице српске
T2 - Октоих : Часопис Одјељења за српски језик и књижевност Матице српске – Друштва чланова у Црној Гори
T1 - О стилској вредности антрополошке лексике у збирци приповедака „Башта сљезове боје” Бранка Ћопића
T1 - A Stylistic and Semantic Value of Anthropological Vocabulary in a Collection of Short Stories Bašta sljezove boje by Branko Ćopić
SP - 37
EP - 44
VL - 4
IS - 5
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11615
ER - 
@article{
author = "Цвијовић, Драгана",
year = "2014",
abstract = "This paper analyzes the anthropological lexicon. Represents the inventory of
lexemes which are appointed by the man some physical (external) properties e.
g. bradonja, glavonja, dugajlija, then the spiritual (positive or negative) as bena,
budalaš, delija, ispičutura, magarac, miljenac, prisluškivalo, then through family relations - pobratim, pobro, strikan, ćaća, occupations and titles, for example,
namišljalica, samardžija, feljbaba, vodnik, hodža. Analyze the semantic and stylistic
value of this type of vocabulary in a collection of short stories Bašta sljezove boje by
Branko Ćopić. The aim is to examine the status of the presence of the said vocabulary, as well as to determine the value of its boards in said section., У раду се анализира антрополошка лексика, тј. представља се инвентар лексема којима се именује човек по неким физичким (спољашњим)
особинама, нпр. драдоња, Тлавоња, дугајлија, затим духовним (позитивним
или негативним) као што су дена, дудалаш, делија, испичушура, ма арац, миљенаш, прислушкивало, потом по родбинским односима типа побратим, побро,
стрикан, ћаћа, занимањима и титулама, нпр. намишљалица, самарџција, фељдада, водник, хоџа и сл. Анализираће се значењска и стилска вредност ове вр-
сте лексике у збирци приповедака Башта сљезове боје Бранка Ћопића. Циљ
је да се испита статус и присуство поменуте лексике, као и да се утврди њена
стилска вредност у поменутом делу.",
publisher = "Подгорица : Издавачки центар Матице српске",
journal = "Октоих : Часопис Одјељења за српски језик и књижевност Матице српске – Друштва чланова у Црној Гори",
title = "О стилској вредности антрополошке лексике у збирци приповедака „Башта сљезове боје” Бранка Ћопића, A Stylistic and Semantic Value of Anthropological Vocabulary in a Collection of Short Stories Bašta sljezove boje by Branko Ćopić",
pages = "37-44",
volume = "4",
number = "5",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11615"
}
Цвијовић, Д.. (2014). О стилској вредности антрополошке лексике у збирци приповедака „Башта сљезове боје” Бранка Ћопића. in Октоих : Часопис Одјељења за српски језик и књижевност Матице српске – Друштва чланова у Црној Гори
Подгорица : Издавачки центар Матице српске., 4(5), 37-44.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11615
Цвијовић Д. О стилској вредности антрополошке лексике у збирци приповедака „Башта сљезове боје” Бранка Ћопића. in Октоих : Часопис Одјељења за српски језик и књижевност Матице српске – Друштва чланова у Црној Гори. 2014;4(5):37-44.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11615 .
Цвијовић, Драгана, "О стилској вредности антрополошке лексике у збирци приповедака „Башта сљезове боје” Бранка Ћопића" in Октоих : Часопис Одјељења за српски језик и књижевност Матице српске – Друштва чланова у Црној Гори, 4, no. 5 (2014):37-44,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11615 .

Наш језик I–XLIII – библиографија са регистрима (1932–2012)

Живановић, Владимир; Спасојевић, Марина; Цвијовић, Драгана; Спасојевић, Анета

(Београд : Институт за српски језик САНУ, 2012)

TY - JOUR
AU - Живановић, Владимир
AU - Спасојевић, Марина
AU - Цвијовић, Драгана
AU - Спасојевић, Анета
PY - 2012
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/1188
PB - Београд : Институт за српски језик САНУ
T2 - Наш језик
T1 - Наш језик I–XLIII – библиографија са регистрима (1932–2012)
SP - 139
EP - 280
VL - 43
IS - 3-4
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_1188
ER - 
@article{
author = "Живановић, Владимир and Спасојевић, Марина and Цвијовић, Драгана and Спасојевић, Анета",
year = "2012",
publisher = "Београд : Институт за српски језик САНУ",
journal = "Наш језик",
title = "Наш језик I–XLIII – библиографија са регистрима (1932–2012)",
pages = "139-280",
volume = "43",
number = "3-4",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_1188"
}
Живановић, В., Спасојевић, М., Цвијовић, Д.,& Спасојевић, А.. (2012). Наш језик I–XLIII – библиографија са регистрима (1932–2012). in Наш језик
Београд : Институт за српски језик САНУ., 43(3-4), 139-280.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_1188
Живановић В, Спасојевић М, Цвијовић Д, Спасојевић А. Наш језик I–XLIII – библиографија са регистрима (1932–2012). in Наш језик. 2012;43(3-4):139-280.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_1188 .
Живановић, Владимир, Спасојевић, Марина, Цвијовић, Драгана, Спасојевић, Анета, "Наш језик I–XLIII – библиографија са регистрима (1932–2012)" in Наш језик, 43, no. 3-4 (2012):139-280,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_1188 .

О неким граматичко-семантичким особинама именица на -о у српском језику

Цвијовић, Драгана

(Крагујевац : Филолошко-уметнички факултет Универзитета у Крагујевцу, 2012)

TY - JOUR
AU - Цвијовић, Драгана
PY - 2012
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/11606
AB - In this paper we analyze masculine nouns at the -o in the Serbian language. We watched them from
the standpoint of the grammatical categories gender and number, and we tried to determine which types of
semantic and formative types of nouns belong blesavko, zgoljavko, lukavko, nemirko, nestasko etc.
AB - Предмет рада су именице мушког рода домаћег порекла на -о у српском језику, а то
су именице типа блесавко, жгољавко, лукавко, немирко, несташко и сл. Посматраћемо
их са становишта граматичких категорија рода и броја. Tакође, циљ нам је да утврдимо
којим семантичким и творбеним типовима припадају.
PB - Крагујевац : Филолошко-уметнички факултет Универзитета у Крагујевцу
T2 - Савремена проучавања језика и књижевности : зборник радова са III научног скупа младих филолога Србије одржаног 12. марта 2011. године на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу. Књ. 1
T1 - О неким граматичко-семантичким особинама именица на -о у српском језику
T1 - Some Grammatical and Semantic Characteristics of Nouns at -o in the Serbian Language
SP - 47
EP - 53
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11606
ER - 
@article{
author = "Цвијовић, Драгана",
year = "2012",
abstract = "In this paper we analyze masculine nouns at the -o in the Serbian language. We watched them from
the standpoint of the grammatical categories gender and number, and we tried to determine which types of
semantic and formative types of nouns belong blesavko, zgoljavko, lukavko, nemirko, nestasko etc., Предмет рада су именице мушког рода домаћег порекла на -о у српском језику, а то
су именице типа блесавко, жгољавко, лукавко, немирко, несташко и сл. Посматраћемо
их са становишта граматичких категорија рода и броја. Tакође, циљ нам је да утврдимо
којим семантичким и творбеним типовима припадају.",
publisher = "Крагујевац : Филолошко-уметнички факултет Универзитета у Крагујевцу",
journal = "Савремена проучавања језика и књижевности : зборник радова са III научног скупа младих филолога Србије одржаног 12. марта 2011. године на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу. Књ. 1",
title = "О неким граматичко-семантичким особинама именица на -о у српском језику, Some Grammatical and Semantic Characteristics of Nouns at -o in the Serbian Language",
pages = "47-53",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11606"
}
Цвијовић, Д.. (2012). О неким граматичко-семантичким особинама именица на -о у српском језику. in Савремена проучавања језика и књижевности : зборник радова са III научног скупа младих филолога Србије одржаног 12. марта 2011. године на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу. Књ. 1
Крагујевац : Филолошко-уметнички факултет Универзитета у Крагујевцу., 47-53.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11606
Цвијовић Д. О неким граматичко-семантичким особинама именица на -о у српском језику. in Савремена проучавања језика и књижевности : зборник радова са III научног скупа младих филолога Србије одржаног 12. марта 2011. године на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу. Књ. 1. 2012;:47-53.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11606 .
Цвијовић, Драгана, "О неким граматичко-семантичким особинама именица на -о у српском језику" in Савремена проучавања језика и књижевности : зборник радова са III научног скупа младих филолога Србије одржаног 12. марта 2011. године на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу. Књ. 1 (2012):47-53,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11606 .

О вулгаризмима у Речнику српскохрватскога књижевног језика Матице српске

Цвијовић, Драгана

(Sarajevo : Slavistički komitet, 2012)

TY - JOUR
AU - Цвијовић, Драгана
PY - 2012
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/8498
AB - У раду се анализирају лексеме са квалификатором вулг. забележене у Речнику
српскохрватскога књижевног језика Матице српске. Покушаћемо да утврдимо у
којој мери су вулгарне и опсцене и да ли се могу сврстати у одређене групе према степену вулгарности. Размотрићемо која су то секундарна значења појединих
лексема вулгаризована и да ли деривати чувају везу са опсценошћу основне речи.
AB - This paper presents and analyzes the lexemes or the semantic realizations of some lexemes
that are marked using the qualifier vulg. in the Dictionary of Serbo-Croatian Literary
Language of Matica Srpska. The aim of this study is to determine the thematic and
semantic groups of words which are marked with this qualifier (lexemes representing
sexual acts and genitalias, physiology of digestion and secretion, a person of low moral
values, etc.). We will consider which meanings of certain secondary lexemes have become
vulgar and try to observe whether the connection of derivatives with obscenity of
basic words is lost or kept.
PB - Sarajevo : Slavistički komitet
T2 - Bosanskohercegovački slavistički kongres I: Zbornik radova (knjiga 1)
T1 - О вулгаризмима у Речнику српскохрватскога књижевног језика Матице српске
T1 - About vulgarisms in the Dictionary of Serbo-Croatian Literary Language of Matica Srpska
SP - 309
EP - 317
VL - 1
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8498
ER - 
@article{
author = "Цвијовић, Драгана",
year = "2012",
abstract = "У раду се анализирају лексеме са квалификатором вулг. забележене у Речнику
српскохрватскога књижевног језика Матице српске. Покушаћемо да утврдимо у
којој мери су вулгарне и опсцене и да ли се могу сврстати у одређене групе према степену вулгарности. Размотрићемо која су то секундарна значења појединих
лексема вулгаризована и да ли деривати чувају везу са опсценошћу основне речи., This paper presents and analyzes the lexemes or the semantic realizations of some lexemes
that are marked using the qualifier vulg. in the Dictionary of Serbo-Croatian Literary
Language of Matica Srpska. The aim of this study is to determine the thematic and
semantic groups of words which are marked with this qualifier (lexemes representing
sexual acts and genitalias, physiology of digestion and secretion, a person of low moral
values, etc.). We will consider which meanings of certain secondary lexemes have become
vulgar and try to observe whether the connection of derivatives with obscenity of
basic words is lost or kept.",
publisher = "Sarajevo : Slavistički komitet",
journal = "Bosanskohercegovački slavistički kongres I: Zbornik radova (knjiga 1)",
title = "О вулгаризмима у Речнику српскохрватскога књижевног језика Матице српске, About vulgarisms in the Dictionary of Serbo-Croatian Literary Language of Matica Srpska",
pages = "309-317",
volume = "1",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8498"
}
Цвијовић, Д.. (2012). О вулгаризмима у Речнику српскохрватскога књижевног језика Матице српске. in Bosanskohercegovački slavistički kongres I: Zbornik radova (knjiga 1)
Sarajevo : Slavistički komitet., 1, 309-317.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8498
Цвијовић Д. О вулгаризмима у Речнику српскохрватскога књижевног језика Матице српске. in Bosanskohercegovački slavistički kongres I: Zbornik radova (knjiga 1). 2012;1:309-317.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8498 .
Цвијовић, Драгана, "О вулгаризмима у Речнику српскохрватскога књижевног језика Матице српске" in Bosanskohercegovački slavistički kongres I: Zbornik radova (knjiga 1), 1 (2012):309-317,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8498 .

Љетопис Матице српске у Дубровнику, зборник радова I

Цвијовић, Драгана

(Београд : Филолошки факултет Универзитета, 2011)

TY - JOUR
AU - Цвијовић, Драгана
PY - 2011
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/11616
AB - Нашој научној јавности биће веома интересантно представити зборник
радова Љетопис Матице српске у Дубровнику који је посвећен истоименом
научном скупу одржаном у Београду 2010. године. Повод за организовање
ове конференције јесте стогодишњица од оснивања Матице српске у Дубровнику и стопедесетогодишњица рођења великог имена у свету науке, Милана
Решетара.
PB - Београд : Филолошки факултет Универзитета
PB - Крагујевац : Филолошко-уметнички факултет Универзитета у Крагујевцу
PB - Никшић : Филозофски факултет
T2 - Српски језик
T1 - Љетопис Матице српске у Дубровнику, зборник радова I
SP - 841
EP - 844
VL - 16
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11616
ER - 
@article{
author = "Цвијовић, Драгана",
year = "2011",
abstract = "Нашој научној јавности биће веома интересантно представити зборник
радова Љетопис Матице српске у Дубровнику који је посвећен истоименом
научном скупу одржаном у Београду 2010. године. Повод за организовање
ове конференције јесте стогодишњица од оснивања Матице српске у Дубровнику и стопедесетогодишњица рођења великог имена у свету науке, Милана
Решетара.",
publisher = "Београд : Филолошки факултет Универзитета, Крагујевац : Филолошко-уметнички факултет Универзитета у Крагујевцу, Никшић : Филозофски факултет",
journal = "Српски језик",
title = "Љетопис Матице српске у Дубровнику, зборник радова I",
pages = "841-844",
volume = "16",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11616"
}
Цвијовић, Д.. (2011). Љетопис Матице српске у Дубровнику, зборник радова I. in Српски језик
Београд : Филолошки факултет Универзитета., 16, 841-844.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11616
Цвијовић Д. Љетопис Матице српске у Дубровнику, зборник радова I. in Српски језик. 2011;16:841-844.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11616 .
Цвијовић, Драгана, "Љетопис Матице српске у Дубровнику, зборник радова I" in Српски језик, 16 (2011):841-844,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11616 .

Антрополошка лексика у двама дијалекатским речницима

Цвијовић, Драгана; Маринковић, Ивана

(Лесковац : Лесковачки културни центар, 2011)

TY - JOUR
AU - Цвијовић, Драгана
AU - Маринковић, Ивана
PY - 2011
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/11621
AB - У овом раду се посматра однос антрополошке лексике у двама
речницима истог дијалекатског типа. У анализи грађе примењен је метод компаративне
анализе како би се што подробније указало на семантичку диференцираност и изнијансираност дијалекатског лексичког фонда који се тиче човека.
AB - Dans ce travail, nous avons analysé le lexique anthropologique commencant par la lettre
О dans les deux dictionnaires dialectiques: dans le Dictionnaire du Parler de Zagarač de Drago et
Zeljko Čupić et de Extrait du lexique des Vasojevié de Rada Stijović). C’est par l’intermédiaire de
l'analyse comparative que nous avons décomposé les lexèmes rassemblés à des composantes
sémantiques de leurs significations, établi et comparé la présence de ce type de lexique des

dictionnaires ci-mentionnés.
PB - Лесковац : Лесковачки културни центар
T2 - Дијалекат – дијалекатска књижевност 3
T1 - Антрополошка лексика у двама дијалекатским речницима
T1 - Lexique anthropologique dans les deux dictionnaires dialectaux
SP - 230
EP - 240
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11621
ER - 
@article{
author = "Цвијовић, Драгана and Маринковић, Ивана",
year = "2011",
abstract = "У овом раду се посматра однос антрополошке лексике у двама
речницима истог дијалекатског типа. У анализи грађе примењен је метод компаративне
анализе како би се што подробније указало на семантичку диференцираност и изнијансираност дијалекатског лексичког фонда који се тиче човека., Dans ce travail, nous avons analysé le lexique anthropologique commencant par la lettre
О dans les deux dictionnaires dialectiques: dans le Dictionnaire du Parler de Zagarač de Drago et
Zeljko Čupić et de Extrait du lexique des Vasojevié de Rada Stijović). C’est par l’intermédiaire de
l'analyse comparative que nous avons décomposé les lexèmes rassemblés à des composantes
sémantiques de leurs significations, établi et comparé la présence de ce type de lexique des

dictionnaires ci-mentionnés.",
publisher = "Лесковац : Лесковачки културни центар",
journal = "Дијалекат – дијалекатска књижевност 3",
title = "Антрополошка лексика у двама дијалекатским речницима, Lexique anthropologique dans les deux dictionnaires dialectaux",
pages = "230-240",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11621"
}
Цвијовић, Д.,& Маринковић, И.. (2011). Антрополошка лексика у двама дијалекатским речницима. in Дијалекат – дијалекатска књижевност 3
Лесковац : Лесковачки културни центар., 230-240.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11621
Цвијовић Д, Маринковић И. Антрополошка лексика у двама дијалекатским речницима. in Дијалекат – дијалекатска књижевност 3. 2011;:230-240.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11621 .
Цвијовић, Драгана, Маринковић, Ивана, "Антрополошка лексика у двама дијалекатским речницима" in Дијалекат – дијалекатска књижевност 3 (2011):230-240,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11621 .

О лексичким спојевима с именицом мода и придевом модни

Цвијовић, Драгана

(Београд : Иститут за српски језик САНУ, 2011)

TY - JOUR
AU - Цвијовић, Драгана
PY - 2011
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/7585
AB - В настоящей работе анализируется существительное мода и прилагатель
ное модни в сочетании с другими лексемами. Наш материал типа недеља моде,
светска мода, бити у моди, трчати за модом, модни дизајнер, модна писта,
модни производ, модна ревија и т. п. позволяет изложить результаты, касающиеся лексической сочетаемости данных слов, полученные исследованием релевантных
особенностей, содействующих образованию синтагматических лексических отно
шений.
Основное значение существительного мода в сочетании с другими имен
ными словами реализуется (краљица моде, мода шездесетих, светска мода), в то
время какв сочетании с глаголом, в форме глагольных синтагми, оно реализуется
в позиции лексического согласования с предложенным семантическим детерми
натором (бити у моди, изаћи из моде, трчати за модом). Прилагательное модни
всегда реализуется в своем основном реляционном значении, в соединении с кате
горией существительных, что является результатом общего лексического согласо
вания (модни журнал, модна кућа, модни стилиста).
AB - У раду се анализирају именицa мода и придев модни у споју са другим
лексемама. На основу примера из наше грађе типа: недеља моде, светска мода,
бити у моди, трчати за модом, модни дизајнер, модна писта, модни производ,
модна ревија и сл. уочавају се резултати лексичког слагања и анализирају осо
бине релевантне за њихово удруживање у синтагматске лексичке односе.
PB - Београд : Иститут за српски језик САНУ
T2 - Наш језик
T1 - О лексичким спојевима с именицом мода и придевом модни
T1 - О лексических сочетаниях с существительным мода и прилагательным модни
SP - 39
EP - 45
VL - 42
IS - 3-4
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7585
ER - 
@article{
author = "Цвијовић, Драгана",
year = "2011",
abstract = "В настоящей работе анализируется существительное мода и прилагатель
ное модни в сочетании с другими лексемами. Наш материал типа недеља моде,
светска мода, бити у моди, трчати за модом, модни дизајнер, модна писта,
модни производ, модна ревија и т. п. позволяет изложить результаты, касающиеся лексической сочетаемости данных слов, полученные исследованием релевантных
особенностей, содействующих образованию синтагматических лексических отно
шений.
Основное значение существительного мода в сочетании с другими имен
ными словами реализуется (краљица моде, мода шездесетих, светска мода), в то
время какв сочетании с глаголом, в форме глагольных синтагми, оно реализуется
в позиции лексического согласования с предложенным семантическим детерми
натором (бити у моди, изаћи из моде, трчати за модом). Прилагательное модни
всегда реализуется в своем основном реляционном значении, в соединении с кате
горией существительных, что является результатом общего лексического согласо
вания (модни журнал, модна кућа, модни стилиста)., У раду се анализирају именицa мода и придев модни у споју са другим
лексемама. На основу примера из наше грађе типа: недеља моде, светска мода,
бити у моди, трчати за модом, модни дизајнер, модна писта, модни производ,
модна ревија и сл. уочавају се резултати лексичког слагања и анализирају осо
бине релевантне за њихово удруживање у синтагматске лексичке односе.",
publisher = "Београд : Иститут за српски језик САНУ",
journal = "Наш језик",
title = "О лексичким спојевима с именицом мода и придевом модни, О лексических сочетаниях с существительным мода и прилагательным модни",
pages = "39-45",
volume = "42",
number = "3-4",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7585"
}
Цвијовић, Д.. (2011). О лексичким спојевима с именицом мода и придевом модни. in Наш језик
Београд : Иститут за српски језик САНУ., 42(3-4), 39-45.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7585
Цвијовић Д. О лексичким спојевима с именицом мода и придевом модни. in Наш језик. 2011;42(3-4):39-45.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7585 .
Цвијовић, Драгана, "О лексичким спојевима с именицом мода и придевом модни" in Наш језик, 42, no. 3-4 (2011):39-45,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7585 .