Marković, Aleksandra

Link to this page

Authority KeyName Variants
22ac5834-9ef1-4bf4-87e6-f40c1473c84e
 • Marković, Aleksandra (2)
Projects

Author's Bibliography

SASA Dictionary as the Gold Standard for Good Dictionary Examples for Serbian

Stanković, Ranka; Šandrih, Branislava; Stijović, Rada; Krstev, Cvetana; Vitas, Duško; Marković, Aleksandra

(Brno : Lexical Computing CZ s.r.o., 2019)

TY - JOUR
AU - Stanković, Ranka
AU - Šandrih, Branislava
AU - Stijović, Rada
AU - Krstev, Cvetana
AU - Vitas, Duško
AU - Marković, Aleksandra
PY - 2019
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/7162
AB - In this paper we present a model for selection of good dictionary examples for Serbian and the
development of initial model components. The method used is based on a thorough analysis of
various lexical and syntactic features in a corpus compiled of examples from the five digitized
volumes of the Serbian Academy of Sciences and Arts (SASA) dictionary. The initial set of
features was inspired by a similar approach for other languages. The feature distribution of
examples from this corpus is compared with the feature distribution of sentence samples
extracted from corpora comprising various texts. The analysis showed that there is a group of
features which are strong indicators that a sentence should not be used as an example. The
remaining features, including detection of non-standard and other marked lexis from the SASA
dictionary, are used for ranking. The selected candidate examples, represented as featurevectors,
are used with the GDEX ranking tool for Serbian candidate examples and a supervised
machine learning model for classification on standard and non-standard Serbian sentences, for
further integration into a solution for present and future dictionary production projects.
PB - Brno : Lexical Computing CZ s.r.o.
T2 - Electronic lexicography in the 21st century : Smart lexicography
T1 - SASA Dictionary as the Gold Standard for Good Dictionary Examples for Serbian
SP - 248
EP - 269
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7162
ER - 
@article{
author = "Stanković, Ranka and Šandrih, Branislava and Stijović, Rada and Krstev, Cvetana and Vitas, Duško and Marković, Aleksandra",
year = "2019",
abstract = "In this paper we present a model for selection of good dictionary examples for Serbian and the
development of initial model components. The method used is based on a thorough analysis of
various lexical and syntactic features in a corpus compiled of examples from the five digitized
volumes of the Serbian Academy of Sciences and Arts (SASA) dictionary. The initial set of
features was inspired by a similar approach for other languages. The feature distribution of
examples from this corpus is compared with the feature distribution of sentence samples
extracted from corpora comprising various texts. The analysis showed that there is a group of
features which are strong indicators that a sentence should not be used as an example. The
remaining features, including detection of non-standard and other marked lexis from the SASA
dictionary, are used for ranking. The selected candidate examples, represented as featurevectors,
are used with the GDEX ranking tool for Serbian candidate examples and a supervised
machine learning model for classification on standard and non-standard Serbian sentences, for
further integration into a solution for present and future dictionary production projects.",
publisher = "Brno : Lexical Computing CZ s.r.o.",
journal = "Electronic lexicography in the 21st century : Smart lexicography",
title = "SASA Dictionary as the Gold Standard for Good Dictionary Examples for Serbian",
pages = "248-269",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7162"
}
Stanković, R., Šandrih, B., Stijović, R., Krstev, C., Vitas, D.,& Marković, A.. (2019). SASA Dictionary as the Gold Standard for Good Dictionary Examples for Serbian. in Electronic lexicography in the 21st century : Smart lexicography
Brno : Lexical Computing CZ s.r.o.., 248-269.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7162
Stanković R, Šandrih B, Stijović R, Krstev C, Vitas D, Marković A. SASA Dictionary as the Gold Standard for Good Dictionary Examples for Serbian. in Electronic lexicography in the 21st century : Smart lexicography. 2019;:248-269.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7162 .
Stanković, Ranka, Šandrih, Branislava, Stijović, Rada, Krstev, Cvetana, Vitas, Duško, Marković, Aleksandra, "SASA Dictionary as the Gold Standard for Good Dictionary Examples for Serbian" in Electronic lexicography in the 21st century : Smart lexicography (2019):248-269,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7162 .

Падежи и предлошко-падежне конструкције са квалитативним значењем у савременом српском књижевном језику (семантичко-синтаксичка анализа)

Marković, Aleksandra

(Универзитет у Београду, Филолошки факултет, 2016)

TY - THES
AU - Marković, Aleksandra
PY - 2016
UR - http://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=3480
UR - https://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:12123/bdef:Content/download
UR - https://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:12172/bdef:Izvestaj/download
UR - http://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=48079375
UR - http://nardus.mpn.gov.rs/123456789/6200
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/1497
AB - Предмет овог рада су падежи и предлошко-падежне конструкције с квалитативним значењем у савременом српском књижевном језику. Ове конструкције подвргли смо семантичко-синтаксичкој анализи, вршеној у теоријском оквиру интегралног приступа синтакси Љ. Поповића и когнитивне лингвистике, прецизније когнитивне семантике.У квалитативна значења убрајамо следећа придевска значења: описно, посесивно и градивно. Описно значење, којим се изражавају инхерентне особине предмета и материје, сматрамо квалитативним значењем у ужем смислу. Посесивно и градивно значење убрајамо у квалитативно значење у ширем смислу.Анализирали смо следеће падеже и ППК: два типа генитива без предлога (квалитативни и еквативни генитив), од + Г, без + Г, с(а) + И, у + Л, на + Л. Као прототипичан падеж када је у питању квалификовање именичким јединицама издваја се генитив – у њему се налази више од половине анализираних номинала. У оквиру анализираних падежа и ППК с квалитативним значењем као прототипичан се издваја квалитативни генитив – готово трећина анализираних примера налази се у том падежу. За генитивна значења релевантне су две сликовне схеме: схема ДЕО–ЦЕЛИНА и схема ВЕЗЕ.Квалитативна значења инструментала анализирали смо на основу односа ПРАЋЕЊА, у ком учествују два учесника, ПРАЋЕНИ и ПРАТИЛАЦ. Према типу односа који постоји између појмова учесника у односу ПРАЋЕЊА издвојили смо четири случаја: однос ДЕО–ЦЕЛИНА, однос САДРЖАВАЊА, однос ВЕЗЕ и однос НОШЕЊА. Учесници односа ПРАЋЕЊА најчешће се налазе у односу ДЕО–ЦЕЛИНА.Именичке јединице с квалитативним значењем у локативу посматрамо у две шире групе. У првој се као ЛОКАЛИЗАТОРИ јављају конкретни САДРЖАТЕЉИ и НОСИТЕЉИ, а у другој метафорички. Именичке јединице са овако одређеним квалитативним значењем посматрамо на терену синтагме (у функцијама атрибута и апозитива) и на терену реченице (функције предикатива и актуелног квалификатива). Прототипичност атрибутске функције за придеве као врсту речи важи и за придевска значења изражена номиналима – највећи број анализираних номинала налази се у функцији атрибута.
AB - The subject of this dissertation represents the cases and prepositional case constructions with qualitative meaning in contemporary Serbian literary language. These constructions were subjected to semantico-syntactic analysis, which was carried out within the framework of an integral approach to syntax of Ljubomir Popović, as well as from the perspective of cognitive linguistics or, more specifically, cognitive semantics.The adjectival meanings that are defined as qualitative are the following: descriptive, possessive and material. Descriptive meaning, which expresses the inherent properties of objects and substances, is considered as the qualitative meaning in the strict sense. Possessive and material meanings are identified as the qualitative meanings in the broad sense.The analysis includes the following cases and PCCs: two types of genitive without prepositions (qualitative and equative genitive), od (‘from’) + G (genitive), bez (‘without’) + G (genitive), s(a) (‘with’) + I (instrumental), u (‘in’) + L (locative), na (‘on’) + L (locative). The case that was established as prototypical regarding the qualification of nominal units is the genitive case – it represents more than a half of the analyzed nominals. Within the analyzed cases and PCCs with qualitative meaning, we identified qualitative genitive as prototypical, since nearly a third of the analyzed examples contains that case. When genitive meanings are concerned, there are two image schemas that proved to be relevant: the PART–WHOLE schema and the LINK schema.The qualitative meanings of the instrumental case were analyzed according to the schema of ACCOMPANIMENT, which included two participants, the ACCOMPANEE and the COMPANION. According to the type of relation between the participants within the schema of ACCOMPANIMENT, we identified four different cases: the PART–WHOLE schema, the CONTAINMENT schema, the LINK schema, and the SUPPORT schema. The participants of the ACCOMPANIMENT schema are most frequently related according to the PART–WHOLE schema.Nominal units with qualitative meaning in the locative case were divided into two broadly defined groups. In the first group, the LOCALIZERS represent the concrete CONTAINERS and CARRIERS, and in the second group the LOCALIZERS are metaphorical.Nominal units with thus defined qualitative meaning were analyzed at the level of phrases (in the attributive and appositive functions), as well as at the level of clauses (in the predicative and adjunctive functions). The prototypicality of the attributive function for adjectives as a word class is also valid for the adjectival meanings realized by nominals – the greatest number of analyzed nominals are used in the attributive function.
PB - Универзитет у Београду, Филолошки факултет
T2 - Универзитет у Београду
T1 - Падежи и предлошко-падежне конструкције са квалитативним значењем у савременом српском књижевном језику (семантичко-синтаксичка анализа)
T1 - Cases and prepositional case constructions with qualitative meaning in contemporary Serbia literary language (semantico-syntactic analysis)
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_1497
ER - 
@phdthesis{
author = "Marković, Aleksandra",
year = "2016",
abstract = "Предмет овог рада су падежи и предлошко-падежне конструкције с квалитативним значењем у савременом српском књижевном језику. Ове конструкције подвргли смо семантичко-синтаксичкој анализи, вршеној у теоријском оквиру интегралног приступа синтакси Љ. Поповића и когнитивне лингвистике, прецизније когнитивне семантике.У квалитативна значења убрајамо следећа придевска значења: описно, посесивно и градивно. Описно значење, којим се изражавају инхерентне особине предмета и материје, сматрамо квалитативним значењем у ужем смислу. Посесивно и градивно значење убрајамо у квалитативно значење у ширем смислу.Анализирали смо следеће падеже и ППК: два типа генитива без предлога (квалитативни и еквативни генитив), од + Г, без + Г, с(а) + И, у + Л, на + Л. Као прототипичан падеж када је у питању квалификовање именичким јединицама издваја се генитив – у њему се налази више од половине анализираних номинала. У оквиру анализираних падежа и ППК с квалитативним значењем као прототипичан се издваја квалитативни генитив – готово трећина анализираних примера налази се у том падежу. За генитивна значења релевантне су две сликовне схеме: схема ДЕО–ЦЕЛИНА и схема ВЕЗЕ.Квалитативна значења инструментала анализирали смо на основу односа ПРАЋЕЊА, у ком учествују два учесника, ПРАЋЕНИ и ПРАТИЛАЦ. Према типу односа који постоји између појмова учесника у односу ПРАЋЕЊА издвојили смо четири случаја: однос ДЕО–ЦЕЛИНА, однос САДРЖАВАЊА, однос ВЕЗЕ и однос НОШЕЊА. Учесници односа ПРАЋЕЊА најчешће се налазе у односу ДЕО–ЦЕЛИНА.Именичке јединице с квалитативним значењем у локативу посматрамо у две шире групе. У првој се као ЛОКАЛИЗАТОРИ јављају конкретни САДРЖАТЕЉИ и НОСИТЕЉИ, а у другој метафорички. Именичке јединице са овако одређеним квалитативним значењем посматрамо на терену синтагме (у функцијама атрибута и апозитива) и на терену реченице (функције предикатива и актуелног квалификатива). Прототипичност атрибутске функције за придеве као врсту речи важи и за придевска значења изражена номиналима – највећи број анализираних номинала налази се у функцији атрибута., The subject of this dissertation represents the cases and prepositional case constructions with qualitative meaning in contemporary Serbian literary language. These constructions were subjected to semantico-syntactic analysis, which was carried out within the framework of an integral approach to syntax of Ljubomir Popović, as well as from the perspective of cognitive linguistics or, more specifically, cognitive semantics.The adjectival meanings that are defined as qualitative are the following: descriptive, possessive and material. Descriptive meaning, which expresses the inherent properties of objects and substances, is considered as the qualitative meaning in the strict sense. Possessive and material meanings are identified as the qualitative meanings in the broad sense.The analysis includes the following cases and PCCs: two types of genitive without prepositions (qualitative and equative genitive), od (‘from’) + G (genitive), bez (‘without’) + G (genitive), s(a) (‘with’) + I (instrumental), u (‘in’) + L (locative), na (‘on’) + L (locative). The case that was established as prototypical regarding the qualification of nominal units is the genitive case – it represents more than a half of the analyzed nominals. Within the analyzed cases and PCCs with qualitative meaning, we identified qualitative genitive as prototypical, since nearly a third of the analyzed examples contains that case. When genitive meanings are concerned, there are two image schemas that proved to be relevant: the PART–WHOLE schema and the LINK schema.The qualitative meanings of the instrumental case were analyzed according to the schema of ACCOMPANIMENT, which included two participants, the ACCOMPANEE and the COMPANION. According to the type of relation between the participants within the schema of ACCOMPANIMENT, we identified four different cases: the PART–WHOLE schema, the CONTAINMENT schema, the LINK schema, and the SUPPORT schema. The participants of the ACCOMPANIMENT schema are most frequently related according to the PART–WHOLE schema.Nominal units with qualitative meaning in the locative case were divided into two broadly defined groups. In the first group, the LOCALIZERS represent the concrete CONTAINERS and CARRIERS, and in the second group the LOCALIZERS are metaphorical.Nominal units with thus defined qualitative meaning were analyzed at the level of phrases (in the attributive and appositive functions), as well as at the level of clauses (in the predicative and adjunctive functions). The prototypicality of the attributive function for adjectives as a word class is also valid for the adjectival meanings realized by nominals – the greatest number of analyzed nominals are used in the attributive function.",
publisher = "Универзитет у Београду, Филолошки факултет",
journal = "Универзитет у Београду",
title = "Падежи и предлошко-падежне конструкције са квалитативним значењем у савременом српском књижевном језику (семантичко-синтаксичка анализа), Cases and prepositional case constructions with qualitative meaning in contemporary Serbia literary language (semantico-syntactic analysis)",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_1497"
}
Marković, A.. (2016). Падежи и предлошко-падежне конструкције са квалитативним значењем у савременом српском књижевном језику (семантичко-синтаксичка анализа). in Универзитет у Београду
Универзитет у Београду, Филолошки факултет..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_1497
Marković A. Падежи и предлошко-падежне конструкције са квалитативним значењем у савременом српском књижевном језику (семантичко-синтаксичка анализа). in Универзитет у Београду. 2016;.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_1497 .
Marković, Aleksandra, "Падежи и предлошко-падежне конструкције са квалитативним значењем у савременом српском књижевном језику (семантичко-синтаксичка анализа)" in Универзитет у Београду (2016),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_1497 .