Аксић, Нина

Link to this page

Authority KeyName Variants
orcid::0000-0003-1911-0907
 • Аксић, Нина (19)
 • Аксић, Нина В. (11)
 • Aksić, Nina V. (3)
 • Aksić, Nina (2)
 • Аксик, Нина (1)
 • Аксиќ, Нина (1)
Projects
Interdisciplinary research of Serbian cultural and linguistic heritage. Creation of multimedial Internet portal “The Lexicon of Serbian Culture” Identity Strategies: Contemporary Culture and Religiosity
Ministry of Education, Science and Technological Development, Republic of Serbia, Grant no. 451-03-68/2020-14/200173 (Institute of Ethnography SASA, Belgrade) Dialectological Research of the Serbian Linguistic Space
info:eu repo/grantAgreement /MESTD/Basic Research (BR or ON)/178021// Description and Standardisation of the Contemporary Serbian Language
Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, Ugovor br. 451-03-68/2020-14/200173 (Etnografski institut SANU, Beograd) (RS-200173) Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, Ugovor br. 451-03-9/2021-14/200173 (Institut za srpski jezik SANU, Beograd)
Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, Ugovor br. 451-03-9/2021-14 (Etnografski institut SANU, Beograd) VEGA 1/0543/14 Metaforické vokálno-inštrumentálne prvky v slovenčine a slovanských jazykoch
Истраживање историје и културе Срба у Румунији (Савез Срба у Румунији и Центар за научна истраживања и културу Срба у Румунији) Ми­ни­стар­ство кул­ту­ре и ин­фор­ми­са­ња Ре­пу­бли­ке Ср­би­је, пројекат: Кул­ту­ра ста­но­ва­ња у Ва­љев­ској Под­го­ри­ни

Author's Bibliography

Женска одевна пракса током ХХ века у Новом Пазару и околини

Аксић, Нина; Зиљкић, Хасна

(Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA, 2022)

TY - JOUR
AU - Аксић, Нина
AU - Зиљкић, Хасна
PY - 2022
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/12996
AB - У овом раду представићемо свакодневно одевање у граду и селу, током XX века, на терену Новог Пазара. Акценат се ставља на женско свакодневно одевање и посебности које се одсликавају пре свега у конфесионалним праксама. Поред разлика у одевању које су проистекле из конфесионалних пракси, указаћемо и на неке друге аспекте који су утицали на различитост одевања, као што су – образовање, запосленост, утицај спољашње средине 
(људи ван породице, медији и др.), економски статус и др. Разлике условљене статусом жене у друштву, који се значајно мења након Другог светског рата, са већом еманципацијом жена и њиховим постепеним излажењем из патријархалног породичног оквира условиле су промене у одевном из гледу. Циљ рада је да се представе одевне праксе жена на територији Новог Пазара и околине.
AB - In this paper we will present everyday clothing in the city and village, during the XX century, on the ground of Novi Pazar. The emphasis is placed on the women`s everyday clothing and special features that are reflected primarily in confessional practices. In addition to the differences in clothing that arose from the confessional practices, we will point out to the others aspects which influenced on the diversity of clothing, such as – education, employment, the influence of the external environment (people outside the family, the media and etc.), economic status etc. Differences conditioned by the status of women in society, which changed significantly after 
World War II, with greater emancipation of women and their gradual exit from the patriarchal family framework caused changes in clothing appearance. The aim of this paper is to present the complexity of everyday clothing practices of women and its changes in the territory of Novi Pazar and its environment.
PB - Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA
T2 - Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA
T1 - Женска одевна пракса током ХХ века у Новом Пазару и околини
T1 - Women’s Clothing Practice during the XX Century in Novi Pazar and Surroundings
SP - 149
EP - 177
VL - 70
IS - 1
DO - 10.2298/GEI2201149A
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12996
ER - 
@article{
author = "Аксић, Нина and Зиљкић, Хасна",
year = "2022",
abstract = "У овом раду представићемо свакодневно одевање у граду и селу, током XX века, на терену Новог Пазара. Акценат се ставља на женско свакодневно одевање и посебности које се одсликавају пре свега у конфесионалним праксама. Поред разлика у одевању које су проистекле из конфесионалних пракси, указаћемо и на неке друге аспекте који су утицали на различитост одевања, као што су – образовање, запосленост, утицај спољашње средине 
(људи ван породице, медији и др.), економски статус и др. Разлике условљене статусом жене у друштву, који се значајно мења након Другог светског рата, са већом еманципацијом жена и њиховим постепеним излажењем из патријархалног породичног оквира условиле су промене у одевном из гледу. Циљ рада је да се представе одевне праксе жена на територији Новог Пазара и околине., In this paper we will present everyday clothing in the city and village, during the XX century, on the ground of Novi Pazar. The emphasis is placed on the women`s everyday clothing and special features that are reflected primarily in confessional practices. In addition to the differences in clothing that arose from the confessional practices, we will point out to the others aspects which influenced on the diversity of clothing, such as – education, employment, the influence of the external environment (people outside the family, the media and etc.), economic status etc. Differences conditioned by the status of women in society, which changed significantly after 
World War II, with greater emancipation of women and their gradual exit from the patriarchal family framework caused changes in clothing appearance. The aim of this paper is to present the complexity of everyday clothing practices of women and its changes in the territory of Novi Pazar and its environment.",
publisher = "Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA",
journal = "Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA",
title = "Женска одевна пракса током ХХ века у Новом Пазару и околини, Women’s Clothing Practice during the XX Century in Novi Pazar and Surroundings",
pages = "149-177",
volume = "70",
number = "1",
doi = "10.2298/GEI2201149A",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12996"
}
Аксић, Н.,& Зиљкић, Х.. (2022). Женска одевна пракса током ХХ века у Новом Пазару и околини. in Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA
Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA., 70(1), 149-177.
https://doi.org/10.2298/GEI2201149A
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12996
Аксић Н, Зиљкић Х. Женска одевна пракса током ХХ века у Новом Пазару и околини. in Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA. 2022;70(1):149-177.
doi:10.2298/GEI2201149A
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12996 .
Аксић, Нина, Зиљкић, Хасна, "Женска одевна пракса током ХХ века у Новом Пазару и околини" in Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA, 70, no. 1 (2022):149-177,
https://doi.org/10.2298/GEI2201149A .,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12996 .

Провинцијски реп као алтернативни језички и музички правац: елемнти косовско-ресавског дијалекта у реп музици

Чопа, Миљана; Аксић, Нина

(Ниш : Универзитет у Нишу, Филозофски факултет, 2022)

TY - CHAP
AU - Чопа, Миљана
AU - Аксић, Нина
PY - 2022
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/12956
AB - Oво истраживање предузето је с циљем да се испитају језик заступљен у реп музици с подручја косовско-ресавског дијалекта и теме које 
ова музика обрађује. Корпус представљају песме различитих извођача с поменутог дијалекатског подручја, а истраживању се приступа са (социо)лингвистичког и културолошког аспекта. Кроз анализу дијалекатских особина које у прикупљеном корпусу проналазимо на свим језичким нивоима тежили смо томе да најпре потврдимо употребу косовско‑ресавског дијалекта, а потом да испитамо његову функцију и употребну вредност у наведеном музичком жанру. Употреба дијалекта у музичком стваралаштву несумњиво доприноси његовом очувању и популаризацији, поготово узевши у обзир то да је овакво стваралаштво доживело велику популарност код, пре свега, омладинске публике, и то из свих крајева Србије. Овај алтернативни језичко‑музички правац, који можемо назвати и „провинцијски репˮ, представља својеврсни феномен, који може послужити и као материјал за ишчитавање одређених елемената традиционалног, али и модерног живота младог човека који живи ван велеградских музичких збивања. Резултати добијени овим истраживањем могу бити од користи за даља истраживања језика и „провинцијскихˮ тема заступљених у реп музици.
AB - The aim of this research is to examine both the language used in rap music in areas where the Kosovo-Resava dialect is spoken and the themes appearing in this type of music. The research methods used are the (socio)linguistic and cultural approach (Anthropology and Ethnology). Such an interdisciplinary approach in regards to examining this modern phenomenon is valuable as it allows dissections from multiple aspects. Many are the purposes of using a dialect in this musical genre. It primarily shows one’s authenticity and territorial identification, but also a unique rebellion against the system which is apparent from the themes of the songs that portray provincial life. The results of this analysis can provide support for future research into language and provincial themes appearing in rap music, or other genres, considering that this kind of research in Serbistics and Culturology is yet to be conducted.
PB - Ниш : Универзитет у Нишу, Филозофски факултет
T2 - Jezik, književnost, alternative: tematski zbornik radova. Jezička istraživanja / Language, Literature, Alternatives
T1 - Провинцијски реп као алтернативни језички и музички правац: елемнти косовско-ресавског дијалекта у реп музици
T1 - Provincial rap as an alternative linguistic and musical trend: elements of the kosovo-resava dialect in rap music
SP - 363
EP - 379
DO - 10.46630/jkaj.2022
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12956
ER - 
@inbook{
author = "Чопа, Миљана and Аксић, Нина",
year = "2022",
abstract = "Oво истраживање предузето је с циљем да се испитају језик заступљен у реп музици с подручја косовско-ресавског дијалекта и теме које 
ова музика обрађује. Корпус представљају песме различитих извођача с поменутог дијалекатског подручја, а истраживању се приступа са (социо)лингвистичког и културолошког аспекта. Кроз анализу дијалекатских особина које у прикупљеном корпусу проналазимо на свим језичким нивоима тежили смо томе да најпре потврдимо употребу косовско‑ресавског дијалекта, а потом да испитамо његову функцију и употребну вредност у наведеном музичком жанру. Употреба дијалекта у музичком стваралаштву несумњиво доприноси његовом очувању и популаризацији, поготово узевши у обзир то да је овакво стваралаштво доживело велику популарност код, пре свега, омладинске публике, и то из свих крајева Србије. Овај алтернативни језичко‑музички правац, који можемо назвати и „провинцијски репˮ, представља својеврсни феномен, који може послужити и као материјал за ишчитавање одређених елемената традиционалног, али и модерног живота младог човека који живи ван велеградских музичких збивања. Резултати добијени овим истраживањем могу бити од користи за даља истраживања језика и „провинцијскихˮ тема заступљених у реп музици., The aim of this research is to examine both the language used in rap music in areas where the Kosovo-Resava dialect is spoken and the themes appearing in this type of music. The research methods used are the (socio)linguistic and cultural approach (Anthropology and Ethnology). Such an interdisciplinary approach in regards to examining this modern phenomenon is valuable as it allows dissections from multiple aspects. Many are the purposes of using a dialect in this musical genre. It primarily shows one’s authenticity and territorial identification, but also a unique rebellion against the system which is apparent from the themes of the songs that portray provincial life. The results of this analysis can provide support for future research into language and provincial themes appearing in rap music, or other genres, considering that this kind of research in Serbistics and Culturology is yet to be conducted.",
publisher = "Ниш : Универзитет у Нишу, Филозофски факултет",
journal = "Jezik, književnost, alternative: tematski zbornik radova. Jezička istraživanja / Language, Literature, Alternatives",
booktitle = "Провинцијски реп као алтернативни језички и музички правац: елемнти косовско-ресавског дијалекта у реп музици, Provincial rap as an alternative linguistic and musical trend: elements of the kosovo-resava dialect in rap music",
pages = "363-379",
doi = "10.46630/jkaj.2022",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12956"
}
Чопа, М.,& Аксић, Н.. (2022). Провинцијски реп као алтернативни језички и музички правац: елемнти косовско-ресавског дијалекта у реп музици. in Jezik, književnost, alternative: tematski zbornik radova. Jezička istraživanja / Language, Literature, Alternatives
Ниш : Универзитет у Нишу, Филозофски факултет., 363-379.
https://doi.org/10.46630/jkaj.2022
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12956
Чопа М, Аксић Н. Провинцијски реп као алтернативни језички и музички правац: елемнти косовско-ресавског дијалекта у реп музици. in Jezik, književnost, alternative: tematski zbornik radova. Jezička istraživanja / Language, Literature, Alternatives. 2022;:363-379.
doi:10.46630/jkaj.2022
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12956 .
Чопа, Миљана, Аксић, Нина, "Провинцијски реп као алтернативни језички и музички правац: елемнти косовско-ресавског дијалекта у реп музици" in Jezik, književnost, alternative: tematski zbornik radova. Jezička istraživanja / Language, Literature, Alternatives (2022):363-379,
https://doi.org/10.46630/jkaj.2022 .,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12956 .

Биоскопска култура у Новом Пазару у периоду социјализма

Аксић, Нина

(Нови Сад : Архив Војводине, 2021)

TY - CHAP
AU - Аксић, Нина
PY - 2021
UR - https://etno-institut.co.rs/storage/550/60fe6f9cebd57_zbornik.pdf
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/12051
AB - У раду ће бити представљена биоскопска култура у Новом Пазару од 1945.
до 1991. године, кроз своје сегменте као што су: публика, репертоарска политика, финансије и др. Кроз ове сегменте представићемо и утицај социј-листичке идеологије на филмску уметност и биоскопску културу. Компаративно представљање локалне и државне културне политике на овом плану,
допринеће садржајности и прецизнијем ишчитавању архивских података,
као и њиховој анализи којом ћемо објаснити начине развоја овог сегмента културе на локалном нивоу. Циљ рада јесте представљaње развоја биоскопске културе у Новом Пазару, али и сагледавање уклапања или неуклапања образаца локалне у државну културну политику и тиме представљање
локалних карактеристика, али и материјалне и идеолошке зависности локала од републике (државе).
AB - The paper will present cinema culture in Novi Pazar from 1945. to 1991, through
its segments such as: audience, repertoire policy, finance etc. Through these
segments, we will present the influence of socialist ideology on film art and
cinema culture. Comparative presentation of local and state cultural policy on
this plane will contribute to the content and more precise reading of archival data. Also, this comparative presentation will contribute to the analysis which will
explain the ways of development of this segment of culture, at the local level.
The aim of this paper is to present the development of cinema culture in Novi
Pazar, but also considering the fit or non-fit of local patterns in the state cultural
policy and thus the presentation of local characteristics, but also the material and
ideological dependence of the locals on the republic (state).
PB - Нови Сад : Архив Војводине
PB - Београд : Етнографски институт САНУ
T2 - Пропаганда и јавни наративи у социјалистичкој Југославији : зборник радова / The propaganda and public narratives in Socialist Yugoslavia : Collection of papers
T1 - Биоскопска култура у Новом Пазару у периоду социјализма
T1 - Cinematic culture in Novi Pazar in period of socialism
SP - 89
EP - 119
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12051
ER - 
@inbook{
author = "Аксић, Нина",
year = "2021",
abstract = "У раду ће бити представљена биоскопска култура у Новом Пазару од 1945.
до 1991. године, кроз своје сегменте као што су: публика, репертоарска политика, финансије и др. Кроз ове сегменте представићемо и утицај социј-листичке идеологије на филмску уметност и биоскопску културу. Компаративно представљање локалне и државне културне политике на овом плану,
допринеће садржајности и прецизнијем ишчитавању архивских података,
као и њиховој анализи којом ћемо објаснити начине развоја овог сегмента културе на локалном нивоу. Циљ рада јесте представљaње развоја биоскопске културе у Новом Пазару, али и сагледавање уклапања или неуклапања образаца локалне у државну културну политику и тиме представљање
локалних карактеристика, али и материјалне и идеолошке зависности локала од републике (државе)., The paper will present cinema culture in Novi Pazar from 1945. to 1991, through
its segments such as: audience, repertoire policy, finance etc. Through these
segments, we will present the influence of socialist ideology on film art and
cinema culture. Comparative presentation of local and state cultural policy on
this plane will contribute to the content and more precise reading of archival data. Also, this comparative presentation will contribute to the analysis which will
explain the ways of development of this segment of culture, at the local level.
The aim of this paper is to present the development of cinema culture in Novi
Pazar, but also considering the fit or non-fit of local patterns in the state cultural
policy and thus the presentation of local characteristics, but also the material and
ideological dependence of the locals on the republic (state).",
publisher = "Нови Сад : Архив Војводине, Београд : Етнографски институт САНУ",
journal = "Пропаганда и јавни наративи у социјалистичкој Југославији : зборник радова / The propaganda and public narratives in Socialist Yugoslavia : Collection of papers",
booktitle = "Биоскопска култура у Новом Пазару у периоду социјализма, Cinematic culture in Novi Pazar in period of socialism",
pages = "89-119",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12051"
}
Аксић, Н.. (2021). Биоскопска култура у Новом Пазару у периоду социјализма. in Пропаганда и јавни наративи у социјалистичкој Југославији : зборник радова / The propaganda and public narratives in Socialist Yugoslavia : Collection of papers
Нови Сад : Архив Војводине., 89-119.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12051
Аксић Н. Биоскопска култура у Новом Пазару у периоду социјализма. in Пропаганда и јавни наративи у социјалистичкој Југославији : зборник радова / The propaganda and public narratives in Socialist Yugoslavia : Collection of papers. 2021;:89-119.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12051 .
Аксић, Нина, "Биоскопска култура у Новом Пазару у периоду социјализма" in Пропаганда и јавни наративи у социјалистичкој Југославији : зборник радова / The propaganda and public narratives in Socialist Yugoslavia : Collection of papers (2021):89-119,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12051 .

Терминологија исхране у обредној пракси везаној за Крсну славу код Срба у Дунавској Клисури (Румунија)

Аксић, Нина В.

(Темишвар : Савез Срба у Румунији, 2021)

TY - JOUR
AU - Аксић, Нина В.
PY - 2021
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/11673
AB - У раду ће бити представљена и анализирана терминологија исхране у обредној пракси која је везана за Крсну славу код Срба у Дунавској Клисури (Румунија).Терминолошки корпус је начињен на основу ауторових теренских записа, сакупљених 2017. године у селима Дивич, Стара Молдава и Белобрешка. Термини који се представљају у раду биће посматрани и у оквиру општег контекста њихове употребе и на тај начин биће указано на значај који имају у обичајно-обредној пракси везаној за Крсну славу код Срба у овом делу Румуније. Циљ рада је, дакле, представљање терминолошке лексике у овом домену и, тиме, њено чување од заборава, као и указивање на функцију ових термина 
у оквиру самих обреда. Као прилог раду наведено је неколико рецепата славских јела, сакупљених у поменутим селима, а датих у виду транскрипата.
AB - The paper will present and analyze the terminology of nutrition in ritual practice, which was and it is still in use among Serbs in the Danube Gorge (Romania). The terminological corpus will be drawn from the field records of the authors of the paper, which were recorded in 2017 in the villages of Divič, Stara Moldava and Belobreška. The terms presented in the paper will be considered within the general context of use. In that way, the significance they have in the ritual-customary practice of the Patron Saint among Serbs in this part of Romania will be shown. Along with the analysis of the field material, the relevant literature related to this area will be consulted. The aim of the paper would be to present the terminological.
lexicon and thus keep it from oblivion, as well as to show the useful meaning of 
these terms in the rituals. As a contribution to the work, several recipes of Saint 
Patron ritual nutrition, from the mentioned villages will be given in the form of 
transcripts.
PB - Темишвар : Савез Срба у Румунији
PB - Ниш : Универзитет у Нишу, Филозофски факултет
PB - Темишвар : Филолошки, историјски и теолошки факултет Западног универзитета у Темишвару
T2 - Исходишта / Originations
T1 - Терминологија исхране у обредној пракси везаној за Крсну славу код Срба у Дунавској Клисури (Румунија)
T1 - Terminology of nutrition in the customs related to the Patron saint of Serbs in the Danube gorge (Romania)
SP - 9
EP - 24
VL - 7
DO - 10.46630/ish.7.2021.1
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11673
ER - 
@article{
author = "Аксић, Нина В.",
year = "2021",
abstract = "У раду ће бити представљена и анализирана терминологија исхране у обредној пракси која је везана за Крсну славу код Срба у Дунавској Клисури (Румунија).Терминолошки корпус је начињен на основу ауторових теренских записа, сакупљених 2017. године у селима Дивич, Стара Молдава и Белобрешка. Термини који се представљају у раду биће посматрани и у оквиру општег контекста њихове употребе и на тај начин биће указано на значај који имају у обичајно-обредној пракси везаној за Крсну славу код Срба у овом делу Румуније. Циљ рада је, дакле, представљање терминолошке лексике у овом домену и, тиме, њено чување од заборава, као и указивање на функцију ових термина 
у оквиру самих обреда. Као прилог раду наведено је неколико рецепата славских јела, сакупљених у поменутим селима, а датих у виду транскрипата., The paper will present and analyze the terminology of nutrition in ritual practice, which was and it is still in use among Serbs in the Danube Gorge (Romania). The terminological corpus will be drawn from the field records of the authors of the paper, which were recorded in 2017 in the villages of Divič, Stara Moldava and Belobreška. The terms presented in the paper will be considered within the general context of use. In that way, the significance they have in the ritual-customary practice of the Patron Saint among Serbs in this part of Romania will be shown. Along with the analysis of the field material, the relevant literature related to this area will be consulted. The aim of the paper would be to present the terminological.
lexicon and thus keep it from oblivion, as well as to show the useful meaning of 
these terms in the rituals. As a contribution to the work, several recipes of Saint 
Patron ritual nutrition, from the mentioned villages will be given in the form of 
transcripts.",
publisher = "Темишвар : Савез Срба у Румунији, Ниш : Универзитет у Нишу, Филозофски факултет, Темишвар : Филолошки, историјски и теолошки факултет Западног универзитета у Темишвару",
journal = "Исходишта / Originations",
title = "Терминологија исхране у обредној пракси везаној за Крсну славу код Срба у Дунавској Клисури (Румунија), Terminology of nutrition in the customs related to the Patron saint of Serbs in the Danube gorge (Romania)",
pages = "9-24",
volume = "7",
doi = "10.46630/ish.7.2021.1",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11673"
}
Аксић, Н. В.. (2021). Терминологија исхране у обредној пракси везаној за Крсну славу код Срба у Дунавској Клисури (Румунија). in Исходишта / Originations
Темишвар : Савез Срба у Румунији., 7, 9-24.
https://doi.org/10.46630/ish.7.2021.1
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11673
Аксић НВ. Терминологија исхране у обредној пракси везаној за Крсну славу код Срба у Дунавској Клисури (Румунија). in Исходишта / Originations. 2021;7:9-24.
doi:10.46630/ish.7.2021.1
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11673 .
Аксић, Нина В., "Терминологија исхране у обредној пракси везаној за Крсну славу код Срба у Дунавској Клисури (Румунија)" in Исходишта / Originations, 7 (2021):9-24,
https://doi.org/10.46630/ish.7.2021.1 .,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11673 .

Лексика традиционалних друштвених игара у Ваљевској Подгорини

Аксић, Нина

(Нови Сад : Матица српска, 2020)

TY - CHAP
AU - Аксић, Нина
PY - 2020
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/10575
AB - Лек­си­ка тра­ди­ци­о­нал­них дру­штве­них ига­ра у Ва­љев­ској
Под­го­ри­ни би­ће пред­ста­вље­на уз опи­се на­чи­на игра­ња ига­ра
које је забележио углавном аутор овог текста, а које је прикупио
од информатора са поменутог подручја Србије. Ове игре би­ће
по­де­ље­не у не­ко­ли­ко гру­па, тј. на оне које су се из­во­ди­ле на
отво­ре­ном (дво­ри­ште, ли­ва­да, по­ље, њи­ва) и у за­тво­ре­ном просто­ру (ку­ћа, згра­де где су се оку­пља­ли мла­ди). Иа­ко у ли­те­рату­ри по­сто­је број­не по­де­ле ових ига­ра, у овом ра­ду оне ће би­ти
сег­мен­ти­ра­не на чо­бан­ске игре и чо­бан­ска над­ме­та­ња или ви­тешке игре (игре на отво­ре­ном), и на игре са по­се­ла и деч­је игре
(игре у за­тво­ре­ном). Циљ ра­да је утвр­ђи­ва­ње ау­тох­то­них ига­ра
Ва­љев­ске Под­го­ри­не, као и оних ко­је су до­не­ли до­се­ље­ни­ци
до­шав­ши на ову те­ри­то­ри­ју, и пред­ста­вља­ње бо­га­те лек­си­ке.
AB - Lexis of traditional social games in Valjevska Podgorina will be
presented with descriptions of the gaming methods recorded mainly by
the author of this article, which the author collected from the informer
from the mentioned territory of Serbia. These games will be divided
into several groups: those that were performed in the open space (yard,
meadow, field) and indoors (houses, buildings where young people
reuning). Although there are numerous divisions of these games in
literature, in this work, those will be segmented on the shepherd games
and the shepherd competitions or knights games (games in the open
space), and in the games from “poselo” and kids games (games indoors).
The aim of this article is to determine the аutohtone games of the Valjevska Podgorinа and those passed by the newcomings to this territory,
and also presenting a rich lexis.
PB - Нови Сад : Матица српска
T2 - Из лексике становања у Ваљевској Подгорини : етнолингвистички огледи
T1 - Лексика традиционалних друштвених игара у Ваљевској Подгорини
T1 - Lexis of traditional social games in Valjevska Podgorina
SP - 57
EP - 66
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10575
ER - 
@inbook{
author = "Аксић, Нина",
year = "2020",
abstract = "Лек­си­ка тра­ди­ци­о­нал­них дру­штве­них ига­ра у Ва­љев­ској
Под­го­ри­ни би­ће пред­ста­вље­на уз опи­се на­чи­на игра­ња ига­ра
које је забележио углавном аутор овог текста, а које је прикупио
од информатора са поменутог подручја Србије. Ове игре би­ће
по­де­ље­не у не­ко­ли­ко гру­па, тј. на оне које су се из­во­ди­ле на
отво­ре­ном (дво­ри­ште, ли­ва­да, по­ље, њи­ва) и у за­тво­ре­ном просто­ру (ку­ћа, згра­де где су се оку­пља­ли мла­ди). Иа­ко у ли­те­рату­ри по­сто­је број­не по­де­ле ових ига­ра, у овом ра­ду оне ће би­ти
сег­мен­ти­ра­не на чо­бан­ске игре и чо­бан­ска над­ме­та­ња или ви­тешке игре (игре на отво­ре­ном), и на игре са по­се­ла и деч­је игре
(игре у за­тво­ре­ном). Циљ ра­да је утвр­ђи­ва­ње ау­тох­то­них ига­ра
Ва­љев­ске Под­го­ри­не, као и оних ко­је су до­не­ли до­се­ље­ни­ци
до­шав­ши на ову те­ри­то­ри­ју, и пред­ста­вља­ње бо­га­те лек­си­ке., Lexis of traditional social games in Valjevska Podgorina will be
presented with descriptions of the gaming methods recorded mainly by
the author of this article, which the author collected from the informer
from the mentioned territory of Serbia. These games will be divided
into several groups: those that were performed in the open space (yard,
meadow, field) and indoors (houses, buildings where young people
reuning). Although there are numerous divisions of these games in
literature, in this work, those will be segmented on the shepherd games
and the shepherd competitions or knights games (games in the open
space), and in the games from “poselo” and kids games (games indoors).
The aim of this article is to determine the аutohtone games of the Valjevska Podgorinа and those passed by the newcomings to this territory,
and also presenting a rich lexis.",
publisher = "Нови Сад : Матица српска",
journal = "Из лексике становања у Ваљевској Подгорини : етнолингвистички огледи",
booktitle = "Лексика традиционалних друштвених игара у Ваљевској Подгорини, Lexis of traditional social games in Valjevska Podgorina",
pages = "57-66",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10575"
}
Аксић, Н.. (2020). Лексика традиционалних друштвених игара у Ваљевској Подгорини. in Из лексике становања у Ваљевској Подгорини : етнолингвистички огледи
Нови Сад : Матица српска., 57-66.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10575
Аксић Н. Лексика традиционалних друштвених игара у Ваљевској Подгорини. in Из лексике становања у Ваљевској Подгорини : етнолингвистички огледи. 2020;:57-66.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10575 .
Аксић, Нина, "Лексика традиционалних друштвених игара у Ваљевској Подгорини" in Из лексике становања у Ваљевској Подгорини : етнолингвистички огледи (2020):57-66,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10575 .

Кућа и покућство у Вуковом Рјечнику (1852) на фону народног градитељства XIX века и с освртом на дијалекатске збирке речи

Аксић, Нина

(Сврљиг : Центар за туризам, културу и спорт, 2020)

TY - CHAP
AU - Аксић, Нина
PY - 2020
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/10336
AB - У овом раду биће представљене речи из другог издања Рјечника Вука Стефановића Караџића (1852) које се тичу куће и покућства, тј. делова куће, њених градитељских елемената, али и предмета који су се у XIX веку користили у кућном и окућном простору. Уз помоћ ових речи, као и преко описа различитих типова кућа и кућних предмета који се могу наћи у литератури, а који се тичу истог периода, покушаћемо да представимо тадашњи изглед куће и покућства, као и његове функције, на основу чега се може доћи и до потпунијег поимања социјалних и економских прилика у којима су Срби живели у одређеним, назначеним крајевима (динарски, војвођански и др.). Циљ рада јесте, пре свега, представљање фонда речи
везаних за кућу и покућство из Вуковог Рјечника, као и упоређивање са речима из збирки речи и литературе, као и долажење до закључка о богатству лексике и указивању на значај који су имале кућа и окућни простор за народ тога времена.
AB - In this paper, are presented the words from the second edition of the Dictionary of Vuk Stefanović Karadžić (1852), which concern the house and the household items, i.e. parts of the house, its architectural elements, but also the items that were used in home and in space around the house, in the XIX century. With these words and also with descriptions of the various types of houses and household items that can be found in literature, is presented the appearance of the house and the household items, and its functions in that time, which can be reached by a more complete social and economic occasions in which Serbs lived in certain areas. In this paper is presented a collection of words related to the house and household items from the Vuk’s Dictionary and those words are compared with words from the collections of words and literature. Also, we came to a conclusion about the richness of lexis and pointed out the importance of the house and the space around the house for the people of that time.
PB - Сврљиг : Центар за туризам, културу и спорт
T2 - Етно-културолошки зборник за проучавање културе источне Србије и суседних области / Ethno-cultural аnnals for the study of the culture of eastern Serbia and the adjacent areas
T1 - Кућа и покућство у Вуковом Рјечнику (1852) на фону народног градитељства XIX века и с освртом на дијалекатске збирке речи
T1 - House and household items in Vuk’s Dictionary (1852) on the background of folk architecture of the XIX century and with the emphasis on the dialect collections of words
SP - 203
EP - 215
IS - 23
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10336
ER - 
@inbook{
author = "Аксић, Нина",
year = "2020",
abstract = "У овом раду биће представљене речи из другог издања Рјечника Вука Стефановића Караџића (1852) које се тичу куће и покућства, тј. делова куће, њених градитељских елемената, али и предмета који су се у XIX веку користили у кућном и окућном простору. Уз помоћ ових речи, као и преко описа различитих типова кућа и кућних предмета који се могу наћи у литератури, а који се тичу истог периода, покушаћемо да представимо тадашњи изглед куће и покућства, као и његове функције, на основу чега се може доћи и до потпунијег поимања социјалних и економских прилика у којима су Срби живели у одређеним, назначеним крајевима (динарски, војвођански и др.). Циљ рада јесте, пре свега, представљање фонда речи
везаних за кућу и покућство из Вуковог Рјечника, као и упоређивање са речима из збирки речи и литературе, као и долажење до закључка о богатству лексике и указивању на значај који су имале кућа и окућни простор за народ тога времена., In this paper, are presented the words from the second edition of the Dictionary of Vuk Stefanović Karadžić (1852), which concern the house and the household items, i.e. parts of the house, its architectural elements, but also the items that were used in home and in space around the house, in the XIX century. With these words and also with descriptions of the various types of houses and household items that can be found in literature, is presented the appearance of the house and the household items, and its functions in that time, which can be reached by a more complete social and economic occasions in which Serbs lived in certain areas. In this paper is presented a collection of words related to the house and household items from the Vuk’s Dictionary and those words are compared with words from the collections of words and literature. Also, we came to a conclusion about the richness of lexis and pointed out the importance of the house and the space around the house for the people of that time.",
publisher = "Сврљиг : Центар за туризам, културу и спорт",
journal = "Етно-културолошки зборник за проучавање културе источне Србије и суседних области / Ethno-cultural аnnals for the study of the culture of eastern Serbia and the adjacent areas",
booktitle = "Кућа и покућство у Вуковом Рјечнику (1852) на фону народног градитељства XIX века и с освртом на дијалекатске збирке речи, House and household items in Vuk’s Dictionary (1852) on the background of folk architecture of the XIX century and with the emphasis on the dialect collections of words",
pages = "203-215",
number = "23",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10336"
}
Аксић, Н.. (2020). Кућа и покућство у Вуковом Рјечнику (1852) на фону народног градитељства XIX века и с освртом на дијалекатске збирке речи. in Етно-културолошки зборник за проучавање културе источне Србије и суседних области / Ethno-cultural аnnals for the study of the culture of eastern Serbia and the adjacent areas
Сврљиг : Центар за туризам, културу и спорт.(23), 203-215.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10336
Аксић Н. Кућа и покућство у Вуковом Рјечнику (1852) на фону народног градитељства XIX века и с освртом на дијалекатске збирке речи. in Етно-културолошки зборник за проучавање културе источне Србије и суседних области / Ethno-cultural аnnals for the study of the culture of eastern Serbia and the adjacent areas. 2020;(23):203-215.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10336 .
Аксић, Нина, "Кућа и покућство у Вуковом Рјечнику (1852) на фону народног градитељства XIX века и с освртом на дијалекатске збирке речи" in Етно-културолошки зборник за проучавање културе источне Србије и суседних области / Ethno-cultural аnnals for the study of the culture of eastern Serbia and the adjacent areas, no. 23 (2020):203-215,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10336 .

Прослава ислaмских празника у верској пракси Бошњака у Новом Пазару – етно-антрополошки контекст

Аксић, Нина

(Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA, 2020)

TY - JOUR
AU - Аксић, Нина
PY - 2020
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/10331
UR - http://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei
AB - У раду ће бити представљено прослављање верских празника код Бошњака с територије Новог Пазара, уз давање увида у њихов садржај, првенствено у периоду социјализма, па све до данашњих дана. Истраживања начина прослављања верских празника у новопазарском крају заснована су на исказима саговорника родом с овога терена, потом на архивској грађи и на литератури која се бави овом тематиком. Циљ рада је да се представи трансформација прослављања верских празника код Бошњака у области Новог Пазара, сагледана у контексту разумевања друштвено-политичких промена, као и да се анализирају промене у начину њиховог прослављања током протеклих деценија.
AB - The paper presents the celebration of religious holidays in the Bosniak community on the territory of Novi Pazar, by giving an insight into their meanings, as well as by giving a brief presentation of the celebrations primarily from the period of socialism, up to the present days. Research on the celebrations of religious holidays in the region of Novi Pazar is based on utterances of interlocutors from this area, then on archival material and literature dealing with this subject. The aim of this paper is to present the genesis of religious holidays in the Bosniak community in Novi Pazar, viewed in the context of understanding the relationship
between secular laws and religious issues, and to analyze changes in the ways they are celebrated over the past decades.
PB - Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA
T2 - Гласник Етнографског Института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA
T1 - Прослава ислaмских празника у верској пракси Бошњака у Новом Пазару – етно-антрополошки контекст
T1 - Celebration of Islamic Holidays in the Religious Practice of Bosniaks in Novi Pazar – Ethno-anthropological Context
SP - 589
EP - 611
VL - 68
IS - 3
DO - 10.2298/GEI2003589A
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10331
ER - 
@article{
author = "Аксић, Нина",
year = "2020",
abstract = "У раду ће бити представљено прослављање верских празника код Бошњака с територије Новог Пазара, уз давање увида у њихов садржај, првенствено у периоду социјализма, па све до данашњих дана. Истраживања начина прослављања верских празника у новопазарском крају заснована су на исказима саговорника родом с овога терена, потом на архивској грађи и на литератури која се бави овом тематиком. Циљ рада је да се представи трансформација прослављања верских празника код Бошњака у области Новог Пазара, сагледана у контексту разумевања друштвено-политичких промена, као и да се анализирају промене у начину њиховог прослављања током протеклих деценија., The paper presents the celebration of religious holidays in the Bosniak community on the territory of Novi Pazar, by giving an insight into their meanings, as well as by giving a brief presentation of the celebrations primarily from the period of socialism, up to the present days. Research on the celebrations of religious holidays in the region of Novi Pazar is based on utterances of interlocutors from this area, then on archival material and literature dealing with this subject. The aim of this paper is to present the genesis of religious holidays in the Bosniak community in Novi Pazar, viewed in the context of understanding the relationship
between secular laws and religious issues, and to analyze changes in the ways they are celebrated over the past decades.",
publisher = "Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA",
journal = "Гласник Етнографског Института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA",
title = "Прослава ислaмских празника у верској пракси Бошњака у Новом Пазару – етно-антрополошки контекст, Celebration of Islamic Holidays in the Religious Practice of Bosniaks in Novi Pazar – Ethno-anthropological Context",
pages = "589-611",
volume = "68",
number = "3",
doi = "10.2298/GEI2003589A",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10331"
}
Аксић, Н.. (2020). Прослава ислaмских празника у верској пракси Бошњака у Новом Пазару – етно-антрополошки контекст. in Гласник Етнографског Института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA
Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA., 68(3), 589-611.
https://doi.org/10.2298/GEI2003589A
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10331
Аксић Н. Прослава ислaмских празника у верској пракси Бошњака у Новом Пазару – етно-антрополошки контекст. in Гласник Етнографског Института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA. 2020;68(3):589-611.
doi:10.2298/GEI2003589A
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10331 .
Аксић, Нина, "Прослава ислaмских празника у верској пракси Бошњака у Новом Пазару – етно-антрополошки контекст" in Гласник Етнографског Института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA, 68, no. 3 (2020):589-611,
https://doi.org/10.2298/GEI2003589A .,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10331 .

Гора калинова. Биљни свет у традиционалној култури Словена

Аксић, Нина

(Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA, 2020)

TY - JOUR
AU - Аксић, Нина
PY - 2020
UR - http://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/issue/view/40
UR - https://dais.sanu.ac.rs/handle/123456789/8846
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/10330
AB - У тематском зборнику радова Гора калинова, у виду својеврсног прегледа, кроз двадесет радова и три прилога еминентних научних имена из седам земаља (Србија, Бугарска, Белорусија, Русија, Украјина, Литванија и САД), указано је на значај биљног света код словенских народа, у њиховој традиционалној култури.
PB - Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA
T2 - Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA
T1 - Гора калинова. Биљни свет у традиционалној култури Словена
SP - 242
EP - 245
VL - 68
IS - 1
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10330
ER - 
@article{
author = "Аксић, Нина",
year = "2020",
abstract = "У тематском зборнику радова Гора калинова, у виду својеврсног прегледа, кроз двадесет радова и три прилога еминентних научних имена из седам земаља (Србија, Бугарска, Белорусија, Русија, Украјина, Литванија и САД), указано је на значај биљног света код словенских народа, у њиховој традиционалној култури.",
publisher = "Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA",
journal = "Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA",
title = "Гора калинова. Биљни свет у традиционалној култури Словена",
pages = "242-245",
volume = "68",
number = "1",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10330"
}
Аксић, Н.. (2020). Гора калинова. Биљни свет у традиционалној култури Словена. in Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA
Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA., 68(1), 242-245.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10330
Аксић Н. Гора калинова. Биљни свет у традиционалној култури Словена. in Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA. 2020;68(1):242-245.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10330 .
Аксић, Нина, "Гора калинова. Биљни свет у традиционалној култури Словена" in Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA, 68, no. 1 (2020):242-245,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10330 .

Народните обичаи при раѓањето на детето и во текот на првата година (врз примери од српската заедница во Нови Пазар)

Аксиќ, Нина

(Скопје : Институт за фолклор "Марко Цепенков", 2020)

TY - JOUR
AU - Аксиќ, Нина
PY - 2020
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/10639
AB - Во текстот ќе бидат претставени и коментирани традиционалните
обичаи, кои се однесуваат на стекнувањето одредени способности од страна на детето
во неговата прва година од животот, но и обичаите што се поврзани со самото раѓање
и крштевање на детето. Посебно внимание ќе биде насочено кон обичаите што ги
практикуваат членовите на српската заедница во Нови Пазар, а со оглед на тоа дека во
ова место Србите се малцинство, од особено значење е претставувањето на начините
со кои се овозможува зачувувањето на старите традициски обрасци – како еден од
модусите за самоодржување на етницитетот во мнозинската муслиманска средина.
Целта на авторот е да го презентира богатството на споменатите обичаи, но и нивната
модификација во современиот миг, оние што се создаваат како последица од општите
општествени промени или поконкретно од промените што се однесуваат на
општеството, на културата и на економијата во Србија.
AB - The text presents traditional customs related to the acquisition of certain abilities by
the child in his first year of life, as well as customs related to the birth and christening of the
child, as well as some taboos. Special attention is paid to the customs practiced by members
of the Serb community in Novi Pazar. Given that the Serbs are in the minority in this place,
it is of particular importance to present ways of preserving the old traditional patterns, which
present a form of self-preservation of ethnicity in a majority Muslim environment. With this
work we wanted to present the richness of these customs, as well as their modifications in
modern times, that arise as a consequence of social changes, and above all, changes in
culture and economy in Serbia.
PB - Скопје : Институт за фолклор "Марко Цепенков"
T2 - Македонски фолклор / Macedonian folklore
T1 - Народните обичаи при раѓањето на детето и во текот на првата година (врз примери од српската заедница во Нови Пазар)
T1 - Folk customs at birth and during the first year of life (through examples of the Serbian community in Novi Pazar)
SP - 61
EP - 73
VL - 51
IS - 77-78
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10639
ER - 
@article{
author = "Аксиќ, Нина",
year = "2020",
abstract = "Во текстот ќе бидат претставени и коментирани традиционалните
обичаи, кои се однесуваат на стекнувањето одредени способности од страна на детето
во неговата прва година од животот, но и обичаите што се поврзани со самото раѓање
и крштевање на детето. Посебно внимание ќе биде насочено кон обичаите што ги
практикуваат членовите на српската заедница во Нови Пазар, а со оглед на тоа дека во
ова место Србите се малцинство, од особено значење е претставувањето на начините
со кои се овозможува зачувувањето на старите традициски обрасци – како еден од
модусите за самоодржување на етницитетот во мнозинската муслиманска средина.
Целта на авторот е да го презентира богатството на споменатите обичаи, но и нивната
модификација во современиот миг, оние што се создаваат како последица од општите
општествени промени или поконкретно од промените што се однесуваат на
општеството, на културата и на економијата во Србија., The text presents traditional customs related to the acquisition of certain abilities by
the child in his first year of life, as well as customs related to the birth and christening of the
child, as well as some taboos. Special attention is paid to the customs practiced by members
of the Serb community in Novi Pazar. Given that the Serbs are in the minority in this place,
it is of particular importance to present ways of preserving the old traditional patterns, which
present a form of self-preservation of ethnicity in a majority Muslim environment. With this
work we wanted to present the richness of these customs, as well as their modifications in
modern times, that arise as a consequence of social changes, and above all, changes in
culture and economy in Serbia.",
publisher = "Скопје : Институт за фолклор "Марко Цепенков"",
journal = "Македонски фолклор / Macedonian folklore",
title = "Народните обичаи при раѓањето на детето и во текот на првата година (врз примери од српската заедница во Нови Пазар), Folk customs at birth and during the first year of life (through examples of the Serbian community in Novi Pazar)",
pages = "61-73",
volume = "51",
number = "77-78",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10639"
}
Аксиќ, Н.. (2020). Народните обичаи при раѓањето на детето и во текот на првата година (врз примери од српската заедница во Нови Пазар). in Македонски фолклор / Macedonian folklore
Скопје : Институт за фолклор "Марко Цепенков"., 51(77-78), 61-73.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10639
Аксиќ Н. Народните обичаи при раѓањето на детето и во текот на првата година (врз примери од српската заедница во Нови Пазар). in Македонски фолклор / Macedonian folklore. 2020;51(77-78):61-73.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10639 .
Аксиќ, Нина, "Народните обичаи при раѓањето на детето и во текот на првата година (врз примери од српската заедница во Нови Пазар)" in Македонски фолклор / Macedonian folklore, 51, no. 77-78 (2020):61-73,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10639 .

The Hill of Wild Privets: Flora in the Traditional Culture of Slavs

Aksić, Nina

(Vilnius-Tartu-Sofia : International Society of Balkan and Baltic studies, 2020)

TY - JOUR
AU - Aksić, Nina
PY - 2020
UR - https://www.folklore.ee/balkan_baltic_yearbook/YBBS/issue/view/vol3
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/10313
AB - The publication entitled “The Hill of Wild Privets: Flora in the Traditional Culture of Slavs” is a thematic anthology of works. This is the fifth consecutive book which deals with the world of flora in the culture of Serbs and Slavs. This publication features twenty essays and three addenda which deal with human perception of the world of flora in the traditions of the abovementioned peoples from different points of view.
PB - Vilnius-Tartu-Sofia : International Society of Balkan and Baltic studies
T2 - The yearbook of Balkan and Baltic studies
T1 - The Hill of Wild Privets: Flora in the Traditional Culture of Slavs
SP - 245
EP - 251
VL - 3
DO - 10.7592/YBBS3
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10313
ER - 
@article{
author = "Aksić, Nina",
year = "2020",
abstract = "The publication entitled “The Hill of Wild Privets: Flora in the Traditional Culture of Slavs” is a thematic anthology of works. This is the fifth consecutive book which deals with the world of flora in the culture of Serbs and Slavs. This publication features twenty essays and three addenda which deal with human perception of the world of flora in the traditions of the abovementioned peoples from different points of view.",
publisher = "Vilnius-Tartu-Sofia : International Society of Balkan and Baltic studies",
journal = "The yearbook of Balkan and Baltic studies",
title = "The Hill of Wild Privets: Flora in the Traditional Culture of Slavs",
pages = "245-251",
volume = "3",
doi = "10.7592/YBBS3",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10313"
}
Aksić, N.. (2020). The Hill of Wild Privets: Flora in the Traditional Culture of Slavs. in The yearbook of Balkan and Baltic studies
Vilnius-Tartu-Sofia : International Society of Balkan and Baltic studies., 3, 245-251.
https://doi.org/10.7592/YBBS3
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10313
Aksić N. The Hill of Wild Privets: Flora in the Traditional Culture of Slavs. in The yearbook of Balkan and Baltic studies. 2020;3:245-251.
doi:10.7592/YBBS3
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10313 .
Aksić, Nina, "The Hill of Wild Privets: Flora in the Traditional Culture of Slavs" in The yearbook of Balkan and Baltic studies, 3 (2020):245-251,
https://doi.org/10.7592/YBBS3 .,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10313 .

Урок у српској народној традицији

Ђорђевић, Весна; Аксић, Нина

(Bratislava : Univerzita Komenského, 2019)

TY - CHAP
AU - Ђорђевић, Весна
AU - Аксић, Нина
PY - 2019
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/10310
AB - The belief in the existence of the ‘evil eye’ and the ability to bewitch somebody or
something using eyes and words, either intentionally or otherwise, is widespread in
Serbian folk tradition. The subject of this paper is the presentation of Serbian linguistic
and ethnological data related to the phenomenon of the ‘evil eye’ which has been taken
from ethnographic material and dictionaries. The analysis shows a strong connection
among language units (lexemes and phrasemes) and ethnological notions about the ‘evil
eye’.
AB - Verovanje u postojanje "uroka" i sposobnost da se neko ili nešto omađija očima i rečima, bilo namerno ili ne, rasprostranjeno je u srpskoj narodnoj tradiciji. Tema ovog rada je predstavljanje srpskih lingvističkih i etnoloških podataka vezanih za fenomen "uroka" koji su preuzeti iz etnografskog materijala i rečnika. Analiza pokazuje snažnu vezu između jezičkih jedinica (lekseme i frazeme) i etnoloških pojmova o "uroku".
PB - Bratislava : Univerzita Komenského
T2 - Percepcia nadprirodzena vo frazeologii, Slavofraz 2019
T1 - Урок у српској народној традицији
T1 - The evil eye in Serbian folk tradition
SP - 120
EP - 126
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10310
ER - 
@inbook{
author = "Ђорђевић, Весна and Аксић, Нина",
year = "2019",
abstract = "The belief in the existence of the ‘evil eye’ and the ability to bewitch somebody or
something using eyes and words, either intentionally or otherwise, is widespread in
Serbian folk tradition. The subject of this paper is the presentation of Serbian linguistic
and ethnological data related to the phenomenon of the ‘evil eye’ which has been taken
from ethnographic material and dictionaries. The analysis shows a strong connection
among language units (lexemes and phrasemes) and ethnological notions about the ‘evil
eye’., Verovanje u postojanje "uroka" i sposobnost da se neko ili nešto omađija očima i rečima, bilo namerno ili ne, rasprostranjeno je u srpskoj narodnoj tradiciji. Tema ovog rada je predstavljanje srpskih lingvističkih i etnoloških podataka vezanih za fenomen "uroka" koji su preuzeti iz etnografskog materijala i rečnika. Analiza pokazuje snažnu vezu između jezičkih jedinica (lekseme i frazeme) i etnoloških pojmova o "uroku".",
publisher = "Bratislava : Univerzita Komenského",
journal = "Percepcia nadprirodzena vo frazeologii, Slavofraz 2019",
booktitle = "Урок у српској народној традицији, The evil eye in Serbian folk tradition",
pages = "120-126",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10310"
}
Ђорђевић, В.,& Аксић, Н.. (2019). Урок у српској народној традицији. in Percepcia nadprirodzena vo frazeologii, Slavofraz 2019
Bratislava : Univerzita Komenského., 120-126.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10310
Ђорђевић В, Аксић Н. Урок у српској народној традицији. in Percepcia nadprirodzena vo frazeologii, Slavofraz 2019. 2019;:120-126.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10310 .
Ђорђевић, Весна, Аксић, Нина, "Урок у српској народној традицији" in Percepcia nadprirodzena vo frazeologii, Slavofraz 2019 (2019):120-126,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10310 .

Петар Влаховић (1927‒2016) : научник и педагог

Аксић, Нина

(Сврљиг : Центар за туризам, културу и спорт, 2019)

TY - JOUR
AU - Аксић, Нина
PY - 2019
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/7336
PB - Сврљиг : Центар за туризам, културу и спорт
T2 - Етно-културолошки зборник за проучавање културе источне Србије и суседних области : српски исток некад и данас: археологија, етнологија, историја и лингвистика / Ethno-cultural Annals for the Study of the Culture of Eastern Serbia and the Adjacent Areas
T1 - Петар Влаховић (1927‒2016) : научник и педагог
SP - 217
EP - 221
VL - 22
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7336
ER - 
@article{
author = "Аксић, Нина",
year = "2019",
publisher = "Сврљиг : Центар за туризам, културу и спорт",
journal = "Етно-културолошки зборник за проучавање културе источне Србије и суседних области : српски исток некад и данас: археологија, етнологија, историја и лингвистика / Ethno-cultural Annals for the Study of the Culture of Eastern Serbia and the Adjacent Areas",
title = "Петар Влаховић (1927‒2016) : научник и педагог",
pages = "217-221",
volume = "22",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7336"
}
Аксић, Н.. (2019). Петар Влаховић (1927‒2016) : научник и педагог. in Етно-културолошки зборник за проучавање културе источне Србије и суседних области : српски исток некад и данас: археологија, етнологија, историја и лингвистика / Ethno-cultural Annals for the Study of the Culture of Eastern Serbia and the Adjacent Areas
Сврљиг : Центар за туризам, културу и спорт., 22, 217-221.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7336
Аксић Н. Петар Влаховић (1927‒2016) : научник и педагог. in Етно-културолошки зборник за проучавање културе источне Србије и суседних области : српски исток некад и данас: археологија, етнологија, историја и лингвистика / Ethno-cultural Annals for the Study of the Culture of Eastern Serbia and the Adjacent Areas. 2019;22:217-221.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7336 .
Аксић, Нина, "Петар Влаховић (1927‒2016) : научник и педагог" in Етно-културолошки зборник за проучавање културе источне Србије и суседних области : српски исток некад и данас: археологија, етнологија, историја и лингвистика / Ethno-cultural Annals for the Study of the Culture of Eastern Serbia and the Adjacent Areas, 22 (2019):217-221,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7336 .

Традиционалне друштвене игре у Србији

Аксић, Нина В.

(Косовска Митровица : Универзитет у Приштини, Филозофски факултет, 2019)

TY - JOUR
AU - Аксић, Нина В.
PY - 2019
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/7291
AB - У овом раду ће бити представљене оне традиционалне друштвене игре које су се играле и оне које се и данас играју широм Србије (Војводина, јужна и југоисточна Србија, западна и југозападна Србија). У раду ће ове игре бити приказане уз помоћ описа начина играња, а поређане по азбучном реду у оквиру географске области у којој су се играле или у којој се данас играју. Представљање игара из Рјечника Вука Караџића биће основ за сазнавање старине одређених игара, од којих се неке и данас играју, али се другачије називају. Циљ рада јесте представљање богатог фонда традиционалних друштвених игара, као и одређивање њихове географске припадности и карактеристика које се очитују у географском пореклу.
AB - This paper presents a short review of the traditional games that used to be played and that are still played in Serbia. The comparative analysis of the traditional games shows that certain games are played in the entire country, others are played in close or adjacent regions, whereas some originate and are played in one region only. This review of the traditional games of Serbia represents a basis for the future work, since there is enough material indicating that it should be conducted more extensively and more thoroughly, as well as grounded in a comprehensive collection of data and an in-depth field research.
PB - Косовска Митровица : Универзитет у Приштини, Филозофски факултет
T2 - Зборник радова Филозофског факултета Универзитета у Приштини
T1 - Традиционалне друштвене игре у Србији
T1 - The Traditional Games of Serbia
SP - 25
EP - 42
VL - 69
VL - 49
IS - 2
DO - 10.5937/ZRFFP49-21612
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7291
ER - 
@article{
author = "Аксић, Нина В.",
year = "2019",
abstract = "У овом раду ће бити представљене оне традиционалне друштвене игре које су се играле и оне које се и данас играју широм Србије (Војводина, јужна и југоисточна Србија, западна и југозападна Србија). У раду ће ове игре бити приказане уз помоћ описа начина играња, а поређане по азбучном реду у оквиру географске области у којој су се играле или у којој се данас играју. Представљање игара из Рјечника Вука Караџића биће основ за сазнавање старине одређених игара, од којих се неке и данас играју, али се другачије називају. Циљ рада јесте представљање богатог фонда традиционалних друштвених игара, као и одређивање њихове географске припадности и карактеристика које се очитују у географском пореклу., This paper presents a short review of the traditional games that used to be played and that are still played in Serbia. The comparative analysis of the traditional games shows that certain games are played in the entire country, others are played in close or adjacent regions, whereas some originate and are played in one region only. This review of the traditional games of Serbia represents a basis for the future work, since there is enough material indicating that it should be conducted more extensively and more thoroughly, as well as grounded in a comprehensive collection of data and an in-depth field research.",
publisher = "Косовска Митровица : Универзитет у Приштини, Филозофски факултет",
journal = "Зборник радова Филозофског факултета Универзитета у Приштини",
title = "Традиционалне друштвене игре у Србији, The Traditional Games of Serbia",
pages = "25-42",
volume = "69, 49",
number = "2",
doi = "10.5937/ZRFFP49-21612",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7291"
}
Аксић, Н. В.. (2019). Традиционалне друштвене игре у Србији. in Зборник радова Филозофског факултета Универзитета у Приштини
Косовска Митровица : Универзитет у Приштини, Филозофски факултет., 69(2), 25-42.
https://doi.org/10.5937/ZRFFP49-21612
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7291
Аксић НВ. Традиционалне друштвене игре у Србији. in Зборник радова Филозофског факултета Универзитета у Приштини. 2019;69(2):25-42.
doi:10.5937/ZRFFP49-21612
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7291 .
Аксић, Нина В., "Традиционалне друштвене игре у Србији" in Зборник радова Филозофског факултета Универзитета у Приштини, 69, no. 2 (2019):25-42,
https://doi.org/10.5937/ZRFFP49-21612 .,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7291 .

Pismenost i obrazovanje žena u Novom Pazaru od 1945. do 1991. godine

Aksić, Nina V.

(Novi Pazar : Kulturni centar Novi Pazar, 2019)

TY - CHAP
AU - Aksić, Nina V.
PY - 2019
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/7292
AB - Žena je u tradicionalnoim društvu u novopazarskom kraju pre Drugog svetskog rata imala, pre svega, ulogu majke, supruge i snahe, dok se nakon rata uloga žene znatno proširuje i na kulturno-obrazovnu sferu života, a zatim i na radnu. Tradicionalno društvo, okrenuto narodnim običajima i verovanjima, ali i verskoj tradiciji, menja se u skladu s političko-ekonomsko-društvenim promenama u državi, pa samim tim i žena zadobija drugačiji status. Obrazovanje i pismenost postaju obavezni segment svačijeg života, te i žene učestvuju u ovom procesu u sve većem broju. Do tada primarna uloga majke i supruge, kod mlađih generacija koje dolaze nakon rata biva zamenjena drukčijom, uglavnom onom ulogom koja je vezana za društveni život (žena radnik, omladinka sa potrebom za sportskim i kulturnim razvojem i dr.). Ipak, iako dolazi do ovih promena, na novopazarskom terenu i dalje opstaje tradicionalna kultura, pa žene paraleleno s novim društvenim aktivnostima učestvuju i u običajnoj, a donekle, koliko je to bilo moguće, i u verskoj praksi. U ovom radu biće predstavljeni načini opismenjavanja žena u novopazarskom kraju, kao i teme u okviru kojih se kretalo obrazovanje žena, tj. ka kojim su poslovima usmeravane, a sve to u skladu s društveno-političkim težnjama u zemlji. Cilj rada jeste da se predstavi uloga žene u kulturno-obrazovnom sistemu u periodu socijalizma, a na prostoru Novog Pazara, kao i da se pokaže uticaj novog društvenog poretka na tradicionalnu kulturu. Rad će biti zasnovan na činjenicama koje potiču iz domaće naučne literature, lokalnog časopisa „Bratstvo“ i arhivskih dokumenata.
PB - Novi Pazar : Kulturni centar Novi Pazar
T2 - Zbornik radova / Okrugli sto Alhamijado književnost [i] Okrugli sto Svečanost mevluda
T1 - Pismenost i obrazovanje žena u Novom Pazaru od 1945. do 1991. godine
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7292
ER - 
@inbook{
author = "Aksić, Nina V.",
year = "2019",
abstract = "Žena je u tradicionalnoim društvu u novopazarskom kraju pre Drugog svetskog rata imala, pre svega, ulogu majke, supruge i snahe, dok se nakon rata uloga žene znatno proširuje i na kulturno-obrazovnu sferu života, a zatim i na radnu. Tradicionalno društvo, okrenuto narodnim običajima i verovanjima, ali i verskoj tradiciji, menja se u skladu s političko-ekonomsko-društvenim promenama u državi, pa samim tim i žena zadobija drugačiji status. Obrazovanje i pismenost postaju obavezni segment svačijeg života, te i žene učestvuju u ovom procesu u sve većem broju. Do tada primarna uloga majke i supruge, kod mlađih generacija koje dolaze nakon rata biva zamenjena drukčijom, uglavnom onom ulogom koja je vezana za društveni život (žena radnik, omladinka sa potrebom za sportskim i kulturnim razvojem i dr.). Ipak, iako dolazi do ovih promena, na novopazarskom terenu i dalje opstaje tradicionalna kultura, pa žene paraleleno s novim društvenim aktivnostima učestvuju i u običajnoj, a donekle, koliko je to bilo moguće, i u verskoj praksi. U ovom radu biće predstavljeni načini opismenjavanja žena u novopazarskom kraju, kao i teme u okviru kojih se kretalo obrazovanje žena, tj. ka kojim su poslovima usmeravane, a sve to u skladu s društveno-političkim težnjama u zemlji. Cilj rada jeste da se predstavi uloga žene u kulturno-obrazovnom sistemu u periodu socijalizma, a na prostoru Novog Pazara, kao i da se pokaže uticaj novog društvenog poretka na tradicionalnu kulturu. Rad će biti zasnovan na činjenicama koje potiču iz domaće naučne literature, lokalnog časopisa „Bratstvo“ i arhivskih dokumenata.",
publisher = "Novi Pazar : Kulturni centar Novi Pazar",
journal = "Zbornik radova / Okrugli sto Alhamijado književnost [i] Okrugli sto Svečanost mevluda",
booktitle = "Pismenost i obrazovanje žena u Novom Pazaru od 1945. do 1991. godine",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7292"
}
Aksić, N. V.. (2019). Pismenost i obrazovanje žena u Novom Pazaru od 1945. do 1991. godine. in Zbornik radova / Okrugli sto Alhamijado književnost [i] Okrugli sto Svečanost mevluda
Novi Pazar : Kulturni centar Novi Pazar..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7292
Aksić NV. Pismenost i obrazovanje žena u Novom Pazaru od 1945. do 1991. godine. in Zbornik radova / Okrugli sto Alhamijado književnost [i] Okrugli sto Svečanost mevluda. 2019;.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7292 .
Aksić, Nina V., "Pismenost i obrazovanje žena u Novom Pazaru od 1945. do 1991. godine" in Zbornik radova / Okrugli sto Alhamijado književnost [i] Okrugli sto Svečanost mevluda (2019),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7292 .

Жито и житни производи у обичајима годишњег и животног циклуса код Срба у новопазарском крају

Милорадовић, Софија Р.; Аксић, Нина В.

(Темишвар : Западни универзитет, 2019)

TY - JOUR
AU - Милорадовић, Софија Р.
AU - Аксић, Нина В.
PY - 2019
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/7083
AB - Данная работа выполнена на материале, собранном в беседах по
вопросам из области культуры обрядовой еды, проведенных с
сербами из новопазарского края, при этом из материала были
выделены те сегменты, которые касаются роли зерновых культур и
продуктов – прежде всего хлеба и куличей как исключительно
важных элементов обрядовой практики – при отмечании годовых
(т.е. календарных) праздников, а также в обычаях жизненного цикла
и в первый день посева. На основании представленного материала и
сделанных комментариев выявляются традиционные образцы
празднований и обычаев, а также их трансформация в современном
социокультурном контексте, которая, тем не менее, не привела к
разрушению их узнаваемой структуры и ее ключевых элементов.
Данной работой мы также хотели обратить особое внимание на
важные элементы обычаев и обрядов, являющиеся характерными
для сербской общины в новопазарском крае и представляющие
собой основу ее сохранения в течение многовекового проживания в
мультиконфессиональной и мультикультурной среде.
AB - Овај рад је настао на основу грађе сакупљене кроз разговоре
везане за питања из домена културе обредне исхране, вођене са
новопазарским Србима, а из које су излучени сегменти који се
односе на улогу жита и житних производа – пре свега хлеба / колача
као изузетно значајног елемента обредне праксе – при прослављању
годишњих (тј. календарских) празника и у обичајима животног
циклуса, као и при првом дану сетве. На основу представљене грађе
и датих коментара могу се уочити традиционални обрасци
празновања и обичаја, али и њихова трансформација у савременом
социо-културном контексту, која ипак није довела до девастације
њихове препознатљиве структуре и њених кључних елемената. Такође, желели смо да овим прилогом скренемо посебну пажњу на
значајне обичајне и обредне сегменте, оне по којима се српска
заједница у новопазарском крају препознаје и на којима претрајава
у овој вековима мултиконфесионалној и мултикултуралној средини.
PB - Темишвар : Западни универзитет
T2 - Живот посвећен трагању за етничким идентитетом = O viață dedicată cercetării identității etnice
T1 - Жито и житни производи у обичајима годишњег и животног циклуса код Срба у новопазарском крају
T1 - Зерновые культуры и продукты в обычаях годового и жизненного цикла у сербов в новопазарском крае
SP - 373
EP - 402
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7083
ER - 
@article{
author = "Милорадовић, Софија Р. and Аксић, Нина В.",
year = "2019",
abstract = "Данная работа выполнена на материале, собранном в беседах по
вопросам из области культуры обрядовой еды, проведенных с
сербами из новопазарского края, при этом из материала были
выделены те сегменты, которые касаются роли зерновых культур и
продуктов – прежде всего хлеба и куличей как исключительно
важных элементов обрядовой практики – при отмечании годовых
(т.е. календарных) праздников, а также в обычаях жизненного цикла
и в первый день посева. На основании представленного материала и
сделанных комментариев выявляются традиционные образцы
празднований и обычаев, а также их трансформация в современном
социокультурном контексте, которая, тем не менее, не привела к
разрушению их узнаваемой структуры и ее ключевых элементов.
Данной работой мы также хотели обратить особое внимание на
важные элементы обычаев и обрядов, являющиеся характерными
для сербской общины в новопазарском крае и представляющие
собой основу ее сохранения в течение многовекового проживания в
мультиконфессиональной и мультикультурной среде., Овај рад је настао на основу грађе сакупљене кроз разговоре
везане за питања из домена културе обредне исхране, вођене са
новопазарским Србима, а из које су излучени сегменти који се
односе на улогу жита и житних производа – пре свега хлеба / колача
као изузетно значајног елемента обредне праксе – при прослављању
годишњих (тј. календарских) празника и у обичајима животног
циклуса, као и при првом дану сетве. На основу представљене грађе
и датих коментара могу се уочити традиционални обрасци
празновања и обичаја, али и њихова трансформација у савременом
социо-културном контексту, која ипак није довела до девастације
њихове препознатљиве структуре и њених кључних елемената. Такође, желели смо да овим прилогом скренемо посебну пажњу на
значајне обичајне и обредне сегменте, оне по којима се српска
заједница у новопазарском крају препознаје и на којима претрајава
у овој вековима мултиконфесионалној и мултикултуралној средини.",
publisher = "Темишвар : Западни универзитет",
journal = "Живот посвећен трагању за етничким идентитетом = O viață dedicată cercetării identității etnice",
title = "Жито и житни производи у обичајима годишњег и животног циклуса код Срба у новопазарском крају, Зерновые культуры и продукты в обычаях годового и жизненного цикла у сербов в новопазарском крае",
pages = "373-402",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7083"
}
Милорадовић, С. Р.,& Аксић, Н. В.. (2019). Жито и житни производи у обичајима годишњег и животног циклуса код Срба у новопазарском крају. in Живот посвећен трагању за етничким идентитетом = O viață dedicată cercetării identității etnice
Темишвар : Западни универзитет., 373-402.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7083
Милорадовић СР, Аксић НВ. Жито и житни производи у обичајима годишњег и животног циклуса код Срба у новопазарском крају. in Живот посвећен трагању за етничким идентитетом = O viață dedicată cercetării identității etnice. 2019;:373-402.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7083 .
Милорадовић, Софија Р., Аксић, Нина В., "Жито и житни производи у обичајима годишњег и животног циклуса код Срба у новопазарском крају" in Живот посвећен трагању за етничким идентитетом = O viață dedicată cercetării identității etnice (2019):373-402,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7083 .

Аматеризам као сегмент културне политике у СФР Југославији - пример Новог Пазара

Аксић, Нина В.

(Нови Сад : Завод за културу Војводине, 2018)

TY - CHAP
AU - Аксић, Нина В.
PY - 2018
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/7340
AB - У раду ће бити представљен аматеризам као сегмент културне политике Социјалистичке Федеративне Републике Југославије. Поред теоријског осврта на културну политику и аматеризам, биће представљен и допринос аматеризма развоју културног живота, пре свега у Новом Пазару, али и проблеми са којима се он сусретао. Описи функционисања секција, културно-уметничких друштава, организације такмичења и манифестација, на примеру Новог Пазара, требало би да допринесу разматрању аматерске делатности данас и укажу на добре и лоше праксе из прошлости. Циљ рада би био да се покуша указати на позитивне (масовност, квантитет из ког произилази квалитет, у неким местима једини вид културног живота и сл.) и негативне (лош квалитет, мала уметничка вредност и сл.) коментаре који се тичу употребе аматеризма уопште, како би се он данас унапредио, али и прилагодио новим потребама друштва.
AB - The paper is presenting amateurism as a segment of the cultural policy of the SFR Yugoslavia. In addition to the theoretical review of the cultural policy and amateurism, the contribution of amateurism to the development of cultural life, namely in Novi Pazar, as well as the problems that amateurism had encountered, are presented. Descriptions of the functioning of sections, cultural and artistic societies, organization of competitions and events, on the example of Novi Pazar, should contribute to the consideration of amateur activity today and point to good and bad practices from the past. The aim of the paper is to try and point out the positive (massiveness, the quantity that comes from quality, in some places the only aspect of cultural life, etc.) and negative (poor quality, small artistic value, etc.) comments concerning the new needs of the society as well.
PB - Нови Сад : Завод за културу Војводине
T2 - Статус и перспективе аматеризма у култури Војводине : зборник радова
T1 - Аматеризам као сегмент културне политике у СФР Југославији - пример Новог Пазара
T1 - Amateurism as a segment of cultural policy in SFR Yugoslavia ‒ example of Novi Pazar
SP - 27
EP - 43
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7340
ER - 
@inbook{
author = "Аксић, Нина В.",
year = "2018",
abstract = "У раду ће бити представљен аматеризам као сегмент културне политике Социјалистичке Федеративне Републике Југославије. Поред теоријског осврта на културну политику и аматеризам, биће представљен и допринос аматеризма развоју културног живота, пре свега у Новом Пазару, али и проблеми са којима се он сусретао. Описи функционисања секција, културно-уметничких друштава, организације такмичења и манифестација, на примеру Новог Пазара, требало би да допринесу разматрању аматерске делатности данас и укажу на добре и лоше праксе из прошлости. Циљ рада би био да се покуша указати на позитивне (масовност, квантитет из ког произилази квалитет, у неким местима једини вид културног живота и сл.) и негативне (лош квалитет, мала уметничка вредност и сл.) коментаре који се тичу употребе аматеризма уопште, како би се он данас унапредио, али и прилагодио новим потребама друштва., The paper is presenting amateurism as a segment of the cultural policy of the SFR Yugoslavia. In addition to the theoretical review of the cultural policy and amateurism, the contribution of amateurism to the development of cultural life, namely in Novi Pazar, as well as the problems that amateurism had encountered, are presented. Descriptions of the functioning of sections, cultural and artistic societies, organization of competitions and events, on the example of Novi Pazar, should contribute to the consideration of amateur activity today and point to good and bad practices from the past. The aim of the paper is to try and point out the positive (massiveness, the quantity that comes from quality, in some places the only aspect of cultural life, etc.) and negative (poor quality, small artistic value, etc.) comments concerning the new needs of the society as well.",
publisher = "Нови Сад : Завод за културу Војводине",
journal = "Статус и перспективе аматеризма у култури Војводине : зборник радова",
booktitle = "Аматеризам као сегмент културне политике у СФР Југославији - пример Новог Пазара, Amateurism as a segment of cultural policy in SFR Yugoslavia ‒ example of Novi Pazar",
pages = "27-43",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7340"
}
Аксић, Н. В.. (2018). Аматеризам као сегмент културне политике у СФР Југославији - пример Новог Пазара. in Статус и перспективе аматеризма у култури Војводине : зборник радова
Нови Сад : Завод за културу Војводине., 27-43.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7340
Аксић НВ. Аматеризам као сегмент културне политике у СФР Југославији - пример Новог Пазара. in Статус и перспективе аматеризма у култури Војводине : зборник радова. 2018;:27-43.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7340 .
Аксић, Нина В., "Аматеризам као сегмент културне политике у СФР Југославији - пример Новог Пазара" in Статус и перспективе аматеризма у култури Војводине : зборник радова (2018):27-43,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7340 .

Рад новопазарске Гимназије у периоду од 1913. до 1922. године

Аксић, Нина В.

(Ниш : Универзитет у Нишу, Филозофски факултет, 2018)

TY - JOUR
AU - Аксић, Нина В.
PY - 2018
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/7330
AB - У раду ће бити представљен кратак приказ просветно-културних прилика у Новом Пазару у деценији након 1913. године. Проблеми са којима се сусретала гимназија у Новом Пазару од самог оснивања, биће осветљени кроз лик и дело њеног првог директора Љубомира Стевановића. Циљ овог рада је да представи ентузијазам директора, наставника и ученика гимназије који је допринео формирању великог броја дружина и развијању гимназије од њеног формирања, па све до данашњих дана, иако су их задесиле велике економске, друштвено-политичке, па и културне неприлике, као и читав Нови Пазар. Рад је сачињен као мали допринос културној историји Новог Пазара, а заснован на архивским документима из трију архива.
AB - This thesis presents a short review of cultural and educational events in the city of Novi Pazar, in the decade following 1913. The issues that the Grammar school of Novi Pazar has been facing since it was first founded are presented through the personality and work of its first principal, Ljubomir Stevanović. Numerous misfortunes that befell the entire city of Novi Pazar, and thus the Grammar school and its first principal, gave rise to the formation of troupes and strengthening of teachers and students’ enthusiasm, which has contributed to the development of the Grammar school from its creation up until now.
PB - Ниш : Универзитет у Нишу, Филозофски факултет
T2 - Philologia mediana : часопис за филолошке науке Филозофског факултета Универзитета у Нишу
T1 - Рад новопазарске Гимназије у периоду од 1913. до 1922. године
T1 - The activity of the grammar school in Novi Pazar from 1913 until 1922
SP - 657
EP - 669
VL - 10
IS - 10
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7330
ER - 
@article{
author = "Аксић, Нина В.",
year = "2018",
abstract = "У раду ће бити представљен кратак приказ просветно-културних прилика у Новом Пазару у деценији након 1913. године. Проблеми са којима се сусретала гимназија у Новом Пазару од самог оснивања, биће осветљени кроз лик и дело њеног првог директора Љубомира Стевановића. Циљ овог рада је да представи ентузијазам директора, наставника и ученика гимназије који је допринео формирању великог броја дружина и развијању гимназије од њеног формирања, па све до данашњих дана, иако су их задесиле велике економске, друштвено-политичке, па и културне неприлике, као и читав Нови Пазар. Рад је сачињен као мали допринос културној историји Новог Пазара, а заснован на архивским документима из трију архива., This thesis presents a short review of cultural and educational events in the city of Novi Pazar, in the decade following 1913. The issues that the Grammar school of Novi Pazar has been facing since it was first founded are presented through the personality and work of its first principal, Ljubomir Stevanović. Numerous misfortunes that befell the entire city of Novi Pazar, and thus the Grammar school and its first principal, gave rise to the formation of troupes and strengthening of teachers and students’ enthusiasm, which has contributed to the development of the Grammar school from its creation up until now.",
publisher = "Ниш : Универзитет у Нишу, Филозофски факултет",
journal = "Philologia mediana : часопис за филолошке науке Филозофског факултета Универзитета у Нишу",
title = "Рад новопазарске Гимназије у периоду од 1913. до 1922. године, The activity of the grammar school in Novi Pazar from 1913 until 1922",
pages = "657-669",
volume = "10",
number = "10",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7330"
}
Аксић, Н. В.. (2018). Рад новопазарске Гимназије у периоду од 1913. до 1922. године. in Philologia mediana : часопис за филолошке науке Филозофског факултета Универзитета у Нишу
Ниш : Универзитет у Нишу, Филозофски факултет., 10(10), 657-669.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7330
Аксић НВ. Рад новопазарске Гимназије у периоду од 1913. до 1922. године. in Philologia mediana : часопис за филолошке науке Филозофског факултета Универзитета у Нишу. 2018;10(10):657-669.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7330 .
Аксић, Нина В., "Рад новопазарске Гимназије у периоду од 1913. до 1922. године" in Philologia mediana : часопис за филолошке науке Филозофског факултета Универзитета у Нишу, 10, no. 10 (2018):657-669,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7330 .

Крсна слава као живи елемент традицијске културе Срба у Дунавској Клисури (Румунија)

Аксић, Нина В.

(Темишвар : Савез Срба у Румунији, 2018)

TY - JOUR
AU - Аксић, Нина В.
PY - 2018
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/7317
AB - Истраживањем три теме традиционалног живота код Срба (Крсна слава, Божић и свадба) на терену Дунавске Клисуре, у селима Белобрешка, Дивич и Стара Молдава, сакупљени су подаци о некадашњим и садашњим начинима празновања. У овом раду представљени су начини светковања Крсне славе (свеца) по традиционалним обрасцима, као и њихова трансформација у модерном друштву, али и узроци и последице тих промена. Уочава се велики број промена у прослављању и вршењу славског обреда, али су ипак сачувани његови основни чиниоци, као и његова структура препознатљива у српској традицији. Посебна пажња скренута је на Крсну славу, као на идентитетски елемент Срба у Румунији, уз помоћ кога се и данас препознаје српска заједница и захваљујући коме Срби опстају у мултикултуралној средини.
AB - By researching three themes of traditional life among Serbs (Saint Patron, Christmas and Wedding), on the field of the Danube Gorge, in villages Belobreška, Divič and StaraMoldava, were collected data on past and present ways of celebration. In this paper, the ways of observing the Saint Patron (Saint) with traditional patterns, as well as their transformation in modern society, are presented, as well as the causes and consequences of these changes. There are a number of changes in the celebration and performing of the celebration, but they are nevertheless preserved its basic factors and its structure recognizable to the Serbian tradition. Special attention has been paid to Saint Patron as the identity element of the Serbs in Romania with the help of which the Serbian community is still recognized today and thanks to which it survives in a multicultural environment.
PB - Темишвар : Савез Срба у Румунији
PB - Ниш : Универзитет у Нишу, Филозофски факултет
PB - Темишвар : Филолошки, историјски и теолошки факултет Западног универзитета у Темишвару
T2 - Исходишта
T1 - Крсна слава као живи елемент традицијске културе Срба у Дунавској Клисури (Румунија)
T1 - Patron saint like alive element of traditional culture of Serbs in Danube Gorge (Romania)
SP - 9
EP - 28
VL - 4
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7317
ER - 
@article{
author = "Аксић, Нина В.",
year = "2018",
abstract = "Истраживањем три теме традиционалног живота код Срба (Крсна слава, Божић и свадба) на терену Дунавске Клисуре, у селима Белобрешка, Дивич и Стара Молдава, сакупљени су подаци о некадашњим и садашњим начинима празновања. У овом раду представљени су начини светковања Крсне славе (свеца) по традиционалним обрасцима, као и њихова трансформација у модерном друштву, али и узроци и последице тих промена. Уочава се велики број промена у прослављању и вршењу славског обреда, али су ипак сачувани његови основни чиниоци, као и његова структура препознатљива у српској традицији. Посебна пажња скренута је на Крсну славу, као на идентитетски елемент Срба у Румунији, уз помоћ кога се и данас препознаје српска заједница и захваљујући коме Срби опстају у мултикултуралној средини., By researching three themes of traditional life among Serbs (Saint Patron, Christmas and Wedding), on the field of the Danube Gorge, in villages Belobreška, Divič and StaraMoldava, were collected data on past and present ways of celebration. In this paper, the ways of observing the Saint Patron (Saint) with traditional patterns, as well as their transformation in modern society, are presented, as well as the causes and consequences of these changes. There are a number of changes in the celebration and performing of the celebration, but they are nevertheless preserved its basic factors and its structure recognizable to the Serbian tradition. Special attention has been paid to Saint Patron as the identity element of the Serbs in Romania with the help of which the Serbian community is still recognized today and thanks to which it survives in a multicultural environment.",
publisher = "Темишвар : Савез Срба у Румунији, Ниш : Универзитет у Нишу, Филозофски факултет, Темишвар : Филолошки, историјски и теолошки факултет Западног универзитета у Темишвару",
journal = "Исходишта",
title = "Крсна слава као живи елемент традицијске културе Срба у Дунавској Клисури (Румунија), Patron saint like alive element of traditional culture of Serbs in Danube Gorge (Romania)",
pages = "9-28",
volume = "4",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7317"
}
Аксић, Н. В.. (2018). Крсна слава као живи елемент традицијске културе Срба у Дунавској Клисури (Румунија). in Исходишта
Темишвар : Савез Срба у Румунији., 4, 9-28.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7317
Аксић НВ. Крсна слава као живи елемент традицијске културе Срба у Дунавској Клисури (Румунија). in Исходишта. 2018;4:9-28.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7317 .
Аксић, Нина В., "Крсна слава као живи елемент традицијске културе Срба у Дунавској Клисури (Румунија)" in Исходишта, 4 (2018):9-28,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7317 .

Варијанте предања о воденим биковима у југозападној Србији и граничним областима

Аксић, Нина

(Београд : Удружење фолклориста Србије, 2018)

TY - JOUR
AU - Аксић, Нина
PY - 2018
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/7300
AB - У раду се разматрају псеудоетиолошко предање о воденој крави и етиолошко о воденом бику, која смо чули на Пештерској висоравни. Приложена је необјављена приповетка Рамиза Шаћировића инспирисана другим предањем. Циљ нам је да представљањем овог новог материјала с терена дамо допринос истраживању места воденог бика у демонолошком систему југозападне и јужне Србије, као и дела Црне Горе, где је до сада забележен мали број предања о овом демонском бићу. Материјал се пореди са до сада објављеном грађом забележеном на поменутом простору, али и у другим деловима Србије и Балкана. Приложена је мапа ареала у коме су до сада забележена казивања о воденом бику н
AB - The paper is based on presenting and analyzing new folkloric material about water bulls and cows: two legends (one etiological and other pseudoetiological) and a short-story inspired by the first one. By presenting this material, we tried to give our contribution to the research of traditions about water bulls on the territory of southwestern and southern Serbia and a part of Montenegro, where scarce folkloric material of that kind has been found. The presented material is observed in the context of folkloric materials a previously published and collected in the mentioned region and in other parts of Serbia. At the end of the paper, a map of the area in which the discussed traditions have been recorded is offered, which can be useful for future research of the topic.
PB - Београд : Удружење фолклориста Србије
PB - Београд : Филолошки факултет
PB - Београд : Универзитетска библиотека "Светозар Марковић"
T2 - Фолклористика : часопис Удружења фолклориста Србије
T1 - Варијанте предања о воденим биковима у југозападној Србији и граничним областима
T1 - Variants of Traditions on Water Bulls in Southwestern Serbia and Culturally Related Areas
SP - 69
EP - 82
VL - 3
IS - 1
DO - 10.18485/folk.2018.3.1.4
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7300
ER - 
@article{
author = "Аксић, Нина",
year = "2018",
abstract = "У раду се разматрају псеудоетиолошко предање о воденој крави и етиолошко о воденом бику, која смо чули на Пештерској висоравни. Приложена је необјављена приповетка Рамиза Шаћировића инспирисана другим предањем. Циљ нам је да представљањем овог новог материјала с терена дамо допринос истраживању места воденог бика у демонолошком систему југозападне и јужне Србије, као и дела Црне Горе, где је до сада забележен мали број предања о овом демонском бићу. Материјал се пореди са до сада објављеном грађом забележеном на поменутом простору, али и у другим деловима Србије и Балкана. Приложена је мапа ареала у коме су до сада забележена казивања о воденом бику н, The paper is based on presenting and analyzing new folkloric material about water bulls and cows: two legends (one etiological and other pseudoetiological) and a short-story inspired by the first one. By presenting this material, we tried to give our contribution to the research of traditions about water bulls on the territory of southwestern and southern Serbia and a part of Montenegro, where scarce folkloric material of that kind has been found. The presented material is observed in the context of folkloric materials a previously published and collected in the mentioned region and in other parts of Serbia. At the end of the paper, a map of the area in which the discussed traditions have been recorded is offered, which can be useful for future research of the topic.",
publisher = "Београд : Удружење фолклориста Србије, Београд : Филолошки факултет, Београд : Универзитетска библиотека "Светозар Марковић"",
journal = "Фолклористика : часопис Удружења фолклориста Србије",
title = "Варијанте предања о воденим биковима у југозападној Србији и граничним областима, Variants of Traditions on Water Bulls in Southwestern Serbia and Culturally Related Areas",
pages = "69-82",
volume = "3",
number = "1",
doi = "10.18485/folk.2018.3.1.4",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7300"
}
Аксић, Н.. (2018). Варијанте предања о воденим биковима у југозападној Србији и граничним областима. in Фолклористика : часопис Удружења фолклориста Србије
Београд : Удружење фолклориста Србије., 3(1), 69-82.
https://doi.org/10.18485/folk.2018.3.1.4
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7300
Аксић Н. Варијанте предања о воденим биковима у југозападној Србији и граничним областима. in Фолклористика : часопис Удружења фолклориста Србије. 2018;3(1):69-82.
doi:10.18485/folk.2018.3.1.4
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7300 .
Аксић, Нина, "Варијанте предања о воденим биковима у југозападној Србији и граничним областима" in Фолклористика : часопис Удружења фолклориста Србије, 3, no. 1 (2018):69-82,
https://doi.org/10.18485/folk.2018.3.1.4 .,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7300 .

Што би зимус на овна, то је љетос на оца

Аксић, Нина

(Београд : Удружење фолклориста Србије, 2018)

TY - JOUR
AU - Аксић, Нина
PY - 2018
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/7303
PB - Београд : Удружење фолклориста Србије
PB - Београд : Филолошки факултет
PB - Београд : универзитетска библиотека "Светозар Марковић"
T2 - Фолклористика . часопис Удружења фолклориста Србије
T1 - Што би зимус на овна, то је љетос на оца
SP - 188
EP - 190
VL - 3
IS - 2
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7303
ER - 
@article{
author = "Аксић, Нина",
year = "2018",
publisher = "Београд : Удружење фолклориста Србије, Београд : Филолошки факултет, Београд : универзитетска библиотека "Светозар Марковић"",
journal = "Фолклористика . часопис Удружења фолклориста Србије",
title = "Што би зимус на овна, то је љетос на оца",
pages = "188-190",
volume = "3",
number = "2",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7303"
}
Аксић, Н.. (2018). Што би зимус на овна, то је љетос на оца. in Фолклористика . часопис Удружења фолклориста Србије
Београд : Удружење фолклориста Србије., 3(2), 188-190.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7303
Аксић Н. Што би зимус на овна, то је љетос на оца. in Фолклористика . часопис Удружења фолклориста Србије. 2018;3(2):188-190.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7303 .
Аксић, Нина, "Што би зимус на овна, то је љетос на оца" in Фолклористика . часопис Удружења фолклориста Србије, 3, no. 2 (2018):188-190,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7303 .

Истраживања Новог Пазара и околине – некадашњи и савремени изазови

Аксић, Нина

(Београд : Етнографски институт САНУ, 2018)

TY - JOUR
AU - Аксић, Нина
PY - 2018
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/7284
PB - Београд : Етнографски институт САНУ
T2 - Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA
T1 - Истраживања Новог Пазара и околине – некадашњи и савремени изазови
SP - 217
EP - 234
VL - 66
IS - 1
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7284
ER - 
@article{
author = "Аксић, Нина",
year = "2018",
publisher = "Београд : Етнографски институт САНУ",
journal = "Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA",
title = "Истраживања Новог Пазара и околине – некадашњи и савремени изазови",
pages = "217-234",
volume = "66",
number = "1",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7284"
}
Аксић, Н.. (2018). Истраживања Новог Пазара и околине – некадашњи и савремени изазови. in Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA
Београд : Етнографски институт САНУ., 66(1), 217-234.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7284
Аксић Н. Истраживања Новог Пазара и околине – некадашњи и савремени изазови. in Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA. 2018;66(1):217-234.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7284 .
Аксић, Нина, "Истраживања Новог Пазара и околине – некадашњи и савремени изазови" in Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA, 66, no. 1 (2018):217-234,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7284 .

Културне институције (библиотеке, архиви, музеји) и културне манифестације у Новом Пазару од 1945. до 1991. године : архивско-музеолошки, документалистички и културолошки приступ

Aksić, Nina V.

(Универзитет у Београду, Филолошки факултет, 2018)

TY - THES
AU - Aksić, Nina V.
PY - 2018
UR - http://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=5857
UR - https://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:17767/bdef:Content/download
UR - http://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=50184719
UR - http://nardus.mpn.gov.rs/123456789/9561
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/4497
AB - Предмет истраживања дисертације је културно-забавни живот НовогПазара у периоду од 1945. до 1991. године, с посебним освртом наинституције културе и на манифестације. Значајан геополитички игеостратешки положај Новог Пазара допринео је да овај град, атрибуиранмултинационалношћу и мултиконфесионалношћу, постане изузетнопримамљива средина за многе ствараоце. Сакупљање и систематизација, апотом анализа релевантне грађе која се тиче културно-забавног живота НовогПазара након Другог светског рата, па све до последње деценије прошлогвека, чини истраживање ове врсте целовито представљеним. Ова докторскадисертација има за циљ да на основу домаћих и страних извора, пре свега –на основу локалних извештаја културне заједнице и чланака из локалнихновина прикаже начине креирања културних политика на државном илокалном нивоу, као и ниво њиховог спровођења у Новом Пазару, а крозпредстављање начина функционисања одговарајућих установа (институција)и одвијања манифестација које су представљале централни део културно-забавног живота Новог Пазара, па самим тим да покаже и начине културногуздизања становништва једне до Другог светског рата културно веомазаостале средине. Дакле, овај рад треба да представи начине на које су секултурне политике спроводиле и како су се оне одражавале на свакодневниживот и друштвене односе, а све то путем манифестација и једне за тајпериод изузетно важне појаве на друштвеном плану – појаве аматеризма.Циљ овога рада у целини јесте давање прегледа културно-друштвеног животаНовог Пазара у периоду од 1945. до 1991. године, уз анализу и закључке којитреба да представљају допринос сагледавању културне политике и на ширемплану у датом временском периоду, али и могући допринос стратегијикултурног развоја новопазарског краја, и то у склопу онога што се данаспромовише као одрживи развој једног града или једне области. Такође, крозанализу архивске грађе, овим се радом постиже још један циљ –представљање значаја историјских архива за истраживање рада културнихинституција у оквирима једне локалне заједнице.
AB - The subject of the dissertation research is the cultural andentertainment life of Novi Pazar in the period from 1945 to 1991, with a specialemphasis on cultural institutions and manifestations. Significant geopolitical andgeostrategic position of Novi Pazar contributed to this city, attributed bymultinationality and multiconfessionality, to become an extremely temptingenvironment for many creators. Collecting and systematization, and then theanalysis of relevant material regarding the cultural and entertainment life of NoviPazar after the Second World War, until the last decade of the last century, makesthis type of research fully comprehensible. This doctoral dissertation aims to showthe ways of creating cultural politics at the state and local level, as well as the levelof their implementation in Novi Pazar, based on local reports from the culturalcommunity and articles from local newspapers, primarily on the basis on local andforeign sources. This is done by presenting the way of functioning of theappropriate institutions and performing manifestations that were the central part ofthe cultural and entertainment life of Novi Pazar, and thus show the ways ofcultural upbringing of people who used to live in a very culturally regressiveenvironments up until the Second World War. Therefore, this paper should presentthe ways in which cultural policies were implemented and how they reflected oneveryday life and social relations. All of these happened through bothmanifestations and the emergence of amateurism – which was an extremelyimportant social phenomenon of that time. The aim of this work in general is togive a review of the cultural and social life of Novi Pazar in the period from 1945to 1991, with analysis and conclusions that should represent a contribution to theunderstanding of cultural politics and on a broader plan the understanding in agiven time period, but also a possible contribution to the strategy of the culturaldevelopment of the Novi Pazar region, as part of what is being promoted today as asustainable development of a city or one region. Also, through the analysis ofarchival material, this work achieves another goal - presenting the significance ofhistorical archives for researching the work of cultural institutions within theframes of a local community.
PB - Универзитет у Београду, Филолошки факултет
T1 - Културне институције (библиотеке, архиви, музеји) и културне манифестације у Новом Пазару од 1945. до 1991. године : архивско-музеолошки, документалистички и културолошки приступ
T1 - Cultural institutions (libraries, archives, museums) and cultural events in Novi Pazar from 1945 to 1991: archival-museological documenting and cultural approach
T1 - Культурные институты (библиотеки, архивы, музеи) и культурные события в Нови Пазаре с 1945 по 1991 год: архивно-музеологический, документалистический и култьтурологический подходы
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4497
ER - 
@phdthesis{
author = "Aksić, Nina V.",
year = "2018",
abstract = "Предмет истраживања дисертације је културно-забавни живот НовогПазара у периоду од 1945. до 1991. године, с посебним освртом наинституције културе и на манифестације. Значајан геополитички игеостратешки положај Новог Пазара допринео је да овај град, атрибуиранмултинационалношћу и мултиконфесионалношћу, постане изузетнопримамљива средина за многе ствараоце. Сакупљање и систематизација, апотом анализа релевантне грађе која се тиче културно-забавног живота НовогПазара након Другог светског рата, па све до последње деценије прошлогвека, чини истраживање ове врсте целовито представљеним. Ова докторскадисертација има за циљ да на основу домаћих и страних извора, пре свега –на основу локалних извештаја културне заједнице и чланака из локалнихновина прикаже начине креирања културних политика на државном илокалном нивоу, као и ниво њиховог спровођења у Новом Пазару, а крозпредстављање начина функционисања одговарајућих установа (институција)и одвијања манифестација које су представљале централни део културно-забавног живота Новог Пазара, па самим тим да покаже и начине културногуздизања становништва једне до Другог светског рата културно веомазаостале средине. Дакле, овај рад треба да представи начине на које су секултурне политике спроводиле и како су се оне одражавале на свакодневниживот и друштвене односе, а све то путем манифестација и једне за тајпериод изузетно важне појаве на друштвеном плану – појаве аматеризма.Циљ овога рада у целини јесте давање прегледа културно-друштвеног животаНовог Пазара у периоду од 1945. до 1991. године, уз анализу и закључке којитреба да представљају допринос сагледавању културне политике и на ширемплану у датом временском периоду, али и могући допринос стратегијикултурног развоја новопазарског краја, и то у склопу онога што се данаспромовише као одрживи развој једног града или једне области. Такође, крозанализу архивске грађе, овим се радом постиже још један циљ –представљање значаја историјских архива за истраживање рада културнихинституција у оквирима једне локалне заједнице., The subject of the dissertation research is the cultural andentertainment life of Novi Pazar in the period from 1945 to 1991, with a specialemphasis on cultural institutions and manifestations. Significant geopolitical andgeostrategic position of Novi Pazar contributed to this city, attributed bymultinationality and multiconfessionality, to become an extremely temptingenvironment for many creators. Collecting and systematization, and then theanalysis of relevant material regarding the cultural and entertainment life of NoviPazar after the Second World War, until the last decade of the last century, makesthis type of research fully comprehensible. This doctoral dissertation aims to showthe ways of creating cultural politics at the state and local level, as well as the levelof their implementation in Novi Pazar, based on local reports from the culturalcommunity and articles from local newspapers, primarily on the basis on local andforeign sources. This is done by presenting the way of functioning of theappropriate institutions and performing manifestations that were the central part ofthe cultural and entertainment life of Novi Pazar, and thus show the ways ofcultural upbringing of people who used to live in a very culturally regressiveenvironments up until the Second World War. Therefore, this paper should presentthe ways in which cultural policies were implemented and how they reflected oneveryday life and social relations. All of these happened through bothmanifestations and the emergence of amateurism – which was an extremelyimportant social phenomenon of that time. The aim of this work in general is togive a review of the cultural and social life of Novi Pazar in the period from 1945to 1991, with analysis and conclusions that should represent a contribution to theunderstanding of cultural politics and on a broader plan the understanding in agiven time period, but also a possible contribution to the strategy of the culturaldevelopment of the Novi Pazar region, as part of what is being promoted today as asustainable development of a city or one region. Also, through the analysis ofarchival material, this work achieves another goal - presenting the significance ofhistorical archives for researching the work of cultural institutions within theframes of a local community.",
publisher = "Универзитет у Београду, Филолошки факултет",
title = "Културне институције (библиотеке, архиви, музеји) и културне манифестације у Новом Пазару од 1945. до 1991. године : архивско-музеолошки, документалистички и културолошки приступ, Cultural institutions (libraries, archives, museums) and cultural events in Novi Pazar from 1945 to 1991: archival-museological documenting and cultural approach, Культурные институты (библиотеки, архивы, музеи) и культурные события в Нови Пазаре с 1945 по 1991 год: архивно-музеологический, документалистический и култьтурологический подходы",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4497"
}
Aksić, N. V.. (2018). Културне институције (библиотеке, архиви, музеји) и културне манифестације у Новом Пазару од 1945. до 1991. године : архивско-музеолошки, документалистички и културолошки приступ. 
Универзитет у Београду, Филолошки факултет..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4497
Aksić NV. Културне институције (библиотеке, архиви, музеји) и културне манифестације у Новом Пазару од 1945. до 1991. године : архивско-музеолошки, документалистички и културолошки приступ. 2018;.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4497 .
Aksić, Nina V., "Културне институције (библиотеке, архиви, музеји) и културне манифестације у Новом Пазару од 1945. до 1991. године : архивско-музеолошки, документалистички и културолошки приступ" (2018),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4497 .

Аматеризмот како начин за зачувување/трансформации на традиционалните обрасци – Културно-уметничките друштва на територијата на Нови Пазар –

Аксик, Нина

(Скопје : Институт за фолклор "Марко Цепенков", 2018)

TY - JOUR
AU - Аксик, Нина
PY - 2018
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/7306
AB - Аматеризмот подразбира создавање услови во кои луѓето што не се образовани за занимавање со културно-уметнички дејности добиваат можност за креативно изразување. Најзастапен е во културата и во своите активности вклучувал значителен број луѓе. Културно-уметничките друштва, во кои се учеле: игра, пеење, свирење и др., претставуваат најчест вид изразување на аматеризмот во социјалистичка Југославија, односно – во периодот по Втората светска војна. Аматерската дејност го одбележaла периодот на социјалистичкиот развој на југословенската заедница, па со него се влијаело врз чувањето и врз трансформирањето на постојните културни обрасци, но врз создавањето нови, во сoгласност со потребите на социјалистичката власт. Најрасрпостранет вид аматерска дејност биле фоклорните секции. Во овој труд акцентот ќе биде ставен врз развојот на фолклорните секции во Нови Пазар од 1945 година до денес, со посебен осврт врз култруно-уметничките друштва, кои ги зачувале обрасците на народната традиционална култура и во социјалистичкиот период.
AB - Amateurism means creating conditions in which people who are not educated to engage in cultural-artistic activities, get the opportunity to express themselves creatively. It is mostly represented in culture and in its activities included a large number of people. Cultural-artistic societies in which they learned how to dance, sing, play etc. are the most common form of manifestation of amateurism in socialist Yugoslavia, or in the period after the Second World War. It influenced it to conservation and transformation existing cultural patterns, but also to creation the new one who are in accordance whit the needs of socialist authority. The most widespread view of amateur activities were folklore sections. In the announcement we will focus on the development of folklore sections in Novi Pazar from the 1945. to the present, with a special emphasis on cultural-artistic societies who preserved the patterns of traditional folk culture even in the socialist period.
PB - Скопје : Институт за фолклор "Марко Цепенков"
T2 - Македонски фолклор
T1 - Аматеризмот како начин за зачувување/трансформации на традиционалните обрасци – Културно-уметничките друштва на територијата на Нови Пазар –
T1 - Amateurism as a way of preserving / transforming traditional patterns ‒ Cultural-artistic societies in the territory of Novi Pazar ‒
SP - 201
EP - 216
VL - 40
IS - 74
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7306
ER - 
@article{
author = "Аксик, Нина",
year = "2018",
abstract = "Аматеризмот подразбира создавање услови во кои луѓето што не се образовани за занимавање со културно-уметнички дејности добиваат можност за креативно изразување. Најзастапен е во културата и во своите активности вклучувал значителен број луѓе. Културно-уметничките друштва, во кои се учеле: игра, пеење, свирење и др., претставуваат најчест вид изразување на аматеризмот во социјалистичка Југославија, односно – во периодот по Втората светска војна. Аматерската дејност го одбележaла периодот на социјалистичкиот развој на југословенската заедница, па со него се влијаело врз чувањето и врз трансформирањето на постојните културни обрасци, но врз создавањето нови, во сoгласност со потребите на социјалистичката власт. Најрасрпостранет вид аматерска дејност биле фоклорните секции. Во овој труд акцентот ќе биде ставен врз развојот на фолклорните секции во Нови Пазар од 1945 година до денес, со посебен осврт врз култруно-уметничките друштва, кои ги зачувале обрасците на народната традиционална култура и во социјалистичкиот период., Amateurism means creating conditions in which people who are not educated to engage in cultural-artistic activities, get the opportunity to express themselves creatively. It is mostly represented in culture and in its activities included a large number of people. Cultural-artistic societies in which they learned how to dance, sing, play etc. are the most common form of manifestation of amateurism in socialist Yugoslavia, or in the period after the Second World War. It influenced it to conservation and transformation existing cultural patterns, but also to creation the new one who are in accordance whit the needs of socialist authority. The most widespread view of amateur activities were folklore sections. In the announcement we will focus on the development of folklore sections in Novi Pazar from the 1945. to the present, with a special emphasis on cultural-artistic societies who preserved the patterns of traditional folk culture even in the socialist period.",
publisher = "Скопје : Институт за фолклор "Марко Цепенков"",
journal = "Македонски фолклор",
title = "Аматеризмот како начин за зачувување/трансформации на традиционалните обрасци – Културно-уметничките друштва на територијата на Нови Пазар –, Amateurism as a way of preserving / transforming traditional patterns ‒ Cultural-artistic societies in the territory of Novi Pazar ‒",
pages = "201-216",
volume = "40",
number = "74",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7306"
}
Аксик, Н.. (2018). Аматеризмот како начин за зачувување/трансформации на традиционалните обрасци – Културно-уметничките друштва на територијата на Нови Пазар –. in Македонски фолклор
Скопје : Институт за фолклор "Марко Цепенков"., 40(74), 201-216.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7306
Аксик Н. Аматеризмот како начин за зачувување/трансформации на традиционалните обрасци – Културно-уметничките друштва на територијата на Нови Пазар –. in Македонски фолклор. 2018;40(74):201-216.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7306 .
Аксик, Нина, "Аматеризмот како начин за зачувување/трансформации на традиционалните обрасци – Културно-уметничките друштва на територијата на Нови Пазар –" in Македонски фолклор, 40, no. 74 (2018):201-216,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7306 .

Музика

Благојевић, Гордана; Аксић, Нина

(Београд : Службени гласник, 2017)

TY - CHAP
AU - Благојевић, Гордана
AU - Аксић, Нина
PY - 2017
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/7461
PB - Београд : Службени гласник
PB - Београд : Етнографски институт САНУ
T2 - Етнологија и антропологија : 70 изабраних појмова
T1 - Музика
SP - 219
EP - 225
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7461
ER - 
@inbook{
author = "Благојевић, Гордана and Аксић, Нина",
year = "2017",
publisher = "Београд : Службени гласник, Београд : Етнографски институт САНУ",
journal = "Етнологија и антропологија : 70 изабраних појмова",
booktitle = "Музика",
pages = "219-225",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7461"
}
Благојевић, Г.,& Аксић, Н.. (2017). Музика. in Етнологија и антропологија : 70 изабраних појмова
Београд : Службени гласник., 219-225.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7461
Благојевић Г, Аксић Н. Музика. in Етнологија и антропологија : 70 изабраних појмова. 2017;:219-225.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7461 .
Благојевић, Гордана, Аксић, Нина, "Музика" in Етнологија и антропологија : 70 изабраних појмова (2017):219-225,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7461 .

Инструментализација институција културе у међународним односима: Културни центар Србије (Париз) и Турски културни центар „Јунус Емре“ (Нови Пaзaр)

Пантовић, Бранислав; Аксић, Нина

(Београд : Универзитет уметности, 2017)

TY - JOUR
AU - Пантовић, Бранислав
AU - Аксић, Нина
PY - 2017
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/7372
AB - Овим радом биће представљена истраживања улоге културних центара Републике Србије у Новом Пазару и Паризу, тачније – департмана Турски културни центар „Јунус Емре“ при Културном центру Нови Пазар и Културног центра Србије у Паризу. Базирајући истраживање на три сегмента (оснивање и развој, програмске активности, организација и функционисање), приказаће се не само начин на који културни центри повезују Србију са Турском и Француском, већ и њихова дипломатска инструментализација у служби међународне сарадње. Циљ рада је (1) да се прикаже утицај културе као ресурса једне земље у међународном амбијенту, (2) да се прикажу различите активности званичних културних центара као адекватне активности у међународним односима, (3) да се представи ова, теоретски и практично, још увек недовољно истражена тема.
AB - This paper presents research on the role of public cultural centers of the in Novi Pazar and Paris, respectively, Turkish Cultural Center "Yunus Emre" as the department of the Cultural Center of Novi Pazar and the Cultural Center of Serbia in Paris. Based on a survey of three segments (establishment and development, program activities, organization and operation), not just the way in which cultural centers are linking Serbia with Turkey and France is revealed, but also instrumentalization of cultural centers is considered as a significant diplomatic moment in the framework of international cooperation. The aim is to (1) show the influence of culture as a resource of a country in the international environment, (2) show diversity of activities of official cultural centers as appropriate action in international relations, and (3) present one, still theoretically and practically, unexplored topic.
PB - Београд : Универзитет уметности
T2 - Зборник радова Факултета драмских уметности : часопис Института за позориште, филм, радио и телевизију / Anthology of essays by Faculty of dramatic arts : journal of the Institute of Theatre, Film, Radio and Television
T1 - Инструментализација институција културе у међународним односима: Културни центар Србије (Париз) и Турски културни центар „Јунус Емре“ (Нови Пaзaр)
T1 - The instrumentalization of cultural institutions: Cultural Center of Serbia (Paris) and Turkish Cultural Center Yunus Emre (Novi Pazar)
SP - 163
EP - 175
VL - 31
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7372
ER - 
@article{
author = "Пантовић, Бранислав and Аксић, Нина",
year = "2017",
abstract = "Овим радом биће представљена истраживања улоге културних центара Републике Србије у Новом Пазару и Паризу, тачније – департмана Турски културни центар „Јунус Емре“ при Културном центру Нови Пазар и Културног центра Србије у Паризу. Базирајући истраживање на три сегмента (оснивање и развој, програмске активности, организација и функционисање), приказаће се не само начин на који културни центри повезују Србију са Турском и Француском, већ и њихова дипломатска инструментализација у служби међународне сарадње. Циљ рада је (1) да се прикаже утицај културе као ресурса једне земље у међународном амбијенту, (2) да се прикажу различите активности званичних културних центара као адекватне активности у међународним односима, (3) да се представи ова, теоретски и практично, још увек недовољно истражена тема., This paper presents research on the role of public cultural centers of the in Novi Pazar and Paris, respectively, Turkish Cultural Center "Yunus Emre" as the department of the Cultural Center of Novi Pazar and the Cultural Center of Serbia in Paris. Based on a survey of three segments (establishment and development, program activities, organization and operation), not just the way in which cultural centers are linking Serbia with Turkey and France is revealed, but also instrumentalization of cultural centers is considered as a significant diplomatic moment in the framework of international cooperation. The aim is to (1) show the influence of culture as a resource of a country in the international environment, (2) show diversity of activities of official cultural centers as appropriate action in international relations, and (3) present one, still theoretically and practically, unexplored topic.",
publisher = "Београд : Универзитет уметности",
journal = "Зборник радова Факултета драмских уметности : часопис Института за позориште, филм, радио и телевизију / Anthology of essays by Faculty of dramatic arts : journal of the Institute of Theatre, Film, Radio and Television",
title = "Инструментализација институција културе у међународним односима: Културни центар Србије (Париз) и Турски културни центар „Јунус Емре“ (Нови Пaзaр), The instrumentalization of cultural institutions: Cultural Center of Serbia (Paris) and Turkish Cultural Center Yunus Emre (Novi Pazar)",
pages = "163-175",
volume = "31",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7372"
}
Пантовић, Б.,& Аксић, Н.. (2017). Инструментализација институција културе у међународним односима: Културни центар Србије (Париз) и Турски културни центар „Јунус Емре“ (Нови Пaзaр). in Зборник радова Факултета драмских уметности : часопис Института за позориште, филм, радио и телевизију / Anthology of essays by Faculty of dramatic arts : journal of the Institute of Theatre, Film, Radio and Television
Београд : Универзитет уметности., 31, 163-175.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7372
Пантовић Б, Аксић Н. Инструментализација институција културе у међународним односима: Културни центар Србије (Париз) и Турски културни центар „Јунус Емре“ (Нови Пaзaр). in Зборник радова Факултета драмских уметности : часопис Института за позориште, филм, радио и телевизију / Anthology of essays by Faculty of dramatic arts : journal of the Institute of Theatre, Film, Radio and Television. 2017;31:163-175.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7372 .
Пантовић, Бранислав, Аксић, Нина, "Инструментализација институција културе у међународним односима: Културни центар Србије (Париз) и Турски културни центар „Јунус Емре“ (Нови Пaзaр)" in Зборник радова Факултета драмских уметности : часопис Института за позориште, филм, радио и телевизију / Anthology of essays by Faculty of dramatic arts : journal of the Institute of Theatre, Film, Radio and Television, 31 (2017):163-175,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7372 .