Živković, Jelena M.

Link to this page

Authority KeyName Variants
4138e9d6-4fa0-4114-9be6-54cc50295997
 • Živković, Jelena M. (6)
 • Živković, Jelena (1)

Author's Bibliography

Microencapsulates of Blue Maize Polyphenolics as a Promising Ingredient in the Food and Pharmaceutical Industry: Characterization, Antioxidant Properties, and In Vitro-Simulated Digestion

Ćujić Nikolić, Nada; Žilić, Slađana; Simić, Marijana; Nikolić, Valentina; Živković, Jelena; Marković, Smilja; Šavikin, Katarina

(Basel : MDPI AG, 2023)


                      

                      
Ćujić Nikolić, N., Žilić, S., Simić, M., Nikolić, V., Živković, J., Marković, S.,& Šavikin, K.. (2023). Microencapsulates of Blue Maize Polyphenolics as a Promising Ingredient in the Food and Pharmaceutical Industry: Characterization, Antioxidant Properties, and In Vitro-Simulated Digestion. in Foods
Basel : MDPI AG., 12(9), 1870.
https://doi.org/10.3390/foods12091870
Ćujić Nikolić N, Žilić S, Simić M, Nikolić V, Živković J, Marković S, Šavikin K. Microencapsulates of Blue Maize Polyphenolics as a Promising Ingredient in the Food and Pharmaceutical Industry: Characterization, Antioxidant Properties, and In Vitro-Simulated Digestion. in Foods. 2023;12(9):1870.
doi:10.3390/foods12091870 .
Ćujić Nikolić, Nada, Žilić, Slađana, Simić, Marijana, Nikolić, Valentina, Živković, Jelena, Marković, Smilja, Šavikin, Katarina, "Microencapsulates of Blue Maize Polyphenolics as a Promising Ingredient in the Food and Pharmaceutical Industry: Characterization, Antioxidant Properties, and In Vitro-Simulated Digestion" in Foods, 12, no. 9 (2023):1870,
https://doi.org/10.3390/foods12091870 . .

Properties of Hydroxyapatite-Based Biomaterials Important for Interactions with Cells and Tissues

Živković, Jelena M.; Ignjatović, Nenad; Najman, Stevo

(Springer International Publishing, 2023)

TY - CHAP
AU - Živković, Jelena M.
AU - Ignjatović, Nenad
AU - Najman, Stevo
PY - 2023
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/13683
AB - Mammal bone tissue is mainly composed of an inorganic component consisting of calcium phosphate (CaPCalcium phosphateCaP) ceramics, predominantly calcium hydroxyapatiteCalcium phosphatecalcium hydroxyapatite (HAp)Calcium phosphateHAp, in addition to the organic component. Properties of HAp enable the modification of its structure, surface, design of particle size at the micro and the macro levels, hybridization with polymers, metals, etc., which makes it a very important biomaterial in the future as well. The properties of HAp can be improved by combination with a large number of therapeuticBiomaterialtherapeuticCalcium phosphateBioceramics and/or diagnosticBiomaterialdiagnosticBioceramicsCalcium phosphate agents. CaP and HAp occupy a significant place in the research of different types of multifunctionalMaterialsmultifunctional and hybridMaterialshybrid materials for potential application in diagnostic, preventiveMaterialspreventive, oncological, reconstructiveMaterialsreconstructiveRegenerative medicine and regenerative medicine. There are numerous data on the properties of HAp and HAp-based biomaterials relevant to their use, such as composition, particle sizeBiomaterialparticle sizeBioceramicsCalcium phosphate, material shape, porosity, surface charge, topography, etc. This chapter also discusses the different properties of hydroxyapatite and hydroxyapatite-based biomaterials important for interactionBiomaterialinteractionTissueCell with cells and tissues. In addition to references to literature data, the results of our research with different hydroxyapatite-based biomaterials in different in vitroModelsin vitroCellMethod and in vivoModelsin vivoMethodTissue engineering experimentalModelsexperimental modelsModels in the field of bone tissue engineeringTissue engineeringbone tissue engineering and regenerative medicine are presented.
PB - Springer International Publishing
T2 - Bioceramics, Biomimetic and Other Compatible Materials Features for Medical Applications
T1 - Properties of Hydroxyapatite-Based Biomaterials Important for Interactions with Cells and Tissues
SP - 115
EP - 135
DO - 10.1007/978-3-031-17269-4_6
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_13683
ER - 
@inbook{
author = "Živković, Jelena M. and Ignjatović, Nenad and Najman, Stevo",
year = "2023",
abstract = "Mammal bone tissue is mainly composed of an inorganic component consisting of calcium phosphate (CaPCalcium phosphateCaP) ceramics, predominantly calcium hydroxyapatiteCalcium phosphatecalcium hydroxyapatite (HAp)Calcium phosphateHAp, in addition to the organic component. Properties of HAp enable the modification of its structure, surface, design of particle size at the micro and the macro levels, hybridization with polymers, metals, etc., which makes it a very important biomaterial in the future as well. The properties of HAp can be improved by combination with a large number of therapeuticBiomaterialtherapeuticCalcium phosphateBioceramics and/or diagnosticBiomaterialdiagnosticBioceramicsCalcium phosphate agents. CaP and HAp occupy a significant place in the research of different types of multifunctionalMaterialsmultifunctional and hybridMaterialshybrid materials for potential application in diagnostic, preventiveMaterialspreventive, oncological, reconstructiveMaterialsreconstructiveRegenerative medicine and regenerative medicine. There are numerous data on the properties of HAp and HAp-based biomaterials relevant to their use, such as composition, particle sizeBiomaterialparticle sizeBioceramicsCalcium phosphate, material shape, porosity, surface charge, topography, etc. This chapter also discusses the different properties of hydroxyapatite and hydroxyapatite-based biomaterials important for interactionBiomaterialinteractionTissueCell with cells and tissues. In addition to references to literature data, the results of our research with different hydroxyapatite-based biomaterials in different in vitroModelsin vitroCellMethod and in vivoModelsin vivoMethodTissue engineering experimentalModelsexperimental modelsModels in the field of bone tissue engineeringTissue engineeringbone tissue engineering and regenerative medicine are presented.",
publisher = "Springer International Publishing",
journal = "Bioceramics, Biomimetic and Other Compatible Materials Features for Medical Applications",
booktitle = "Properties of Hydroxyapatite-Based Biomaterials Important for Interactions with Cells and Tissues",
pages = "115-135",
doi = "10.1007/978-3-031-17269-4_6",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_13683"
}
Živković, J. M., Ignjatović, N.,& Najman, S.. (2023). Properties of Hydroxyapatite-Based Biomaterials Important for Interactions with Cells and Tissues. in Bioceramics, Biomimetic and Other Compatible Materials Features for Medical Applications
Springer International Publishing., 115-135.
https://doi.org/10.1007/978-3-031-17269-4_6
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_13683
Živković JM, Ignjatović N, Najman S. Properties of Hydroxyapatite-Based Biomaterials Important for Interactions with Cells and Tissues. in Bioceramics, Biomimetic and Other Compatible Materials Features for Medical Applications. 2023;:115-135.
doi:10.1007/978-3-031-17269-4_6
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_13683 .
Živković, Jelena M., Ignjatović, Nenad, Najman, Stevo, "Properties of Hydroxyapatite-Based Biomaterials Important for Interactions with Cells and Tissues" in Bioceramics, Biomimetic and Other Compatible Materials Features for Medical Applications (2023):115-135,
https://doi.org/10.1007/978-3-031-17269-4_6 .,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_13683 .

Одговор ткива на различите имплантиране биоматеријале у моделима in vivo

Živković, Jelena M.; Radenković, Milena; Stojanović, Sanja; Najdanović, Jelena; Cvetković, Vladimir; Vukelić Nikolić, Marija; Vučković, Ivica; Ignjatović, Nenad; Najman, Stevo

(Banja Luka : ANURS, 2022)

TY - CONF
AU - Živković, Jelena M.
AU - Radenković, Milena
AU - Stojanović, Sanja
AU - Najdanović, Jelena
AU - Cvetković, Vladimir
AU - Vukelić Nikolić, Marija
AU - Vučković, Ivica
AU - Ignjatović, Nenad
AU - Najman, Stevo
PY - 2022
UR - http://informatikaubiomedicini.ekonferencije.com/presentation/paperpresentation/679/6441
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/13655
AB - Данашњи приступ репарацији и регенерацији ткива често подразумева употребу различитих биоматеријала, самостално или у комбинацији са ћелијама и/или факторима раста. Сви материјали, без обзира да ли су природног порекла или синтетисани, изазивају реакцију околног ткива након имплантације. Ова реакција подразумева низ повезаних догађаја од којих коначно зависи да ли ће имплантирани материјал бити добро прихваћен и обавити своју примарну улогу. Сваки материјал за организам представља страно тело и иницира пролазну инфламаторну реакцију, чија дужина трајања и интензитет умногоме одређују његову даљу судбину. На то утиче хемијски састав материјала, величина и облик његових гранула, порозност, компактност, као и степен биодеградабилности. Тако, судбина материјала може кренути једним од два пута: ка доброј интеграцији са околним ткивом, подршци ћелијама са којима интерагује и, код биодеградабилних материјала, замени здравим, функционалним ткивом, или ће пак изазвати снажан и продужен инфламаторни одговор који резултује потпуном изолацијом материјала од остатка ткива дебелом фиброзном капсулом. In vivo испитивања одговора ткива на имплантирани биоматеријал подразумевају истраживања на различитим анималним моделима и у различитим ткивима, са ортопичним или ектопичним имплантацијама. У овом раду ће бити дат преглед наших in vivo истраживања на различитим моделима имплантација. Користили смо ортопичне моделе за формирање кости код пацова и кунића и моделе супкутаних имплантација различитих биоматеријала мишевима и пацовима. За анализу импланата и околног ткива у временским периодима раног и касног одговора коришћене су бројне методе као што су хистолошка бојења, хистоморфометрија, имунохистохемија, СЕМ, радиографске методе, анализа специфичне експресије гена и друге. In vivo анимални модели у сврху претклиничких испитивања важни су за добијање смерница за клиничку примену.
AB - Today's approach to tissue repair and regeneration often involves application of different biomaterials, alone or in combination with cells and/or growth factors. All materials, regardless of whether they are of natural origin or synthesized, cause a reaction in the surrounding tissue after implantation. This reaction involves a series of related events on which ultimately depends whether the implanted material will be well accepted and perform its primary role. Each material represents a foreign body for the organism and initiates a transient inflammatory reaction, the duration and intensity of which largely determine materil's further fate. Inflammatory reaction is influenced by material's chemical composition, the size and shape of its granules, porosity, compactness, as well as the degree of material's biodegradability. Thus, the fate of the material can go one of two ways: towards good integration with the surrounding tissue, supporting the cells with which it interacts and, in the case of biodegradable materials, replacement by healthy, functional tissue, or it will cause a strong inflammatory response resulting in the complete isolation of the material from the rest of the tissue with thick fibrous capsule. In vivo research of tissue response to implanted biomaterial involves investigation in different animal models and in different tissues, with orthotopic or ectopic implantations. We used orthotopic models for bone formation in rats and rabbits and models of subcutaneous implantation of various biomaterials in mice and rats. Numerous methods were used for the analysis of implants and surrounding tissue in the time periods of early and late response, such as histological staining, histomorphometry, immunohistochemistry, SEM, radiographic methods, analysis of specific gene expression and others. In vivo animal models for the purpose of preclinical studies are important in order to obtain guidelines for clinical application.
PB - Banja Luka : ANURS
C3 - Contemporary Materials 2022 - Савремени материјали, 8-9. 9. 2022.
T1 - Одговор ткива на различите имплантиране биоматеријале у моделима in vivo
T1 - Tissue response to different implanted biomaterials in models in vivo
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_13655
ER - 
@conference{
author = "Živković, Jelena M. and Radenković, Milena and Stojanović, Sanja and Najdanović, Jelena and Cvetković, Vladimir and Vukelić Nikolić, Marija and Vučković, Ivica and Ignjatović, Nenad and Najman, Stevo",
year = "2022",
abstract = "Данашњи приступ репарацији и регенерацији ткива често подразумева употребу различитих биоматеријала, самостално или у комбинацији са ћелијама и/или факторима раста. Сви материјали, без обзира да ли су природног порекла или синтетисани, изазивају реакцију околног ткива након имплантације. Ова реакција подразумева низ повезаних догађаја од којих коначно зависи да ли ће имплантирани материјал бити добро прихваћен и обавити своју примарну улогу. Сваки материјал за организам представља страно тело и иницира пролазну инфламаторну реакцију, чија дужина трајања и интензитет умногоме одређују његову даљу судбину. На то утиче хемијски састав материјала, величина и облик његових гранула, порозност, компактност, као и степен биодеградабилности. Тако, судбина материјала може кренути једним од два пута: ка доброј интеграцији са околним ткивом, подршци ћелијама са којима интерагује и, код биодеградабилних материјала, замени здравим, функционалним ткивом, или ће пак изазвати снажан и продужен инфламаторни одговор који резултује потпуном изолацијом материјала од остатка ткива дебелом фиброзном капсулом. In vivo испитивања одговора ткива на имплантирани биоматеријал подразумевају истраживања на различитим анималним моделима и у различитим ткивима, са ортопичним или ектопичним имплантацијама. У овом раду ће бити дат преглед наших in vivo истраживања на различитим моделима имплантација. Користили смо ортопичне моделе за формирање кости код пацова и кунића и моделе супкутаних имплантација различитих биоматеријала мишевима и пацовима. За анализу импланата и околног ткива у временским периодима раног и касног одговора коришћене су бројне методе као што су хистолошка бојења, хистоморфометрија, имунохистохемија, СЕМ, радиографске методе, анализа специфичне експресије гена и друге. In vivo анимални модели у сврху претклиничких испитивања важни су за добијање смерница за клиничку примену., Today's approach to tissue repair and regeneration often involves application of different biomaterials, alone or in combination with cells and/or growth factors. All materials, regardless of whether they are of natural origin or synthesized, cause a reaction in the surrounding tissue after implantation. This reaction involves a series of related events on which ultimately depends whether the implanted material will be well accepted and perform its primary role. Each material represents a foreign body for the organism and initiates a transient inflammatory reaction, the duration and intensity of which largely determine materil's further fate. Inflammatory reaction is influenced by material's chemical composition, the size and shape of its granules, porosity, compactness, as well as the degree of material's biodegradability. Thus, the fate of the material can go one of two ways: towards good integration with the surrounding tissue, supporting the cells with which it interacts and, in the case of biodegradable materials, replacement by healthy, functional tissue, or it will cause a strong inflammatory response resulting in the complete isolation of the material from the rest of the tissue with thick fibrous capsule. In vivo research of tissue response to implanted biomaterial involves investigation in different animal models and in different tissues, with orthotopic or ectopic implantations. We used orthotopic models for bone formation in rats and rabbits and models of subcutaneous implantation of various biomaterials in mice and rats. Numerous methods were used for the analysis of implants and surrounding tissue in the time periods of early and late response, such as histological staining, histomorphometry, immunohistochemistry, SEM, radiographic methods, analysis of specific gene expression and others. In vivo animal models for the purpose of preclinical studies are important in order to obtain guidelines for clinical application.",
publisher = "Banja Luka : ANURS",
journal = "Contemporary Materials 2022 - Савремени материјали, 8-9. 9. 2022.",
title = "Одговор ткива на различите имплантиране биоматеријале у моделима in vivo, Tissue response to different implanted biomaterials in models in vivo",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_13655"
}
Živković, J. M., Radenković, M., Stojanović, S., Najdanović, J., Cvetković, V., Vukelić Nikolić, M., Vučković, I., Ignjatović, N.,& Najman, S.. (2022). Одговор ткива на различите имплантиране биоматеријале у моделима in vivo. in Contemporary Materials 2022 - Савремени материјали, 8-9. 9. 2022.
Banja Luka : ANURS..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_13655
Živković JM, Radenković M, Stojanović S, Najdanović J, Cvetković V, Vukelić Nikolić M, Vučković I, Ignjatović N, Najman S. Одговор ткива на различите имплантиране биоматеријале у моделима in vivo. in Contemporary Materials 2022 - Савремени материјали, 8-9. 9. 2022.. 2022;.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_13655 .
Živković, Jelena M., Radenković, Milena, Stojanović, Sanja, Najdanović, Jelena, Cvetković, Vladimir, Vukelić Nikolić, Marija, Vučković, Ivica, Ignjatović, Nenad, Najman, Stevo, "Одговор ткива на различите имплантиране биоматеријале у моделима in vivo" in Contemporary Materials 2022 - Савремени материјали, 8-9. 9. 2022. (2022),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_13655 .

The Influence of Nanomaterial Calcium Phosphate/poly-(dl-lactide-co-glycolide) on Proliferation and Adherence of HeLa Cells

Lee, Bill; Gadow, Rainer; Mitić, Vojislav; Najdanović, Jelena; Najman, Stevo; Stojanović, Sanja; Živković, Jelena M.; Ignjatović, Nenad; Uskoković, Dragan; Trajanović, Miroslav

(Paris : Atlantis Press, 2017)

TY - CONF
AU - Najdanović, Jelena
AU - Najman, Stevo
AU - Stojanović, Sanja
AU - Živković, Jelena M.
AU - Ignjatović, Nenad
AU - Uskoković, Dragan
AU - Trajanović, Miroslav
PY - 2017
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/2379
AB - Nanomaterials are nowadays widely used in various fields of biomedicine. Before the application of biomaterials they have to be tested and fulfill some criteria. The first tests that should be performed after synthesis of some new nanomaterial with potential application in biomedical fields are biocompatibility tests. The aim of this study was to examine the influence of nanomaterial calcium phosphate/poly-(dl-lactide-co-glycolide) (CP/PLGA) on proliferation and adherence of HeLa cells in culture. For both proliferation and adherence examination, cells were treated with suspension of nanomaterial CP/PLGA at concentrations 5, 50 and 500 µg/mL, made in cell culture medium. There were four different types of treatment: (1) cells incubated with CP/PLGA for 3 days; (2) cells incubated with CP/PLGA for 6 days; (3) cells incubated first with CP/PLGA for 3 days and then for the next 3 days with medium and (4) cells incubated first with medium for 3 days and then for the next 3 days with CP/PLGA. Three days after incubation of HeLa cells with different concentrations of CP/PLGA nanoparticles’ suspension, the concentration of 5 µg/mL had mild inhibitory effect on proliferation. Increasing CP/PLGA concentration, there was stimulatory effect on cells’ proliferation. With prolonged incubation period, this dose dependence is lost. The highest adherence of HeLa cells was observed when cells were incubated with the highest examined concentration of CP/PLGA suspension, in both 3-day and 6-day incubation period. Based on the results obtained in our study, we can conclude that the effect of the suspension of nanomaterial CP/PLGA on proliferation and adherence of HeLa cells depends on the duration of incubation with the cells as well as the material concentration and type of the treatment.
PB - Paris : Atlantis Press
C3 - Proceedings of the IV Advanced Ceramics and Applications Conference
T1 - The Influence of Nanomaterial Calcium Phosphate/poly-(dl-lactide-co-glycolide) on Proliferation and Adherence of HeLa Cells
SP - 387
EP - 400
DO - 10.2991/978-94-6239-213-7_27
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_2379
ER - 
@conference{
editor = "Lee, Bill, Gadow, Rainer, Mitić, Vojislav",
author = "Najdanović, Jelena and Najman, Stevo and Stojanović, Sanja and Živković, Jelena M. and Ignjatović, Nenad and Uskoković, Dragan and Trajanović, Miroslav",
year = "2017",
abstract = "Nanomaterials are nowadays widely used in various fields of biomedicine. Before the application of biomaterials they have to be tested and fulfill some criteria. The first tests that should be performed after synthesis of some new nanomaterial with potential application in biomedical fields are biocompatibility tests. The aim of this study was to examine the influence of nanomaterial calcium phosphate/poly-(dl-lactide-co-glycolide) (CP/PLGA) on proliferation and adherence of HeLa cells in culture. For both proliferation and adherence examination, cells were treated with suspension of nanomaterial CP/PLGA at concentrations 5, 50 and 500 µg/mL, made in cell culture medium. There were four different types of treatment: (1) cells incubated with CP/PLGA for 3 days; (2) cells incubated with CP/PLGA for 6 days; (3) cells incubated first with CP/PLGA for 3 days and then for the next 3 days with medium and (4) cells incubated first with medium for 3 days and then for the next 3 days with CP/PLGA. Three days after incubation of HeLa cells with different concentrations of CP/PLGA nanoparticles’ suspension, the concentration of 5 µg/mL had mild inhibitory effect on proliferation. Increasing CP/PLGA concentration, there was stimulatory effect on cells’ proliferation. With prolonged incubation period, this dose dependence is lost. The highest adherence of HeLa cells was observed when cells were incubated with the highest examined concentration of CP/PLGA suspension, in both 3-day and 6-day incubation period. Based on the results obtained in our study, we can conclude that the effect of the suspension of nanomaterial CP/PLGA on proliferation and adherence of HeLa cells depends on the duration of incubation with the cells as well as the material concentration and type of the treatment.",
publisher = "Paris : Atlantis Press",
journal = "Proceedings of the IV Advanced Ceramics and Applications Conference",
title = "The Influence of Nanomaterial Calcium Phosphate/poly-(dl-lactide-co-glycolide) on Proliferation and Adherence of HeLa Cells",
pages = "387-400",
doi = "10.2991/978-94-6239-213-7_27",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_2379"
}
Lee, B., Gadow, R., Mitić, V., Najdanović, J., Najman, S., Stojanović, S., Živković, J. M., Ignjatović, N., Uskoković, D.,& Trajanović, M.. (2017). The Influence of Nanomaterial Calcium Phosphate/poly-(dl-lactide-co-glycolide) on Proliferation and Adherence of HeLa Cells. in Proceedings of the IV Advanced Ceramics and Applications Conference
Paris : Atlantis Press., 387-400.
https://doi.org/10.2991/978-94-6239-213-7_27
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_2379
Lee B, Gadow R, Mitić V, Najdanović J, Najman S, Stojanović S, Živković JM, Ignjatović N, Uskoković D, Trajanović M. The Influence of Nanomaterial Calcium Phosphate/poly-(dl-lactide-co-glycolide) on Proliferation and Adherence of HeLa Cells. in Proceedings of the IV Advanced Ceramics and Applications Conference. 2017;:387-400.
doi:10.2991/978-94-6239-213-7_27
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_2379 .
Lee, Bill, Gadow, Rainer, Mitić, Vojislav, Najdanović, Jelena, Najman, Stevo, Stojanović, Sanja, Živković, Jelena M., Ignjatović, Nenad, Uskoković, Dragan, Trajanović, Miroslav, "The Influence of Nanomaterial Calcium Phosphate/poly-(dl-lactide-co-glycolide) on Proliferation and Adherence of HeLa Cells" in Proceedings of the IV Advanced Ceramics and Applications Conference (2017):387-400,
https://doi.org/10.2991/978-94-6239-213-7_27 .,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_2379 .
1

Osteogenic potential of freshly isolated cells of adiposederived mesenchymal fraction applied with nanoparticles

Najman, Stevo; Petrović, Dragan; Vučković, I.; Živković, Jelena M.; Stojanović, S.; Ignjatović, Nenad; Uskoković, Dragan

(Belgrade : Materials Research Society of Serbia, 2013)

TY - CONF
AU - Najman, Stevo
AU - Petrović, Dragan
AU - Vučković, I.
AU - Živković, Jelena M.
AU - Stojanović, S.
AU - Ignjatović, Nenad
AU - Uskoković, Dragan
PY - 2013
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/400
AB - The aim of this study was to investigate the osteogenic potential of freshly isolated adipose tissue-derived mesenchymal stromal/stem cells (ASCs) in bone regeneration of rabbit calvaria defects. ASCs were applied together with calcium phosphate-poly-DL-lactide-co-glycolide (CPPLGA) nanoparticles that are mixed in an appropriately prepared blood clot (BC). Parallelly were analysed defects filled with fragmented adipose tissue (FAT) instead of ASCs, with CP-PLGA in BC, and only with nanoparticles. Bone density in defects was measured after I, III and VI weeks, and histological examination was done after IV and VIII weeks after filling defects. Approach to assisted osteoregeneration which is based on the use of fresh non-induced ASCs has proven to be promising due to the favorable effect on bone regeneration and simplicity of their application.
PB - Belgrade : Materials Research Society of Serbia
C3 - The Fifteenth Annual Conference YUCOMAT 2013: Programme and the Book of Abstracts
T1 - Osteogenic potential of freshly isolated cells of adiposederived mesenchymal fraction applied with nanoparticles
SP - 45
EP - 45
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_400
ER - 
@conference{
author = "Najman, Stevo and Petrović, Dragan and Vučković, I. and Živković, Jelena M. and Stojanović, S. and Ignjatović, Nenad and Uskoković, Dragan",
year = "2013",
abstract = "The aim of this study was to investigate the osteogenic potential of freshly isolated adipose tissue-derived mesenchymal stromal/stem cells (ASCs) in bone regeneration of rabbit calvaria defects. ASCs were applied together with calcium phosphate-poly-DL-lactide-co-glycolide (CPPLGA) nanoparticles that are mixed in an appropriately prepared blood clot (BC). Parallelly were analysed defects filled with fragmented adipose tissue (FAT) instead of ASCs, with CP-PLGA in BC, and only with nanoparticles. Bone density in defects was measured after I, III and VI weeks, and histological examination was done after IV and VIII weeks after filling defects. Approach to assisted osteoregeneration which is based on the use of fresh non-induced ASCs has proven to be promising due to the favorable effect on bone regeneration and simplicity of their application.",
publisher = "Belgrade : Materials Research Society of Serbia",
journal = "The Fifteenth Annual Conference YUCOMAT 2013: Programme and the Book of Abstracts",
title = "Osteogenic potential of freshly isolated cells of adiposederived mesenchymal fraction applied with nanoparticles",
pages = "45-45",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_400"
}
Najman, S., Petrović, D., Vučković, I., Živković, J. M., Stojanović, S., Ignjatović, N.,& Uskoković, D.. (2013). Osteogenic potential of freshly isolated cells of adiposederived mesenchymal fraction applied with nanoparticles. in The Fifteenth Annual Conference YUCOMAT 2013: Programme and the Book of Abstracts
Belgrade : Materials Research Society of Serbia., 45-45.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_400
Najman S, Petrović D, Vučković I, Živković JM, Stojanović S, Ignjatović N, Uskoković D. Osteogenic potential of freshly isolated cells of adiposederived mesenchymal fraction applied with nanoparticles. in The Fifteenth Annual Conference YUCOMAT 2013: Programme and the Book of Abstracts. 2013;:45-45.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_400 .
Najman, Stevo, Petrović, Dragan, Vučković, I., Živković, Jelena M., Stojanović, S., Ignjatović, Nenad, Uskoković, Dragan, "Osteogenic potential of freshly isolated cells of adiposederived mesenchymal fraction applied with nanoparticles" in The Fifteenth Annual Conference YUCOMAT 2013: Programme and the Book of Abstracts (2013):45-45,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_400 .

Apatite formation on nanomaterial calcium phosphate/poly-DL-lactide-co-glycolide in simulated body fluid

Vukelić, Marija Đ.; Mitić, Žarko; Miljković, Miroslav; Živković, Jelena M.; Ignjatović, Nenad; Uskoković, Dragan; Živanov Čurlis, Jelena Z.; Vasiljević, Perica; Najman, Stevo

(Milano : Wichtig Publishing, 2012)

TY - JOUR
AU - Vukelić, Marija Đ.
AU - Mitić, Žarko
AU - Miljković, Miroslav
AU - Živković, Jelena M.
AU - Ignjatović, Nenad
AU - Uskoković, Dragan
AU - Živanov Čurlis, Jelena Z.
AU - Vasiljević, Perica
AU - Najman, Stevo
PY - 2012
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/489
AB - Simulated body fluid (SBF) is an artificial fluid which has ionic composition and ionic concentration similar to human blood plasma. Purpose: This paper compares the interaction between the nanomaterial containing calcium phosphate/poly-dl-lactide-co-glycolide (N-CP/PLGA) and SBF, in order to investigate whether and to what extent inorganic ionic composition of human blood plasma leads to the aforementioned changes in the material. Methods: N-CP/PLGA was incubated for 1, 2, 3, and 5 weeks in SBF. The surface of the material was analyzed on SEM-EDS and FTIR spectrometer, while SBF was subjected to pH and electrical conductivity measurement. Results: Our results indicate that dissolution of the polymer component of the material N-CP/PLGA and precipitation of the material similar to hydroxyapatite on its surface are based on the morphologic changes seen in this material. Conclusions: The mechanism of the apatite formation on the bioceramic surface was intensively studied and was considered crucial in designing the new biomaterials. The results obtained in this work indicate that N-CP/PLGA may be a good candidate for application to bone regeneration.
PB - Milano : Wichtig Publishing
T2 - Journal of Applied Biomaterials and Functional Materials
T1 - Apatite formation on nanomaterial calcium phosphate/poly-DL-lactide-co-glycolide in simulated body fluid
SP - 43
EP - 48
DO - 10.5301/JABFM.2012.9274
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_489
ER - 
@article{
author = "Vukelić, Marija Đ. and Mitić, Žarko and Miljković, Miroslav and Živković, Jelena M. and Ignjatović, Nenad and Uskoković, Dragan and Živanov Čurlis, Jelena Z. and Vasiljević, Perica and Najman, Stevo",
year = "2012",
abstract = "Simulated body fluid (SBF) is an artificial fluid which has ionic composition and ionic concentration similar to human blood plasma. Purpose: This paper compares the interaction between the nanomaterial containing calcium phosphate/poly-dl-lactide-co-glycolide (N-CP/PLGA) and SBF, in order to investigate whether and to what extent inorganic ionic composition of human blood plasma leads to the aforementioned changes in the material. Methods: N-CP/PLGA was incubated for 1, 2, 3, and 5 weeks in SBF. The surface of the material was analyzed on SEM-EDS and FTIR spectrometer, while SBF was subjected to pH and electrical conductivity measurement. Results: Our results indicate that dissolution of the polymer component of the material N-CP/PLGA and precipitation of the material similar to hydroxyapatite on its surface are based on the morphologic changes seen in this material. Conclusions: The mechanism of the apatite formation on the bioceramic surface was intensively studied and was considered crucial in designing the new biomaterials. The results obtained in this work indicate that N-CP/PLGA may be a good candidate for application to bone regeneration.",
publisher = "Milano : Wichtig Publishing",
journal = "Journal of Applied Biomaterials and Functional Materials",
title = "Apatite formation on nanomaterial calcium phosphate/poly-DL-lactide-co-glycolide in simulated body fluid",
pages = "43-48",
doi = "10.5301/JABFM.2012.9274",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_489"
}
Vukelić, M. Đ., Mitić, Ž., Miljković, M., Živković, J. M., Ignjatović, N., Uskoković, D., Živanov Čurlis, J. Z., Vasiljević, P.,& Najman, S.. (2012). Apatite formation on nanomaterial calcium phosphate/poly-DL-lactide-co-glycolide in simulated body fluid. in Journal of Applied Biomaterials and Functional Materials
Milano : Wichtig Publishing., 43-48.
https://doi.org/10.5301/JABFM.2012.9274
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_489
Vukelić MĐ, Mitić Ž, Miljković M, Živković JM, Ignjatović N, Uskoković D, Živanov Čurlis JZ, Vasiljević P, Najman S. Apatite formation on nanomaterial calcium phosphate/poly-DL-lactide-co-glycolide in simulated body fluid. in Journal of Applied Biomaterials and Functional Materials. 2012;:43-48.
doi:10.5301/JABFM.2012.9274
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_489 .
Vukelić, Marija Đ., Mitić, Žarko, Miljković, Miroslav, Živković, Jelena M., Ignjatović, Nenad, Uskoković, Dragan, Živanov Čurlis, Jelena Z., Vasiljević, Perica, Najman, Stevo, "Apatite formation on nanomaterial calcium phosphate/poly-DL-lactide-co-glycolide in simulated body fluid" in Journal of Applied Biomaterials and Functional Materials (2012):43-48,
https://doi.org/10.5301/JABFM.2012.9274 .,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_489 .
7
6
9

Interaction of biomaterial containing calcium hydroxyapatite/poly-l-lactide with simulated body fluid

Vukelić, Marija Đ.; Mitić, Žarko; Miljković, Miroslav; Živković, Jelena M.; Ignjatović, Nenad; Uskoković, Dragan

(Niš : University of Niš, Faculty of Medicine; Department of the Serbian Medical Society Niš, 2011)

TY - JOUR
AU - Vukelić, Marija Đ.
AU - Mitić, Žarko
AU - Miljković, Miroslav
AU - Živković, Jelena M.
AU - Ignjatović, Nenad
AU - Uskoković, Dragan
PY - 2011
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/701
AB - The purpose of biomaterials is to replace a part or a function of the body in a safe, physiologically and economically acceptable way. The process of the reconstruction of bone defects has always been a big problem in orthopedics and maxillofacial surgery. Since hydroxyapatite (HAp) was detected as a component, the predominant constituent and the integral element of Mammalian bones, the development of the phospate ceramics as potential materials for implantation was enabled. This study investigated whether and in which way biomaterial calcium hydroxyapatite/poly-L-lactide (HAp/PLLA) interacts with the ionic composition of the human plasma. The simulated body fluid (SBF) is an artificial fluid that has the ionic composition and ionic concentration similar to the human blood plasma. HAp/PLLA was incubated for 1, 2, 3 and 5 weeks in SBF. The surfaces of both treated and untreated materials were analyzed on a scanning electron microscopy (SEM), and were also exposed to the energy dispersive X-ray spectroscopy (EDS), while SBF was submitted to the measuring of pH and electrical conductivity. However, our results indicate that the degradational changes of the material HAp/PLLA in SBF start from the surface of the treated material and that observed changes are the consequence of dissolution of its polymer component and the precipitation of the material similar to hydroxyapatite on its surface. This material shows good characteristics that place it among good candidates for the application in orthopedics and maxillofacial surgery.
PB - Niš : University of Niš, Faculty of Medicine; Department of the Serbian Medical Society Niš
T2 - Acta medica Medianae
T1 - Interaction of biomaterial containing calcium hydroxyapatite/poly-l-lactide with simulated body fluid
SP - 35
EP - 39
VL - 50
IS - 4
DO - 10.5633/amm.2011.0406
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_701
ER - 
@article{
author = "Vukelić, Marija Đ. and Mitić, Žarko and Miljković, Miroslav and Živković, Jelena M. and Ignjatović, Nenad and Uskoković, Dragan",
year = "2011",
abstract = "The purpose of biomaterials is to replace a part or a function of the body in a safe, physiologically and economically acceptable way. The process of the reconstruction of bone defects has always been a big problem in orthopedics and maxillofacial surgery. Since hydroxyapatite (HAp) was detected as a component, the predominant constituent and the integral element of Mammalian bones, the development of the phospate ceramics as potential materials for implantation was enabled. This study investigated whether and in which way biomaterial calcium hydroxyapatite/poly-L-lactide (HAp/PLLA) interacts with the ionic composition of the human plasma. The simulated body fluid (SBF) is an artificial fluid that has the ionic composition and ionic concentration similar to the human blood plasma. HAp/PLLA was incubated for 1, 2, 3 and 5 weeks in SBF. The surfaces of both treated and untreated materials were analyzed on a scanning electron microscopy (SEM), and were also exposed to the energy dispersive X-ray spectroscopy (EDS), while SBF was submitted to the measuring of pH and electrical conductivity. However, our results indicate that the degradational changes of the material HAp/PLLA in SBF start from the surface of the treated material and that observed changes are the consequence of dissolution of its polymer component and the precipitation of the material similar to hydroxyapatite on its surface. This material shows good characteristics that place it among good candidates for the application in orthopedics and maxillofacial surgery.",
publisher = "Niš : University of Niš, Faculty of Medicine; Department of the Serbian Medical Society Niš",
journal = "Acta medica Medianae",
title = "Interaction of biomaterial containing calcium hydroxyapatite/poly-l-lactide with simulated body fluid",
pages = "35-39",
volume = "50",
number = "4",
doi = "10.5633/amm.2011.0406",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_701"
}
Vukelić, M. Đ., Mitić, Ž., Miljković, M., Živković, J. M., Ignjatović, N.,& Uskoković, D.. (2011). Interaction of biomaterial containing calcium hydroxyapatite/poly-l-lactide with simulated body fluid. in Acta medica Medianae
Niš : University of Niš, Faculty of Medicine; Department of the Serbian Medical Society Niš., 50(4), 35-39.
https://doi.org/10.5633/amm.2011.0406
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_701
Vukelić MĐ, Mitić Ž, Miljković M, Živković JM, Ignjatović N, Uskoković D. Interaction of biomaterial containing calcium hydroxyapatite/poly-l-lactide with simulated body fluid. in Acta medica Medianae. 2011;50(4):35-39.
doi:10.5633/amm.2011.0406
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_701 .
Vukelić, Marija Đ., Mitić, Žarko, Miljković, Miroslav, Živković, Jelena M., Ignjatović, Nenad, Uskoković, Dragan, "Interaction of biomaterial containing calcium hydroxyapatite/poly-l-lactide with simulated body fluid" in Acta medica Medianae, 50, no. 4 (2011):35-39,
https://doi.org/10.5633/amm.2011.0406 .,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_701 .
2