Марковић, Александра

Link to this page

Authority KeyName Variants
795108a6-8c5c-402b-9cd4-584259afac82
 • Марковић, Александра (14)
 • Марковић, Александра М. (1)
Projects

Author's Bibliography

Лексичка база Фрејмнет : неколико примера оквира из домена ризика

Марковић, Александра; Станковић, Ранка; Томић, Наталија; Китановић, Оливера

(Београд : Заједница библиотека универзитета у Србији, 2021)

TY - JOUR
AU - Марковић, Александра
AU - Станковић, Ранка
AU - Томић, Наталија
AU - Китановић, Оливера
PY - 2021
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/12157
AB - У раду се даје кратак приказ теорије семантике оквира (енгл. Frame Semantics), на којој је заснована лексичка база Фрејмнет (енгл. FrameNet). Представљена је концепција ове мреже, као и могућности њене примене. Представљена је и лексичка анализа која се примењује у пројекту израде Фрејмнета и указано на разлике између анализе засноване на оквиру у односу на анализу засновану на речи. Затим је приказано неколико повезаних оквира које призивају речи из домена ризика. У раду је представљена и платформа NLTK (енгл. Natural Language Toolkit), помоћу које се могу користити разни језички ресурси, међу њима и Фрејмнет. Завршно поглавље пружа анализу именице ризик на корпусу рударства. Представљени су најчешћи колокати ове именице, скица њене употребе, конкорданце за поједине моделе, проналажење синонима и повезаних речи у виду тезауруса, графички приказ фреквенција појединих колокација, као и облака речи.
AB - This paper gives a short overview of the frame semantics theory that forms the theoretical basis of the Berkeley FrameNet project. We present the basic concepts of this database, as well as the possibility of implementing it in Serbian. We also take a close look at the lexical analysis used in the FrameNet development project and point out the differences between the frame-based lexical analysis and its word-based counterpart. This is followed by an illustration of a couple of related frames evoked by words from the risk domain. FrameNet data is also readily available through the Python API included in the NLTK (Natural Language Toolkit) suite, which provides a good natural language processing resource. The last chapter shows a corpus search of the noun risk in a mining-themed corpus. We also present its most common collocates, word sketch, individual pattern concordances, thesaurus entry of its synonyms and related words, collocation frequency graphs. A word cloud for the word risk is also included.
PB - Београд : Заједница библиотека универзитета у Србији
T2 - Инфотека : часопис за дигиталну хуманистику
T1 - Лексичка база Фрејмнет : неколико примера оквира из домена ризика
T1 - FrameNet Lexical Database : Presenting a Few Frames Within the Risk Domain
SP - 7
EP - 35
VL - 21
IS - 1
DO - 10.18485/infotheca.2021.21.1.1
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12157
ER - 
@article{
author = "Марковић, Александра and Станковић, Ранка and Томић, Наталија and Китановић, Оливера",
year = "2021",
abstract = "У раду се даје кратак приказ теорије семантике оквира (енгл. Frame Semantics), на којој је заснована лексичка база Фрејмнет (енгл. FrameNet). Представљена је концепција ове мреже, као и могућности њене примене. Представљена је и лексичка анализа која се примењује у пројекту израде Фрејмнета и указано на разлике између анализе засноване на оквиру у односу на анализу засновану на речи. Затим је приказано неколико повезаних оквира које призивају речи из домена ризика. У раду је представљена и платформа NLTK (енгл. Natural Language Toolkit), помоћу које се могу користити разни језички ресурси, међу њима и Фрејмнет. Завршно поглавље пружа анализу именице ризик на корпусу рударства. Представљени су најчешћи колокати ове именице, скица њене употребе, конкорданце за поједине моделе, проналажење синонима и повезаних речи у виду тезауруса, графички приказ фреквенција појединих колокација, као и облака речи., This paper gives a short overview of the frame semantics theory that forms the theoretical basis of the Berkeley FrameNet project. We present the basic concepts of this database, as well as the possibility of implementing it in Serbian. We also take a close look at the lexical analysis used in the FrameNet development project and point out the differences between the frame-based lexical analysis and its word-based counterpart. This is followed by an illustration of a couple of related frames evoked by words from the risk domain. FrameNet data is also readily available through the Python API included in the NLTK (Natural Language Toolkit) suite, which provides a good natural language processing resource. The last chapter shows a corpus search of the noun risk in a mining-themed corpus. We also present its most common collocates, word sketch, individual pattern concordances, thesaurus entry of its synonyms and related words, collocation frequency graphs. A word cloud for the word risk is also included.",
publisher = "Београд : Заједница библиотека универзитета у Србији",
journal = "Инфотека : часопис за дигиталну хуманистику",
title = "Лексичка база Фрејмнет : неколико примера оквира из домена ризика, FrameNet Lexical Database : Presenting a Few Frames Within the Risk Domain",
pages = "7-35",
volume = "21",
number = "1",
doi = "10.18485/infotheca.2021.21.1.1",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12157"
}
Марковић, А., Станковић, Р., Томић, Н.,& Китановић, О.. (2021). Лексичка база Фрејмнет : неколико примера оквира из домена ризика. in Инфотека : часопис за дигиталну хуманистику
Београд : Заједница библиотека универзитета у Србији., 21(1), 7-35.
https://doi.org/10.18485/infotheca.2021.21.1.1
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12157
Марковић А, Станковић Р, Томић Н, Китановић О. Лексичка база Фрејмнет : неколико примера оквира из домена ризика. in Инфотека : часопис за дигиталну хуманистику. 2021;21(1):7-35.
doi:10.18485/infotheca.2021.21.1.1
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12157 .
Марковић, Александра, Станковић, Ранка, Томић, Наталија, Китановић, Оливера, "Лексичка база Фрејмнет : неколико примера оквира из домена ризика" in Инфотека : часопис за дигиталну хуманистику, 21, no. 1 (2021):7-35,
https://doi.org/10.18485/infotheca.2021.21.1.1 .,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12157 .

О неким питањима падежне синонимије у српском језику из угла когнитивне лингвистике

Марковић, Александра

(Београд : Међународни славистички центар, 2019)

TY - JOUR
AU - Марковић, Александра
PY - 2019
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/7168
AB - Предмет рада је непотпуна падежна синонимија сагледана из угла когнитивне лингвистике. Наш циљ није попис и опис одређене групе непотпуних падежних синонима,
већ настојање да утврдимо шта је то што доводи до падежне синонимије (квалитативног
генитива и инструментала, с једне стране, и квалитативног генитива и локатива, с друге). Трагали смо и за одговором на питање због чега су у неким случајевима два падежа
синонимна, док у другим, наоко сличним случајевима, нису. Да бисмо одговорили на то
питање, морали смо да загледамо испод површине језичке форме и да се запитамо које
когнитивне појаве леже у основи падежне синонимије. Падеже смо сагледали кроз призму
сликовних схема.
AB - The subject of this paper is the phenomenon of near-synonymy between some case forms with qualitative meaning in Serbian, namely between: 1. the qualitative genitive and instrumental and 2. the qualitative genitive and locative. We searched for the answers to two questions: what is it that gives rise to this kind of near-synonymy and why is it the case that two case forms are synonymous in one situation, while in the other, which is similar to it, they are not. Our search for the answers to these questions imposed the need to take a look below the surface of the language form and to find the cognitive mechanisms which are fundamental for the synonymy between case forms. We assigned an image-schema to each case form we considered: the image-schema relevant for the qualitaitve genitive is the PART—-WHOLE SCHEMA, for the instrumental the Link schema, and the CONTAINER schema for the qualitative locative. According to our analyses, the possibility that the relation between the trajector and the landmark can be viewed in two or three different ways gives rise to the near-synonymy of case forms.
PB - Београд : Међународни славистички центар
T2 - Научни састанак слависта у Вукове дане
T1 - О неким питањима падежне синонимије у српском језику из угла когнитивне лингвистике
T1 - The Cognitive-Linguistic Aspect of Near-Synonymy in Some Case Forms with Qualitative Meaning in the Serbian Language
SP - 63
EP - 74
VL - 48
IS - 1
DO - 10.18485/msc.2019.48.1.ch6
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7168
ER - 
@article{
author = "Марковић, Александра",
year = "2019",
abstract = "Предмет рада је непотпуна падежна синонимија сагледана из угла когнитивне лингвистике. Наш циљ није попис и опис одређене групе непотпуних падежних синонима,
већ настојање да утврдимо шта је то што доводи до падежне синонимије (квалитативног
генитива и инструментала, с једне стране, и квалитативног генитива и локатива, с друге). Трагали смо и за одговором на питање због чега су у неким случајевима два падежа
синонимна, док у другим, наоко сличним случајевима, нису. Да бисмо одговорили на то
питање, морали смо да загледамо испод површине језичке форме и да се запитамо које
когнитивне појаве леже у основи падежне синонимије. Падеже смо сагледали кроз призму
сликовних схема., The subject of this paper is the phenomenon of near-synonymy between some case forms with qualitative meaning in Serbian, namely between: 1. the qualitative genitive and instrumental and 2. the qualitative genitive and locative. We searched for the answers to two questions: what is it that gives rise to this kind of near-synonymy and why is it the case that two case forms are synonymous in one situation, while in the other, which is similar to it, they are not. Our search for the answers to these questions imposed the need to take a look below the surface of the language form and to find the cognitive mechanisms which are fundamental for the synonymy between case forms. We assigned an image-schema to each case form we considered: the image-schema relevant for the qualitaitve genitive is the PART—-WHOLE SCHEMA, for the instrumental the Link schema, and the CONTAINER schema for the qualitative locative. According to our analyses, the possibility that the relation between the trajector and the landmark can be viewed in two or three different ways gives rise to the near-synonymy of case forms.",
publisher = "Београд : Међународни славистички центар",
journal = "Научни састанак слависта у Вукове дане",
title = "О неким питањима падежне синонимије у српском језику из угла когнитивне лингвистике, The Cognitive-Linguistic Aspect of Near-Synonymy in Some Case Forms with Qualitative Meaning in the Serbian Language",
pages = "63-74",
volume = "48",
number = "1",
doi = "10.18485/msc.2019.48.1.ch6",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7168"
}
Марковић, А.. (2019). О неким питањима падежне синонимије у српском језику из угла когнитивне лингвистике. in Научни састанак слависта у Вукове дане
Београд : Међународни славистички центар., 48(1), 63-74.
https://doi.org/10.18485/msc.2019.48.1.ch6
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7168
Марковић А. О неким питањима падежне синонимије у српском језику из угла когнитивне лингвистике. in Научни састанак слависта у Вукове дане. 2019;48(1):63-74.
doi:10.18485/msc.2019.48.1.ch6
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7168 .
Марковић, Александра, "О неким питањима падежне синонимије у српском језику из угла когнитивне лингвистике" in Научни састанак слависта у Вукове дане, 48, no. 1 (2019):63-74,
https://doi.org/10.18485/msc.2019.48.1.ch6 .,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7168 .

Душка Кликовац, Српски језик у светлу когнитивне лингвистике

Марковић, Александра

(Нови Сад : Матица српска, 2019)

TY - JOUR
AU - Марковић, Александра
PY - 2019
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/7277
PB - Нови Сад : Матица српска
T2 - Језик данас
T1 - Душка Кликовац, Српски језик у светлу когнитивне лингвистике
SP - 25
EP - 34
VL - 14
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7277
ER - 
@article{
author = "Марковић, Александра",
year = "2019",
publisher = "Нови Сад : Матица српска",
journal = "Језик данас",
title = "Душка Кликовац, Српски језик у светлу когнитивне лингвистике",
pages = "25-34",
volume = "14",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7277"
}
Марковић, А.. (2019). Душка Кликовац, Српски језик у светлу когнитивне лингвистике. in Језик данас
Нови Сад : Матица српска., 14, 25-34.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7277
Марковић А. Душка Кликовац, Српски језик у светлу когнитивне лингвистике. in Језик данас. 2019;14:25-34.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7277 .
Марковић, Александра, "Душка Кликовац, Српски језик у светлу когнитивне лингвистике" in Језик данас, 14 (2019):25-34,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7277 .

Критичко коришћење других речника у изради Речника САНУ

Марковић, Александра

(Београд : Институт за српски језик САНУ, 2014)

TY - JOUR
AU - Марковић, Александра
PY - 2014
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/7159
AB - В предлагаемой работе подчеркивается необходимость критического
подхода при использовании других словарей в процессе составления Словаря
САНИ. Подчеркивается также необходимость учета критериев отбора слов из
этих словарей, ссылаясь на концепцию работы над Словарем САНИ. Кроме того,
затрагивается вопрос о примерах неподходящих определений или недостаточного
лексикографического контекста, с чем автору приходилось встречаться в своей
работе, приводя такие примеры в качестве лексикографических случаев.
AB - У раду се, на примерима из описних и других речника који се користе
у изради Речника САНУ, говори о потреби за њиховим критичким
коришћењем. Указује се на потребу за вођењем рачуна о чувању концепције
речника који се израђује.
PB - Београд : Институт за српски језик САНУ
T2 - Наш језик
T1 - Критичко коришћење других речника у изради Речника САНУ
T1 - Критическое использование других словарей при составлении Словаря Сербской академии наук и искусств
SP - 49
EP - 61
VL - 45
IS - 1-2
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7159
ER - 
@article{
author = "Марковић, Александра",
year = "2014",
abstract = "В предлагаемой работе подчеркивается необходимость критического
подхода при использовании других словарей в процессе составления Словаря
САНИ. Подчеркивается также необходимость учета критериев отбора слов из
этих словарей, ссылаясь на концепцию работы над Словарем САНИ. Кроме того,
затрагивается вопрос о примерах неподходящих определений или недостаточного
лексикографического контекста, с чем автору приходилось встречаться в своей
работе, приводя такие примеры в качестве лексикографических случаев., У раду се, на примерима из описних и других речника који се користе
у изради Речника САНУ, говори о потреби за њиховим критичким
коришћењем. Указује се на потребу за вођењем рачуна о чувању концепције
речника који се израђује.",
publisher = "Београд : Институт за српски језик САНУ",
journal = "Наш језик",
title = "Критичко коришћење других речника у изради Речника САНУ, Критическое использование других словарей при составлении Словаря Сербской академии наук и искусств",
pages = "49-61",
volume = "45",
number = "1-2",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7159"
}
Марковић, А.. (2014). Критичко коришћење других речника у изради Речника САНУ. in Наш језик
Београд : Институт за српски језик САНУ., 45(1-2), 49-61.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7159
Марковић А. Критичко коришћење других речника у изради Речника САНУ. in Наш језик. 2014;45(1-2):49-61.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7159 .
Марковић, Александра, "Критичко коришћење других речника у изради Речника САНУ" in Наш језик, 45, no. 1-2 (2014):49-61,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7159 .

Граматика у српским речницима

Марковић, Александра М.

(Београд : Филолошки факултет, 2014)

TY - JOUR
AU - Марковић, Александра М.
PY - 2014
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/2260
AB - Предмет рада је граматика у описним речницима српског језика. Анализира се начин на који се граматичке информације наводе у речницима, као и начин на који граматика утиче на значење речи. С обзиром на то да су у дескриптивним граматикама описане многе језичке појаве, неопходно је ослањати се на њих при изради описних речника. Међутим, у граматикама таквог типа свакако не могу бити описане све појаве с којима се
лексикографи срећу у свом послу. С друге стране, лексикографи, због природе свог посла, не могу бити подједнако стручни у свим областима граматике – морфологији, творби
речи и синтакси. Ипак, од доброг лексикографа се очекује да буде добро
упознат и са граматиком, с једне стране, и са лексикологијом, с друге стра-
не, као и са теоријском лексикографијом, односно металексикографијом, с
треће. Чини се да се прави пут ка добрим граматикама и речницима заиста
може наћи у интегралном приступу језичком опису.
PB - Београд : Филолошки факултет
T2 - Савремена српска лексикографија у теорији и пракси
T1 - Граматика у српским речницима
SP - 69
EP - 91
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_2260
ER - 
@article{
author = "Марковић, Александра М.",
year = "2014",
abstract = "Предмет рада је граматика у описним речницима српског језика. Анализира се начин на који се граматичке информације наводе у речницима, као и начин на који граматика утиче на значење речи. С обзиром на то да су у дескриптивним граматикама описане многе језичке појаве, неопходно је ослањати се на њих при изради описних речника. Међутим, у граматикама таквог типа свакако не могу бити описане све појаве с којима се
лексикографи срећу у свом послу. С друге стране, лексикографи, због природе свог посла, не могу бити подједнако стручни у свим областима граматике – морфологији, творби
речи и синтакси. Ипак, од доброг лексикографа се очекује да буде добро
упознат и са граматиком, с једне стране, и са лексикологијом, с друге стра-
не, као и са теоријском лексикографијом, односно металексикографијом, с
треће. Чини се да се прави пут ка добрим граматикама и речницима заиста
може наћи у интегралном приступу језичком опису.",
publisher = "Београд : Филолошки факултет",
journal = "Савремена српска лексикографија у теорији и пракси",
title = "Граматика у српским речницима",
pages = "69-91",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_2260"
}
Марковић, А. М.. (2014). Граматика у српским речницима. in Савремена српска лексикографија у теорији и пракси
Београд : Филолошки факултет., 69-91.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_2260
Марковић АМ. Граматика у српским речницима. in Савремена српска лексикографија у теорији и пракси. 2014;:69-91.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_2260 .
Марковић, Александра М., "Граматика у српским речницима" in Савремена српска лексикографија у теорији и пракси (2014):69-91,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_2260 .

О идентификовању логичког субјекта и његовом представљању у описним речницима српског језика

Марковић, Александра

(Београд : Институт за српски језик САНУ, 2013)

TY - JOUR
AU - Марковић, Александра
PY - 2013
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/7154
AB - У раду се разматра начин идентификације логичког субјекта у
описним речницима српског језика (у РСАНУ и РМС) и указује на
потребу за уједначавањем поступака лексикографског представљања
овог реченичног члана, као и за дорадом Упутстава за израду РСАНУ
с тим у вези. Указује се и на тип реченица које могу имати два логичка субјекта, који није описан у нашим граматикама.
AB - В предлагаемой работе рассматривается способ идентификации логического субъекта в описательных словарях сербского языка
(в РСАНУ – Словаре Сербской академии наук и искусств и в РМС –
Словаре Матицы сербской) и указывает на необходимость унификации приемов при лексикографической презентации данного члена
предложения. Кроме того, следовало бы доработать Инструкцию,
связанную с работой над РСАНУ. Автор также указывает на тип
предложений, могущих иметь два логических субъекта, что отсутствует в наших грамматиках.
PB - Београд : Институт за српски језик САНУ
T2 - Наш језик
T1 - О идентификовању логичког субјекта и његовом представљању у описним речницима српског језика
T1 - Об идентификации логического субъекта и его презентации в описательных словарях сербского языка
SP - 75
EP - 90
VL - 44
IS - 1-2
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7154
ER - 
@article{
author = "Марковић, Александра",
year = "2013",
abstract = "У раду се разматра начин идентификације логичког субјекта у
описним речницима српског језика (у РСАНУ и РМС) и указује на
потребу за уједначавањем поступака лексикографског представљања
овог реченичног члана, као и за дорадом Упутстава за израду РСАНУ
с тим у вези. Указује се и на тип реченица које могу имати два логичка субјекта, који није описан у нашим граматикама., В предлагаемой работе рассматривается способ идентификации логического субъекта в описательных словарях сербского языка
(в РСАНУ – Словаре Сербской академии наук и искусств и в РМС –
Словаре Матицы сербской) и указывает на необходимость унификации приемов при лексикографической презентации данного члена
предложения. Кроме того, следовало бы доработать Инструкцию,
связанную с работой над РСАНУ. Автор также указывает на тип
предложений, могущих иметь два логических субъекта, что отсутствует в наших грамматиках.",
publisher = "Београд : Институт за српски језик САНУ",
journal = "Наш језик",
title = "О идентификовању логичког субјекта и његовом представљању у описним речницима српског језика, Об идентификации логического субъекта и его презентации в описательных словарях сербского языка",
pages = "75-90",
volume = "44",
number = "1-2",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7154"
}
Марковић, А.. (2013). О идентификовању логичког субјекта и његовом представљању у описним речницима српског језика. in Наш језик
Београд : Институт за српски језик САНУ., 44(1-2), 75-90.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7154
Марковић А. О идентификовању логичког субјекта и његовом представљању у описним речницима српског језика. in Наш језик. 2013;44(1-2):75-90.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7154 .
Марковић, Александра, "О идентификовању логичког субјекта и његовом представљању у описним речницима српског језика" in Наш језик, 44, no. 1-2 (2013):75-90,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7154 .

Значај дигитализације језичких ресурса Речника српскохрватског књижевног и народног језика САНУ за развој науке и очување културне баштине

Ристић, Стана; Самарџић, Тања; Јакић, Милена; Марковић, Александра; Ивановић, Ненад

(Београд : Филолошки факултет, 2012)

TY - CHAP
AU - Ристић, Стана
AU - Самарџић, Тања
AU - Јакић, Милена
AU - Марковић, Александра
AU - Ивановић, Ненад
PY - 2012
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/7172
AB - Постојећа грађа за израду Речника савременог српскохрватског
књижевног и народног језика САНУ представља колекцију од око шест
милиона листића који садрже податке на основу којих се утврђују значења,
обрасци употребе и граматичке особине речи српског језика. Грађа је
брижљиво прикупљана током периода од готово сто година и данас
представља богат и незаменљив извор сазнања о српском језику, култури,
па чак и историји. Са развојем рачунарске технологије ствара се могућност
складиштења и чувања језичких ресурса Речника САНУ у дигиталном
облику.

Наш рад има неколико циљева: а) истицање доприноса који би
дигитализација језичких ресурса Речника САНУ дала развоју науке и
очувању културне баштине; 6) идентификовање конкретних поступака које
би пројекат дигитализације требало да обухвати; ц) дефинисање стандарда
квалитета дигитализације. Наша разматрања обухватају анализу начина
на који се тренутно користи речничка грађа, испитивање могућности њене
рачунарске обраде, као и процену потребних улагања. Настојимо да
покажемо да овај подухват, који би омогућио лакши приступ ресурсима,
као и њихово аутоматско претраживање, захтева релативно мало улагања
у односу на очекивану корист не само за истраживачку заједницу која се
бави проучавањем и стандардизацијом српског језика, већ и за друштво у
целини.
AB - Existing material for creating modern Serbo-Croatian Dictionary of literary
and national language of the Serbian Academy of Arts and Sciences is a collection
of about six million leaflets that contain information allowing to determine the
meaning, usage patterns and grammatical features of words in Serbian language.

The materials were carefully collected over a period of almost a hundred
years and today provides a rich and indispensable source of knowledge about
the Serbian language, culture and even history. The possibility for storing
and maintenance of the SAAS Dictionary in digital form is created with the
development of computer technology.

Our work has several objectives: a) we would like to emphasize that the
digitalization of linguistic resources of the SAAS Dictionary would help to the
development of science and conservation of cultural heritage; b) identifying of
specific procedures that the digitalization project should involve, c) defining
the quality standards for digitalization. Our review includes an analysis of the
currently used material vocabulary, examination of the possibilities for its
computer processing, as well as an estimate of required investment.

We are trying to show that this project, which would allow easier access
to resources, as well as automatic search, requires relatively small investment
in regard to expected benefit, not only for the community of researchers that is
dealing with standardization of Serbian language, but also for society in general.
PB - Београд : Филолошки факултет
PB - Вичита : Универзитет Емпориа
PB - Београд : Народна библиотека Србије
T2 - Дигитализација културне и научне баштине, универзитетски репозиторијуми и учење на даљину III : Дигитални извори у друштвено-хуманистичким истраживањима
T1 - Значај дигитализације језичких ресурса Речника српскохрватског књижевног и народног језика САНУ за развој науке и очување културне баштине
T1 - Significance of Digitalization Language Resources of Serbo-Croatian Dictionary of Literary And National Language for Development of Science and Preservation of Cultural Heritage
SP - 79
EP - 108
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7172
ER - 
@inbook{
author = "Ристић, Стана and Самарџић, Тања and Јакић, Милена and Марковић, Александра and Ивановић, Ненад",
year = "2012",
abstract = "Постојећа грађа за израду Речника савременог српскохрватског
књижевног и народног језика САНУ представља колекцију од око шест
милиона листића који садрже податке на основу којих се утврђују значења,
обрасци употребе и граматичке особине речи српског језика. Грађа је
брижљиво прикупљана током периода од готово сто година и данас
представља богат и незаменљив извор сазнања о српском језику, култури,
па чак и историји. Са развојем рачунарске технологије ствара се могућност
складиштења и чувања језичких ресурса Речника САНУ у дигиталном
облику.

Наш рад има неколико циљева: а) истицање доприноса који би
дигитализација језичких ресурса Речника САНУ дала развоју науке и
очувању културне баштине; 6) идентификовање конкретних поступака које
би пројекат дигитализације требало да обухвати; ц) дефинисање стандарда
квалитета дигитализације. Наша разматрања обухватају анализу начина
на који се тренутно користи речничка грађа, испитивање могућности њене
рачунарске обраде, као и процену потребних улагања. Настојимо да
покажемо да овај подухват, који би омогућио лакши приступ ресурсима,
као и њихово аутоматско претраживање, захтева релативно мало улагања
у односу на очекивану корист не само за истраживачку заједницу која се
бави проучавањем и стандардизацијом српског језика, већ и за друштво у
целини., Existing material for creating modern Serbo-Croatian Dictionary of literary
and national language of the Serbian Academy of Arts and Sciences is a collection
of about six million leaflets that contain information allowing to determine the
meaning, usage patterns and grammatical features of words in Serbian language.

The materials were carefully collected over a period of almost a hundred
years and today provides a rich and indispensable source of knowledge about
the Serbian language, culture and even history. The possibility for storing
and maintenance of the SAAS Dictionary in digital form is created with the
development of computer technology.

Our work has several objectives: a) we would like to emphasize that the
digitalization of linguistic resources of the SAAS Dictionary would help to the
development of science and conservation of cultural heritage; b) identifying of
specific procedures that the digitalization project should involve, c) defining
the quality standards for digitalization. Our review includes an analysis of the
currently used material vocabulary, examination of the possibilities for its
computer processing, as well as an estimate of required investment.

We are trying to show that this project, which would allow easier access
to resources, as well as automatic search, requires relatively small investment
in regard to expected benefit, not only for the community of researchers that is
dealing with standardization of Serbian language, but also for society in general.",
publisher = "Београд : Филолошки факултет, Вичита : Универзитет Емпориа, Београд : Народна библиотека Србије",
journal = "Дигитализација културне и научне баштине, универзитетски репозиторијуми и учење на даљину III : Дигитални извори у друштвено-хуманистичким истраживањима",
booktitle = "Значај дигитализације језичких ресурса Речника српскохрватског књижевног и народног језика САНУ за развој науке и очување културне баштине, Significance of Digitalization Language Resources of Serbo-Croatian Dictionary of Literary And National Language for Development of Science and Preservation of Cultural Heritage",
pages = "79-108",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7172"
}
Ристић, С., Самарџић, Т., Јакић, М., Марковић, А.,& Ивановић, Н.. (2012). Значај дигитализације језичких ресурса Речника српскохрватског књижевног и народног језика САНУ за развој науке и очување културне баштине. in Дигитализација културне и научне баштине, универзитетски репозиторијуми и учење на даљину III : Дигитални извори у друштвено-хуманистичким истраживањима
Београд : Филолошки факултет., 79-108.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7172
Ристић С, Самарџић Т, Јакић М, Марковић А, Ивановић Н. Значај дигитализације језичких ресурса Речника српскохрватског књижевног и народног језика САНУ за развој науке и очување културне баштине. in Дигитализација културне и научне баштине, универзитетски репозиторијуми и учење на даљину III : Дигитални извори у друштвено-хуманистичким истраживањима. 2012;:79-108.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7172 .
Ристић, Стана, Самарџић, Тања, Јакић, Милена, Марковић, Александра, Ивановић, Ненад, "Значај дигитализације језичких ресурса Речника српскохрватског књижевног и народног језика САНУ за развој науке и очување културне баштине" in Дигитализација културне и научне баштине, универзитетски репозиторијуми и учење на даљину III : Дигитални извори у друштвено-хуманистичким истраживањима (2012):79-108,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7172 .

Речца пак у српском језику

Марковић, Александра

(Београд : Филолошки факултет, 2011)

TY - JOUR
AU - Марковић, Александра
PY - 2011
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/7161
AB - У раду се даје семантичко-синтаксичка и прагматичка анализа речце пак
у српском језику. Износи се критички осврт на обраду ове лексеме у речницима српског језика и даје се пример њене лексикографске обраде у РСАНУ, уз
указивање на проблеме с којима се лексикографи срећу приликом обраде
хомоформних функционалних речи. Указује се на потребу да се Упутства за израду РСАНУ ускладе са модерном лексиколошком теоријом у вези са обрадом
лексема добијених конверзијом.
AB - In this paper the author presents a semantico-syntactic and pragmatic analysis
of the particle pak (,,on the contrary“) in the Serbian language. The aim of this analysis
is to make a full and systematic description of the lexeme in question in the process of
compiling The SANU Dictionary of the Serbo-Croatian Literary and Vernacular Language. Furthermore, the author points out the problems that may confront lexicographers
when dealing with functional words. The particle pak is derived from the corresponding
conjunction via conversion. For that reason, the word pak should be represented as a particle and a conjunction in two separate dictionary entries, which is in accordance with
the tenets of modern lexicology.
PB - Београд : Филолошки факултет
PB - Никшић : Филолошки факултет
T2 - Српски језик
T1 - Речца пак у српском језику
T1 - The Particle pak (,,On the Contrary‘) in the Serbian Language
SP - 559
EP - 578
VL - 16
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7161
ER - 
@article{
author = "Марковић, Александра",
year = "2011",
abstract = "У раду се даје семантичко-синтаксичка и прагматичка анализа речце пак
у српском језику. Износи се критички осврт на обраду ове лексеме у речницима српског језика и даје се пример њене лексикографске обраде у РСАНУ, уз
указивање на проблеме с којима се лексикографи срећу приликом обраде
хомоформних функционалних речи. Указује се на потребу да се Упутства за израду РСАНУ ускладе са модерном лексиколошком теоријом у вези са обрадом
лексема добијених конверзијом., In this paper the author presents a semantico-syntactic and pragmatic analysis
of the particle pak (,,on the contrary“) in the Serbian language. The aim of this analysis
is to make a full and systematic description of the lexeme in question in the process of
compiling The SANU Dictionary of the Serbo-Croatian Literary and Vernacular Language. Furthermore, the author points out the problems that may confront lexicographers
when dealing with functional words. The particle pak is derived from the corresponding
conjunction via conversion. For that reason, the word pak should be represented as a particle and a conjunction in two separate dictionary entries, which is in accordance with
the tenets of modern lexicology.",
publisher = "Београд : Филолошки факултет, Никшић : Филолошки факултет",
journal = "Српски језик",
title = "Речца пак у српском језику, The Particle pak (,,On the Contrary‘) in the Serbian Language",
pages = "559-578",
volume = "16",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7161"
}
Марковић, А.. (2011). Речца пак у српском језику. in Српски језик
Београд : Филолошки факултет., 16, 559-578.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7161
Марковић А. Речца пак у српском језику. in Српски језик. 2011;16:559-578.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7161 .
Марковић, Александра, "Речца пак у српском језику" in Српски језик, 16 (2011):559-578,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7161 .

Два сродна реченична конституента – допунски предикатив и предикативни атрибут

Марковић, Александра

(Београд : Институт за српски језик САНУ, 2011)

TY - JOUR
AU - Марковић, Александра
PY - 2011
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/7152
AB - Предмет овог рада су два сродна реченична члана. Даје се преглед термина
који су били у употреби за сваки од њих и износе се погледи синтаксичара који
су се њима бавили. Посматра се специфичан случај када се, у конструкцијама
с прелазним семикопулативним глаголима, односно с прелазним глаголима уз
које се користи предикативни атрибут, није правила јасна разлика између рече
ничних чланова о којима је реч и указује на семантичко-синтаксичке разлоге
који су до тога могли довести.
AB - The subject of this study is two similar syntactic constituents. The overview of
the terminology used for each of them is given, and the views of the syntacticians who
dealt with this matter are discussed. The author tries to determine semantic and syntactic
conditions which could have made some syntacticians not to differ these constituents in
the two specific types of constructions–in the construction which consists of a transitive
semi-auxiliary verb and an object complement and in the construction of a transitive
verb and an object complement.
PB - Београд : Институт за српски језик САНУ
T2 - Наш језик
T1 - Два сродна реченична конституента – допунски предикатив и предикативни атрибут
T1 - The Similar Syntactic Constituents in Serbian Language – An Object Complement in two Types of Construction: A. Transitive semi-auxiliry verb + object complement B. Transitive verb + object complement
SP - 29
EP - 37
VL - 42
IS - 3-4
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7152
ER - 
@article{
author = "Марковић, Александра",
year = "2011",
abstract = "Предмет овог рада су два сродна реченична члана. Даје се преглед термина
који су били у употреби за сваки од њих и износе се погледи синтаксичара који
су се њима бавили. Посматра се специфичан случај када се, у конструкцијама
с прелазним семикопулативним глаголима, односно с прелазним глаголима уз
које се користи предикативни атрибут, није правила јасна разлика између рече
ничних чланова о којима је реч и указује на семантичко-синтаксичке разлоге
који су до тога могли довести., The subject of this study is two similar syntactic constituents. The overview of
the terminology used for each of them is given, and the views of the syntacticians who
dealt with this matter are discussed. The author tries to determine semantic and syntactic
conditions which could have made some syntacticians not to differ these constituents in
the two specific types of constructions–in the construction which consists of a transitive
semi-auxiliary verb and an object complement and in the construction of a transitive
verb and an object complement.",
publisher = "Београд : Институт за српски језик САНУ",
journal = "Наш језик",
title = "Два сродна реченична конституента – допунски предикатив и предикативни атрибут, The Similar Syntactic Constituents in Serbian Language – An Object Complement in two Types of Construction: A. Transitive semi-auxiliry verb + object complement B. Transitive verb + object complement",
pages = "29-37",
volume = "42",
number = "3-4",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7152"
}
Марковић, А.. (2011). Два сродна реченична конституента – допунски предикатив и предикативни атрибут. in Наш језик
Београд : Институт за српски језик САНУ., 42(3-4), 29-37.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7152
Марковић А. Два сродна реченична конституента – допунски предикатив и предикативни атрибут. in Наш језик. 2011;42(3-4):29-37.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7152 .
Марковић, Александра, "Два сродна реченична конституента – допунски предикатив и предикативни атрибут" in Наш језик, 42, no. 3-4 (2011):29-37,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7152 .

Стана Ристић: Модификација значења и лексички модификатори у српском језику, Институт за српски језик САНУ, Београд, 2009

Марковић, Александра

(2011)

TY - JOUR
AU - Марковић, Александра
PY - 2011
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/3228
T2 - Јужнословенски филолог
T1 - Стана Ристић: Модификација значења и лексички модификатори у српском језику, Институт за српски језик САНУ, Београд, 2009
SP - 346
EP - 351
IS - 67
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_3228
ER - 
@article{
author = "Марковић, Александра",
year = "2011",
journal = "Јужнословенски филолог",
title = "Стана Ристић: Модификација значења и лексички модификатори у српском језику, Институт за српски језик САНУ, Београд, 2009",
pages = "346-351",
number = "67",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_3228"
}
Марковић, А.. (2011). Стана Ристић: Модификација значења и лексички модификатори у српском језику, Институт за српски језик САНУ, Београд, 2009. in Јужнословенски филолог(67), 346-351.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_3228
Марковић А. Стана Ристић: Модификација значења и лексички модификатори у српском језику, Институт за српски језик САНУ, Београд, 2009. in Јужнословенски филолог. 2011;(67):346-351.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_3228 .
Марковић, Александра, "Стана Ристић: Модификација значења и лексички модификатори у српском језику, Институт за српски језик САНУ, Београд, 2009" in Јужнословенски филолог, no. 67 (2011):346-351,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_3228 .

Александр Киклевич: Притяжение языка

Марковић, Александра

(Бањалука : Књижевна задруга, 2010)

TY - JOUR
AU - Марковић, Александра
PY - 2010
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/7147
PB - Бањалука : Књижевна задруга
PB - Београд : Удружење књижевника Србије
T2 - Стил
T1 - Александр Киклевич: Притяжение языка
SP - 471
EP - 474
VL - 9
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7147
ER - 
@article{
author = "Марковић, Александра",
year = "2010",
publisher = "Бањалука : Књижевна задруга, Београд : Удружење књижевника Србије",
journal = "Стил",
title = "Александр Киклевич: Притяжение языка",
pages = "471-474",
volume = "9",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7147"
}
Марковић, А.. (2010). Александр Киклевич: Притяжение языка. in Стил
Бањалука : Књижевна задруга., 9, 471-474.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7147
Марковић А. Александр Киклевич: Притяжение языка. in Стил. 2010;9:471-474.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7147 .
Марковић, Александра, "Александр Киклевич: Притяжение языка" in Стил, 9 (2010):471-474,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7147 .

О значењу речи паведрина

Марковић, Александра

(Београд : Институт за српски језик САНУ, 2002)

TY - JOUR
AU - Марковић, Александра
PY - 2002
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/7157
AB - У раду се, уз критички осврт на постојеће дефиниције речи паведрина, анализира њено значење на материјалу грађе за Речник САНУ.
PB - Београд : Институт за српски језик САНУ
T2 - Наш језик
T1 - О значењу речи паведрина
SP - 276
EP - 280
VL - 34
IS - 3-4
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7157
ER - 
@article{
author = "Марковић, Александра",
year = "2002",
abstract = "У раду се, уз критички осврт на постојеће дефиниције речи паведрина, анализира њено значење на материјалу грађе за Речник САНУ.",
publisher = "Београд : Институт за српски језик САНУ",
journal = "Наш језик",
title = "О значењу речи паведрина",
pages = "276-280",
volume = "34",
number = "3-4",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7157"
}
Марковић, А.. (2002). О значењу речи паведрина. in Наш језик
Београд : Институт за српски језик САНУ., 34(3-4), 276-280.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7157
Марковић А. О значењу речи паведрина. in Наш језик. 2002;34(3-4):276-280.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7157 .
Марковић, Александра, "О значењу речи паведрина" in Наш језик, 34, no. 3-4 (2002):276-280,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7157 .

Рајна Драгићевић, Придеви са значењем људских особина у савременом српском језику

Марковић, Александра

(Београд : Институт за српски језик САНУ, 2001)

TY - JOUR
AU - Марковић, Александра
PY - 2001
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/7141
PB - Београд : Институт за српски језик САНУ
T2 - Наш језик
T1 - Рајна Драгићевић, Придеви са значењем људских особина у савременом српском језику
SP - 166
EP - 169
VL - 34
IS - 1-2
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7141
ER - 
@article{
author = "Марковић, Александра",
year = "2001",
publisher = "Београд : Институт за српски језик САНУ",
journal = "Наш језик",
title = "Рајна Драгићевић, Придеви са значењем људских особина у савременом српском језику",
pages = "166-169",
volume = "34",
number = "1-2",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7141"
}
Марковић, А.. (2001). Рајна Драгићевић, Придеви са значењем људских особина у савременом српском језику. in Наш језик
Београд : Институт за српски језик САНУ., 34(1-2), 166-169.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7141
Марковић А. Рајна Драгићевић, Придеви са значењем људских особина у савременом српском језику. in Наш језик. 2001;34(1-2):166-169.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7141 .
Марковић, Александра, "Рајна Драгићевић, Придеви са значењем људских особина у савременом српском језику" in Наш језик, 34, no. 1-2 (2001):166-169,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7141 .

Библиографија за 1995. годину расправа и дела из словенске и индоевропске филологије и опште лингвистике која су изашла у Југославији и Републици Македонији

Марковић, Александра

(1997)

TY - JOUR
AU - Марковић, Александра
PY - 1997
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/2783
T2 - Јужнословенски филолог
T1 - Библиографија за 1995. годину расправа и дела из словенске и индоевропске филологије и опште лингвистике која су изашла у Југославији и Републици Македонији
SP - 275
EP - 311
IS - 53
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_2783
ER - 
@article{
author = "Марковић, Александра",
year = "1997",
journal = "Јужнословенски филолог",
title = "Библиографија за 1995. годину расправа и дела из словенске и индоевропске филологије и опште лингвистике која су изашла у Југославији и Републици Македонији",
pages = "275-311",
number = "53",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_2783"
}
Марковић, А.. (1997). Библиографија за 1995. годину расправа и дела из словенске и индоевропске филологије и опште лингвистике која су изашла у Југославији и Републици Македонији. in Јужнословенски филолог(53), 275-311.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_2783
Марковић А. Библиографија за 1995. годину расправа и дела из словенске и индоевропске филологије и опште лингвистике која су изашла у Југославији и Републици Македонији. in Јужнословенски филолог. 1997;(53):275-311.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_2783 .
Марковић, Александра, "Библиографија за 1995. годину расправа и дела из словенске и индоевропске филологије и опште лингвистике која су изашла у Југославији и Републици Македонији" in Јужнословенски филолог, no. 53 (1997):275-311,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_2783 .

Библиографија за 1995. годину

Марковић, Александра

(Београд : Институт за српски језик САНУ, 1997)

TY - GEN
AU - Марковић, Александра
PY - 1997
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/7139
PB - Београд : Институт за српски језик САНУ
PB - Београд : Српска академија наука и уметности
T2 - Јужнословенски филолог
T1 - Библиографија за 1995. годину
SP - 275
EP - 311
VL - 53
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7139
ER - 
@misc{
author = "Марковић, Александра",
year = "1997",
publisher = "Београд : Институт за српски језик САНУ, Београд : Српска академија наука и уметности",
journal = "Јужнословенски филолог",
title = "Библиографија за 1995. годину",
pages = "275-311",
volume = "53",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7139"
}
Марковић, А.. (1997). Библиографија за 1995. годину. in Јужнословенски филолог
Београд : Институт за српски језик САНУ., 53, 275-311.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7139
Марковић А. Библиографија за 1995. годину. in Јужнословенски филолог. 1997;53:275-311.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7139 .
Марковић, Александра, "Библиографија за 1995. годину" in Јужнословенски филолог, 53 (1997):275-311,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7139 .