Јуришић, Марина

Link to this page

Authority KeyName Variants
1d4ac5b2-2bfe-4a72-8991-0e31299f2f2e
 • Јуришић, Марина (5)
Projects

Author's Bibliography

Предлози због и ради у српским народним говорима

Јуришић, Марина

(Крагујевац : Филолошко-уметнички факултет, 2015)

TY - CHAP
AU - Јуришић, Марина
PY - 2015
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/12442
AB - Циљ овога рада је да проучи употребу предлога због и ради у српским народним говорима. Аутор полази од већ познате чињенице о њиховој поремећеној
дистрибуцији у означавању каузалности и интенционалности (у предлошко-падежним конструкцијама са генитивом / општим падежом) и, на основу грађе из
домаће дијалектолошке литературе, проналази извесне правилности: народни
говори иду у правцу свођења ових предлога на један од њих у означавању и
узрока и циља, чему обично претходи извесно време када оба предлога покривају и једно и друго значење. Генерално, у призренско-тимочким и косовско-ресавским говорима предлог због однео је превагу над предлогом ради, док је у
источнохерцеговачким и зетско-сјеничким говорима обрнута ситуација – предлог због се ретко употребљава; у шумадијско-војвођанским говорима функционишу оба предлога и немогуће је доћи до неког уопштеног закључка (осим
онога да имају нарушену дистрибуцију).
AB - Semantic categories related to prepositions zbog and radi are very close, which caused
certain deviance in their distribution. Taking the data from our very own dialectological studies
into consideration it seems impossible to get the entire image of the distribution of these prepositions
(and their meanings), yet some conclusions can be made. Firstly, folk speeches strive
to sum the prepositions zbog and radi to one preposition that would mark both the cause and
goal, which is usually preceded by one of them being used for both meanings or both of them
being used with both meanings. The struggle still perseveres in Serbian speeches. The degrees
of preservation of these prepositions and meanings in folk speeches are different and discrepant.
In Prizren-Timok and Kosovo-Resava speeches preposition zbog most frequently prevails
over radi, while in Eastern Herzegovinian and Zeta-Sjenica speeches the situation is reverse –
preposition zbog is rarely used; in Šumadia-Vojvodina speeches both of them function and it is
impossible to reach a general conclusion (except for the one related to the aberrant distribution).
Additionally, other prepositions are emerging suppressing prepositions zbog and radi and their
semantic fields.
PB - Крагујевац : Филолошко-уметнички факултет
T2 - Путевима српских идиома : Зборник у част проф. Радивоју Младеновићу поводом 65. рођендана
T1 - Предлози због и ради у српским народним говорима
T1 - Prepositions zbog and radi in Serbian Folk Speeches
SP - 267
EP - 284
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12442
ER - 
@inbook{
author = "Јуришић, Марина",
year = "2015",
abstract = "Циљ овога рада је да проучи употребу предлога због и ради у српским народним говорима. Аутор полази од већ познате чињенице о њиховој поремећеној
дистрибуцији у означавању каузалности и интенционалности (у предлошко-падежним конструкцијама са генитивом / општим падежом) и, на основу грађе из
домаће дијалектолошке литературе, проналази извесне правилности: народни
говори иду у правцу свођења ових предлога на један од њих у означавању и
узрока и циља, чему обично претходи извесно време када оба предлога покривају и једно и друго значење. Генерално, у призренско-тимочким и косовско-ресавским говорима предлог због однео је превагу над предлогом ради, док је у
источнохерцеговачким и зетско-сјеничким говорима обрнута ситуација – предлог због се ретко употребљава; у шумадијско-војвођанским говорима функционишу оба предлога и немогуће је доћи до неког уопштеног закључка (осим
онога да имају нарушену дистрибуцију)., Semantic categories related to prepositions zbog and radi are very close, which caused
certain deviance in their distribution. Taking the data from our very own dialectological studies
into consideration it seems impossible to get the entire image of the distribution of these prepositions
(and their meanings), yet some conclusions can be made. Firstly, folk speeches strive
to sum the prepositions zbog and radi to one preposition that would mark both the cause and
goal, which is usually preceded by one of them being used for both meanings or both of them
being used with both meanings. The struggle still perseveres in Serbian speeches. The degrees
of preservation of these prepositions and meanings in folk speeches are different and discrepant.
In Prizren-Timok and Kosovo-Resava speeches preposition zbog most frequently prevails
over radi, while in Eastern Herzegovinian and Zeta-Sjenica speeches the situation is reverse –
preposition zbog is rarely used; in Šumadia-Vojvodina speeches both of them function and it is
impossible to reach a general conclusion (except for the one related to the aberrant distribution).
Additionally, other prepositions are emerging suppressing prepositions zbog and radi and their
semantic fields.",
publisher = "Крагујевац : Филолошко-уметнички факултет",
journal = "Путевима српских идиома : Зборник у част проф. Радивоју Младеновићу поводом 65. рођендана",
booktitle = "Предлози због и ради у српским народним говорима, Prepositions zbog and radi in Serbian Folk Speeches",
pages = "267-284",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12442"
}
Јуришић, М.. (2015). Предлози због и ради у српским народним говорима. in Путевима српских идиома : Зборник у част проф. Радивоју Младеновићу поводом 65. рођендана
Крагујевац : Филолошко-уметнички факултет., 267-284.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12442
Јуришић М. Предлози због и ради у српским народним говорима. in Путевима српских идиома : Зборник у част проф. Радивоју Младеновићу поводом 65. рођендана. 2015;:267-284.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12442 .
Јуришић, Марина, "Предлози због и ради у српским народним говорима" in Путевима српских идиома : Зборник у част проф. Радивоју Младеновићу поводом 65. рођендана (2015):267-284,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12442 .

Синтакса падежа Горње Пчиње (oдредбене функције)

Јуришић, Марина

(Београд : Српска академија наука и уметности, 2014)

TY - BOOK
AU - Јуришић, Марина
PY - 2014
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/6133
AB - Система склонения говора верхней пчини (Горня пчиня), расположенной
к юго-востоку от г. вране и принадлежащей к призренско-тимочской диалектной
области, значительно упрощена, и сводится к независимому падежу (номинати-
ву), общему падежу (оп), вместо косвенных падежей, и к редким остаткам форм
детельного падежа, которые последними покидают языковую систему данного
говора, охваченного аналитизмом. вокатив представляет живую грамматическую
категорию (незначительным является количество примеров употребления номина-
тива вместо вокатива). Форма аккузатива как основного падежа объекта приобре-
ла статус формы casus oblicus, при которой семантические нюансы уточняются с
помощью предлога и семантики управляемого глагола. предлоги в большинстве
случаев обладают той же формой и значением, что и в других сербских говорах,
однако, имеются также и отступления (например: предлог по имеет и другие зна-
чения - ʻдуж (вдоль), уз (при), поред (рядом)ʼ и ʻиза (за, позади, сзади)ʼ; предлог од
употребляется и там, где имел место старый аблативный предлог са; предлог поза
занимает место стандартного предлога иза; вместо према часто слышится спрема, а
вместо насупрот – спротив; соположенные крај/кра/крə и при встречаются и в ад-
лативном значении; встречаются также новые сложные предлоги: аблативное от-
куде и адлативные накуде и докуде, затем предлог врз и предлог куде ʻкодʼ). номина-
тив воспринял, наряду с имевшимися функциями (субъекта и именной части преди-
ката) некоторые значения, характерные в стандартном языке обычно для генитива.
подлинные формы дательного падежа сохранились только в ограниченном коли-
честве именных местоимений (однако все чаще заменяются конструкцией на + ОП)
и в энклитиках дательного падежа, в то врема как в существительных общий падеж
полностью вытеснил формы дательного падежа. в большинстве родственных гово-
ров сохранается свободный дательный падеж или же по крайней мере может иметь
место при конструкции на + ОП; однако в говоре верхней пчини он полностью
вытеснен на-конструкцией. Свободный общий падеж в функции дательного отсут-
ствует (редкие исключения представляют некоторые местоименные формы). что
касается предлогов, употребляемых в данном падеже, сохранились только према и спрема ʻпрема (к, по направлению), наспрам (напротив), насупрот (напротив), уочи
(накануне)ʼ. предлоги ка/к отсутствуют, однако есть новый предлог накуде.
Центральная часть данной работы – Общий падеж, представляет анализ де-
терминативных функций. диалектный материал распределен по семантическим
категориям, и каждая представляет особое целое; при этом самыми богатыми яв-
ляются две семантические категории – спациальность (пространственность) и тем-
поральность. общий падеж рассматривается как падеж в функции спациального,
темпорального, квалификативного, каузального, интенционального, кондициональ-
ного, концессивного, поссессивного и спецификативного детерминатора. для того
чтобы добиться предельной ясности, следует иметь в виду, что в рамках определен-
ных семантических категорий (поссессивных, спациальных, темпоральных и ква-
лификативных) встречаются, наряду с общим падежом, и редкие формы дательного
падежа.
Семантика представляет отправной пункт при изучении синтаксиса паде-
жей верхнепчинского говора. при исследовании данного говора применялась ак-
туальная методология синтаксических исследований, базировавшаяся на корпусе
современного сербского языка и древнесербских памятников. данный способ ис-
следования может обеспечить унифицированный подход ко всем сербским говорам
(в которых иногда отсутствуют одни и те же морфосинтаксические формы) при
изучении синтаксиса.
PB - Београд : Српска академија наука и уметности
PB - Београд : Институт за српски језик САНУ
T2 - Српски дијалектолошки зборник
T1 - Синтакса падежа Горње Пчиње (oдредбене функције)
T1 - Синтаксис падежей верхней пчини (горня пчиня) - детерминативные функции
VL - 61
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_6133
ER - 
@book{
author = "Јуришић, Марина",
year = "2014",
abstract = "Система склонения говора верхней пчини (Горня пчиня), расположенной
к юго-востоку от г. вране и принадлежащей к призренско-тимочской диалектной
области, значительно упрощена, и сводится к независимому падежу (номинати-
ву), общему падежу (оп), вместо косвенных падежей, и к редким остаткам форм
детельного падежа, которые последними покидают языковую систему данного
говора, охваченного аналитизмом. вокатив представляет живую грамматическую
категорию (незначительным является количество примеров употребления номина-
тива вместо вокатива). Форма аккузатива как основного падежа объекта приобре-
ла статус формы casus oblicus, при которой семантические нюансы уточняются с
помощью предлога и семантики управляемого глагола. предлоги в большинстве
случаев обладают той же формой и значением, что и в других сербских говорах,
однако, имеются также и отступления (например: предлог по имеет и другие зна-
чения - ʻдуж (вдоль), уз (при), поред (рядом)ʼ и ʻиза (за, позади, сзади)ʼ; предлог од
употребляется и там, где имел место старый аблативный предлог са; предлог поза
занимает место стандартного предлога иза; вместо према часто слышится спрема, а
вместо насупрот – спротив; соположенные крај/кра/крə и при встречаются и в ад-
лативном значении; встречаются также новые сложные предлоги: аблативное от-
куде и адлативные накуде и докуде, затем предлог врз и предлог куде ʻкодʼ). номина-
тив воспринял, наряду с имевшимися функциями (субъекта и именной части преди-
ката) некоторые значения, характерные в стандартном языке обычно для генитива.
подлинные формы дательного падежа сохранились только в ограниченном коли-
честве именных местоимений (однако все чаще заменяются конструкцией на + ОП)
и в энклитиках дательного падежа, в то врема как в существительных общий падеж
полностью вытеснил формы дательного падежа. в большинстве родственных гово-
ров сохранается свободный дательный падеж или же по крайней мере может иметь
место при конструкции на + ОП; однако в говоре верхней пчини он полностью
вытеснен на-конструкцией. Свободный общий падеж в функции дательного отсут-
ствует (редкие исключения представляют некоторые местоименные формы). что
касается предлогов, употребляемых в данном падеже, сохранились только према и спрема ʻпрема (к, по направлению), наспрам (напротив), насупрот (напротив), уочи
(накануне)ʼ. предлоги ка/к отсутствуют, однако есть новый предлог накуде.
Центральная часть данной работы – Общий падеж, представляет анализ де-
терминативных функций. диалектный материал распределен по семантическим
категориям, и каждая представляет особое целое; при этом самыми богатыми яв-
ляются две семантические категории – спациальность (пространственность) и тем-
поральность. общий падеж рассматривается как падеж в функции спациального,
темпорального, квалификативного, каузального, интенционального, кондициональ-
ного, концессивного, поссессивного и спецификативного детерминатора. для того
чтобы добиться предельной ясности, следует иметь в виду, что в рамках определен-
ных семантических категорий (поссессивных, спациальных, темпоральных и ква-
лификативных) встречаются, наряду с общим падежом, и редкие формы дательного
падежа.
Семантика представляет отправной пункт при изучении синтаксиса паде-
жей верхнепчинского говора. при исследовании данного говора применялась ак-
туальная методология синтаксических исследований, базировавшаяся на корпусе
современного сербского языка и древнесербских памятников. данный способ ис-
следования может обеспечить унифицированный подход ко всем сербским говорам
(в которых иногда отсутствуют одни и те же морфосинтаксические формы) при
изучении синтаксиса.",
publisher = "Београд : Српска академија наука и уметности, Београд : Институт за српски језик САНУ",
journal = "Српски дијалектолошки зборник",
title = "Синтакса падежа Горње Пчиње (oдредбене функције), Синтаксис падежей верхней пчини (горня пчиня) - детерминативные функции",
volume = "61",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_6133"
}
Јуришић, М.. (2014). Синтакса падежа Горње Пчиње (oдредбене функције). in Српски дијалектолошки зборник
Београд : Српска академија наука и уметности., 61.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_6133
Јуришић М. Синтакса падежа Горње Пчиње (oдредбене функције). in Српски дијалектолошки зборник. 2014;61.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_6133 .
Јуришић, Марина, "Синтакса падежа Горње Пчиње (oдредбене функције)" in Српски дијалектолошки зборник, 61 (2014),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_6133 .

Говор Горње Пчиње : гласови и облици

Јуришић, Марина

(Београд : Институт за српски језик САНУ, 2009)

TY - BOOK
AU - Јуришић, Марина
PY - 2009
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/1302
PB - Београд : Институт за српски језик САНУ
T1 - Говор Горње Пчиње : гласови и облици
T1 - The speech of Upper Pčinja: phonetics and morphology
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_1302
ER - 
@book{
author = "Јуришић, Марина",
year = "2009",
publisher = "Београд : Институт за српски језик САНУ",
title = "Говор Горње Пчиње : гласови и облици, The speech of Upper Pčinja: phonetics and morphology",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_1302"
}
Јуришић, М.. (2009). Говор Горње Пчиње : гласови и облици. 
Београд : Институт за српски језик САНУ..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_1302
Јуришић М. Говор Горње Пчиње : гласови и облици. 2009;.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_1302 .
Јуришић, Марина, "Говор Горње Пчиње : гласови и облици" (2009),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_1302 .

Неке акценатске занимљивости из пчињских села

Јуришић, Марина

(Београд : Институт за српски језик САНУ, 2007)

TY - CHAP
AU - Јуришић, Марина
PY - 2007
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/12777
AB - В данной работе автор обращает внимание на два интересных явления из сферы
акцента, связанных с первым лицом единственного числа настоящего времени в говоре
Враньской Пчини. Первое акцентное явление касается восточной части территории
Горня-Пчиня: когда ударение во всех лицах на ультиме, в первом лице ед. ч. архаическое
окончание -у будет безударным: тресу се, плешу, а когда та же самая форма будет
заменена парной формой с окончанием -м, место ударения будет совпадать с ударениями
с остальных лицах в парадигме: тресем се, плетем.

Вторая необычность связана со всей исследованной тарриторией: ударение в
префиксальных глаголах в первом лице ед. ч. настоящего времени стремиться к тому,
чтобы попасть на префикс, т.е. на первый слог, несмотря на то, что этим отступает от
общей тенденции, согласно которой место ударения должно быть уравновешено во всей
парадигме: иснечу, нацрйу. Причину наличия этих явлений автор видит в тенденции
избежать совпадения первого лица ед. ч. и третьего лица мн. ч. настоящего времени в момент языкового развития, когда третье лицо мн. ч. еще не усвоило окончание на -в, а
первое лицо ед. ч. все еще сохраняло древнее окончание -у, в ситуации, когда ликвидировано акцентное количество во всех положениях и когда начинает функционионировать только один (новый) экспираторный акцент.
AB - Дају се две необичне акценатске појаве везане за 1. лице једнине
презента у говору Горње Пчиње.
PB - Београд : Институт за српски језик САНУ
T2 - Шездесет година Института за српски језик САНУ : Зборник радова II
T1 - Неке акценатске занимљивости из пчињских села
T1 - Некоторые интересные явления в области акцента в пчиньских селах
SP - 87
EP - 95
DO - 978-86-82873-16-7
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12777
ER - 
@inbook{
author = "Јуришић, Марина",
year = "2007",
abstract = "В данной работе автор обращает внимание на два интересных явления из сферы
акцента, связанных с первым лицом единственного числа настоящего времени в говоре
Враньской Пчини. Первое акцентное явление касается восточной части территории
Горня-Пчиня: когда ударение во всех лицах на ультиме, в первом лице ед. ч. архаическое
окончание -у будет безударным: тресу се, плешу, а когда та же самая форма будет
заменена парной формой с окончанием -м, место ударения будет совпадать с ударениями
с остальных лицах в парадигме: тресем се, плетем.

Вторая необычность связана со всей исследованной тарриторией: ударение в
префиксальных глаголах в первом лице ед. ч. настоящего времени стремиться к тому,
чтобы попасть на префикс, т.е. на первый слог, несмотря на то, что этим отступает от
общей тенденции, согласно которой место ударения должно быть уравновешено во всей
парадигме: иснечу, нацрйу. Причину наличия этих явлений автор видит в тенденции
избежать совпадения первого лица ед. ч. и третьего лица мн. ч. настоящего времени в момент языкового развития, когда третье лицо мн. ч. еще не усвоило окончание на -в, а
первое лицо ед. ч. все еще сохраняло древнее окончание -у, в ситуации, когда ликвидировано акцентное количество во всех положениях и когда начинает функционионировать только один (новый) экспираторный акцент., Дају се две необичне акценатске појаве везане за 1. лице једнине
презента у говору Горње Пчиње.",
publisher = "Београд : Институт за српски језик САНУ",
journal = "Шездесет година Института за српски језик САНУ : Зборник радова II",
booktitle = "Неке акценатске занимљивости из пчињских села, Некоторые интересные явления в области акцента в пчиньских селах",
pages = "87-95",
doi = "978-86-82873-16-7",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12777"
}
Јуришић, М.. (2007). Неке акценатске занимљивости из пчињских села. in Шездесет година Института за српски језик САНУ : Зборник радова II
Београд : Институт за српски језик САНУ., 87-95.
https://doi.org/978-86-82873-16-7
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12777
Јуришић М. Неке акценатске занимљивости из пчињских села. in Шездесет година Института за српски језик САНУ : Зборник радова II. 2007;:87-95.
doi:978-86-82873-16-7
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12777 .
Јуришић, Марина, "Неке акценатске занимљивости из пчињских села" in Шездесет година Института за српски језик САНУ : Зборник радова II (2007):87-95,
https://doi.org/978-86-82873-16-7 .,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12777 .

О неким карактеристикама говора села Сејаце

Јуришић, Марина

(Ниш : Филозофски факултет, 2006)

TY - JOUR
AU - Јуришић, Марина
PY - 2006
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/10222
AB - Дају се неке од основних одлика говора села Сејаце, које се налази на тридесетак километара јужно од Врања и припада општини Бујановац.
AB - In this paper the author reports of some distinctive features of the
village of Sejace speech. The village is situated 30 km south of Vranje, in
the municipality of Bujanovac. The speech is of a kind that is
characteristic to Prizren-SouthMorava area, with an old accent system,
where the last open syllable accent shift took place (just like in the speech
of Vranje). The sound system matches the one of Vranje and the villages
of the western Pcinje area; personal pronoun system matches, too. Some
morphological features are: 1st person singular present ending in —u, 3rd
person plural present ending in -v using one form of active participle
ending in -le, for all three genders, 1st person plural aorist ending in —mo
(2nd person ending in -ste) and variant forms in the 1st person plural
imperfect (- šemo and smo) and 3™ person plural (—šev(u) and —su).
PB - Ниш : Филозофски факултет
T2 - Годишњак за српски језик и књижевност
T1 - О неким карактеристикама говора села Сејаце
T1 - On some Distinctive Characteristics of the Village of Sejace Speech
SP - 185
EP - 191
VL - 20
IS - 8
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10222
ER - 
@article{
author = "Јуришић, Марина",
year = "2006",
abstract = "Дају се неке од основних одлика говора села Сејаце, које се налази на тридесетак километара јужно од Врања и припада општини Бујановац., In this paper the author reports of some distinctive features of the
village of Sejace speech. The village is situated 30 km south of Vranje, in
the municipality of Bujanovac. The speech is of a kind that is
characteristic to Prizren-SouthMorava area, with an old accent system,
where the last open syllable accent shift took place (just like in the speech
of Vranje). The sound system matches the one of Vranje and the villages
of the western Pcinje area; personal pronoun system matches, too. Some
morphological features are: 1st person singular present ending in —u, 3rd
person plural present ending in -v using one form of active participle
ending in -le, for all three genders, 1st person plural aorist ending in —mo
(2nd person ending in -ste) and variant forms in the 1st person plural
imperfect (- šemo and smo) and 3™ person plural (—šev(u) and —su).",
publisher = "Ниш : Филозофски факултет",
journal = "Годишњак за српски језик и књижевност",
title = "О неким карактеристикама говора села Сејаце, On some Distinctive Characteristics of the Village of Sejace Speech",
pages = "185-191",
volume = "20",
number = "8",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10222"
}
Јуришић, М.. (2006). О неким карактеристикама говора села Сејаце. in Годишњак за српски језик и књижевност
Ниш : Филозофски факултет., 20(8), 185-191.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10222
Јуришић М. О неким карактеристикама говора села Сејаце. in Годишњак за српски језик и књижевност. 2006;20(8):185-191.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10222 .
Јуришић, Марина, "О неким карактеристикама говора села Сејаце" in Годишњак за српски језик и књижевност, 20, no. 8 (2006):185-191,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10222 .