Јакић Шимшић, Милена М.

Link to this page

Authority KeyName Variants
1cb26236-a3b3-4888-995f-f5fb47f3de78
 • Јакић Шимшић, Милена М. (1)
Projects

Author's Bibliography

Симетрија антонимске везе придева српског језика у тесту контролисаних асоцијација

Јакић Шимшић, Милена М.

(Београд : Институт за српски језик САНУ, 2021)

TY - JOUR
AU - Јакић Шимшић, Милена М.
PY - 2021
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/11851
AB - Предмет овог рада је симетрија антонимских парова у погледу јачине
везе, тј. да ли су чланови антонимског пара реципрочно повезани, и да ли
су повезани у истој мери у оба смера. Будући да многи речници антонимске
парове обрађују асиметрично, тј. да је релативно мали проценат антонима
упућен реципрочно, а истраживања нису сасвим једногласна око тога да ли
је семантичка веза међу речима симетрична, у раду се користи грађа од 394
антонимска пара из Асоцијативног речника придевских антонима и супротности српског језика. Њиховим поређењем показало се да се антонимски парови међусобно разликују у погледу симетрије, а најчешћи разлог изостанка симетрије јесте постојање алтернативних блискозначних антонимских
лексема у језичком систему. У неким случајевима један од алтернативних
антонима има шире значење или ширу колокацијску спојивост од другог,
док се у неким случајевима алтернативни антоними распоређују на различитим местима замишљене значењске скале. Знатно ређе до асиметрије долази услед релативно уједначене вероватноће значења придева, при чему се
датим значењима могу приписати различити несинонимни антоними. Аутор предлаже различите лексикографске поступке (нпр. позиција и редослед
приписаних антонима) при обради различитих типова антонимије.
AB - The subject of this paper is the symmetry of antonym pairs in terms of
associative relation, i.e. whether the members of the antonym pair are reciprocally
related, and whether they are related to the same extent in both directions. Since
many dictionaries present antonym pairs asymmetrically, i.e. relatively small percentage
of antonyms are reciprocally presented, and researchers are not entirely
unanimous about whether the semantic connection between words is symmetrical,
in this paper we analyse 394 antonym pairs from Associative Dictionary of Adjective
Antonyms and the Opposites of the Serbian Language. Their comparison
showed that antonym pairs differ from each other in terms of symmetry. The most
common reason for the lack of symmetry is the existence of alternative antonyms
for a lexeme, either mutually synonymous or of similar meaning (e.g. suv – mokar/
vlažan [dry – damp/wet]). Also, in some cases one of the antonymic alternatives
is of a broader meaning or a wider collocational compatibility than the other (e.g.
dobar – loš/zao [good – bad/evil]), while in other cases the alternative antonyms
are arranged in different places of the imagined meaning scale (vreo – hladan/leden
[hot – cold/icy]; budući – prošli/sadašnji [future – past/present]). Much less often,
asymmetry occurs due to the relatively similar probability of the meaning of adjectives,
where different nonsynonymous antonyms can be attributed to the given
meanings (redak – gust/čest [rare – dense/common]). The author proposes different
lexicographic procedures (i.e. the positions and order of ascribed antonyms) in dealing
with different cases of antonymy.
PB - Београд : Институт за српски језик САНУ
T2 - Наш језик
T1 - Симетрија антонимске везе придева српског језика у тесту контролисаних асоцијација
T1 - Symmetry of Adjective Antonyms of the Serbian Language in Controlled Associations Test
SP - 45
EP - 61
VL - 52
IS - 1
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11851
ER - 
@article{
author = "Јакић Шимшић, Милена М.",
year = "2021",
abstract = "Предмет овог рада је симетрија антонимских парова у погледу јачине
везе, тј. да ли су чланови антонимског пара реципрочно повезани, и да ли
су повезани у истој мери у оба смера. Будући да многи речници антонимске
парове обрађују асиметрично, тј. да је релативно мали проценат антонима
упућен реципрочно, а истраживања нису сасвим једногласна око тога да ли
је семантичка веза међу речима симетрична, у раду се користи грађа од 394
антонимска пара из Асоцијативног речника придевских антонима и супротности српског језика. Њиховим поређењем показало се да се антонимски парови међусобно разликују у погледу симетрије, а најчешћи разлог изостанка симетрије јесте постојање алтернативних блискозначних антонимских
лексема у језичком систему. У неким случајевима један од алтернативних
антонима има шире значење или ширу колокацијску спојивост од другог,
док се у неким случајевима алтернативни антоними распоређују на различитим местима замишљене значењске скале. Знатно ређе до асиметрије долази услед релативно уједначене вероватноће значења придева, при чему се
датим значењима могу приписати различити несинонимни антоними. Аутор предлаже различите лексикографске поступке (нпр. позиција и редослед
приписаних антонима) при обради различитих типова антонимије., The subject of this paper is the symmetry of antonym pairs in terms of
associative relation, i.e. whether the members of the antonym pair are reciprocally
related, and whether they are related to the same extent in both directions. Since
many dictionaries present antonym pairs asymmetrically, i.e. relatively small percentage
of antonyms are reciprocally presented, and researchers are not entirely
unanimous about whether the semantic connection between words is symmetrical,
in this paper we analyse 394 antonym pairs from Associative Dictionary of Adjective
Antonyms and the Opposites of the Serbian Language. Their comparison
showed that antonym pairs differ from each other in terms of symmetry. The most
common reason for the lack of symmetry is the existence of alternative antonyms
for a lexeme, either mutually synonymous or of similar meaning (e.g. suv – mokar/
vlažan [dry – damp/wet]). Also, in some cases one of the antonymic alternatives
is of a broader meaning or a wider collocational compatibility than the other (e.g.
dobar – loš/zao [good – bad/evil]), while in other cases the alternative antonyms
are arranged in different places of the imagined meaning scale (vreo – hladan/leden
[hot – cold/icy]; budući – prošli/sadašnji [future – past/present]). Much less often,
asymmetry occurs due to the relatively similar probability of the meaning of adjectives,
where different nonsynonymous antonyms can be attributed to the given
meanings (redak – gust/čest [rare – dense/common]). The author proposes different
lexicographic procedures (i.e. the positions and order of ascribed antonyms) in dealing
with different cases of antonymy.",
publisher = "Београд : Институт за српски језик САНУ",
journal = "Наш језик",
title = "Симетрија антонимске везе придева српског језика у тесту контролисаних асоцијација, Symmetry of Adjective Antonyms of the Serbian Language in Controlled Associations Test",
pages = "45-61",
volume = "52",
number = "1",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11851"
}
Јакић Шимшић, М. М.. (2021). Симетрија антонимске везе придева српског језика у тесту контролисаних асоцијација. in Наш језик
Београд : Институт за српски језик САНУ., 52(1), 45-61.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11851
Јакић Шимшић ММ. Симетрија антонимске везе придева српског језика у тесту контролисаних асоцијација. in Наш језик. 2021;52(1):45-61.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11851 .
Јакић Шимшић, Милена М., "Симетрија антонимске везе придева српског језика у тесту контролисаних асоцијација" in Наш језик, 52, no. 1 (2021):45-61,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11851 .