Јовановић, Верица

Link to this page

Authority KeyName Variants
267def38-584d-47d1-afdc-841c88a8fcf3
 • Јовановић, Верица (2)
Projects
No records found.

Author's Bibliography

Превенција у функцији заштите здравља у Републици Србији : [представљање књиге на Трибини Библиотеке САНУ, Београд, 21. мај 2019.]

Ракић, Љубиша; Џодић, Радан; Пекмезовић, Татјана; Јовановић, Верица; Вуксановић, Миро

(Београд : Српска академија наука и уметности, 2020)

TY - GEN
AU - Ракић, Љубиша
AU - Џодић, Радан
AU - Пекмезовић, Татјана
AU - Јовановић, Верица
AU - Вуксановић, Миро
PY - 2020
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/10817
AB - Превенција у функцији заштите здравља у Републици Србији / уредник Љубиша Ракић. – Београд : САНУ, 2019. Говорили: академик Љубиша Ракић, проф. др Радан Џодић, проф. др Татјана Пекмезовић, доц. др Верица Јовановић. У Београду, уторак 21. мај 2019. у 13 часова.
PB - Београд : Српска академија наука и уметности
T2 - Трибина Библиотеке САНУ
T1 - Превенција у функцији заштите здравља у Републици Србији : [представљање књиге на Трибини Библиотеке САНУ, Београд, 21. мај 2019.]
SP - 103
EP - 106
VL - 8
IS - 8
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10817
ER - 
@misc{
author = "Ракић, Љубиша and Џодић, Радан and Пекмезовић, Татјана and Јовановић, Верица and Вуксановић, Миро",
year = "2020",
abstract = "Превенција у функцији заштите здравља у Републици Србији / уредник Љубиша Ракић. – Београд : САНУ, 2019. Говорили: академик Љубиша Ракић, проф. др Радан Џодић, проф. др Татјана Пекмезовић, доц. др Верица Јовановић. У Београду, уторак 21. мај 2019. у 13 часова.",
publisher = "Београд : Српска академија наука и уметности",
journal = "Трибина Библиотеке САНУ",
title = "Превенција у функцији заштите здравља у Републици Србији : [представљање књиге на Трибини Библиотеке САНУ, Београд, 21. мај 2019.]",
pages = "103-106",
volume = "8",
number = "8",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10817"
}
Ракић, Љ., Џодић, Р., Пекмезовић, Т., Јовановић, В.,& Вуксановић, М.. (2020). Превенција у функцији заштите здравља у Републици Србији : [представљање књиге на Трибини Библиотеке САНУ, Београд, 21. мај 2019.]. in Трибина Библиотеке САНУ
Београд : Српска академија наука и уметности., 8(8), 103-106.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10817
Ракић Љ, Џодић Р, Пекмезовић Т, Јовановић В, Вуксановић М. Превенција у функцији заштите здравља у Републици Србији : [представљање књиге на Трибини Библиотеке САНУ, Београд, 21. мај 2019.]. in Трибина Библиотеке САНУ. 2020;8(8):103-106.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10817 .
Ракић, Љубиша, Џодић, Радан, Пекмезовић, Татјана, Јовановић, Верица, Вуксановић, Миро, "Превенција у функцији заштите здравља у Републици Србији : [представљање књиге на Трибини Библиотеке САНУ, Београд, 21. мај 2019.]" in Трибина Библиотеке САНУ, 8, no. 8 (2020):103-106,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10817 .

Превентивне активности у систему здравствене заштите у Републици Србији

Јовановић, Верица

(Београд : Српска академија наука и уметности, 2019)

TY - JOUR
AU - Јовановић, Верица
PY - 2019
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/10424
AB - Здравствена заштита подразумева спровођење мера
за очување и унапређење здравља грађана, спречавање, сузбијање и рано
откривање болести, повреда и других поремећаја здравља и благовремено и
ефикасно лечење и рехабилитацију.
Према англосаксонским ауторима превенција се дефинише као скуп мера
на три нивоа: примарна превенција – примењује се пре настанка болести, као
унапређење и очување здравља, сузбијање и спречавање болести; секундарна
превенција – рано откривање и благовремено лечење и терцијeрна превенција
– подразумева рехабилитацију. Превентивни програми у Републици Србији из
године у годину обогаћени су различитим садржајима у складу са издвојеним
приоритетним потребама становништва. Министарство здравља, кроз рад
сектора за јавно здравље Министарства здравља одобрава примену програма
на националном нивоу и прописује обавезу праћења реализације истих, као
и остварења постављених програмских циљева. Програмске активности се
финансирају из буџетских средстава Републике Србије. Превентивне активности у систему здравствене заштите у Републици Србији регулише примарна
регулатива – кључни закони, Закон о здравственој заштити, Закон о здравственом осигурању, Закон о јавном здрављу, Закон о заштити становништва
од заразних болести и други, као и бројни подзаконски акти. У обезбеђивању
и спровођењу здравствене заштите у Републици учествују грађани, породица,
послодавци, образовне и друге установе, хуманитарне, верске, спортске и друге
организације, удружења, здравствена служба, организација за здравствено
осигурање, као и општине, градови, аутономне покрајине и Република, представници медија уз мултисекторски и интердисциплинарни приступ.
Групе превентивних активности у систему здравствене заштите Репу-
блике Србије уобличене су у програмима од општег интереса и спроводи их
и/или њима координира мрежа института/завода за јавно здравље. Институт
за јавно здраве Србије „Др Милан Јовановић Батут“ и мрежа института и
завода за јавно здравље има за циљ да планира, спроводи, прати и евалуира
активности јавног здравља, координира, усклађује и стручно повезује рад
учесника у систему јавног здравља.
AB - Health care implies the implementation of measures for the preservation and
improvement of the health of citizens, prevention, suppression and early detection
of diseases, injuries and other health disorders and timely and eff ective treatment
and rehabilitation.
According to Anglo-Saxon authors, prevention is defi ned as a set of measures
consisting of three levels: Primary prevention – applied before the onset of the
disease, and includes promotion and preservation of health, suppression and
prevention of disease; Secondary prevention – early detection and timely treatment,
and Tertiary prevention which implies rehabilitation.
Preventive activities in the health care system in the Republic of Serbia are
regulated by the primary legislation - key laws, the Health Care Law, the Health
Insurance Law, the Public Health Law, the Law on the Protection of Population
from Communicable Diseases and others, as well as numerous by-laws.
Citizens, families, employers, educational and other institutions, humanitarian,
religious, sports and other organizations, associations, health services, health
insurance organizations, as well as municipalities, cities, autonomous provinces
and the Republic, as well as the media representatives with multi sectoral and
interdisciplinary approach, participate in the provision and implementation of
health care in the Republic.
Groups of preventive activities in the health care system of the Republic
of Serbia are shaped in programs of general interest and implemented and / or
coordinated by a network of institutes / public health institutes. Th e aim and goal of
the Institute of Public Health of Serbia “Dr. Milan Jovanović Batut” and the network
of public health institutes, is to plan, implement, monitor and evaluate public health
activities, coordinate, harmonize and expertly link the work of participants in the
public health system.
Th e implementation of preventive activities aims at preserving and improving
health, discovering and suppressing the risk factors for the emergence of diseases,
acquiring knowledge and habits of a healthy lifestyle; prevention, suppression
and early detection of diseases; timely diagnosis, timely treatment, rehabilitation
of the sick and injured; information that the population or an individual needs
for responsible behavior and for the exercise of the right to health, continuous
education of personnel. 
Health care represents an organized and comprehensive activity of society with
the basic goal of achieving the highest level of the population’s health preservation,
and the society as a whole.
Preventive programs in the Republic of Serbia from year to year are enriched
with diff erent contents in accordance with the priority needs of the population.
Th e Ministry of Health, through the work of the public health sector of the
Ministry of Health, approves the application of the program at the national level
and prescribes the obligation to monitor the realization of the same, as well as the
realization of the assigned program goals. Program activities are fi nanced from the
budget funds of the Republic of Serbia.
Evaluation of implemented programs is a prerequisite for defi ning modifi cation
or program innovation, discontinuing ineff ective and introducing new ones, in
accordance with the needs of society and public health priorities.
PB - Београд : Српска академија наука и уметности
T2 - Превенција у функцији заштите здравља у Републици Србији / Prevention in the function of health promotion in Republic of Serbia
T1 - Превентивне активности у систему здравствене заштите у Републици Србији
T1 - Preventive activities in the system of health protection in Republic of Serbia
SP - 25
EP - 35
IS - 2
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10424
ER - 
@article{
author = "Јовановић, Верица",
year = "2019",
abstract = "Здравствена заштита подразумева спровођење мера
за очување и унапређење здравља грађана, спречавање, сузбијање и рано
откривање болести, повреда и других поремећаја здравља и благовремено и
ефикасно лечење и рехабилитацију.
Према англосаксонским ауторима превенција се дефинише као скуп мера
на три нивоа: примарна превенција – примењује се пре настанка болести, као
унапређење и очување здравља, сузбијање и спречавање болести; секундарна
превенција – рано откривање и благовремено лечење и терцијeрна превенција
– подразумева рехабилитацију. Превентивни програми у Републици Србији из
године у годину обогаћени су различитим садржајима у складу са издвојеним
приоритетним потребама становништва. Министарство здравља, кроз рад
сектора за јавно здравље Министарства здравља одобрава примену програма
на националном нивоу и прописује обавезу праћења реализације истих, као
и остварења постављених програмских циљева. Програмске активности се
финансирају из буџетских средстава Републике Србије. Превентивне активности у систему здравствене заштите у Републици Србији регулише примарна
регулатива – кључни закони, Закон о здравственој заштити, Закон о здравственом осигурању, Закон о јавном здрављу, Закон о заштити становништва
од заразних болести и други, као и бројни подзаконски акти. У обезбеђивању
и спровођењу здравствене заштите у Републици учествују грађани, породица,
послодавци, образовне и друге установе, хуманитарне, верске, спортске и друге
организације, удружења, здравствена служба, организација за здравствено
осигурање, као и општине, градови, аутономне покрајине и Република, представници медија уз мултисекторски и интердисциплинарни приступ.
Групе превентивних активности у систему здравствене заштите Репу-
блике Србије уобличене су у програмима од општег интереса и спроводи их
и/или њима координира мрежа института/завода за јавно здравље. Институт
за јавно здраве Србије „Др Милан Јовановић Батут“ и мрежа института и
завода за јавно здравље има за циљ да планира, спроводи, прати и евалуира
активности јавног здравља, координира, усклађује и стручно повезује рад
учесника у систему јавног здравља., Health care implies the implementation of measures for the preservation and
improvement of the health of citizens, prevention, suppression and early detection
of diseases, injuries and other health disorders and timely and eff ective treatment
and rehabilitation.
According to Anglo-Saxon authors, prevention is defi ned as a set of measures
consisting of three levels: Primary prevention – applied before the onset of the
disease, and includes promotion and preservation of health, suppression and
prevention of disease; Secondary prevention – early detection and timely treatment,
and Tertiary prevention which implies rehabilitation.
Preventive activities in the health care system in the Republic of Serbia are
regulated by the primary legislation - key laws, the Health Care Law, the Health
Insurance Law, the Public Health Law, the Law on the Protection of Population
from Communicable Diseases and others, as well as numerous by-laws.
Citizens, families, employers, educational and other institutions, humanitarian,
religious, sports and other organizations, associations, health services, health
insurance organizations, as well as municipalities, cities, autonomous provinces
and the Republic, as well as the media representatives with multi sectoral and
interdisciplinary approach, participate in the provision and implementation of
health care in the Republic.
Groups of preventive activities in the health care system of the Republic
of Serbia are shaped in programs of general interest and implemented and / or
coordinated by a network of institutes / public health institutes. Th e aim and goal of
the Institute of Public Health of Serbia “Dr. Milan Jovanović Batut” and the network
of public health institutes, is to plan, implement, monitor and evaluate public health
activities, coordinate, harmonize and expertly link the work of participants in the
public health system.
Th e implementation of preventive activities aims at preserving and improving
health, discovering and suppressing the risk factors for the emergence of diseases,
acquiring knowledge and habits of a healthy lifestyle; prevention, suppression
and early detection of diseases; timely diagnosis, timely treatment, rehabilitation
of the sick and injured; information that the population or an individual needs
for responsible behavior and for the exercise of the right to health, continuous
education of personnel. 
Health care represents an organized and comprehensive activity of society with
the basic goal of achieving the highest level of the population’s health preservation,
and the society as a whole.
Preventive programs in the Republic of Serbia from year to year are enriched
with diff erent contents in accordance with the priority needs of the population.
Th e Ministry of Health, through the work of the public health sector of the
Ministry of Health, approves the application of the program at the national level
and prescribes the obligation to monitor the realization of the same, as well as the
realization of the assigned program goals. Program activities are fi nanced from the
budget funds of the Republic of Serbia.
Evaluation of implemented programs is a prerequisite for defi ning modifi cation
or program innovation, discontinuing ineff ective and introducing new ones, in
accordance with the needs of society and public health priorities.",
publisher = "Београд : Српска академија наука и уметности",
journal = "Превенција у функцији заштите здравља у Републици Србији / Prevention in the function of health promotion in Republic of Serbia",
title = "Превентивне активности у систему здравствене заштите у Републици Србији, Preventive activities in the system of health protection in Republic of Serbia",
pages = "25-35",
number = "2",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10424"
}
Јовановић, В.. (2019). Превентивне активности у систему здравствене заштите у Републици Србији. in Превенција у функцији заштите здравља у Републици Србији / Prevention in the function of health promotion in Republic of Serbia
Београд : Српска академија наука и уметности.(2), 25-35.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10424
Јовановић В. Превентивне активности у систему здравствене заштите у Републици Србији. in Превенција у функцији заштите здравља у Републици Србији / Prevention in the function of health promotion in Republic of Serbia. 2019;(2):25-35.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10424 .
Јовановић, Верица, "Превентивне активности у систему здравствене заштите у Републици Србији" in Превенција у функцији заштите здравља у Републици Србији / Prevention in the function of health promotion in Republic of Serbia, no. 2 (2019):25-35,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10424 .