Тодоровић, Ивица

Link to this page

Authority KeyName Variants
48371063-6451-45a7-b0d9-1509b3a1a8f2
 • Тодоровић, Ивица (18)
 • Тодоровић, Ивица Р. (3)
 • Todorović, Ivica (1)

Author's Bibliography

Путокази за реконструкцију древних идејних и идентитетских матрица (или – етнолошко-мултидисциплинарни поглед на различите културно-религијске, етногенетске и друге аспекте српско-словенске цивилизације у прошлости)

Тодоровић, Ивица Р.

(Сврљиг : Центар за туризам, културу и спорт, 2020)

TY - CHAP
AU - Тодоровић, Ивица Р.
PY - 2020
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/10780
AB - На овом месту скрећемо пажњу на поједине, посебно илустративне и важне
елементе, тј. појавне облике словенске и српске културе, превасходно у претхришћанско
време, почев од древних идејних матрица које су имале изузетну улогу у формирању народне самосвести и погледа на свет. Нагласак је стављен на сагледавање сложености и развијености
словенских и српских културно-религијских образаца у прошлости, као и на доказе о значају
одговарајуће цивилизације. С тим у вези, осврћемо се на различите, мултидисциплинарно
уобличене, истраживачке димензије и примере који упућују на могућности непосредног
трагања за важним сведочанствима (пра)словенске прошлости. Пре свега, реч је о
путоказима за реконструкцију темељних образаца древних идејних система присутних и
у самој основи српске народне традиције, али често и у коренима ширих цивилизацијских
размера. У дотичном смислу, вишеструко указујемо и на извесне, са становишта нашег
приступа изузетно битне, етногенетске (и њима сродне) чињенице које се тичу српско-
словенског и индоевропског контекста.
AB - At this point, we draw attention to some especially illustrative and important elements,
ie. emerging forms of Slavic and Serbian culture, primarily in the pre-Christian times, starting
with ancient ideological matrices that played an exceptional role in the formation of people’s
self-awareness and worldview. Emphasis is placed on perceiving the complexity and development
of Slavic and Serbian cultural and religious patterns in the past, as well as on evidence on the
importance of appropriate civilization. In this regard, we look at different, multidisciplinary, research
dimensions and examples that point to the possibility of direct search for important testimonies of
the (proto) Slavic past. First of all, these are signposts for the reconstruction of the basic patterns
of ancient ideological systems present in the very basis of Serbian folk tradition, but often also in
the roots of wider civilizational dimensions. In that sense, we repeatedly point out certain, from the
point of view of our approach, extremely important, ethnogenetic (and related) facts concerning the
Serbian-Slavic and Indo-European context.
PB - Сврљиг : Центар за туризам, културу и спорт
T2 - Етно-културолошки зборник за проучавање културе источне Србије и суседних области : источна Србија и важна питања из српске прошлости и савремености : етнологија, археологија и сродне науке / Ethno-Cultural Annals for the study of the culture of eastern Serbia and the adjacent areas : еastern Serbia and essential questions from Serbian past and present
T1 - Путокази за реконструкцију древних идејних и идентитетских матрица (или – етнолошко-мултидисциплинарни поглед на различите културно-религијске, етногенетске и друге аспекте српско-словенске цивилизације у прошлости)
T1 - Signposts for the reconstruction of ancient ideological and identity matrices (or - ethnological-multidisciplinary view of various cultural-religious, ethnogenetic and other aspects of Serbian-Slavic civilization in the past)
SP - 153
EP - 182
VL - 23
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10780
ER - 
@inbook{
author = "Тодоровић, Ивица Р.",
year = "2020",
abstract = "На овом месту скрећемо пажњу на поједине, посебно илустративне и важне
елементе, тј. појавне облике словенске и српске културе, превасходно у претхришћанско
време, почев од древних идејних матрица које су имале изузетну улогу у формирању народне самосвести и погледа на свет. Нагласак је стављен на сагледавање сложености и развијености
словенских и српских културно-религијских образаца у прошлости, као и на доказе о значају
одговарајуће цивилизације. С тим у вези, осврћемо се на различите, мултидисциплинарно
уобличене, истраживачке димензије и примере који упућују на могућности непосредног
трагања за важним сведочанствима (пра)словенске прошлости. Пре свега, реч је о
путоказима за реконструкцију темељних образаца древних идејних система присутних и
у самој основи српске народне традиције, али често и у коренима ширих цивилизацијских
размера. У дотичном смислу, вишеструко указујемо и на извесне, са становишта нашег
приступа изузетно битне, етногенетске (и њима сродне) чињенице које се тичу српско-
словенског и индоевропског контекста., At this point, we draw attention to some especially illustrative and important elements,
ie. emerging forms of Slavic and Serbian culture, primarily in the pre-Christian times, starting
with ancient ideological matrices that played an exceptional role in the formation of people’s
self-awareness and worldview. Emphasis is placed on perceiving the complexity and development
of Slavic and Serbian cultural and religious patterns in the past, as well as on evidence on the
importance of appropriate civilization. In this regard, we look at different, multidisciplinary, research
dimensions and examples that point to the possibility of direct search for important testimonies of
the (proto) Slavic past. First of all, these are signposts for the reconstruction of the basic patterns
of ancient ideological systems present in the very basis of Serbian folk tradition, but often also in
the roots of wider civilizational dimensions. In that sense, we repeatedly point out certain, from the
point of view of our approach, extremely important, ethnogenetic (and related) facts concerning the
Serbian-Slavic and Indo-European context.",
publisher = "Сврљиг : Центар за туризам, културу и спорт",
journal = "Етно-културолошки зборник за проучавање културе источне Србије и суседних области : источна Србија и важна питања из српске прошлости и савремености : етнологија, археологија и сродне науке / Ethno-Cultural Annals for the study of the culture of eastern Serbia and the adjacent areas : еastern Serbia and essential questions from Serbian past and present",
booktitle = "Путокази за реконструкцију древних идејних и идентитетских матрица (или – етнолошко-мултидисциплинарни поглед на различите културно-религијске, етногенетске и друге аспекте српско-словенске цивилизације у прошлости), Signposts for the reconstruction of ancient ideological and identity matrices (or - ethnological-multidisciplinary view of various cultural-religious, ethnogenetic and other aspects of Serbian-Slavic civilization in the past)",
pages = "153-182",
volume = "23",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10780"
}
Тодоровић, И. Р.. (2020). Путокази за реконструкцију древних идејних и идентитетских матрица (или – етнолошко-мултидисциплинарни поглед на различите културно-религијске, етногенетске и друге аспекте српско-словенске цивилизације у прошлости). in Етно-културолошки зборник за проучавање културе источне Србије и суседних области : источна Србија и важна питања из српске прошлости и савремености : етнологија, археологија и сродне науке / Ethno-Cultural Annals for the study of the culture of eastern Serbia and the adjacent areas : еastern Serbia and essential questions from Serbian past and present
Сврљиг : Центар за туризам, културу и спорт., 23, 153-182.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10780
Тодоровић ИР. Путокази за реконструкцију древних идејних и идентитетских матрица (или – етнолошко-мултидисциплинарни поглед на различите културно-религијске, етногенетске и друге аспекте српско-словенске цивилизације у прошлости). in Етно-културолошки зборник за проучавање културе источне Србије и суседних области : источна Србија и важна питања из српске прошлости и савремености : етнологија, археологија и сродне науке / Ethno-Cultural Annals for the study of the culture of eastern Serbia and the adjacent areas : еastern Serbia and essential questions from Serbian past and present. 2020;23:153-182.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10780 .
Тодоровић, Ивица Р., "Путокази за реконструкцију древних идејних и идентитетских матрица (или – етнолошко-мултидисциплинарни поглед на различите културно-религијске, етногенетске и друге аспекте српско-словенске цивилизације у прошлости)" in Етно-културолошки зборник за проучавање културе источне Србије и суседних области : источна Србија и важна питања из српске прошлости и савремености : етнологија, археологија и сродне науке / Ethno-Cultural Annals for the study of the culture of eastern Serbia and the adjacent areas : еastern Serbia and essential questions from Serbian past and present, 23 (2020):153-182,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10780 .

Осврт на феномен антисрбизма и неке његове последице – важност, глобална раширеност и опасност, контролисање прошлости

Тодоровић, Ивица

(Крушевац : Историјски архив “Крушевац”, 2020)

TY - CHAP
AU - Тодоровић, Ивица
PY - 2020
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/10782
AB - Истраживање феномена антисрбизма
од посебне је важности и научног приоритета, јер су његове последице бројне и фаталне, док он и даље представља свеприсутну
(„практичну“ и „теоријску“) реалност, односно – изузетну, још увек прећуткивану и
тешко сагледиву опасност глобалних размера. Независно од његове крајње, очигледне
нехуманости и неетичности, али и вишеструких непосредних геноцидних последица,
неометано одвијање процеса ширења анти-
србизма – осим стварања огромних физичких / материјалних, културних и духовних
губитака – одлучујуће и директно утиче на
нарушавање опште светске (геополитичке
итд.) равнотеже, као што су јасно показали
и догађаји током читавог XX века. Међутим,
ове чињенице се у јавности најчешће игноришу, а посебно забрињавајући је тренд настављања постојаног спровођења (антисрпски усмереног) етничког инжењеринга, уз
различите праксе у циљу сужавања српског етничког простора и умањивања броја
припадника тог народа. У складу с поменутим околностима, нагласак у тексту стављен
је на указивање на више димензија антисрбизма, почев од повезаности антисрбизма и
геноцида, па све до светског (али и „регионалног“) значаја разматраног феномена, уз
истицање појединих, посебно упућујућих и
незаобилазних чињеница. Осим тога, у другом делу рада, посебна пажња посвећена је и
усмераваним процесима систематског „контролисања српске прошлости“, у смислу једног од утицајних и раширених манифестних облика антисрбизма, како некада тако и
данас. Овом аспекту антисрбизма до сада је
посвећивана изузетно мала, практично незнатна пажња, тако да му је овде свесно придат одговарајући значај и простор.
AB - Research into the phenomenon of anti-Serbism is of special importance and scientific priority,
because its consequences are numerous and fatal, while it still represents the ubiquitous («practical»
and «theoretical») reality, ie - an exceptional, still silent and difficult to perceive danger of global
proportions. Regardless of its extreme, obvious inhumanity and unethical but also multiple
immediate genocidal consequences, the unhindered process of spreading anti-Serbism - apart
from creating huge physical / material, cultural and spiritual losses - decisively and directly affects
the general world (geopolitical, etc.) balance, as events throughout the twentieth century clearly
showned. However, these facts are usually ignored by the public, and the trend of continuing the
constant implementation of (anti-Serbian) ethnic engineering is especially worrying, with various
practices aimed at narrowing the Serbian ethnic space and reducing the number of members of that
nation. In accordance with the mentioned circumstances, the emphasis in the text is on pointing
out several dimensions of anti-Serbism, starting from the connection between anti-Serbism and
genocide, all the way to the global (but also «regional») significance of the considered phenomenon,
emphasizing certain, particularly instructive and unavoidable facts. In addition, in the second part
of the paper, special attention is paid to the directed processes of systematic «control of the Serbian
past», in the sense of one of influential and widespread manifestations of anti-Serbism, both then
and today. So far, extremely small, practically insignificant attention has been paid to this aspect
of anti-Serbism, so that it has been consciously given appropriate importance and space here.
PB - Крушевац : Историјски архив “Крушевац”
PB - Својново : Удружење за културу и уметност Логос
T2 - Јухорска чтенија : звезде над Јухором : тематски зборник / Juhor readings : stars above Juhor : thematic collection of papers
T1 - Осврт на феномен антисрбизма и неке његове последице – важност, глобална раширеност и опасност, контролисање прошлости
T1 - A review of the phenomenon of anti-Serbism and some of its consequences - importance, global spread and danger, controlling the past
SP - 141
EP - 170
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10782
ER - 
@inbook{
author = "Тодоровић, Ивица",
year = "2020",
abstract = "Истраживање феномена антисрбизма
од посебне је важности и научног приоритета, јер су његове последице бројне и фаталне, док он и даље представља свеприсутну
(„практичну“ и „теоријску“) реалност, односно – изузетну, још увек прећуткивану и
тешко сагледиву опасност глобалних размера. Независно од његове крајње, очигледне
нехуманости и неетичности, али и вишеструких непосредних геноцидних последица,
неометано одвијање процеса ширења анти-
србизма – осим стварања огромних физичких / материјалних, културних и духовних
губитака – одлучујуће и директно утиче на
нарушавање опште светске (геополитичке
итд.) равнотеже, као што су јасно показали
и догађаји током читавог XX века. Међутим,
ове чињенице се у јавности најчешће игноришу, а посебно забрињавајући је тренд настављања постојаног спровођења (антисрпски усмереног) етничког инжењеринга, уз
различите праксе у циљу сужавања српског етничког простора и умањивања броја
припадника тог народа. У складу с поменутим околностима, нагласак у тексту стављен
је на указивање на више димензија антисрбизма, почев од повезаности антисрбизма и
геноцида, па све до светског (али и „регионалног“) значаја разматраног феномена, уз
истицање појединих, посебно упућујућих и
незаобилазних чињеница. Осим тога, у другом делу рада, посебна пажња посвећена је и
усмераваним процесима систематског „контролисања српске прошлости“, у смислу једног од утицајних и раширених манифестних облика антисрбизма, како некада тако и
данас. Овом аспекту антисрбизма до сада је
посвећивана изузетно мала, практично незнатна пажња, тако да му је овде свесно придат одговарајући значај и простор., Research into the phenomenon of anti-Serbism is of special importance and scientific priority,
because its consequences are numerous and fatal, while it still represents the ubiquitous («practical»
and «theoretical») reality, ie - an exceptional, still silent and difficult to perceive danger of global
proportions. Regardless of its extreme, obvious inhumanity and unethical but also multiple
immediate genocidal consequences, the unhindered process of spreading anti-Serbism - apart
from creating huge physical / material, cultural and spiritual losses - decisively and directly affects
the general world (geopolitical, etc.) balance, as events throughout the twentieth century clearly
showned. However, these facts are usually ignored by the public, and the trend of continuing the
constant implementation of (anti-Serbian) ethnic engineering is especially worrying, with various
practices aimed at narrowing the Serbian ethnic space and reducing the number of members of that
nation. In accordance with the mentioned circumstances, the emphasis in the text is on pointing
out several dimensions of anti-Serbism, starting from the connection between anti-Serbism and
genocide, all the way to the global (but also «regional») significance of the considered phenomenon,
emphasizing certain, particularly instructive and unavoidable facts. In addition, in the second part
of the paper, special attention is paid to the directed processes of systematic «control of the Serbian
past», in the sense of one of influential and widespread manifestations of anti-Serbism, both then
and today. So far, extremely small, practically insignificant attention has been paid to this aspect
of anti-Serbism, so that it has been consciously given appropriate importance and space here.",
publisher = "Крушевац : Историјски архив “Крушевац”, Својново : Удружење за културу и уметност Логос",
journal = "Јухорска чтенија : звезде над Јухором : тематски зборник / Juhor readings : stars above Juhor : thematic collection of papers",
booktitle = "Осврт на феномен антисрбизма и неке његове последице – важност, глобална раширеност и опасност, контролисање прошлости, A review of the phenomenon of anti-Serbism and some of its consequences - importance, global spread and danger, controlling the past",
pages = "141-170",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10782"
}
Тодоровић, И.. (2020). Осврт на феномен антисрбизма и неке његове последице – важност, глобална раширеност и опасност, контролисање прошлости. in Јухорска чтенија : звезде над Јухором : тематски зборник / Juhor readings : stars above Juhor : thematic collection of papers
Крушевац : Историјски архив “Крушевац”., 141-170.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10782
Тодоровић И. Осврт на феномен антисрбизма и неке његове последице – важност, глобална раширеност и опасност, контролисање прошлости. in Јухорска чтенија : звезде над Јухором : тематски зборник / Juhor readings : stars above Juhor : thematic collection of papers. 2020;:141-170.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10782 .
Тодоровић, Ивица, "Осврт на феномен антисрбизма и неке његове последице – важност, глобална раширеност и опасност, контролисање прошлости" in Јухорска чтенија : звезде над Јухором : тематски зборник / Juhor readings : stars above Juhor : thematic collection of papers (2020):141-170,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10782 .

Ђорђина Трубарац Матић, У јеленовом колу – мотив јелена у српској обредној лирици

Тодоровић, Ивица

(Сврљиг : Центар за туризам, културу и спорт, 2020)

TY - GEN
AU - Тодоровић, Ивица
PY - 2020
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/10781
AB - Настала као резултат вишегодишњег прикупљања и истраживања веома исцрпне грађе, књига „У јеленовом колу – мотив јелена у српској обредној лирици“ др
Ђорђине Трубарац Матић представља сасвим оригиналан научни подухват, јер су у њој
показане могућности квалитетног мултидисциплинарног приступа, чије вредности –
уз познавање и коришћење литературе са различитих подручја и истанчан методолошки приступ – у потпуности долазе до изражаја.
PB - Сврљиг : Центар за туризам, културу и спорт
T2 - Етно-културолошки зборник за проучавање културе источне Србије и суседних области : источна Србија и важна питања из српске прошлости и савремености : етнологија, археологија и сродне науке
T1 - Ђорђина Трубарац Матић, У јеленовом колу – мотив јелена у српској обредној лирици
SP - 229
EP - 230
VL - 23
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10781
ER - 
@misc{
author = "Тодоровић, Ивица",
year = "2020",
abstract = "Настала као резултат вишегодишњег прикупљања и истраживања веома исцрпне грађе, књига „У јеленовом колу – мотив јелена у српској обредној лирици“ др
Ђорђине Трубарац Матић представља сасвим оригиналан научни подухват, јер су у њој
показане могућности квалитетног мултидисциплинарног приступа, чије вредности –
уз познавање и коришћење литературе са различитих подручја и истанчан методолошки приступ – у потпуности долазе до изражаја.",
publisher = "Сврљиг : Центар за туризам, културу и спорт",
journal = "Етно-културолошки зборник за проучавање културе источне Србије и суседних области : источна Србија и важна питања из српске прошлости и савремености : етнологија, археологија и сродне науке",
title = "Ђорђина Трубарац Матић, У јеленовом колу – мотив јелена у српској обредној лирици",
pages = "229-230",
volume = "23",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10781"
}
Тодоровић, И.. (2020). Ђорђина Трубарац Матић, У јеленовом колу – мотив јелена у српској обредној лирици. in Етно-културолошки зборник за проучавање културе источне Србије и суседних области : источна Србија и важна питања из српске прошлости и савремености : етнологија, археологија и сродне науке
Сврљиг : Центар за туризам, културу и спорт., 23, 229-230.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10781
Тодоровић И. Ђорђина Трубарац Матић, У јеленовом колу – мотив јелена у српској обредној лирици. in Етно-културолошки зборник за проучавање културе источне Србије и суседних области : источна Србија и важна питања из српске прошлости и савремености : етнологија, археологија и сродне науке. 2020;23:229-230.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10781 .
Тодоровић, Ивица, "Ђорђина Трубарац Матић, У јеленовом колу – мотив јелена у српској обредној лирици" in Етно-културолошки зборник за проучавање културе источне Србије и суседних области : источна Србија и важна питања из српске прошлости и савремености : етнологија, археологија и сродне науке, 23 (2020):229-230,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10781 .

Српски мит - прилог општем сагледавању основних образаца и кодова

Тодоровић, Ивица

(Крушевац : Историјски архив, 2019)

TY - CHAP
AU - Тодоровић, Ивица
PY - 2019
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/7474
AB - На овом месту се – у форми блиској једној врсти проширене лексикографске одреднице, а у вези с формулисањем појма српски мит– скреће пажња на неке од основних српских митских и заветних образаца и кодова. Посебна пажња посвећена је косовском миту / завету, представама о Новом Израиљу / изабраном народу, слави и ентитетима српске народне митологије.
AB - Here, in a form resembling an extended lexicographical entry, where a concept of the Serbian myth is formulated, our attention is drawn to some of main Serbian mythical and votive patterns and codes. Special attention was paid to the Kosovo myth, representation of the New Israel as of chosen nation, celebrating of “slava” and entities of Serbian folk mythology.
PB - Крушевац : Историјски архив
T2 - Крушевац и околина у историји српског народа : тематски зборник / Kruševac and the Environment in History of the Serbian People : thematic collection of papers
T1 - Српски мит - прилог општем сагледавању основних образаца и кодова
T1 - The Serbian myth – a contribution to a general consideration of basic patterns and codes
SP - 95
EP - 102
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7474
ER - 
@inbook{
author = "Тодоровић, Ивица",
year = "2019",
abstract = "На овом месту се – у форми блиској једној врсти проширене лексикографске одреднице, а у вези с формулисањем појма српски мит– скреће пажња на неке од основних српских митских и заветних образаца и кодова. Посебна пажња посвећена је косовском миту / завету, представама о Новом Израиљу / изабраном народу, слави и ентитетима српске народне митологије., Here, in a form resembling an extended lexicographical entry, where a concept of the Serbian myth is formulated, our attention is drawn to some of main Serbian mythical and votive patterns and codes. Special attention was paid to the Kosovo myth, representation of the New Israel as of chosen nation, celebrating of “slava” and entities of Serbian folk mythology.",
publisher = "Крушевац : Историјски архив",
journal = "Крушевац и околина у историји српског народа : тематски зборник / Kruševac and the Environment in History of the Serbian People : thematic collection of papers",
booktitle = "Српски мит - прилог општем сагледавању основних образаца и кодова, The Serbian myth – a contribution to a general consideration of basic patterns and codes",
pages = "95-102",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7474"
}
Тодоровић, И.. (2019). Српски мит - прилог општем сагледавању основних образаца и кодова. in Крушевац и околина у историји српског народа : тематски зборник / Kruševac and the Environment in History of the Serbian People : thematic collection of papers
Крушевац : Историјски архив., 95-102.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7474
Тодоровић И. Српски мит - прилог општем сагледавању основних образаца и кодова. in Крушевац и околина у историји српског народа : тематски зборник / Kruševac and the Environment in History of the Serbian People : thematic collection of papers. 2019;:95-102.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7474 .
Тодоровић, Ивица, "Српски мит - прилог општем сагледавању основних образаца и кодова" in Крушевац и околина у историји српског народа : тематски зборник / Kruševac and the Environment in History of the Serbian People : thematic collection of papers (2019):95-102,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7474 .

Трагом (не)заборављених простора и стаза српског (северо)истока – подсећања и нови етнолошки увиди и закључци

Тодоровић, Ивица Р.

(Темишвар : Западни универзитет : Филолошки, историјски и теолошки факултет – Колектив за српски и хрватски језик и књижевност, 2019)

TY - CHAP
AU - Тодоровић, Ивица Р.
PY - 2019
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/7462
AB - На овом месту, у виду сажетог пресека, износе се закључци који проистичу из комплексног, мултидисциплинарног увида у истраживања српско румунских релација (али и „српског истока“ у ширем смислу). На бројне чињенице од изузетног значаја, у наведеном контексту, до сада је недовољно обраћана пажња. С тим у вези, наслањајући се на претходне радове, овде посебно указујемо на неке од запостављених аспеката савремених проучавања дотичне проблематике (који су – услед разлога изван домена науке – у једном периоду чак готово прерасли у извесну врсту табу-тема). Од раније су, наиме, биле познате бројне етнокултурне и историјски потврђене паралеле између становништва српских земаља и становништва Румуније, а исту, велику блискост показују и најновија генетичка истраживања. Узрок наведене „сродне / исте генетике“, осим на нивоу етнологије, могуће је пратити на основу бројних историјских података, као и на основу резултата истраживања која су спровели угледни лингвисти, археолози и други научници.
AB - In this paper, in a form of a summary cross section, the conclusions
are brought forth from a complex, multidisciplinary insight into the
research of the Serbian-Romanian relations (but also from the „Serbian
East” in a wider sense). To a number of facts of exceptional importance,
in stated context, the attention is insufficiently paid so far. In this regard,
relying on the previous articles, we point out here in particular some of
the neglected aspects of contemporary study of the subject matter (that
– for reasons outside of the domain of science – in one period even almost
turned into a certain kind of taboo). Namely, previously there have been
many known ethno-cultural and historically confirmed parallels between
the population of the Serbian countries and the population of Romania,
and in the same time, genetic research has shown the same great
familiarity (closeness). The cause of the „related / same genetics“, other
than the ethnology level, can be traced on the basis of a number of
historical data, as well as on the basis of research results conducted by
respectable linguists, archaeologists and other scientists.
PB - Темишвар : Западни универзитет : Филолошки, историјски и теолошки факултет – Колектив за српски и хрватски језик и књижевност
T2 - Живот посвећен трагању за етничким идентитетом : зборник радова у част универзитетском професору др Михају Миљи Радану поводом 65. рођендана / O viață dedicată cercetării identității etnice : volum omagial dedicate prof. univ. dr. Mihai Milja Radan la a 65-a aniversare
T1 - Трагом (не)заборављених простора и стаза српског (северо)истока – подсећања и нови етнолошки увиди и закључци
T1 - Tracing the (un)forgotten area and paths of Serbian (north)east - reminders as well as new ethnological insights and conclusions
SP - 403
EP - 415
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7462
ER - 
@inbook{
author = "Тодоровић, Ивица Р.",
year = "2019",
abstract = "На овом месту, у виду сажетог пресека, износе се закључци који проистичу из комплексног, мултидисциплинарног увида у истраживања српско румунских релација (али и „српског истока“ у ширем смислу). На бројне чињенице од изузетног значаја, у наведеном контексту, до сада је недовољно обраћана пажња. С тим у вези, наслањајући се на претходне радове, овде посебно указујемо на неке од запостављених аспеката савремених проучавања дотичне проблематике (који су – услед разлога изван домена науке – у једном периоду чак готово прерасли у извесну врсту табу-тема). Од раније су, наиме, биле познате бројне етнокултурне и историјски потврђене паралеле између становништва српских земаља и становништва Румуније, а исту, велику блискост показују и најновија генетичка истраживања. Узрок наведене „сродне / исте генетике“, осим на нивоу етнологије, могуће је пратити на основу бројних историјских података, као и на основу резултата истраживања која су спровели угледни лингвисти, археолози и други научници., In this paper, in a form of a summary cross section, the conclusions
are brought forth from a complex, multidisciplinary insight into the
research of the Serbian-Romanian relations (but also from the „Serbian
East” in a wider sense). To a number of facts of exceptional importance,
in stated context, the attention is insufficiently paid so far. In this regard,
relying on the previous articles, we point out here in particular some of
the neglected aspects of contemporary study of the subject matter (that
– for reasons outside of the domain of science – in one period even almost
turned into a certain kind of taboo). Namely, previously there have been
many known ethno-cultural and historically confirmed parallels between
the population of the Serbian countries and the population of Romania,
and in the same time, genetic research has shown the same great
familiarity (closeness). The cause of the „related / same genetics“, other
than the ethnology level, can be traced on the basis of a number of
historical data, as well as on the basis of research results conducted by
respectable linguists, archaeologists and other scientists.",
publisher = "Темишвар : Западни универзитет : Филолошки, историјски и теолошки факултет – Колектив за српски и хрватски језик и књижевност",
journal = "Живот посвећен трагању за етничким идентитетом : зборник радова у част универзитетском професору др Михају Миљи Радану поводом 65. рођендана / O viață dedicată cercetării identității etnice : volum omagial dedicate prof. univ. dr. Mihai Milja Radan la a 65-a aniversare",
booktitle = "Трагом (не)заборављених простора и стаза српског (северо)истока – подсећања и нови етнолошки увиди и закључци, Tracing the (un)forgotten area and paths of Serbian (north)east - reminders as well as new ethnological insights and conclusions",
pages = "403-415",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7462"
}
Тодоровић, И. Р.. (2019). Трагом (не)заборављених простора и стаза српског (северо)истока – подсећања и нови етнолошки увиди и закључци. in Живот посвећен трагању за етничким идентитетом : зборник радова у част универзитетском професору др Михају Миљи Радану поводом 65. рођендана / O viață dedicată cercetării identității etnice : volum omagial dedicate prof. univ. dr. Mihai Milja Radan la a 65-a aniversare
Темишвар : Западни универзитет : Филолошки, историјски и теолошки факултет – Колектив за српски и хрватски језик и књижевност., 403-415.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7462
Тодоровић ИР. Трагом (не)заборављених простора и стаза српског (северо)истока – подсећања и нови етнолошки увиди и закључци. in Живот посвећен трагању за етничким идентитетом : зборник радова у част универзитетском професору др Михају Миљи Радану поводом 65. рођендана / O viață dedicată cercetării identității etnice : volum omagial dedicate prof. univ. dr. Mihai Milja Radan la a 65-a aniversare. 2019;:403-415.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7462 .
Тодоровић, Ивица Р., "Трагом (не)заборављених простора и стаза српског (северо)истока – подсећања и нови етнолошки увиди и закључци" in Живот посвећен трагању за етничким идентитетом : зборник радова у част универзитетском професору др Михају Миљи Радану поводом 65. рођендана / O viață dedicată cercetării identității etnice : volum omagial dedicate prof. univ. dr. Mihai Milja Radan la a 65-a aniversare (2019):403-415,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7462 .

Етнолошко-правни прилог разматрању и превазилажењу проблема беле куге код Срба

Демоња, Никола Д.; Тодоровић, Ивица Р.

(Сврљиг : Центар за туризам, културу и спорт, 2019)

TY - CHAP
AU - Демоња, Никола Д.
AU - Тодоровић, Ивица Р.
PY - 2019
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/7463
AB - Време у којем живимо пресудно је за опстанак и самоостварење српског народа. Бела куга (с посебним нагласком на наметању чедоморства и свеприсутном моделу „напуштања земље“) задесила је Србију и српске земље, представљајући најснажнији показатељ драматичног стања у којем се народ налази. Очигледно је да је излаз из ове ситуације немогућ без ревитализације институција брака и породице, заснованих на народној и црквеној традицији српског народа, као и без свеопште борбе против антисрбизма, у смислу глобално раширене појаве. Управо антисрбизам представља и заједнички именитељ за већину различитих узрока демографских проблема српског народа; примера ради, у источној Србији је бела куга апсолутно најприоритетнија тема у најопштијем смислу. У вези с тим, право и неопходност правно-законодавног преображаја (и заштите) српског друштва – почев од права детета да се роди – јављају се као један од најбитнијих чинилаца поменуте ревитализације и борбе, у склопу дефинитивног саздавања не само духовно-вредносне, већ и законске основе превазилажења кризе, тј. непосредне угрожености, у садашњости и будућности.
AB - The time we live in is crucial for the survival and self-realization of the Serbian people.
The negative birth rate (with a specific emphasis on the imposition of infanticide and a ubiquitous
model of “leaving the country”) has befallen Serbia and the Serbian lands, representing the strongest
indicator of the nation’s current dramatic situation. It is obvious that it is impossible to find the way
out of this situation without the revitalization of the institution of marriage and family, based on folk
and church traditions of the Serbian people, as well as without comprehensive efforts to fight anti-
Serbism as a global phenomenon. Anti-Serbism is the one common denominator of the majority of
various causes of demographic problems among Serbs. For instance, in Eastern Serbia, the negative
birth rate is a topic of absolutely the highest priority. In this regard, law (legislation) and the urge for
legislative reform (and protection) of Serbian society – starting from the right of a child to be born
– appear to be one of the crucial factors in the abovementioned revitalization process and activities
within a definitive effort to build not only spiritual values, but also a legislative basis for overcoming
the crisis, that is, the immediate threat, both in the present and the future.
PB - Сврљиг : Центар за туризам, културу и спорт
T2 - Етно-културолошки зборник за проучавање културе источне Србије и суседних области : српски исток некад и данас : археологија, етнологија, историја и лингвистика / Ethno-cultural Annals for the Study of the Culture of Eastern Serbia and the Adjacent Areas
T1 - Етнолошко-правни прилог разматрању и превазилажењу проблема беле куге код Срба
T1 - Ethnological and legal contribution to reconsidering and overcoming the “white plague” problem among the Serbs
SP - 133
EP - 155
VL - 22
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7463
ER - 
@inbook{
author = "Демоња, Никола Д. and Тодоровић, Ивица Р.",
year = "2019",
abstract = "Време у којем живимо пресудно је за опстанак и самоостварење српског народа. Бела куга (с посебним нагласком на наметању чедоморства и свеприсутном моделу „напуштања земље“) задесила је Србију и српске земље, представљајући најснажнији показатељ драматичног стања у којем се народ налази. Очигледно је да је излаз из ове ситуације немогућ без ревитализације институција брака и породице, заснованих на народној и црквеној традицији српског народа, као и без свеопште борбе против антисрбизма, у смислу глобално раширене појаве. Управо антисрбизам представља и заједнички именитељ за већину различитих узрока демографских проблема српског народа; примера ради, у источној Србији је бела куга апсолутно најприоритетнија тема у најопштијем смислу. У вези с тим, право и неопходност правно-законодавног преображаја (и заштите) српског друштва – почев од права детета да се роди – јављају се као један од најбитнијих чинилаца поменуте ревитализације и борбе, у склопу дефинитивног саздавања не само духовно-вредносне, већ и законске основе превазилажења кризе, тј. непосредне угрожености, у садашњости и будућности., The time we live in is crucial for the survival and self-realization of the Serbian people.
The negative birth rate (with a specific emphasis on the imposition of infanticide and a ubiquitous
model of “leaving the country”) has befallen Serbia and the Serbian lands, representing the strongest
indicator of the nation’s current dramatic situation. It is obvious that it is impossible to find the way
out of this situation without the revitalization of the institution of marriage and family, based on folk
and church traditions of the Serbian people, as well as without comprehensive efforts to fight anti-
Serbism as a global phenomenon. Anti-Serbism is the one common denominator of the majority of
various causes of demographic problems among Serbs. For instance, in Eastern Serbia, the negative
birth rate is a topic of absolutely the highest priority. In this regard, law (legislation) and the urge for
legislative reform (and protection) of Serbian society – starting from the right of a child to be born
– appear to be one of the crucial factors in the abovementioned revitalization process and activities
within a definitive effort to build not only spiritual values, but also a legislative basis for overcoming
the crisis, that is, the immediate threat, both in the present and the future.",
publisher = "Сврљиг : Центар за туризам, културу и спорт",
journal = "Етно-културолошки зборник за проучавање културе источне Србије и суседних области : српски исток некад и данас : археологија, етнологија, историја и лингвистика / Ethno-cultural Annals for the Study of the Culture of Eastern Serbia and the Adjacent Areas",
booktitle = "Етнолошко-правни прилог разматрању и превазилажењу проблема беле куге код Срба, Ethnological and legal contribution to reconsidering and overcoming the “white plague” problem among the Serbs",
pages = "133-155",
volume = "22",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7463"
}
Демоња, Н. Д.,& Тодоровић, И. Р.. (2019). Етнолошко-правни прилог разматрању и превазилажењу проблема беле куге код Срба. in Етно-културолошки зборник за проучавање културе источне Србије и суседних области : српски исток некад и данас : археологија, етнологија, историја и лингвистика / Ethno-cultural Annals for the Study of the Culture of Eastern Serbia and the Adjacent Areas
Сврљиг : Центар за туризам, културу и спорт., 22, 133-155.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7463
Демоња НД, Тодоровић ИР. Етнолошко-правни прилог разматрању и превазилажењу проблема беле куге код Срба. in Етно-културолошки зборник за проучавање културе источне Србије и суседних области : српски исток некад и данас : археологија, етнологија, историја и лингвистика / Ethno-cultural Annals for the Study of the Culture of Eastern Serbia and the Adjacent Areas. 2019;22:133-155.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7463 .
Демоња, Никола Д., Тодоровић, Ивица Р., "Етнолошко-правни прилог разматрању и превазилажењу проблема беле куге код Срба" in Етно-културолошки зборник за проучавање културе источне Србије и суседних области : српски исток некад и данас : археологија, етнологија, историја и лингвистика / Ethno-cultural Annals for the Study of the Culture of Eastern Serbia and the Adjacent Areas, 22 (2019):133-155,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7463 .

Непосредни резултати нових мултидисциплинарних етногенетских истраживања Срба и становништва Србије (на примеру Александровачке жупе)

Тодоровић, Ивица; Вучетић-Драговић, Анђелка; Марић, Анђелко

(Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA, 2014)

TY - JOUR
AU - Тодоровић, Ивица
AU - Вучетић-Драговић, Анђелка
AU - Марић, Анђелко
PY - 2014
UR - http://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/342/283
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/8070
AB - у раду се представљају први непосредни резултати
мултидисциплинарних истраживања етногенезе/порекла
срба и становништва србије, која су заснована на
генетским показатељима. најдиректнији резултат претходно
спроведених истраживања представља 85 хаплотипова са 17
DYS маркера/локуса испитаника из општине александровац
(тј. александровачке жупе), као репрезентативне области
која се налази у самом средишту централне српске, косовско-
ресавске лингвокултурне зоне. За разлику од претходних
текстова аутора на ову тему, сада су по први пут изнесени
конкретни резултати који повезују етнолошке чињенице –
почев од старијих и најновијих забележених представа о
пореклу – са генетским резултатима, добијеним захваљујући
сарадњи Етнографског института сану са лабораторијом
за Днк анализу националног криминалистичко-техничког
центра МуП-а републике србије. на овај начин, стичу
се и презентују нова сазнања до којих је било могуће доћи само паралелним
коришћењем етнолошких и генетских информација (а која се непосредно
наводе у тексту, представљајући јасне доказе сврсисходности и неопходности
примењеног методолошког приступа).
AB - The paper presents immediate results of a
multidisciplinary research into ethno genesis, that is,
the origin of the Serbs and the Serbian population,
based on genetic indicators. The most direct results
of the carried out survey are 85 haplotypes with
17 DYS markers/locuses of the respondents from
Aleksandrovac district, a representative area as it is in
the very centre of Serbian, Kosovo-Resava linguistic
and cultural zone. Unlike previous texts that the
authors have written on this subject, this paper, for
the first time, presents actual results which correlate
ethnological facts – starting from older up to latest
records on origin – with genetic results obtained
owing to the cooperation of the SASA Institute of
Ethnography and the Laboratory for DNA analysis
of the National forensic centre at the Ministry of
Interior, Republic of Serbia.
In this way, new findings, which could have
been summoned only by parallel use of ethnological
and genetic information (and which are given in the
paper as clear proofs of necessity and effectiveness
of the applied methodological approach), are being
obtained and presented. Among other things, the
given results of the preliminary survey (compared
with the latest relevant surveys by other authors
and institutions) indicate the dominance of 12a and
R1a haplogroups, decisive in the ethnogenesis of the
Slavs, which matches common Serbian perception
of the Serbs as of a nation of the Slav language and
origin.
PB - Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA
T2 - Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA
T1 - Непосредни резултати нових мултидисциплинарних етногенетских истраживања Срба и становништва Србије (на примеру Александровачке жупе)
T1 - Results of Recent Multidisciplinary Ethno-Genetic Research of the Serbs and the Serbian Population (in Aleksandrovac District)
SP - 245
EP - 260
VL - 62
IS - 1
DO - 10.2298/GEI1401245T
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8070
ER - 
@article{
author = "Тодоровић, Ивица and Вучетић-Драговић, Анђелка and Марић, Анђелко",
year = "2014",
abstract = "у раду се представљају први непосредни резултати
мултидисциплинарних истраживања етногенезе/порекла
срба и становништва србије, која су заснована на
генетским показатељима. најдиректнији резултат претходно
спроведених истраживања представља 85 хаплотипова са 17
DYS маркера/локуса испитаника из општине александровац
(тј. александровачке жупе), као репрезентативне области
која се налази у самом средишту централне српске, косовско-
ресавске лингвокултурне зоне. За разлику од претходних
текстова аутора на ову тему, сада су по први пут изнесени
конкретни резултати који повезују етнолошке чињенице –
почев од старијих и најновијих забележених представа о
пореклу – са генетским резултатима, добијеним захваљујући
сарадњи Етнографског института сану са лабораторијом
за Днк анализу националног криминалистичко-техничког
центра МуП-а републике србије. на овај начин, стичу
се и презентују нова сазнања до којих је било могуће доћи само паралелним
коришћењем етнолошких и генетских информација (а која се непосредно
наводе у тексту, представљајући јасне доказе сврсисходности и неопходности
примењеног методолошког приступа)., The paper presents immediate results of a
multidisciplinary research into ethno genesis, that is,
the origin of the Serbs and the Serbian population,
based on genetic indicators. The most direct results
of the carried out survey are 85 haplotypes with
17 DYS markers/locuses of the respondents from
Aleksandrovac district, a representative area as it is in
the very centre of Serbian, Kosovo-Resava linguistic
and cultural zone. Unlike previous texts that the
authors have written on this subject, this paper, for
the first time, presents actual results which correlate
ethnological facts – starting from older up to latest
records on origin – with genetic results obtained
owing to the cooperation of the SASA Institute of
Ethnography and the Laboratory for DNA analysis
of the National forensic centre at the Ministry of
Interior, Republic of Serbia.
In this way, new findings, which could have
been summoned only by parallel use of ethnological
and genetic information (and which are given in the
paper as clear proofs of necessity and effectiveness
of the applied methodological approach), are being
obtained and presented. Among other things, the
given results of the preliminary survey (compared
with the latest relevant surveys by other authors
and institutions) indicate the dominance of 12a and
R1a haplogroups, decisive in the ethnogenesis of the
Slavs, which matches common Serbian perception
of the Serbs as of a nation of the Slav language and
origin.",
publisher = "Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA",
journal = "Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA",
title = "Непосредни резултати нових мултидисциплинарних етногенетских истраживања Срба и становништва Србије (на примеру Александровачке жупе), Results of Recent Multidisciplinary Ethno-Genetic Research of the Serbs and the Serbian Population (in Aleksandrovac District)",
pages = "245-260",
volume = "62",
number = "1",
doi = "10.2298/GEI1401245T",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8070"
}
Тодоровић, И., Вучетић-Драговић, А.,& Марић, А.. (2014). Непосредни резултати нових мултидисциплинарних етногенетских истраживања Срба и становништва Србије (на примеру Александровачке жупе). in Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA
Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA., 62(1), 245-260.
https://doi.org/10.2298/GEI1401245T
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8070
Тодоровић И, Вучетић-Драговић А, Марић А. Непосредни резултати нових мултидисциплинарних етногенетских истраживања Срба и становништва Србије (на примеру Александровачке жупе). in Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA. 2014;62(1):245-260.
doi:10.2298/GEI1401245T
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8070 .
Тодоровић, Ивица, Вучетић-Драговић, Анђелка, Марић, Анђелко, "Непосредни резултати нових мултидисциплинарних етногенетских истраживања Срба и становништва Србије (на примеру Александровачке жупе)" in Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA, 62, no. 1 (2014):245-260,
https://doi.org/10.2298/GEI1401245T .,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8070 .
3

Религија, идентитет и културне промене : српско друштво на почетку трећег миленијума

Павићевић, Александра; Тодоровић, Ивица

(Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA, 2014)

TY - CHAP
AU - Павићевић, Александра
AU - Тодоровић, Ивица
PY - 2014
UR - https://etno-institut.co.rs/storage/219/5e5f8ddda6d9d_Zbornik-30-Religija-i-religioznost.pdf
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/8615
AB - Друштвене и политичке промене и процеси који
се одвијају у Србији током последњих десетак година
довели су до интензивирања различитих питања везаних
за постојеће идентитетске праксе, стратегије, изборе и
могућности њених грађана. Ова питања углавном имају
форму двоструке упитаности: с једне стране, она се
односе на проблем садржаја жељеног друштвеног модела,
који савремени друштвени процеси – модернизација,
демократизација, европеизација и сл. – подразумевају. С
друге стране, она неминовно доводе до полемике у вези са
односом пожељних идентитета и националних, локалних
и културних специфичности друштва које се налази пред
поменутим изазовима.
AB - In the last few years, in contemporary Serbian society
the question of relation between identity of Serbia`s citizens
and different cultural, social and political transformation
processes was intensified. Particular problem that was
emphasized in public discourse was connection between
confessional and religious identity of Serbian Christian
Orthodox population. This led to division and permanent debate between national
and civil option in projecting images of desirable identity of Serbia`s citizen`s. Paper
focuses at deconstructing different levels of personal and collective identities, as well
as actual role that religion has in the life of society. Beside this, since that family
should be observed as the main source of reproduction of cultural identity, some
crucial questions about position that family has in contemporary Serbian society are
raised.
PB - Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA
T2 - Религија, религиозност и савремена култура : од мистичног до (и)рационалног и vice versa / Religion, Religiosity and Contemporary Culture : From Mystical to (I)rational and vice versa
T1 - Религија, идентитет и културне промене : српско друштво на почетку трећег миленијума
T1 - Religion, Identity and Cultural Changes : Serbian Society at the Beginning of Third Millennium
SP - 39
EP - 56
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8615
ER - 
@inbook{
author = "Павићевић, Александра and Тодоровић, Ивица",
year = "2014",
abstract = "Друштвене и политичке промене и процеси који
се одвијају у Србији током последњих десетак година
довели су до интензивирања различитих питања везаних
за постојеће идентитетске праксе, стратегије, изборе и
могућности њених грађана. Ова питања углавном имају
форму двоструке упитаности: с једне стране, она се
односе на проблем садржаја жељеног друштвеног модела,
који савремени друштвени процеси – модернизација,
демократизација, европеизација и сл. – подразумевају. С
друге стране, она неминовно доводе до полемике у вези са
односом пожељних идентитета и националних, локалних
и културних специфичности друштва које се налази пред
поменутим изазовима., In the last few years, in contemporary Serbian society
the question of relation between identity of Serbia`s citizens
and different cultural, social and political transformation
processes was intensified. Particular problem that was
emphasized in public discourse was connection between
confessional and religious identity of Serbian Christian
Orthodox population. This led to division and permanent debate between national
and civil option in projecting images of desirable identity of Serbia`s citizen`s. Paper
focuses at deconstructing different levels of personal and collective identities, as well
as actual role that religion has in the life of society. Beside this, since that family
should be observed as the main source of reproduction of cultural identity, some
crucial questions about position that family has in contemporary Serbian society are
raised.",
publisher = "Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA",
journal = "Религија, религиозност и савремена култура : од мистичног до (и)рационалног и vice versa / Religion, Religiosity and Contemporary Culture : From Mystical to (I)rational and vice versa",
booktitle = "Религија, идентитет и културне промене : српско друштво на почетку трећег миленијума, Religion, Identity and Cultural Changes : Serbian Society at the Beginning of Third Millennium",
pages = "39-56",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8615"
}
Павићевић, А.,& Тодоровић, И.. (2014). Религија, идентитет и културне промене : српско друштво на почетку трећег миленијума. in Религија, религиозност и савремена култура : од мистичног до (и)рационалног и vice versa / Religion, Religiosity and Contemporary Culture : From Mystical to (I)rational and vice versa
Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA., 39-56.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8615
Павићевић А, Тодоровић И. Религија, идентитет и културне промене : српско друштво на почетку трећег миленијума. in Религија, религиозност и савремена култура : од мистичног до (и)рационалног и vice versa / Religion, Religiosity and Contemporary Culture : From Mystical to (I)rational and vice versa. 2014;:39-56.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8615 .
Павићевић, Александра, Тодоровић, Ивица, "Религија, идентитет и културне промене : српско друштво на почетку трећег миленијума" in Религија, религиозност и савремена култура : од мистичног до (и)рационалног и vice versa / Religion, Religiosity and Contemporary Culture : From Mystical to (I)rational and vice versa (2014):39-56,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8615 .

Компаративни аналитички осврт на најновија генетска истраживања порекла Срба и становништва Србије – етнолошка перспектива

Тодоровић, Ивица; Вучетић-Драговић, Анђелка; Марић, Анђелко

(Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA, 2014)

TY - JOUR
AU - Тодоровић, Ивица
AU - Вучетић-Драговић, Анђелка
AU - Марић, Анђелко
PY - 2014
UR - http://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/310/251
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/8220
AB - У раду се износи компаративна анализа резултата неколико најновијих генетских истраживања порекла (са нагласком на мултидисциплинарним проучавањима александровачке жупе), при чему се резултати генетских истраживања повезују са етнолошким и другим сазнањима и приступима. на овај начин могуће је разрешити значајна етногенетска и генеалошка питања и недоумице, који не би могли бити одгонетнути без примене различитих научних дисциплина. Пре свега, резултати прелиминарних истраживања која су спровели аутори – у анализи поређених са најновијим, релевантним истраживањима других аутора и институција – указују на доминацију хаплогрупа I2a и R1a, које су одлучујуће учествовале у етногенези словена, што је у складу са уобичајеном, тј. најчешћом перцепцијом Срба као народа словенског језика, порекла и етнонима.
AB - This paper presents a comparative analysis of
the results of several latest genetic researches into the
origin (with a focus on the multidisciplinary studies
of Aleksandrovac district), in which the results of
genetic studies are correlated with ethnological and
other findings and approaches. In this way it is possible
to solve significant ethno genetic and genealogical
issues and perplexities, which could however not be
resolved without the application of various scientific
disciplines. Above all, the results of the preliminary
survey the authors carried out - compared to the latest
relevant surveys by other authors and institutions -
indicated the dominance of 12a and R1a haplogroups,
decisive in the ethno genesis of the Slavs, which
matches common and prevalent Serbian perception
of the Serbs as of a nation of the Slav language and
origin.
PB - Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA
T2 - Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA
T1 - Компаративни аналитички осврт на најновија генетска истраживања порекла Срба и становништва Србије – етнолошка перспектива
T1 - Comparative Analytical Review of the Latest Genetic Studies of the Serbs and the Serbian Population – an Ethnological Perspective
SP - 99
EP - 111
VL - 62
IS - 2
DO - 10.2298/GEI1402099T
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8220
ER - 
@article{
author = "Тодоровић, Ивица and Вучетић-Драговић, Анђелка and Марић, Анђелко",
year = "2014",
abstract = "У раду се износи компаративна анализа резултата неколико најновијих генетских истраживања порекла (са нагласком на мултидисциплинарним проучавањима александровачке жупе), при чему се резултати генетских истраживања повезују са етнолошким и другим сазнањима и приступима. на овај начин могуће је разрешити значајна етногенетска и генеалошка питања и недоумице, који не би могли бити одгонетнути без примене различитих научних дисциплина. Пре свега, резултати прелиминарних истраживања која су спровели аутори – у анализи поређених са најновијим, релевантним истраживањима других аутора и институција – указују на доминацију хаплогрупа I2a и R1a, које су одлучујуће учествовале у етногенези словена, што је у складу са уобичајеном, тј. најчешћом перцепцијом Срба као народа словенског језика, порекла и етнонима., This paper presents a comparative analysis of
the results of several latest genetic researches into the
origin (with a focus on the multidisciplinary studies
of Aleksandrovac district), in which the results of
genetic studies are correlated with ethnological and
other findings and approaches. In this way it is possible
to solve significant ethno genetic and genealogical
issues and perplexities, which could however not be
resolved without the application of various scientific
disciplines. Above all, the results of the preliminary
survey the authors carried out - compared to the latest
relevant surveys by other authors and institutions -
indicated the dominance of 12a and R1a haplogroups,
decisive in the ethno genesis of the Slavs, which
matches common and prevalent Serbian perception
of the Serbs as of a nation of the Slav language and
origin.",
publisher = "Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA",
journal = "Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA",
title = "Компаративни аналитички осврт на најновија генетска истраживања порекла Срба и становништва Србије – етнолошка перспектива, Comparative Analytical Review of the Latest Genetic Studies of the Serbs and the Serbian Population – an Ethnological Perspective",
pages = "99-111",
volume = "62",
number = "2",
doi = "10.2298/GEI1402099T",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8220"
}
Тодоровић, И., Вучетић-Драговић, А.,& Марић, А.. (2014). Компаративни аналитички осврт на најновија генетска истраживања порекла Срба и становништва Србије – етнолошка перспектива. in Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA
Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA., 62(2), 99-111.
https://doi.org/10.2298/GEI1402099T
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8220
Тодоровић И, Вучетић-Драговић А, Марић А. Компаративни аналитички осврт на најновија генетска истраживања порекла Срба и становништва Србије – етнолошка перспектива. in Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA. 2014;62(2):99-111.
doi:10.2298/GEI1402099T
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8220 .
Тодоровић, Ивица, Вучетић-Драговић, Анђелка, Марић, Анђелко, "Компаративни аналитички осврт на најновија генетска истраживања порекла Срба и становништва Србије – етнолошка перспектива" in Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA, 62, no. 2 (2014):99-111,
https://doi.org/10.2298/GEI1402099T .,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8220 .
3

Мултидисциплинарна истраживања порекла становништва Србије – прелиминарни оквир

Тодоровић, Ивица

(Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA, 2013)

TY - JOUR
AU - Тодоровић, Ивица
PY - 2013
UR - http://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/358/299
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/8285
AB - У тексту се – на конкретним примерима – представљају
основни концепт и смернице
комплексног проучавања (пра)
порекла становништва Србије.
Истраживања су осмишљена
мултидициплинарно, са нагласком на новим, генетским
проучавањима и издвајању Y
хаплотипова и хаплогрупа
становништва Србије, превасходно српског етноса. Паралелно с тим, спроведено је детаљно
етнолошко прикупљање представа о пореклу испитаника / тестираних,
што би – заједно са добијањем генетских показатеља – требало да
доведе до дубљих увида и померања досадашњих граница научних
сазнања када је реч о етногенези становништва Србије. Током
прелиминарних истраживања превасходно је обухваћено
становништво источних, средишњих и западних делова централне
Србије. Непосредни резултати и конкретнији закључци (заједно са
проширивањем истраживачког узорка) очекују се у наредном периоду.
AB - This paper – by offering actual
examples – illustrates a basic concept and
guidelines of a complex research into (proto)
origin of Serbian population. The research is
envisaged as a multidisciplinary one,
emphasizing the latest, genetic investigation
and selecting Y haplotypes and haplogroups
of population in Serbia, primarily that of
Serbian ethnic group. Simultaneously, a
gathering of thorough ethnological data
related to the ideas that the tested have of their
origin was carried out, which, together with the genetic results, should provide deeper
insight as well as push forward the current borders of scientific knowledge concerning
the ethno genesis of population in Serbia. The preliminary research encompassed chiefly
the population of eastern, central and western part of central Serbia. Direct results and
specific conclusions (accompanied with the broadening of research sample) are expected
in the forthcoming period.
PB - Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA
T2 - Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA
T1 - Мултидисциплинарна истраживања порекла становништва Србије – прелиминарни оквир
T1 - Multidisciplinary Research into the Origin of Population in Serbia – Preliminary Framework
SP - 101
EP - 112
VL - 61
IS - 2
DO - 10.2298/GEI1302101T
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8285
ER - 
@article{
author = "Тодоровић, Ивица",
year = "2013",
abstract = "У тексту се – на конкретним примерима – представљају
основни концепт и смернице
комплексног проучавања (пра)
порекла становништва Србије.
Истраживања су осмишљена
мултидициплинарно, са нагласком на новим, генетским
проучавањима и издвајању Y
хаплотипова и хаплогрупа
становништва Србије, превасходно српског етноса. Паралелно с тим, спроведено је детаљно
етнолошко прикупљање представа о пореклу испитаника / тестираних,
што би – заједно са добијањем генетских показатеља – требало да
доведе до дубљих увида и померања досадашњих граница научних
сазнања када је реч о етногенези становништва Србије. Током
прелиминарних истраживања превасходно је обухваћено
становништво источних, средишњих и западних делова централне
Србије. Непосредни резултати и конкретнији закључци (заједно са
проширивањем истраживачког узорка) очекују се у наредном периоду., This paper – by offering actual
examples – illustrates a basic concept and
guidelines of a complex research into (proto)
origin of Serbian population. The research is
envisaged as a multidisciplinary one,
emphasizing the latest, genetic investigation
and selecting Y haplotypes and haplogroups
of population in Serbia, primarily that of
Serbian ethnic group. Simultaneously, a
gathering of thorough ethnological data
related to the ideas that the tested have of their
origin was carried out, which, together with the genetic results, should provide deeper
insight as well as push forward the current borders of scientific knowledge concerning
the ethno genesis of population in Serbia. The preliminary research encompassed chiefly
the population of eastern, central and western part of central Serbia. Direct results and
specific conclusions (accompanied with the broadening of research sample) are expected
in the forthcoming period.",
publisher = "Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA",
journal = "Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA",
title = "Мултидисциплинарна истраживања порекла становништва Србије – прелиминарни оквир, Multidisciplinary Research into the Origin of Population in Serbia – Preliminary Framework",
pages = "101-112",
volume = "61",
number = "2",
doi = "10.2298/GEI1302101T",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8285"
}
Тодоровић, И.. (2013). Мултидисциплинарна истраживања порекла становништва Србије – прелиминарни оквир. in Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA
Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA., 61(2), 101-112.
https://doi.org/10.2298/GEI1302101T
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8285
Тодоровић И. Мултидисциплинарна истраживања порекла становништва Србије – прелиминарни оквир. in Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA. 2013;61(2):101-112.
doi:10.2298/GEI1302101T
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8285 .
Тодоровић, Ивица, "Мултидисциплинарна истраживања порекла становништва Србије – прелиминарни оквир" in Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA, 61, no. 2 (2013):101-112,
https://doi.org/10.2298/GEI1302101T .,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8285 .

Нове могућности етногенетских проучавања становништва Србије

Тодоровић, Ивица

(Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA, 2013)

TY - JOUR
AU - Тодоровић, Ивица
PY - 2013
UR - http://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/386/325
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/8228
AB - У раду се указује на нове
могућности осветљавања етногенезе
становништва Србије, са нагласком на
српском етносу. Током последњих
година, у глобалним оквирима, генетска
истраживања порекла, генеалогије,
етногенетских и миграционих процеса
указала су на низ нових аспеката,
упутивши нас на претходно непознате
начине сагледавања прошлости
различитих народа и етничких група. У
тексту је представљен уводни пресек
започетих истраживања, уз основне
смернице које би требало да доведу до
доношења релевантних закључака. На
основу наших прелиминарних
истраживања и увида може се
констатовати да на овај начин српска етнологија добија једно ново,
веома моћно оружје у расветљавању етногенетских и миграционих
процеса, односно – у анализи представа о пореклу и прошлости (у
контексту утврђивања степена њихове истинитости).
AB - The paper points to new possibilities of
inquiry into the ethnogenesis of the population of
Serbia, with an accent on the Serbian ethnos. Over
the last years, within a global framework, genetic
research of origin, genealogies, ethnogenetic and
migrational processes have pointed to a wide array
of new aspects, by pointing us towards previously
unknown ways of viewing the past of different
peoples and ethnic groups. The text presents an
introductory overview of research that was begun,
with basic pointers as to relevant conclusions.
Based on our preliminary research and insights, it
can be argued that Serbian ethnology gained a new,
powerful weapon in the struggle to bring ethnogenetic and migrational processes to
light – or rather – in the analysis of the notions about origins and the past (within the
context of testing their veracity).
PB - Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA
T2 - Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA
T1 - Нове могућности етногенетских проучавања становништва Србије
T1 - New Possibilities for the Ethnogenetic Study of the Population of Serbia
SP - 149
EP - 159
VL - 61
IS - 1
DO - 10.2298/GEI1301149T
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8228
ER - 
@article{
author = "Тодоровић, Ивица",
year = "2013",
abstract = "У раду се указује на нове
могућности осветљавања етногенезе
становништва Србије, са нагласком на
српском етносу. Током последњих
година, у глобалним оквирима, генетска
истраживања порекла, генеалогије,
етногенетских и миграционих процеса
указала су на низ нових аспеката,
упутивши нас на претходно непознате
начине сагледавања прошлости
различитих народа и етничких група. У
тексту је представљен уводни пресек
започетих истраживања, уз основне
смернице које би требало да доведу до
доношења релевантних закључака. На
основу наших прелиминарних
истраживања и увида може се
констатовати да на овај начин српска етнологија добија једно ново,
веома моћно оружје у расветљавању етногенетских и миграционих
процеса, односно – у анализи представа о пореклу и прошлости (у
контексту утврђивања степена њихове истинитости)., The paper points to new possibilities of
inquiry into the ethnogenesis of the population of
Serbia, with an accent on the Serbian ethnos. Over
the last years, within a global framework, genetic
research of origin, genealogies, ethnogenetic and
migrational processes have pointed to a wide array
of new aspects, by pointing us towards previously
unknown ways of viewing the past of different
peoples and ethnic groups. The text presents an
introductory overview of research that was begun,
with basic pointers as to relevant conclusions.
Based on our preliminary research and insights, it
can be argued that Serbian ethnology gained a new,
powerful weapon in the struggle to bring ethnogenetic and migrational processes to
light – or rather – in the analysis of the notions about origins and the past (within the
context of testing their veracity).",
publisher = "Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA",
journal = "Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA",
title = "Нове могућности етногенетских проучавања становништва Србије, New Possibilities for the Ethnogenetic Study of the Population of Serbia",
pages = "149-159",
volume = "61",
number = "1",
doi = "10.2298/GEI1301149T",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8228"
}
Тодоровић, И.. (2013). Нове могућности етногенетских проучавања становништва Србије. in Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA
Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA., 61(1), 149-159.
https://doi.org/10.2298/GEI1301149T
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8228
Тодоровић И. Нове могућности етногенетских проучавања становништва Србије. in Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA. 2013;61(1):149-159.
doi:10.2298/GEI1301149T
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8228 .
Тодоровић, Ивица, "Нове могућности етногенетских проучавања становништва Србије" in Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA, 61, no. 1 (2013):149-159,
https://doi.org/10.2298/GEI1301149T .,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8228 .
3

Жељинска ала. Резултати нових истраживања народних митолошких представа Жупе

Todorović, Ivica

(Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA, 2011)

TY - JOUR
AU - Todorović, Ivica
PY - 2011
UR - http://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/439/378
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/8530
AB - У раду се износе резултати нових етнолошких истраживања спроведених у Александровачкој жупи и околним
областима. Нагласак је, на овом месту, стављен на представе о митским бићима, односно о алама и змајевима, које
у контексту прикупљене грађе заузимају једно од
најистакнутијих места, представљајући специфичност разматране микро-регионалне целине, али и симбол локалног
идентитета. Наиме, забележене су изузетно бројне и
занимљиве варијанте предања и представа о жељинској
али, која – као убедљиво најекспониранији митски ентитет
– свакако представља оригиналну особеност Жупе.
AB - The paper presents the results of the recent ethnological re-
search, conduced in Aleksandrovacka Zupa and other areas. In
this paper, the emphasis has been placed on notions on mythical beings, i.e. alas and dragons, which in the context of the
materials collected take up one of most prominent positions,
indicating the specific nature of the micro-regional unit, but also a symbol of the local identity. Namely, there are recordings
of numerous and extremely interesting variations of the myth
and ideas on the ala from Zeljin which, as the definitely most
exposed mythical entity, is certainly a Zupa-specific property.
PB - Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA
T2 - Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA
T1 - Жељинска ала. Резултати нових истраживања народних митолошких представа Жупе
T1 - Ala from Zeljin. Results of the Recent Research of Folk Mythology in Zupa
SP - 207
EP - 230
VL - 59
IS - 2
DO - 10.2298/GEI1102209T
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8530
ER - 
@article{
author = "Todorović, Ivica",
year = "2011",
abstract = "У раду се износе резултати нових етнолошких истраживања спроведених у Александровачкој жупи и околним
областима. Нагласак је, на овом месту, стављен на представе о митским бићима, односно о алама и змајевима, које
у контексту прикупљене грађе заузимају једно од
најистакнутијих места, представљајући специфичност разматране микро-регионалне целине, али и симбол локалног
идентитета. Наиме, забележене су изузетно бројне и
занимљиве варијанте предања и представа о жељинској
али, која – као убедљиво најекспониранији митски ентитет
– свакако представља оригиналну особеност Жупе., The paper presents the results of the recent ethnological re-
search, conduced in Aleksandrovacka Zupa and other areas. In
this paper, the emphasis has been placed on notions on mythical beings, i.e. alas and dragons, which in the context of the
materials collected take up one of most prominent positions,
indicating the specific nature of the micro-regional unit, but also a symbol of the local identity. Namely, there are recordings
of numerous and extremely interesting variations of the myth
and ideas on the ala from Zeljin which, as the definitely most
exposed mythical entity, is certainly a Zupa-specific property.",
publisher = "Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA",
journal = "Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA",
title = "Жељинска ала. Резултати нових истраживања народних митолошких представа Жупе, Ala from Zeljin. Results of the Recent Research of Folk Mythology in Zupa",
pages = "207-230",
volume = "59",
number = "2",
doi = "10.2298/GEI1102209T",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8530"
}
Todorović, I.. (2011). Жељинска ала. Резултати нових истраживања народних митолошких представа Жупе. in Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA
Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA., 59(2), 207-230.
https://doi.org/10.2298/GEI1102209T
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8530
Todorović I. Жељинска ала. Резултати нових истраживања народних митолошких представа Жупе. in Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA. 2011;59(2):207-230.
doi:10.2298/GEI1102209T
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8530 .
Todorović, Ivica, "Жељинска ала. Резултати нових истраживања народних митолошких представа Жупе" in Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA, 59, no. 2 (2011):207-230,
https://doi.org/10.2298/GEI1102209T .,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8530 .
3

Традиција поново: стратегијски концепт савремених проучавања традиционалне духовне културе Срба – сажети осврт

Тодоровић, Ивица

(Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA, 2010)

TY - JOUR
AU - Тодоровић, Ивица
PY - 2010
UR - http://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/493/437
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/8743
AB - Проучавање традиционалне народне духовне културе (у директној релацији са савременим процесима) представља у данашњим околностима
један од приоритетних етнолошких задатака, с обзиром на непосредно суочавање науке са њеним нестајањем, наглим редуковањем или трансформацијом у нове облике. Услед тога, неопходно је приступање темељним теренским истраживањима и одговарајућим синтезама, како би се овај процес
до краја разумео и како би се сагледале његове последице, које могу бити
од пресудног значаја за функиционисање целокупног културног контекста
српског етноса. На овом месту укратко представљамо базични нацрт једног
стратегијског концепта савремених проучавања овог типа, замишљен као
системски уоквирена целина. Наведени концепт био је и путоказ за ауторова истраживања спровођена у претходном периоду, истовремено представљајући и основну смерницу за наредне научне активности.
AB - This paper provides a brief overview of the studies dealing with the traditional Serbian spiritual culture of the contemporary times, with an emphasis on the folk, religious and mythological beliefs. Therefore, the paper presents a basic, sy­stematically framed concept in addition to posing some other basic questions. The systematically framed concept (which semantically connects the author's studies and related literature on the subject) especially emphasizes some aspects in regards to continuation and vitality of phenomena related to traditions, especially so mytho­logical and religious dimensions. These, additionally, have seen a reduction versus the processes of revitalization taken place within temporary marginalized phenomena. In this context, a special attention is given to the following relations: past-present, myth-ritual, continuity discontinuity simplification - details and comple­xity, universal-particular. More over the accent is placed on the Christian context (a relation of Christian-non-Christian), particularly on levels and degrees on the ro­le Christianity might play in formation of the folk tradition. Furthermore some current expressions of ideas and systems, based on the new contents but having traditional influence, are also being discussed. A general conclusion can be drawn from this overview, which places the traditional Serbian spiritual culture (seen as a dynamic complex) at an important cross-road: in the current, contemporary circumstances, the culture faces many challenges of being transformed into totally new appearances, and getting layered even more but at the same time, experiencing considerable reduction within its basic contents. This paper thus discusses more general characteristics and directions of the su­bject, while numerous examples (as well as various dimensions of the same) we­re analyzed in the author's previous work. Consequently, based on these various aspects of the Serbian tradition, the author is planning to write an appropriate synt­hesis, to be published in a monograph; also, a more complex and detailed research is underway. The aim of the research is to assess processes with essential significance, which will eventually define the status and role of the Serbian tradition in the future. In any case, tradition is again in the spotlight, as having a key signifi­cance for solving puzzles of the contemporary social processes.
PB - Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA
T2 - Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA
T1 - Традиција поново: стратегијски концепт савремених проучавања традиционалне духовне културе Срба – сажети осврт
T1 - Again on Tradition: Strategic Concept of the Contemporary Studies of Traditional Serbian Spiritual Culture – a Brief Overview
SP - 201
EP - 215
VL - 58
IS - 1
DO - 10.2298/GEI1001201T
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8743
ER - 
@article{
author = "Тодоровић, Ивица",
year = "2010",
abstract = "Проучавање традиционалне народне духовне културе (у директној релацији са савременим процесима) представља у данашњим околностима
један од приоритетних етнолошких задатака, с обзиром на непосредно суочавање науке са њеним нестајањем, наглим редуковањем или трансформацијом у нове облике. Услед тога, неопходно је приступање темељним теренским истраживањима и одговарајућим синтезама, како би се овај процес
до краја разумео и како би се сагледале његове последице, које могу бити
од пресудног значаја за функиционисање целокупног културног контекста
српског етноса. На овом месту укратко представљамо базични нацрт једног
стратегијског концепта савремених проучавања овог типа, замишљен као
системски уоквирена целина. Наведени концепт био је и путоказ за ауторова истраживања спровођена у претходном периоду, истовремено представљајући и основну смерницу за наредне научне активности., This paper provides a brief overview of the studies dealing with the traditional Serbian spiritual culture of the contemporary times, with an emphasis on the folk, religious and mythological beliefs. Therefore, the paper presents a basic, sy­stematically framed concept in addition to posing some other basic questions. The systematically framed concept (which semantically connects the author's studies and related literature on the subject) especially emphasizes some aspects in regards to continuation and vitality of phenomena related to traditions, especially so mytho­logical and religious dimensions. These, additionally, have seen a reduction versus the processes of revitalization taken place within temporary marginalized phenomena. In this context, a special attention is given to the following relations: past-present, myth-ritual, continuity discontinuity simplification - details and comple­xity, universal-particular. More over the accent is placed on the Christian context (a relation of Christian-non-Christian), particularly on levels and degrees on the ro­le Christianity might play in formation of the folk tradition. Furthermore some current expressions of ideas and systems, based on the new contents but having traditional influence, are also being discussed. A general conclusion can be drawn from this overview, which places the traditional Serbian spiritual culture (seen as a dynamic complex) at an important cross-road: in the current, contemporary circumstances, the culture faces many challenges of being transformed into totally new appearances, and getting layered even more but at the same time, experiencing considerable reduction within its basic contents. This paper thus discusses more general characteristics and directions of the su­bject, while numerous examples (as well as various dimensions of the same) we­re analyzed in the author's previous work. Consequently, based on these various aspects of the Serbian tradition, the author is planning to write an appropriate synt­hesis, to be published in a monograph; also, a more complex and detailed research is underway. The aim of the research is to assess processes with essential significance, which will eventually define the status and role of the Serbian tradition in the future. In any case, tradition is again in the spotlight, as having a key signifi­cance for solving puzzles of the contemporary social processes.",
publisher = "Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA",
journal = "Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA",
title = "Традиција поново: стратегијски концепт савремених проучавања традиционалне духовне културе Срба – сажети осврт, Again on Tradition: Strategic Concept of the Contemporary Studies of Traditional Serbian Spiritual Culture – a Brief Overview",
pages = "201-215",
volume = "58",
number = "1",
doi = "10.2298/GEI1001201T",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8743"
}
Тодоровић, И.. (2010). Традиција поново: стратегијски концепт савремених проучавања традиционалне духовне културе Срба – сажети осврт. in Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA
Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA., 58(1), 201-215.
https://doi.org/10.2298/GEI1001201T
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8743
Тодоровић И. Традиција поново: стратегијски концепт савремених проучавања традиционалне духовне културе Срба – сажети осврт. in Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA. 2010;58(1):201-215.
doi:10.2298/GEI1001201T
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8743 .
Тодоровић, Ивица, "Традиција поново: стратегијски концепт савремених проучавања традиционалне духовне културе Срба – сажети осврт" in Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA, 58, no. 1 (2010):201-215,
https://doi.org/10.2298/GEI1001201T .,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8743 .
3

Прилог проучавању универзалних образаца у културним феноменима на примеру српске грађе

Тодоровић, Ивица

(Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA, 2009)

TY - JOUR
AU - Тодоровић, Ивица
PY - 2009
UR - http://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/525/469
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/8873
AB - Истраживање истоветних/хомологних структурних образаца у
културним феноменима свакако представља легитимну и изузетно
значајну, али још увек недовољно експонирану и фокусирану област
етнолошко-антрополошке науке. Овом приликом непосредно
указујемо на проблем реалне егзистенције универзално
распрострањених структурних образаца, који се јављају у различитим
културним (али и природним) феноменима. У том смислу, користимо
примере из српске грађе, односно примере из домена митско-бајковног и обредног контекста.
AB - This paper presents various perspectives in studying cultural universal patterns. The focus is placed on the examples drawn from Serbian sources/culture, accentuating myth and tale texts, contrasting and comparing them with Serbian rituals and other cultural phenomena. In this sense, I have chosen to analyze one of the most famous and most complex Serbian tales known as 'Bas Celik', which illustrates formations of the specific structural patterns on a synchronic level. This research also allows studying communication possibilities, that is, transmission and creation of identical contents/information. My previous research on the subject, as well as this one, has allowed a hypothesis based on the presence of identical or similar contents and structures within dreams and tales, as well in folk beliefs. It has become clear that these motives do not represent a direct borrowing but were created independently regardless of the actual contents of particular dreams and tales. This could also be applied to the presence of specific symmetrical and harmoniously organized structural models in myths and rituals. A good example is an appearance of 19 structural patterns which characterize universal frame, i.e., as features of different cultural and natural phenomena. Taking all said into account, it could be argued that the understanding of this particular phenomenon requires an idea of connection of the mind and substance within a unique field that does not recognize spatial and timely limitations, corresponding thus to Levi-Strauss and Jungian models of understandings, in analyzing cultural phenomena and reality.
PB - Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA
T2 - Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA
T1 - Прилог проучавању универзалних образаца у културним феноменима на примеру српске грађе
T1 - Universal Patterns in Cultural Phenomena : an Account from Serbian Sources
SP - 147
EP - 174
VL - 57
IS - 1
DO - 10.2298/GEI0901147T
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8873
ER - 
@article{
author = "Тодоровић, Ивица",
year = "2009",
abstract = "Истраживање истоветних/хомологних структурних образаца у
културним феноменима свакако представља легитимну и изузетно
значајну, али још увек недовољно експонирану и фокусирану област
етнолошко-антрополошке науке. Овом приликом непосредно
указујемо на проблем реалне егзистенције универзално
распрострањених структурних образаца, који се јављају у различитим
културним (али и природним) феноменима. У том смислу, користимо
примере из српске грађе, односно примере из домена митско-бајковног и обредног контекста., This paper presents various perspectives in studying cultural universal patterns. The focus is placed on the examples drawn from Serbian sources/culture, accentuating myth and tale texts, contrasting and comparing them with Serbian rituals and other cultural phenomena. In this sense, I have chosen to analyze one of the most famous and most complex Serbian tales known as 'Bas Celik', which illustrates formations of the specific structural patterns on a synchronic level. This research also allows studying communication possibilities, that is, transmission and creation of identical contents/information. My previous research on the subject, as well as this one, has allowed a hypothesis based on the presence of identical or similar contents and structures within dreams and tales, as well in folk beliefs. It has become clear that these motives do not represent a direct borrowing but were created independently regardless of the actual contents of particular dreams and tales. This could also be applied to the presence of specific symmetrical and harmoniously organized structural models in myths and rituals. A good example is an appearance of 19 structural patterns which characterize universal frame, i.e., as features of different cultural and natural phenomena. Taking all said into account, it could be argued that the understanding of this particular phenomenon requires an idea of connection of the mind and substance within a unique field that does not recognize spatial and timely limitations, corresponding thus to Levi-Strauss and Jungian models of understandings, in analyzing cultural phenomena and reality.",
publisher = "Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA",
journal = "Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA",
title = "Прилог проучавању универзалних образаца у културним феноменима на примеру српске грађе, Universal Patterns in Cultural Phenomena : an Account from Serbian Sources",
pages = "147-174",
volume = "57",
number = "1",
doi = "10.2298/GEI0901147T",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8873"
}
Тодоровић, И.. (2009). Прилог проучавању универзалних образаца у културним феноменима на примеру српске грађе. in Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA
Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA., 57(1), 147-174.
https://doi.org/10.2298/GEI0901147T
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8873
Тодоровић И. Прилог проучавању универзалних образаца у културним феноменима на примеру српске грађе. in Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA. 2009;57(1):147-174.
doi:10.2298/GEI0901147T
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8873 .
Тодоровић, Ивица, "Прилог проучавању универзалних образаца у културним феноменима на примеру српске грађе" in Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA, 57, no. 1 (2009):147-174,
https://doi.org/10.2298/GEI0901147T .,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8873 .
1

Резултати савремених истраживања народне религије Срба – општи пресек

Тодоровић, Ивица

(Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA, 2008)

TY - JOUR
AU - Тодоровић, Ивица
PY - 2008
UR - http://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/597/532
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/8852
AB - Током претходног периода спровођена су континуирана истраживања
народне религије и традиционалне духовне културе Срба, пре свега у
оквиру проучавања односа традиционалног и модерног у савременом
културном и друштвеном контексту. Основна намера је била да се
непосредним теренским истраживањима обухвати више различитих
културних зона и области – у циљу сагледавања образаца промене,
карактеристичних за савремени друштвени тренутак. У овом раду се,
у крајње сажетом облику, представља синтеза резултата наведених,
савремених истраживања народних религијских схватања Срба, са
нагласком на односу хришћанских и нехришћанских садржаја.
AB - Serbian folk religion represents a complex phenomenon, which can be defined and perceived at many different ways. The done research and published studies justify the right to provide a brief synthesis of dynamic processes typical for Serbian folk religion in the contemporary context. The general tendencies and processes, in the contemporary context, and seen as a part of a unique dynamic system, reveal ways or transfer, creation and changes in the traditional heritage. At the basic level, these processes are characterized by a mutual dependency, that is, they are present in binary complementary-opposite code, that is, they are twofold directed (both affirmatively and negatively; towards reduction but also towards complexity of the contents etc), forming together a model for changes. In terms of the contemporary dynamic pattern, which forms the context of folk beliefs and practice of Orthodoxy- the general tendency (in relation with the relationship of 'folk' and 'church' model) is an approach of folk images towards the official, church teachings, hence, we could expect additional alterations of folk Orthodoxy in this direction.
PB - Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA
T2 - Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA
T1 - Резултати савремених истраживања народне религије Срба – општи пресек
T1 - Results of Contemporary Research of Serbian Folk Religion – A General Overview
SP - 53
EP - 70
VL - 56
IS - 1
DO - 10.2298/GEI0801053T
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8852
ER - 
@article{
author = "Тодоровић, Ивица",
year = "2008",
abstract = "Током претходног периода спровођена су континуирана истраживања
народне религије и традиционалне духовне културе Срба, пре свега у
оквиру проучавања односа традиционалног и модерног у савременом
културном и друштвеном контексту. Основна намера је била да се
непосредним теренским истраживањима обухвати више различитих
културних зона и области – у циљу сагледавања образаца промене,
карактеристичних за савремени друштвени тренутак. У овом раду се,
у крајње сажетом облику, представља синтеза резултата наведених,
савремених истраживања народних религијских схватања Срба, са
нагласком на односу хришћанских и нехришћанских садржаја., Serbian folk religion represents a complex phenomenon, which can be defined and perceived at many different ways. The done research and published studies justify the right to provide a brief synthesis of dynamic processes typical for Serbian folk religion in the contemporary context. The general tendencies and processes, in the contemporary context, and seen as a part of a unique dynamic system, reveal ways or transfer, creation and changes in the traditional heritage. At the basic level, these processes are characterized by a mutual dependency, that is, they are present in binary complementary-opposite code, that is, they are twofold directed (both affirmatively and negatively; towards reduction but also towards complexity of the contents etc), forming together a model for changes. In terms of the contemporary dynamic pattern, which forms the context of folk beliefs and practice of Orthodoxy- the general tendency (in relation with the relationship of 'folk' and 'church' model) is an approach of folk images towards the official, church teachings, hence, we could expect additional alterations of folk Orthodoxy in this direction.",
publisher = "Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA",
journal = "Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA",
title = "Резултати савремених истраживања народне религије Срба – општи пресек, Results of Contemporary Research of Serbian Folk Religion – A General Overview",
pages = "53-70",
volume = "56",
number = "1",
doi = "10.2298/GEI0801053T",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8852"
}
Тодоровић, И.. (2008). Резултати савремених истраживања народне религије Срба – општи пресек. in Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA
Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA., 56(1), 53-70.
https://doi.org/10.2298/GEI0801053T
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8852
Тодоровић И. Резултати савремених истраживања народне религије Срба – општи пресек. in Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA. 2008;56(1):53-70.
doi:10.2298/GEI0801053T
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8852 .
Тодоровић, Ивица, "Резултати савремених истраживања народне религије Срба – општи пресек" in Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA, 56, no. 1 (2008):53-70,
https://doi.org/10.2298/GEI0801053T .,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8852 .
1

Проблематика реконструкције јединствене системске основе културних феномена – осврт на истраживања и аналитичке могућности

Тодоровић, Ивица

(Београд : Етнографски институт САНУ, 2008)

TY - CHAP
AU - Тодоровић, Ивица
PY - 2008
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/7516
AB - Основна сврха рада јесте разматрање могућности реконструкције јединственог система елемената културе, као заједничке системске матрице која се налази у основи различитих културних феномена. Текст представља дигресивни извод из монографије која ће се детаљније бавити наведеним питањима, тако да су на овом месту изнесене само основне контуре проблема, презентоване превасходно у виду једне врсте мисаоног експеримента.
Читав поступак заснован је, пре свега, на аналитичком сагледавању, односно – на закључцима произашлим из српске (етнокултуролошке и етнолошко-антрополошке)
грађе.
AB - On the basis of clear analogies of the basic structure
relations noticed inside of different cultural phenomena,
it is possible to speak about possibilities of
(re)construction of the uniform system of cultural
elements, in the sense of common basis of complete
cultural reality. The concretization of this idea is
achieved through the perceiving of structural similarities
of existing basic patterns of the most important
phenomena of traditional spiritual culture of Serbian
people. In the previous studies this resulted in
formulation of theoretical concept of manifestation
universal structure of thought in cultural phenomena,
above all in rituals and myths. On the other hand,
approaches and results of the most eminent classics of anthropological thought
(above all Claude Levi-Strauss, V. Propp, B. Malinowski, A. Van Gennep, K. G.
Jung and others) give direct contribution to the formation of the idea about
possibility of concrete reconstruction of uniform system of cultural patterns.
AB - Въз основа на ясните аналогии на базисните
структурни релации, откривани в различните
културни феномени, може да се говори за
възможната (ре)конструкция на уникалната
система на културния елемент, в смисъл на обща
основа на целокупната културна реалност.
Конкретизацията на този замисъл
осъществяваме посредством наблюдението
върху структурните прилики, съществуващи в
рамката на базисните образци на най-важните
феномени на традиционната духовна култура на
сърбите, в резултат на което в предходни наши
изследвания беше формулирана теоретична
концепция за проявата на универсална структура на мисленето в културните
феномени, преди всичко в ритуалите и митовете. От друга страна и
подходите, и резултатите, до които достигат някои от най-изтъкнатите
класици на антропологичната мисъл (преди всичко Кл. Леви-Строс, Вл. Проп,
Бр. Малиновски, А. Ван-Женеп, К. Г. Юнг и др.), допринасят непосредствено
за оформянето на идеята за възможността за конкретизирана реконструкция
на обща система на културните образци.
PB - Београд : Етнографски институт САНУ
T2 - Културне паралеле : свакодневна култура у постсоцијалистичком периоду / Културни паралели : всекидневната култура в постсоциалистическия период / Cultural parallels : Everyday Culture in the Post-Socialist Period
T1 - Проблематика реконструкције јединствене системске основе културних феномена – осврт на истраживања и аналитичке могућности
T1 - Проблематиката за реконструкцията на общата системна основа на културните феномени. Кратък преглед на изследваията и на възможностите за анализ
T1 - The Problem of Reconstruction of Uniform System Basis of Cultural Phenomena. Summarized Turn to the Researches and Analytical Possibilities
SP - 225
EP - 242
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7516
ER - 
@inbook{
author = "Тодоровић, Ивица",
year = "2008",
abstract = "Основна сврха рада јесте разматрање могућности реконструкције јединственог система елемената културе, као заједничке системске матрице која се налази у основи различитих културних феномена. Текст представља дигресивни извод из монографије која ће се детаљније бавити наведеним питањима, тако да су на овом месту изнесене само основне контуре проблема, презентоване превасходно у виду једне врсте мисаоног експеримента.
Читав поступак заснован је, пре свега, на аналитичком сагледавању, односно – на закључцима произашлим из српске (етнокултуролошке и етнолошко-антрополошке)
грађе., On the basis of clear analogies of the basic structure
relations noticed inside of different cultural phenomena,
it is possible to speak about possibilities of
(re)construction of the uniform system of cultural
elements, in the sense of common basis of complete
cultural reality. The concretization of this idea is
achieved through the perceiving of structural similarities
of existing basic patterns of the most important
phenomena of traditional spiritual culture of Serbian
people. In the previous studies this resulted in
formulation of theoretical concept of manifestation
universal structure of thought in cultural phenomena,
above all in rituals and myths. On the other hand,
approaches and results of the most eminent classics of anthropological thought
(above all Claude Levi-Strauss, V. Propp, B. Malinowski, A. Van Gennep, K. G.
Jung and others) give direct contribution to the formation of the idea about
possibility of concrete reconstruction of uniform system of cultural patterns., Въз основа на ясните аналогии на базисните
структурни релации, откривани в различните
културни феномени, може да се говори за
възможната (ре)конструкция на уникалната
система на културния елемент, в смисъл на обща
основа на целокупната културна реалност.
Конкретизацията на този замисъл
осъществяваме посредством наблюдението
върху структурните прилики, съществуващи в
рамката на базисните образци на най-важните
феномени на традиционната духовна култура на
сърбите, в резултат на което в предходни наши
изследвания беше формулирана теоретична
концепция за проявата на универсална структура на мисленето в културните
феномени, преди всичко в ритуалите и митовете. От друга страна и
подходите, и резултатите, до които достигат някои от най-изтъкнатите
класици на антропологичната мисъл (преди всичко Кл. Леви-Строс, Вл. Проп,
Бр. Малиновски, А. Ван-Женеп, К. Г. Юнг и др.), допринасят непосредствено
за оформянето на идеята за възможността за конкретизирана реконструкция
на обща система на културните образци.",
publisher = "Београд : Етнографски институт САНУ",
journal = "Културне паралеле : свакодневна култура у постсоцијалистичком периоду / Културни паралели : всекидневната култура в постсоциалистическия период / Cultural parallels : Everyday Culture in the Post-Socialist Period",
booktitle = "Проблематика реконструкције јединствене системске основе културних феномена – осврт на истраживања и аналитичке могућности, Проблематиката за реконструкцията на общата системна основа на културните феномени. Кратък преглед на изследваията и на възможностите за анализ, The Problem of Reconstruction of Uniform System Basis of Cultural Phenomena. Summarized Turn to the Researches and Analytical Possibilities",
pages = "225-242",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7516"
}
Тодоровић, И.. (2008). Проблематика реконструкције јединствене системске основе културних феномена – осврт на истраживања и аналитичке могућности. in Културне паралеле : свакодневна култура у постсоцијалистичком периоду / Културни паралели : всекидневната култура в постсоциалистическия период / Cultural parallels : Everyday Culture in the Post-Socialist Period
Београд : Етнографски институт САНУ., 225-242.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7516
Тодоровић И. Проблематика реконструкције јединствене системске основе културних феномена – осврт на истраживања и аналитичке могућности. in Културне паралеле : свакодневна култура у постсоцијалистичком периоду / Културни паралели : всекидневната култура в постсоциалистическия период / Cultural parallels : Everyday Culture in the Post-Socialist Period. 2008;:225-242.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7516 .
Тодоровић, Ивица, "Проблематика реконструкције јединствене системске основе културних феномена – осврт на истраживања и аналитичке могућности" in Културне паралеле : свакодневна култура у постсоцијалистичком периоду / Културни паралели : всекидневната култура в постсоциалистическия период / Cultural parallels : Everyday Culture in the Post-Socialist Period (2008):225-242,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7516 .

О јединственом систему елемената културе : илустративни пресек са нагласком на закључцима произашлим из српске грађе

Тодоровић, Ивица

(Београд : Етнографски институт САНУ, 2008)

TY - CHAP
AU - Тодоровић, Ивица
PY - 2008
UR - https://etno-institut.co.rs/storage/15/5e5a6a88e2941_24_compressed.pdf
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/7514
AB - У студији се – у виду једне врсте мисаоног експеримента – разматра проблематика (ре)конструкције јединственог система елемената културе, по узору на (превасходно левистросовску) идеју о реалној могућности издвајања објективно постојећег, универзалног културног система – аналогно моделима констатованим од стране природних
наука. Другим речима, на овом месту, првенствено полазећи од раније презентоване српске грађе, разматрамо степен изводљивости замисли о издвајању културних категорија, тј. елемената који се налазе у основи феномена културе. Сам процес реконструкције подразумева стављање посебног нагласка на садржаје уочене унутар различи
тих митско-ритуалних комплекса. Ови обрасци се могу упоредити са језичким, логичким и другим културним моделима, који поседују сродне структурне карактеристике.
AB - The previous research has pointed out to an
existence of a unique system of cultural elements.
Worldwide, many scientists have contributed to the
subject of universality in cultural structural forms, while
for Serbian cultural area, I was able to form a hypothesis
of primarily linguistic-logical system, based on
particulars in Serbian grammar and its usage. This
particular complex forms a basis for the unique system
of cultural elements, illustrated by many examples from
Serbian tradition (language structure, complex rituals,
fairytales, mythology and so on).
PB - Београд : Етнографски институт САНУ
T2 - Слике културе некад и сад / Images of Culture Then and Now
T1 - О јединственом систему елемената културе : илустративни пресек са нагласком на закључцима произашлим из српске грађе
T1 - Unique System of Cultural Elements : An Illustrative Review Emphasizing the Conclusions Drawn from Serbian Sources
SP - 95
EP - 109
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7514
ER - 
@inbook{
author = "Тодоровић, Ивица",
year = "2008",
abstract = "У студији се – у виду једне врсте мисаоног експеримента – разматра проблематика (ре)конструкције јединственог система елемената културе, по узору на (превасходно левистросовску) идеју о реалној могућности издвајања објективно постојећег, универзалног културног система – аналогно моделима констатованим од стране природних
наука. Другим речима, на овом месту, првенствено полазећи од раније презентоване српске грађе, разматрамо степен изводљивости замисли о издвајању културних категорија, тј. елемената који се налазе у основи феномена културе. Сам процес реконструкције подразумева стављање посебног нагласка на садржаје уочене унутар различи
тих митско-ритуалних комплекса. Ови обрасци се могу упоредити са језичким, логичким и другим културним моделима, који поседују сродне структурне карактеристике., The previous research has pointed out to an
existence of a unique system of cultural elements.
Worldwide, many scientists have contributed to the
subject of universality in cultural structural forms, while
for Serbian cultural area, I was able to form a hypothesis
of primarily linguistic-logical system, based on
particulars in Serbian grammar and its usage. This
particular complex forms a basis for the unique system
of cultural elements, illustrated by many examples from
Serbian tradition (language structure, complex rituals,
fairytales, mythology and so on).",
publisher = "Београд : Етнографски институт САНУ",
journal = "Слике културе некад и сад / Images of Culture Then and Now",
booktitle = "О јединственом систему елемената културе : илустративни пресек са нагласком на закључцима произашлим из српске грађе, Unique System of Cultural Elements : An Illustrative Review Emphasizing the Conclusions Drawn from Serbian Sources",
pages = "95-109",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7514"
}
Тодоровић, И.. (2008). О јединственом систему елемената културе : илустративни пресек са нагласком на закључцима произашлим из српске грађе. in Слике културе некад и сад / Images of Culture Then and Now
Београд : Етнографски институт САНУ., 95-109.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7514
Тодоровић И. О јединственом систему елемената културе : илустративни пресек са нагласком на закључцима произашлим из српске грађе. in Слике културе некад и сад / Images of Culture Then and Now. 2008;:95-109.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7514 .
Тодоровић, Ивица, "О јединственом систему елемената културе : илустративни пресек са нагласком на закључцима произашлим из српске грађе" in Слике културе некад и сад / Images of Culture Then and Now (2008):95-109,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7514 .

Резултати истраживања обреда литија: допунски осврт

Тодоровић, Ивица

(Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA, 2007)

TY - CHAP
AU - Тодоровић, Ивица
PY - 2007
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/8755
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/8762
AB - У раду се, у најосновнијим цртама, представљају финални
резултати истраживања ритуала литијског опхода,
спровођених током претходних година у областима српског
етничког простора. Консултована је целокупна доступна
литература о ритуалу литија, а највећи део теренских
истраживања остварен је на подручју источне сврљишке
културне зоне (обрађено је свих 19 села), с тим да су
истраживањима обухваћене и друге области, у циљу
комплетирања опште представе. На овом месту се
издвајају они резултати и закључци који имају посебан
значај за проучавање овог феномена и указују на извесне
до сада непознате специфичности. Нагласак је стављен на
сагледавање неких од најинтригантнијих и најзначајнијих
импликација проистеклих из истраживања, међу којима су
издвојене оне које су везане за концепт синхронијске
комуникације и универзалне структуре мишљења.
AB - The paper discusses several important
and interesting aspects of the Serbian ritual of
religious procession; the ritual is one of the
main, especially elaborated and of the central
importance in Serbian folk religion. During an
extensive fieldwork, we were able to discover
many unknown facts that pointed out to a
presence of complex models and mythological
images within the religious procession. This, in
fact, influenced a construction of a specific methodological key, which
corresponded to the complexity of the problem, based on multi-dimensional
structural-semantic analytical approach (see my monograph Ritual of the Mind) and
certain types of mind experiments, when allowed.
In the first part of the paper, we present a brief summary of the previously
done research, while the second part of the paper covers unusual implications
streaming from the results, which also point out to new possibilities for research
and new perspectives. The implications of the special importance encompass
concepts of synchronic communication and universal structure of thought, created
with an aim to summarize and analyze specific features and conclusions connected
directly with the research of religious ritual processions. That is, in the context of
the paper’s conclusion – the appropriate research and discussion – the religious
procession ( whose paradigmatic possibilities are expressed in the eastern Svrljig
area) appears as a special expression of basic principles of the universal structure of
thought/mind, reflected in a series of cultural phenomena (which are synchronically
posted and knitted into wider and more complex systems), starting from linguistic
and logical models to mythical-ritual systems.
PB - Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA
T2 - Култура у трансформацији / Culture in Transformation
T1 - Резултати истраживања обреда литија: допунски осврт
T1 - Religious Processions: Additional Results
SP - 189
EP - 213
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8762
ER - 
@inbook{
author = "Тодоровић, Ивица",
year = "2007",
abstract = "У раду се, у најосновнијим цртама, представљају финални
резултати истраживања ритуала литијског опхода,
спровођених током претходних година у областима српског
етничког простора. Консултована је целокупна доступна
литература о ритуалу литија, а највећи део теренских
истраживања остварен је на подручју источне сврљишке
културне зоне (обрађено је свих 19 села), с тим да су
истраживањима обухваћене и друге области, у циљу
комплетирања опште представе. На овом месту се
издвајају они резултати и закључци који имају посебан
значај за проучавање овог феномена и указују на извесне
до сада непознате специфичности. Нагласак је стављен на
сагледавање неких од најинтригантнијих и најзначајнијих
импликација проистеклих из истраживања, међу којима су
издвојене оне које су везане за концепт синхронијске
комуникације и универзалне структуре мишљења., The paper discusses several important
and interesting aspects of the Serbian ritual of
religious procession; the ritual is one of the
main, especially elaborated and of the central
importance in Serbian folk religion. During an
extensive fieldwork, we were able to discover
many unknown facts that pointed out to a
presence of complex models and mythological
images within the religious procession. This, in
fact, influenced a construction of a specific methodological key, which
corresponded to the complexity of the problem, based on multi-dimensional
structural-semantic analytical approach (see my monograph Ritual of the Mind) and
certain types of mind experiments, when allowed.
In the first part of the paper, we present a brief summary of the previously
done research, while the second part of the paper covers unusual implications
streaming from the results, which also point out to new possibilities for research
and new perspectives. The implications of the special importance encompass
concepts of synchronic communication and universal structure of thought, created
with an aim to summarize and analyze specific features and conclusions connected
directly with the research of religious ritual processions. That is, in the context of
the paper’s conclusion – the appropriate research and discussion – the religious
procession ( whose paradigmatic possibilities are expressed in the eastern Svrljig
area) appears as a special expression of basic principles of the universal structure of
thought/mind, reflected in a series of cultural phenomena (which are synchronically
posted and knitted into wider and more complex systems), starting from linguistic
and logical models to mythical-ritual systems.",
publisher = "Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA",
journal = "Култура у трансформацији / Culture in Transformation",
booktitle = "Резултати истраживања обреда литија: допунски осврт, Religious Processions: Additional Results",
pages = "189-213",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8762"
}
Тодоровић, И.. (2007). Резултати истраживања обреда литија: допунски осврт. in Култура у трансформацији / Culture in Transformation
Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA., 189-213.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8762
Тодоровић И. Резултати истраживања обреда литија: допунски осврт. in Култура у трансформацији / Culture in Transformation. 2007;:189-213.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8762 .
Тодоровић, Ивица, "Резултати истраживања обреда литија: допунски осврт" in Култура у трансформацији / Culture in Transformation (2007):189-213,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8762 .

Хришћанска и претхришћанска димензија ритуала литијског опхода

Тодоровић, Ивица

(Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA, 2006)

TY - JOUR
AU - Тодоровић, Ивица
PY - 2006
UR - http://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/675/605
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/8826
AB - У раду се првенствено предочава хришћански аспект ритуала
литијског опхода, с обзиром на чињеницу да наведена проблематика
у досадашњим истраживањима и студијама није довољно осветљена.
У складу с тим, на овом месту се разматра и однос хришћанске и
претхришћанске димензије литијског обредног комплекса, који у себи
садржи и једне и друге елементе. Нагласак је стављен и на
сагледавање различитих модела спровођења литијског ритуала.
AB - Most researchers of ritual procession have emphasized pre-Christian legacy in this ritual complex. In contrast, this paper places the accent on the existence of Christian dimension of the ritual, having thus used a different approach. This new approach has enabled us to understand better Christian dimension and meanings, left behind in the mentioned previous studies. Also this paper presents differences between church and folk model of the ritual allowing thus drawing a conclusion which stresses a parallel existence of the two differently shaped semantic systems within the ritual, with an emphasis on the existence of over encompassing Christian determination of all aspects of the ritual.
PB - Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA
T2 - Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA
T1 - Хришћанска и претхришћанска димензија ритуала литијског опхода
T1 - Christian and Pre-Christian Dimension of Ritual Procession
SP - 271
EP - 287
VL - 54
DO - 10.2298/GEI0654271T
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8826
ER - 
@article{
author = "Тодоровић, Ивица",
year = "2006",
abstract = "У раду се првенствено предочава хришћански аспект ритуала
литијског опхода, с обзиром на чињеницу да наведена проблематика
у досадашњим истраживањима и студијама није довољно осветљена.
У складу с тим, на овом месту се разматра и однос хришћанске и
претхришћанске димензије литијског обредног комплекса, који у себи
садржи и једне и друге елементе. Нагласак је стављен и на
сагледавање различитих модела спровођења литијског ритуала., Most researchers of ritual procession have emphasized pre-Christian legacy in this ritual complex. In contrast, this paper places the accent on the existence of Christian dimension of the ritual, having thus used a different approach. This new approach has enabled us to understand better Christian dimension and meanings, left behind in the mentioned previous studies. Also this paper presents differences between church and folk model of the ritual allowing thus drawing a conclusion which stresses a parallel existence of the two differently shaped semantic systems within the ritual, with an emphasis on the existence of over encompassing Christian determination of all aspects of the ritual.",
publisher = "Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA",
journal = "Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA",
title = "Хришћанска и претхришћанска димензија ритуала литијског опхода, Christian and Pre-Christian Dimension of Ritual Procession",
pages = "271-287",
volume = "54",
doi = "10.2298/GEI0654271T",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8826"
}
Тодоровић, И.. (2006). Хришћанска и претхришћанска димензија ритуала литијског опхода. in Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA
Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA., 54, 271-287.
https://doi.org/10.2298/GEI0654271T
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8826
Тодоровић И. Хришћанска и претхришћанска димензија ритуала литијског опхода. in Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA. 2006;54:271-287.
doi:10.2298/GEI0654271T
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8826 .
Тодоровић, Ивица, "Хришћанска и претхришћанска димензија ритуала литијског опхода" in Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA, 54 (2006):271-287,
https://doi.org/10.2298/GEI0654271T .,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8826 .
3
3

Приоритети савремене етнолошко-антрополошке науке у Србији

Тодоровић, Ивица

(Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA, 2005)

TY - CHAP
AU - Тодоровић, Ивица
PY - 2005
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/7492
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/8749
AB - У раду се – у најсажетијим могућим цртама – разматра проблематика одређења основних задатака и приоритета савремене етнолошко-антрополошке науке у Србији, у непосредној
вези са резултатима постигнутим током претходне деценије. У
овом смислу, пре свега се наглашавају она питања која су
посебно актуелна данас, као и она која су – из одређених
разлога – неправедно запостављена. Специфичан значај придаје се аспектима етнологије који су до сада били извесна
врста табуа, у распону од методолошких до идејних аспеката.
Такође, представљају се одговарајући предлози у циљу
превазилажења најзначајнијих проблема савремене српске
етнологије, као и у циљу конкретизације научних теорија и
стремљења и њиховог ближег повезивања са савременом
српском стварношћу.
AB - Today, for ethnology/anthropology in Serbia, of special importance are: to intensify ethnographic research of traditional culture, to initialize projects in applied ethnology (revival of villages, preservance, renew and promotion of traditional culture and
balance of population density in Serbia), to focus on Serbian ethnicity (understudied in
previous projects), to appraise theological context and aspect of reality, to intensify
ethno-genesis-like and paleo-ethnological projects, to re-develop organization and coordination within existing ethno-anthropological institutions, to face ideological obstacles and limitations, to overcome provincial syndrome, to pay more attention to harsh
and bitter position of Serbs, their language and culture, to internally research ethnological institutions and scientific public opinion. We have to discuss all of the above
issues, in order to assess traditional and contemporary cultural reality in Serbia, which
should be the main task of ethnology/anthropology in the region.
PB - Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA
T2 - Етнологија и антропологија : стање и перспективе / Ethnology and Anthropology : Contemporary Standings and Perspectives
T1 - Приоритети савремене етнолошко-антрополошке науке у Србији
T1 - Priorities of Contemporary Ethnology/Anthropology in Serbia
SP - 151
EP - 162
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8749
ER - 
@inbook{
author = "Тодоровић, Ивица",
year = "2005",
abstract = "У раду се – у најсажетијим могућим цртама – разматра проблематика одређења основних задатака и приоритета савремене етнолошко-антрополошке науке у Србији, у непосредној
вези са резултатима постигнутим током претходне деценије. У
овом смислу, пре свега се наглашавају она питања која су
посебно актуелна данас, као и она која су – из одређених
разлога – неправедно запостављена. Специфичан значај придаје се аспектима етнологије који су до сада били извесна
врста табуа, у распону од методолошких до идејних аспеката.
Такође, представљају се одговарајући предлози у циљу
превазилажења најзначајнијих проблема савремене српске
етнологије, као и у циљу конкретизације научних теорија и
стремљења и њиховог ближег повезивања са савременом
српском стварношћу., Today, for ethnology/anthropology in Serbia, of special importance are: to intensify ethnographic research of traditional culture, to initialize projects in applied ethnology (revival of villages, preservance, renew and promotion of traditional culture and
balance of population density in Serbia), to focus on Serbian ethnicity (understudied in
previous projects), to appraise theological context and aspect of reality, to intensify
ethno-genesis-like and paleo-ethnological projects, to re-develop organization and coordination within existing ethno-anthropological institutions, to face ideological obstacles and limitations, to overcome provincial syndrome, to pay more attention to harsh
and bitter position of Serbs, their language and culture, to internally research ethnological institutions and scientific public opinion. We have to discuss all of the above
issues, in order to assess traditional and contemporary cultural reality in Serbia, which
should be the main task of ethnology/anthropology in the region.",
publisher = "Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA",
journal = "Етнологија и антропологија : стање и перспективе / Ethnology and Anthropology : Contemporary Standings and Perspectives",
booktitle = "Приоритети савремене етнолошко-антрополошке науке у Србији, Priorities of Contemporary Ethnology/Anthropology in Serbia",
pages = "151-162",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8749"
}
Тодоровић, И.. (2005). Приоритети савремене етнолошко-антрополошке науке у Србији. in Етнологија и антропологија : стање и перспективе / Ethnology and Anthropology : Contemporary Standings and Perspectives
Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA., 151-162.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8749
Тодоровић И. Приоритети савремене етнолошко-антрополошке науке у Србији. in Етнологија и антропологија : стање и перспективе / Ethnology and Anthropology : Contemporary Standings and Perspectives. 2005;:151-162.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8749 .
Тодоровић, Ивица, "Приоритети савремене етнолошко-антрополошке науке у Србији" in Етнологија и антропологија : стање и перспективе / Ethnology and Anthropology : Contemporary Standings and Perspectives (2005):151-162,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8749 .

Прилог реконструкцији базичног митолошког кода cpпcкe народне религије ‒ митска бића Тамнаве

Тодоровић, Ивица

(Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA, 2004)

TY - JOUR
AU - Тодоровић, Ивица
PY - 2004
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/8786
AB - Тамнава као типична српска област ‒ када је реч о народној религији ‒ представља идеалан полигон за разматрање и предочавање базичних мотива, општих процеса и структурних образаца карактеристичних за српску митологију, као и за сагледавање континуитета одговарајућих прастарих митских идеја. Након теренских истраживања спроведених у овој области констатовано је шест главних митских ентитета (соглав, змија чуваркућа, ветрењак, вила, ноћница, вампир). Ови митски комплекси се даљом анализом, уз компарирање етнографске грађе са ширег простора и након премештања у општи (српски) контекст, своде на четири основне категорије, чији међусобни односи предочавају извесну врсту митолошког (логичког) квадрата, који се ‒ као идеалтипски оквир ‒ може применити и у сагледавању српске народне митологије у целини. Овај рад се ослања на ранија истраживања, у оквиру ширег ауторског пројекта ‒ реконструкције базичног митолошког кода српске народне религије и сагледавања образаца структуре митског мишљења.
AB - Based on the fieldwork data and literature on Serbian ethnicity, the author argues that a unique mythical pattern exists among Serbs. This pattern represents the basic global set of mythical entities in Serbian folk religion. After serious structural-semantic analysis of a number of various mythical entities and motives, the author discovers a unique mythological base, established in firm semantic categories and relations. In this sense there are four basic mythical relations found at the base of the corresponding semantic systems: a four-member base of the first and foremost mythological code. The cited mythical sets are found also in other areas occupied by Serbs; therefore, they should represent the base of the whole Serbian folk mythology. Some other specific mythical entities also exist, neither so universal nor a part of this set, and therefore are excluded from the discussion.
PB - Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA
T2 - Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA
T1 - Прилог реконструкцији базичног митолошког кода cpпcкe народне религије ‒ митска бића Тамнаве
T1 - Mythical creatures of the Tamnava region: a basic mythological code in the serbian folk religion
SP - 205
EP - 225
VL - 52
DO - 10.2298/GEI0452205T
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8786
ER - 
@article{
author = "Тодоровић, Ивица",
year = "2004",
abstract = "Тамнава као типична српска област ‒ када је реч о народној религији ‒ представља идеалан полигон за разматрање и предочавање базичних мотива, општих процеса и структурних образаца карактеристичних за српску митологију, као и за сагледавање континуитета одговарајућих прастарих митских идеја. Након теренских истраживања спроведених у овој области констатовано је шест главних митских ентитета (соглав, змија чуваркућа, ветрењак, вила, ноћница, вампир). Ови митски комплекси се даљом анализом, уз компарирање етнографске грађе са ширег простора и након премештања у општи (српски) контекст, своде на четири основне категорије, чији међусобни односи предочавају извесну врсту митолошког (логичког) квадрата, који се ‒ као идеалтипски оквир ‒ може применити и у сагледавању српске народне митологије у целини. Овај рад се ослања на ранија истраживања, у оквиру ширег ауторског пројекта ‒ реконструкције базичног митолошког кода српске народне религије и сагледавања образаца структуре митског мишљења., Based on the fieldwork data and literature on Serbian ethnicity, the author argues that a unique mythical pattern exists among Serbs. This pattern represents the basic global set of mythical entities in Serbian folk religion. After serious structural-semantic analysis of a number of various mythical entities and motives, the author discovers a unique mythological base, established in firm semantic categories and relations. In this sense there are four basic mythical relations found at the base of the corresponding semantic systems: a four-member base of the first and foremost mythological code. The cited mythical sets are found also in other areas occupied by Serbs; therefore, they should represent the base of the whole Serbian folk mythology. Some other specific mythical entities also exist, neither so universal nor a part of this set, and therefore are excluded from the discussion.",
publisher = "Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA",
journal = "Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA",
title = "Прилог реконструкцији базичног митолошког кода cpпcкe народне религије ‒ митска бића Тамнаве, Mythical creatures of the Tamnava region: a basic mythological code in the serbian folk religion",
pages = "205-225",
volume = "52",
doi = "10.2298/GEI0452205T",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8786"
}
Тодоровић, И.. (2004). Прилог реконструкцији базичног митолошког кода cpпcкe народне религије ‒ митска бића Тамнаве. in Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA
Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA., 52, 205-225.
https://doi.org/10.2298/GEI0452205T
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8786
Тодоровић И. Прилог реконструкцији базичног митолошког кода cpпcкe народне религије ‒ митска бића Тамнаве. in Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA. 2004;52:205-225.
doi:10.2298/GEI0452205T
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8786 .
Тодоровић, Ивица, "Прилог реконструкцији базичног митолошког кода cpпcкe народне религије ‒ митска бића Тамнаве" in Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA, 52 (2004):205-225,
https://doi.org/10.2298/GEI0452205T .,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8786 .
3

Проблематика ритуала литијског опхода у светлу новијих истраживања

Тодоровић, Ивица

(Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA, 2003)

TY - CHAP
AU - Тодоровић, Ивица
PY - 2003
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/8708
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/8720
AB - Ритуал литијског опхода је до Другог светског рата представљао један од најсложенијих и најзначајнијих обреда српске народне религије. Међутим, у досадашњим истраживањима разматрани ритуал није проучен у целокупности своје структурне и семантичке сложености, нити је представљена његова детаљна дескрипција — у оквиру ширег истраживачког узорка. У овом раду износе се (у најсажетијим цртама) резултати и општи закључци интензивног петогодишњег истраживања које се базирало на rpaђи сакупљеној у селима источне сврљишке културне зоне.
AB - The ceremonial act of procession — before its banning subsequent to World War II — was widespread on the Serbian ethnic territory as one of the most important rituals. This phenomenon features a whole range ofexceptionally interesting characteristics which have never been scientifically investigated: from the specific ways of structuring the ritual procession path to the intricate mythical complex accompanying the ritual. The results of years-long research of this phenomenon point to its multi-layered semantic and structural makeup. The contemplated ritual may therefore be used as a key in solving numerous dilemmas relating, on the one hand, to the research of the Serbian folk religion, and, on the other, to the research of the mythical/ritual systems structure in general.
The function of the procession ritual was to provide a tight social unity of the rural community and favourable weather conditions for a fertile year. On the semantic plane, this ritual is exceptionally complex, with a number of connotation levels which all together make up a unique mythic-ritual text. In terms of mythological analysis, the most significant mythical determinants to be singled out here are the magic circle, the sacred trees, and the lord of the weather, with a deeper mythological layer relating to the global cycle of annual folkways. Also met with in this ritual are the elements of diverse cults (agricultural, solar, vegetational, ancestor worship, etc.).
Structural and semantic analyses of the procession ritual have revealed a spectrum of syntagmatic expressions and paradigmatic possibilities of the analyzed phenomenon, with an emphasis on specific patterns observed in the most intricate manifestations of the procession ritual — similar or identical to the patterns noted(in previous research) within the framework of heterogeneous linguistic, logical, mythical and ritualistic models. This scholarly approach is congruous with a hypothesis on the existence of homologous structural patterns, tentatively called patterns ofthe primary structure of thinking of universal character — revealed in diverse spheres of culture and nature.
PB - Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA
T2 - Традиционално и савремено у култури Срба / The Traditional and the Contemporary in the Culture of the Serbs
T1 - Проблематика ритуала литијског опхода у светлу новијих истраживања
T1 - Problem area of ritual procession against the background of recent research
SP - 61
EP - 71
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8720
ER - 
@inbook{
author = "Тодоровић, Ивица",
year = "2003",
abstract = "Ритуал литијског опхода је до Другог светског рата представљао један од најсложенијих и најзначајнијих обреда српске народне религије. Међутим, у досадашњим истраживањима разматрани ритуал није проучен у целокупности своје структурне и семантичке сложености, нити је представљена његова детаљна дескрипција — у оквиру ширег истраживачког узорка. У овом раду износе се (у најсажетијим цртама) резултати и општи закључци интензивног петогодишњег истраживања које се базирало на rpaђи сакупљеној у селима источне сврљишке културне зоне., The ceremonial act of procession — before its banning subsequent to World War II — was widespread on the Serbian ethnic territory as one of the most important rituals. This phenomenon features a whole range ofexceptionally interesting characteristics which have never been scientifically investigated: from the specific ways of structuring the ritual procession path to the intricate mythical complex accompanying the ritual. The results of years-long research of this phenomenon point to its multi-layered semantic and structural makeup. The contemplated ritual may therefore be used as a key in solving numerous dilemmas relating, on the one hand, to the research of the Serbian folk religion, and, on the other, to the research of the mythical/ritual systems structure in general.
The function of the procession ritual was to provide a tight social unity of the rural community and favourable weather conditions for a fertile year. On the semantic plane, this ritual is exceptionally complex, with a number of connotation levels which all together make up a unique mythic-ritual text. In terms of mythological analysis, the most significant mythical determinants to be singled out here are the magic circle, the sacred trees, and the lord of the weather, with a deeper mythological layer relating to the global cycle of annual folkways. Also met with in this ritual are the elements of diverse cults (agricultural, solar, vegetational, ancestor worship, etc.).
Structural and semantic analyses of the procession ritual have revealed a spectrum of syntagmatic expressions and paradigmatic possibilities of the analyzed phenomenon, with an emphasis on specific patterns observed in the most intricate manifestations of the procession ritual — similar or identical to the patterns noted(in previous research) within the framework of heterogeneous linguistic, logical, mythical and ritualistic models. This scholarly approach is congruous with a hypothesis on the existence of homologous structural patterns, tentatively called patterns ofthe primary structure of thinking of universal character — revealed in diverse spheres of culture and nature.",
publisher = "Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA",
journal = "Традиционално и савремено у култури Срба / The Traditional and the Contemporary in the Culture of the Serbs",
booktitle = "Проблематика ритуала литијског опхода у светлу новијих истраживања, Problem area of ritual procession against the background of recent research",
pages = "61-71",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8720"
}
Тодоровић, И.. (2003). Проблематика ритуала литијског опхода у светлу новијих истраживања. in Традиционално и савремено у култури Срба / The Traditional and the Contemporary in the Culture of the Serbs
Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA., 61-71.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8720
Тодоровић И. Проблематика ритуала литијског опхода у светлу новијих истраживања. in Традиционално и савремено у култури Срба / The Traditional and the Contemporary in the Culture of the Serbs. 2003;:61-71.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8720 .
Тодоровић, Ивица, "Проблематика ритуала литијског опхода у светлу новијих истраживања" in Традиционално и савремено у култури Срба / The Traditional and the Contemporary in the Culture of the Serbs (2003):61-71,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8720 .