Павловић, Слободан J.

Link to this page

Authority KeyName Variants
6b111442-0343-4455-a17c-45df13f52c35
 • Павловић, Слободан J. (2)
Projects

Author's Bibliography

Српска историјска лингвистика на почетку XXI века

Павловић, Слободан J.

(Београд : Институт за српски језик САНУ, 2017)

TY - JOUR
AU - Павловић, Слободан J.
PY - 2017
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/6456
AB - У раду се даје преглед кључних теоријско-методолошких усмерења
примењених у српским историјскојезичким истраживањима на почетку
XXI столећа. Поред доминантног филолошког и(ли) структуралнолингвистичког приступа, у последњој деценији јављају се и студије у којима
су уз дескриптивне све чешћи и експланаторни садржаји првенствено
типолошколингвистичке и когнитивнолингвистичке оријентације.
AB - В статье дается обзор основных теоретических, методологических и тематических подходов, используемых в исследованиях по истории сербского языкав начале XXI века. Наряду с филологической и/или структурно-лингвистической
ориентацией существуют также объяснительные исследования, проведенные в
рамках когнитивной лингвистики и лингвистической типологии. В то время как
филологические и структурно-лингвистические описания отвечают на вопрос что
происходит в языке, объяснительные (когнитивные и типологические) исследования стремятся ответить на вопрос почему и как совершаются наблюдаемые
процессы. Таким образом, объяснительные историко-лингвистические исследования пытаются раскрыть причины и механизмы языковых изменений.
AB - The article provides an overview of the key theoretical, methodological and thematic
approaches applied in Serbian historical language studies at the beginning of the
21st century. This is a time in which alongside the philological and (or) structural linguistic
research orientation, there are also explanatory studies conducted within the
framework of cognitive linguistics and linguistic typology. While philological and
structural linguistic descriptions may ask what happened in a language, explanatory
(cognitive and typological) studies seek to ask why and how something happened.
Еxplanatory historical linguistic studies, therefore, set out to explain the causes and
mechanisms of language changes.
PB - Београд : Институт за српски језик САНУ
PB - Београд : Српска академија наука и уметности
T2 - Јужнословенски филолог
T1 - Српска историјска лингвистика на почетку XXI века
T1 - Serbian Historical Linguistics at The Beginning of the 21st Century
T1 - Сербская историческая лингвистика в начале xxi века
SP - 163
EP - 205
VL - 73
IS - 3-4
DO - 10.2298/JFI1702009A
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_6456
ER - 
@article{
author = "Павловић, Слободан J.",
year = "2017",
abstract = "У раду се даје преглед кључних теоријско-методолошких усмерења
примењених у српским историјскојезичким истраживањима на почетку
XXI столећа. Поред доминантног филолошког и(ли) структуралнолингвистичког приступа, у последњој деценији јављају се и студије у којима
су уз дескриптивне све чешћи и експланаторни садржаји првенствено
типолошколингвистичке и когнитивнолингвистичке оријентације., В статье дается обзор основных теоретических, методологических и тематических подходов, используемых в исследованиях по истории сербского языкав начале XXI века. Наряду с филологической и/или структурно-лингвистической
ориентацией существуют также объяснительные исследования, проведенные в
рамках когнитивной лингвистики и лингвистической типологии. В то время как
филологические и структурно-лингвистические описания отвечают на вопрос что
происходит в языке, объяснительные (когнитивные и типологические) исследования стремятся ответить на вопрос почему и как совершаются наблюдаемые
процессы. Таким образом, объяснительные историко-лингвистические исследования пытаются раскрыть причины и механизмы языковых изменений., The article provides an overview of the key theoretical, methodological and thematic
approaches applied in Serbian historical language studies at the beginning of the
21st century. This is a time in which alongside the philological and (or) structural linguistic
research orientation, there are also explanatory studies conducted within the
framework of cognitive linguistics and linguistic typology. While philological and
structural linguistic descriptions may ask what happened in a language, explanatory
(cognitive and typological) studies seek to ask why and how something happened.
Еxplanatory historical linguistic studies, therefore, set out to explain the causes and
mechanisms of language changes.",
publisher = "Београд : Институт за српски језик САНУ, Београд : Српска академија наука и уметности",
journal = "Јужнословенски филолог",
title = "Српска историјска лингвистика на почетку XXI века, Serbian Historical Linguistics at The Beginning of the 21st Century, Сербская историческая лингвистика в начале xxi века",
pages = "163-205",
volume = "73",
number = "3-4",
doi = "10.2298/JFI1702009A",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_6456"
}
Павловић, С. J.. (2017). Српска историјска лингвистика на почетку XXI века. in Јужнословенски филолог
Београд : Институт за српски језик САНУ., 73(3-4), 163-205.
https://doi.org/10.2298/JFI1702009A
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_6456
Павловић СJ. Српска историјска лингвистика на почетку XXI века. in Јужнословенски филолог. 2017;73(3-4):163-205.
doi:10.2298/JFI1702009A
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_6456 .
Павловић, Слободан J., "Српска историјска лингвистика на почетку XXI века" in Јужнословенски филолог, 73, no. 3-4 (2017):163-205,
https://doi.org/10.2298/JFI1702009A .,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_6456 .

Супротне напоредносложене реченице у српском језику xii–xv века

Павловић, Слободан J.

(Београд : Институт за српски језик САНУ, 2014)

TY - JOUR
AU - Павловић, Слободан J.
PY - 2014
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/6411
AB - У раду се разматрају адверзативни реченични односи у старосрпској писмености настајалој у периоду од ХП до ХУ века. У складу с рецентним типолошким студијама адверзативност се рашчлањује на 1)
опозитну супротност, коју карактерише директна сучељеност реченичних антинома, 2) корективну супротност, у чијој је основи или директно конфронтирање прве клаузе с негираним предикатом и друге клаузе
с афирмативним предикатом, или индиректно опонирање претпостављене ситуације (ишчитане из прве клаузе с негираним предикатом) и
ситуације исказане другом клаузом, и 3) контраочекивану супротност,
одређену индиректним контрастирањем очекиване претпоставке (имплициране једном клаузом) и неочекиване консеквенце (изречене другом клаузом).
AB - В настоящей работе рассматриваются противительные отношения на
уровне сложносочиненного предложения на материале древнесербской
письменности ХП-ХУ веков. Общим (инвариантным) значением категории адверсативности на этом уровне является сопоставление ситуаций
выражаемых клаузами. Соотношение между двумя сравниваемыми ситуациями может быть различным по типу конфликта. Согласно типологическим описаниям рассматриваются три типа противительности: 1)
оппозитивная противительность, где непосредственно сравниваются две
различные ситуации с помощью лексических (языковых и контекстуальных антонимов) и грамматических средств (Я работаю, а ты спишь), 2) корригирующая противительность, в которой для говорящего важно подчеркнуть несоответствие между первой отрицаемой и второй бесспорной
ситуацией (Олег ездил не в Москву, а в Одессу) и 3) неожидаемая противительность, подчеркивающая контраст между недостаточным или отвергаемым основанием и неадекватным следствием (Я окликнул его, но он
не оглянулся).
PB - Београд : Институт за српски језик САНУ
PB - Београд : Српска академија наука и уметности
T2 - Јужнословенски филолог
T1 - Супротне напоредносложене реченице у српском језику xii–xv века
T1 - Противительные сложносочиненные предложения в сербском языке ХII - ХV веков
SP - 111
EP - 136
VL - 70
DO - 10.2298/JFI1470111P
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_6411
ER - 
@article{
author = "Павловић, Слободан J.",
year = "2014",
abstract = "У раду се разматрају адверзативни реченични односи у старосрпској писмености настајалој у периоду од ХП до ХУ века. У складу с рецентним типолошким студијама адверзативност се рашчлањује на 1)
опозитну супротност, коју карактерише директна сучељеност реченичних антинома, 2) корективну супротност, у чијој је основи или директно конфронтирање прве клаузе с негираним предикатом и друге клаузе
с афирмативним предикатом, или индиректно опонирање претпостављене ситуације (ишчитане из прве клаузе с негираним предикатом) и
ситуације исказане другом клаузом, и 3) контраочекивану супротност,
одређену индиректним контрастирањем очекиване претпоставке (имплициране једном клаузом) и неочекиване консеквенце (изречене другом клаузом)., В настоящей работе рассматриваются противительные отношения на
уровне сложносочиненного предложения на материале древнесербской
письменности ХП-ХУ веков. Общим (инвариантным) значением категории адверсативности на этом уровне является сопоставление ситуаций
выражаемых клаузами. Соотношение между двумя сравниваемыми ситуациями может быть различным по типу конфликта. Согласно типологическим описаниям рассматриваются три типа противительности: 1)
оппозитивная противительность, где непосредственно сравниваются две
различные ситуации с помощью лексических (языковых и контекстуальных антонимов) и грамматических средств (Я работаю, а ты спишь), 2) корригирующая противительность, в которой для говорящего важно подчеркнуть несоответствие между первой отрицаемой и второй бесспорной
ситуацией (Олег ездил не в Москву, а в Одессу) и 3) неожидаемая противительность, подчеркивающая контраст между недостаточным или отвергаемым основанием и неадекватным следствием (Я окликнул его, но он
не оглянулся).",
publisher = "Београд : Институт за српски језик САНУ, Београд : Српска академија наука и уметности",
journal = "Јужнословенски филолог",
title = "Супротне напоредносложене реченице у српском језику xii–xv века, Противительные сложносочиненные предложения в сербском языке ХII - ХV веков",
pages = "111-136",
volume = "70",
doi = "10.2298/JFI1470111P",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_6411"
}
Павловић, С. J.. (2014). Супротне напоредносложене реченице у српском језику xii–xv века. in Јужнословенски филолог
Београд : Институт за српски језик САНУ., 70, 111-136.
https://doi.org/10.2298/JFI1470111P
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_6411
Павловић СJ. Супротне напоредносложене реченице у српском језику xii–xv века. in Јужнословенски филолог. 2014;70:111-136.
doi:10.2298/JFI1470111P
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_6411 .
Павловић, Слободан J., "Супротне напоредносложене реченице у српском језику xii–xv века" in Јужнословенски филолог, 70 (2014):111-136,
https://doi.org/10.2298/JFI1470111P .,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_6411 .